فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 6 (پیاپی 39، شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/13
 • تعداد عناوین: 29
|
 • الهه مرادی* صفحات 1-8

  کودکان کم توان ذهنی دارای اختلال های گوناگون هستند. شناسایی مشکلات آنان و عوامل مرتبط با آن و در نظر گرفتن مداخله های درمانی و آموزشی می تواند در حمایت و راهنمایی این کودکان و خانواده های شان توسط سازمان های حمایتی مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب اجتماعی مادران دارای دانش آموز کم توان ذهنی انجام شد. جامعه آماری شامل همه مادران دارای دانش آموز کم توان ذهنی شهر کرمانشاه  در سال تحصیلی 96-1395 بود که از بین آن ها 30 مادر دارای کودک با هوش بهر 50 تا 70 در محدوده سنی 8 تا 12 سال به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در 2 گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. از پرسش نامه اضطراب اجتماعی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی طی 8 جلسه نود دقیقه ای، هر هفته یک جلسه اجرا شد. پس از اتمام جلسات پس آزمون روی دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. پردازش داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس یک متغیره) انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که پس از کنترل نمرات پیش آزمون بین 2 گروه آزمایش و گواه در متغیر اضطراب اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P<). در نتیجه می توان اذعان کرد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند باعث کاهش اضطراب اجتماعی مادران دارای دانش آموز کم توان ذهنی شده است.

  کلیدواژگان: حضور ذهن درمانی شناختی، ذهن آگاهی، اضطراب اجتماعی، کم توان ذهنی
 • عطیه سادات متقی قمصری، رضا رستمی* صفحات 9-16

  خانواده اولین و مهمترین نهادی است که کودک در آن متولد شده و تربیت می یابد. بنابراین لازمه رشد سالم و طبیعی کودکان و سلامت روان آنها، پرورش در خانواده ای بهنجار و سالم است که بستر مناسبی را برای تامین نیازهای رشدی کودک فراهم کند. هرآنچه که باعث اختلال در عملکرد خانواده شود، می تواند زمینه ساز آسیب در پرورش کودکان شده و منجر به پیامدهای منفی برای آنها شود. اعتیاد والدین یکی از این مشکلات است که کودک را در معرض خطر قرار داده و سلامت روان او را تهدید می کند. از این رو، در این مرور کوتاه قصد داریم به بررسی نقصان های والدگری که اغلب در خانواده های با مشکل سوء مصرف وجود دارد و هم چنین پیامدهای منفی ای که فرزندان والدین الکلی ممکن است با آن روبرو شوند، شامل مشکل در عملکرد تحصیلی، اختلالات درونی سازی و برونی سازی و عملکرد هیجانی و اجتماعی بپردازیم.

  کلیدواژگان: اعتیاد والدین، والدگری، عملکرد تحصیلی، اختلالات برونی سازی، اختلالات درونی سازی، عملکرد هیجانی و اجتماعی
 • آرزو اصغری* صفحات 17-26

  در سال های اخیر، سوء مصرف مواد در سراسر دنیا افزایش چشمگیری داشته است و هزینه های اقتصادی و  اجتماعی زیادی را بر جامعه جهانی تحمیل کرده است. اعتیاد به طور جدی یکی از مشکلات سلامت روانی است که سالانه باعث مرگ بسیاری از افراد می شود. این مطالعه در پی آن است که برخی از عوامل مهم در سوء مصرف مواد در نوجوانان  را که در پژوهش ها به آن اشاره شده است، مرور نماید و از میان عوامل گسترده خطرزا در زمینه سوء مصرف مواد، عوامل خانوادگی، اجتماعی و فردی را مورد توجه قرار داده است. در حقیقت، نوجوانی مرحله ای بحرانی است که به دلیل تحولات جسمانی و شناختی و هویت یابی می تواند فرد را به سمت رفتارهای پرخطر سوق دهد. شناسایی عوامل خطر و تهدید کننده ابتلا به سوء مصرف مواد در نوجوانان و گسترش آگاهی در این زمینه می تواند به متخصصان و درمانگران در طراحی مدل های ابتکاری و سودمند پیشگیرانه و درمانی به منظور کاهش تمایل مصرف مواد در نوجوانان یاری رساند.

  کلیدواژگان: سوء مصرف مواد، عوامل پرخطر، نوجوانی
 • محمدامین جلیلوند* صفحات 27-32

  هدف این پژوهش، مقایسه  ذهن آگاهی در ورزشکاران برتر و غیربرتر می باشد.  روش تحقیق علی مقایسه ای بوده و در این تحقیق 112ورزشکار پسر و دختر با میانگین سنی 23.06 مورد مصاحبه و پرسش قرار گرفتند و  سوالات جمعیت شناسی و پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی شامل 39 سوال پنج وجهی لیکرت را تکمیل نمودند، این پرسشنامه خود گزارشی برای ارزیابی مهارت های ذهن آگاهی است که دارای اعتبار و پایایی خوبی می باشد. داده های حاصل از تحقیق  با  تحلیل آمار استنباطی، با استفاده  از مدل نرمال   t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده در پژوهش نشان می دهد که بین ورزشکاران برتر و غیربرتر در مولفه های توصیف، مشاهده، عملکرد آگاهانه و عدم قضاوت تفاوت معنادار وجود دارد، بنحویکه ورزشکاران برتر  از نمره ذهن آگاهی بالاتری برخودارند. با توجه به نتایج بدست آمده ذهن آگاهی و زیر مولفه های آن  که در زمینه های بسیاری درحیطه استرس، سلامت روان و توانمندی فردی توام با کارکرد مثبت بوده است در حوزه روان شناسی ورزش و در موفقیت ورزشکاران موثر بوده فلذا بدین ترتیب برای  موفقیت بیشتر می توان از شیوه های آموزش ذهن آگاهی ورزشی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، ورزشکار، برتر، غیر برتر، روانشناسی ورزش، موفقیت
 • عثمان رستمی*، سید یحیی مرادی صفحات 33-44

  مبتلایان به بیماری اسکیزوفرنی دارای اختلالاتی در شناخت اجتماعی هستند که با بروز مشکلاتی در یافتن احساسات، احساس نزدیکی با دیگران، استنتاج افکار و برخورد هیجانی با دیگران نمود می یابد. اختلالات شناخت اجتماعی در امور ارتباطی با دیگران مداخله می کنند و از عناصر موثر در تعیین میزان اختلال در کارکردهای روزانه در چنین افرادی است.   در این مقاله، ما به بررسی یافته های جدید در حوزه ی شناخت اجتماعی و عصب شناسی می پردازیم و فرآیند های اجتماعی مختل شده در بیماری اسکیزوفرنی را مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین احساس همدلی را که یک کارکرد پیچیده ی شناختی اجتماعی است؛ مورد بررسی قرار می دهیم و همچنین به بررسی اختلالات آن در اسکیزوفرنی می پردازیم.

  کلیدواژگان: شناخت اجتماعی، اسکیزوفرنی، عصب-روان شناسی، علوم شناختی، همدلی
 • جمیل منصوری، محمدعلی بشارت*، حمیدرضا غریبی صفحات 45-50

  بهشیاری را به عنوان توجه به تجربه در حال جریان و زمان حال تعریف کرده اند. این مفهوم اشاره به آگاهی و تجربه بهشیار افکار و احساسات بصورت آنی دارد. مطالعات رابطه بهشیاری با دیگر متغیرهای روانشناختی از جمله متغیرهای خودکنترلی، خودتنظیمی و استحکام من را نشان داده اند. استحکام من بیانگر عملکرد روانی فرد در ارتباط با خود و محیط است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پیش بینی کنندگی استحکام من در رابطه با بهشیاری در دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران انجام شد. تعداد 268 دانشجو (231 پسر، 36 دختر) از طریق نمونه گیری در دسترس، در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان در پژوهش خواسته شد تا مقیاس استحکام من (EES) و مقیاس توجه آگاهانه بهشیارانه (MAAS) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری شامل میانگین، انحراف استاندارد و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که استحکام من با بهشیاری رابطه مثبت معنادار دارد. استحکام من توانست حدود 11 درصد از تغییرات بهشیاری را به صورت معناداری، به لحاظ آماری، پیش بینی کند (11/0= R2، 01/0>P). براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که استحکام من دارای نقش پیش بینی کنندگی در بهشیاری است.

  کلیدواژگان: بهشیاری، توجه، استحکام من، تاب آوری من، مهار من
 • فاطمه پردل، علی زارع مقدم*، سیدعماد موسوی، مریم قربانی صفحات 51-58

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش های مغزمحور بر اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر کلاس نهم متوسطه اول شهر خواف می باشد که در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به تحصیل بودند. گروه نمونه شامل 30 دانش آموز پسر نهم متوسطه اول شهر خواف بود که پژوهشگر آن ها را انتخاب کرده و سپس در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده بود که با روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب شدند. محیط یادگیری بر اساس مولفه های تاثیرگذار بر مغز (نور، تغذیه، اکسیژن، رنگ، موسیقی و آب) تغییر یافت. سپس، معلم گروه آزمایش را بر اساس اصول یادگیری مغزمحور آموزش داد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر (1980) و پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومن و راتبلوم (1984) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش های مغزمحور بر کاهش اضطراب امتحان موثر است (05/0>P) ولی بر اهماکاری تاثیری نداشته است؛ پس می توان نتیجه گرفت که آموزش های مغزمحور بر کاهش اضطراب امتحان موثر است. بنابراین آموزش یادگیری مغزمحور می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش مغز محور، اهمال کاری تحصیلی، اضطراب امتحان
 • مجید سلیمانی*، مریم دهقان، حسین بهرامی، راضیه جماعتی اردکانی صفحات 59-68

