فهرست مطالب

مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی - سال پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • سال پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نسیم هاشمی، طیبه رحیمی پردنجانی*، حسین احمد برآبادی صفحات 103-120
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر افزایش خودکارآمدی مسیر شغلی (اطمینان به مهارت ها) دانشجویان بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه بجنورد بود. نمونه پژوهش 30 نفر از دانشجویان بودند که به طور هدفمند انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه خودکارآمدی مسیر شغلی (اطمینان به مهارت ها) بتز و همکاران بود که قبل و بعد از مداخله توسط هر دو گروه تکمیل گردید. گروه آزمایش در 10 جلسه برنامه واقعیت درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر شرکت کردند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل کواریانس و با کمک نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند جلسات واقعیت درمانی گروهی به طور معنی داری بر افزایش حیطه های خودکارآمدی مسیر شغلی (واقع گرایی، جستجوگری، هنری، اجتماعی، تهوری و قراردادی) تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، نظریه انتخاب گلاسر، خودکارآمدی مسیر شغلی
 • محسن نیازی، فاطمه موسوی ویایه*، فاطمه منصوریان راوندی صفحات 121-134
  کار و خانواده اجزای اساسی زندگی هر فرد هستند و هر کدام بخشی از هویت و رفتار فرد را شکل می دهند. فرد در اجرای الزامات نقش این دو بخش ممکن است دچار تعارض شود. پژوهش های مختلفی در مورد تاثیر تعارض کار-خانواده بر فرسودگی شغلی، استرس شغلی و ترک شغل کارکنان انجام شده اند و ضرایب همبستگی متفاوتی به دست داده اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر ترکیب نتایج این پژوهش ها با استفاده از تکنیک فراتحلیل بود. در این فراتحلیل، 15 پژوهش واجد شرایط که طی سال های 1390 تا 1395 انجام شدند، با استفاده از نرم افزار CMA2 مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش های منتخب ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد فرسودگی شغلی مسلچ و تعارض کار-خانواده گرین هاوس و بیوتل بودند. نتایج ارزیابی آماری حاکی از ناهمگنی اندازه اثر و عدم سوگیری انتشار مطالعات مورد بررسی برد. اندازه اثر ترکیبی ثابت و تصادفی متغیر تعارض کار-خانواده بر متغیر فرسودگی شغلی در حد نسبتا قوی و به ترتیب به میزان 0.694 و 0.704 به دست آمد.
  کلیدواژگان: تعارض کار-خانواده، فرسودگی شغلی، فراتحلیل
 • مصطفی کاظمی*، حدیث فرازمند صفحات 135-156
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی انتظارات شغلی دانشجویان جویای کار دانشگاه فردوسی مشهد بود. از آنجا که این دانشجویان همگی در نمایشگاه کار حضور داشتند، دارای مجموعه ای از معیارها و انتظارات شغلی بودند. در این پژوهش 352 نفر از این دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی از بین بازدید کنندگان نمایشگاه انتخاب شدند و به پرسشنامه انتظارات شغلی اقتباس شده از پرسشنامه پمبرتن پاسخ دادند. جهت مقایسه انتظارات شغلی دختران و پسران و نیز مقایسه انتظارات در مقاطع تحصیلی مختلف از تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که استقلال طلبی و کارآفرینی در پسران در مقایسه با دختران از اهمیت بالاتری برخوردار بودند اما، در سایر عوامل تفاوت چندانی بین دو گروه مشاهده نشد. یافته ها همچنین حاکی از آن بود که تخصص گرایی اولین انتظار شغلی دانشجویان بود.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، استقلال طلبی، تخصص گرایی، انتظارات شغلی
 • حسین دامغانیان، محسن فرهادی نژاد، محمد کشاورز* صفحات 157-166
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی انحرافات بین فردی در رابطه بی تمدنی سازمانی با قصد تسهیم دانش انجام گرفت. نمونه پژوهش 104 نفر از کارکنان اداره آب منطقه ای فارس در شهر شیراز بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها از روش Smart PLS2 استفاده شد. یافته ها نشان داد که بی تمدنی سازمانی با قصد تسهیم دانش رابطه منفی و معنی دار با انحرافات بین فردی رابطه مثبت دارد. نتایج همچنین رابطه منفی انحرافات بین فردی را با قصد تسهیم دانش تایید کرد. نقش واسطه ای انحرافات بین فردی در رابطه بی تمدنی سازمانی با قصد تسهیم دانش مورد حمایت واقع نشد.
