فهرست مطالب

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 47، تابستان 1398)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 47، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شاپور ظریفیان، محمدرضا اسماعیلی متین*، حسین راحلی، محمدباقر علیزاده اقدم صفحات 1-10

  امروزه آشنایی با منابع اطلاع یابی، به‌عنوان یک ابزار توسعه پایدار در روستاها جهت افزایش آگاهی، کاهش شکاف اطلاعاتی، جلوگیری از مهاجرت بی رویه و افزایش کارایی و بهره وری روستاییان مطرح می‌باشد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی منابع اطلاع یابی کشاورزان روستاهای شهرستان کرمانشاه بود. روش تحقیق، کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی در تابستان 1396 بر روی متخصصین کشاورزی و کشاورزان به‌منظور شناسایی منابع اطلاع یابی از طریق مصاحبه عمیق باز و نیمه ساختاریافته انجام شد و از روش نمونه‌گیری هدفمند به‌منظور اولویت بندی منابع اطلاع یابی کشاورزان استفاده گردید و تا اشباع داده‌ها، با رعایت محرمانه بودن اطلاعات و امکان ترک مطالعه در هر زمان که مایل بودند، ادامه یافت. با تحلیل و ادغام مولفه‌های اصلی، 4 مولفه اصلی شناسایی و با تحلیل مولفه‌های اصلی، 22 مولفه فرعی استخراج گردید و به‌منظور رتبه‌بندی از AHP استفاده شد، نتایج نشان داد که نرخ ناسازگاری کوچک‌تر از 1/0 بوده، پس در مقایسات زوجی سازگاری وجود داشت، ازاین‌رو تمامی عناصر وزن مناسب و قابل قبولی داشتند. نتیجه این‌که بر اساس محاسبات انجام پذیرفته و اطمینان از صحت آن‌ها، از میان عوامل اصلی پیش روی منابع اطلاع یابی، برگزاری کلاس های آموزشی - ترویجی با وزن 14/0 در درجه اول و استفاده از سایت های اینترنتی و ایمیل با وزن 007/0 در درجه آخر قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: منابع اطلاع یابی، متخصصین، کشاورزان، روستاهای شهرستان کرمانشاه
 • لیلا شرفی*، روح الله رضایی، علی اصغر میرک زاده، اسماعیل کرمی دهکردی صفحات 11-24

  مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل پایداری کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی در استان کرمانشاه انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان و مطلعان کلیدی در استان کرمانشاه بودند که از بین آنها 20 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های تحقیق از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. فرایند گردآوری داده ها تا سطح اشباع نظری یا آستانه سودمندی اطلاعات قابل دسترس ادامه یافت. تجزیه و تحلیل کیفی داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه 11 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد اصلی پایداری کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی شامل پایداری اقتصادی (متشکل از مولفه های عملکرد مالی، خوداتکایی و استقلال مالی، عملکرد مشتری و بازار و نوآوری و توسعه فعالیت کسب وکار)، پایداری اجتماعی (متشکل از مولفه های ارتباطات و تعاملات اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی و اعتماد اجتماعی متقابل) و پایداری زیست محیطی (متشکل از مولفه های تولید سالم و پایدار، حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زیست محیطی و مدیریت ضایعات و پسماندها) می باشند. افزون بر این، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر پایداری کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی در استان کرمانشاه شامل عوامل درون سازمانی (متشکل از عوامل فردی و خانوادگی مدیر، عوامل مرتبط با بازاریابی، عوامل اقتصادی- مالی، عوامل تولیدی و ویژگی های محصول، عوامل مرتبط با ویژگی های کسب و کار و عوامل ارتباطی و اطلاعاتی) و عوامل برون سازمانی (متشکل از عوامل سیاسی- قانونی، زیرساختی- حمایتی و عوامل مرتبط با مداخلات ترویجی) بوده است.

  کلیدواژگان: پایداری، کسب و کارهای کوچک و متوسط، کشاورزی، کرمانشاه
 • داوود روزانه، مسعود یزدان پناه *، معصومه فروزانی، آرمان بخشی جهرمی صفحات 25-38

