فهرست مطالب

پژوهش پرستاری ایران - پیاپی 61 (مهر و آبان 1398)

مجله پژوهش پرستاری ایران
پیاپی 61 (مهر و آبان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمود امیری، هومن شهسواری*، محسن نصیری طوسی، علی جعفریان، مهرداد کریمی، فرح خانی صفحات 1-12
  مقدمه

  پیوند کبد یک انتخاب درمانی مهم برای بیماران مبتلا به نارسایی حاد و مزمن کبدی می باشد که در یک مجموعه بیمارستانی، با صرف منابع فراوانو هزینه های بسیار زیاد به انجام می رسد. بنابراین پیدا کردن راه هایی جهت مدیریت کارآمدتر بیماران و کاهش هزینه های مراقبتی حائز اهمیت است. هدف از انجام این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر طولانی شدن مدت اقامت بیماران در بیمارستان پس از پیوند کبد می باشد.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی_ تحلیلی از نوع گذشته نگر است. جامعه پژوهش تمام بیماران پیوند کبد شده می باشد که 161 بیمار به روش در دسترس با توجه به معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند. محیط پژوهش مجتمع بیمارستانی امام خمینی بوده است. کلیه عوامل مربوط به بعد از عمل این بیماران بر اساس فرم جمع آوری اطلاعات پژوهشگر ساخته که در برگیرنده مشخصات فردی و فاکتورهای بالینی و آزمایشگاهی ثبت شده در پرونده بیماران بوده است و روایی و پایایی آن سنجیده شده گردآوری گردیدند. از نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون های اسپیرمن و پیرسون جهت آنالیز همبستگی، آزمون های ANOVA و T-test برای مقایسه میانگین مدت اقامت و مدل رگرسیون خطی چندگانه برای ارزیابی تاثیر همزمان متغیرها روی مدت اقامت استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آنالیزهای تک متغیره نشان داد کهعفونت باکتریال، افیوژن ریوی، آسیت، نارسایی کلیوی (دیالیز)، عفونت زخم، عمل مجدد، مشکلات روانپزشکی و پیوند مجدد با مدت اقامت بعد از پیوند ارتباط معنا داری دارند (05/0P value<). تحلیل گام به گام این عوامل اثر گذار از طریق رگرسیون خطی چندگانه، در نهایت منجر به ارائه مدلی از تاثیر گذارترین این عوامل بر مدت اقامت شد.

  نتیجه گیری

   مشخص شد که برخی از عوامل با مدت اقامت پس از پیوند که بر نتایج درمانی و هزینه های مربوطه نیز اثر دارد، ارتباط معناداری دارند. بنابراین ممکن است با طراحی مداخلات لازمو تعدیل عوامل تعیین شده در این مطالعه، طول مدت اقامت بعد از عمل جراحی پیوند کبد را کوتاه تر کرد.

  کلیدواژگان: طول مدت اقامت، پیوند کبد
 • لیلاسادات عزیزی، بهنام مکوندی، ناهید رامک، علیرضا سنگانی*، صدیقه ابراهیمی صفحات 13-20
  مقدمه

  تمایز یافتگی که مهمترین مفهوم نظریه ی سیستم های خانواده است و میزان توانایی فرد در تفکیک فرایندهای عقلی و احساسی خویش از دیگران را نشان می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای ویژگی های شخصیتی وابسته به جنس در رابطه بین سبک های هویت و دلبستگی با تمایزیافتگی خود بود.

  روش کار

  روش پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری علوم پزشکی تهران سال تحصیلی 97-96 بود. با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده در پژوهش تعداد 300 دانشجو به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های خود تمایز یافتگی DSI-R، پرسشنامه سبک هویت برزونسکی، پرسشنامه ویژگی های شخصی اسپنس وسبک های دلبستگی بزرگسالان بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش معادلات رگرسیونی تحلیل گردیده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد بین ویژگی های شخصیتی وابسته به جنس، سبک های هویت و دلبستگی با تمایزیافتگی خود رابطه معنی داری وجود داشت (001/0P≤)، همچنین ویژگی های شخصیتی وابسته به جنس (20/0-,β=001/0P≤)، سبک های هویت (31/0-,β=001/0P≤) و دلبستگی (19/0-,β=001/0P≤)، بر تمایزیافتگی خود اثر دارند و ویژگی های شخصیتی وابسته به جنس در رابطه بین سبک های هویت و دلبستگی با تمایزیافتگی خود میانجی گر مناسبی است، به طور کلی مدل پژوهش تایید گردیده شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج می توان بیان نمود که جهت کاهش تمایزیافتگی خود به عنوان یک عامل روان شناختی منفی توجه به سبک های هویت و دلبستگی به عنوان یک عامل بین فردیدر زمینه ابعاد شخصیتی دانشجویان پرستاری ضروری است.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی وابسته به جنس، سبک های هویت، دلبستگی، تمایزیافتگی خود، دانشجویان پرستاری
 • بدری ترکی، ایمان تقی زاده فیروزجایی، علی عزیزی قادیکلایی، فخری ترکی، محسن تقدسی* صفحات 21-26
  مقدمه

