فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 70 (تابستان 1398)
 • پیاپی 70 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ندا مهراندیش، حسین سلیمی بجستانی*، ابراهیم نعیمی صفحات 4-34
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین مولفه های احساس تنهایی نوجوانان دختر بر اساس تجارب زیسته ی آنان بود.

  روش

  پژوهش حاضر، از نوع کیفی بود و جهت اجرای آن از روش پدیدارشناسی استفاده شد. نمونه گیری به صورت هدفمند بود، به این صورت که پرسشنامه ی احساس تنهایی UCLA بر روی نوجوانان دختر با میانگین سنی 16 سال اجرا شد و 30 نفر از افرادی که نمرات بالاتر از برش  در احساس تنهایی داشتند به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش مصاحبه بود، پس از 15 مصاحبه و کدگذاری با استفاده از نظریه ی زمینه ای، داده ها به اشباع رسید.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مولفه های احساس تنهایی نوجوانان دختر به ترتیب عبارتند از: 1. احساس تنهایی خانوادگی  2. احساس تنهایی ارتباطی/ اجتماعی3. احساس تنهایی هیجانی/ فردی. با توجه به نتایج مصاحبه و بررسی عمیق تجارب دختران نوجوان از احساس تنهایی، به نظر می رسد آنان بیشتر از احساس تنهایی در محیط خانواده مثل احساس طرد شدن، شنیده نشدن، سرزنش شدن و همچنین عدم اعتماد خانواده به آنان رنج می برند. در ارتباطات و محیط اجتماعی، احساس عمیق برآورده نشدن نیاز به همدم، هم صحبت، همراه و حامی دارند، از احساس عدم اشتراک با دیگران رنج می برند، از برقراری ارتباط با دیگران ناتوان هستند و در جمع احساس تنهایی می کنند. همچنین به لحاظ هیجانی و فردی احساساتی چون بی اعتمادی به دیگران، نا امیدی و تسلیم شدن در برابر تنهایی را تجربه می کنند و از ابراز احساسات خود ناتوان هستند.

  نتیجه گیری

  احساس تنهایی خانوادگی، بخش مهمی از احساس تنهایی نوجوانان دختر را شکل می دهد و پس از آن به ترتیب عامل ارتباطی/ اجتماعی و هیجانی/ فردی. با توجه به اینکه این پژوهش در بافت فرهنگی کشور ایران صورت گرفته است، به منظور پیشگیری و یا درمان احساس تنهایی نوجوانان دختر، ضروری به نظر می رسد که این مولفه ها در مداخلات درمانی و برنامه های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: احساس تنهایی، نوجوانان، تجربه زیسته، دختران نوجوان
 • رویا حیدری، امید عیسی نژاد*، ناصر یوسفی صفحات 35-58
  هدف

  هدف این فراتحلیل، تعیین میزان اثربخشی برنامه های آموزش والدین بر اختلالات برونی سازی شده در کودکان بود.

  روش

  این پژوهش با استفاده از تکنیک فراتحلیل و با یکپارچه کردن نتایج تحقیقات مختلف، اندازه اثر برنامه های آموزش والدین را مشخص می نماید. در مجموع 21 پژوهش قابل قبول از لحاظ روش شناختی انتخاب شدند و فراتحلیل بر روی آن ها انجام گرفت. منابع جستجوی داده ها، پایگاه اطلاعات علمی(SID)، پایگاه مجلات تخصصی نور(Noormags)، بانک اطلاعات نشریات ایران(Magiran) و پرتال جامع علوم انسانی(ensani.ir) بود. تجزیه و تحلیل داده ها و محاسبه اندازه اثر با استفاده از نرم افزار CMA2 و شاخص gهجز انجام شد.

  یافته ها

   یافته های حاصل از این فراتحلیل نشان داد که میزان تاثیر برنامه های آموزش والدین بر اختلالات برونی سازی (17/1) است(001/0>P) که  مطابق جدول کوهن اندازه اثر بزرگ ارزیابی می شود. بالاترین اندازه اثر (63/8-) است (001/0>P)که این اندازه اثر بزرگ (بالاتر 8/0) ارزیابی می شود. پایین ترین اندازه اثر نیز (07/0) است(03/0>P) که این اندازه اثر کوچک (کمتراز 2/0) ارزیابی می شود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که برنامه های آموزش والدین می تواند به عنوان روشی مناسب برای کاهش پیامدهای ناشی از اختلالات برونی سازی در مراکز درمانی و آموزشی استفاده شود.

