فهرست مطالب

برنامه ریزی منطقه ای - پیاپی 35 (پاییز 1398)
 • پیاپی 35 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • جواد براتی* صفحات 1-12

  این مطالعه، با هدف بررسی همگرایی در توسعه گردشگری بین استان‌های ایران، سه نوع همگرایی بتا (مطلق و شرطی)، همگرایی سیگما و همگرایی باشگاهی را مورد سنجش و تحلیل قرار داده است. در بررسی همگرایی بتا شرطی، از متغیرهای زیرساختی گردشگری به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده شده است و از اینرو، نقش زیرساخت‌های گردشگری در همگرایی منطقه‌ای گردشگری نیز بررسی شده است. مدل پانل دیتای پویا با رویکرد پارامترسازی مجدد متعامد برای دوره زمانی 1390-1395 و برای 31 استان کشور برآورد شده است. برای بررسی همگرایی باشگاهی، استان‌ها به دو گروه استان‌های با سرعت همگرایی منفی (گروه 1) و استان‌های با سرعت همگرایی مثبت (گروه 2) تقسیم شده‌اند. نتایج بیانگر تفاوت در سرعت همگرایی بین این دو گروه می‌باشد، بطوریکه استان‌های گروه 2، روند سریعتر در دو نوع همگرایی بتا و همگرایی باشگاهی داشته‌اند. همچنین، استان‌های گروه 1، از زیرساخت‌های گردشگری بسیار بالاتر، تمرکز جمعیتی بیشتر و قرارگیری در مسیر تردد گردشگران سایر استان ها برخوردارند. این استان‌ها عمدتا به عنوان استان‌های با مقصد نهایی سفر شناخته می‌شوند که از ماندگاری بالاتر گردشگری نیز برخوردارند.

  کلیدواژگان: همگرایی منطقه ای گردشگری، پانل دیتای پویا، پارامترسازی مجدد متعامد، زیرساخت های گردشگری
 • حسین نظم فر، انور امان الله پور *، هاجر سلمانی جلودار، بهاره کریمی صفحات 13-26
 • صادق الهیاری* ، نصرالله مولایی هشجین، تیمور آمار صفحات 27-38

  ایجاد سدها سبب اشتغالزایی در بخش صنعت برای روستاییان، افزایش درآمدزایی و حضور فعال روستاییان در فعالیتهای غیرکشاورزی می شود، ولی در روستاهای پیرامونی، باعث مسائل عمده ای از جمله مهاجرتهای بی رویه، تغییر شغل روستاییان، کاهش تولید و بهره وری از منابع آب وخاک و به طورکلی تخریب بسیاری از روستاها و مهاجرت اجباری روستاییان می گردند. لذا ضرورت دارد فعالیت سدسازی به عنوان یک عامل تاثیرگذار بیرونی که درعرصه فضایی تحولات ساختاری-کارکردی در محدوده مورد مطالعه موثر بوده است و زمینه های تحولی در ابعاد مختلف زندگی درناحیه مورد مطالعه ایجادکرده است، مورد بررسی قرارگیرد. لذا دراین تحقیق سعی گردیده بررسی گردد که چگونه سدسازی برخی کارکردهای اساسی این سکونتگاه ها را که درنتیجه تولید فضای جدید باویژگی های خاص درابعاد مکانی و فضایی به وجودآمده است راتغییرداده است. جامعه آماری 1587خانوارساکن درمحدوده سدهای استان خوزستان می باشد که ازبین آنها 10 روستا به روش نمونه گیری چند مرحله ای وبراساس موقعیت خاص جغرافیایی (دوری ونزدیکی به سد) و ملاک جمعیتی انتخاب گردیده اند. انتخاب وحجم نمونه براساس فرمول کوکران باخطای 05/0 برابربا209خانوار تعیین و برای اطمینان بیشترتعداد نمونه ها به 210نمونه ارتقایافته، ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزاز spss و آزمون ویلکاکسون استفاده شده است ونقشه ها ازطریق g.i.s تهیه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سدسازی دراستان خوزستان باعث ازبین بردن بعضی منابع درآمد و تغییر نظام معیشت، بیکاری ،اختلال در امور بهداشتی و سلامت، ازبین بردن آسایش عمومی، درگیری های قومی ،افزایش جمعیت حاشیه نشین درشهرها،تغییرفرهنگ بومی، مهاجرت ناخواسته وسرگردانی عده زیادی از روستاییان حاشیه سدها شده است.