  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین اضطراب ریاضی و آگاهی فراشناختی از رویکردهای مطالعه در دانش آموزان دبیرستان های استعداد درخشان انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان های استعداد درخشان(پایه های اول، دوم و سوم) شهرستان قم بود که در سال تحصیلی 1395- 1394 مشغول به تحصیل بودند. از بین این افراد تعداد 120 دانش آموز(60 نفر پسر و 60 نفر دختر) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های اضطراب ریاضی(MARS-R) و آگاهی فراشناختی از رویکردهای مطالعه(MARSI) استفاده شد. داده ها توسط آزمون ضریب همبستگی و آزمون تفاوت میانگین دو گروه (t مستقل) با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین اضطراب ریاضی و آگاهی فراشناختی از رویکردهای مطالعه رابطه منفی و معناداری وجود دارد، اضطراب ریاضی در دختران بیشتر از پسران است. میزان آگاهی فراشناختی از رویکردهای مطالعه در پسران بیشتر از دختران استآگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه می تواند باعث شود تا هنگام مطالعه دروس مختلف از راهبردهای مناسب استفاده شود تا با یادسپاری مطلوب، تا حدی اضطراب کاهش یابد

  کلیدواژگان: اضطراب ریاضی، آگاهی فراشناختی از رویکردهای مطالعه، دانش آموزان، استعداد درخشان
 • صوفیا حیدری کمرودی، رحمت الله خوارزمی رحیم آبادی*، مریم باباپور واجاری صفحات 69-78

  رشد اجتماعی مجموعه متوازنی از مهارت های اجتماعی و رفتارهای انطباقی فراگرفته شده است که فرد را قادر می سازد با افراد دیگر، روابط متقابل مطلوب داشته باشد، واکنش های مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامد منفی دارند اجتناب ورزد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر میزان رشد اجتماعی نوآموزان پیش دبستانی صورت گرفت. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش همه کودکان 6- 5 ساله پیش دبستانی شهر رشت در سال تحصیلی 96-95 شامل 2300 نفر بوده است که 82 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر، مقیاس رشد اجتماعی واینلند (1953) بود. نتایج حاصل از اجرای آزمون تی مستقل نشان داد تفاوت معنی داری بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در میزان رشد اجتماعی کودکان وجود دارد. به عبارتی آموزش حل مساله باعث رشد اجتماعی آنان می شود. همچنین نتایج پژوهش بیانگر این بود که بین نمرات رشد اجتماعی، دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد و روش حل مساله به یک میزان بر هر دو جنس در گروه آزمایش اثر داشته است.

  کلیدواژگان: حل مساله، رشد اجتماعی، پیش دبستانی
 • منظر عباسی، راحله سیاه کمری، رقیه نصرتی، پریسا حیدری شرف، فاطمه طریقتی مرام* صفحات 79-86

  ناکامی زوج ها در حل اختلافات زناشویی ممکن است به اشکال گوناگونی بروز پیدا کند که هرکدام به نوبه خود می تواند سلامت روابط زناشویی را به خطر بیندازد. یکی از انواع بروز اختلافات زناشویی، پدیده دلزدگی است که زوج های بسیاری را درگیر خود می کند و از عوامل بسیاری از جمله کیفیت زندگی و تاب آوری تاثیر می پذیرد. هدف از انجام پژوهش حاضرتعیین رابطه کیفیت زندگی و تاب آوری با دلزدگی زناشویی در معلمان زن شهر کرمانشاه بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و نمونه شامل 180 نفر ازجامعه مذکور بود که به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت زندگی ،تاب آوری کانر ودیویدسون و مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین کیفیت زندگی و تاب آوری با دلزدگی زناشویی رابطه منفی وجود دارد  و کیفیت زندگی و تاب آوری توانستند دلزدگی زناشویی را پیش بینی کنند.  با توجه به اینکه کیفیت زندگی و تاب آوری پیش بینی کننده های معناداری برای دلزدگی زناشویی هستند می توان با ایجاد چنین ظرفیت هایی دلزدگی زناشویی را کاهش داد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، تاب آوری، دلزدگی زناشویی، معلمان
 • سیما عیوضی*، جهانگیر کرمی صفحات 87-94

  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر کاهش نشخوار فکری زنان مضطرب بود. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه گواه بود. در این پژوهش جامعه آماری  شامل کلیه بانوان مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی شهرستان کرمانشاه برای ثبت نام در کلاسهای یوگا بودند. پس از تکمیل پرسشنامه اضطراب بک و پاسخهای نشخوار فکری توسط بانوان واجد شرایط در شرکت مطالعه بر اساس ملاک های ورود و خروج، 30 نفر از آنها انتخاب شدند و بطور تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایگزین شدند. افراد گروه آزمایش 16 جلسه ی 75 دقیقه ای (هفته ای 2 جلسه) تحت تمرینات ذهن اگاهی مبتنی بر یوگا قرار گرفتند. داده های پژوهش از طریق دو پرسشنامه اضطراب بک (1999) و پرسشنامه پاسخ های نشخوار فکری نولن-هوکسما (1991) جمع آوری شد و با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار spss-23  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین دو گروه از نظر نشخوار فکری تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت یوگا رویکرد موثری بر کاهش نشخوار فکری است.

  کلیدواژگان: یوگا، نشخوار فکری، اضطراب
 • منیژه فیروزی* صفحات 95-102

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اختلالات شناختی بیماران مبتلا به تومورهای مغزی خوش خیم و بدخیم پس از عمل جراحی در آزمایش شناختی آدن بروک بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود. جامعه آماری را کلیه بیماران مبتلا به تومورهای مغزی خوش خیم و بدخیم بعد از عمل جراحی در کلینیک رادیوتراپی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان (مهرانه) در بازه زمانی شش ماه تشکیل دادند که از بین آنها 62 نفر از بیماران دارای تومورهای مغزی خوش خیم و بدخیم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای ارزیابی بیماران از نسخه تجدیدنظر شده آزمون شناختی آدن بروک  ACE-R استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین اختلالات شناختی بیماران مبتلا به تومورهای مغزی خوش خیم و بدخیم پس از عمل جراحی تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین توجه-جهت یابی، حافظه، روان و سلیس بودن، زبان، توانایی دیداری فضایی بیماران مبتلابه تومورهای مغزی خوش خیم و بدخیم پس از عمل جراحی و افراد سالم (001/0 P<) تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج این پژوهش آشکار کرد که اگرچه بین بیماران مبتلا به تومور خوش خیم و بدخیم تفاوت معناداری وجود دارد، اما تومور خوش خیم نیز به عملکرد مغز آسیب وارد می کند. عوامل متعددی سبب می شوند بیماران مبتلا به تومور مغزی صدمات شناختی را تجربه کنند از جمله عوامل مهم که در این پژوهش پیشنهاد شده است، بافت و ساختار مولکولی تومور است. همچنین، این پژوهش نشان داد آزمون آدرنبروک، ابزاری برای سنجش مشکلات بیماران مبتلا به تومور مغزی خوش خیم و بدخیم است.

  کلیدواژگان: اختلالات شناختی، تومورهای مغزی خوش خیم، تومورهای مغزی بدخیم، آزمایش شناختی آدن بروک
 • ملیحه حسنی، سارا حقیقت، پریناز بنی سی* صفحات 103-112

  پژوهش حاضر با هدف تبیین افسردگی بر اساس مولفه های انعطاف پذیری روانشناختی و حس انسجام در مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم انجام شده است. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده کلیه مادران دارای فرزند اوتیسم شهر تهران در سال 1396 بود که به روش نمونه گیری در دسترس از انجمن اوتیسم ایران انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل سوال های پرسشنامه افسردگی بک (1994)، انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) و احساس انسجام آنتونوسکی (1987) بود. سپس، داده ها از طریق نرم افزارSPSS.v21  و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شد. بر اساس یافته های پژوهش، ارتباط معناداری بین مولفه های احساس انسجام و انعطاف پذیری روان شناختی با افسردگی مادران وجود دارد (05/0 >P). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد متغیرهای کنترل پذیری، ادراک کنترل پذیری و ادراک توجیه رفتار به ترتیب 19 درصد تغییرات افسردگی را پیش بینی می کنند. با توجه به یافته های پژوهش، احساس انسجام و انعطاف پذیری روان شناختی نقش کلیدی در افسردگی مادران دارند. بنابراین، با طراحی مداخلات روان شناختی بر اساس این متغیرها می توان افسردگی را در این مادران بهبود بخشید. مضامین نظری و کاربردی نتایج ارائه شده در پژوهش حاضرمورد بحث قرارگرفته است

  کلیدواژگان: احساس انسجام، انعطاف پذیری روان شناختی، افسردگی، اوتیسم، مادران
 • عاطفه طهماسبی*، فرشید خسروپور صفحات 113-122

  اختلال نقص توجه/بیش فعالی  یکی از شایع ترین اختلالات روانی در کودکان می باشد .کودکان و نوجوانانی که دارای این تشخیص هستند ممکن است گستره ای از این نشانه ها را داشته باشند که در این سه دسته کلی جای می گیرند: بی توجه- بیش فعال و تکانشور. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) روی مهارت های اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان کودکان زیر 12 سال مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی انجام گرفت. روش تحقیق نیمه تجربی بود. جامعه آماری در برگیرنده مادران همه کودکان زیر 12 سال مشکوک به اختلال بیش فعالی و نقص توجه بود که به مرکز مشاوره آموزش وپرورش مراجعه کرده بودند. با توجه به جدول کوهن و با در نظر گرفتن توان آزمون (80/0)، اندازه اثر (50/0) و میزان خطای (05/0) برای هر گروه نمونه 15 در نظر گرفته شد و با روش در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش مقیاس مهارتهای اجتماعی اویرت (2010) و فرم کودکان مقیاس تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی (2010) بود. برای تجزیه و تحلیل داد ه ها از تحلیل کواریانس استفاده گردید.نتایج تحلیل برای فرضیه اصلی نشان داد درمان مبتنی بر رابطه والد-کودک روی مهارتهای اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان کودکان اثربخش بوده است. بررسی فرضیه های فرعی نیز نشان داد مداخله بطور مستقلانه باعث بهبود مهارتهای اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان شده است.

