فهرست مطالب

مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی - سال نهم شماره 27 (پاییز 1398)
 • سال نهم شماره 27 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عیسی برقی*، صادق صیادی، مسلم امیری صفحات 7-40
  هدف از اجرای این پژوهش، مقایسه رویکردهای مطالعه، هدف های پیشرفت و صفات شخصیت پذیرفته شدگان و پذیرفته نشدگان در آزمون کارشناسی ارشد بود. نمونهپژوهش، 260 نفر از دانشجویان دانشگاه رازی شامل 130 دانشجوی پذیرفته شده و 130 دانشجوی پذیرفته نشده در آزمون ارشد بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تجدیدنظر شده دوعاملی فرایند مطالعه (بیگز، کمبر و لانگ، 2001)، پرسشنامه هدف های پیشرفت (الیوت و مک گرگور، 2001) و سیاهه پنج عامل بزرگ شخصیت (جان، دوناهو و کنتل، 1991).روشتحلیلداده ها تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل تشخیص بود. بر اساس یافته ها در رویکردهای مطالعه، هدف های پیشرفت و صفات شخصیت، تفاوت های مهمی بین پذیرفته شدگان و پذیرفته نشدگان وجود دارد. نتایج تحلیل تشخیص نیز نشان داد که می توان با ضریب اطمینان 3/77 پذیرفته شدگان و پذیرفته نشدگان در آزمون ارشد را بر اساس این سه متغیر پیش بینی کرد. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت دانشجویانی که کمتر از رویکرد سطحی مطالعه استفاده کرده و هدف های پیشرفتشان مهارتی- اجتنابی، عملکردی- اجتنابی، و عملکردی- گرایشی نبوده و صفات شخصیتی وظیفه شناسی و گشودگی نسبت به تجربه در آنان بالا و صفت روان رنجورخویی در آنها پایین باشد بیشتر احتمال دارد که در آزمون کارشناسی ارشد موفق شوند.
  کلیدواژگان: رویکردهای مطالعه، هدف های پیشرفت، صفات شخصیت، آزمون کارشناسی ارشد
 • پوریا رضاسلطانی*، ابراهیم خدایی، جلیل یونسی، امین موسوی، علی مقدم زاده صفحات 41-73
  روایی نمره های حاصل از یک آزمون ممکن است به دلیل رفتارهای پاسخ دهی نابهنجار به مخاطره بیافتد. در این پژوهش با استفاده از آماره های برازش فرد  و  الگوی پاسخ آزمون ریاضی پایه هشتم مطالعه تیمز دانش آموزان کشورهای استرالیا، ایران و جمهوری کره بررسی شده است. پس از تعیین دانش آموزان با الگوی پاسخ با برازش نامناسب، تاثیر پاسخ آنها بر برآورد پارامترهای سوال های آزمون قبل و بعد از حذف این دانش آموزان مقایسه شده است. تغییرات برآورد پارامترهای برخی از پرسش ها قابل ملاحظه بود. همچنین همسانی تعیین الگوی پاسخ دانش آموزان با دو آماره برازش فرد  و  صورت گرفت و مشخص شد بین نتایج دو آماره مذکور همسانی وجود دارد. بررسی رابطه الگوی پاسخ با برازش مناسب/ نامناسب دانش آموزان و برآورد توانایی آنها نیز انجام گرفت و مشخص شد رابطه معنی داری بین برآورد پارامتر توانایی دانش آموزان و الگوی پاسخ آنها برای آماره برازش فرد  وجود دارد ولیکن برای آماره برازش فرد  این رابطه معنی دار نبود.
  کلیدواژگان: آماره های برازش فرد، الگوی پاسخ، رفتارهای پاسخ دهی نابهنجار، روایی نمره های آزمون، سنجش برازش فرد
 • امینه محبی امین*، رضا صابری صفحات 75-102
  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی ادراک معلمان درباره طرح ارزشیابی توصیفی در مدرسه های ابتدایی بود. روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارنگاری بود. شرکت کنندگان در پژوهش 32 نفر از معلمان شهر سبزوار در سال تحصیلی 96-1395 بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تجزیه وتحلیل شد. از مجموع 127 کد مفهومی یافته های این پژوهش، در کدهای محوری مربوط به دانش آموزان (راحت طلب شدن دانش آموزان، کم شدن استرس، کاهش سواد، مشخص نشدن توانایی واقعی، سردرگمی، کاهش انگیزه تحصیلی، کاهش رقابت سازنده، جمعیت زیاد) و محورهای مربوط به معلم (وقت گیر بودن، سلیقه ای عمل کردن، نبود امکان مقایسه دانش آموز با خودش، ایجاد فرصت برای معلمان کم انگیزه، دخالت مدیریت ها در ارزشیابی) و والدین نیز در محور رضایت نداشتن و آگاهی والدین قابل ترسیم است. نتایج پژوهش نشان داد که طرح ارزشیابی توصیفی دارای ضعف هایی است که می توان این ضعف ها را در رابطه با اثراتی که بر دانش آموز، معلم و والدین دارد، بیان کرد.
  کلیدواژگان: روایت معلمان، ارزشیابی توصیفی، پدیدارنگاری
 • امیرحسین کیذوری*، سید احمد محمدی حسینی، الهام سلیمانی صفحات 103-128