  کلیدواژگان: فراتحلیل، برنامه آموزش والدین، اختلال برونی سازی
 • مریم امیری نیا*، مهدی ایمانی صفحات 59-82
  مقدمه

  با توجه به این که اعتیاد به اینترنت زندگی فرد را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می دهد، در میان گروه های سنی مختلف نوجوانان بنا بر جذابیت های خاص اینترنت و مقتضیات این دوره سنی، بیشتر در معرض خطر هستند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش پیش بینی اعتیاد به اینترنت نوجوانان بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و پیوند با پدر بود.

  روش

  در این پژوهش با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای 187 دانش آموز (107 پسر و 80 دختر) از میان دانش آموزان دبیرستانی شیراز انتخاب شد و برای جمع آوری داده ها پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و پیوند با پدر پارکر در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. داده ها با نرم افزار آماری SPSS 16 با آزمون آماری رگرسیون گام به گام و T. Test مستقل و شاخص های مرکزی و پراکندگی مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که پیوند با پدر و خرده مقیاس دوستان در حمایت اجتماعی ادراک شده هیچ پیش بینی در مورد اعتیاد به اینترنت نکردند، اما خرده مقیاس خانواده (01/0 P < و 28/0- = β) و افراد مهم (01/0 P < و 19/0 = β) اعتیاد به اینترنت را پیش بینی کردند و در نهایت بنابر نتایج T. Test مستقل بین دختران و پسران در استفاده از اینترنت تفاوت معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  این پژوهش نشان داد که حمایت خانواده و افراد مهم برای پیشگیری از اعتیاد در میان نوجوانان دختر و پسر بسیار مهم است.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، حمایت اجتماعی ادراک شده، پیوند با پدر، جنسیت
 • علی شیخ الاسلامی*، نسیم محمدی صفحات 83-104
  هدف

  پژوهش حاضر باهدف تعیین تاثیر آموزش خود-دلسوزی شناختی بر سلامت روان (جسمانی کردن، اضطراب، بدکارکردی اجتماعی، افسردگی) زنان سرپرست خانوار انجام گرفت.

  روش

  روش پژوهش به شیوه ی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر رشت در نیمه دوم سال 1394 تشکیل می دادند که از میان آن ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش، 8 جلسه برنامه ی خود-دلسوزی شناختی دریافت نمودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ) استفاده شد. داده ها با روش آماری کواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که فرضیه‏های پژوهش مبنی بر تاثیر آموزش خود-دلسوزی شناختی بر ابعاد سلامت روان (جسمانی کردن، اضطراب، بدکارکردی اجتماعی، افسردگی) زنان سرپرست خانوار مورد تائید قرار گرفته است و زنان سرپرست خانوار گروه آزمایش نسبت به زنان سرپرست خانوار گروه کنترل در پس آزمون به طور معناداری، جسمانی کردن، اضطراب، بدکارکردی اجتماعی و افسردگی کمتری داشتند.

  نتیجه گیری

  به طور کلی، یافته های پژوهش بیانگر آن است که آموزش خود-دلسوزی شناختی می تواند بر افزایش سلامت روان زنان سرپرست خانوار اثربخش باشد.

  کلیدواژگان: خود-دلسوزی شناختی، سلامت روان، زنان سرپرست خانوار
 • غلامرضا نصیری تاکامی، محمود نجفی*، سیاوش طالع پسند صفحات 105-129
  هدف

   هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری بر بهزیستی و افسردگی در نوجوانان با علائم افسرده بود.

