فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرزاد غفوری*، فرزاد خواجه، حبیب هنری صفحات 1-16
  این تحقیق به منظور تعیین ریسک پذیری و توجه به نظرات زیردستان و مافوقان در بین مدیران ورزشی انجام شد. برای این منظور 128 نفر از مدیران میانی سازمان‏های ورزشی (84 درصد مرد و16 درصد زن) به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن با نظر متخصصین تایید شد. پرسشنامه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آلفای کرونباخ آن 91/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و به دست آوردن ویژگی‏های فردی نمونه ها از آمار توصیفی استفاده شد. از آزمون t برای محاسبه اختلاف میانگین فرضیه ها استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که 71% از مدیران ورزشی ریسک پذیر بودند و میزان توجه به نظرات زیردستان و مافوقان در بین آنان 66 % بود.
  کلیدواژگان: ریسک پذیری، مدیران ورزشی، سازمان ورزشی
 • فرشاد تجاری، الهام فرهاد فر، علی زارعی صفحات 17-36
  هدف پژوهش حاضر بررسی و مطالعه تطبیقی بازاریابی ورزشی در سه دوره از بازی‏های المپیک تابستانی و زمستانی 1996 الی 2004 می باشد. نمونه ها به روش نمونه گیری هدفدار انتخاب شده اند. از مطالعه کتابخانه ای استفاده شده و روش تحقیق از نوع گذشته نگر، کاربردی و توصیفی است. نتایج تحقیق نشان داد که پخش تلویزیونی و خبررسانی، مجموع بینندگان تلویزیونی، میزان سود و درآمد بازاریابی وسهم هر یک از کمیته های خانواده المپیک، برنامه فروش بلیط و برنامه مجوزدهی در المپیک های زمستانی روند رو به رشد داشته است. حمایت مالی، تعداد حامیان مالی در المپیک های زمستانی و برنامه فروش بلیط در المپیک های تابستانی روند صعودی و سپس نزولی داشته است. برنامه مجوزدهی در المپیک‏های تابستانی ابتدا سیر نزولی و سپس سیر صعودی داشته است. تعداد حامیان مالی در المپیک های تابستانی روند نزولی داشته است. تعداد شرکا افزایش نامحسوسی داشته وسپس میزان آن ثابت مانده است. همچنین خبررسانی تلویزیونی سودمندترین شاخص بازاریابی در بازی‏های المپیک بنظر می رسد. بنابراین سرمایه گذاری در فرصت‏های تجاری بازی‏های المپیک زمینه را برای توسعه آینده فراهم می‏نماید.
  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، رویداد ورزشی، بازی‏های المپیک
 • غلامرضا شعبانی بهار، علی یلفانی، جواد اقبالیان صفحات 37-50
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین خلاقیت مربیان با عملکرد تیم های ورزشی فوتسال و والیبال می باشد. جامعه آماری این تحقیق را، مربیان تیم های ورزشی والیبال و فوتسال (خانم ها و آقایان) شرکت کننده در مسابقات سراسری دانشجویان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تشکیل داده است که براساس جدول مورگان و کرجسای72 نفر از آنها به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق پرسشنامه و ثبت نتایج مسابقات جمع آوری گردیده است. ابزار اندازه‏گیری این تحقیق شامل: پرسشنامه های خلاقیت (رندسیپ)، برگه نتایج عملکردورزشکاران (محقق ساخته) و متغیرهای زمینه ای می باشد نتایج بیانگر این است که 11/3% از مربیان از سطح خلاقیت بالا و بسیار بالا برخوردارند و بقیه در سطح متوسط و پایین خلاقیت قرار دارند. 28/65% از مربیان نمونه آماری دارای مدرک کارشناسی بودند. یافته های تحقیق نشان داد که بین میزان خلاقیت مربیان و عملکرد تیم های ورزشی آنها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد (01/0 > P، 39/0 = r). از مجموع متغیرهای زمینه ای تنها متغیر سن، ارتباط معکوس و معنادار با خلاقیت مربیان دارد (01/0 > P، 39/0 = r). همچنین متغیرهای سابقه مربیگری مربیان ودرجه مدرک مربیگری آنها ارتباط مستقیم و معناداری با عملکرد تیم های ورزشی مربیان دارد(01/0 > P، 39/0 = r). با توجه به یافته های تحقیق می توان اذعان داشت: مربیانی که از خلاقیت خوبی بهره مند هستند از عملکرد بهتری برخوردار بوده، ضمن اینکه سابقه مربیگری بیشتر و شرکت در کلاس‏های مربیگری بالاتر در بهبود عملکرد مربیان تیم های ورزشی مفید بوده است.
