فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی مرادی*، محمود گودرزی، حبیب هنری، محمد رحیمی صفحات 1-16
  هدف تحقیق بررسی وضعیت رسانه های ورزشی در توسعه و ترویج مولفه ها و ابعاد مختلف ورزش قهرمانی است.روش تحقیق توصیفی- مقایسه ای، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و اطلاعات آن به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان حوزه رسانه و ورزش کشور و همچنین ورزشکاران ملی پوش بود. نمونه آماری تحقیق شامل 150 نفر و روش نمونه گیری غیرتصادفی (در دسترس) بود.پرسشنامه ای توسط محقق در ابعاد مختلف ورزش قهرمانی تهیه و روایی آن توسط اساتید دانشگاه و متخصصان تایید و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ (88/0=α) تعیین شد. از آمار توصیفی جهت توصیف مشخصات فردی آزمودنی ها و از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی توزیع طبیعی داده ها و ویلکاکسون برای بررسی معناداری فرضیه ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب نقش رسانه های ورزشی در توسعه مولفه های ورزش قهرمانی در سطح معناداری 05/0P= تفاوت وجود دارد و مقادیر بدست آمده از دیدگاه کارشناسان رسانه ای 925/7-=Z، کارشناسان ورزشی 576/7-=Z و ورزشکاران 657/7-=Z بود. به نظر می رسد دلیل عمده تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب از دیدگاه آزمودنی ها، عدم جامعیت برنامه های رسانه های ورزشی و یا کمبود شناخت اهالی رسانه از ابعاد مختلف ورزش قهرمانی باشد.
  کلیدواژگان: رسانه های ورزشی، ورزش قهرمانی، توسعه ورزش و مولفه های ورزش قهرمانی
 • رسول نوروزی سید حسینی، محمد احسانی، مجتبی امیری، صلاح دستوم صفحات 17-34
  هدف از این تحقیق بررسی عوامل انگیزشی- بهداشتی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود که با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری را کلیه معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه تشکیل می دادند. نمونه تحقیق 278 معلم تربیت بدنی درنظر گرفته شد. برای نمونه گیری از روش خوشه ایچند مرحله ای استفاده شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دموگرافیکی و پرسشنامه عوامل انگیزشی- بهداشتی دانت و همکاران (1996) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و همچنین از آمار استنباطی شامل آزمون کالموگروف- اسمیرنف؛ آزمون t مستقل و آزمون همبستگی کندال استفاده شد. نتایج نشان داد که که تفاوت معنی داری بین عوامل بهداشتی معلمان مرد و زن تربیت بدنی وجود دارد (05/0>p)؛ اما بین عوامل انگیزشی معلمان مرد و زن تربیت بدنی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0<p). همچنین عوامل بهداشتی با جنسیت (447/0r=) و وضعیت تاهل (409/0r=) رابطه مثبت و معنی داری داشت؛ اما عوامل انگیزشی با ویژگی‏های دموگرافیکی نمونه های تحقیق رابطه معنی داری را نشان نداد (05/0<p).