  هدف اصلی از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت تدریس در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به صورت ترکیبی- اکتشافی متوالی و با استفاده از دو روش پیمایشی و تحلیل مضمون انجام گرفت. جامعه آماری بخش کیفی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده بهداشت بودند که از طریق مصاحبه با 26 مشارکت کننده صورت پذیرفت. تحلیل مضامین از طریق کدگذاری باز و محوری انجام گرفت. نتایج این بخش نشان داد که مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت تدریس استادان شامل 4 مضمون اصلی: مهارت های آموزشی، دانش پژوهی، و مهارت های بین فردی و ارتباطی، ویژگی های فردی و حرفه ای استادان و 20 زیرمضمون است. جامعه آماری بخش کمی، شامل دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در سال 97- 96 مشغول به تحصیل بودند و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 225 نفر برآورد شد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با بهره گیری از روش های آماری تحلیل عاملی تاییدی و t تک گروهی تحلیل شد. یافته های بخش کمی بیانگر آن است که از بین مولفه های شناسایی شده، مهارت های بین فردی و ارتباطی استادان، مهم ترین مولفه کیفیت تدریس از دیدگاه دانشجویان است.

  کلیدواژگان: کیفیت تدریس، استادان، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده بهداشت
 • اسماعیل اولا*، نعمت الله ارشدی، نعمت الله موسی پور، غلامرضا یادگارزاده صفحات 129-167

  هدف از اجرای این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی معلمان شیمی بود و با روش آمیخته انجام گرفت. بخش کیفی با اجرای دیکوم، شایستگی های معلمان شیمی، مشخص و با مصاحبه و نشست تخصصی، ابعاد و مولفه های آن تعیین شد. جامعه آماری، خبرگان آموزش شیمی به تعداد ده نفر بود که با روش نمونه گیری هدفمند برای دیکوم انتخاب شدند. با مصاحبه و نشست تخصصی، ابعاد شایستگی، تعیین و سپس الگوی شایستگی طراحی و برای تایید آن، پرسشنامه تدوین شد. روایی آن با نظرات متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 918/0 به دست آمد. جامعه آماری بخش کمی، 186 معلم شیمی در استان زنجان بود که با روش تصادفی و جدول مورگان، 144 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با گرد آوری پرسشنامه و تحلیل داده ها با نرم افزار LISREL، با آزمون تحلیل عاملی تاییدی، روایی سازه تایید شد. مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود و رابطه معنی داری میان متغیرهای آشکار و سازه های پنهان (ابعاد) به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد: شایستگی معلمان شیمی در حوزه دانش و مهارت شامل شش بعد مدیریتی، فناوری - پژوهش، دانش موضوعی، فرهنگی، تدریس حرفه ای و دانش تربیتی و در حوزه نگرش و صفات رفتاری، شامل سه بعد فردی، رفتاری- اجتماعی و حرفه ای است.

  کلیدواژگان: مدل شایستگی، معلمان شیمی، دیکوم، صلاحیت های حرفه ای، تحلیل شغل
 • سید محمد میرکمالی*، محمدرضا کرامتی، محبوبه عارفی، فرانک مختاریان صفحات 169-202

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار مقطع دکتری رشته مدیریت آموزشی اجرا شده است. مشارکت کنندگان پژوهش شامل 11 تن از اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاهی از دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی شهر تهران (تهران، شهید بهشتی، خوارزمی) و 5 نفر از کارفرمایان (از حوزه های بانکداری، صنعت نفت، خودروسازی و صنایع غذایی) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع کیفی بوده و داده های مورد نیاز از طریق فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته، گردآوری شد و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش 4 حوزه کلی (آموزشی- دانشگاهی، سازمانی- مدیریتی، اجتماعی- فرهنگی، انسانی، 17 زیرمجموعه و 70 دستاورد یادگیری را نشان داد.