  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، مهارت های اجتماعی، رابطه والد-کودک، کودکان بیش فعال
 • اکرم افشاری*، شهاب پروین پور، آرزو عادلی فر صفحات 123-128

  هدف از انجام این تحقیق تعیین تاثیر فراوانی خودگفتاری انگیزشی بر یادگیری سرویس والیبال می باشد. روش اجرای این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که با طرح پیش آزمون-پس آزمون صورت گرفت. 30 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سمیرم به صورت نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و در سه گروه 10 نفره (خود گفتاری با یک تکرار، خود گفتاری با سه تکرار و گروه کنترل) قرار گرفتند. ابتدا پیش آزمون سرویس والیبال ایفرد انجام شد. مرحله اکتساب در طی 3 جلسه متوالی صورت گرفت. در هر جلسه 3 بلوک 10 کوششی تمرین شد. گروه خود گفتاری یک تکرار، قبل از هر ضربه یک مرتبه از واژه انگیزشی من می توانم به بهترین نقطه، توپ را بفرستم استفاده کرد. گروه سه تکرار، همین واژه ها را سه مرتبه قبل از هر ضربه تکرار کرد. گروه کنترل از هیچ عبارتی استفاده نکرد. بعد از پایان مرحله اکتساب، پس آزمون و 48 ساعت بعد آزمون یادداری گرفته شد. از تحلیل واریانس جهت تحلیل داده ها استفاده شد. سطح معناداری 05/0>P در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بین خودگفتاری یک تکرار با گروه خودگفتاری سه تکرار و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. امتیاز خودگفتاری با یک تکرار به طور معناداری بالاتر از گروه سه تکرار و گروه کنترل می باشد. همچنین خودگفتاری با سه تکرار اثر منفی بر سرویس والیبال دارد. دریک نتیجه گیری کلی می توان گفت که خودگفتاری انگیزشی با یک تکرار موجب بهبود سرویس والیبال می شود اما خودگفتاری انگیزشی با سه تکرار تاثیر منفی بر عملکرد سرویس والیبال دارد.

  کلیدواژگان: خودگفتاری، فراوانی، سرویس والیبال، ورزشکار
 • فاطمه احمدی دهرشید*، احمدرضا نصر اصفهانی، احمد عابدی صفحات 129-136

  هدف این پژوهش، بررسی میزان رعایت اصول روانشناختی در کتاب فارسی دوم ابتدایی از نظر معلمان زن بود. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن پایه دوم ابتدایی در دو شهر اصفهان و تهران بودند که مجموع آن650 نفر بوده که260 نفر در نواحی 5گانه اصفهان و390 نفر در مناطق22 گانه تهران بودند و براساس نمونه گیری خوشه ایچند طبقه ، در شهر اصفهان نواحی2و 3 و در شهر تهران مناطق6، 7، 10و11 برای انجام پژوهش انتخاب شدند. حجم نمونه براساس نواحی، در شهر اصفهان 86 نفر و در شهر تهران 97 نفر بوده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. روایی این پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 937/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها، از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارSpss20 استفاده شده است. براساس یافته ها، بیشترین مقدار میانگین، مربوط به انطباق محتوا با شرایط سنی دانش آموزان با میانگین50/2 و کمترین مقدار میانگین مربوط به بیان پیش سازماندهنده در ابتدای هر فصل با میانگین 07/2 و تناسب مطالب برای تقویت خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان با میانگین16/2 می باشد. همچنین میانگین کل جامعه آماری، 33/2 به دست آمده است و در سطح خطای 05/0 معنادار بوده است بنابراین، با توجه به بالا بودن میانگین های نمونه از میانگین فرضی 25/2 و معنادار بودن آزمون ها، می توان نتیجه گرفت که معیارهای روانشناختی در کتاب فارسی دوم ابتدایی در سطح بالایی رعایت شده است.

  کلیدواژگان: اصول روانشناختی، کتاب فارسی، دوم ابتدایی
 • اعظم شریفی اسکندری* صفحات 137-144

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبک رهبری مدیران با سکوت سازمانی کارمندان در ادارات ورزش و جوانان استان همدان، به روش توصیفی_همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان می باشد که برحسب جدول مورگان و کرجسی 108 نفر نمونه به دست آمد. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز علاوه بر پرسشنامه مشخصات دموگرافیک از پرسشنامه سبک های رهبری لیکرت و پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بوراداس استفاده شد که روایی صوری آن به تایید 3 تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید. علاوه بر آمار توصیفی از روش های آماری کلموگروف اسمیرونوف و همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که بین سبک های رهبری مدیران با سکوت سازمانی کارمندان رابطه معناداری وجود دارد (4672/0r=  ، 01/0p˂). همچنین بین ابعاد سبک رهبری اعم از سبک رهبری خیرخواه_ آمرانه (4108/0r=  ، 01/0p˂)، مشورتی (4674/0r=  ، 01/0p˂) و مشارکتی (4168/0r=  ، 01/0p˂) با سکوت سازمانی کارمندان رابطه معنادار منفی وجود داشت، اما بین بعد سبک رهبری استعماری_ آمرانه با سکوت سازمانی کارمندان رابطه معناداری به دست نیامد (174/0r=  ، 143/0p=). سکوت سازمانی موجب احساس بی ارزشی، فقدان کنترل و ناهماهنگی شناختی می شود که به انگیزش و تعهد پایین منتهی می شود. در واقع، سبک های رهبری خیرخواه _ آمرانه، مشورتی و مشارکتی می توانند تا حدودی مانع از سکوت سازمانی کارمندان باشند و فضای لازم را برای ابراز ایده ها و نظرات افراد در سازمان ها فراهم کنند.

  کلیدواژگان: سبک های رهبری، ابعاد سبک های رهبری، سکوت کارکنان، اداره ورزش و جوانان
 • الهه محمدپور ورندی، سیده لیلا حسینی طبقدهی*، سیده علیا عمادیان صفحات 145-156

  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر تئاتردرمانی بر رشد اخلاقی، روابط بین فردی و خلاقیت دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی انجام شد. پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر 12 ساله مدارس شهر ساری در سال تحصیلی 96 بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 32 دانش آموز بود که به صورت نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خلاقیت عابدی (1372)، مقیاس رشد اخلاقی معنوی پور (2012) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی بین فردی منجمی زاده(1391) استفاده شد. داده ها از طریق تحلیل کواریانس و نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد تئاتردرمانی بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر تاثیر معناداری ندارد ولی بر خلاقیت و مهارت های ارتباطی بین فردی تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: تئاتر درمانی، رشد اخلاقی، خلاقیت، روابط بین فردی
 • علی بیگی، شاهرخ مکوند حسینی، سید علی سیادت، علی اکبر دولتی* صفحات 157-164

  شادکامی حالتی از احساس خوشحالی و رضایت فرد از زندگی است که با فقدان افسردگی و اضطراب همراه است. پژوهش حاضر به منظور بررسی مشکلات بین فردی و مشکلات هیجانی -رفتاری در پیش بینی شادکامی در دانش آموزان ابتدایی انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی استان سمنان می باشد که از میان این دانش آموزان نمونه ای به تعداد 232 نفر  (155دختر و 77 پسر)، به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و مقیاس های احساس شادکامی آکسفورد، مشکلات بین فردی و مقیاس نقاط قوت و ضعف را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام  و با نرم افزار spss-22 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین مشکلات هیجانی، مشکلات فرااجتماعی (خرده مقیاس های نقاط قوت و ضعف)، بی عاطفگی، گریزان از اجتماع و سوءاستفاده شونده (خرده مقیاس های مشکلات بین فردی) با شادکامی همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. هم چنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مشکلات هیجانی، مشکلات با همتایان و مشکلات رفتاری به ترتیب، به طور معناداری شادکامی پایین را در دانش آموزان پیش بینی می کنند. به نظر می رسد، تقویت روابط بین فردی موثر با دیگر همسالان و آموزش مدیریت عواطف در مواجهه با مشکلات، ممکن است با تقویت شادکامی و بهزیستی دانش آموزان همراه باشد

  کلیدواژگان: شادکامی، مشکلات بین فردی، مشکلات هیجانی - رفتاری
 • آمنه مصطفی باشی، علی شاکر دولق* صفحات 165-172

  هدف از انجام این تحقیق بررسی تفاوت کودکان کم بینا و کم شنوا ازلحاظ خود پنداره و مشکلات رفتاری و مهار هیجانی در شهرستان بوکان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش در حوزه تحقیق توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق را همه کودکان دارای معلولیت کم بینایی و کم شنوایی در سطح شهر بوکان تشکیل می دهند. نمونه آماری این تحقیق 130 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه های مقیاس خود پنداره پیرز - هریس، پرسشنامه مشکلات رفتاری شهیم و یوسفی (1378) و مقیاس مهار هیجانی (ACS) استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در مولفه های رفتار، وضعیت مدرسه و عقلانی، اضطراب، ظاهر ویژگی های فیزیکی، شهرت و شادی و رضایتمندی از ابعاد خود پنداره، بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. در مولفه های نقص توجه، رفتار اجتماعی، ترس و پرخاشگری از ابعاد مشکلات رفتاری، بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. در مولفه های خشم، خلق افسرده، اضطراب و عاطفه مثبت از ابعاد کنترل عواطف، بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. درمجموع نتایج نشان می دهد که بین افراد کم بینا و کم شنوا تفاوت معناداری در متغیرهای خود پنداره، مشکلات رفتاری و مهار هیجانی دیده نمی شود.