  آب مهمترین عامل محدود کننده برای کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. همچنین تقاضا برای منابع آب در این مناطق بالا و رقابت میان بخش های مختلف اقتصاد برای آن بسیار شدید است. در پاسخ به این شرایط، بکارگیری نوآوری های مختلف تکنیکی، نهادی و سیاست های مداخله ایی برای بهره وری کارآمد، عادلانه و پایدار از منابع کمیاب آب ضروری می باشد. در این راستا بسیاری از دولت ها استفاده از سیستم های نوین آبیاری را برای مقابله با مشکل کمبود آب در بخش های کشاورزی خود معرفی نموده اند. با این حال موفقیت کامل این سیاست بستگی به پذیرش آن توسط کشاورزان و متعاقبا رضایت کشاورزان از آنها دارد. با توجه به این واقعیت ها، هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی رضایت کشاورزان از سیستم های نوین آبیاری می باشد که در نهایت منجر به درک بهتر این نکته می شود که چرا کشاورزان سیستم آبیاری جدید را رد می‌کنند یا می‌پذیرند. برای دستیابی به این اهداف، روش پیمایش به عنوان روش تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری، کشاورزانی بودند که سیستم های نوین آبیاری را در شهرستان بهبهان در استان خوزستان واقع در جنوب ایران مورد استفاده قرار داده اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان و پایایی آن با یک مطالعه راهنما (ضریب آلفا 81/0- 94/0)  انجام گرفت. نتایج معادلات مدل ساختاری نشان داد، رضایت کشاورزان به طور عمده توسط ارزش دریافت شده تعیین می گردد. کیفیت  خدمات دریافتی، دیگر متغیر تعیین کننده رضامندی است. در حالیکه، انتظارات هیچگونه اثری بر متغیر رضامندی ندارد. در نهایت رضامندی افراد بطور قابل توجهی، وفاداری آنها به سیستم آبیاری جدید را تبیین می کند. یافته های تحقیق پیشنهاداتی برای سیاستگذاری کلان جهت افزایش رضامندی کشاورزان نسبت به سیستم های آبیاری نوین ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: پذیرش نوآوری، کیفیت خدمات دریافتی، ارزش درک شده، کمبود آب
 • معصومه جمشیدی *، حسین مهدی زاده صفحات 39-50

  زنان سرپرست خانوار به‌عنوان فقیرترین افراد، یکی از مهم ترین اقشار آسیب پذیر جامعه هستند که مقدار قابل‌توجهی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند. این قشر به دلیل چند نقشی بودن و نیز وظیفه مهم تامین معاش خانوار از اهمیت ویژه ای در گفتمان ها و برنامه ریزی های توسعه برخوردار هستند. توانمندسازی و ارتقاء سطح کمی و کیفی زندگی آنان، می تواند زمینه های کاهش فقر، کاهش نابرابری جنسیتی، گسترش استقلال اقتصادی اجتماعی و غیره را فراهم نماید. پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در استان ایلام و با بهره گیری از روش تحقیق مطالعه موردی انجام‌ شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان آگاه در زمینه توانمندسازی زنان در ادارات و سازمان های مختلف استان است. با استفاده از نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق با 28 کارشناس، داده ها تا رسیدن به اشباع تئوریک گردآوری شدند. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، از روش نظریه زمینه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که تعداد 43 مفهوم در مرحله کدبندی باز، 7 مقوله محوری در مرحله کدبندی محوری و یک مقوله هسته ای در مرحله کدبندی گزینشی به‌دست‌آمده‌اند. کارشناسان مذکور، معنای نوین توانمندسازی اقتصادی زنان مذکور را در اصلاح و تغییر الگوی سنتی توانمندسازی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش و شناسایی حلقه های زمینه ساز به‌منظور رسیدن به الگوی نوین ساماندهی مشاغل خانگی و کارآفرینی خانوادگی ویژه بانوان سرپرست خانوار دانستند.

  کلیدواژگان: الگوی توانمندسازی، توانمند سازی اقتصادی، زنان سرپرست خانوار، استان ایلام، نظریه زمینه ای
 • محمد معتمدی، کوروش روستا*، اسدالله زمانی پور، ملیحه فلکی صفحات 51-62

  پژوهش حاضر باهدف تبیین شایستگی های حرفه ای متمایز کننده عملکرد مدیران واحدهای تولید محصولات گلخانه ای استان خراسان جنوبی انجام‌شده است. روش تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر جمع آوری داده‌ها توصیفی – همبستگی است و به روش پیمایش انجام گردیده است. جامعه آماری تحقیق 141 نفر از مدیران واحدهای تولید خیار گلخانه ای بوده که به دلیل محدود بودن جامعه به‌صورت سرشماری موردبررسی قرارگرفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که در زمان انجام تحقیق 117 گلخانه فعال و اطلاعات بر اساس آن‌ها جمع آوری و به کمک روش آماری تحلیل تشخیصی تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج تحلیل نشان داد از 23 متغیر مستقل موردبررسی تنها 8 متغیر به ترتیب اولویت بر اساس بالاترین میزان ضریب همبستگی کانونی شامل: رعایت اصول انجام عملیات داشت، رعایت شایستگی های اعتقادی- اخلاقی در محیط کار گلخانه، به‌کارگیری شایستگی های مدیریتی، رعایت شایستگی های پایه محیط کار، آماده‌سازی بستر کاشت، تعداد دوره های آموزش- ترویجی مرتبط با گلخانه، آماده سازی خزانه و عملیات کاشت و سابقه کشت گلخانه که توان ایجاد حداکثر تمایز بین مدیران واحدهای تولید محصولات گلخانه‌ای موفق و ناموفق را داشتند