  روش

   این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل نوجوانانی بود که در 6 ماه اول سال 1396 به مراکز مشاوره و روانشناسی و کلینیک های روانپزشکی در ساری مراجعه کرده بودند که از میان آنها ، 51 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش  و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش روان درمانی مثبت طی 10 جلسه  هفته ای یک جلسه 90 دقیقه ای و گروه آزمایشی درمان شناختی رفتاری طی 8 جلسه  هفته ای یک جلسه 90 دقیقه ای، به صورت گروهی تحت درمان قرار گرفتند. پرسشنامه افسردگی کواکس و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف پیش از آغاز درمان و پایان جلسات درمان به طور گروهی اجرا گردید. گروه کنترل نیز هیچ مداخله ای دریافت نکرد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که روان درمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری بر بهزیستی روانشناختی تاثیر معنی دار داشته است. اما اثربخشی روان درمانی مثبت نگر در افزایش بهزیستی بیشتر از درمان شناختی رفتاری بود. همچنین در بررسی دو رویکرد درمانی بر افسردگی تفاوت معنی داری بین دو گروه مداخله و گروه گواه وجود داشت. در حالیکه هردو رویکرد درمانی به یک اندازه در کاهش افسردگی موثر بودند.

  نتیجه گیری

  دو مدل درمانی روان درمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری به دلیل تاکید بر جنبه های مختلف روانشناختی و همچنین یکسری مولفه های مشترک درمانی در کاهش افسردگی موثر بودند. از طرفی روان درمانی مثبت نگر در مقایسه با درمان شناختی رفتاری در افزایش بهزیستی موثرتر بود. بنابراین روان درمانی مثبت نگر می تواند به عنوان یکی از مداخلات بالینی مورد استفاده متخصصان و مشاوران مدارس قرار گیرد.

  کلیدواژگان: روان درمانی مثبت نگر، درمان شناختی رفتاری، بهزیستی، افسردگی، نوجوانان
 • زهرا داودی، مریم فاتحی زاده*، احمد احمدی، رضوان سادات جزایری صفحات 130-160
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی قدرت در رابطه زوجین انجام گرفته است. اگر چه اسلام مدیریت کلی زندگی را به مردان واگذار کرده، و هدف این مقاله ورود در حدود شرعی و عرفی در این زمینه نیست، اما گاه [h1] قدرت طلبی زوجین حالت غیر طبیعی و بیمارگونه به خود می گیرد. سوالاتی که ذهن محقق را در گیر می کند و برآن است تا به جواب این سوالات برسد، این است که: قدرت در رابطه زوجین چگونه به وجود می آید؟ و اجتماع و یادگیری های جنسیتی اجتماعی تا چه اندازه بر زوجین تاثیر گذارند؟ و انواع قدرت در رابطه زوجی مورد تحلیل قرار می گیرد؛ این که آیا مسئله قدرت زوجین در زوج درمانی فقط یک مسئله عدالت اجتماعی و اخلاقی است یا در زوج درمانی یک مسئله مهم بالینی است؟ آیا تغییرات صورت گرفته در زوج درمانی می تواند رضایت زناشویی و سلامت روان در زوجین را ایجاد کند؟

  روش

  پژوهش حاضر در قالب یک طرح کیفی در مراکز مشاوره ی اصفهان و شهرکرد در سال 1395 صورت گرفت. به این منظور، از بین متخصصان خانواده، 10 نفر که دارای بیشترین اطلاعات درباره زوجین قدرت طلب بودند، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه های نیمه ساختار یافته تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات گردآوری شدند. سپس این اطلاعات در کدگذاری ها تقلیل پیدا کردند و مورد تفسیر قرار گرفتند.

  یافته ها

  در تجزیه و تحلیل داده ها دو طبقه اصلی «ویژگی های زوجین قدرت طلب و مسئولیت ناپذیر » به دست آمد. زیر طبقات ویژگی های زوجین قدرت طلب شامل «مرد سالاری، زن سالاری، زوجین اقتدار طلب، زوجین پرخاشگر و زوجین مستقل» و زیر طبقات ویژگی های زوجین مسئولیت ناپذیر شامل «زوجین هرج و مرج، زوجین بی تصمیم، زوجین منفعل مهاجم،زوجین بلاتکلیف و زوجین بی کفایت » بود.