  کلیدواژگان: سدسازی، سکونتگاه های روستایی، آثار وپیامدها، جابجایی اجباری، خوزستان
 • هاشم داداش پور *، حسین پناهی، علی شمس الدینی صفحات 39-56

  مناطق کلان‌شهری به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه با رشد سریع جمعیت روبه‌رو شده‌اند که این امر در دهه‌های گذشته تاثیرات مخربی را با تغییر در کاربری زمین محیط پیرامونی خود به محیط‌زیست وارد کرده است. تغییرات کاربری زمین در این مناطق با پیچیدگی و سرعت بالایی رخ داده و موجب تخریب اراضی سبز و کشاورزی، افزایش آلودگی زیست‌محیطی و آسیب‌های اکولوژیکی شده است. روند برنامه‌ریزی حاضر کاربری زمین، این ضرورت را ایجاد می‌کند تا بر پایه معیارهای مناسب با محیط طبیعی، اقتصادی و اجتماعی الگوی آینده کاربری زمین مناطق شناسایی شوند بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی تغییرات آتی کاربری زمین در منطقه کلان‌شهری تهران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، در گام نخست تغییرات کاربری زمین در منطقه تحلیل می‌شود. سپس، با شناسایی میزان تاثیر عوامل محرک تغییر و پتانسیل‌های انتقال کاربری‌ها، تغییرات کاربری اراضی سال‌های آتی ترسیم می‌شود. لذا، برای این منظور، ابتدا کاربری‌های سال‌های 1985 ،2000 و 2015 ، با استفاده از نرم‌افزار ENVI و روش SVM طبقه‌بندی و تحلیل می‌شوند. در گام دوم پس از شناسایی عوامل محرک تغییر با روش رگرسیون لجستیک، میزان تاثیر عوامل مشخص می‌شود. در بخش پیش‌بینی با ترکیب روش‌های مارکوف و خودکار سلولی تغییرات آتی در سال‌های 2030 و 2045 شبیه‌ سازی‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که روند تغییرات گذشته در منطقه کلان‌شهری تهران منجر به تخریب مراتع، زمین‌های کشاورزی و زمین‌های بایر شده و این روند آسیب‌مناطق ساخته‌شده بر منابع با ارزش طبیعی و زیست‌محیطی را بیشتر خواهد کرد؛ که در این ‌بین، راه‌ها، فاصله از مناطق ساخته‌شده و عوامل طبیعی بیشترین تاثیر را بر تغییر دارند. تغییرات در سال‌های 2030 و 2045 روند گذشته را خواهد داشت. در این میان، مناطق ساخته‌شده افزایش یافته و در محورهای غربی، جنوبی و شرقی محدوده بیشترین تغییرات اتفاق خواهد افتاد.

  کلیدواژگان: تغییر کاربری زمین، منطقه کلان شهری تهران، شبیه سازی فضایی، رگرسیون لجستیک، خودکاره سلولی
 • داریوش مرادی چادگانی * ، مسعود قاسمی، نیلوفر راست قلم صفحات 57-72

  شهر برای پاسخگویی به نیازهای ساکنین، نیازمند تعامل با محیط پیرامون خود به عنوان یک سیستم سرشار از منابع مختلف است. در صورتی که این تعامل دچار ضعف یا کاستی گردد، توانایی شهر در جهت تامین نیازهای ساکنین نیز با مشکل روبرو می‌گردد. شهرداری‌ها به عنوان کنشگر اصلی مدیریت شهری، نقش عمده‌ای در برقراری ارتباط بین شهرها و حل این مشکلات دارند، به گونه ای که این مسائل می‌تواند به عنوان زبان مشترک میان کنشگران شهر-منطقه به ایفای نقش بپردازد. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است و هدف اصلی دستیابی به مهم‌ترین مشکلات و کلیدی‌ترین کنشگران در شهر-منطقه اصفهان (شامل اصفهان و ده شهر همجوار: ابریشم، بهارستان، خمینی‌شهر، خورزوق، درچه، دولت‌آباد، شاهین شهر، قهجاورستان، گز، و نجف‌آباد) است. بدین منظور در گام نخست، شناخت مسائل و مشکلات مابین اصفهان و ده شهر همجوار با استفاده از مسیرهای دوگانه بازبینی متون اسناد و برنامه‌های شهری و انجام مصاحبه (نیمه ساختار یافته) با مدیران و کارشناسان شهری به تدوین بیانیه مشکلات انجامیده است. در گام دوم تحلیل مشکلات و مسائل شهرهای واقع در شهر-منطقه اصفهان، به کمک روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی و با تشکیل سه شبکه «کنشگران-مشکلات»، «محور مشکلات-کنشگران» و «کنشگران درون سازمانی-مشکلات» و بر اساس شاخص‌های «مرکزیت درجه»، «مرکزیت بینابینی» و «مرکزیت همجواری» انجام پذیرفته است. بر پایه یافته‌های تحلیل از شبکه نخست، مهم‌ترین کنشگر به منظور حل مشکلات شهر-منطقه اصفهان، معاونت «شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان»؛ با توجه به شبکه دوم، مهم‌ترین زمینه‌های موضوعی مشکلات شهر-منطقه به ترتیب «ضعف خدمات‌رسانی»، «ساخت و ساز غیرمجاز» و «عدم هماهنگی سازمان‌های مدیریت شهری»؛ و با توجه به شبکه سوم نیز، مهم‌ترین کنشگر درون ساختار شهرداری اصفهان با هدف حل مشکلات شهر-منطقه، معاونت «حمل‌ونقل‌ و ترافیک» بوده است.

