فهرست مطالب

پژوهشنامه تربیتی - پیاپی 58 (بهار 1398)
 • پیاپی 58 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جواد اسدی، بهرنگ اسماعیلی شاد* صفحات 1-22

  هدف از انجام پژوهش حاضر واکاوی معیارهای انتخاب استاد راهنما از نظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به شیوه توصیفی انجام شد. پژوهش با رویکرد پدیدارشناسانه و کمی-کیفی در 2 مرحله انجام شد. جامعه آماری شامل 673 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد بود که بر اساس فرمول کوکران 254 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته و بر مبنای رویکرد پدیدار شناسانه بر اساس مصاحبه با جامعه آماری با 11 معیار و 24 زیر مقیاس طراحی شد. بر اساس تحلیل داده ها با استفاده از آزمون فریدمن در نرم افزار spss 21 دانشجویان بیشترین اهمیت را به آگاهی و کمترین آن را به نفوذ داده اند. همچنین دانشجویان دختر بیشترین اهمیت را به تعهد و کمترین آن را به نفوذ داده اند و دانشجویان پسر، بیشترین اهمیت را به آگاهی و کمترین اهمیت را به موقعیت داده اند.

  کلیدواژگان: استاد راهنما، پایان نامه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • تاثیر آموزش مهارت های آگاهی واج شناختی بر سرعت خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی
  اصغر لطیفی، ابوالقاسم یعقوبی * صفحه 1

  خواندن درست و درک آنچه خوانده می‌شود همیشه یک دغدغه است که در صورت ناتوانی در این حوزه، فرد دچار نارسایی در خواندن می‌شود پس خواندن یک مشکل پیش رونده است که بر سایر حوزه‌های آموزشی آسیب می‌ز‌ند. لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی بر سرعت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی انجام گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی مراکز اختلالات یادگیری شهرستان همدان در سال تحصیلی 93-92 بودند. که از بین آنها 20 نفر دانش‌آموز نارساخوان انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. سپس آموزش آگاهی واج‌شناختی به مدت 10 جلسه‌ی 45 دقیقه‌ای برای گروه آزمایش برگزار شد. برای گردآوری اطلاعات از آزمون تشخیص خواندن، چک‌لیست نارساخوانی، تکالیف آگاهی واج‌شناختی و آزمون ریون استفاده گردید. نتایج نشان داد که آموزش واج‌شناختی، مهارت‌‌های آگاهی واج‌شناختی دانش‌آموزان را افزایش داد و باعث افزایش سرعت خواندن و درک مطلب دانش-آموزان نارساخوان شد. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت آموزش آگاهی واج‌شناختی باعث بهبود سرعت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان نارساخوان می‌شود.

  کلیدواژگان: نارساخوانی، آگاهی واج شناختی، سرعت خواندن و درک مطلب
 • نقش واسطه ای حافظه ی کاری (حلقه ی واج شناسی و حافظه ی دیداری-فضایی) در رابطه ی ذهن آگاهی با اضطراب امتحان
  زهرا ماسنانی، احمد خامسان*، محمدحسین سالاری فر صفحه 2

  پژوهش‌های گذشته ارتباط بین حافظه کاری (مخزن دیداری) با اضطراب امتحان و ذهن‌آگاهی را نشان داده‌اند. در پژوهش حاضر نقش واسطه‌ای حافظه‌ی کاری (حلقه واج‌شناسی و حافظه‌ی دیداری-فضایی) در رابطه‌ی ذهن‌آگاهی با اضطراب امتحان بررسی شده است. از بین کلیه دانشجویان دانشگاه بیرجند و علوم پزشکی بیرجند 210 دانشجوی دانشگاه بیرجند و علوم پزشکی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و به مقیاس حافظه‌ی کاری وکسلر، پرسشنامه‌های اضطراب امتحان ابوالقاسمی و مهارت‌های ذهن‌آگاهی کنتاکی پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد بین ذهن‌آگاهی و ابعاد آن (یعنی تمرکزگری و پذیرش‌گری) با اضطراب امتحان رابطه وجود دارد. نقش واسطه‌ای حلقه واج‌شناسی و حافظه‌ی دیداری-فضایی حافظه‌ی کاری در ارتباط ذهن‌آگاهی با اضطراب امتحان تایید نشد. می‌توان نتیجه گرفت برای کاهش اضطراب امتحان مداخلات ذهن‌آگاهی موثر است و از مولفه‌های حافظه‌ی کاری فقط مخزن مرکزی در ارتباط با اضطراب مداخله می‌کند.