  نتیجه گیری

  هنگامی که قدرت متعادل توزیع شده باشد، هریک از زوجین قادر خواهند بود که با همسر خود در مسائلی که برای آنها مهم است درگیر شوند، و هر دو احساس می کنند که به صورت یکسان حق بیان ایده ها، نیاز ها و احساسات خود را دارند؛ و در نتیجه رضایت زناشویی امنیت خانواده برقرار خواهد بود .

  کلیدواژگان: قدرت طلبی، امنیت خانواده، رویکرد ارتباط درمانی هیجانی- اجتماعی
 • محمد سلگی*، حسین حیدری، بهرام صالح صدق پور، احسان آقاپور صفحات 161-178
  هدف

  مطالعه حاضر به هدف بررسی تاثیر بعد ملی گرایی  بر میزان تمایز یافتگی فردی با واسطه گری ارتباطات جمعی و هویت اجتماعی می پردازیم.  روش تحقیق: در  این مطالعه از روش همبستگی، از نوع مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این طرح شامل کلیه شهروندان بالای 15 سال مراکز استان‏های کشور بر اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 می باشد. برای تعیین جمعیت نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. حجم نمونه نهایی با توجه به محاسبات انجام شده 1300 نمونه  انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته می باشد. و برای تجزیه و تحلیل نتایج از مدل تحلیل مسیر استفاده شده است.

  یافته ها

  براساس نتایج این مطالعه، بین بعد ملی گرایی هویت و هویت فردی  در مجموع مدل، رابطه مستقیم  و مثبت وجود دارد، بدین معنی که هرچقدر بعد ملی گرایی هویت افزایش می یابد میزان تمایز یافتگی فردی هم افزایش پیدا می کند و برعکس. همچنین براساس نتایج حاصل از بررسی مورد نظر نشان می دهد که تمایز یافتگی هویت فردی به طور مستقیم و منفی از بعد سنت گرایی هویت با ضریب استاندارد (087/0-)، بعد ملی هویت بصورت مستقیم و منفی  با ضریب استاندارد(096/0-)، متغیر بعد مذهبی هویت بصورت مستقیم و مثبت با ضریب استاندارد (166/0)، متغیر بعد قومی هویت بصورت مستقیم و مثبت  با ضریب استاندارد (776/0)  تاثیر می پذیرد. هویت فردی همچنین به طور غیرمستقیم و از طریق متغیرهای بعد ملی هویت، بعد مذهبی هویت و ارتباطات جمعی تحث تاثیر می باشد.

  نتیجه گیری

  مدل ارائه شده از متغیر بعد ملی هویت، کفایت دارد، اما درباره بقیه متغیرها از جمله ارتباطات جمعی، سنت گرایی، بعد قومی هویت و بعد مذهبی هویت مدل تحقیق قابل گسترش می باشد.

  کلیدواژگان: تمایزیافتگی فرد، بعد ملی هویت، هویت اجتماعی، هویت قومی، سنت گرایی
|
 • Neda Mehrandish, Hossein Salimibajestani*, Ebrahim Naeimi Pages 4-34
  Goal

   The goal of the present research is to determine the components of loneliness of teenage girls based on their lived experiences

  Method

  the present research was a qualitative research and the phenomenological method was used to conduct it. The sampling was goal-oriented i.e. the UCLA loneliness questionnaires were completed by teenage girls whose average age was 16 of whom 30 people whose loneliness grades were above the cut-off point were selected as the research population. The main research tool was interviewing and the data were saturated after 15 interviews and coding using the grounded theory.

  Findings

  The findings of the present research showed that the components of loneliness of teenage girls based on their lived experiences appear in the following order: 1- Loneliness in the family, 2. Communicative/social loneliness, 3. Emotional/personal loneliness. Considering the results of the interview and the thorough investigation into the loneliness experiences of teenage girls, it seemed that they mostly suffered from loneliness in the family like the feelings of being dismissed, ignored, blamed and also the feeling of mistrust of them on the part of their families. They deeply felt in their relationships and social environments that their needs for a companion and supporter were not met, and they suffered from finding no common grounds with others; also, they were unable to forge relationships with others and felt lonely despite being surrounded by people. Also, they experienced some emotions such as mistrust of others, hopelessness and surrender to loneliness and they were unable to express their feelings.

