فهرست مطالب

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - سال پنجاه و سوم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال پنجاه و سوم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نقش سواد فناوری اطلاعات و ارتباط (ICTL) بر یادگیری خود راهبر در سازمان های دولتی
  فاطمه نارنجی ثانی*، سمانه حجازی صفحه 1
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری خودراهبر انجام شده است.

  روش

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی و روش تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری 1500 نفر از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده 306 نفر تعیین شد. از پرسش نامه های سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات کاتز و مکلین(2007) با پایایی(97/0) و یادگیری خودراهبر ابیلی و مزاری(1393) با پایایی (93/0) استفاده شده است.

  یافته ها

  تحلیل همبستگی نشان داد، سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات با یادگیری خودراهبر رابطه مثبت و معنی داری داشته اند(01/0P<). نتایج رگرسیون هم زمان نشان داد، شرح دادن، مدیریت کردن و ارتباط برقرار کردن به عنوان مولفه های سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات با یادگیری خودراهبر همبستگی چندگانه داشته و23 درصد از تغییرات آن را پیش بینی می نمایند. مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات با ضریب مسیر(50/0=γ)، بر یادگیری خودراهبر تاثیرگذار بوده است. واژگان کلیدی: سوادICT، یادگیری خودراهبر، کارکنان

  کلیدواژگان: سوادICT، یادگیری خودراهبر، کارکنان
 • تحلیل نقش الگوها بر رفتار مطالعه دانشجویان دانشگاه تبریز براساس نظریه یادگیری مشاهده ای بندورا
  افشین حمدی پور*، هاشم عطاپور، فریده عباداللهی صفحه 2
  هدف

  بررسی و تحلیل نقش الگوها بر مطالعه دانشجویان دانشگاه تبریز براساس نظریه یادگیری مشاهده ای بندورا است.

  روش

  روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. 9833 نفر دانشجوی کارشناسی دانشگاه تبریز جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. از بین آنها با استفاده از جدول کرجسی-مورگان 373 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که براساس مولفه های نظریه یادگیری مشاهده ای بندورا تنظیم شده بود که بعد از تائید روایی و پایایی بین نمونه آماری توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون تی، تحلیل واریانس و رگرسیون خطی چندگانه استفاده به عمل آمد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد 46 درصد از دانشجویان الگوهای مطالعه خود را از طریق شبکه اجتماعی دنبال می کنند. دانشجویان دانشگاه تبریز در امر مطالعه خود به ترتیب از دوستان و استادان با میانگین 62/3 و 57/3 بیشترین الگوپذیری را داشتند. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که میانگین میزان مطالعه در گروه های عمده تحصیلی، اختلاف معنی داری با هم دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد متغیرهای مستقل، «انگیزه»، «توجه»، «تمرین» و «به یادسپاری» وارد معادله شدند، که در مجموع 64 درصد از تغییرات مربوط به متغیر مطالعه را این 4 متغیر تبیین کردند. در نتیجه می توان گفت که رفتار مطالعه دانشجویان براساس نظریه یادگیری مشاهده ای بندورا قابل تبیین است.

  اصالت اثر

  استفاده از نظریه یادگیری مشاهده ای بندورا برای تبیین مطالعه در بین دانشجویان، نوآوری اصلی این مقاله به شمار می رود.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: مطالعه، نقش الگوها، نظریه یادگیری مشاهده ای بندورا، دانشجویان دانشگاه تبریز
 • ارزیابی کاربردپذیری شهودی وب سایت موبایلی کتابخانه های دانشگاهی ایران و مقایسه با کتابخانه های دانشگاه های برتر جهان
  لیلا زمانی، علی اکبر خاصه*، فرامرز سهیلی صفحه 3
  هدف

  این پژوهش به ارزیابی کاربردپذیری شهودی وب سایت موبایلی کتابخانه های دانشگاهی ایران و مقایسه آن با کتابخانه دانشگاه های برترجهان پرداخته است.