  کلیدواژگان: بی تمدنی سازمانی، قصد تسهیم دانش، انحرافات بین فردی
 • حامد محمدی* صفحات 167-183
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مولفه های خشنودی شغلی کارکنان و ارائه الگویی مناسب از آن می باشد. بر همین اساس، طرح پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت گاز استان مازندران می باشد (شامل گروه کانونی متشکل از مدیران شرکت با پایه سازمانی 17 به بالا به تعداد 40 نفر، و گروه کانونی متشکل از کارشناسان شرکت با پایه سازمانی 15 و 16 به تعداد 149 نفر). از این جامعه، 17 مدیر و 48 کارکن به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. با توجه به طرح پژوهش، ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه (محقق ساخته) بود. تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و الگویابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شد. نتایج نشان داد که الگوی خشنودی شغلی دارای سه بعد (محیطی، فردی، و اجتماعی) و 14 مولفه (شرایط فیزیکی محیط کار، پاداش های اقتضایی، سبک سرپرستی، کیفیت، ارزیابی عملکرد، ارتقا و بالندگی شخصی، ویژگی های شغل، تناسب شغل و شاغل، مهارت های تصمیم گیری، مشارکت و کار تیمی، تعادل کار-زندگی، امور رفاهی، شرایط روان شناختی محیط کار، و روابط همکاران) می باشد.
  کلیدواژگان: خشنودی شغلی، ویژگی های شغل، تناسب شغل و شاغل
 • جواد پور کریمی*، سیده مهسا موسوی، سید حسین موسوی صفحات 183-200
  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر اهمال کاری کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان بود. روش پژوهش روش آمیخته (کیفی و کمی) بود. در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی و در بخش کمی از روش پیمایشی مبتنی بر تحلیل حداقل مربعات جزئی و الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری شامل مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان زنجان بود. در بخش کیفی 18 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند نظری و در بخش کمی 124 نفر با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختمند و در بخش کمی از طریق پرسشنامه 25 سوالی حاصل از مقوله های کیفی گردآوری شد. در مرحله کدگذاری کیفی 25 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی شمارش شد. در بخش کمی ویژگی های فردی و شخصیتی، عوامل سازمانی و مدیریتی، کیفیت زندگی کاری، عوامل فرهنگی-اجتماعی و اخلاق حرفه ای با بار عاملی و میانگین واریانس استخراجی بالای 0.4، ضرایب معنی داری z بالای 96/1 و با ضرایب تعیین (R2) مناسب مورد تایید قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: اهمال کاری، کیفیت زندگی کاری، عوامل فرهنگی-اجتماعی
|
 • Nasim Hashemi, Tayebe Rahimi Pordanjani *, Hossein Ahmad Barabadi Pages 103-120
  The aim of present study was to investigate the effectiveness of group reality therapy based on Glaser''s choice theory on career self-efficacy (skills-confidence). The research method was semi-experimental and its design was a pretest-posttest with the control group. The statistical population included all undergraduate students in Bojnord University. The sample consisted of 30 students who were selected purposefully and then randomly assigned to two experimental and control groups (15 in each group). Participants completed Betz at al. Career Self Efficacy Questionnaire before and after the intervention. Experiment group participated in 10 sessions of group reality therapy, and the control group received no intervention. Data were analyzed using t-test and covariance analysis by SPSS-22 software. Research findings showed the group reality therapy is effective in enhancing the career self-efficacy and it''s dimensions (realistic, investigative, artistic, social, conventional and enterprising).