  Conclusion

  Feeling lonely in the family constituted an important part of the loneliness of teenage girls after which the communicative/ social and emotional/ personal factors take precedence respectively. With regard to the fact that the present research has been conducted in the cultural context of Iran, it seems necessary to consider the above-mentioned components in the therapeutic interventions and educational programs to prevent or treat the loneliness of teenage girls.

  Keywords: loneliness, adolescent, lived experience, teenage girls
 • Roya Heidary, Omid Isanejad*, Naser Yoosefi Pages 35-58
  Objectives

  The aim of the current meta-analysis was to determine the effectiveness of parent education programs on children's externalized disorders. This research, using the meta-analysis technique and by integrating the results of various researches, determines the size of the effect of parent education programs.

  Method

  A total of 21 acceptable methodologies were selected and meta-analysis was performed on them. Data retrieval sources, SIDs, Noormags, Magiran, and the comprehensive Humanities Portal (ensani.ir). Data analysis and calculation of effect size were performed using the CMA2 software and the Hedges g index.

  Results

  The findings from this meta-analysis showed that the effect of parent education programs on extraversion impairment (1.17) is at a significant level of 0.00, which is evaluated in accordance with the Cohen table of the large effect size. The highest magnitude of the effect was 6.38 at a significant level of 0.00, which is estimated at a large magnitude (higher than 0.8). The lowest effect size was 0.77 and the significance level was 0.33, which is a small effect (less than 0.2).

  Conclusion

  It seems that parent education programs can be used as a suitable method for preventing extraversion disorders in educational and therapeutic centers.

  Keywords: Meta-analysis, Parent training program, Externalizing disorders
 • Maryam Amirinia*, Mahdi Imani Pages 59-82
  Introduction

  Given that the internet addiction affects different aspects of human life, adolescents among different age groups are most vulnerable because of internet's allure and special characteristics of their age. So, the aim of this study was to predict of internet addiction based on perceived social support and father bonding.

  Method

  In this study, among all students of Shiraz high schools,187 students (107 boy and 80 girl) were chosen by multistage cluster sampling, and they were asked to fill Young’s internet addiction test, Zimet’s perceived social support and Parker’s parental bonding (with father) questionnaire. Data were analyzed by SPSS 16 whit step by step statistical regression test, independent T- test and Central and dispersion indexes.

  Finding

  the results of regression analyses showed that father bonding and the subscale of friends from perceived social support didn’t predict internet addiction, but the subscale of family (β=-0.28, ρ<0.01) and important person (β=0.19, ρ<0.01) predicted internet addiction. And finally Based on independent T-Test there wasn’t any significant differences between girls and boys in the use of the internet.

  Results

  this study indicated that family and important people’s support are very important for prevention of internet addiction in teen girls and boys.

  Keywords: Internet addiction, perceived social support, father bonding, gender
 • ali sheykh eslami*, nasim mohmmadi Pages 83-104
  Aim

  The purpose of this study was to investigate The effectiveness of cognitive self-compassion on general health of woman headed households (somatization, anxiety, social dysfunction, depression) of Female Headed Households headed by Imam Khomeini Relief Committee.

  Method

  The research method was semi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of study included all the Female-headed households under coverage of the Imam Khomeini Relief Committee was formed in Rasht city in the second half 2015 year, That among them by using available, 30 female were selected and randomly assigned to the experimental group (15 individuals) and control group (15 individuals). The experimental group had received 8 sessions of Cognitive Self-Compassion Program. General Health questionnaire used to data gathering. Data were analyzed by multivariable co-variance test.

  Finding

  Findings indicated that the research hypothesis of effect of Cognitive Self-Compassion Program on Mental Health (somatization, anxiety, social dysfunction, depression) of Female-headed households had been proven and Female-headed households of experimental group in comparison with control group, in posttest had a significantly less somatization, anxiety, social dysfunction, depression.

  Conclusion

  So, we can conclude that Cognitive Self-Compassion Program has a significant effect on Mental Health of Female-headed households.