  کلیدواژگان: اولویت بندی مشکلات، کنشگر کلیدی، تحلیل شبکه اجتماعی، شهر-منطقه اصفهان
 • اسدالله الوندی زاده * ، مسعود نونژاد، مهشید جهانگیری صفحات 73-84

  شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد، با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای هر منطقه همواره مد نظر اقتصاددانان بوده است، چیزی که در ادبیات اقتصادی به مزیت نسبی تعبیر می شود. هدف از انجام این تحقیق شناسایی تنگناها و اولویت های سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان می باشد. به منظور مقایسه و رتبه بندی اولویت های سرمایه گذاری در استان از دو روش تاکسونومی عددی و مدل تاپسیس استفاده شده است. در روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی از 25 شاخص سرمایه گذاری که هر کدام وزن یکسانی دارند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بخش های ماهیگیری، آموزش و مستغلات در اولویت سرمایه گذاری و بخش هتل و رستوران در آخرین رتبه سرمایه گذاری قرار دارند. در مدل تاپسیس شاخص های منفی حذف شده و به 21 شاخص دیگر با توجه به وضعیت خاص استان و مبانی تئوریک سرمایه گذاری، وزن متفاوتی اختصاص داده شده است. نتایج مدل تاپسیس حاکی از آن است که بخش های ماهیگیری، مستغلات و کشاورزی در اولویت سرمایه گذاری و بخش هتل و رستوران آخرین اولویت سرمایه گذاری می باشد. دلیل عمده ضعیف بودن بخش هتل و رستوران در استان، کم رنگ بودن فعالیت های توریستی و گردشگری به خاطر نبود امنیت در استان است. همچنین دسترسی به آبهای آزاد و پیشینه ی طولانی مردم استان در زمینه ی ماهیگیری باعث شده است تا این بخش به عنوان یک بخش پیشرو در اقتصاد استان مطرح شود. وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی متعدد در استان علاوه بر ایجاد پیامدهای مثبت جانبی باعث ایجاد یک نوع مزیت در استان شده و از این رو یکی از اولویت های مهم سرمایه گذاری در استان می باشد. پیشنهاد می شود به منظور استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های استان و تامین نیروی متخصص در استان در بخش آموزش به عنوان یک بخش کلیدی سرمایه گذاری شود. هم چنین با توجه به دارا بودن مزیت نسبی در رشته فعالیت ماهیگیری سرمایه گذاری در این رشته فعالیت اجتناب ناپذیر است.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، تحلیل عاملی، مدل تاپسیس، استان سیستان و بلوچستان
 • علی شکور، بابک اجتماعی * ، زهرا پربار صفحات 85-94

  محیط های ساحلی از حساس ترین سیستم های محیطی به شمار می روند که تحت  تاثیر فرآیندهای هیدرودینامیکی حاکم، تغییر و تحول در آنها نسبتا سریع بوده و شاید از این نظر قابل مقایسه با سایر سیستم های ژئومرفولوژی نباشد. سواحل قشم به واسطه نوسانات و تغییرات زیاد دوره ای سطح آب، محیطی منحصربه فرد با ویژگی های خاص به وجود آورده است. به واسطه همین تغییر سطح آب، شاهد تغییرات زیاد خط ساحلی در مناطق ساحلی هستیم. با درک این تغییرات قادر خواهیم بود برنامه ریزی دقیق تری برای مناطق مذکور داشته باشیم و مدیریتی کارآمد برای آینده ای بهتر در سواحل قشم داشته باشیم. پهنه مورد مطالعهدر این پژوهش، خطوط ساحلی جزیره قشم می باشد. هدف از این مطالعه، پهنه بندی پایدار ساحلی جزیره قشم جهت احداث مناطق دریایی جدید می باشد. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و هدف، روش تحقیق ارزیابی- تحلیلی با هدف کاربردی است . بخش مهمی از مطالعات، مربوط به گردآوری و تحلیل اطلاعات و داده‌های موجود و مورد نیاز برای شبیه‌سازی‌ها است. در این پژوهش با استفاده از روش فازی تاپسیس (FTOPSIS) و سلسله مراتبی فازی (FAHP) به تحلیل معیار موثر بر پهنه بندی سواحل دریایی می پردازیم. نتلیج بدست آمده حاکی از آن است که قسمت شمالی جزیره موقعیت بهتری جهت از لحاظ شاخصهای بررسی شده دارا است. بنابراین این قسمت با مساحت هزار هکتار به عنوان مکان مورد نظر مشخص می گردد.

