فهرست مطالب

پژوهش در مدیریت ورزشی - پیاپی 5 (بهار و تابستان 1392)
 • پیاپی 5 (بهار و تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • افشار هنرور، علیرضا قنبری فیروزآبادی، مهدی خطیب زاده* صفحات 1-24
  چکیده  امروزه اهمیت بازاریابی گردشگری ورزشی به عنوان یکی از شاخه های مطالعاتی گردشگری ورزشی، بیش از پیش مورد تایید قرار گرفته است. اولین گام در بازاریابی، بخش بندی بازار است و برای این کار، آگاهی از ویژگی ها و نیازهای مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش ها نشان داده است که مشخصه هایی مانند میزان جمعیت، توزیع سنی، میزان درآمد، جنسیت، اندازه خانواده، مکان جمعیت، میزان اوقات فراغت، نژاد، آموزش و تحصیلات، فعالیت ها، علائق و عقیده ها، دانش فنی، رفتار خرید و استفاده، مزایای مورد انتظار از محصول، میزان مصرف، و حتی محل سکونت بر رفتار گردشگری تاثیرگذار است و به عنوان شاخص های بخش بندی بازار و انتخاب بازارهای هدف ملاک قرار می گیرند. لذا این این پژوهش به دنبال این است که ویژگی های جمعیت شناختی و اولویت های گردشگران ورزشی را در ایران مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق از نوع توصیفی است که به شکل پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری این تحقیق را 177 گردشگر ورزشی ایرانی و 125 گردشگر  ورزشی خارجی تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط متخصصین امر تایید گردید و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (Cronbach''s Alpha=0.775). در این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS، از روش های آماری توصیفی مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. نتایج نشان داد حدود 60 درصد نمونه های آماری پژوهش به عنوان ورزشکار در سفر به سر می بردند، در مورد سن گردشگران نیز نتایج حکایت از این داشت که آن ها سن نسبتا جوانی داشتند (میانگین 27 سال) و اکثرشان (91٪) مرد بودند. ملیت گردشگران خارجی بیشتر مربوط به کشورهای همسایه ایران بود. اگرچه گردشگران ورزشی درآمد خیلی بالایی نداشتند اما به طور میانگین میزان هزینه ای که حاضر بودند در آن سفر بپردازند تقریبا با درآمد ماهیانه شان برابری می کرد. اکثر گردشگران (53 ٪) دارای تحصیلات دیپلم و پایین تر بودند. گردشگران عنوان کردند اولین بخش مورد علاقه برای گردشگری ورزشی "دریا و سایر جذابیت های آبی" است؛ آن ها "تلویزیون" را به عنوان اولین رسانه مورد علاقه جهت تبلیغات اظهارنمودند. مهم ترین عامل تاثیرگذار بر تصمیم به حضور گردشگران ورزشی در رویداد ورزشی مربوطه، خود مسابقه یا رویداد ورزشی بود و فصل بهار به عنوان فصل مورد علاقه بیشتر گردشگران (64/49 ٪) برای گردشگری شناخته شد. نتایج نشان داد که گردشگران ورزشی دارای ویژگی های خاصی هستند و تا حدود زیادی با سایر اقسام گردشگری متفاوت هستند. لذا در برنامه ریزی برای جذب گردشگران ورزشی بایستی به ویژگی های خاص آن ها توجه نمود و یک برنامه بازاریابی که بر تمامی گروه های گردشگری تمرکز نموده باشد نمی تواند در جذب گردشگران ورزشی به محل رویداد موفق عمل نماید.
  کلیدواژگان: گردشگران ورزشی، ویژگی های جمعیت شناختی، اولویت ها، بازاریابی، ایران
 • اکبر جابری*، مسعود نادریان جهرمی، فرزانه مظلومی سوینی صفحات 25-42

