فهرست مطالب

پژوهش در مدیریت ورزشی - پیاپی 4 (زمستان 1391)
 • پیاپی 4 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا مرادی*، مهدی مرادی، محمود گودرزی، فهیمه نگین تاجی صفحات 1-16
  مقدمه
  هدف از پژوهش تعیین میزان ارتباط بین نقش های چهارگانه رسانه های گروهی (اطلاع رسانی، آموزشی، فرهنگ سازی، مشارکت اجتماعی) با توسعه ورزش دانش آموزی است. روش تحقیق همبستگی، روش اجرا پیمایشی و گردآوری داده ها به صورت میدانی بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 48 سوالی استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 14 نفر از اساتید دانشگاه ها و متخصصان تایید و پایایی پرسشنامه (92/0=α) شد. جامعه آماری شامل کارشناسان و معلمان تربیت بدنی شهر تهران در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. روش نمونه گیری غیرتصادفی و از نوع در دسترس و حجم نمونه 262 نفر بود. جهت توصیف داده ها از آمار توصیفی و در قسمت آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها و همچنین برای بررسی معناداری فرضیه ها از آزمون خی دو (2χ) و آزمون فریدمن استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که بین نقش های چهارگانه رسانه های گروهی با توسعه ورزش دانش آموزی در سطح 05/0 ارتباط معنادار وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  ورزش دانش آموزی برای خروج از این وضعیت و ارتقای جایگاه رسانه ای ناگزیر از بازنگری در برنامه ها و اتخاذ راهبردهایی در جهت ایجاد تعامل هر چه بیشتر با رسانه ها است و برای یک برنامه ریزی دقیق و مناسب، شناخت وضعیت موجود و مطلوب رسانه های گروهی در امر توسعه ورزش دانش آموزی مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: رسانه های گروهی، ورزش دانش آموزی، نقش اطلاع رسانی، نقش آموزشی، نقش فرهنگ سازی، نقش مشارکت اجتماعی
 • اکبر فرید فتحی* صفحات 17-36
  این پژوهش کیفیت وب سایت‏های فدراسیون های ورزشی منتخب را از نظر جذابیت و قابلیت استفاده و طبق نظر دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بررسی کرده است. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه که به صورت اینترنتی و توسط 521 نمونه آماری تکمیل گردید، انجام شد. وب سایت فدراسیون های فوتبال، کشتی، وزنه برداری، تکواندو، دو و میدانی و قایقرانی برای بررسی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که وب سایت‏های فدراسیون های منتخب، هم از جنبه جذابیت و هم از جنبه ی قابلیت استفاده، در سطح متوسط و متوسط به پایین قرار دارند. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین رنگ، سبک، فن چاپ، صفحه آرایی، ساختار، سهولت استفاده، محتوای مطالب، یادگیری، خوانایی باکیفیت وب سایت رابطه معنادار و مثبتی برقرار است (05/0> P) به نظر می رسد که کیفیت ظاهری وب سایت از مهم ترین عوامل برای رضایت استفاده کنندگان می باشد و به صورت اثر هاله ای فاکتورهای دیگر را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
  کلیدواژگان: کیفیت وب سایت، فدراسیون ورزشی، بازاریابی الکترونیکی، تارنما
 • رسول نوروزی سید حسینی*، هاشم کوزه چیان، فروغ فتاحی مسرور، صلاح دستوم صفحات 37-56
  هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین ادراک از منابع قدرت مربیان با رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران بود که با روش تحقیق همبستگی و به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه جودوکاران لیگ برتر تشکیل می دادند. در این تحقیق نمونه آماری 115 جودوکار در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اطلاعات فردی، پرسشنامه قدرت در ورزش(96/0=α) و پرسشنامه رضایتمندی ورزشکار (94/0=α) استفاده شد . به منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها از روش آمار توصیفی، و در راستای تعیین ارتباط از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین منابع قدرت مربیان و رضایتمندی بازیکنان رابطه معنی داری وجود دارد (01/0> p). همچنین یافته های تحقیق رابطه مثبت و معنی داری بین قدرت مبتنی بر پاداش و قدرت مرجعیت با رضایتمندی بازیکنان را نشان داد(01/0> p)، ولی بین منابع قدرت مبتنی بر تنبیه، قدرت قانونی و قدرت تخصص با رضایتمندی بازیکنان ارتباط معنی داری مشاهده نشد(05/0> p). به طور کلی منابع قدرت مربیان عاملی مهم و پیش بینی کننده در رضایتمندی ورزشکاران است.