  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، حافظه ی کاری، ذهن آگاهی، دانشجو
 • نقش تفکر خلاق، تفکر تحلیلی و تفکر انتقادی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
  امیر وشنی *، فرانک موسویorcid ، یحیی سالاری صفحه 3

  هدف اصلی این پژوهش تعیین سهم تفکر خلاق، تفکر تحلیلی و تفکر انتقادی در پیش بینی تغییرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 1681دانش آموز دوره متوسطه شاخه تحصیلی نظری در شهر سنقر در سال 1395بود. نمونه پژوهش 530 دانش آموز بود که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و با استفاده از جدول تعیین حجم کرجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. ابزارهای بکار رفته شامل مقیاس سنجش تفکر انتقادی ریکتس (2003) و مقیاس سنجش تفکر خلاق و تفکر تحلیلی پیتر هانی ترجمه یوسفی و همکاران (1384) بودند. روایی محتوایی مقیاسها با نظر خبرگان و پایایی آنها با آلفای کرونباخ تایید گردید. داده ها از طریق همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون t نمونه های مستقل تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد: رابطه مثبت و معناداری بین تفکر انتقادی و تفکر خلاق با پیشرفت تحصیلی، و رابطه منفی و معناداری بین تفکر تحلیلی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد. تفکر انتقادی و تفکر خلاق به ترتیب با 531/0= و 272/0= پیش بینی کننده مثبت و معنادار پیشرفت تحصیلی بودند. بین تفکر انتقادی، تفکر خلاق و تفکر تحلیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار آماری وجود داشت.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، تفکر خلاق، تفکر تحلیلی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان
 • اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله ای (7E) بر انگیزش به یادگیری در درس علوم تجربی
  علی عبدی *، اقبال صفری صفحه 4

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی چرخه یادگیری7E بر انگیزش یادگیری در درس علوم تجربی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه) انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی و از طرح گروه‌های نامعادل با پیش آزمون- پس آزمون استفاده شد. 48 دانش‌آموز از دو کلاس یکی از دبیرستان‌های شهر کامیاران در این پژوهش مشارکت داشتند که از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند (25 نفر گروه آزمایش و 23 نفر گروه کنترل). گروه آزمایش از طریق مدل چرخه یادگیری7E و گروه کنترل از طریق روش تدریس سنتی آموزش دیدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه انگیزش به یادگیری درس علوم تجربی استفاده گردید. جهت تحلیل داده‌های آماری از هر دو روش‌های آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (کوواریانس یک راهه و چند راهه) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، دانش-آموزانی که از طریق مدل چرخه یادگیری هفت مرحله‌ای آموزش دیده بودند نمره انگیزش یادگیری بالاتری در مقایسه با دانش‌آموزان آموزش دیده با روش تدریس سنتی داشتند. این مطالعه به معلمان و برنامه‌ریزان درسی در شناخت و اجرای راهبردهای جدید تدریس در کلاس درس کمک خواهد کرد.