  امروزه جذب و حفظ تماشاگران در ورزشگاه ها یکی از دغدغه های اصلی در فوتبال حرفه ای و صنعت ورزش می باشد که می تواند پتانسیل بالایی را برای درآمدزایی باشگاه ها ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی نظرات تماشاگران در خصوص نقش  بهبود خدمات در ورزشگاه ها بر جذب و حفظ تماشاگران فوتبال بوده است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه ی تماشاگران مسابقات لیگ برترکشور در سال1391-1390 در شهر اصفهان بوده است. بر اساس فرمول کوکران تعداد 320 نفر به عنوان نمونه آماری  به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه 36 سوالی محقق ساخته بود،که ضریب پایایی آن 85/0 به دست آمد و روایی آن نیز مورد تایید کارشناسان مدیریت ورزشی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آماری t  تک متغیره  و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در صورت انطباق خدمات ارائه شده با نیازها و انتظارات تماشاگران  این عامل می تواند به طور معناداری منجر به  جذب و حفظ  تماشاگران در ورزشگاه ها باشد.

  کلیدواژگان: تماشاگران فوتبال، کیفیت خدمات، ورزشگاه ها
 • مریم دباغ طربقه ی*، رضا صابونچی، حسین پورسلطانی زرندی صفحات 43-58

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و عملگرا مدیران ورزشی کشور بود. 137نفر از مجموع240 نفر مدیران ورزشی (مدیران کل، معاونین و روسای فدراسیون ورزشی، دو نایب رئیس آن ها) با استفاده از جدول مورگان و مشخص و به شکل تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه استاندارد سبک رهبری MIQ با 41 سوال و عزت نفس کوپر اسمیت با 35 سوال بود که روایی پرسشنامه به شکل صوری (محتوایی) و با استفاده از آلفای کرونباخ 79/0سبک رهبری و 81/0عزت نفس تایید شد. از روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی رو اسپیرمن استفاده شد. مهم ترین یافته های تحقیق به شرح زیر است: بین سبک رهبری تحول گرا و عزت نفس مدیران ورزش کشور رابطه معناداری وجود دارد. بین عزت نفس مدیران ورزش کشور تفاوت معنی داری وجود دارد. مدیرانی که دارای سبک رهبری تحول گرا هستند بیشترین عزت نفس را دارند و سپس به ترتیب مدیران عملگرا قرار دارند.

  کلیدواژگان: رهبری تحول گرا، رهبری عملگرا، عزت نفس و وزارت ورزش و جوانان
 • فهیمه نگین تاجی*، مهدی مرادی، زهرا مرادی، سید عبدالحمید احمدی صفحات 59-80

  خشونت ورزشی اکنون جزء جدایی ناپذیر میادین ورزشی شده است. اما میزان آن به تناسب نوع ورزش و پذیرش و مقبولیت عمومی متفاوت است. از این رو، میزان بازتاب آن علاوه بر این که متاثر از چنین وضعیتی است، متاثر از فراوانی خشونت ها نیز هست. روش تحقیق حاضر، تحلیل محتوا و از نوع توصیفی بوده است. برای این منظور سه روزنامه ورزشی خبر ورزشی، ابرار ورزشی و ایران ورزشی که از پرتیراژترین و پرخواننده ترین روزنامه های ورزشی بودند، در دور ه زمانی اوایل فروردین ماه سال 1392 تا اواخر اسفند ماه سال 1392برگزیده و تمام شماری شدند. بر حسب بررسی انجام شده، عمده خشونت های ورزشی در حوزه فوتبال و مربوط به مسابقات لیگ می شود که از یک سو از فراوانی بیشتری برخوردارند و از سوی دیگر دارای اهمیتی غیر قابل انکار هستند. این خشونت ها عمدتا در زمین بازی (شامل زمین مسابقه و زمین تمرین) بروز پیدا کرده اند و اغلب توسط تماشاچیان و بازیکنان شکل گرفته و سپس در فضای ورزشگاه یا بیرون آن گسترش یافته است. با توجه به این که حدود 93 درصد از خشونت های ثبت شده در مطبوعات مربوط به حوزه فوتبال بوده است، ساختار بیان شده در مورد ابعاد گوناگون خشونت نیز به فوتبال مربوط می شود که در آن امکان همسان سازی و همانندسازی بین تماشاچیان و بازیکنان، امکان تقلید و جانشین سازی و یادگیری اجتماعی و مشاهده ای و زمینه های تخلیه هیجانی پوپولیستی، عقده گشایی های ناشی از سرخوردگی ها و بغض های فروخورده اجتماعی و سیاسی و جبران شکست ها و ناکامی های گوناگون در این ورزش بیشتر است. با یادآوری این نکته که فوتبال نقش عمده ای را در هویت سازی گروهی نیز بازی می کند.