  Keywords: Cognitive Self-Compassion, Mental Health, Female Headed Households
 • Gholamreza Nasiri, Mahmoud Najafi*, Siavash Talepasand Pages 105-129
  Aim

  The purpose of this study was to compare the effectiveness of positive psychotherapy and cognitive behavior therapy on well-being and depression and in adolescents with depression symptoms

  Method

  This was a quasi-experiment with pretest /posttest method and control group. Study sample included all the adolescents with depression who referred to counseling centers and psychiatric services in sari, Iran, in the year 2017. 51 patients were selected using random sampling method and were randomly divided into two experimental groups and one control group. The positive psychotherapy experimental group was under treatment within 10 sessions, and the cognitive behavior experimental therapy was under treatment within 8 sessions, each session of 90 minutes weekly, while the control group received no treatment. The data collecting instruments used in this study were children´s depression inventory (CDI) and Riff´s psychological well-being questionnaire (RSPWB).

  Findings

  Data analysis by using multivariate covariance method showed that both positive psychotherapy and cognitive behavioral therapy had significant effects on increasing well-being but the efficiency of positive psychotherapy in increasing well-being was more significant compared to cognitive behavioral therapy. Also, in the analysis the two methods of psychotherapies on depression, there has been a significant difference between the control and the experiment groups. While the two therapetical approaches were equally effective in reducing depression.

  Conclusion

  Due to emphasis on the different psychological aspects and some common treating features, the two therapetical models of positive psychotherapy and cognitive behavior therapy were equally effective in reducing depression. But positive psychotherapy is more effective than cognitive behavioral therapy in increasing psychological well-being. So,  as one of the clinical interventions, positive psychotherapy can be used by experts and school counselors.

  Keywords: Positive psychotherapy, cognitive behavioral therapy, psychological well-being, depression, adolescents
 • Zahra Davoodi, Maryam Fatehizadeh* Pages 130-160
  Objective

  This study examined the couple took power in the relationship. Although Islam has entrusted the overall management of life to men, and its purpose is to enter about religious and customary in this field, but the chaff power takes a couple abnormal and pathological. How about that power couples to occur? And community and social gender learning how to influence couples? And a variety of power will be analyzed in relation to the test, whether the power couples in marital therapy is only a question of social justice, moral or physical therapy is an important issue? Are changes in marital satisfaction and mental health in couples therapy can cause?

  Methods

  In this study is content analysis, and library.

  Results

  In this regard, the new texts were a couple of power in the relationship. The strength of the relationship is a reflection of how the needs, interests and goals of a person over another. Relationship therapy approach social - emotional new approach in marital therapy work with couples and create a relationship of power in relation to the acts, will be introduced .

  Conclusion

  When the power balance is distributed, each of the couples will be able to with your spouse become involved in issues that are important to them, And both feel they have the same right to express ideas, needs and feelings of their own, and thus marital satisfaction and family security will be established.

  Keywords: power, family security, social-emotional relationship therapy approach
 • Mohammad Solgi*, Hossein Heidari, Bahram Saleh Sadaghpour, Ehsan Aghapour Pages 161-178

  Individual identity is self-explanatory by emphasizing its difference from others. In this study, we examine the impact of nationalism on the degree of individual differentiation by communicating comm::::union:::: and social identity. The research method of correlation method is structural equation modeling. The statistical population includes all citizens over 15 years of age in the provinces of the country on the census data of population and housing in 2011. The Cochran formula has been used to determine the sample population. The final sample size is 1300 samples and the researcher made questionnaire. To analyze the results, a path analysis model has been used.According to the results of this study, there is a direct and positive relationship between the identity and individual identity of the whole of the model, which means that as the national identity dimension increases, the degree of individual differentiation increases, and vice versa. Also, the results of this research show that individual identity differentiation was directly and negatively from the aspect of identity traditionalism with standard coefficient (0.087), national dimension of identity, direct and negative with standard coefficient (-0.96) The indirect religious variable of identity is directly and positively influenced by the standard coefficient (0.166), the ethnic ethic variable is directly and positively correlated with the standard coefficient (0.776). Individual identity is also indirectly influenced by the variables of the national dimension of identity, the religious dimension of identity and communicative communication. The proposed model of the national identity dimension is sufficient, but it is possible to expand on the other variables, such as mass communication, traditionalism, ethnicity, identity and the religious dimension of the identity of the research model

  Keywords: Individual distinction, national dimension of identity, social identity, ethnic identity, traditionalism