  کلیدواژگان: سواحل، پهنه بندی پایدار، فازی، لایه های اطلاعاتی
 • فوژان امیری، سراج الدین محبی *، محمدحسین رنجبر، مهدی باقری صفحات 95-104

  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری و ارائه مدل مناسب اکوتوریسم و گردشگری روستایی در استان هرمزگان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. در رویکرد کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند، رویکرد کمی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه را دو گروه خبرگان و فعالان بازاریابی تشکیل می دهند. در بخش کیفی 27 نفر و در بخش کمی 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. جهت جمع آوری داده از روش کتابخانه ای و میدانی با ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. روایی ابزار تحقیق با روایی درونی و بیرونی بررسی و مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفته و مورد پذیرش قرار گرفت. در بخش کمی با توجه به سوال های پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از پرسشنامه‌های تحقیق، از روش‌های آماری ضریب همبستگی، t تک نمونه ای و مستقل، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار ضریب معناداری t مربوط به رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای با بازاریابی گردشگری در سطح اطمینان 95 درصد، از 96/1 بیشتر است و این مورد حاکی از معنی‌دار بودن تاثیر متغیرهای عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای بر بازاریابی گردشگری می باشد. بنابراین هر 3 متغیر، به عنوان متغیرهای اصلی شناسایی می‌شوند. رتبه بندی عوامل  موثر بر بازاریابی گردشگری روستایی و اکوتوریسم انجام و در نهایت مشخص شد عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل زمینه ای رتبه اول تا سوم را کسب می کنند.

  کلیدواژگان: بازاریابی گردشگری، اکوتوریسم، گردشگری روستایی، استان هرمزگان
 • محمد ظاهری، حسین کریم زاده، خالد علی پور * صفحات 105-120

  برنامه ریزی توسعه روستایی، مولفه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی و مشارکتی را در بر می‌گیرد در این راستا مهم‌ترین رکن برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی، مدیریت مشارکتی می‌باشد. مشارکت‌های روستایی در پیشبرد برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی یکی از سیاست‌های محوری توسعه و نظام برنامه ریزی روستایی است. بر این اساس، توجه به مشارکت به عنوان رهیافتی کارآمد، می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت نظام مدیریتی روستاها داشته باشد. هدف پژوهش حاضر تقویت عناصر مشارکت روستایی جهت پیوند و ارتباط با بازارچه های مرزی و توسعه برنامه ریزی مشارکتی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی– تحلیلی و بر اساس محتوای کیفی استقرایی است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 335 نفر به دست آمد و داده های آن با نرم افزار SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد شاخص های توسعه در میان روستاهای مورد مطالعه به صورت متعادل توزیع نشده است. ساختار مدیریت روستایی و ضعف سرمایه گذاری‌های دولتی از مهم‌ترین عوامل و محدودیت‌های موثر در برنامه ریزی مشارکتی روستایی می‌باشد. بر اساس آزمون های آماری ارائه شده تفاوت معناداری بین ارزیابی تاثیرات بازارچه‌ها از منظر کلیه ابعاد توسعه روستایی وجود دارد به طوری که ضریب معناداری در بعد زیست محیطی 029/0، در بعد اجتماعی – فرهنگی 004/0 و در بعد اقتصادی 011/0 می باشد. بر اساس نتایج آزمون کروسکال والیس و T –Test مشاهده می شود که روستاهای پیرامون در هر یک از ابعاد توسعه روستایی از نظر تاثیرپذیری از بازارچه‌های مرزی، دارای تفاوت‌های معنادار بودند. همچنین رابطه بین روستاها با بازارچه‌ها حالت یک طرفه دارد و روستائیان سهم چندانی از منافع آن ندارند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی مشارکتی، توسعه روستاها، بازارچه های مرزی، شهرستان سردشت
 • سعید زینتی، پیروز مجتهد زاده* ، حیدر لطفی صفحات 121-136