  کلیدواژگان: عوامل انگیزشی- بهداشتی، معلمان تربیت بدنی، کرمانشاه
 • فاطمه بهمنی*، نادیا حمزه لو، محبوبه تقوی، غلامعلی کارگر صفحات 35-58
  هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط مهارت‏های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی استان مرکزی با ویژگی‏های دموگرافیکی آنان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و معاونین اداره‏های تربیت بدنی شهرستان های استان مرکزی، رئیسان و نائب رئیسان هیئت‏های ورزشی بود (121 =N) که بر اساس ماهیت تحقیق، به روش سرشماری، نمونه آماری با جامعه آماری برابر در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها، یک پرسشنامه محقق ساخته است که شامل دو بخش کلی سوال های ویژگی های دموگرافیکی و سوال‏های بخش مهارت ها در سه زیر مجموعه مهارت انسانی، مهارت ادراکی و مهارت فنی می‏باشد. روایی پرسشنامه از طریق روایی سازه به میزان 74/0 =KMO  و پایایی پرسشنامه از طریق آلفاکرونباخ به میزان 90/0= α به دست آمد. برای آزمون فرضیه‏ها از آزمون‏های کلموگرف اسمیرنوف، فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. اطلاعات حاصل از این تحقیق نشان داد که بین مهارت‏های سه‏گانه مدیریتی (ادراکی، انسانی و فنی) مدیران ادارات تربیت بدنی شهرستان‏های استان مرکز تفاوت معناداری وجود دارد (05/0=P) و نیز بین ویژگی های دموگرافیکی (سن، سابقه خدمت، سابقه مدیریت، میزان تحصیلات، سابقه ورزشی، رشته‏ تحصیلی، جنسیت) و مهارت‏های سه‏گانه مدیریتی (ادراکی، انسانی، فنی) اداره های تربیت بدنی استان مرکزی ارتباط معنادار وجود نداشت (05/0P>). از آنجا که ارتباط معناداری میان مهارت‏های سه گانه وجود داشت و نقش اساسی که این مهارت ها در موفقیت و اثربخشی مدیران دارند، پیشنهاد می‏شود در آموزش آنان به هر سه مهارت توجه خاص مبذول گردد.
  کلیدواژگان: مهارت‏های سه‏گانه مدیریتی، ویژگی‏های دموگرافیکی، مسئولان هیات‏های ورزشی
 • اکبر فرید فتحی*، جواد شهلایی صفحات 59-80
  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کلیه روسا، نایب رئیسان و دبیران فدراسیون‏های ورزشی بودند که در مجموع 150 نفر می‏شدند. از میان 150 پرسشنامه توزیع شده میان جامعه آماری تعداد زیادی از آن ها دریافت شد ولی به علت ناقص بودن بعضی از پرسشنامه های جمع آوری شده،110 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که با تعداد نمونه در جدول مورگان و آرجریس مطابقت دارد (108≤n). برای آزمون فرضیه از تحلیل عاملی و نرم افزار lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون‏های ورزشی به طور معناداری تحت تاثیر فناوری اطلاعات هستند. فناوری اطلاعات بر مولفه های رهبری (601/0 = بار عاملی، 512/9=t)، مولفه ی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک (723/0 = بار عاملی، 381/10=t)، مولفه رضایت مشتری (761/0 = بار عاملی، 803/12=t)، مولفه به کارگیری کارکنان (690/0 = بار عاملی، 402/8=t)، مولفه توانمندسازی و آموزش کارکنان (755/0 = بار عاملی، 450/128=t)، مولفه اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن (840/0 = بار عاملی، 325/21=t)، مولفه نتایج بهبود کیفیت و بهره وری (770/0 = بار عاملی، 707/14=t) و مولفه تضمین کیفیت خروجی (789/0 = بار عاملی، 034/16=t) تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج یافته‏ها تاییدکننده فرضیه اصلی است و نشان می‏دهد فناوری اطلاعات، بیشترین تاثیر را بر مولفه رضایت مشتری داشته است. برای مدیران اجرایی فدراسیون‏های ورزشی، این یافته نکات قابل توجهی در بردارد؛ زیرا با تسهیل جریانات اطلاعاتی، رضایت بیشتر مشتریان حاصل و کمبودهایی را که در سازمان‏هایی از این نوع به وجود می‏آید، برطرف می‏شود.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، مدیریت کیفیت جامع، TQM، مدل‏های تعالی سازمانی، فدراسیون‏های ورزشی
 • رضوان دادخواه* صفحات 81-96
  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مولفه‏های (کنترل و پیوند سست و سخت) الگوی سایبرنتیک با خلاقیت سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان بود. این پژوهش، از نوع کاربردی و به روش همبستگی بود و جامعه آماری شامل 221 نفر از کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در سال تحصیلی 1390 بود که از این تعداد، 132 نفر با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه‏ای تصادفی و به روش متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‏ها، پرسشنامه الگوی سایبرنتیک که ضریب پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 88/0 و پرسشنامه خلاقیت سازمانی که ضریب پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 90/0 بود. تجزیه و تحلیل داده‏ها براساس آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) انجام شد. سطح معناداری داری در این تحقیق 05/0≥ p در نظر گرفته شد. یافته‏های پژوهش نشان داد؛ دراداره کل تربیت بدنی استان اصفهان بین دو مولفه کنترل و پیوندهای سست و سخت الگوی سایبرنتیک با خلاقیت رابطه معناداری وجود دارد. و با به کارگیری مولفه کنترل، پیوندهای سست و سخت در سازمان خلاقیت افراد سازمان نیز بیشتر می‏شود و کارکنان در اهداف سازمان مشارکت می‏کنند وانگیزه کارکنان برای اجرای فعالیت در سازمان بیشتر می‏شود.