  کلیدواژگان: روزنامه های ورزشی، پرخاشگری ورزشی، تحلیل محتوا، فوتبال
 • ریحانه راموز، حبیب هنری*، زهرا مرادی، مریم سادات طباطبایی صفحات 81-100

  هدف تحقیق، رابطه بین بهره گیری از تلفن همراه و ویژگی های شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی است. روش تحقیق همبستگی، نوع تحقیق به صورت کاربردی و روش گردآوری داده ها میدانی بود.جامعه آماری شامل1635 نفر بود و حجم نمونه آماری طبق جدول مورگان 313 نفر تعیین و340 پرسشنامه جمع آوری شد، روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. از پرسشنامه های کاربرد تلفن همراه و ویژگی های شخصیتی نئو (NEO-FFI-R) استفاده شد و داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که از بین ویژگی های شخصیتی، تنها ویژگی روان رنجوری با میزان استفاده از تلفن همراه رابطه معنادار و منفی دارد، در ضمن هیچ یک از ویژگی های شخصیتی رابطه معناداری با نوع استفاده از تلفن همراه (استفاده از اینترنت و بلوتوث) نداشتند. همچنین مشاهده شد که ویژگی روان رنجوری با بازی های تلفن همراه رابطه مثبت و با گوش دادن به موسیقی تلفن همراه رابطه ای منفی داشت. تنها ویژگی های برونگرایی و رابطه ای مثبت با گوش دادن به موسیقی از طریق تلفن همراه داشتند. در نتیجه از میان ویژگی های شخصیتی، ویژگی روان رنجوری  بهترین پیش بینی کننده میزان و نوع استفاده از تلفن همراه است.