  کلیدواژگان: دکتری مدیریت آموزشی، دستاوردهای یادگیری مورد انتظار، پژوهش کیفی
 • رضا جعفری هرندی* صفحات 203-233
  این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی بیرونی دانشگاه قم بر اساس دو شاخص وضعیت اشتغال و ادامه تحصیل انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیگیری و رویکرد آن کاربردی است. جامعه پژوهش فارغ التحصیلان دوره کارشناسی دانشگاه قم طی سال های 1391 تا 1393 به تعداد 3056 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم طبقات، 249 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی ابزار پیش از اجرا مورد تایید متخصصان قرار گرفته است. پایایی ابزار نیز به روش آلفای کرونباخ 89/0 برآورد شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون مجذور کای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نرخ اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه قم 3/25 درصد و نرخ اشتغال پسران به طور معنی دار بیشتر از دختران است (01/0P<). نرخ اشتغال مرتبط فارغ التحصیلان دانشگاه قم حدود 70 درصد است. نرخ پذیرفته شدن فارغ التحصیلان دانشگاه قم در مراکز آموزش عالی حدود 80 درصد است. نرخ پذیرش در دوره کارشناسی ارشد 90 درصد و در دوره دکتری 10 درصد است. بین نرخ های ذکر شده با دانشکده و جنس در بقیه موارد ارتباط معنی دار وجود ندارد (05/0P>). درمجموع هرچند نرخ پذیرفته شدن فارغ التحصیلان و نرخ ادامه تحصیل وضعیت مناسبی داشت اما نرخ اشتغال وضعیت مناسبی ندارد و کارایی بیرونی مطلوب نیست. اتخاذ تصمیم های مناسب همچون بازنگری در رشته ها و غنی سازی آنها و بازنگری در جذب رشته های مختلف به منظور کاهش بیکاری ضروری است.
  کلیدواژگان: کارایی بیرونی، فارغ التحصیل، دانشگاه قم، وضعیت اشتغال، ادامه تحصیل
|
 • Isa Barghi *, Sadegh Sayadi, Moslem Amiri Pages 7-40
  The purpose of this study was to compare approaches, achievement goals and personality traits between accepted and not accepted students in master test. The sample consisted of 260 Razi University students that included 130 accepted and 130 not accepted students in Master test. Revised Study Process Questionnaire (Biggs, Kember, & Leung, 2001), Achievement Goals questionnaire (Elliot & McGregor, 2001) and Big Five Inventory (John, Donahue & Kentle, 1991). Data analysis methods were multivariate analysis of variance and discriminant analysis. The results showed there are significant differences between study approaches, achievementgoals and personality traits of accepted and not accepted students. As well as discriminant analysis showed that according to these three variables, the accepted and not accepted students of master test can be predicted with a confidence coefficient of 77.37. According to present study results, it can be stated that students who do not use surface study approach and do not have mastery-avoidance, performance-avoidance and performance-approach achievement goals, and have high conscientiousness and openness to experience and low neuroticism are more likely to succeed in master test.
  Keywords: Study approaches, achievement Goals, personality traits, Master test
 • Pouria Rezasoltani *, Ebrahim Khodaie, Jalil Younesi, Amin Mousavi, Ali Moghadamzade Pages 41-73
  The validity of test scores may be compromised because of the presence of aberrant responding behaviors. The presen research applies the  &  person fit statistics to examine the response pattern of TIMSS 8th math test of Australia, Iran, and Republic of Korea. After determining the students with misfitting response pattern, the impact of the inclusion and exclusion of their response on the items parameters estimates has been investigated. The changes in item parameter estimates were found to be significant for some items. In addition, the equivalence of students’ response pattern were determined through   &  person fit statistics, and it was found that there is a consistency between the results of the two statistics. The relationship between the fitting/ misfitting response patterns of the students and their ability has been also studied, and it showed that there is a significant relationship between student’s ability parameter estimation and their response pattern for the  person fit statistic, but for the  person fit statistic, this relationship was not significant.
  Keywords: Aberrant Responding Behaviors, Person Fit Assessment, Person Fit Statistics, Response Pattern, Validity of Test Scores
 • Amineh Mohebi Amin *, Reza Saberi Pages 75-102
  The purpose of the present study was to investigate the viewpoints of elementary teachers on the descriptive evaluation project in elementary schools. Accordingly, a phenomenological qualitative research method was applied. The participants of the study were 32 teachers from Sabzevar city in the academic year of 2016-2017. They were selected by objective sampling method. Data were collected using semi-structured interviews and analyzed by Strauss and Corbin method in three stages of open, axial and selective coding. Out of 127 conceptual codes of the research findings, the student-centric codes (Students becoming comfort-loving,  stress being reduced, literacy being reduced, real capability not recognized, confusion, reduced academic motivation, Reduced constructive competition, high population), teachers-related axes (being time-consuming, personalization, no chance for  students’ self-comparison, enhancing chances for teachers with low level of motivation, the involvement of managers in evaluation) and parents (also focused on their lack of consent and awareness) could be traced. The results of the study showed that the descriptive evaluation plan has weaknesses that can be expressed in terms of the effects they have on students, teachers and parents.
  Keywords: Elementary Teachers' Narrative, descriptive evaluation, Phenomenological Method
 • Amirhossein Kayzouri *, Seyyed Ahmad Mohammadi Hosseini, Elham Soleimani Pages 103-128