  کلیدواژگان: الگوی سایبرنتیک، کنترل، پیوندهای سست و سخت، خلاقیت سازمانی، اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان
 • رزگار محمدی، سارا کشکر صفحات 97-116
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه مولفه های هوش سازمانی و بهره وری منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی منتخب بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان 10 فدراسیون ورزشی منتخب می‏باشد. و حجم نمونه آماری تعداد 165 نفر از این جامعه است. در این تحقیق، از پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت و پرسشنامه بهره وری منابع انسانی، و همچنین از روش‏های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام و آزمون Z فیشر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که براساس ضریب همبستگی پیرسون بین بهره وری منابع انسانی و مولفه‏های هوش سازمانی و هوش سازمانی کل، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0 P<). و نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین مولفه‏های هوش سازمانی، میل به تغییر و سرنوشت مشترک قادر به پیش بینی معنادار بهره وری منابع انسانی هستند و در نهایت آزمون z فیشر نشان می‏دهد تفاوتی در رابطه مولفه های هوش سازمانی و بهره وری منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی گروهی و انفرادی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: هوش سازمانی، بهره وری، بهره وری منابع انسانی، فدراسیون های ورزشی، میل به تغییر
 • فاطمه باشقره، ابوالفضل فراهانی، حسن اسدی صفحات 117-139

  این پژوهش، با هدف مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شرکت‏کننده در فعالیت‏های ورزشی منظم گروهی و انفرادی مدارس متوسطه دخترانه استان گلستان، با روش علی- مقایسه‏ای انجام شده است. آزمودنی‏های پژوهش 252 نفر بودند که به سه گروه تقسیم شدند: 84 نفر ورزشکار رشته‏های انفرادی، 84 نفر ورزشکار رشته‏های گروهی و 84 نفر غیر ورزشکار. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ویژگی‏های جمعیت شناختی و معدل مستمر و پایانی ترم اول بود. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش، بیانگر تفاوت معنادار بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار گروهی و انفرادی با دانش آموزان غیر ورزشکار بود (001/0  =α) که ورزشکاران اعم از گروهی و انفرادی، پیشرفت تحصیلی بالاتری نسبت به غیر ورزشکاران داشتند. همچنین تفاوت معنادار، بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار گروهی با انفرادی بود (021/0 = α) که ورزشکاران گروهی پیشرفت تحصیلی بالاتری نسبت به ورزشکاران انفرادی داشتند. نتایج این پژوهش از یک سو در توسعه آگاهی مدیران و ایجاد زمینه برنامه‏ریزی در جهت مشارکت بیشتر در فعالیت‏های ورزشی و از سوی دیگر بهبود عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان موثر خواهد بود .