  کلیدواژگان: خود پنداره، مشکلات رفتاری، مهار هیجانی، افراد کم بینا و کم شنوا
 • نسیم عطایی قراچه، ربابه رستمی*، محبوبه البرزی صفحات 173-182

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بازی های حرکتی خلاق بر رشد مهارت های اجتماعی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر انجام شد. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر 6 تا 12 ساله در شهر شیراز که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. در این مطالعه ی نیمه تجربی، 58 کودک کم توان ذهنی آموزش پذیر(30 پسر و 28 دختر) با میانگین سنی 07/9 سال، به صورت هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل گمارده شدند. برای سنجش اولیه مهارت های اجتماعی شرکت کنندگان، از معلمان آن ها خواسته شد تا به سوالات خرده آزمون مهارت های اجتماعی پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت(1990) پاسخ دهند. گروه تجربی 6 هفته به بازی های حرکتی خلاق پرداختند و گروه کنترل نیز در این مدت فعالیت های عادی مرتبط با برنامه مدرسه را انجام دادند. داده ها با استفاده از آزمون لون، آزمون کولموگروف - اسمیرنوف و تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار spss-16 و در سطح معناداری 05/0 تحلیل گردید. نتایج نشان داد که مداخله بازی های حرکتی خلاق بر مهارت های اجتماعی منجر به تفاوت معناداری بین دو گروه تجربی و کنترل شد(05/0 P≤). به نظر می رسد که بازی های حرکتی خلاق به علت فراهم کردن فرصت های تمرینی، شرایط مطلوب و داشتن برنامه های مفرح و متنوع بر رشد مهارت های اجتماعی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر موثر هستند.

  کلیدواژگان: بازی های حرکتی، مهارت های اجتماعی، کم توان ذهنی، آموزش پذیر
 • بیژن پیرنیا*، منیر چراغی، زینب فراهانی طجر، فاطمه گرجی کندی، پریا صادقی صفحات 183-190

  روان شناسی مثبت گرا شاخه ای نوین از علم روان شناسی به شمار می آید که تکیه بر توان مندی ها را جایگزین نگاه آسیب شناختی نموده است.  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بهزیستی درمانی بر  شاخص شدت اعتیاد در مردان وابسته به محرک انجام شد. در یک مطالعه تجربی تک سایت در قالب کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل و پیش آزمون و پس آزمون پنجاه مرد (سنین 45-18 با میانگین سنی: 4/29) در فاز پرهیز از مصرف مت آمفتامین از بین مددجویان بستری در کمپ اقامتی (مواد محرک) شهرکرج با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و با استفاده از نرم افزار اکسل آفیس به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی(25=n) و کنترل (25=n) تخصیص داده شدند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه هفتگی (هر جلسه 50 دقیقه) تحت درمان گروهی بهزیستی رایف قرار گرفت و گروه کنترل صرفا درمان های روتین مرکز را دریافت نمود. سپس، دو گروه در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون توسط پرسشنامه شدت اعتیاد (میزان پاسخ دهی=92%)  مورد ارزیابی قرار گرفتند. از شرکت کنندگان دو بار در هفته تست ادرار با آستانه مفروض سی صد نانوگرم در میلی لیتر به منظور احراز اطمینان از پایبندی به پرهیز از مصرف به عمل آمد. داده ها توسط آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین داده های کیفی حاصل از ارزیابی های دموگرافیک کدگذاری و به کمک ابزار تحلیل داده های کیفی Atlas.ti-5.2 مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده ها نشان داد که بهزیستی درمانی تاثیر معناداری بر بهبود شاخص شدت اعتیاد با فاصله اطمینان 4/26 (95/33-85/18) ایفا نموده است (01/00> p). یافته های این پژوهش می تواند در ارزیابی، طرح ریزی مداخلات درمانی و مسیر پژوهش های آتی در مصرف کنندگان مت آمفتامین سودمند باشد.

  کلیدواژگان: بهزیستی درمانی، مت آمفتامین، اعتیاد، مقیاس شدت اعتیاد
 • بهمن اکبری*، مریم شفیعی حق شناس صفحات 191-198

  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین نقش جنسیتی بر معنای زندگی، جهت گیری زندگی و رضایتمندی زناشویی دربین دانشجویان متاهل شهر رشت بود که با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. پژوهش حاضر کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه های آزاد شهر رشت در سال تحصیلی 95-94 بودند. گروه نمونه شامل 210 نفر براساس متغیر پیش بین و ملاک می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سیاهه نقش جنیستی بم (1974)، پرسشنامه جهت گیری زندگی (1985) و پرسشنامه معنای زندگی(1964) و پرسشنامه رضایت زناشویی فرم کوتاه (1989) بود. نتایج مدل معادلات ساختاری نهایی برای سنجش رابطه سازه های نقش جنسیتی با معنای زندگی، جهت گیری زندگی و روابط زناشویی نشان داد که نقش جنسیتی بر معنای زندگی تاثیر مثبت دارد. نقش جنسیتی بر جهت گیری زندگی تاثیر مثبت دارد. نقش جنسیتی بر رضایت مندی زناشویی تاثیر مثبت دارد. نتایج نشان داد که نقش جنسیتی تاثیر مهمی در معنای زندگی، جهت گیری زندگی و رضایتمندی زناشویی دارد.

  کلیدواژگان: نقش جنسیتی، معنای زندگی، جهت گیری زندگی، رضایتمندی زناشویی
 • زینب اطهری*، احترام عیوضی، فاطمه هدایتی صفحات 199-208

  با توجه به اهمیت نقاشی در تجلی دنیای درونی افراد و فهم مسائل آنان، مطالعه حاضر به بررسی تحولی علائم ترسیمی اضطراب و افسردگی آزمون ترسیم منظره در دانش آموزان ابتدایی شهر بندرعباس پرداخت. جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی مدارس شهر بندرعباس در سال تحصیلی 95- 96 تشکیل داده اند. به منظور انتخاب نمونه ابتدا به طریق روش نمونه گیری خوشه ایشش مدرسه به تصادف انتخاب شدند. از میان دانش آموزان مراجعه کننده به مشاوران این مدارس، 20 دانش آموز دارای اختلال اضطراب و 20 دانش آموز دارای افسردگی از طریق اجرای پرسش نامه های اضطراب بیماهر و افسردگی کواکس انتخاب شدند. انتخاب بر این مبنا بود که نمره هرکدام از افراد منتخب در آزمون آن اختلال یک انحراف معیار بالاتر از میانگین باشد. 20 دانش آموز عادی نیز به روش نمونه گیری تصادفی از همین مدارس انتخاب شدند. پس از ترسیم نقاشی منظره توسط شرکت کنندگان، تفسیر و مقایسه نقاشی گروه ها با استفاده از آزمون خی دو انجام شد. نتایج آزمون خی دو نشان داد بین اعضای گروه های دانش آموزان عادی، افسرده و مضطرب ازلحاظ برخی علائم ترسیمی نقاشی منظره تفاوت معنی دار وجود دارد. عدم رعایت نسبت سر به تنه، خطوط کم رنگ، ترسیم آدمک کوچک، استفاده از خطوط منقطع، تفاوت در کاربرد رنگ ها، نداشتن منظره پیرامون آدمک، خطوط ترسیمی دارای پیچ وتاب در ترسیم درخت، تصحیح های مکرر و ترسیم شاخه های درخت به حالت بسته ازجمله ویژگی های نقاشی دانش آموزان دارای اختلال بود. کودکان به دلیل پایین بودن سطح تفکر انتزاعی قادر به بیان هیجانات و احساسات خود نیستند، ازاین رو کاربرد آزمون های فرافکن ترسیمی از سوی روان شناسان و مشاوران جهت تشخیص و درمان اختلالات رفتاری و سازشی کودکان اجتناب ناپذیر است

  کلیدواژگان: نقاشی ترسیم منظره، اضطراب، افسردگی
 • احمد احمدی قوزلوجه*، علی مهدی زاده تواسانی صفحات 209-216

  مقایسه های اجتماعی یکی از منابع اساسی کسب اطلاعات درباره خود هستند. این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس جهت گیری مقایسه اجتماعی انجام شد. 211 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر نوشهر در سال تحصیلی 95-1394 به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و نسخه فارسی مقیاس جهت گیری مقایسه اجتماعی و خرده مقیاس های خودکارآمدی و خوش بینی پرسشنامه سرمایه روانشناختی را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس مقدماتی 71/0 بدست آمد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مولفه های اصلی دو عامل توانایی و عقیده شناسایی شد. ضریب آلفای کرونباخ برای عامل توانایی 72/0، عامل عقیده 80/0 و نسخه فارسی مقیاس جهت گیری اجتماعی 80/0 به دست آمد که از نظر آماری معنادار بود. روایی مقیاس نیز با استفاده از روش های روایی وابسته به ملاک و روایی سازه تایید شد. همچنین تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده برازش مدل دو عاملی مقیاس بود. با توجه به نتایج این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که این مقیاس از پایایی و روایی مطلوبی در جامعه ایرانی برخوردار است و در پژوهش های مرتبط با  مقایسه اجتماعی  می توان از آن استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مقایسه اجتماعی، تحلیل عاملی، پایایی و روایی
 • بهناز ارتضایی*، شیوا سادات غفاری، مریم اسماعیلی صفحات 217-224