  انوکساپارین در بیماران قلبی جهت جلوگیری از پیشرفت انسداد عروق کرونری استفاده می شود. درد محل تزریق، نتیجه نامطلوب ناشی از تزریق زیر جلدی انوکساپارین است که موجب ناراحتی بیمارمی گردد. مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر ماساژ موضعی روغن اسطوخودوس بر میزان درد و راحتی در بیماران قلبی بعد از تزریق داروی انوکساپارین انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش کارآزمایی بالینی بوده که بر روی 50 بیمار قلبی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام گرفت. جهت گردآوری اطلاعات از چک لیست محقق ساخته شامل دو بخش دموگرافیک و مقیاس اندازه گیری درد و میزان راحتی استفاده گردید. بیماران به دو گروه مداخله وکنترل تخصیص داده شدند، شدت درد و میزان راحتی بلافاصله و 5 دقیقه بعد از دو نوبت تزریق با مقیاس دیداری (VAS: Visual Analog Scale) سنجیده شد. نحوه تزریق در دو گروه همسان سازی شد. مداخله شامل ماساژ موضعی روغن اسطوخودوس قبل از تزریق انوکساپارین بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون های آماری تی تست و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک تفاوت معنی داری (سن 45/0P=، وزن 74/0P=، قد 33/0 P=، شاخص توده بدنی 13/0P=) نداشتند. در گروه مداخله در تزریق دوم میزان درد بیمار بلافاصله (001/0 P<) و 5 دقیقه (001/0 P <) بعد از تزریق اول کاهش معنی داری داشت، میزان راحتی بیماران گروه مداخله نیز نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (001/0 P <).

  نتیجه گیری

   براساس یافته ها پیشنهاد می شود از آن در جهت تسکین درد بیمار و افزایش راحتی بیماران دریافت کننده انوکساپارین استفاده شود.

  کلیدواژگان: روغن اسطوخودوس، انوکساپارین، درد، راحتی، کارآزمایی بالینی تصادفی شده
 • محمد حسنی*، حسام الدین هدایت زاده صفحات 27-34
  مقدمه

  کادر درمان در بیمارستانها با مسائل متعدد شغلی مواجه اند و در نتیجه در معرض آسیب پذیری روان شناختی بیشتری نسبت به کارکنان سایر مشاغل هستند. لذا به حمایت بیشتری نیاز دارند. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فاکتورهای اضافه بارکاری بر پیامدهای شغلی با میانجی گری حمایت سازمانی در میان کادر درمان بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه به اجرا در آمد.

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، از 540 نفر اعضای کادر درمان زن و مرد بیمارستان امام رضا (ع) 200 نفر به عنوان نمونه و به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد اضافه بار نقش ریلی (1982)، حمایت اجتماعی مورگسون و هامفری (2006)، استرس شغلی اویانگ (2009)، انگیزش شغلی رایت (2004)، رضایت شغلی نتیسا (2015)، عملکرد شغلی لی، آن ونوه (2014)، اشتیاق شغلی اوترخت (2003)، تمایل به ترک کار نتیسا (2015) استفاده شد که روایی آنها از طریق روایی سازه و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیرها و ارائه مدل ساختاری از روش های تحلیل عاملی تائیدی و مدل معادلات ساختاری بر پایه نرم افزارهای SPSS 22 و LISREL 8.5 استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان می دهد که متغیرهای فاکتورهای اضافه بار کاری بر پیامدهای شغلی مثبت با میانجی گری حمایت اجتماعی (85/45 = β) تاثیر مثبت می گذارد. هم چنین متغیرهای فاکتورهای اضافه بار کاری بر پیامدهای شغلی منفی با میانجی گری حمایت اجتماعی (85/45 = β) تاثیر مثبت می گذارد.

  نتیجه گیری

   با توجه به اینکه حمایت اجتماعی تاثیر اجتناب ناپذیر بر کاهش استرس شغلی و همچنین افزایش رضایت، عملکرد، انگیزش و اشتیاق شغلی دارد، لذا پیشنهاد می گردد مسئولین بیمارستان با ایجاد سیستم های حمایتی قوی در محیط های شغلی و خارج از آن به عنوان روش موثری در جهت کاهش استرس و افزایش رضایت، عملکرد، انگیزش و اشتیاق شغلی کادر درمانی گام بردارند.