  منطقه غرب بخشی از عمق ژئوپولیتیک جمهوری اسلامی ایران است که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی با تحریم و فشارهای امریکا مواجهه بوده است. این منطقه از نظر مولفه های جغرافیایی، اقتصادی و نظامی و استراتژیک از پتانسیل های قابل اتکایی برخوردار است. هدف این مقاله بررسی پتانسیل های عمق ژئوپولیتیک غرب ایران در مواجهه با تحریم های غرب است. سوال اصلی مقاله این است منطقه غرب کشور در ارتقاء پتانسیل های عمق ژئوپولیتیک ایران در مقابله با تحریم های همه جانبه غرب چه نقشی می‌توانند ایفا نمایند؟ نتایج نشان می دهد که آمایش سرزمینی می تواند به عنوان تاکتیکی برای مقابله با فشارهای بیرونی از سوی کشورها اتخاذ شود. در این حالت می‌توان گفت که آمایش سرزمینی نوعی سازماندهی و چینش نیروهای داخلی برای مقابله با هجوم نیروهای خارجی است. با توجه به این که هدف تحریم‌ها این است که ایران نتواند نیازهای عمدتا اقتصادی داخلی خود را از بیرون تامین کند. آمایش سرزمین مناطق ایران از جمله غرب کشور می‌تواند با ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... راهی برای تشویق و کمک به جامعه بهره‌برداران در انتخاب گزینه‌هایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه بگشاید. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی – پیمایشی است. بر این اساس جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به پایگاه‌های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و استفاده از پرسشنامه خواهد بود.

  کلیدواژگان: غرب کشور، آمایش سرزمین، عمق ژئوپلیتیک، تحریم های غرب
 • حجت مهکویی * ، علیرضا عباسی صفحات 137-150

  اختلافات مذهبی به عنوان یک عامل چالش زا در منطقه ی ژئوپولیتیکی خلیج فارس نمایان است. اختلافات سیاسی میان برخی کشورها در این منطقه باعث شده است تا، اختلافات مذهبی نیز مزید بر علت شود و روابط میان کشورهای این منطقه را تحت الشعاع قرار دهد. 8 کشور در منطقه ی خلیج فارس همگی مسلمان هستند و دین اسلام به عنوان دین رسمی آنها می باشد، در همه ی 8 کشور، پیروان مذهب شیعه حضور دارند. در سال های اخیر، به دلایلی همچون خودآگاهی بیشتر، محرومیت از ساختار اجتماعی و سازمانی که به دلیل گرایش مذهبی به تشیع بوده و سالها این مساله وجود داشته است، در کشورهای بحرین، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عراق (تا قبل از سرنگونی رژیم بعث)، پیروان مذهب شیعه به دنبال حقوق خود بر آمده اند؛ لذا این امر سبب گردیده است تا از سوی دولت های عربستان سعودی و بحرین، خشونت های فیزیکی علیه شیعیان، شکل بگیرد و با آنها مقابله شود. به طورکلی تعصبات مذهبی بی مورد و چالش های مذهبی در کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان یک مشخصه بارز نمایان است که این در دنیای جهانی شدن و با روند تحولات به سمت رفاه و توسعه انسانی بسیار متفاوت است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تحلیل چالش های شکل گرفته برای پیروان مذهب شیعه در کشور بحرین، با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی به این مساله پرداخته است؛ سوال اصلی در این مقاله این است که وضعیت شیعیان در کشور بحرین از نظر سطوح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چگونه است؟ نتایج نشان می دهد که چالش هایی برای شیعیان در کشور بحرین وجود دارد و باعث برهم خوردن روابط میان شیعیان و حاکمان این کشور شده است.

  کلیدواژگان: کشور بحرین، هویت خواهی، اقلیت گرایی مذهبی، مذهب شیعه، چالش
|
 • Javad Barati* Pages 1-12

  This study investigate the convergence in tourism development among Iranian provinces, and for this purpose, the convergence of beta (absolute and conditional), sigma convergence and club convergence has been evaluated. Tourism infrastructure types have been used as tool variables in conditional beta convergence. Therefore, also it has been investigated the role of tourism infrastructure in regional integration of tourism. The model of the dynamic panel data is estimated using the orthogonal re-parameterization approach for the period of 2011-2016 and for the 31 provinces. To study club convergence, the provinces are divided into two groups of provinces with negative convergence rate (group 1) and provinces with positive convergence rate (group 2). The results indicate a difference in the rate of convergence between the two groups, so that the provinces of group 2 have a faster trend in both types of beta convergence and club convergence. Also, the provinces of group 1 have a much higher tourism infrastructure, more population concentration and more tourists in other provinces. Also, these provinces are mostly known as provinces with the ultimate destination of travel, which also have a higher tourist longevity.