  روش

  این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و درآن میزان رعایت مولفه های کاربردپذیری در وب سایت موبایلی جامعه هدف به روش ارزیابی شهودی بررسی شده است. در این پژوهش 20دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 20 دانشگاه برتر آزاد اسلامی در پایگاه استنادی جهان اسلام و 3دانشگاه برتر جهان فهرست شده در رتبه بندی وبومتریک انتخاب شدند. ابزار گردآوری براساس سیاهه وارسی کاربردپذیری نیلسن(1994) و فانگ و دیگران (2016) است. تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس در سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی ناپارامتریک از جمله فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شده است.

  یافته ها

  وب سایت موبایلی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری(عتف) از لحاظ کاربردپذیری در وضعیت خوب و دانشگاه های آزاد از لحاظ کاربردپذیری در وضعیت متوسط قرار دارند. همچنین دانشگاه های وابسته به وزارت عتف به نسبت دانشگاه های برتر جهان از لحاظ کاربردپذیری در وضعیت بسیارخوبی قرار دارند. دانشگاه های مازندران، باهنر کرمان و هاروارد از نظر مولفه های کاربردپذیری رتبه های اول تا سوم را کسب کردند. همچنین نتایج به-دست آمده نشان داد که بین رتبه بندی پایگاه استنادی جهان اسلام/وبومتریک و رتبه بندی براساس ارزیابی کاربردپذیری آن ها همبستگی وجود ندارد.

  اصالت اثر

  توجه به ابعاد کاربردپذیری در طراحی وب سایت موبایلی کتابخانه های دانشگاهی ازسوی طراحان باتوجه به طیف وسیع و متنوع کاربران سبب ارتباط بهتر کاربران باآن، استفاده بیشتر ازخدمات کتابخانه به دور از محدودیت های زمانی و مکانی و در نهایت افزایش کارایی خدمات این کتابخانه ها خواهد شد.

  کلیدواژگان: کاربردپذیری شهودی، وب سایت موبایلی، کتابخانه دانشگاهی، مطالعات ارزیابی
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی با استفاده از تکنیک دلفی فازی، مطالعه موردی: یک مرکز تحقیقاتی
  میترا دیلمقانی*، مجید رمضان، فاطمه سادات رضایی صفحه 4
  هدف و زمینه

  هدف تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر یادگیری در یک مرکز تحقیقاتی است.

  روش شناسی

  این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق اکتشافی می باشد که در آن پس از مطالعه ادبیات نظری، عوامل اولیه موثر بر یادگیری سازمانی استخراج و سپس با استفاده از پرسشامه دلفی فازی، عوامل در سه مرحله از طریق پنل دلفی اعتبارسنجی شده است. جامعه آماری این تحقیق، محققین، خبرگان و متخصصین آشنا به موضوع تحقیق در حوزه یادگیری سازمانی می باشد. در مرحله بعد با پرسشنامه مقایسه زوجی و تکنیک AHP، عوامل شناسایی شده با استفاده از نظر خبرگان، اولویت بندی شدند. مبنای این اولویت بندی، میزان اثرگذاری هر کدام از عوامل بر سطح یادگیری سازمانی می باشد.

  نتیجه گیری

  یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل فرهنگی، ساختاری، اقدامات مدیریت منابع انسانی، نگرش و ادراک کارکنان از مهمترین عوامل اثرگذار بر یادگیری از دیدگاه خبرگان می باشند.