  کلیدواژگان: بهره گیری از تلفن همراه، روان رنجوری، برون گرایی، وظیفه شناسی، دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • محمد رحیمی، محمدرضا صوفی، مهدی شریعتی فیض آبادی* صفحات 101-112
  هدف از این پژوهش ارتباط بین شاخص های جمعیتی - اقتصادی با میزان موفقیت ورزشکاران معلول کشورهای حاضر در بازی های پاراآسیایی 2010 گوانگجو بود.  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها علی پس از وقوع بود. جامعه آماری تمام کشورهای شرکت کننده در بازیهای پاراآسیایی 2010 گوانگجو (41 کشور) بود (که قبلا مورد مطالعه قرار نگرفته است). نمونه آماری شامل کشورهای مدال آور (10 کشور) در این بازی ها بود. داده ها با مطالعه منابع لاتین  و فارسی مختلف و همچنین وب سایت های معتبر بانک جهانی و کمیته پاراالمپیک آسیا به دست آمد. برای تعیین ارتباط میان متغیر پیش بین و مولفه های جمعیتی-اقتصادی (جمعیت ، اندازه تیم ، هزینه سلامت و تولید ناخالص داخلی) از آزمون تحلیل واریانس یک عامله (ANOVA) استفاده شد.نتایج رگرسیون چندگانه نیز در نهایت نشان داد که از میان شاخص های جمعیتی - اقتصادی، اندازه تیم (R2=0.55 , P<0.0001). و جمعیت (R2=0.47, P<0.0001). قادر به پیش بینی معنی دار میزان موفقیت کشورهای حاضر در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو بود.
  کلیدواژگان: بازی های پاراآسیایی، موفقیت، مدال
 • رضا سلیمانی مقدم، مهدی ناظمی*، حسین دربانی، ایرج عیوضی صفحات 113-127
  هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت ایمنی سالن های ورزشی آموزش و پرورش استان کرمانشاه از دیدگاه مدیران بود. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بود و به شکل میدانی انجام شد. جامعه و نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه سالن های ورزشی آموزش و پرورش استان کرمانشاه و همچنین مدیران اداره کننده این سالن ها بودند. ابزار مورد استفاده عبارت بود از چک لیست های ارزیابی ایمنی سالن های ورزشی که پایایی آنها در مطالعه مقدماتی به روش آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. اطلاعات مورد نیاز به صورت حضوری و با تکمیل چک لیست ها توسط مدیران گردآوری شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها و توصیف نتایج از آمار توصیفی استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش و پرورش استان کرمانشاه دارای 42 سالن ورزشی و 6 مکان ورزشی روباز است که وضعیت ایمنی تاسیسات و ساختمان سالن های ورزشی استان با میانگین امتیاز 3/138 در حد متوسطی بود، ایمنی زمین های بازی موجود در سالن های ورزشی استان با میانگین امتیاز 82/304 وضعیت خوبی داشت و در نهایت ایمنی تجهیزات مورد استفاده در سالن های ورزشی با میانگین امتیاز 92/180 دارای وضعیت متوسطی بود.
  کلیدواژگان: ایمنی، خطر، مدیر سالن های ورزشی
|
 • Afshar Honarvar, Alireza Ghanbari Firouzabadi, Mahdi Khatibzade * Pages 1-24
  Importance of sport tourism marketing as a field of study in sport tourism has emphasized now more than before. Firsr step in marketing is market segmentation and for this, information about characteristics and needs of customers are of special importance. Researches have shown that indexes like population, age clusters distribution, Income, sex, number of family members, spatial distribution of the population, amount of leisure time, ethnic group, education, activities, interests and attitudes, technical knowledge, buy and use behavior, expectations from product, consumption amount, and also place of residence will affect on tourism behavior and are criterias for market segmentation and selecting target markets. So the purpose of this study was to determine the demographic characteristics and preferences of sport tourists in Iran. The research method was descriptive. The sample of study consisted of 177 Iranian sport tourist and 125 foreigner sport tourists. A researcher-made questionnaire was used to collect the data (the validity was approved by experienced professors in sport management and its reliability was verified by Cronbachs alpha method, α=0/775). Descriptive statistics were used to analyze the data by SPSS software. The results showed that about 60 % of the samples were athlete and most of them were young (27 years in average) and male (%91). Most foreigner sport tourists had come from the neighbors countries to Iran. Although sport tourists had not good salaries, the money they tend to spent for the trip was nearly equal to their monthly income. Educational degree of most sport tourists (53 %) was diploma and lower. First interested area for sport tourism was "sea and other water activities" and first interested media for sport tourism ads was TV. The most important reason for sport tourists travelling was the sport event itself and the favorite season for them was spring. Results showed that sport tourists have specific characters which almost differ from other kind of tourists. So these special characteristics should be considered in planning for attracting them and a marketing planning which targeted on all kind of tourists, can not pull sport tourists to the event place.
  Keywords: Sport tourists, demographic characteristics, preferences, Marketing, Iran
 • Akbar Jaberi *, Masood Naderian Jahromi, Farzaneh Mazloumi Sovini Pages 25-42

  Today , attracting spectators to stadiums is one of major concerns in professional soccer , that can provide the clubs with more income potentials . The aim of this study was to study the spectators perspectives about the role of improving quality services of stadiums in attracting spectators .This study was a descriptive-survey and practical one, and the research population was all the spectators in Isfahan. Based on formula , a sample of (N=320) spectator has been selected through random sampling. The data was collected through a researcher made questionnaire with 36 items (α=/95). An Independent T test and a multivariate analysis of variance(MANOVA) were used to analyze the data .The results showed that paying attention to spectators needs and expects, significantly, leads to attracting more spectators .

  Keywords: Soccer spectators, Service qualities, Stadiums
 • Maryam Dabagh Torghabey *, Reza Sabounchi, Hosein Poursoltani Zarandi Pages 43-58

  The aim of the current study was to study the relationship between leadership style (pragmatic style &transformational style) and self- efficacy among sport managers. 137 sport managers were selected through random sampling according to Morgan’s table. The research scale involved two standard questionnaires including MIQ leadership style questionnaire with 41 items as well as kooper’s self- efficacy with 35 items. The reliability was found to be 0/79 for leadership style questionnaire and 0/81 for self- efficacy questionnaire based on Chronbach’s alpha. Descriptive and inferencial statistics such as Colmogrovsmirnov and spearman correlation coefficient were applied for data analysis. The most important findings were as follow: there was a significant relationship between transformational leadership style and self- efficacy among sport managers. There was a significant difference in self- efficacy of sport managers. The managers with transformational leadership style had the most self- efficacy, and the pragmatic andmanagers had the next ranking respectively.