  The main purpose of this study was to identify those components impacting on teaching quality in the Faculty of Health at Mashhad University of Medical Sciences. In terms of its goal, this research is an applied one and the research method is a combination of quantitative and qualitative methods of exploratory research using two survey methods and thematic analysis. In the qualitative stage, using semi-structured interviews with 24 faculty members and students of the Faculty of Health of Mashhad University of Medical Sciences, the data gathered were saturated. The analysis of the content was done through open and axial coding. The results of this section showed that the components affecting the teaching quality of the professors included four main themes: educational skills, scholarship, interpersonal and communication skills, and individual and professional characteristics of professors and 20 sub-themes. The statistical population of the quantitative section included students of the Faculty of Health at Mashhad University of Medical Sciences who were studying in 1996-1997. The sample was estimated 225 people using the Cochran formula. Data were gathered using a researcher-made questionnaire. They were then analyzed using confirmatory factor analysis and t single-group. The findings of the quantitative section indicated that among the identified components, interpersonal and communication skills between faculty members were the most important components of teaching quality from the students’ perspective.

  Keywords: teaching quality, Professor, students, Faculty of Health
 • Esmail Olla *, Nematolah Arshadi, Nematolah Mosapour, Gholam Reza Yadegarzadeh Pages 129-167

  The purpose of the research has been to design a competency model for chemistry teachers. It was conducted using a mixed method. In the qualitative section, via Dacum, chemistry teachers’ competencies were identified and  its dimensions and components were also determined. The statistical population included experts in teaching chemistry through the interview and the specialized meeting. Ten experts were selected by purposeful Sampling for Dacum. Firstly, the dimensions of the competency were determined through the interview and the specialized meeting and then the competency was designed; a questionnaire was also designed to confirm it. Its validity was assessed using the comments of specialists and its reliability was obtained through Cronbach's alpha of 0.918. In the quantitative section, the statistical population included 186 chemistry teachers in Zanjan province. Applying the random method and according to Morgan table, 144 people were selected. After collecting the questionnaires, the data were analyzed using LISREL software; the validity of the construct was confirmed by CFA, and the Competency model was approved. The model had an acceptable fit for purpose. A significant relationship was found between obvious variables and hidden structures (dimensions). The research results showed that the competency of the chemistry teachers in the areas of knowledge and skills includes six dimensions of management, technology/research, subject knowledge, culture, professional teaching and educational knowledge, and in the areas of the attitude and behavioral characteristics, it includes three dimensions: individual, behavioral, and professional.

  Keywords: Competency model, Chemistry Teacher, Dacum, Professional Qualifications, Job Analysis
 • Seyed Mohammad Mirkamali *, Mohammad Reza Keramati, Mahboubeh Arefi, Faranak Mokhtarian Pages 169-202

  The present research aimed to identify the learning outcomes of the “educational administration” major at the PhD level and also to design a curriculum model accordingly. Participants include 11 faculty members (from the universities of Tehran, Shahid beheshti and kharazmi) and 5 employers. They were selected through purposeful sampling. To gather the data, a questionnaire for a semi-structured interview was designed and used. To analyze the data, the method of content analysis was implemented. The result of the analysis of interviews  showed 4 general fields (academic, organizational- managerial, social- cultural, humanistic), 17  subsets and 70 learning outcomes.

  Keywords: PhD of Educational Administration, Expected Learning Outcomes, Qualitative Research
 • Reza Jafari Harandi * Pages 203-233
  The purpose of the present study was to assess the external efficiency of Qom University based on employment status and continuing education. The descriptive research method was used based on the applied approach. The population included 3,165 alumni of Qom University that have been graduated during the years 1391 to 1393. The sample consisted of 249 graduates who were selected by stratified random sampling method.  A questionnaire was used for data collection. The validity of the questionnaire was approved by experts and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha estimated as 0.89. To analyze the data, Chi-square test was used. The results of the study showed that the employment rate of graduates of Qom University was 25.3% , and boys' employment rate was significantly higher than girls' employment rate (P <0.01).  The employment rate of graduates of Qom University was about 70 percent. The rate of admission of graduates of the Qom University in higher education is 80%. The admissions rate was 90% in the master program and 10% in the doctorate program. There is not a significant relationship between the rates mentioned and the faculty and gender (P> 0.05). Although the rate of the admission of graduates and the rate of continuing education was desirable, the employment rate was not desirable and the external efficiency was not also promising; therefore making proper decisions such as reconsidering the programs and enriching them, and also reconsidering the recruitment of the graduates of different disciplines seems essential so as to reduce unemployment.
  Keywords: external efficiency, Graduated, University of Qom, Employment status, Continuing education