  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، فعالیت‏های ورزشی منظم، فعالیت‏های ورزشی گروهی، فعالیت‏های ورزشی انفرادی
|
 • Mahdi Moradi *, Mahmood Goodarzi, Habib Honari, Mohammad Rahimi Pages 1-16
  The present paper aims to study the status of Sports Media in development and promotion of championship sports and its different Components. The applied methodology was that of descriptive -comparative. The study utilized a survey research design with the field data-collection method. The statistical population included sport and media experts as well as national championship sport. Using the non-random convenience sampling method, 150 subjects were selected. The researcher prepared a questionnaire focusing on different dimensions of championship sport. Validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and university professors, and its reliability was established by calculating Cronbach’s alpha (α = 0.88). Descriptive statistics was used to describe the individual characteristics of the subjects. The Kolmogorov-Smirnov test was applied to check the natural distribution of the data and the wilcoxson test was used to examine the significance of the hypotheses. The results showed that there was a significant difference between the current status and the desired situation of Sports Media in development of championship sport components (P=0.05). The values of Z were -7.925, -7.576 and -7.657 from the viewpoints of, respectively, media experts, sport experts and athletes. It seems that the main reason of the difference between the current and desired situation is incomprehensive programs in Sports Media and/or media authorities’ poor knowledge of the different dimensions of championship sport.
 • Rasool Norouzi Seyed Hosseini, Mohammad Ehsani, Mojtaba Amiri, Sallah Dastoom Pages 17-34
  The present paper aims to study the motivational-hygienic factors among physical education teachers on the basis of Herzberg’s theory. The study utilized a descriptive-analytical methodology with a field data-collection method. The statistical population included all physical education teachers of Kermanshah province. Using multiple cluster sampling method, 278 subjects were selected. The data-gathering instrument was the demographic questionnaire as well as the ‘Motivation-Hygiene’ questionnaire of Dennett et al (1996). Descriptive statistics as well as inferential statistics, including the Kolmogorov-Smirnov test, independent sample t-test and the Kendall Correlation Coefficient were used to analyze the data. The results showed that there was a significant difference between male and female in terms of hygienic factors (p<0.05). However, there was no significant difference in motivational factors between male and female physical education teachers (p>0.05). Moreover, there was a significant positive relationship between hygienic factors, on one hand, and gender(r=0.447) and marital status(r=0.409), on the other. Meanwhile, no significant correlation was observed between motivational factors and demographic characteristics of the subjects (p>0.05).
  Keywords: Motivational-Hygienic Factors, Physical Education Teachers, Kermanshah
 • Fatemeh Bahmani *, Nadiya Hamzehloui, Mahbobeh Taqavi, Gholamali Kargar Pages 35-58
  The present paper aims to determine the correlation between the triple management skills of the managers of the departments of physical education in Markazi province and their demographic characteristics. The methodology used was descriptive field research. The statistical population included all the managers and deputies of the physical education departments in Markazi province as well as the presidents and vice presidents of the sports staff (N=121). The sample was selected using census sampling method. The applied data-gathering instrument was a researcher-made questionnaire consisting of two parts, namely questions on demographic characteristics and questions relating to the three subcategories of human, conceptual, and technical skills. The validity of the questionnaire was tested through construct validity (KMO= 0.74) and its reliability was tested through Cronbach’s alpha (α= 0.90). The Kolmogorov-Smirnov test, Friedman test, and Spearman correlation coefficient were used to examine the research hypothesis. The results showed that there was a significant difference betweenthe triple (conceptual, human, and technical) management skills of the managers of the departments of physical education in Markazi province (P=0.05). There was no significant relationship between the triple skills andtheir demographic characteristics (P>0.05). Since there was a significant relationship between the triple management skills, and considering the role of each in the managers’ success and efficiency, it is recommended that special attention be paid to these skills in educating managers.