  کلیدواژگان: خلاقیت، عملکرد، مربی، فوتسال، والیبال
 • غلامعلی کارگر، حسین بیگدلی صفحات 51-76
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط بین عوامل استرس زای شغلی و ویژگی‏های فردی در بین دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار بود. جامعه آماری شامل 120 دبیر از مدارس شهرستان شهریار بود که تعداد 92 نفر با استفاده از جدول کرجسای مورگان به عنوان جامعه نمونه تحقیق تعیین گردید. روش انجام این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی همبستگی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی است و جمع‏آوری داده‏ها به صورت میدانی انجام شد که در آن مشخصات فردی و مولفه‏های استرس شغلی از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت و ابزار اندازه گیری شامل سه پرسشنامه ویژگی‏های فردی(محقق ساخته)، تیپ شخصیتی (روزمن و فرید من) و عوامل استرس زای شغلی (کوپر) بود که پس از تایید روایی محتوای و پایایی 87/0 = rمورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‏های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی کندال و پیرسن به منظور اختلاف میانگین و ارتباط متغیرهای عوامل استرس زا با متغیرهای دیگر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین ویژگی‏های فردی سن، جنسیت، سابقه خدمت و تحصیلات با عوامل استرس‏زای شغلی رابطه معنادار وجود دارد ولی ببن عوامل وضعیت استخدام و تاهل با عوامل استرس‏زا رابطه‏ای وجود ندارد. همچنین بین تیپ شخصیتی A و بروز عوامل استرس‏زای شغلی رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، ویژگی‏های فردی، دبیران تربیت بدنی
 • عبدالمهدی نصیرزاده*، محمود گودرزی، ابوالفضل فراهانی، مهدی گودرزی صفحات 77-106
  هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمان بود. برای گردآوری اطلاعات از بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه، نظر سنجی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش 30 نفر از (اساتید تربیت بدنی موسسات آموزش عالی، مدیران کل تربیت بدنی، مدیرعامل های باشگاه‏های حاضر در لیگ‏های برترکشور و دانشجویان ارشد مدیریت ورزشی استان) که در زمینه فعالیت های ورزش همگانی و قهرمانی نقش داشته اند می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص‏های توصیفی و آزمون فریدمن، از ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی و تحلیل swot استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق سا خته ای که روائی آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر و پایائی آن از روش آلفای کرونباخ (آلفا=91/0) تایید گردید. یافته های پژوهش نشان داد اداره کل تربیت بدنی استان کرمان در ورزش همگانی در وضعیت کنونی دارای 8 قوت و 16 ضعف است و با 9 فرصت و 14 تهدید مواجه می باشد. ساخت و احداث ایستگاه‏های تندرستی در پارک ها، حضور جامعه جوان در ورزش همگانی، عدم توسعه فرهنگ ورزش و تحرک در جامعه، نداشتن برنامه کوتاه مدت و بلندمدت، عدم استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص در ورزش های همگانی، تاکید تعالیم دینی و پزشکان به امر پرداختن به ورزش، هزینه کمتر امکان دسترسی بیشتر به ورزش همگانی نسبت به سایر ورزش ها، بالابودن نرخ بیکاری و اعتیاد در استان،کمبود سرانه فضای سبز در استان، نفوذ فرهنگ جوان پسند غربی و کاهش اوقات فراغت مردم استان به دلیل مشکلات معیشتی از جمله این عوامل بودند. نتایج تحقیق پس از تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل داخلی و خارجی ورزش همگانی استان محرز شد که اداره کل تربیت استان کرمان در زمینه ورزش همگانی در موقعیت WT قرار دارد که می بایستی از استراتژی تدافعی (تغییر یا رها کردن) استفاده نماید. و در نهایت، براساس تحلیل های استراتژیک به تدوین برنامه استراتژیک اداره کل تربیت بدنی استان کرمان در ورزش همگانی اقدام شد و موضوعات استراتژیک آن شامل چشم انداز، ماموریت، اهداف بلندمدت، استراتژی و برنامه های عملیاتی ورزش همگانی استان کرمان بود.