  کلیدواژگان: اضافه بار کاری، حمایت اجتماعی، پیامدهای مثبت شغلی، پیامدهای منفی شغلی، معادلات ساختاری
 • حسن محمدی پور انوری، محمود عیدی، مجید منتظر، دارا الوندفر* صفحات 35-42
  مقدمه

  توجه به حل معضل پنومونی وابسته به ونتیلاتور به عنوان شایع ترین عفونت بیمارستانی به کمک روش های نوین آموزشی امری ضروری می باشد. مطالعه حاضر با هدف تاثیر آموزش پرستاران بر اساس گایدلاین های بالینی در اقدامات پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت های ویژه انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه نیمه تجربی در سال 1397 در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهر تبریز انجام شد. یکصد پرستار شاغل با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. مداخله شامل برگزاری کلاس، ارائه پمفلت و جزوه آموزشیبود. قبل و بعد از مداخله با استفاده از چک لیست مشاهده عملکرد پرستاران مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و آزمون تی تست و همچنین نسخه 19 نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین±انحراف معیار سن کل شرکت کنندگان برابر 15/5 ± 66/37 بود. بررسی های انجام شده قبل از مداخله حاکی از آن بود که میانگین ± انحراف معیار عملکرد پرستاران دو گروه قبل از مداخله از نظر آماری بدون اختلاف معنادار بود (721/0=P) پس از مداخله نیز نتایج نشان دهنده قرار گیری هر دو گروه در سطح " نسبتا مطلوب" بود به نحوی که گروه کنترل در این سطح، کمترین نمره و گروه مداخله بیشترین نمره را کسب نمده اند؛ همچنین تاثیر مثبت و معنی دار آموزش در تمامی ابعاد پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور به جز بعد پیشگیری از آسپیراسیون (480/0=P) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  آموزش مهارت های بالینی بر اساس دستورالعمل های اصولی و مرتبط تا حد زیادی بر حل مشکلات ناشی از سطح پایین آگاهی پرستاران موثر می باشد و محققین، دوره های آموزشی ضمن خدمت جهت پیشگیری از این عفونت را پیشنهاد می کنند.

  کلیدواژگان: آموزش، پرستار، پنومونی وابسته به ونتیلاتور، راهنمای بالینی
 • دلنیا شیخ اسمعیلی، محسن حجت خواه، فرامرز مروتی*، پیمان حاتمیان، ایمان مصباح صفحات 43-49
  مقدمه

  از آنجایی که خانواده ها نقش با اهمیتی در سلامت روان نوجوانان ایفا می کنند، بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیش بینی استرس، اضطراب و افسردگی نوجوانان بر اساس بخشودگی زناشویی و انسجام خانواده انجام گرفت.

  روش کار

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان (دختروپسر) دبیرستانی مدارس دولتی شهرکرمانشاه در سال تحصیلی 95 -96 بود. نمونه ای به حجم 360 نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS)، انسجام خانواده و بخشودگی زناشویی بود و به منظورتحلیل داده ها از شاخصهای آماری، همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان دهنده ای این است. متغیرهای بخشودگی زناشویی و انسجام خانواد باهم می توانند 51 درصد تغییرات بهداشت روان را پیش بینی کنند. همچنین بخشودگی زناشویی و انسجام خانواده باهم می توانند، استرس، اضطراب و افسردگی را به ترتیب با ضریب تاثیر 40/0، 26/0 و 39/0 پیش بینی کنند و رابطه منفی معناداری در سطح (001/0P<) در بین آنها وجود دارد.

  نتیجه گیری

   با توجه به نقش انسجام خانواده و بخشودگی زناشویی در پیش بینی بهداشت روان (استرس، اضطراب و افسردگی) فرزندان پیشنهاد می شود خانواده ها به این مهم توجه داشته باشند که نقش بارزی در آینده فرزندانشان دارند و نیز متخصصین سلامت روان برای ارتقا و کیفیت سلامت روان نوجوانان این مولفه ها را مورد توجه قرار دهند.

  کلیدواژگان: بخشودگی زناشویی، انسجام خانواده، استرس، اضطراب، افسردگی، نوجوانان
 • نفیسه رفیعی*، مریم حسین زاده بافرانی، سمیه ابراهیمی صفحات 50-56
  مقدمه

  دیابت نوع اول یکی از شایع ترین بیماری های مزمن کودکان است. تصویری مبهم از وضعیت جسمانی، اجتماعی، تحصیلی، اخلاقی، عقلانی و خلق و خو این کودکان بعنوان دغدغه اصلی والدینشان ضرورت شناسایی سطوح شش گانه خودپنداره را مطرح می سازد. بنابراین هدف این پژوهش تعیین میزان سطوح شش گانه (جسمانی، اجتماعی، تحصیلی، اخلاقی، عقلانی و خلق و خو) خودپنداره کودکان مبتلا به دیابت نوع یک از دید گاه مادرانشان است.