  Keywords: Reality therapy, Glaser''s choice theory, Career self-efficacy
 • Mohsen Niazi, Fatemeh Moosavi Viae *, Fatemeh Mansoriyan Ravandi Pages 121-134
  Work and family are the essential components of each person's life, which forming part of the person's identity and behavior. A person may experience conflict regarding the expectations of the role of these two parts. Various studies have been conducted regarding the effect of work-family conflict on job burnout, job stress, and turnover, and different correlation coefficients have been obtained in this regard. Accordingly, the aim this study was to merge the results of these studies by meta-analysis technique. In this meta-analysis, 15 eligible studies which carried out between the years 2011 to 2016 were investigated by CMA2 software. The selected studies using the Maslach Burnout Inventory (MBI) and Greenhaus and Biotel Work-Family Conflict Questionnaires. The results indicated the heterogeneity of the effect sizes and absence of diffusion bias in the investigated studies. Fixed and random combined effect sizes of work-family conflict on job burnout were relatively strong (0.694 and 0.704 respectively).
  Keywords: work-family conflict, job burnout, Meta-Analysis
 • Mostafa Kazemi *, Hadis Farazmand Pages 135-156
  The aim of present study was to investigate the job expectations of job seeker students in Ferdowsi university of Mashhad. Since these students presented at the work exhibition, they have a set of criteria and job expectations. From this population, 352 students selected by simple random sampling method, who completed the job expectation questionnaire which derived from Pemberton job expectation questionnaire. ANOVA was used for data analysis. The results showed that autonomy and entrepreneurship had more incidences among males, but in other factors there are no differences between males and females. Findings also revealed that specialization was the first job expectation of students.
  Keywords: Entrepreneurship, Autonomy, Specialization, Job expectations
 • Hossein Damghanian, Mohsen Farhadi Nejad, Mohammad Keshavarz * Pages 157-166
  The purpose of this study was to investigate the mediating role of interpersonal deviance on the relationship of organizational incivility and knowledge sharing intention. The participants were 104 employees of Fars regional water department in Shiraz, who were selected by convenience sampling method. Smart PLS2 was used for data analysis. Findings showed that organizational incivility negatively related to knowledge sharing intention, and positively related to interpersonal deviance. Results also revealed that interpersonal deviance had negative relationship with knowledge sharing intention. The mediating role of interpersonal deviance on the relationship between organizational incivility and knowledge sharing intention was not confirmed.
  Keywords: Organizational incivility, knowledge sharing intention, Interpersonal Deviance
 • Hamed Mohammadi * Pages 167-183
  The purpose of this study was to identify the dimensions and components of job satisfaction and provide a suitable model for it. Accordingly, the research design is a descriptive survey. The statistical population included managers and employees of Mazandaran Province Gas Company (including 40 managers of a focal group of company with organizational grade 17 or more, and 149 employees of a focal group consisted of company experts with organizational grade 15 and 16). From this population, 17 managers and 48 employees were selected by stratified random sampling method. According to the research design, the instruments used in the study included documents, interview, and questionnaire (researcher-made). Data analysis was performed by one-sample t-test and structural equation modeling using SPSS and PLS softwares. The results showed that job satisfaction had three dimensions (environmental, individual, and social) and 14 components (workplace physical conditions, contingent rewards, supervisory style, quality, performance appraisal, personal promotion and development, job characteristics, job-employee fit, decision making skills, participation and teamwork, work-life balance, welfares, psychological condition of the workplace, and coworkers relationships).
  Keywords: Job Satisfaction, job characteristics, job-employee fit
 • Javad Pourkarimi *, Seyyedeh Mahsa Mousavi, Seyyed Hossein Mousavi Pages 183-200
  The aim of this study was to identify the factors affecting employees' Procrastination in Farhangian University. The research method was mixed method (qualitative and quantitative). In qualitative section phenomenological method was used. In quantitative approach the researchers used survey method based on PLS and structural equation modeling. The statistical population consisted of managers, professors, and employees in Farhangian University of Zanjan. Purposeful sampling method used in qualitative section. In quantitative section, 124 employees were selected by stratified random sampling method. Data were collected through a semi-structured interview in qualitative section (18 employees). In quantitative section 25-item questionnaire was used. In qualitative coding, 25 sub-categories and 5 main-categories were obtained. In the quantitative section, individual and personality characteristics, organizational and managerial factors, quality of work life, socioeconomic factors, and professional ethics were supported using factor loading and extraction mean variance over 0.4, z coefficients over 1.96 and proper determination coefficients (R2).
  Keywords: procrastination, Quality of work life, socioeconomic factors