  در دهه های اخیر اختلالات خوردن، بویژه در جمعیت دختران نوجوان، شیوع بیشتری پیدا کرده است. پیامدهای آسیب زای ناشی از این اختلال و اختلالات همراه با آن قابل توجه بوده است. اختلال در فرآیندهای هیجانی همچون تحمل پریشانی از مشکلات اصلی همراه با اختلال بی اشتهایی عصبی است و لازم است مورد توجه قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر تحمل پریشانی زنان مبتلا به بی اشتهایی عصبی است. در این پژوهش از روش پژوهشی مورد منفرد با طرح A-B  با پیگیری استفاده شد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی زنان مبتلا به بی اشتهایی عصبی شهر اصفهان در سال 1395 بود که از میان آن ها دو نفر به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای هریک از آزمودنی ها دو جلسه ی خط پایه شش جلسه ی مداخله و دو جلسه ی پیگیری برگزار شد. مقیاس تحمل پریشانی (DTS)، در هرجلسه، توسط آزمودنی ها پاسخ داده شد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل دیداری، شامل تحلیل درون موقعیتی و بین موقعیتی برای هریک از متغیرهای وابسته استفاده شد. نتایج نشان داد که مداخله ی به کار رفته در این پژوهش، بر بهبود تحمل پریشانی آزمودنی ها موثر است (باPND  100%برای هر دو آزمودنی). بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، درمان ذهن آگاهی مبتنی بر استرس می توانند به طور ریشه ای تر مسائل جدی زیربنایی همراه با این اختلال را پوشش دهد و به عنوان یک مداخله ی موثر بر بعضی از ابعاد مهم سلامت روان زنان  مبتلا به بی اشتهایی عصبی به کار رود.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، تحمل پریشانی، استرس، بی اشتهایی عصبی
 • جواد عینی پور*، فرانک محسن زاده صفحات 225-232

  این پژوهش با هدف پیش بینی اختلالات خوردن بر اساس رگه های هوش هیجانی و اطمینان به خود در مدارس دخترانه متوسطه دوم منطقه رحمت آباد وبلوکات انجام شد. روش تحقیق از نوع همبستگی پیش بین می باشد. حجم نمونه 112 نفر از دانش آموزان شاغل به تحصیل سال تحصیلی 95-94 بودند. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه آزمون نگرش به تغذیه کارنر و همکاران(1979)، پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و همکاران(2004) و پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن کلارک و همکاران(1991) می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss 22 و آزمون آماری رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام تحلیل شد. یافته ها نشان داد اطمینان به خود در خوردن پیش بینی کننده بهتری در تشخیص اختلالات خوردن نسبت به رگه های هوش هیجانی است و مولفه دسترسی به مواد غذایی در بین مولفه ها بیشترین پیش بینی کنندگی را دارد. بنابراین بین اطمینان به خود با اختلالات خوردن رابطه وجود دارد و اطمینان به خود در خوردن (خودکارآمدی) در پیش بینی اختلالات خوردن سهم بیشتری نسبت به رگه های هوش هیجانی دارد. اما در پیش بینی جوع، خود آگاهی از رگه های هوش هیجانی و در پیش بینی کنترل دهانی و عادات غذایی، دسترسی به مواد غذایی از مولفه های سبک زندگی (خودکارآمدی) نقش مهمتری دارند. بر اساس این پژوهش می توان نتیجه گرفت که در پیش بینی اختلالات خوردن به عنوان یکی از مشکلات شایع در دانش آموزان، متغیرهای شناختی، خودآگاهی و اثر گارسیا دخیل می باشند و با مداخله های محیطی، تمرین های اصلاح شناختی و افزایش هوش هیجانی می توان از وقوع این اختلال جلوگیری نمود.

  کلیدواژگان: اختلالات خوردن، رگه های هوش هیجانی، اطمینان به خود در خوردن
 • محمد ستایشی اظهری*، عباس حبیب زاده صفحات 233-240

  در جریان یادگیری، متغیرهای زیادی مثل انگیزش، عزت نفس و سبک های یادگیری می توانند بر یادگیری تاثیر بگذارند. در این میان، شواهد پژوهشی نشان داده که امیدواری یکی از عوامل مهم در بهبود عملکرد دانشجویان است. پژوهش حاضر باهدف تعیین نیمرخ انگیزش دانشجویان با استفاده از رویکرد فرد-محور و مقایسه خودکنترلی رفتاری با توجه به این نیمرخ ها انجام شد.این پژوهش یک مطالعه توصیفی- علی مقایسه ای است. تعداد 204 نفر دانشجوی دانشگاه قم که به روش خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. مقیاس های خودکنترلی تانجنی (2002) و امیدواری اشنایدر (1991) را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل خوشه ای، تحلیل واریانس یک راهه بهره گرفته شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای، سه خوشه انگیزشی برای دانشجویان به دست آمد: 2/38 در خوشه کمیت پایین، 7/38 درصد در خوشه کمیت متوسط، 25 درصد در خوشه کمیت بالا قرار گرفتند. خودکنترلی رفتاری خوشه کمیت پایین، کمتر از سایر خوشه ها بود.یافته های به دست آمده می تواند به مسئولین حوزه آموزش کمک نماید تا با طراحی برنامه های مداخله ای تربیتی در ارتقا و یا حفظ امیدواری دانشجویان به ویژه دانشجویان سال آخر، در طول سال های تحصیلی اقدامات موثری را انجام دهند.

  کلیدواژگان: امیدواری، خودکنترلی رفتاری، تحلیل خوشه ای، نیمرخ امیدواری
 • راضیه ولی ئی*، آیت کریمی باغملک صفحات 241-248

  پژوهش پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی و مولفه های تمایزیافتگی با تاب آوری در دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان تهران در سال تحصیلی 96-1395 انجام گرفت. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. به همین منظور نمونه ای با حجم 325 نفر از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان تهران با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه های سبک های دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید، تمایزیافتگی اسکورون و فریدلندر و تاب آوری کانر و دیویدسون بر روی آنان اجرا شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که همچنین دلبستگی اجتنابی و جایگاه من با تاب آوری رابطه مثبت و معنا داری دارد (P<0/01). در نتیجه می توان گفت چون افراد دلبسته ایمن، از تمایزیافتگی بالایی برخوردارند بنابراین در روابط خود باز بوده و از تاب آوری بالاتری نسبت به افراد دلبسته نا ایمن برخوردارند و در مقابل افراد دلبسته نا ایمن به دلیل اجتناب از موقعیت ها و نیاز داشتن به تایید دیگران، در روابط خود تمایزیافتگی پایین تری دارند و به گونه ای تاثیرگذار  از تاب آوری پایینی برخوردارند. همچنین می توان گفت، جایگاه من و ویژگی های آن یعنی احساس یکپارچه خود و توانایی پیروی اندیشمندانه از اعتقادات شخصی خود با وجود اعتدال فشار از سوی دیگران، پیش بینی کننده قوی و مثبت تاب آوری افراد در مواجهه با حوادث و مشکلات زندگی است.

  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، مولفه های تمایزیافتگی، دلبستگی اجتنابی، جایگاه من، تاب آوری
|
 • Elahe Moradi* Pages 1-8

  Disabled children have various disorders. Identifying their problems and their related factors and considering medical and educational interventions can be used to support and guide these children and their families by supportive organizations. This study aimed to investigate the effectiveness of cognitive-mindedness-based cognitive therapy on social anxiety in mothers with low-grade students. The statistical population consisted of all mothers with low-grade students in Kermanshah city in the academic year of 2011-2012. Among them, 30 mothers with an IQ of 50 to 70 in the age range of 8 to 12 years old were selected by convenience sampling and randomly assigned to two experimental groups And evidence. The social anxiety questionnaire was used to collect information. Mental awareness-based cognitive therapy was performed in 8 sessions of Ninety-minute sessions each week. After completion of post-test sessions, two groups were tested and controlled. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (one-way covariance analysis). The results of the research showed that there is a significant difference between the two groups of experimental and control groups in the social anxiety variable (P <0.05). Consequently, it can be admitted that cognitive-based cognitive-mindedness therapy can reduce the social anxiety of mothers with low-grade students.

  Keywords: Cognitive Mindfulness, Mindfulness, Social Anxiety, Mental Disability
 • Atie Sadat Mottaghi Ghamsari, Reza Rostami* Pages 9-16

  Family is the first and most important institution that the child is born and bred in. So for the healthy and natural development of children and their mental health, its essential to children grows up in a normal and healthy family that provides a good platform that meet the developmental needs of them. Whatever that causes dysfunctions in family may predispose for damage in training of children and lead to negative consequences for them. Parental addiction is one of the problems that put children at risk and threatens their mental health. thus in this brief review, we intend to investigate the failures of parenting that there is often in families with substance abuse problems, as well as the negative consequences that children of alcoholic parents may face with, including academic performance problems, externalizing and internalizing disorders and emotional and social performance.

  Keywords: Parental addiction, parenting, academic performance, externalizing disorders, internalizing disorders, emotional, social performance
 • Arezou Asghari* Pages 17-26

  In recent years, substance abuse has an increasing trend around the world and imposes so many financial and social costs throughout the world. Substance abuse, seriously, is one of the health problems that were annually leading the causes of death for many people. The present study tries to review some essential factors that affect substance abuse in adolescents which some research has noted. The study has aimed from substantial contributing risk factors, considers familial, social and individual factors. Adolescence, indeed, is a critical period of physical and cognitive development and also searching for an identity which may lead a person to experience risky behaviors. Identifying risk factors in adolescents’ substance abuse behaviors and having knowledge about these factors would help specialists and therapists to designs innovative and efficient preventing and treatment programs to decrease substance abuse tendencies in adolescents.

  Keywords: Drug abuse, risk factors, adolescence
 • Mohamad Amin Jalilvand* Pages 27-32

  The purpose of this study was to compare selected Mindful skills in Iranian athletes.  The athlete's sample included 112 athletes with 23.6 average. The FFMQ has been shown to have strong psychometric characteristics, including adequate to excellent internal consistencies for all five facets (Cronbach's alpha ranging from 0.72 to 0.92) as well as good construct validity (2). Cronbach's alpha for the current sample was also good ranging from 0.71 for Non-reactivity to 0.85 for the Observe facet; alpha for the 39 items of FFMQ was 0.76, whereas it slightly increased to 0.77 after adding the 40 the item of breath-awareness. The T-test revealed a significant difference between elite and Nonelite athletes in 4 factors (.80 Percent), (Observe, Describe, Act with Awareness, Non-judging of inner experience), and it is not a significant difference in Non-reactivity to emotional knowledge and mindful state. However, Elite was better than Non-Elite in all categories of aware. According to the results of this study, it is recommended that Successfully athletes.