  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، یادگیری فردی، یادگیری گروهی، تکنیک دلفی فازی، پنل خبرگان
 • ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشگاه رازی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)
  محمود مرادی*، خاطره ویسی، سارا بهرامی نیا صفحه 5
  هدف پژوهش

   هدف از انجام این پژوهش ، ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشگاه رازی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)می باشد. همچنین در این پژوهش نقاط قوت و ضعف عملکرد کتابخانه های دانشگاه رازی تعیین می گردد.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، کارکنان و کاربران کتابخانه های دانشگاه رازی می باشد. در این پژوهش از روش سرشماری و نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. همچنین داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی تک نمونه ای و با استفاده از نرم افزار اس. پی . اس. اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد منظر مشتری بالاترین سطح توازن، و بعد از آن منظر مالی بهترین سطح توازن را داراست. دو منظر رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی که مربوط به سطح عملکرد کارکنان کتابخانه های دانشگاه رازی است در پایین ترین سطح عملکرد قرار دارند.

  نتیجه گیری

  عملکرد کتابخانه های دانشگاه رازی در بعد رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی نامتوازن است، به این معنی که کتابخانه های دانشگاه رازی نتوانسته در ارائه خدمات و توانمندسازی کارکنان خود موفق و به صورت مطلوب عمل کند. اما، عملکرد کتابخانه های دانشگاه رازی از بعد مالی متوازن و قابل قبول است، به این معنی که مدیران کتابخانه های دانشگاه رازی، منابع مالی کتابخانه را به شیوه ای مناسب و مطلوب هزینه می کنند.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، دانشگاه رازی، کتابخانه های دانشگاهی، مدل کارت امتیازی متوازن
 • واکاوی انواع هویت در داستان‏های نوجوانان بر اساس نظریه روانی- اجتماعی اریکسون
  وجیهه حسینی، اعظم صنعت جو*، عاطفه شریف، سید امیر امین یزدی صفحه 6
  هدف

  داستان‏های نوجوانان علاوه بر ویژگی‏ های تفریحی و سرگرم‏ کنندگی، سرشار از نکات آموزشی و تربیتی‏اند. یکی از پرسش‏های اساسی در دوره نوجوانی، کنجکاوی‏های فرد در زمینه شناخت خود و هویت‏یابی است. بنابراین شاید بتوان گفت نوجوان از طریق مطالعه داستان می‏تواند به این کنجکاوی‏ها پاسخ دهد. پژوهش حاضر در نظر دارد وضعیت کتاب‏های داستانی نوجوانان را از حیث ابعاد هویت‏یابی بررسی نماید. یکی دیگر از اهداف این پژوهش آن است که از میان داستان‏های بررسی شده، فهرستی از داستان‏هایی که بیشتر از بقیه به انواع هویت توجه داشته‏اند، معرفی شود.

  روش

  پژوهش حاضر، توصیفی است و از رویکرد تحلیل محتوا به منظور جمع‏ آوری داده‏های پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی کتاب‏های داستانی گروه‏های سنی "د" و "ه" است که در سال‏های 94-1390 توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است و در مجموع، 180 عنوان داستان را دربرمی‏گیرد.

  یافته ‏ها

  بررسی‏ها نشان داد در داستان‏های مورد بررسی به انواع مختلف هویت به شکل یکسانی توجه نشده است. بیشترین توجه نویسندگان داستان‏ها به هویت فردی، هویت خانوادگی، هویت گروهی، و هویت ملی تمرکز یافته است. سایر هویت ها به تفکیک در داستان‏های تالیفی و ترجمه‏ ای متفاوت است. می‏توان گفت کم‏ توجهی به سایر هویت‏ها، اثرات منفی و آسیب‏های جدی و جبران‏ ناپذیری را در زمینه شکل‏گیری و تثبیت هویت نوجوانان بر جای می‏گذارد. در بخش پایانی یافته‏ های پژوهش، هفت عنوان از داستان‏های برتر با در نظر گرفتن مولفه ‏های هویتی مطرح در نظریات روانشناسی معرفی شده است.

  کلیدواژگان: انواع هویت، داستان‏های نوجوانان، نظریه روانی- اجتماعی اریکسون، داستان‏های مناسب
|
 • The impact of information communication technology literacy on self-directed learningin public organization
  Samaneh Hejazi Page 1

  The impact of information communication technology literacy on self-directed learning in public organization Abstract

  Objective

  The purpose of this study was to explain the role of information and communication technology literacy on self-directed learning.