  Keywords: Triple Management Skills, demographic characteristics, Sports Staff Authorities
 • Akbar Farid Fathi *, Javad Shahlaei Pages 59-80
  The present paper aims to study the relationship between IT and total quality management in sports federations of the Islamic Republic of Iran. The type of research was applied and the used methodology was descriptive-survey. The statistical population included 150 presidents, vice-presidents, and secretaries of sports federations who completed 150 questionnaires, some of which were incomplete, and therefore, excluded. Thus, 110 questionnaires were analyzed. This number was corresponding to the sample size in the table of Morgan and Argyris (n≥108). Factor-analysis and Lisrel software were used to examine the hypothesis. The results showed that the components of total quality management in sports federations were significantly affected by IT. Moreover, information technology had significant positive effect on the components of leadership (factor loading=0.601, t=12.803), strategic planning (FL=0.723, t=10.381), customer satisfaction (FL=0.761, t=12.803), staffing (FL= 0.690, t= 8.402), personnel empowerment and education (FL= 0.755, t=128.450), information analysis (FL=0.840, t= 21.325), quality and productivity improvement (FL= 0.770, t= 14.707), and quality assurance (FL=789, t=16.034). Confirming the primary hypothesis, the results indicated that IT had the highest effect on the component of customer satisfaction. This finding entails important points for executive managers of sports federations. Facilitation of information streams will lead to more customer satisfaction and eradicate the existing shortages in organizations of this kind.
  Keywords: Information Technology, Total quality management, TQM, Business Excellence Models, Sports Federations
 • Rezvan Dadkhah * Pages 81-96
  The main purpose of the current research was to investigate the relationship between the components (control and tight and loose coupling) of cybernetic model and organizational creativity in the Department of Physical Education of Isfahan Province. The type of research was applied, and it used correlational method. The statistical population consisted of 221 staff of the Department of Physical Education in Isfahan Province in the academic year 2011, out of which 132 participants were selected using stratified random sampling and proportional-to-size sampling method. The instruments for data collection were cybernetic model questionnaire and organizational creativity questionnaire, the reliability of which was calculated by Cronbach's alpha at 0.88 and 0.90. Data was analyzed using inferential statistics, i.e. Pearson's Correlation Coefficient. The significant level was set at p
 • Razghar Mohammadi, Sarra Keshkar Pages 97-116
  The present paper aims to study the relationship between organizational intelligence components and human resource productivity in selected sports federations. The applied methodology was that of descriptive-correlational with a field data-collection method. The statistical population included the staffs of 10 selected sports federations. 165 subjects were selected as the sample of this research. The data were collected through Albrecht OI questionnaire and the Human Resource Productivity questionnaire. Pearson correlation coefficient, stepwise multiple regression test and Fisher’s Z-test were performed to analyze the data. The result showed that there was a positive significant relationship between HRP, on the one hand, and OI as well as all its components, on the other (P<0.01). The results of the stepwise multiple regression analysis indicated that among OI components, it was the appetite for change and the shared fate that could significantly predict human resources productivity. Moreover, the results of the Fisher’s Z-test were indicative of no difference in the components of OI and HRP between group and individual sports federations.
 • Fatemeh Bashqareh, Abolfazal Farahani, Hassan Asadi Pages 117-139

  The present paper aims to compare the educational progress among high school students participating in regular group and individual physical activities in Golestan province. The methodology used was causal-comparative. The sample consisted of 252 people, divided into three groups: 84 athletes active in individual courses, 84 athletes active in group courses, and 84 non-athletes. The technique of measurement was the questionnaire of demographic characteristics and the ongoing and final average of the first semester. Analytic variance and independent t-test were applied to analyze the data. The results showed that there was a significant difference in educational progress between athlete and non-athlete students in group and individual courses (µ= 0.001). Athletes, in both individual and group course, had more educational progress than non-athletes. Moreover, there was a significant difference in educational progress of students in group and individual courses (µ= 0.021). The athletes’ active in group courses had more educational progress than those active in individual ones. The results of this research, on the one hand, expand the knowledge of managers and establish a ground for planning more participation in physical activities and, on the other hand, are effective in improving the educational performance of students.

  Keywords: educational progress, Regular Physical Activities, Group Physical Activities, Individual Physical Activities