  کلیدواژگان: الگوی چرخه یادگیری7E، انگیزش یادگیری علوم تجربی، روش تدربس سنتی
 • سید حسن خلیلی حسین آبادی، زهره سعادتمند*نرگس کشتی ارای صفحات 23-44

  پژوهش حاضر با هدف ، تبیین و اعتبار سنجی شاخص های آموزش شایسته محور پلیس انجام گرفت . روش مورد استفاده به صورت، کیفی- کمی بود. در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله ای استقرایی به واکاوی اسناد بالادستی شامل: (بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، طرح راهبردی ناجا، سند تربیت و آموزش ناجا، نظام جامع تربیت و آموزش ناجا، قانون استخدامی ناجا، قانون اساسی ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها، تدابیر فرماندهی محترم ناجا) پرداخته شد. روش نمونه گیری در بخش کیفی به شیوه هدفمند، مبتنی بر حوزه پژوهش بود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله اول کد گذاری موضوعی شامل سه حوزه باز، محوری و گزینشی بود. براساس یافته های تحقیق در مرحله اول پژوهش ، در نهایت از هم دسته کردن کد مفهوم ها، 27 مقوله فرعی و7 مقوله اصلی شامل، شایستگی های نگرشی وارزشی با سه مولفه، شایستگی های ادراکی با 2مولفه ، شایستگی های مدیریت خویشتن با 4 مولفه، شایستگی های تعالی رفتار سازمانی با 5 مولفه ، شایستگی های شخصیتی با 4 مولفه، شایستگی های ارتباطی، با 2مولفه، شایستگی های تخصصی ، با 8 مولفه، استخراج شد. در مرحله دوم جهت اعتبار سنجی از روش ضریب نسبی روایی محتوا (CVR)، استفاده شد. مولفه ها و شاخص های استخراج شده در مرحله اول در قالب پرسشنامه ای در اختیار تعداد 15 نفر از متخصصان و خبرگان قرار داده شد و شاخص های بالاتر از 49/ با توجه به جدول ضریب نسبی روایی محتوای لاوشه ، استخراج گردید

  کلیدواژگان: اعتبار سنجی، آموزش، پلیس شایسته محور
 • اکرم سادات خیرسادات*، سید محمدحسین آیت اللهی، سیده مرضیه طباییان، مرضیه پیراوی ونک، مریم قاسمی سیچانی صفحات 45-70

  توان‌مندی و پتانسیل نهفته و آشکار در فرم و کالبد معماری دغدغه اصلی این پژوهش است؛ این پدیده که قادر است با حس-ارتباط مخاطب پیوند عمیقی کند، در ارتباطات متقابل با بستر موجود و ارائه مفاهیم نهفته درآن به‌شدت عجین است. در این مقاله در نظر است معرفی عوامل مذکور از زاویه‌ای جدید مورد تبیین قرار گیرد، بنابراین از "نظریه داده‌بنیاد" که یکی از روش-های پژوهش کیفی است، استفاده شده است. برای اثبات کارایی این روش نیز دانشکده معماری یزد به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب شد تا شرح گام به گام مراحل اجرای این پژوهش را تبیین نماید. شرکت‌کنندگان در این پژوهش متشکل از 20 نفر از معماران فارغ‌التحصیل از دانشکده معماری یزد بود که با استناد به روش گلوله برفی"، نمونه‌گیری نظری و انتخاب شدند. تجزیه تحلیل اطلاعات بر اساس سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی) انجام شد.. یافته‌های حاصل از این پژوهش در مرحله نهایی در الگوی پارادایمی به شرح زیر سازماندهی شد: 1. متغیرهای علی 2. متغیرهای زمینه‌ای 3. متغیرهای مداخله‌گر 4.پدیده یا مقوله محوری 5. راهبردها 6. پیامدها و نتایج . نتایج این پژوهش حاکی از این است که با نزدیک کردن اهداف آموزش آکادمیک به معماری اجرایی از یک‌سو و بازشناسی ارزش‌های هویت‌ساز درنگاه ارزیابانه به مکان از سوی دیگر می‌توان به تلفیق درست قابلیت‌های پیدا و پنهان کالبد آموزشی در راستای تربیت معمار سرزمینی به‌عنوان مهم‌ترین پیامد این پژوهش نائل گشت.