  روش کار

  این مطالعه باروش توصیفی - تحلیلی در سال 1395 انجام گردید. جامعه آماری شامل کلیه کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 مراجعه کنندگان به درمانگاه صدیقه طاهره (س) استان اصفهان بودند. یکصد کودک باروش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه محقق ساخته سطوح شش گانه خودپنداره با 36 گویه توسط والدین کودکان جمع آوری شد. روایی محتوا بااستفاده از نظرخبرگان و پایایی ابزار با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 84% تایید گردید. داده ها به کمک نرم افزار 18SPSS و با آزمون t مستقل تحلیل شد.

  یافته ها

   یافته ها بیانگر این است که 63% از نمونه مورد بررسی حداقل به مدت سه سال درگیربیماری دیابت نوع یک می باشند. بین میزان خودپنداره های شش گانه بر اساس جنسیت کودکان هیچ تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0

  نتیجه گیری

  ضرورت برگزاری دوره های آموزشی و جلسات مشاوره والدین و کودکان مبتلا به دیابت در درمانگاه ها در ارتقای خودپنداره صحیح کودکان و کاهش دغدغه و تصورات ذهنی والدین آنها نقش بسزایی دارد.

  کلیدواژگان: خودپنداره، دیابت نوع یک، کودکان
 • ثریا نجاتی، مجیده هروی کریموی*، ناهید رژه، حمید شریف نیا صفحات 57-65
  مقدمه

  برنامه خودمدیریتی که یکی از روش های توانبخشی است، که بر تمام فعالیت های مراقبتی تاکید دارد و مددجو نقش اصلی و محوری دارد، هدف آن دستیابی به حداکثر استقلال، خود تصمیم گیری و بهبود سلامت فرد مبتنی بر توانایی ها و شیوه زندگی فرد و افزایش کیفیت زندگی است لذا هدف این مطالعه، تعیین تاثیر آموزش توانمند سازی خود مدیریتی بر ارتقا رفتارهای سلامت روان در زنان سالمند می باشد.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی، از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و تصادفی شده می باشد که در آن 76 زن سالمند مراجعه کننده به سراهای تصادفی سازی شده محله منطقه دوغرب تهران، در دو گروه مداخله (39 زن سالمند) و کنترل (37 زن سالمند) وارد مطالعه شدند. ابتدا بعد از امضای رضایت نامه،. پرسشنامه دموگرافیک و مقیاس کوتاه شده رفتارهای بهداشتی (SRAHPS) توسط دو گروه مورد مالعه تکمیل گردید. سپس گروه مداخله در برنامه خودمدیریتی، هشت جلسه آموزشی دو ساعته شرکت نمودند. پس از اتمام مداخله، پیگیری تلفنی به مدت دوازده هفته انجام گردید. این مطالعه در سه مقطع زمانی مورد بررسی (قبل از مداخله، یک ماه و سه ماه بعد از مداخله) قرار گرفت که یک و سه ماه بعد از اتمام مداخله، پرسشنامه مقیاس کوتاه شده رفتارهای بهداشتی، مجددا توسط دو گروه تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کای دو، دقیق فیشر، تی مستقل با استفاده ازنرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.

  یافته ها

   نتایج مربوط به مشخصات فردی نشان می دهد دو گروه (مداخله و کنترل) مورد مطالعه از نظر این ویژگی ها قبل از مداخله تفاوت آماری معنی داری نداشته و به عبارتی دو گروه از این نظر قبل از مداخله با هم همگن بودند همچنین از نظر هدف پژوهش (رفتارهای سلامت روان) دو گروه قبل از مداخله تفاوت آماری معنی داری نداشته (81/0 = P-value) و به عبارتی دو گروه از این نظر قبل از مداخله با هم همگن بودند، ولی یک ماه و سه ماه بعد از مداخله از نظر هدف مطالعه معنی دار شد (001/0 = P-value).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش، برنامه خود مدیریتی بر ارتقا رفتارهای سلامت روان در زنان سالمند موثر بوده است و هدف اصلی مورد تائید می باشد لذا پیشنهاد می شود آموزش به سالمندان توسط پرستاران در خانه های سلامت در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: خود مدیریتی، رفتارهای سلامت روان، سالمندی
 • اعظم لاری، کامران حاجی نبی، علی کمیلی*، لیلا ریاحی صفحات 66-71
  مقدمه

  برآورد نیاز واقعی و انتخاب بهترین ملزومات مصرفی پزشکی امری بسیار مهم است زیرا کوچک ترین اشتباه، صدمه ای بسیار سنگین از لحاظ اقتصادی و اجتماعی برای جامعه دربرخواهد داشت. بنابراین در همه کشورها درک و بهبود مدیریت خرید ملزومات مصرفی در بیمارستان ها، کلید ارائه خدمات سلامت با کیفیت بالا در این مراکز می باشد. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بعد کنترل در مدیریت خرید ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.