  کلیدواژگان: جودو، لیگ برتر، منابع قدرت، مربیان، رضایتمندی
 • غلامعلی کارگر، سارا کشکر، بهاره خسروی راد* صفحات 57-72

  هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین وضعیت موجود شرایط احراز پست های مدیریتی مراکز ورزشی دانشگاه ها و مقایسه آن با وضعیت مطلوب بود. به این منظور نگرش مدیران ورزشی در دو بخش آموزشی و اجرایی دانشگاه های دولتی تهران مورد بررسی قرار گرفت که تعداد آنها 56 نفر بود و به دلیل محدودیت این تعداد، نمونه گیری صورت نگرفت. گردآوری داده ها به شکل میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر سه بعد ویژگی های فردی، مهارت ها و توانایی های مدیریتی انجام شد. پس از نظرخواهی و تعیین روایی پرسشنامه توسط متخصصان مدیریت ورزش، پایایی آن با آلفای کرونباخ برابر با 85/0 مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون های کالموگروف اسمیرنوف، t تک نمونه ای، t همبسته و t مستقل انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که در وضعیت موجود، انتخاب مدیران مراکز ورزشی دانشگاه ها بر اساس معیارهای لازم صورت نمی گیرد به طوری که اختلاف معناداری بین وضعیت موجود و مطلوب شرایط احراز این پست ها وجود دارد. به علاوه، هر دو گروه مدیران اجرایی (که خود در این پست ها قرار دارند) و گروه آموزشی نظر مشابهی را در این زمینه دارند بدین معنی که معتقدند بین شرایط موجود و شرایط مطلوب احراز پست های مدیریتی تفاوت وجود دارد.

  کلیدواژگان: شرایط احراز، پست مدیریتی، مراکز ورزش دانشگاهی
 • ابوالقاسم عیسی مراد*، نوشین جماعت لو صفحات 73-88
  مسئولیت پذیری یکی از مولفه های وظایف اجتماعی است که رابطه مستقیمی با سلامت روان دارد بنابراین پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری و سلامت روان بانوان ورزشکار آماتور کرج پرداخته است. به این منظور 70 نفر از بانوان ورزشکار آماتور در رشته پیلاتس از باشگاه های کرج به طور تصادفی انتخاب شده اند. در این پژوهش از شرکت کنندگان درخواست شد که پرسشنامه های مقیاس سلامت روانGHQ-12  و مقیاس مسئولیت پذیری CPI-Re را تکمیل نمایند. پژوهش از نوع همبستگی می باشد، یافته ها نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده برای سلامت روان و مسئولیت پذیری از عدد مبین جدول در سطح معناداری 05/0a= بزرگتر است، بنابراین با 95% اطمینان می توان گفت که بین این دو متغییر همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که مسئولیت پذیری با میزان تحصیلات، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال بانوان ورزشکار هیچ رابطه معناداری ندارد. پیشنهاد می شود برای بررسی جامع، پژوهش حاضر را در جامعه بانوان غیر ورزشکار و جامعه مردان با حجم نمونه بالاتری نیز انجام شود.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری، سلامت روان، بانوان ورزشکار آماتور
 • آزیتا شهپرتوفیق*، حبیب هنری، جواد شهلایی صفحات 89-104
  هدف از انجام این تحقیق بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راه کارهای اصلاحی می باشد. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و برحسب روش های گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی تهران و همچنین اعضای انجمن علمی مدیریت ورزشی می باشد. تعداد جامعه 64 نفر و تعداد نمونه با استفاده از جدول حجم نمونه مورگان و کرجسای 44 نفر مشخص شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به تایید رسید(86/0 =a). از آزمون بارتلت و آزمون KMO برای بررسی مناسب بودن چالش ها استفاده شد. در بخش آمار استنباطی به منظور رتبه بندی چالش ها از آزمون فریدمن استفاده شد. مهمترین چالش های فراروی انجمن علمی مدیریت ورزشی می توان به وجود سازمان های تقریبا مشابه با انجمن مدیریت ورزشی که موازی کاری را به همراه دارد، همچنین فرار مغزها، برگزارشدن نمایشگاه ها و سمینارها و همایش‏های ورزشی به خصوص در حیطه مدیریت ورزشی در سطح پایین و همچنین بهره وری پایین نیروی انسانی را اشاره کرد. برای هر کدام از هفده چالش شناسایی شده، راهکارهای عملیاتی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: انجمن علمی، مدیریت ورزشی، چالش‏های انجمن‏علمی مدیریت ورزشی
 • مسعود نادریان جهرمی، اکبر جابری* صفحات 105-121