  Keywords: tourism regional convergence, dynamic panel data, orthogonal re-parameterization, tourism infrastructure
 • hosein nazmfar, anvar amanola pour*, hajar salmani jelodar, bahare karimi Pages 13-26

  The Problems caused by inadequate distribution of city services has caused distribution city services one of the most important issues facing developed and developing countries and despite the imbalance space in different areas of the city and the imbalance in the distribution city services, spatial differences have been exacerbated cities. Also in the Iran Country, and the different city is worried the problem of city public services. One of the most important problems are speed growth city and physical development in all citys early decade also its broken center of place and city services is bad for people in the used of city services. The aim of this study is the first order: Ranking citys of Mazandaran in terms of infrastructure and municipal services; The second: to determine the distribution of urban services infrastructure in Mazandaran province; In this research, statistics and information required in connection with infrastructure for urban services in the city have been collected and studied Province and Extensive application database was created in Excel; The ranking of cities was determined by TOPSIS multi-criteria decision model and ArcGis 10.3 for the map shown in software and infrastructure criteria importance of each factor was determined by ANP. The finally, the distribution of city services infrastructure with Pearson coefficient of skewness of the city was determined. The results showed that the city of Amol at 0/949 percent, the most among and Pol sefid city with a 0/069 percent of the city's most deprived city services in the province are in terms of infrastructure; The distribution of city services infrastructure in the province of asymmetric with positive skewness.

  Keywords: city services, development, method of ANP, Mazandaran Province
 • sadegh allahyari*, nasrolah Molaei Hashjin, Teymour Amar Pages 27-38

  Although dams create jobs in the industrial sector for the villagers, increase income, cause active participation of villagers in non-agricultural activities, and so on. but in peripheral villages, it causes major issues such as over-migrating, changing the jobs of villagers, reducing production and productivity of water resources, and, in general, destroying many villages and forced displacement of villagers. The statistical population of 1587 families is located in the Khuzestan province, among which 10 villages were selected by multi-stage sampling method and based on the specific geographical location (distances to the dam) and population criterion. The sample size and sample size were determined according to the Cochran formula with an error of 0.05, with 209 households, and to make sure more samples were transferred to 210 improved samples, the tool was a questionnaire. Data analysis was done using SPSS software and Wilcoxon test and maps were prepared through GIs. The results of the research show that the most impact of dam construction in Khuzestan province was in economic indicators with 64.92%, social with 51.6% and culture with 1 / 47, which has led to the elimination of some sources of income and the change in livelihoods, unemployment, disruption to health and safety, loss of public comfort, ethnic conflicts, increased marginalization of the population in cities, the development of indigenous populations, unwanted migration, and many other dangers of marginalization.

  Keywords: damming, rural settlements, works, contexts, forced displacement, Khouzestan
 • Hossein Panahi*, Ali Shamsoddini Pages 39-56

  The metropolitan regions, especially in developing countries, have experienced rapid population growth due to the absorption of economic immigrants, which have had destructive effects on change in land use environment in the past decades. The current planning process of land use makes it necessary to identify the future pattern of land use on the basis of appropriate criteria with the natural, economic and social environment. Changes in land use occur in a dynamic and complex process due to the mutual effect of natural, social and economic factors and the impact of each factor in different time and scales. Simulation as an efficient way to understand these changes and assess the potential impact of land use changes on the ecology system and future patterns of change is proposed. Accordingly, this study aims to predict future land use changes in the Tehran metropolitan region. In the first step of land use changes in the region. By identifying the effect of changing factors and potential of land use, land use changes are drawn based on past years for future years. So, for this purpose, first, of 1985, 2000 and 2015, using ENVI software and SVM method are classified and analyzed. In the second step, the effect of factors effect is determined after recognition of the factors driving change with the logistic regression method. The prediction of future changes is simulated by a combination of Markov and cellular automata methods for future changes in 2030 and 2045. the results of the study show that the trend of last changes in Tehran metropolitan region has led to the destruction of pastures, agricultural land, and arid land and this trend will increase the damage to the built-up areas of natural and environmental resources, which have the greatest impact on the change in roads, distance from built areas and natural factors. Changes in the 2030s and 2045s will be the trend in the past, and the developed regions will increase, and in the western, southern and eastern axes, the most changes will occur.

  Keywords: Land use change, spatial simulation, Logistic Regression, Automata Cellular, Tehran metropolitan region
 • Daryoush Moradi Chadegani*, Masoud Ghasemi, Niloofar Rastghalam Pages 57-72

  To meet the needs of residents, the city needs to interact with its surroundings as a resource-rich system. If the interaction become deficiency or weakened, the city's ability to meet the needs of residents will become also difficult. Meanwhile, municipalities as the main actor of urban management play a major role in communicating cities and solve these problems, so that these issues can play a common language among the actors of the city-region. The methodology of this research is descriptive-analytical and it is an applied research. The main objective of research is to achieve the most important issues and the most important actors in the Isfahan city-region (including Isfahan and ten neighboring cities). For this purpose, in the first step, by identifing of issues between Isfahan and ten neighboring cities, a problem statement has been formulated using the two paths 1:reviewing the texts of urban documents and programs and 2:conducting interviews (semi-structured) with urban managers and experts of mentioned citis. In the second step, the issues and problems of the cities analyzed, using the method of social networks analysis and the formating of three networks 1:"actors-problems", 2:"subject of problems-actors" and 3-"intra organizational actors-problems" and based on three indicators 1-"degree centrality", 2-"betweenness centrality" and 3-"closeness centrality". According to the findings of the analysis of the first network, the most important actor in order to solve the problems of the city-region of Isfahan is deputy of "Urban Planning and Architecture"; according to the second network, the most important subject of the problems of the city-region are "service weakness", "unauthorized construction" and "non-coordination of urban management"; and with regard to the third network, the most important intra organizational (municipality of Isfahan) actor, is the deputy of "Transportation and Traffic".