  روش کار

  این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کاربردی در سال 97 در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را مدیران، مدیران پرستاری، سرپرستان بخش های تشخیصی و درمانی و واحد تجهیزات پزشکی و مدیران و کارشناسان تجهیزات پزشکی ستاد دانشگاه که 631 نفر بودند تشکیل دادند. نمونه پژوهش 431 نفر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخت بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 18 SPSS و آمار توصیفی جهت تحلیل متغیرهای زمینه ای و آمار تحلیلی جهت تحلیل داده ها تحلیل شدند.

  یافته ها

   موثرترین متغیر استفاده از فناوری اطلاعات و برنامه های نرم افزاری انبار و ملزومات مصرفی با ضریب رگرسیون 305/0 و کم اثرترین متغیر موثر در این زمینه رعایت الزامات قوانین و مقررات اجرایی در راستای خرید از تولیدات داخلی با ضریب رگرسیون 215/0 می باشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس مطالعه فوق، متغیرهای موثر در بعد کنترل مدیریت خرید ملزومات مصرفی پزشکی استخراج شده است. از نتایج این مطالعه در طراحی الگوی مدیریت خرید ملزومات مصرفی پزشکی استفاده گردید.

  کلیدواژگان: مدیریت خرید، ملزومات مصرفی پزشکی، کنترل
 • سحر خوش کشت، الهام نواب* صفحات 72-80
  مقدمه

  مقطع دکتری پرستاری در جهان در حال گسترش است. با این حال تفاوت هایی در ارائه برنامه ها وجود دارد که با تحلیل آن می توان در راه پیشرفت رشته گام برداشت. هدف از این مقاله مقایسه تطبیقی مقطع دکتری پرستاری دانشکده پرستاری اینگرام دانشگاه مک گیل و دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران بود.

  روش کار

  این یک مطالعه توصیفی- تطبیقی بوده که بر اساس الگوی بردی در سال 1397 انجام شده است. در این مطالعه به بررسی و مقایسه اجزا و نحوه اجرای برنامه درسی دوره دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه مک گیل کانادا پرداخته شده است. شواهد لازم از طریق جستجوی دستی و اینترنتی، کتابچه های راهنما، مستندات ملی و منطقه ای جمع آوری، توصیف، تفسیر و مقایسه شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد دو دانشگاه در عین داشتن شباهت ها، از حیث اهداف، کوریکولوم و نحوه اجرای برنامه تفاوت هایی با هم دارند. نکته های قابل تامل نحوه پذیرش دانشجو، شناور بودن دوره های ارائه شده، مبتنی بر صلاحیت بودن دوره ها و تفاوت در نقش های مورد انتظار از دانش آموخته دوره دکتری پرستاری در دانشگاه مک گیل بود.

  نتیجه گیری

  می توان با تقویت نقاط قوت ورفع نقاط ضعف با الگو گرفتن از دانشکده های پیشرو در سطح جهان و تغییر نگرش کوریکولوم های پرستاری، کیفیت آموزش و به تبع آن کیفیت دانش آموختگان دکتری پرستاری را افزایش داد.

  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، برنامه آموزشی دوره دکتری پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه مک گیل کانادا
|
 • Mahmoud Amiri, Hooman Shahsavari*, Mohsen Nasiri Toosi, Ali Jafarian, Mehrdad Karimi, Farah Khani Pages 1-12
  Introduction

  Liver transplantation, which is done by spending a lot of resources and expenses at hospitals, is an important medical choice for patients suffering fulminant hepatitis and end stage liver diseases. So it is significant to find some ways to manage the patients more efficiently and to reduce caring expenses. The aim of this study is to determine the influential effects of lingering recipients’ length of stay at hospital after liver transplantation.

  Methods

  This study is a retrospective and the research community includes all patients under liver transplantation. 161 among them are chosen by availability method concerning inclusion and exclusion criteria. The study was located at Imam Khomeini Hospital Complex. All factors related to post liver transplantation have been based on forms including personal information, clinical and laboratory factors mentioned in patients’ files. These forms are made by researcher and their validity and reliability have been measured. Reliability analysis is tested through Spearman and Pearson Test. Also T-test and ANOVA are used to compare the average length of stay. To assess the simultaneous effect of variables on length of stay, multiple linear regression was used.