  Methodology

  Research methodology was, descriptive-correlation and analysis method was structural equation modeling. Population was 1500 person of Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare that by using of 360 formula Cochran sampling and simple random sampling method, a sample of individuals were selected. Used ICTL questionnaires of Katze and Macklin with reliability (0.97), and self-directed learning questionnaire from Abili and Mazari(2014) with reliability(0.93).

  Findings

  The correlation results showed ICTL and SDL have positively correlated with each other (P<0.01). Results of regression showed, describing, managing and communicating as a component of ICTL have multiple correlations with self-directed learning and predicted 23% of their changes. Structural equation modeling showed that ICT literacy with path(γ=0.50), has been effect on self-directed learning. Key words: ICT literacy, SDL, staff

  Keywords: ICT literacy, SDL, staff
 • Investigation of the role of patterns in the reading behavior of Tabriz University students based on Bandura's observational learning theory
  Afshin Hamdipour *, Hashem Atapour, Farideh Ebadollahi Page 2
  Objective

  The purpose of this study was to analyze the role of patterns in the reading behavior of students of Tabriz University based on Bandura's observational learning theory.

  Methodology

  The research method was a descriptive survey. The statistical population of this study were 9833 undergraduate students of Tabriz University. 373 people were selected using relative stratified sampling method using Krejci-Morgan table. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire based on the components of Bandura's observational learning theory. The validity of the tool was confirmed by experts of Knowledge and information science. The reliability of the whole tool was calculated using Cronbach's alpha coefficient as 0.869.

  Findings

  The findings showed that 46% of students followed their study patterns through the social network. The Reading pattern of Tabriz University students are Friends and Teachers with an average of 3.62 and 3.57 respectively. The results of the ANOVA test showed that the amount of "Reading" amoung major educational groups was significantly different. The results of multiple regression analysis showed that all independent variables, “Attention”, “Retention”, “Motor Reproduction”, and “Motivation” were entered into the equation, which 64% of variations of the reading variable were explained by these four variables. As a result, students' reading behavior can be explained based on Bandura's observational learning theory.

  Originality

  Employing Bandura's observational learning theory to explain the study among students is the main novelty of this paper.

  Keywords: Reading behavior, Patern roles, bandura’s observational learning theory, university of Tabriz Students
 • Heuristic Usability Evaluation of Mobile Website for the Iranian Academic Libraries, compared with the world's Top Universities’ Libraries
  Leila Zamani, Ali Akbar Khasseh *, Faramarz Soheili Page 3
  Objective

  The purpose of this research is evaluating heuristic usability of mobile website of Iranian university libraries and comparing it to top universities in the world.

  Methodology

  This is an applied research, in which the usability of libraries’ mobile website has been investigated by heuristic evaluation method. In this research, 20top universities affiliated to the MSRT, and 20top Islamic Azad university listed in ISC and 3 world top universities listed in webometric ranking have been chosen. Data collection is based on Nielsen (1994) and Fung (2016) usability checklist. Data analysis was done by SPSS software at both descriptive statistics and nonparametric inferential statistics including Friedman and Spearman correlation coefficient.

  Findings

  Mobile website of the universities affiliated to the MSRT is good in terms of usability. IAU’s are average in terms of usability. Furthermore, the universities affiliated to the MSRT in comparing to the top universities of the world are very good in terms of usability. IAU’s in comparing to the top universities of world are good. In terms of usability, the final ranking was this: 1. Mazandaran University 2. Shahid Bahonar University of Kerman, and 3. Harvard University. Results demonstrate that there is no correlation between the ranking of ISC/webometric and ranking according to the evaluation of usability of the university libraries of the mentioned universities.

  Originality

  It seems that paying more attention to concepts such as usability in designing the mobile website of libraries by the designers regarding wide range of users causes better communication of users with it.