  هدف از پژوهش حاضر بررسی پایگاه اجتماعی معلمان تربیت بدنی از دیدگاه دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر اصفهان بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از شاخه تحقیقات پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان بوده اند. با استفاده از فرمول تعداد 310 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 44 سوال بود که پایگاه اجتماعی معلمان را در چهار مولفه (مهارت تخصصی و حرفه ای، خصوصیات شخصیتی و روابط انسانی، خصوصیات ظاهری و عوامل مادی) ارزیابی می کرد. پاسخگویان به سوالات بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت از خیلی زیاد (5) تا خیلی کم (1) پاسخ می دادند. روایی پرسشنامه با نظرخواهی از متخصصان و صاحب نظران و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS17 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که «خصوصیات شخصیتی و روابط انسانی» بیشترین تاثیر را در ارتقاء موقعیت اجتماعی معلمان تربیت بدنی از دیدگاه دانش آموزان دارد. پس از آن «مهارت های تخصصی و حرفه ای»، «وضعیت ظاهری» و «عوامل مادی» به ترتیب بیشترین نقش را در  تقویت پایگاه اجتماعی معلمان داشته اند (01/0≥P و 48/59=F).
  کلیدواژگان: موقعیت اجتماعی، معلمان تربیت بدنی، دانش آموزان مقطع متوسطه
|
 • Zahrra Moradi *, Mahdi Moradi, Mahmoud Goodarzi, Fahimeh Negintaji Pages 1-16
  The present paper aims to determine the extent of the relationship between the four roles of the mass media (i.e. informing, educational, social participation, and culture-making) and the development of student sports.
  Methodology
  The study utilized a correlation survey research design with a field data-collection method. The data-gathering instrument was a48-item researcher-made questionnaire. Validity of the questionnaire was confirmed by 14 university professors, and its reliability was established by calculatingCronbach's alpha (α=0.92). The statistical population included physical education teachers of elementary, guidance, and high schools of Tehran. Morgan Table was used to determine the sample. Using the convenience non-random sampling method, 262 subjects were selected. Descriptive statistics were used to describe the data. Inferential statistics, namely the Kolmogorov-Smirnov test, was used to see if the distribution of data was normal. Chi-square (2χ) and Friedman test were applied to examine the significance of hypotheses.
  Findings
  The results showed that there was a significant relationship between the fourfold roles of the mass media and the development of student sports at the level of P=0.05.
  Discussion and
  Conclusion
  In order to save student sports from this situation and to improve its position in the media, the current programs have to be reviewed. Also, some strategies have to be taken toestablish a better interaction with media. An accurate and appropriate planning requires knowing the status quo as well as the desired status of the mass media in developing the student sports.
  Keywords: Mass media, Student Sports, Informing Role, Educational Role, Social Participation Role, Culture-Constructing Role
 • Akbar Farid Fathi * Pages 17-36
  The present research aims to study the quality of the websites of the selected sports federations in terms of attractiveness and usability from the viewpoint of students and graduates of physical education and sports sciences. The study was carried out using questionnaire completed by 521 subjects via the Internet. The websites of football, wrestling, weightlifting, taekwondo, track and field, and rowing federations were selected for the analysis. The results showed that the selected federation websites are at a moderate to low level in terms of both attractiveness and usability. Moreover, the Pearson correlation coefficient revealed that there was a significant positive relationship between website quality and the color, style, printing, layout, structure, ease of use, content, learning, and readability (P<0.05). It seems that the apparent quality of the websites is among the most important factors involved in user satisfaction and has a halo effect on the other factors.