  Keywords: Mindfulness, Athletes, Elite, Non-Elite, Sport psychology, Successful
 • Osman Rostami*, Yahya Moradi Pages 33-44

  Individuals with schizophrenia show impaired social cognition, which manifests as hardships in identifying emotions, feeing attached to others, deducing people’s thoughts and reacting emotionally to others. These social cognitive impairments impede social connections and are strong determinants of the extent of impaired daily functioning in such individuals. Here, we review recent findings from the fields of social cognition and social neuroscience and identify the social processes that are impaired in schizophrenia. We also consider empathy as an example of a complex social cognitive function that integrates several social processes and is impaired in schizophrenia.

  Keywords: Social cognition, Schizophrenia, Neuropsychology, Cognitive Sciences, Empathy
 • Jamil Mansouri, Mohammadali Besharat*, Hamidreza Gharibi Pages 45-50

  Mindfulness is conscious attention to the current moment and internal/external personal experiences. Researches showed that mindfulness has a relationship with other psychological variables. Ego strength can be defined such as self-control, self-regulation or other relative variables like self-depletion too. The present study examines the predicting role of ego strength on the relationship with mindfulness in the University of Tehran and the Medical University of Tehran students. Two hundred and sixty-eight students (231 male, 36 female) participated in the study. All students were asked to complete Ego Strength Scale (ESS) and Mindfulness Awareness Attention Scale (MAAS).  Analysis of data involves descriptive and inferential statistics including mean, standard deviation and linear regression coefficient. Results show that ego strength has a significant relationship with mindfulness. Ego strength predicted 11 percent of mindfulness variability. It can conclude that ego strength can predict the role of mindfulness.

  Keywords: mindfulness, attention, ego strength, ego resiliency, ego control
 • Fatemeh Pordel, Ali Zare, Moghaddam*, Seyedemad Mousavi, Maryam Ghorbani Pages 51-58

  The present research was conducted to investigate the effectivity of brain-centered training on academic procrastination and test anxiety. This research was a kind of semi-experimental (semi-pilot) one together with pre-test and post-test with the control group. The statistical population of the research contained all male students in 9th grade in high school in Khaf city in the education year of 1396-97. The researcher selected 30 male high school students in Khaf as sample group and then they were divided into two control and test groups via non-random sampling method. The learning atmosphere was changed according to the effective factors on the brain (light, nutrition, oxygen, color, music, and water). Therefore, the teacher trained the test group based on brain-centered learning principles. The test anxiety inventory by Speilberger (1980) and the academic procrastination questionnaire of Solomon and Rothblum (1984) were used to measure the variables. The results of the research showed that brain-centered training is active on the reduction of test anxiety (P<0/05), but it has not affected procrastination; thus, it can be concluded that brain-centered training influences over a decline of test anxiety. Therefore, the brain-centered learning train can be used as an intervention method in decreasing the students’ test anxiety.

  Keywords: brain-centered training, academic procrastination, test anxiety
 • Majid Soleymani*, Maryam Dehghan, Hosein Bahrami, Razieh Jamaati Ardakani Pages 59-68

  This study was performed in order to evaluate the relationship between mathematic anxiety and Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory in students of talents high schools. statistical society includes all students of talent high schools of Qom (grades one, two and three) who were educating in academic year of 1394-1395. Among 120 students (60 boys and 60 girls) were selected by stratified accidental sampling method. In this study, mathematic anxiety questionnaire (MARS-R) and Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory (MARSI) were used. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and mean difference of two groups (independent t test) and using SPSS software. results showed that there is a negative and meaningful relationship between mathematic anxiety and Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory and mathematic anxiety in girls is more than boys. Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory in boys is more than girls. Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory can cause that reading strategies were used during studying different lesson in order to reduce anxiety by desired memorizing.

  Keywords: mathematical anxiety, Metacognitive Awareness of Reading Strategies, students, Talented
 • Sufia Heidari Kamrodi, Rahmatollah Kharazmi Rahimabadi*, Maryam Babapour Vajari Pages 69-78

  Social development is a balanced collection of social skills and adaptive behaviors that enable a person to interact with others with desirable interactions, to react positively, and to avoid behaviors that have negative consequences. The purpose of this study was to investigate the effect of problem-solving skills training on social development of pre-native students. The research method was quasi-experimental with a preliminary and final test design with control group. The statistical population of this study was all children aged 6- 5 years old in Rasht, in the academic year of 1995-96. The sample consisted of 2300 people, 82 of them were selected by multistage cluster random sampling method. The instrument of this study was the Social Inclusion Scheme of Wien (1953). The results of independent t-test showed that there is a significant difference between the pretest and post-test scores of the experimental group in the rate of social development of children. In other words, problem-solving education causes their social development. Also, the results indicate that there is no significant difference between the social development scores, girls and boys, and the problem-solving method has had a significant effect on both sexes in the experimental group.

  Keywords: Problem Solving, Social Growth, Preschool
 • Manzar Abbadi, Raheleh Siahkamari, Roghayeh Nosrati, Parisa Heidari Sharaf, Fatemeh Tarighati Maram* Pages 79-86

  Social development is a balanced collection of social skills and adaptive behaviors that enable a person to interact with others with desirable interactions, to react positively, and to avoid behaviors that have negative consequences. The purpose of this study was to investigate the effect of problem-solving skills training on social development of pre-native students. The research method was quasi-experimental with a preliminary and final test design with control group. The statistical population of this study was all children aged 6- 5 years old in Rasht, in the academic year of 1995-96. The sample consisted of 2300 people, 82 of them were selected by multistage cluster random sampling method. The instrument of this study was the Social Inclusion Scheme of Wien (1953). The results of independent t-test showed that there is a significant difference between the pretest and post-test scores of the experimental group in the rate of social development of children. In other words, problem-solving education causes their social development. Also, the results indicate that there is no significant difference between the social development scores, girls and boys, and the problem-solving method has had a significant effect on both sexes in the experimental group.

  Keywords: quality of life, resilience, marital distress, teachers
 • Sima Eivazi*, Jahangir Karami Pages 87-94

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of yoga-based mindfulness in reducing anxious women's rumination. The present method was semi-experimental with a pre-test and post-test design,  with a control group. In this research, the statistical population included all women who referred to sports clubs in Kermanshah for enrollment in yoga classes. After completing the Beck anxiety inventory and rumination responses by eligible women in the study company based on entry and exit criteria, 30 were selected and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group consisted of 16 sessions of 75 minutes (weekly 2 sessions) under yoga exercises. The data were collected by Beck Anxiety Inventory (1999) and Nolen-Hoeksema (1991) rumination responses questionnaire. Data was analyzed by descriptive and inferential statistical methods using SPSS-23 software. The results showed that there was a significant difference between the two groups in rumination. According to the results, it can be said that yoga is an effective approach to reducing rumination.

  Keywords: Yoga, rumination, anxiety
 • Manijeh Firoozi* Pages 95-102

  This study aimed to use Addenbrooke's Cognitive Examination revised (ACE-R) to diagnose and compare the cognitive impairment (CI) among patients with BBT and MBT after surgery. The population consisted of all patients with BBT and MBT who were treated in center of Supporting Organization (Mehraneh), a charity foundation for patient with cancer, during six months. 62 patients with BBT and MBT were recruited. ACE-R was used to evaluate patients. The findings showed that there was significant difference between patients with BBT and MBT in cognitive disruption. Also, results demonstrated there was significant difference between patients with brain tumors and healthy subjects in attention-orientation, memory, fluency, language, and visual-spatial ability (P < 0.001). Findings of this study revealed that although there was significant difference between patients with BBT and MBT, the patients with BBT experienced more than expectation problems in cognitive function. There were several factors which caused disabilities. This study suggested that the tools such as ACE may be used to evaluate patients for clinical activities.

  Keywords: Cognitive impairment, Benign Brain Tumors, Malignant Brain Tumors, Addenbrooke’s Cognitive Examination
 • Maliheh Hasani, Sara Haghighat, Parinaz Banisi* Pages 103-112

  Depression is one of the significant problems of mothers with exceptional child. Therefore, this study aimed to explain of depression based on the sense of coherence and cognitive flexibility among mothers of children with autism. This study was a correlational – descriptive design. The study population was consisted of all mothers with autism children in Tehran - 2017. 137 mothers were selected by available sampling methods from autism society of Iran. Instruments for gathering data were Beck Depression Inventory (Beck et al, 1994), short form of Sense of Coherence Questionnaire (Antonovsky, 1987), Cognitive Flexibility Scale (Dennis & Vander WalJ ,2010). Then, the data were analyzed using SPSS.v21 software and statistical tests such as Pearson correlation coefficient and Stepwise regression. Based on study findings, there was a statistically significant relationship between components of sense of coherence and cognitive flexibility with depression among mothers. Too, the results of stepwise regression analysis indicated that controllability, perceive of controllability and perceive of behavior explanations significantly predicted 19 percent of change in depression, respectively. With regards to findings, sense of coherence, cognitive flexibility and their components have important role in mothers' depression. Therefore, by designing psychological interventions based on this variables can improves the depression among this mothers. Theoretical and practical implications of presented results are also discussed.