  کلیدواژگان: استراتژی، استان کرمان، ورزش همگانی، تحلیل SWOT
 • رابطه جهت ‏گیری هدفی، فضای انگیزشی ادراک شده و اخلاق ورزشکاری در ورزشکاران جوان
  بهرام یوسفی، زهره حسنی، فرید بهرامی صفحات 107-118
  هدف این تحقیق بررسی رابطه جهت‏گیری هدفی، فضای انگیزشی ادراک شده با شاخص‏های اخلاق ورزشکاری بود. شرکت‏کنندگان شامل 366 ورزشکار پسر با میانگین سن (47/2±51/17) بودند که به پرسشنامه‏هایTEOSQ ، PMCQ و MOSO پاسخ دادند. ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده رابطه مثبت و معنی‏دار جهت‏گیری تکلیف‏گرا و همچنین فضای ادراک شده انگیزشی تکلیف‏مدار با احترام به قوانین و مقررات ورزشی، احترام به حریف و رعایت قواعد اجتماعی بود. اما تحلیل رگرسیونی تنها قابلیت پیش‏بینی رعایت و احترام به قوانین و مقررات ورزشی، احترام به حریف و رعایت قواعد اجتماعی را از روی فضای ادراک شده انگیزشی تکلیف‏مدار آشکار ساخت. برمبنای یافته‏های تحقیق حاضر می‏توان نتیجه گرفت، در یک فضای انگیزشی تکلیف‏مدار، ورزشکاران تمایل بیشتری به رفتار اخلاقی و رعایت شاخص‏های اخلاق ورزشکاری خواهند داشت.
  کلیدواژگان: اخلاق ورزشکاری، جهت گیری هدفی، فضای انگیزشی ادراک شده
 • سارا کشکر، محمد احسانی*، حمید قاسمی صفحات 117-130

  تحصیلات و اثر آن بر میزان شرکت در ورزش تفریحی یعنی ورزشی که فرد در زمان فراغت خود در آن حضور می‏یابد در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق تعداد 1200 نفر از زنان شهر تهران به عنوان نمونه آماری با روش نمونه‏گیری چندمرحله‏ای خوشه‏ای بطور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق را که توسط محقق ساخته و روایی و اعتبارسنجی (93/0=α) شده بود، پاسخ دادند. روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بود. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون خی دو و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که افراد با تحصیلات مختلف بطور یکسان با انواع مختلف عوامل بازدارنده‏ای که بالقوه می‏توانند محدودیت یا موانعی برای مشارکت بانوان در فعالیت ورزشی فراهم آورند، مواجه می‏باشند و میزان تحصیلات هیچ تاثیری بر امر فوق ندارد.اما با این وجود، زنان تحصیلکرده در مقایسه با زنان دارای تحصیلات پایین‏تر حضور بیشتری در فعالیت‏های ورزش تفریحی داشتند. علی‏رغم مواجهه افراد سطوح مختلف تحصیلی با عوامل بازدارنده، میزان مشارکت در ورزش در بین افراد با تحصیلات بالاتر از لیسانس به مراتب بیشتر از سایرین بود.

  کلیدواژگان: ورزش تفریجی، شرکت در ورزش، زنان، تحصیلات
|
 • Farzad Ghafouri *, Farzad Khajeh, Habib Honari Pages 1-16
  The main goal of this study was to determine sport managers. risk taking and the amount of their attention to subordinates and employers. 128 Middle-managers (84% Male and 16% female) were selected randomly. They completed a questionnaire that its validity and reliability were determined before (Chronbachk's Alpha: 90%). We used both descriptive and T-test for analyzing data. Results showed that 70 percent of subjects were risk takers and 65 percent of them paied attention to the ideas of subordinates and top managers.
  Keywords: Risk-taking, subordinates, sport managers, top managers
 • Farshad Tojari, Elham Farhadfar, Ali Zareie Pages 17-36
  The purpose of present research is to compar sport marketing in summer and winter Olympic games ( 1996 – 2004 ). Research method was library studies, applicative and descriptive. The results showed an increase in fianciad summer and winter Olympic between 1996 – 2004, whit a descending range aften this period. The number of sponsors had descended in summer Olympics, increased and then had descended in winter Olympics. Number of sponsor partners had increased unperceptibly and then had left without change.The sell ticket program had risen and then  experienced a descending process in summer Olympic, but continued increasing process in winter Olympic.The broadcasting rights continued increase process.At first, licensing revenue had descended process then increased in summer Olympic, but continued increase process in winter Olympics.Total Olympic marketing rvenue and distribution of Olympic family revenues had continued increasing process. Broadcasting rights looks the most profitable marketing indicator in Olympic games. Global audience continued increasing process in summer & winter Olympics, however it shows unperceptible decreased in Athens 2004 only.