  Results

  Single variable analysis results show that there is a meaningful relation between length of stay and Bacterial infection, pulmonary effusion, ascites, renal failure (hemodialysis), wound infection, Re-operation, psychiatric problems and re-transplantation (P value<0.05). Finally, a model for most effective factor on length of stay was presented by step-by-step analysis of these influential factors through multiple linear regression.

  Conclusions

  Among many factors of post liver transplantation, there was a meaningful relation between some factors and length of stay which also influences the treatment results and related expenses. Therefore, it is possible to shorten the length of stay after liver transplantation by designing necessary variables and moderating determinate factors mentioned in this study.

  Keywords: Length of Stay, Liver Transplantation
 • Leila Azizi, Behnam Makvandi, Nahid Ramak, Alireza Sangani*, Sedigheh Ebrahimi Pages 13-20
  Introduction

  Self-differentiation is the most important concept of the theory of family systems and shows the level of ability of a person to distinguish his intellectual and emotional processes from others. The purpose of the present study was to investigate the mediating role of gender-related personality traits in the relationship between identity styles, attachment with self-differentiation in nursing students.

  Methods

  The research method was structural equation and the statistical population of the study consisted of all students of the Faculty of Nursing, Tehran University of Medical Sciences during the academic year of 2018. Regarding the number of variables observed in the study, 300 students were selected by available sampling method. The research instruments were self-differentiation questionnaire DSI-R, Berzensky identity style questionnaire, Spence personality traits questionnaire, and adult attachment styles. The collected data were analyzed using regression equation method.

  Results

  The findings of the study showed that there was a significant relationship between gender-related personality traits, identity styles and attachment styles with self-differentiation (P≤0.001), as well as gender-related personality (β=-.20, P≤0.001), identity (β=-.31, P≤0.001), and attachment (β=-.20, P≤0.001) had effect on self-differentiation. gender-related personality traits is the mediator in the relationship between identity styles, attachment  with self-differentiation, so the research model has been confirmed.

  Conclusion

  Based on the results, it can be argued that in order to reduce self-differentiation as a negative psychological factor, attention to the identity styles and attachment as an interpersonal factor is essential in the field of personality dimensions of nursing students.

  Keywords: gender-related personality traits, identity styles, attachment, self-differentiation, nurse students
 • Badri Torki, Iman Taqizade Firoozjaei, Ali Azizi Qadikolaee, Fakhri Torki, Mohsen Taghadosi* Pages 21-26
  Introduction

  Enoxaparin using in cardiac patients to prevent the development, of coronary artery bypass grafting. The pain of the injection location is an unfavorable result subcutaneous injection of enoxaparin, causes patient discomfort. The aim of this study was to evaluate the effect of lavender oil on pain and comfort in cardiac patients after injection of enoxaparin.

  Methods

  This clinical trial study was performed on 50 heart patients in Shahid Beheshti Hospital in Kashan. For collected information used a researcher-made checklist including two parts: demographic, pain scale and comfort. Patients were specified to intervention and control groups, rate of pain and comfort were measured immediately and 5 minutes after two intermittence injections with VAS visual scale. Data by using software SPSS version 16 and Statistical tests including t-test and chi-square were analyzed.

  Results

  Findings showed that the two groups not differ significantly in demographic characteristics. In the intervention group in the second injection, the patient's pain was decreased immediately (P < 0.001) and 5 minutes (P < 0.001) after the first injection, also comfort level of the patients in the intervention group was significantly higher than the control group (P < 0.001).

  Conclusions

  Lavender oil has a significant effect on the pain decreasing and increasing the level comfort of patients taking enoxaparin, so it can be used to relieve pain and increase the level comfort of patients taking enoxaparin.

  Keywords: Lavender Oil, Enoxaparin, Pain, Comfort, Randomized Control Trial
 • Mohammad Hassani*, Hesamadin Hedayatzadeh Pages 27-34
  Introduction

  Hospital custody faces multiple occupational issues and, as a result, are more susceptible to psychological vulnerabilities than other employees. So they need more support. For this purpose, the present study with the focus on examining the Relation of work overload factors on work consequences, with mediating variables, Social Support among medical team of Imam Reza Hospital, Urmia-Iran.

  Methods

  The current research is a descriptive-analytic study of structural equation modeling. Population of the survey was 540 medical team members of Imam Reza hospital, from among them 200 members were selected as sample of the study by the use of random selection. Data collection tools that were used, were questionnaires on Work Overload (1982), Social Support (2006), Job Stress (2009), Job Motivation (2004), Job Satisfaction (2015), Job Performance (2014), Work Engagement and Turnover (2015) Intention. Their validity was confirmed through structural validity and reliability through Cronbach's alpha. Factor analysis and Structural Equation Modeling (SPSS 22) and LISREL 8.5 software were used to analyze the data and examine the relationships between variables and presenting the structural model.