  Keywords: Heuristic usability, Mobile website, Academic libraries, Evaluation studies
 • Identifying and prioritizing the effective factors in organizational learning by using fuzzy Delphi technique, case study: a research center
  Mitra Dilmaghani *, Majid Ramezan, Fatemeh Sadat Rezaee Page 4
  Purpose

  The Purpose of this paper is identifying and prioritizing the effective factors in organizational learning at a research center. Research

  methodology

  this is an explorative research that after reviewing literature, the main effective factors in organizational learning were extracted and then, by using Fuzzy Delphi questionnaire, these factors were validated in 3 stages according to the expert opinions. The population of this research includes researchers, experts and specialists who are aware of the research matter in the field of organizational learning. Then, these validated factors were prioritized by AHP technique. The base of this prioritization was the impact degree of every factors on organizational learning.

  Conclusion

  The research findings show that based on the experts' opinion, cultural and structural factors, human resource management practices, attitude and employees' perceptions are the main effective factors in organizational learning.

  Keywords: organizational learning, individual learning, group learning, Delphi technique, expert panel
 • Evaluation of Library Performance in Razi University Using the Balanced Scorecard Model (BSC)
  Mahmoud Moradi *, Khaterh Vaisee, Sara Bahrami Nia Page 5
  Purpose

  The purpose of this research is to evaluate the performance of Razi University libraries using the Balanced Scorecard Model (BSC). Also, in this research, the strengths and weaknesses of the performance of the Razi University libraries are determined.

  Methodology

  The present study is an applied research and has been conducted through a survey-descriptive method. The statistical population of this research is all managers, staff and users of Razi University libraries, which consists of 7 managers and 14 employees and 8000 active users of Razi University libraries. Data were analyzed using descriptive statistics and one-sample t-test using SPSS software was analyzed.

  Findings

  The findings showed that the customer's perspective has the highest level of balance, and then the financial perspective has the best level of balance. The two perspectives of growth and learning and internal processes that are related to the level of performance of staff at Razi University libraries are at the lowest level of performance.

  Conclusion

  The performance of Razi University libraries is unbalanced in terms of growth and learning and internal processes, which means that Razi University libraries failed to succeed in providing services and empowerment of their employees. However, the performance of the Razi University libraries is balanced and acceptable from the financial perspective, which means that the managers of the Razi University libraries spend the library's financial resources in a suitable and desirable manner

  Keywords: Performance Evaluation, Razi University, Academic libraries, Balanced Scorecard Model (BSC)
 • Evidence of identity in adolescence stories based on Ericsson's psychosocial theory
  Vajihe Hoseini, Azam Sanatjoo *, Sharif Sharif, Amir Amin Yazdi Page 6
  Objective

  Adolescence stories are full of educational tips in addition to entertaining features. One of the basic questions during adolescence is one's curiosity about self-knowledge and identity. Therefore, it may be said that adolescent can answer these curiosities through fiction reading. The present study intends to examine the status of adolescents fiction books in terms of identity dimensions and in terms of compilation and translation. Another aim of the study is to list the fictions that have focused on identities more than others.

  Methodology

  The current research is descriptive and approach has been used to collect research data is content analysis. The statistical society consists of all the fiction books of the age groups "d" and "e" published in the years 1390-94 by the Children's and Young Children's Intellectual Development Center, and in total are included 180 story titles. .

  Findings

  Studies have shown that the fictions examined do not take into account the same types of identities in the same way. The authors focus on personal identity, family identity, group identity, and national identity. Other types of identity differ in compilation and translation fictions. Therefore, it can be said that the lack of attention to other identities, the negative effects and serious and irreparable harm in the formation and consolidation of identity of adolescents. In the final section of the research findings, seven titles of top fictions have been introduced with consideration of the identity components posed by psychological theories.

  Keywords: Types of Identity, Adolescence Fictions, Ericson's Psychosocial Theory, Good Fictions