  Keywords: problem prioritization, key actor, social network analysis, city-region of Isfahan
 • asad alvandizadeh*, masud nonezad, mahshid jahangiri Pages 73-84

  The key to identify the capacity and talent in any area of economics has always been considered something that can be interpreted as a comparative advantage in economic literature. The aim of this study is to identify bottlenecks and prioritize investment in the province of Sistan and Baluchestan. To compare and rank investment priority in the province, two methods of Numerical Taxonomy and Topsis model is used. In the method of Numerical Taxonomic, 25 indicators of investment investment, which have the same weight, is used. Similarly, the results show that fishing, education and real estate sectors have investment priority and hotels and restaurants has the latest rankings. The model eliminates negative indices and other 21 indicators have different weights according to special status in the province and theoretical foundations of investment investment. Topsis Model results suggest that fishing, real estate and agricultural sectors have investments priority and hotels and restaurants have the last one. The main reason of poor hotels and restaurants sector in the province is lack of tourism and tourist activities due to low security in the province. Also access to free water and a long track record of people in fisheries sector has led it to be the pioneer sector in the economy of the province. There are numerous universities and higher education institutions that besides creating a positive side-effect, a type of advantage is brought about too and hence it is one of the major investment priorities in the province.It is recommended to invest in education sector as a key one that provides specialized labor. Also having a comparative advantage in fishing activities in this field of activity, investment is inevitable. Key words: investment, factor analysis, Topsis model, Sistan & Baluchestan province.

  Keywords: investment, factor analysis, Topsis model, Sistan & Baluchestan province
 • Ali shakoor, Babak Ejtemai*, zahra porbar Pages 85-94

  Coastal environments are considered to be the most sensitive environmental systems influenced by hydrodynamic processes that are relatively fast and may not be comparable to other geomorphological systems.Qeshm Beaches Due to Fluctuations and Highly Changed Water Levels, a unique environment with special features has been created. Due to this change of water level, we see large changes in the coastline in coastal areas. By understanding these changes, we will be able to plan more accurately for the areas concerned and to be aware of the risks associated with fluctuations in water level and to provide an effective management for a better future on Qeshm Beaches. The study area of this research is the coastline of Qeshm Island. The purpose of this study is to stabilize the coastal zone of Qeshm Island to construct new sea areas. The method of this study is based on the nature and purpose of the research-applied evaluation-analytical method. An important part of the studies is the collection and analysis of the data and data available for simulations. In this study, using the Fuzzy Topsis Method (FTOPSIS) and Fuzzy Hierarchy (FAHP), we analyze the criterion for determining the zoning of sea shores. The University of Newcastle indicates that the northern part of the island has a better location for the construction of new offshore areas, so this section is characterized by a thousand hectares of land.

  Keywords: Coastal, Zoning, Sustainable, Fuzzy, Information Layers
 • foujan amiri, serajedin mohebi*, mohammad hossein ranjbar, mehdi bagheri Pages 95-104

  The purpose of the present study was to identify the factors affecting tourism marketing and provide an appropriate model for ecotourism and rural tourism (Case study: Hormozgan province).The present research is a practical purpose that was carried out with a hybrid approach to exploratory design.The statistical population consists of two groups.The community was in the qualitative section of the experts of the scientific community and academic specialists who have executive backgrounds at decision-making levels and so-called well-known experts.this group was selected for the qualitative part of the research and participated in the interview process. The statistical population in the quantitative section includes all rural tourism marketing activists in Hormozgan provinceIn the qualitative section, 27 were selected and in the quantitative section 384 persons were selected as the sample size. The library and field method was used to collect data using interviews and questionnaires. The validity of the research instrument was verified with internal and external validity. Reliability of the research tool was also evaluated using Cronbach Alpha coefficient. Content analysis was used to analyze the qualitative data of the research.In this design, the stages of analyzing qualitative data have been done in two stages of open coding and central coding. In the quantitative part according to the research questions, for analyzing the collected data using questionnaires, the correlation coefficient, independent sample t, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equation analysis have been used. The results show that the significance level of t related to the relationship between the main structural variables, behavioral factors and underlying factors with tourism marketing at 95% confidence level is more than 1.96 and this indicates that the effect of variables of structural factors, Behavioral factors and underlying factors on tourism marketing. Therefore, all three variables are identified as the main variables. The ranking of effective factors on the marketing of rural tourism and ecotourism was carried out and finally it was determined that behavioral factors, structural factors and underlying factors rank first to third