  Results

  The results show that variables of Work Overload have positive effect on positive Work Consequences with the mediating role of Social Support (β = 45.85). Also variables of Work Overload factors have positive effect on Work Consequences with the mediating role of Social Support (β = 45.85).

  Conclusions

  Considering that social support has an inevitable effect on reducing occupational stress, as well as increasing satisfaction, performance, motivation and career aspiration, it is recommended that hospital authorities establish effective support systems in and out of work environments as an effective method. In order to reduce stress and increase satisfaction, performance, motivation and career enthusiasm of the medical staff.

  Keywords: Factors of Work Overload, Social Support, Positive Work Consequences, Negative Work Consequences, Structural Equation
 • Hasan Mohammadipour Anvari, Mahmood Eidy, Majid Montazer, Dara Alvandfar* Pages 35-42
  Introduction

  Considering the problem of ventilator-associated pneumonia.as the most commonly reported nosocomial infection with modern teaching methods is essential. Therefore, we decided to carry out a study aimed at influencing the clinical guidelines on the performance of nurses in the prevention of ventilator-associated pneumonia.

  Methods

  This quasi-experimental study was conducted on 100 nurses (estimation based on the sample size formula) employed in the intensive care unit who were included in the study by available sampling method. The effect of training according to the guidelines. The prevention of ventilator-dependent pneumonia was evaluated using a checklist on nurses' performance. Finally, the data were analyzed using chi-square test, t-test, and SPSS software version 19. The p value was less than 5 pounds.

  Results

  The mean±SD of the total age of participants was 37.66±5.15. Pre-intervention studies indicated that the mean ±SD of the two groups of nurses before the intervention was not statistically significant (P=0.721). The "relatively desirable" level was such that the control group received the lowest score and the intervention group the highest score; also the positive and significant effect of training on all aspects of ventilator-dependent pneumonia prevention except for aspiration prevention (P=0.480) observed.

  Conclusions

  Clinical skills training based on principled and relevant guidelines is largely effective in solving problems caused by low level nurses' knowledge and researchers offer in-service training courses to prevent this infection.

  Keywords: Education, Nursing, Ventilator-associated Pneumonia, Clinical Guideline
 • Delniya Sheikh Esmaeili, Mohsen Hojjat Khah, Faramarz Morovati*, Peyman Hatamian, Eiman Mesbah Pages 43-49
  Introduction

  Since families play an important role in mental health of adolescents. So the current study was done for investigate Prediction of stress, anxiety and depression in adolescents based on marital forgiveness and family cohesion.

  Methods

  The study was descriptive - correlation. The sample was concluding all of high school students in Kermanshah city, that among those was selected a sample with 360 people. For variable measuring were used DASS, family cohesion scale and marital forgiveness scale. Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis was used to data analyses.

  Results

  The research results indicate this. Marital forgiveness variables and family cohesion can predict 51% of mental health changes. Also, marital forgiveness and family cohesion can predict stress, anxiety and depression with an effect coefficient of 0.49, 0.26 and 0.39, respectively, and there is a significant negative correlation between them (P <0.001) has it.

  Conclusions

  Due to the role of family cohesion and marital forgiveness in predicting mental health (stress, anxiety and depression) of adolescents, it is suggested that families It is important to note that they have a significant role in the future of their children, as well as mental health professionals, consider these components to improve the quality of mental health of adolescents and put them on the agenda.

  Keywords: Marital Forgiveness, Family Cohesion, Stress, Anxiety, Depression, Adolescents
 • Nafiseh Rafiei*, Maryam Hosinzadehbafarani, Somayeh Ebrahimi Pages 50-56
  Introduction

  Type 1 diabetes is one of the most common chronic diseases in children. An ambiguous picture of the physical, social, educational, moral, rational and temperamental nature of these children as the main concern of their parents poses the need to identify the six levels of self-concept. Therefore, the aim was to determine the level of sixth (physical, social, educational, moral, rational and mood) self-concept in children with type 1 diabetes mellitus in Isfahan city.

  Methods

  This descriptive-analytical study was carried out in 2016. The statistical population includes all children with type 1 diabetes who referred to Sedigheh Tahereh Clinic. A total of 100 children were selected by cluster sampling. The data were collected by the parents of children by completing a researcher-made questionnaire with 36 items of six levels of self-concept. Content validity by applying the view point of experts and the reliability of the tools was confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient of 84%. Data were analyzed using SPSS software 18, descriptive tables and independent t-test.