  کلیدواژگان: محصولات گلخانه ای، شایستگی های حرفه ای، مدیران، واحدهای تولید، تحلیل تشخیصی
 • سحر ده یوری *، امیر محرابی صفحات 63-76

  مناطق روستایی به دلیل ارائه طیف گسترده‌ای از مواد غذایی و مواد خام، از دیرباز نقش مهمی در اقتصاد جهان بازی می‌کنند که این نقش به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه پررنگ‌تر می‌باشد. توسعه روستایی نیز بخش مهمی از سیاست ناحیه‌ای است که کشاورزی، جنگلداری، مدیریت منابع طبیعی، استفاده از زمین و تنوع اقتصادی در جوامع روستایی را پوشش می‌دهد. انتخاب و سطح‌بندی روستاهای توسعه‌یافته از مهم‌ترین مراحل در برنامه‌ریزی موفق توسعه روستایی و کلید موفقیت به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه است. هدف از این مقاله، بهبود کیفیت تصمیم‌گیری برای تعیین سطح توسعه‌یافتگی روستایی در شهرستان اسلامشهر و تعیین میزان اهمیت ورودی‌ها و خروجی‌ها با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، سپس میزان اعتبار و امتیاز سطوح توسعه روستایی در منطقه موردمطالعه با استفاده از تکنیک Fuzzy-TOPSIS، در میان روستاهای شهرستان اسلامشهر می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که روش Fuzzy-TOPSIS برای تصمیم‌گیری در انتخاب سطح توسعه‌یافتگی، استفاده از این روش می‌تواند نتایج دقیق‌تری را ارائه دهد و بنابراین افزایش روایی این تکنیک را به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: تاپسیس، فازی، توسعه روستایی، رتبه بندی
|
 • Pages 1-10

  Acquaintance with information resources considered as a sustainable development tool for villages in order to raise awareness, reduce information gap and increase efficiency of villagers. The main purpose of this research is to identify the information sources of farmers in the villages of Kermanshah. The research method is qualitative and is done with the phenomenological approach on agricultural experts and farmers in the summer of 1396 in order to identify information sources using deep open and semi-structured interviews. In order to prioritize the information resources of the farmers, they were targeted by sampling and data saturation, with the confidentiality of information and the ability to leave the study at any time. By analyzing and integrating the main components, four main components were identified and 22 sub-components were extracted and used for AHP ranking. The results showed that the incompatibility rate was less than 0.1. So there is compatibility in the pair comparison. Therefore, all elements have a good and acceptable weight. The result was that based on the calculations carried out and the amount of their accuracy, it was determined that among the main factors of information resources, holding educational classes with a weight of 0.14 is in the first place and the use of websites with the weight of 0.007 is in the last place.

  Keywords: Information Resources, Specialists, Farmers, Villages of Kermanshah
 • Pages 11-24

  This qualitative study was carried out with aim to design the model of sustainability of agricultural small and medium-sized businesses in Kermanshah province. The statistical population of this study consisted of the experts and key informants in Kermanshah province of which 20 persons were selected using the purposive sampling method and snowball technique. Semi-structured interviews were used to collect data. The data collection process was continued until reaching theoretical saturation or usefulness threshold of available information. The software of MAXQDA 11 was used to analyze the data. The results of the study showed that the main dimensions of the sustainability of agricultural small and medium-sized businesses were economic sustainability (including financial performance, self-reliance and financial independence, customer and market performance, and innovation and business development), social sustainability (including social communications and interactions, social responsibility and mutual social trust) and environmental sustainability (including sustainable and healthy production, conservation and optimal utilization of environmental resources and waste management). Additionally, the results of the study indicated that the main factors affecting the sustainability of agricultural small and medium-sized businesses in Kermanshah province were intra-organizational factors (including family and personal factors of the manager, marketing factors, economic-financial factors, production factors and product characteristics, factors related to business characteristics and communication and information factors) and extra-organizational factors (including political-legal, infrastructural-supportive and factors related to extension interventions).