  کلیدواژگان: آموزش معماری، معماری زمینه، نظریه داده بنیاد
 • آناهیتا نوری نیستانک، افشین صلاحیان *، بیتا نصرالهی صفحات 121-139

  این پژوهش یک پژوهش مقدماتی در جهت توسعه ابزاری برای سنجش انحرافات جنسی (پارافیلیک) در بین نمونه ای از مردان شهر تهران بود. نمونه پژوهش حاضر را تعداد 200 نفر از مردان شهر تهران تشکیل می داد که برای درمان مشکلات جنسی خود به یکی از کلینیک های شهر تهران مراجعه کرده بودند. بعد از انتخاب نمونه به صورت هدفمند، مراجعان علاوه بر پرسشنامه اصلی تحقیق یعنی پرسشنامه انحراف جنسی به پرسشنامه های تمایل جنسی و خیالات جنسی نیز پاسخ دادند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی گویای این بود که پرسشنامه انحرافات جنسی توسعه داده شده توسط محققان مطابق با طبقه بندی DSM-V از ساختار 8 عاملی برخوردار است. اعتبار (پایایی) و روایی همگرا و واگرای این پرسشنامه در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت که نتایج پژوهش حاکی از قابل قبول بودن مقادیر روایی و پایایی پرسشنامه بود. در این مطالعه مقدماتی هنجارهای پرسشنامه بدست آمد. در کل، نتایج پژوهش یک مطالعه مقدماتی در جهت اعتبار سنجی و هنجار یابی پرسشنامه انحرافات جنسی بود که نیاز به تحقیقات آتی برای استحکام بخشی به اعتبار و روایی و همچنین هنجارهای پرسشنامه به منظور استفاده مطمئن تر از پرسشنامه در تحقیقات و کاربردهای درمانی وجود دارد.

  کلیدواژگان: پارافیلیا، هنجاریابی، آزمون، اختلال جنسی
|
 • javad asadi, behrang esmaelishad* Pages 1-22

  The purpose of this study was to review the criteria for choosing a supervisor professor from the viewpoint of M.A students of Islamic Azad University, Bojnourd Branch. The research was applied in a purposeful and descriptive manner. The research was conducted with a phenomenological and quantitative qualitative approach in two stages. The statistical population consisted of 673 M.A students. Based on Cochran's formula, 254 person were selected through stratified random sampling. A researcher-made questionnaire was designed based on a phenomenological approach based on interviews with the statistical population with 11 criteria and 24 sub-scales. Based on data analysis, using Fridman test, by SPSS 21, M.A Students have given the most importance to "awareness" and have given the least importance to "influence" of supervisor. Also, female M.A students had the most importance for "commitment" and least important "influence", and the male M.A students had the most importance for "awareness" and least important for "position" of supervisor.

  Keywords: Supervisor professor, Thesis, M.A students
 • The Effect of Phonological Awareness Skills Instruction on Reading Speed and Comprehension of Second Grade Elementary Dyslexic Students
  asghar latifi, Abolghasem Yaghobi* Page 1

  Reading properly and understanding what is read, is always a concern which in the case of failure in this area, the person will face a failure in reading. So, dyslexia is a progressive problem that hurts other educational fields. There for this research was carried out aiming to determine the effect of teaching the skills of phonological knowledge on the deficient reading student speed of reading and understanding the texts. The design of the study was half experimental consisting pre –test and post- test with a control group. The statistical society of the study included the entire deficient reading students at the second grade of elementary school in learning Disorder centers of Hamedan city in 1392-1393.from among of them Twenty students were chosen and they were randomly divided into two groups; an experimental group and a control group. Then , in ten forty – five – minute sessions, the phonological knowledge was taught to the experimental groups. To gather data these experiments were used : reading recognition test , deficient reading check list , phonological knowledge assignments , and Raven test. The consequences of this study showed that teaching phonology can improve the students' skill of phonological knowledge and in crease their reading speed and their power of understanding the texts.