  Keywords: sense of coherence, cognitive flexibility, depression, mothers, autism
 • Atefeh Tahmasbi*, Farshid Khosropour Pages 113-122

  Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common psychiatric disorders in children. Children and adolescents with this diagnosis may have a range of these symptoms that fall into these three categories: neglect - Overactive and moving. The purpose of this study was to investigate the effect of parent-child relationship management (CPRT) on social skills and cognitive-emotional regulation in children under the age of 12 years with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).The research method was semi-experimental and the statistical population consisted of mothers of all children under the age of 12 who were suspected of having hyperactivity disorder and attention deficit disorder who referred to the counseling center of education. According to Cohen table, taking into account the test power (0.80), effect size (0.50) and error rate (0.05) for each sample group, 15 were selected randomly. The instrument of the study was the Social Skills Scale, Awyrt, Lucker and the Children's Form of Gantry Cognitive Critical Adjustment. Covariance analysis was used to analyze the data. The results of the analysis for the main hypothesis showed that parent-child relationship-based therapy (CPRT) was effective on social skills and cognitive-emotional adjustment of children. The study of sub hypotheses also showed that the intervention independently improved social skills and emotional cognitive regulation.

  Keywords: Cognitive Thinking, Social skills, Parent-child relationship, Children are overactive
 • Akram Afshari*, Shahab Parvinpour, Arezoo Adelifar Pages 123-128

  The purpose of this study was investigate effect of the frequency of motivational self-talk on volleyball learning. The method of this study is semi-experimental, which was carried out with pre-test-post-test design. Thirty high school students from Semirom were selected by purposeful sampling and categorized into three groups of 10 people (self-talk with one repetition, self- talk with three replications and control group). At first, was taken a pre-test of the volleyball service Acquisition step took place in 3 consecutive sessions. In each session, 3 blocks of 10 attempts were practiced. The group itself spoke a repeat, before every single blow to my motivational word I could use the best point to send the ball. The group of three replicates repeated the same words three times before each shot. The control group did not use any words. After the end of the acquisition, the test was taken and 48 hours later the test was taken. Analysis of variance was used to analyze the data. The significance level of P <0.05 was considered. The results showed a significant difference between the self-talk one repetition with self-talk group of three replications and the control group. Self-talk score with one repetition was significantly higher than the group of three replicates and control group. Also, self-talk with three repetitions has negative effect on volleyball service. In a general conclusion, motivational self-talk with a repetition improves the volleyball service, but motivational self-talk with three repetitions has a negative effect on the performance of the volleyball service.

  Keywords: Self-talk, Frequency, Volleyball Service, Athlete
 • Fatemeh Ahmadi*, Ahmadreza Nasr, Isfahani, Ahmad Abedi Pages 129-136

  The purpose of this study was to investigate the extent to which psychological principles were observed in the second primary school textbook for female teachers. This research was conducted using descriptive-survey method. The statistical population consisted of all female teachers in the second elementary school in Isfahan and Tehran, totaling 650 people, 260 in Isfahan and 390 in Isfahan regions of Tehran, and based on multi-class cluster sampling in Isfahan Regions 2, 3 and in Tehran, regions 6, 7, 10 and 11 were selected for research. The sample size was 86 in Isfahan and 97 in Tehran. Required data were collected through a researcher-made questionnaire. The validity of this questionnaire was determined by its content validity and its reliability was 0.837, using the Cronbach's alpha coefficient. For analyzing the data, descriptive and inferential statistics were used using Spss20 software. According to the findings, the highest average value was related to content matching with student's age with an average of 2.50 and the lowest average value related to the pre-organizer statement at the beginning of each chapter with an average of 2.77 and proportion of content to enhance creativity and innovation. Students with an average of 2.16 Also, the mean of the total population was 2.33 and was significant at the error level of 0.05. Therefore, given the high mean of the sample mean of 2.52 and the significance of the tests, we can conclude The psychological criteria in the Farsi II Secondary Book are considered to be high.

  Keywords: psychological principles, textbook Persian, Second Elementary
 • Azam Sharifi* Pages 137-144

  The purpose of this study was to determine the relationship between managers 'leadership style and staff’s silence of  Department of Sport and Youth in Hamedan province by descriptive-correlation method. The statistical population included all employees of sport and youth departments of  Hamedan province that 108 samples were obtained from Morgan and Krejski tables. In order to collect the required information, in addition to the demographic questionnaire, the Likert leadership styles questionnaire and the organizational silence questionnaire (Vakula and Bouradas) were used. In addition to descriptive statistics, Kolmogorov Smirnov statistical methods and Pearson correlation were used. Findings indicate that there is a significant relationship between managers leadership styles and organizational silence of employees (p˂0/01, r=0/4672). Also There was a significant negative relationship between the dimensions of leadership style, such as benevolent (p˂0/01, r=0/4108), consultative (p˂0/01, r= 0/4674) and participatory (p˂0/01, r=0/4168) leadership style, with the silence of the organization employees. However, there was no significant relationship between the style of colonial leadership style and the silence of employees in the organization (p=0/143, r=0/174). Organizational silence also causes feelings of worthlessness, lack of control and cognitive dissonance that results in low motivation and commitment. Indeed, benevolent, consultative, and participatory leadership styles can to some extent prevent the silence of the organization's employees and provide the space to express the ideas and opinions of individuals in organizations.

  Keywords: Leadership styles, Dimensions of leadership styles, Staff silence, Sports, youth department
 • Elahe Mohammadpour Varandi, Leila Hosseini Tabaghdehi*, Olia Emadian Pages 145-156

  The aim of this study was to determine the effect of psychodrama on moral development, Interpersonal relationships and creativity of Sixth Grade elementary school students. The present research was a quasi-experimental study with pre-test-posttest with control group type. The statistical population of the study included all 12-year-old girl students in Sari schools in the academic year of 2016-2017. The sample consisted of 32 students who were voluntarily selected by non-random sampling method and were randomly assigned into two experimental and control groups. To collect data, the Abedi’s Creativity Questionnaire (1372), Manavipour’s Spiritual Growth Scale (2007) and Interpersonal Communication Skills Questionnaire of Monajjemizadeh (2012) were used. Data were analyzed using Covariance Analysis and spss21 software. The results showed that psychodrama has no significant effect on the moral development of female students, but has a significant effect on creativity and interpersonal relationships.

  Keywords: psychodrama, Moral Develoment, Interpersonal Relationships, creativity
 • Ali Eygi, Shahrokh Makvandhoseyni, Seyyed Ali Siadat, Aliakbar Dolati* Pages 157-164

  T Happiness is a state of life that is a happy and satisfied person with no depression and anxiety. This study aimed to investigate the interpersonal and emotional problems and behavioral problems in predicting happiness in Elementary school was done. This is a descriptive correlational study. The study population consisted of all students, male and female high school smart schools in Semnan province is among the students a sample of 232 students (155 girls and 77 boys), cluster sampling were selected randomly and scale of happiness Oxford, interpersonal problems and the scale of strengths and weaknesses completed. Data using the Pearson correlation coefficient and stepwise regression and analyzed with software SPSS-16. The results showed that emotional problems, social learning problems (subscale of strengths and weaknesses), apathy, unsociable, and self-abuse (in a scale of interpersonal problems), there is a significant negative correlation with happiness. The results of the regression analysis showed that emotional problems, problems with peers, and behavioral problems, respectively, significantly lower happiness in the students predict. It seems, strengthening effective interpersonal relationships with peers and learning to manage emotions in the face of problems associated with the strengthening of happiness and well-being of students.

  Keywords: happiness, interpersonal problems, emotional problems, behavioral
 • Amane Mostafa Bashi, Ali Shaker Dioulagh* Pages 165-172

  The aim of this study is to compare the difference between low-hearing and Low-visibility people in terms of self-concept, behavioral problems and emotional control in the city of Boukan. The research in this field is based on practical application and method in the descriptive research field. Statistical population of the research consists of all people with low-hearing and Low-visibility people in the city of Boukan. The statistical sample of this research is 130 people, which was selected using available sampling method. For the sake of collecting information in this research, we used the Piers-Harris Self-Concept Scale, Shahim and Youssefi behavioral problems questionnaire (1999) and emotional control scale. The results of this research show that there is not meaningful difference between these two groups in terms of behavioral, school and rational status, anxious, appearance of physical properties, fame and joy and satisfaction of the dimensions of self-concept components. In attention deficiency, fear, social behavior and aggression on dimensions of behavioral problems components there is not meaningful difference between these two groups. There is not meaningful difference between two groups in terms of aggression, depressed mood, anxious and positive emotional from emotional control dimension. Overall, the results show that low-hearing and Low-visibility impairments cause differences in self-concept variables, behavioral problems and emotional control in the two groups.

  Keywords: self-concept, behavioral problems, emotional control, low-hearing, Low-visibility
 • Nasim Ataei Gharacheh, Robabeh Rostami*, Mahboubeh Alborzi Pages 173-182

  The present study aims to investigate the effect of creative movement games on the social skills development in educatable intellectual disabled children. The population of the study consisted of all educatable intellectual disabled students aged between 6 and 12 in the city of Shiraz during the 2016-2017 academic year. In this quasi-experimental study, 58 Educatable Intellectual Disabled Children (30 boys and 28 girls) with the average age of 9.07 years years were selected randomly and assigned to experimental and control groups. To assess the social skills of the participants, their teachers were asked to answer the social skills sub-questions of Gersham and Elliott (1990) social skills questionnaire. The experimental group performed creative activity games for 6 weeks, and the control group performed the normal activities associated with the school program during this period. For analyzing the data, Levene's Test, Kolmogorov-Smirnov Test and covariance analysis were used by SPSS-16 software at the significance level of 0.05. The results showed that the intervention of creative motor games on social skills lead to a significant difference between experimental and control groups (P≤0.05). It seems that Creative Movement Games an effective role in the social skills Development Educatable Intellectual Disabled Children due to the provision of training opportunities, favorable conditions and having fun and diverse programs.