  Keywords: Sustainability, Small, medium sized businesses, Agriculture, Kerrmanshah
 • Pages 25-38

  Water is the major limiting factor for agriculture in an arid and semi-arid region. Demand for available water resources is fast and the competition among the various sectors of the economy for the scarce water is becoming intense. In response to these conditions, pursuing various innovative technical, institutional and policy interventions to enable the efficient, equitable and sustainable utilization of the scarce water resources. In this regard, many governments introduce new irrigation systems to address water shortage in their agriculture sectors. However, the success of such policy completely depend on farmers’ adoption and this, in turn, depends on farmers’ satisfaction.  In light of these facts, the aim of this paper is to investigate and measure farmers' satisfaction with a new irrigation system that ultimately leads to a better understanding of why farmers adopt or reject new irrigation system. To achieve these goals, the survey method is applied as a research method. The statistical populations were farmers who adopted the new irrigation system in Behbehan Township in Khuzestan province in southern Iran. Data were collected using a researcher made questionnaire. Validity questionnaires were approved by a panel of expert and its reliability was approved by a pilot study (0.81-0.94). Structural equation modeling showed that farmers’ satisfaction mainly was determined by value followed by perceived quality. The findings yield public policy and marketing recommendations for stimulating the adoption of new irrigation systems among farmers. The findings yield public policy and marketing recommendations for stimulating the adoption of new irrigation systems among farmers.

  Keywords: Agriculture, Innovation adoption, Received service quality, Perceived Value, Water scarcity
 • Pages 39-50

  Female head of household as the poorest person is one of the most vulnerable sectors of society, accounting for a significant percentage of the population. They are particularly important in development planning because of the role and importance of family livelihoods. Empowerment and promotion of the quantitative and qualitative level of their lives can provide grounds for poverty reduction, reduction of gender inequality, expansion of economic independence of households, and so on. The purpose of this study was to design a model of economic empowerment of women Heads of Households in Ilam province, using a case study method. The statistical population of the study is experts in the field of empowerment of women in different departments and organizations of the province. Using theoretical sampling, 28 experts were selected and the data were extracted through in-depth interviews with the aforementioned experts to achieve theoretical saturation. To analyze the obtained qualitative information, the grounded theory method has been used. The results showed that 43 concepts were obtained through open encoding, 7 axial categories by axial encoding and a nuclear category through selective encoding. The results also showed that the experts identified the new semantic of the economic empowerment of female headed households is in modifying and changing the traditional model of women's empowerment, and moving towards the completion of the value chain and identifying the underlying circles in order to achieve a new plan for the organization of home-based job and entrepreneurship Families, specially female heads of households.

  Keywords: Empowerment Model, Economic Empowerment, Female Head of Household, Grounded Theory, Ilam Province
 • Pages 51-62

  Present study conducted with the aim of explaining the distinctive Professional competencies performance of managers in greenhouse production units in Southern Khorasan. The research method was applied in terms of purpose, and descriptive-correlational in terms of collecting data. The study was conducted through the survey method. The statistical population of the study was 141 greenhouse owners from greenhouse cucumber production Units who were selected through the census method due to the limited statistical population. The instrument used for collecting data in this study was a questionnaire. At the time of research, 117 active greenhouses and information were collected and the statistical analysis was using of the discriminant analysis. The results of the analysis showed that out of the 23 independent variables examined, only 8 variables including observing the technical principles of growing operation, observing ethical beliefs, observing managerial competencies, observing the basic/generic competencies, the method of preparing the planting bed, the number of extension-training courses, the method of preparing the terrace and the planting operation, and the experience in greenhouse cultivation could maximally differ between successful and unsuccessful managers of greenhouse cucumber production Units in order of priority based on focal correlation coefficient.


  Keywords: Greenhouse products, Professional competencies, Production units, Managers, Discriminant analysis
 • Pages 63-76

  Rural areas play an important role in the world economy for a long time, due to the wide range of food and raw materials, which is especially important in developing countries. Rural development is also an important part of regional policy covering agriculture, forestry, natural resource management, land use, and economic diversification in rural communities. Selection and leveling of villages developed is one of the most important steps in the successful planning of rural development and overall success, especially in developing countries. This article is based on a fuzzy term of technique or order preference, which is similar to the ideal method (TOPSIS). The purpose of this paper is to develop a fuzzy TOPSIS approach to improve the quality of decision making to determine the level of development in the city of Islamshahr. In this research, the level of credit and score of rural development levels was done using Fuzzy-TOPSIS technique among villages in Islamshahr city. The results show that the Fuzzy-TOPSIS method is useful for deciding on the choice of developmental level, and the proposed system can provide accurate and reliable results.

  Keywords: TOPSIS, fuzzy, Rural Development, Ranking