  Keywords: Tourism marketing, Ecotourism, Rural tourism, Hormozgan province
 • Mohammad Zaheri, Hossin Karim zadeh, Khaled Alipour* Pages 105-120

  Rural development planning encompasses various economic, social, environmental and participatory components. In this regard, the most important pillar for achieving sustainable rural development is participatory management. Rural partnerships in promoting economic and social programs and activities are one of the central policies of development and rural planning. Accordingly, paying attention to participation as an effective approach can play an important role in improving the management system of villages. The purpose of the present research is to strengthen the elements of rural participation for linking and connecting with border markets and development of participatory planning. This research is based on descriptive-analytic approach based on qualitative inductive content. The statistical sample was 335 from Cochran formula and its data were analyzed by SPSS software. The results indicate that development indicators among the studied villages are not distributed equilibrium. Rural management structure and the weakness of government investments are one of the most important factors and constraints affecting rural participatory planning. Based on the statistical tests, there is a significant difference between evaluating the impact of markets on all aspects of rural development, so that the significance factor in the environmental dimension is 0.029, in the socio-cultural dimension 0.004 and in the economic dimension 0.11. Based on the results of Kruskal-Wallis and T-Test tests, it can be seen that the peripheral villages in each aspect of rural development had significant differences in terms of the impact of border markets. Also, the relationship between villages and markets is one-way, and the villagers do not share much of their benefits.

  Keywords: Participatory planning, rural development, border markets, Sardasht Township
 • Saeed zinati, pirouz mojtahedzadeh*, heidar lotfi Pages 121-136

  The western region is part of the geopolitical depth of the Islamic Republic of Iran, which has been confronted with sanctions and pressure from the Islamic Revolution. The region has potential reliance on geographic, economic, military and strategic components. The purpose of this paper is to examine the potential of the geopolitical depth of the West of Iran in the face of Western sanctions. The main question of the article is that the western region of Iran can play a role in promoting the depths of Iran's geopolitical potential in counteracting all-embracing Western sanctions?The hypothesis we are trying to analyze in this article to answer the main question is that it seems that the territorial alignment of the western regions can give rise to domestic power dynamics to counter sanctions. The results of the paper show that territorial alignment can be taken as a tactic for countering external pressures from countries. In this case, we can say that Territorial settlement is a sort of organization and arrangement of internal forces to counter the onslaught of foreign forces. Given that the purpose of the sanctions is that Iran can not meet its largely domestic economic needs from the outside. The alignment of the land of Iranian regions, including the West, with the systematic assessment of natural, social, economic, cultural and ... factors, can be used to encourage and assist the community of operators in choosing the right options to increase and sustain the territorial power to meet the needs of the community. The method of doing this research is descriptive survey based on the subject and objectives and the method of collecting information. Accordingly, collecting information in a library and referring to databases and Internet searches of articles with a valid scientific degree and using the questionnaire.

  Keywords: West Country, Spatial planning, Geopolitical Depth, sanction
 • Hojat Mahkouii*, Alireza Abbasi Pages 137-150

  Religious Disputes have become a Challenging Factor in the Persian Gulf Region. Political Disagreements among Some Countries in the Region have led to Religious Disagreements over the Cause and undermine Relations between the Countries of the Region. Of the 8 Nations in the Persian Gulf Region, all Muslims and the Islamic Religion as their official Religion and in all 8 Countries, there are followers of the Shiite Religion. In Recent years, due to self-awareness, the denial of the Social and Organizational Structure in Bahrain, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates and Iraq (before the downfall of the Ba'ath regime), followers of the Shiite Religion, have Sought their Rights Is; This has led to the Establishment and Treatment of physical Violence Against the followers of the Shiite by Saudi and Bahraini Governments. In General, Unnecessary Religious Fanaticism and Religious Challenges in the Persian Gulf States are a hallmark of the fact that this is very Different in the world of Globalization and in the Process of Developments towards Human welfare and Development. This paper uses a Content Analysis Method and using library Resources and Internet sites to investigate the Challenges Faced by Followers of Shiite Religion in Bahrain; the main question in this Article is that what is the Situation of the Shiites in Bahrain in terms of Political, Social and Economic Indicators? The Results show that there are Challenges for the Shiites in Bahrain and that the Relations between the followers of Shiite Religion and its Rulers have been wreaked.

  Keywords: Bahrain Country, Identity, Minority Religious, Shiite Religion, Challenge