  Keywords: Movement Games, social skills, Intellectual Disabled, Educatable
 • Bijan Pirnia*, Monir Cheraghi, Zeynab Farahani Tajar, Fatemeh Gorji Kandi, Paria Sadeghi Pages 183-190

  Positive psychology is a modern branch of psychology, which has replaced relying on the capabilities to the pathological cognitive aspect. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of well-being therapy on addiction severity index in stimulant dependent males. In a single-site trial, a single-site randomized clinical trial with pre-test and post-test control group of fifty men (18-45 years old with an average age of 29.4) in the phase of avoiding Methamphetamine were selected from clients hospitalized in Residential Camp (drugs) in Karaj city using random sampling method and they were randomly assigned to experimental (n = 25) and control (n = 25) groups using Excel Office software. The experimental group received 12 weekly sessions (50 minutes each session) Ryff's grouping well-being therapy and the control group received only routine treatments of the center. Then, the two groups were evaluated in two stages of pre-test and post-test by the questionnaire of addiction severity (response rate = 92%). Participants received twice-weekly urine tests with a threshold of 30 Nanograms per milliliter to ensure adherence to avoidance from using. Data were analyzed by one-way ANCOVA (analysis of covariance). Also, qualitative data derived from demographic evaluations were coded and analyzed using Atlas.ti-5.2 data analysis tools. Data analysis showed that the well-being therapy had a significant effect on the improvement of the addiction severity index with a confidence interval of 26.4 (18.85-33.95) (p<0.001). The findings of this study can be useful in evaluating, designing health interventions and future research pathways in methamphetamine users.

  Keywords: Well-being Therapy, Methamphetamine, Addiction, Addiction Severity Index
 • Bahman Akbari*, Maryam Shafiee Haghshenas Pages 191-198

  The purpose of this study was to determine the relationship between structural relationships of gender role with the meaning of life, the orientation of life, and marital satisfaction among married university students of Rasht. The present research was a correlational-descriptive study whose statistical population consisted of all married students of Islamic Azad University branches in Rasht, Guilan Province in the academic year 2015-2016. Based on predictor and criterion variables, 210 students were selected as the sample using the convenience sampling method. The required data were collected using Bem gender Role Inventory (1974), Life Orientation Test-Revised (1985), Meaning of Life Questionnaire(1964), and the Marital Satisfaction Inventory (1989). The results of the final structural equations modeling for measuring the relationship of sex role with the meaning of life, the orientation of life, and marital satisfaction showed that gender role has a positive impact on all of them. The study findings suggest and sex role has a considerable impact on the meaning of life, orientation of life, and marital satisfaction.

  Keywords: gender role, Meaning of life, Orientation of life, Marital Satisfaction
 • Zeynab Athari*, Ehteram Eivazi, Fateme Hedayati Pages 199-208

  Considering the importance of painting in the manifestation of the inner world of people and understanding their issues, the present study examined the evolution of the demonstrative signs of anxiety and depression in a scenic scan test in elementary students of Bandar Abbas.The study population consisted of all male and female students of elementary schools in Bandar Abbas in the academic year 1395-96. In order to select the sample, six schools were randomly selected through cluster sampling. Then, based on available sampling, 20 students with anxiety disorder and 20 students with depression were selected from among the students referring to the counselors of these schools. Then, appropriate tests were performed (children's anxiety and depression questionnaires). The choice was based on the fact that the score of each selected person in the test of that disorder was a standard deviation above the mean. Twenty-eight students were randomly selected from the same schools. After drawing the scenic painting by the participants, the interpretation and comparison of the painting of the groups was done using the Chi-square test. Chi square test showed that there is a significant difference between the members of the groups of normal, depressed and anxious students in terms of some of the drawings of landscape painting. Failure to observe head-to-trunk ratio, dim lines, small draw drawing, use of discontinuous lines, differences in the application of colors, lack of a landscape around the dummy, twisted drawing lines in the drawing of the tree, frequent corrections and closed shoots, including Painting features of students with a disorder. Although painting has a major role in recognizing the individual's inner world, but in order to better interpret the individual's drawings, the child should receive as much detail as possible from his child's life and painting.

  Keywords: Scenery drawing, Anxiety, Depression
 • Ahmadi Ahmadi Ghozlojeh*, Ali Mehdizadeh Tavasani Pages 209-216

  Social comparisons are an essential source of information about the self.  This research aimed to evaluate the factorial structure and psychometric properties of the Persian version of the social comparisons orientation scale. 211 high school students of Noshahr City in 2015-2016 academic year were selected by cluster randomized sampling method. They completed the Persian version of social comparisons orientation scale and self-efficacy and optimism subscales of psychological capital scale. To analyze the data, Cornbrash’s alpha coefficient, correlation coefficient, exploratory and confirmatory factor analysis were used. Primary Scale Reliability that calculate through Cronbach's alpha coefficients was 0/71. Ability and opinion factors were extracted as using principal components analysis method and Varimax rotation. Cronbach's alpha coefficients of ability factor, opinion factory, and Persian version of social comparisons orientation scale were found to be 0/72, 0/80, and 0/80 respectively, which were statistically significant. The scale validity was confirmed by using criterion and construct validity. Results of exploratory factor analysis supported the factorial structure of two-factor model. According to the results, it can be concluded that this scale has a good validity and reliability for Iranian samples and can be used in future studies related to social comparison.

  Keywords: Social comparison, Factorial structure, Validity, Reliability
 • Behnaz Ertezaee*, Shivasadat Ghaffary, Maryam Esmaeily Pages 217-224

  Eating disorders have been widespread in recent decades, especially in teenage girls. The harmful effects of this disorder and its associated disorders have been remarkable. Disruption of emotional processes such as distress tolerance is one of the main problems associated with anorexia nervosa and needs to be addressed. The purpose of this study was to investigate the effect of mindfulness intervention based stress reduction on distress tolerance in women with anorexia nervosa.The research design of the study was a single subject. The population of this study was all women with anorexia in Isfahan, in 2016, among whom two women were selected through convenience sampling. 2 baseline, six therapeutic, and two follow-up sessions were administrated for each participant.  Distress Tolerance Scale (DTS), were responded in every session by the participants. Visual analysis, including inter- and intra-situational reports, were used to analyze the data for each dependent variable. The results showed that the intervention applied in the study was useful in distress tolerance (PND  100%). Based on the results of the survey, stress-based mindfulness therapy can be applied as an efficient intervention on some critical aspects of the mental health of women with anorexia.

  Keywords: mindfulness, distress tolerance, stress, anorexia
 • Javad Einipour*, Faranak Mohsenzadeh Pages 225-232

  This research was conducted to prediction of eating disorders based on various aspects of Emotional Quotient, level of confidence in second grade junior high school students in Rahmat Abad and Bolookat. The method is predictor correlation. The samples were 112 students were studying in 94-95 years. The questionnaires consisted of Eating Attitudes Test (Carner et al., 1979), Trait Emotional Intelligence (Petrides et al., 2004), and Weight Efficacy Lifestyle (Clarke et al., 1991). Data were analyzed by multi-regression and stepwise-regression using SPSS.V. 22 software. Weight efficacy lifestyle questionnaire better predictor than Trait emotional intelligence questionnaire is an advantage in diagnosing eating disorders. Access to food is the best predictor of eating disorders. Weight efficacy lifestyle questionnaire (wel) (Self-Efficacy) was a Larger share in predicting eating disorders. But Self-awareness One of the components trait emotional intelligence was Larger share in predicting Bulimia nervous One of the components eating dissorders and Access to food was the best predictor oral control and Food habits. Based on this study, it can be concluded that in predicting eating disorder as one of the common problems in students, cognitive factors, self-awareness, and Garcia's effect are involved. This disorder can be prevented form occuring by environmental interventions, cognitive exercises, and increased emotional intelligence.

  Keywords: Eating disorder, Trait emotional intelligence, Self-Efficacy
 • Mohammad Setayeshi Azhari*, Abbas Habibzade Pages 233-240

  Different variables such as motivation, self-esteem, and learning methods can affect the learner during learning activity. Therefore, educational research has shown that motivation is one of the essential factors for the improvement of student performances. Using a person-oriented approach, the present study aimed to determine the motivational profiles (clusters) of students and to compare their self-control considering these profiles. This study was conducted with a comparative-descriptive method. The participants were 204 university of Qom students that were choose by multiple cluster sampling method. Participants completed the Tangeny self-control (2002) and Snyder hope scale (1991). The statistical methods was cluster analysis, ANOVA. Cluster analysis revealed three motivational profiles for the students: 38/2% of the subjects were placed in the low quantity motivation group, 38/7% were placed in the moderate quantity motivation group, the high quantity motivation group (25%). The behavioral self-control of low quantity motivation group was lower than the other clusters. The findings of this study will help those involved in the field of education make effective attempts by planning helpful educational program, so promote the students’ learning motivations, particularly the senior ones during the academic years.

  Keywords: hope, behavioral self-control, cluster analysis, hope profiles
 • Raziyeh Valiei*, Ayat Karimi Baghmalek Pages 241-248

  The purpose of this research was to investigate the relationship between attachment styles and differentiation components with resiliency in a university student at Farhangian University in Tehran during the academic year of 2011-2012. The method of this research is descriptive and correlational. For this purpose, a sample of 325 students from the University of Farhangian University in Tehran was selected by multistage cluster sampling method. Adolescent style Collins and Reid questionnaires, Skuron and Friedlander distinctions, and Conner and Davidson perseverance were applied to them. . For data analysis, Pearson correlation analysis and multivariate regression analysis were used. The findings also showed that there is a positive and significant relationship between avoidance attachment and my position with resilience (P <0.01). As a result, it can be said that the secured attachment subjects have a high degree of differentiation, so they are open in their relationships and have higher levels of resilience than those who are attached to them, and they are vulnerable to unwary persons due to situations avoiding and needing approval. Others have a lower degree of differentiation in their relationships, and they are effective in lowering their resilience. It can also be said that my position and its characteristics, that is, their unified sense and the ability to follow a thoughtful approach to their personal convictions, despite the moderation of pressure from others, is a powerful and positive predictor of the resilience of individuals in the face of life's events and problems.

  Keywords: Attachment Styles, Differentiation Components, Avoidance Attachment, I-Position, Resiliency