  Keywords: Website Quality, Sports Federation, E-Marketing, Website
 • Rasul Norouzi Seyed Hosseini *, Hashem Koozehchian, Forugh Fattahi Masrour, Sallah Dastoom Pages 37-56
  The present paper aims to study the relationship between the coaches’ perception of power sources and satisfaction of the Iranian elite judo players. The study utilized a correlational methodology with the field data-collection method. The statistical population included the entire judo players of the Pro League in Iran. 115 subjects were selected as the sample population. The data-gathering instrument was the demographic questionnaire as well as the ‘Power in Sport’ (=α0.96) and the ‘Athlete's Satisfaction ‘questionnaires (=α0.94). Descriptive statistics were used to analyze the data, and Multiple Regression was used to evaluate the relationships between variables. The results showed that there was a significant relationship between the coaches’ perception of power sources and the players’ satisfaction (p<0.01). Moreover, the findings were indicative of a significant positive relationship between reward power and referent power on one hand, and the players’ satisfaction, on the other (p<0.01). However, there was no significant relationship between coercing, legitimate, and expert powers, on one hand, and satisfaction of the players, on the other (p>0.05). Generally, power sources of coaches are important and predictive factors in athletes’ satisfaction.
  Keywords: Judo, Pro League, Power Sources, Coaches, satisfaction
 • Gholamali Kargar, Sarra Keshkar, Bahhareh Khosravi Rad * Pages 57-72

  The present paper aims to identify the present situation of appointment to managerial positions in the sport centers of universities of Tehran and compare them with the desired situation. The attitude of the sports managers in the educational and executive sectors of universities of Tehran was studied. The statistical population included 56 people. Because of the limited number of the statistical population, no sampling was done. The study was a field research, and the data-gathering instrument was a researcher-made questionnaire focusing on three dimensions of individual characteristics, skills, and managerial abilities. Validity of the questionnaire was confirmed by a panel of sports management experts, and its reliability was established by calculating Cronbach’s alpha (0.85). Descriptive statistics and inferential statistics, including the Kolmogorov-Smirnov test, t-test, single sample t-test, correlated t-test, and independent t-test were used to analyze the data. The results showed that in the present situation, appointment of the managers of Sports Centers was not consistent with the desired qualifications. There was a significant difference between the present situation and the desired terms of appointment. In addition, the attitude of both educational and executive managers (who are in such positions) towards this issue was the same. In other words, they all believed that there was a difference between the present situation and the desired terms of appointment of the managers to managerial positions.

  Keywords: Qualification, Managerial Positions, University Sports Centers
 • Abolghasem Issamorad *, Noshin Jama’Atloo Pages 73-88
  ‘Accountability’ is among the social responsibility components that has a direct relationship with mental health. The present research aims to study the relationship between accountability and mental health of amateur female athletes of Karaj. 70 amateur female Pilates athletes of Karaj gyms were randomly selected. The subjects were asked to fill in the GHQ-12 mental health and CPI-Re accountability questionnaires. The research was a correlational study. The results showed that the Pearson correlation coefficient calculated for the accountability and mental health was significantly larger than the number in the table (a=0.05). Therefore, one could conclude with 95% confidence that there was a significant negative correlation between the two variables. Moreover, the results were indicative of no significant relationship between accountability, on the one hand, and education level, marital status, and employment status of the female athletes, on the other. It is suggested that a comprehensive study of non-athlete women and men with larger sample sizes be carried out.
  Keywords: Accountability, Mental Health, Amateur Female Athletes
 • Azita Shahpar Tawfiq *, Habib Honari, Javad Shahlaei Pages 89-104
  A Study of the Challenges in Front of the Scientific Association of Sports Management from the Viewpoint of Experts and Presenting Corrective Solutions
  Keywords: Scientific Association, Sports Management, challenges
 • Masoud Naderian Jahromi, Akbar Jaberi * Pages 105-121
  The present paper aims to study the social status of physical education teachers from the viewpoint of high school students of Isfahan city. The applied methodology was descriptive survey. The statistical population included all the high school students of Isfahan. A sample of 310 subjects was selected using purposive sampling method. The data-gathering instrument was a 44-item researcher-made questionnaire to assess four components of the social status of teachers (including specialized and professional skill, personality traits and human relations, appearance, and financial factors). The subjects were asked to respond to the questions using a five-point Likert scale ranging from 1 (too much) to 5 (too little). The SPSS17 software was used to analyze the data. Validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts, and its reliability was established by calculating Cronbach’s alpha (α= 0.89). The results showed that personality traits and human relations had the highest effect on the improvement of the social status of teachers from the viewpoint of students. Moreover, specialized and professional skills, appearance, and financial factors hadthe most important roles in strengthening their social status (F=59.48, P<0.01).
  Keywords: Social status, Physical Education Teachers, High School Students