  Results

  The findings indicate that 63% of the samples under study are at least 3 years old in type 1 diabetes. No significant difference was found between the amount of sixth self-concept based on sex and duration of the disease (P> 0.05). However, there is a significant difference between the amount of sixth self-concept based on the age (P=0.019) and number of children in the family (P =0.003) and this difference in the parents of children with multiple scores in educational self-concept is more than that of single-child children with increasing age of children (M = 12.02).

  Conclusions

  It is necessary to have training courses and counseling sessions for parents and children with diabetes in clinics in promoting the proper self-concept of children and reducing their parents' mental and mental concerns.

  Keywords: Self-concept_Type 1 Diabetes_Children
 • Soraya Nejati, Majideh Heravy*, Naheed Rejeh, Hamid Sharifnia Pages 57-65
  Introduction

  Self-management program, which is one of the methods of rehabilitation, emphasizes all care activities and the client has a central role. Its goal is to achieve maximum independence, self-decision and health improvement based on the person's abilities and lifestyle and the improvement of quality of life. The purpose of this study was to determine the effect of self-management education on mental health promotion in old age women.

  Methods

  This research is a quasi-experimental, pre-test and post-test study with control and randomized control group. In this study, 76 elderly women referred to neighborhoods west of Tehran. They were randomly divided into intervention and control groups. The instrument of the study was demographic questionnaire and short-lived health behaviors scale (SRAHPS). It was studied in three periods of time (before intervention, one month and three months after the intervention). SPSS software version 16 was used for data analysis of demographic characteristics and purpose of the study. For data analysis of the demographic characteristics and the objective of the study were t-test, Chi-square and Fisher's exact test.

  Results

  The results of the research on the demographic characteristics of the studied groups showed that there were no significant differences between the two groups (intervention and control) in terms of individual characteristics, before the intervention, there was no significant difference between the two groups. There was no significant difference in the mental health of the two groups before the intervention (P-value = 0.81). In other words, the two groups were homogeneous before the intervention, but one month and three months after the intervention for health mental was significant (P-value = 0.001).

  Conclusions

  According to the findings of the study, self-management program has been effective in promoting mental health behaviors in elderly women and the main goal is confirmed, therefore, it is suggested that nursing education to elders should be considered by nurses in health care centers.

  Keywords: Self-management, Mental Health Behaviors, Elderly
 • Azam Lari, Kamran Hajinabi, Ali Komeili*, Leila Riahi Pages 66-71
  Introduction

  Estimating the real need and choosing the best medical consumables is very important, and the smallest mistake will be a very serious economic and social harm to the community. Therefore, in all countries understanding and improving the Purchase Management of consumables in hospitals is the key to providing high quality health services in these centers. This research was conducted with the aim of investigating the factors affecting the control of purchasing capital equipment in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences.

  Methods

  In this Descriptive- Analytical, applied study, which was conducted in the year 2017 in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. The statistical population of the study were directors, heads and supervisors of the diagnostic and therapeutic sections and medical equipment, and managers and experts of medical equipment of the University of Medical Sciences who were 631. They formed and research sample of 431 individuals that were selected by stratified random sampling. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire. Data were analyzed by SPSS18 software using statistical methods.

  Results

  The most effective variables is the use of information technology and software of medical consumables with a regression coefficient of 0.305 and against the least effective variable in this area is the requirements of the laws and regulations for the purchase of domestic products with a regression coefficient of 0.215.

  Conclusions

  Based on this study, effective components of control in Purchase Management have been extracted. The results of this study will be used to design of Purchase Management of the Medical Expendable Supplies model..

  Keywords: Purchase Management, Medical Consumables, Control
 • Sahar Khoshkesht, Elham Navab* Pages 72-80
  Introduction

  Ph.D. in nursing is developing in the world. However, there are differences in the presentation of programs, which can be analyzed in the way of progress in the field. The purpose of this paper is comparative comparisons between the Faculty of Nursing and Midwifery of Tehran University and Ingram school of nursing at McGill University.

  Methods

  This is a descriptive-comparative study based on the Beredy model in 1397. In this study compare the components and implementation of Ph.D. nursing program in Tehran University of Medical Sciences and McGill University of Canada. The necessary evidence was collected, described, interpreted and compared through Internet search, manuals, national and regional documentation.

  Results

  Results showed that the two universities have some similarities but also have some differences.in terms of goals, curriculum and program execution. Outstanding points were about student admission, the floating of courses, competence based courses and the difference in expected roles from nursing graduates at McGill University.

  Conclusions

  By increasing the strengths and decreasing the weaknesses of the program and inspiring through the world leading faculties and changing the attitude of the nursing curriculums. We can increase the quality of education and, consequently, the quality of nursing graduates.

  Keywords: Comparative Study, PhD Nursing Program, Tehran University of Medical Sciences, McGill University of Canada