  Keywords: Sport Marketing, sport event, Olympic Games
 • Gholamreza Shabani, Ali Yalfani, Javaad Eghbalian Pages 37-50
  In this study, the relationship betweenthe amount of coaches' creativity and their teams' performancehas been analyzed. This research is a descriptive-analytic one and it's data have been collected by distributing questionnaires an recording match results. The subjects included the coaches of the volleyball and futsal teams of sportsmen and sportswomen taking part in Students' Nationwide Matches of the Ministry of Science Research and Technology in the summer of 1386.
  Keywords: creativity, Performance, Sports Coach
 • Gholamali Kargar, Hossein Bigdeli Pages 51-76
  This research aims to study of relationship between job stressors and personal specifications among teachers of physical education in county of Shahryar. Statistical society included 120 teachers of physical education of Shahryar, of which 92 teachers were selected as society of research using Morgan sampling Table. The research method was applied method in goal, correlative in strategy. The data was collected in field form, in which the personal qualifications and job stressor components were evaluated through questionnaire. The measurement tools included 3 questionnaires of personal qualifications (researcher-made), type of personality (Roseman and Friedman), and job stressors (Cowper), when r = 0.86 was used after confirmation of content reliability and validity. To test research hypotheses, Pearson and Kendall's coefficient of concordance was used . The research results showed that there was a significant relationship between personal specifications: age, gender, service records and education with job stressors, but no relationship between factors of employment status and marital status with stressors. There is also a significant and direct relationship between personality type A and job stressors.
 • Abdolmahdi Nasirzadeh *, Mahmood Goudarzi, Abolfazle Farahani, Mahdi Goudarzi Pages 77-106
  The purpose of this research was design and codification of development strategy for sport for all in Kerman .Document analyzing, relevant literature review, Surveys and strategic meeting were used to main source of data. The subjects of this research was 30 individuals (of physical education professors of higher education institutes of province and administrative managers of sport  teams in the best leagues and sport managements province and students of master of administrative management of sport province) that had taken a role in athletic sport and sport for all activities. Research findings signify that major physical education office of Kerman province in Sport for all has 8 strenghts  and 16 weaknesses and it is encounter with 9 opportunities and 14 threat .Building and founding of good health station at parks , existence of adult society at sport for all, lack attention to rural sport for all lack of development in sport culture and movement in society lack of short and long term program, emphasis on religious and medicine, instruction to proceed sport ,lower expense and more possibility available of sport for all as compared to another sports , high rate of unemployment and addiction in province .Result of research after analysis of strength and weak point opportunities, threat and formation of  rating matric for every internal  and external factors of province sport for all, confirmed that major physical education office of Kerman  province places in position WT in sport for all  that must be used defensive (change) strategy.
  Keywords: Strategy, sport for all, Kerman province
 • Relationship between Goal Orientations, Perceived Motivational Climate and Sportspersonship in Youth Athelets
  Bahram Yousefi, Zohrreh Hassani, Farrid Bahrami Pages 107-118
  This investigation examined the relationships between goal orientation, motivational climate and sportspersonship orientation. Participants were 366 youth male athletes age (M=17.51±2.47). The athletes completed TEOSQ, PMCQ, and MOSO questionnaire. Pearson Product Moment Correlation showed task orientation and perceived task motivational climate was positive related to respect for the rules and the officials, respect for the opponent, and respect for social conventions. Regression analysis revealed task motivational climate is the only predicator for respect for the rules and the officials, respect for the opponent, and respect for social conventions. In conclusion, athletes in task motivational climate may be more willing to behave morality and sports personship orientation.
  Keywords: Sportsperson ship, Goal Orientation, Perceived Motivational Climate
 • Sarra Keshkar, Mohmmad Ehsani *, Hamid Ghasemi Pages 117-130

  Identifying the effect of Education on women participating in recreational sports, is a great step towards introducing new approaches leading to a greater participation of women in sports activities and consequently improving women's physical and mental health. The aim of this study is to investigate the siginificance of relationship between education and the rate of participation in recreational sport among Tehrani Women. Also identifying different constraints which inhibits well educated women in contrast with uneducated ones in sport s is another aim of this study.The instrument used in this study was a questionair provided by the researcher.It was first checked for the reliability and validity and was then distributed among the women in Tehran. The sample included 1200 women, whom were chosen accidentally according to Morgan sampling table, out of Tehran women population. The results of the analysis showed that well educated women participate in recreational sport activities much more than uneducated or less educated women. Also the results show that the kind of constrains women perceive is similar among women with different education levels but among educated women something is different and that is these women negotiate constraints and participate in sport in spite of perceiving constraints.