  Keywords: Dyslexia, Phonological Awareness, Reading Speed, reading comprehension
 • Mediating role of working memory (phonological loop and visuo-spatial sketch pad) in the relationship between test anxiety and mindfulness in students
  zahra masanani, Ahmad khamesan *, Mohammad Hosein Salarifar Page 2

  The purpose of the current research is the study of the mediating role of working memory on relationship of mindfulness with test anxiety The study method is correlational descriptive and of the type of structural equations model. In order to research, 199 students were selected by multistage sampling among the statistical population included all students of Birjand University and Medical Sciences university. To collect data for measuring working memory, the test of working memory profile of Wexler and for measuring test anxiety and mindfulness, the questionnaires of test anxiety of Abolqasemi and mindfulness skills of Kentucky were used. The results showed that there is relationship between mindfulness and its dimensions (act with awareness and accept without judgment) with test anxiety. There is no significant relationship between mindfulness and working memory, and the mediating role of working role on the relationship between mindfulness with test anxiety didn't verified. So, it can be said that working memory had no mediating role between mindfulness and test anxiety.

  Keywords: est anxiety, working memory, mindfulness, Student
 • The role of creative thinking, analytical thinking and critical thinking in predicting the academic achievement of secondary school students
  Amir Vashani *, faranak Mosaviorcid , Yahya Salari Page 3

  The main objective of this study was to determine the contribution of creative thinking, analytical thinking and critical thinking to predict the academic achievement changes of secondary school students. This study is a descriptive-correlational research. The population used for this study consist of 1681 secondary school students in theoretical branch in the sity of Sonqor in the year 2016. The sample consisted of 530 students selected through stratified random sampling and Krejcy and Morgan tables (1970) was used to estimate sample size. The instruments used in this study were: Rickets's critical thinking scale (2003) and Peter Honey's Creative Thinking and analytical thinking translated by Yousefi and et al (1384). The instruments were validated by experts and the reliability of the instruments was confirmed by Cronbach's alpha. Data were analyzed using Pearson Correlation Coefficient, the comparisons of independent sample t-test and multiple regression analysis.Findings revealed that there is a significant positive relationship between the critical thinking and creative thinking with academic achievement, and there is a significant negative relationship between the analytic thinking and academic achievement. Critical thinking and creative thinking with = 0.531 and = 0.272, respectively, were the positive and signficant predictors of academic achievement. There was a statistically significant difference between critical thinking, creative thinking and analytical thinking of male and female students.

  Keywords: Critical thinking, creative thinking, analytic thinking, Academic Achievement, students
 • The Effect of instruction based on 7E learning cycle model on and motivation to learning in the Sciences Course
  ali abdi *, aghbal safari Page 4

  This study aims to investigate the effect of teaching based on 7E learning cycle model on achievement and motivation to learning of seventh-grade science students. The method of research was a quasi-experimental with non-equivalent groups which includes pre and post-test design with the control group. Fourth eight students of 7th grade from two classes in one of high schools of Kamyaran participated in the study which were selected through random clustered sampling (25 experimental, 23 control). The group which was assigned as experimental group was instructed through learning cycle model whereas the other group was traditionally instructed. For collecting data a teacher-made achievement test about sciences which consisted of 20 multiple choice questions and a motivation toward sciences questionnaire was applied. Both descriptive (Mean, Standard Deviation) and inferential statistics (ANCOVA, MANCOA) techniques were used for analyzing statistical data. The results showed that students, who were instructed by learning cycle model, obtained the higher achievement and motivation towards science scores in comparison with the students which were instructed through the traditional method. The results of study could be helpful for the educators and curriculum developers in implementing new strategies in the classrooms