  Keywords: Transformational Leadership, pragmatic leadership, Self- Efficacy, sport, youth ministry
 • Fahymeh Neghin Taji *, Mahdi Moradi, Zahrra Moradi, Seyed Abdolhammid Ahmadi Pages 59-80

  Today aggressions as an unseperatable part of sport fields, but its volume depends on the type of sport and its popularity. The current research is content analysis and a descriptive one. 3 well known sport newspaper(Khabarevarzeshi, Abrarevarzeshi, and Iranevarzeshi) from farvardin of 1392 to Esfand of 1392 were selected for data analysis. Based on analysis, the most aggressive behaviors were found in football league. Most of these aggressions occurred football matches and exercises. Most of these aggressions were committed by players and spectators that often extended to outside of stadiums. According to this fact that 93 percent of aggressions were found in football, the presented structure can be related to the different aspects of football, in which spectator-player identification, imitation, replacement, social and observational learning, can be more possible. This shows that football is a suitable place for releasing excitement, compensating failure, and solving suppressed social and political complex. It is remarkable that football play an important role in creating group identity.

  Keywords: Sport newspapers, sport regression, content analysis, football
 • Ryhaneh Ramouz, Habib Honari *, Zahrra Moradi, Maryam Tabatabai Pages 81-100

  The aim of the current study was to study the relationship between using mobile phone and personality characteristics among physical education students. The research method is correlative that is a field study and practical. The research population involved 1635 students. 313 students were selected through random sampling according to Morgan’s table, and finally 340 questionnaires were gathered. The research scale involved two standard questionnaires including Neo’s mobile phone application and personality characteristics(NEO-FFI-R) . The data was analyzed through spearman correlation and linear regression. The findings showed that among personality characteristics, just the psychosis had a significant and negative relationship with mobile phone using. In addition, none of personality characteristics had relationship with the type of mobile usage. It was also found that psychosis had a positive relationship with mobile games and a negative relationship with listening to music by mobile. Just extraversion and had positive relationship with listening to music by mobile. So it can be concluded that among personality characteristics the psychosis is the best predictor of type and rate of mobile phone usage.

  Keywords: mobile phone usage, Psychosis, extraversion, responsibility, Physical Education Students
 • Mohammad Rahimi, Mohammadreza Soufi, Mahdi Shariati Feyzabadi * Pages 101-112
  The purpose of this study was to predict the success of presented countries at the Guangzhou 2010 Paraasian Games by Demo-economic factors. The present study was casual comparative and applied. The statistical population consisted of 41 countries at the Guangzhou 2010 Paraasian Games ( not previously analyzed).The statistical sample was 10 countries have gotten medals in that games. The data were collected from different English and Persian evidences and valid websites :World Bank web site and Olympic Council of Asia .One Way ANOVA and Step by Step Multiple Regression tests utilized. The results showed a significant  relationship between the success of countries at the Guangzhou 2010 Asian Games and all factors of Demo-economic (Population ,GDP ,Health Expense and Team size).The results of step by step Multiple Regression analysis showed that among Demo-economic factors , Team size (R2=0/55 , P<0.0001) and population (R2=0/47 , P<0.0001) were able to significantly predict the success of countries at the Guangzhou 2010 Asian Games.
 • Reza Soleymani Moghadam, Mahdi Nazemi *, Hossein Darbani, Iraj Eyvazi Pages 113-127
  The purpose of the present research is the study of the safety of Kermanshah province educational gymnasiums from the manager's view point. The research method was descriptive and survey. The population includes all the gymnasiumsand their managers in the Kermanshah. Measurement tool are gymnasiums safetyassessment check lists which their reliability determined by CronbachAlpha (0/86). The required data gathereddirectly through managers and then checklists was collected.The data was analyzed by descriptive statistics. The descriptive results among all forty two gymnasiums of the province are as follow: the condition of installations and gymnasium buildings is average with the mean score 138/3. The safety of gymnasiums playground results showed that they are in a good condition (the mean was 304/82). The safety of equipment used in the gymnasiums was average with the mean 180/92.
  Keywords: Safty, Risk, Educational gymnasium manager