  Keywords: instruction based on 7E cycle learning model, Motivation to science learning, Traditional method
 • hassan khalili, zohreh saadatmand *, narges keshtiaray Pages 23-44

  The current research has been done to validate and explain indexes of merit-based police training. The used method was combined qualitative-quantitative. In the first stage upstream documents such as statements of supreme leader of I.R. Iran, strategic plan of NAJA, training script of NAJA, collector training system of NAJA, recruitment laws of NAJA, constitution law, instructions and circulars and measures made by the NAJA chief were analyzed using the qualitative content analysis of inductive category method. The sampling method in the qualitative section was purposive and research-based. The analysis method of the first stage was subject coding including the three “open”, “Axial” and “selective” areas. Based on the findings of the first stage of research and after coordinating concept codes, 27 subcategories and 7 main categories was extracted which included thought-based and value-based merits with 3 components, perceptual merits with 2 components, self-management merits with 4 components, excellence in organizational behavior merits with 5 components, personality merits with 4 components, communicational merits with 2 components and proficiency merits with 8 components. In the second stage the CVR method (content validity ratio) was used for validation. Components and indexes extracted from first stage was given to 15 specialists and experts in the format of a questionnaire and indexes higher than 0.49 was chosen and extracted.

  Keywords: Validation, Training, merit-based police
 • Akramolsadat Kheyrossadat*, Seyd Mohammad Hosein Ayatollahi, Marziye Tabaeian, Marziye Piravi Vanak, Maryam Ghasemi sichani Pages 45-70

  In order to illustrate the introduction of identifying identity factors in the context and architecture of a new angle, in this paper, the "grounded theory ", which is one of the qualitative research methods, has been used. To prove the effectiveness of this method, the Yazd school of architecture was selected as a case study to explain the step-by-step explanation of the implementation stages of this research. Participants in this study were composed of 20 graduated architects from the Yazd school of architecture, who were selected using a snowball method ". Data analysis was carried out based on three methods of coding: open coding, axial coding and selective coding. The categorization of concepts, and the discovery of relationships between components and the emergence of dimensions took place. Finally, according to Strauss and Corbin, qualitative research validation methods were applied in this study. The findings of this research were organized in the final stage in the paradigmatic model as follows: 1.Casual Variables. 2. Context variables. 3. Intervening variables 4. Core Category or Phenomenon 5. Strategies. 6.Consequences. The results of this study suggest that by aligning the goals of academic education with the implementation of the architecture on the one hand and recognizing the values of the identity of the evaluator to the location, on the other hand, it is possible to integrate correctly the hidden and discovered capabilities of the educational body in order to educate the territorial architect it was the most important consequence of this study.

  Keywords: Architectural Education, Field Architecture, Grounded Theory
 • anahita nori, afshin salahian*, bita nasrolahi Pages 121-139

  This research was a preliminary study on the development of a tool for measuring paraphysic deviations among a sample of Tehran men. The sample consists of 200 men from Tehran who were referred to a clinic in Tehran for treatment of their sexual problems. After selecting a sample that was purposefully selected, the clients in addition to the main questionnaire of the research, the Sexual Deviation Questionnaire, responded to sexual desire and sexuality questionnaires. The results of the exploratory and confirmatory factor analysis indicated that the gender deviation questionnaire developed by the researchers in accordance with the DSM-V classification has a 6-factor structure. The validity and validity of this questionnaire were examined in the current research. The results of the study indicated that the validity and reliability of the questionnaire were acceptable. In this preliminary study, the norms of the questionnaire were obtained. In general, the results of the current research are a preliminary study to validate and standardize the gender deviance questionnaire, which requires future research to strengthen validity and validity, as well as the norms of the questionnaire, in order to use more reliable questionnaires in research and therapeutic applications

  Keywords: Parafilia, standardization, test, sexual dysfunction