فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فریده طباطبایی یزذی *، علی الغونه، فتانه بهروزیان، بهروز علیزاده بهبهانی صفحات 1-11

  در این پژوهش، گیاه حرا با استفاده از روش های خیساندن و فراصوت توسط حلال های آب و اتانول عصاره گیری شد. برای اولین بار از سه مدل دیفرانسیلیJشکل، Sشکل و نیم دایره ای شکلبرای بررسی الگوی تغییرات قطر هاله عدم رشد میکروبی استفاده شد. برای اثبات تعمیم پذیری روش های مدل سازی، تغییرات قطر هاله عدم رشد (دیسک دیفیوژن آگار) باکتری هایاشرشیا کلیو لیستریا اینوکوآناشی از اثر ضد میکروبی عصاره های مختلف گیاه حرا (اتانولی، اتانولی-فراصوت، آبی و آبی-فراصوت) در هشت سطح غلظتی (mg/ml510، 15، 20، 25، 30، 35 و40) بررسی شد. نتایج نشان داد که هر سه مدل ارائه شده دارای توانایی قابل قبولی جهت مدل سازی قطر هاله عدم رشد می باشند، اما مدل نیم دایره ای شکلبا ضریب تبیین (94/0-89/0)، ضریب تبیین اصلاح شده (93/0-87/0)، ضریب تبیین ارزیابی شده متقابل (85/0-80/0)، ریشه مربع میانگین خطا (45/1-96/0) بهترین انتخاب جهت بررسی تغییرات قطر هاله عدم رشد برای لیستریااینوکوآ و مدل Sشکل با ضریب تبیین (95/0-90/0)، ضریب تبیین اصلاح شده (93/0-88/0)، ضریب تبیین ارزیابی شده متقابل (87/0-82/0)، ریشه مربع میانگین خطا (42/0-25/0) بهترین انتخاب جهت بررسی تغییرات قطر هاله عدم رشد برای باکتری اشرشیا کلیبود. نتایج مدل سازی نشان داد که اثر ضد میکروبی عصاره های مختلف گیاه حرا (اتانولی، اتانولی-فراصوت، آبی-فراصوت و آبی) بر باکتری لیستریا اینوکوآ بیشتر از باکتری اشرشیاکلی بود. به طور کلی مدل های نوین دیفرانسیلی ارائه شده به دلیل داشتن پارامتر های مهم بیولوژیکی امکان درک بهتری از ماهیت بیولوژیک را فراهم کردند

  کلیدواژگان: اثر ضد میکروبی، فراصوت، قطر هاله عدم رشد، گیاه حرا، معادلات دیفرانسیل
 • مصطفی درویشنیا، جلال غلامنژاد، عیدی بازگیر*، اسماعیل زنگویی صفحات 12-26

  گیاهان دارویی حاوی ترکیبات ثانویه وسیعی هستند که اغلب دارای فعالیت زیستی مهمی می‌باشند و از آنجایی که عصاره‌های گیاهان به طور گسترده در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، روش‌های مختلف عصاره‌گیری بسیار حائز اهمیت می‌باشد. یکی از این گیاهان دارویی، برگ گیاه زیتون است که به ‌دلیل دارابودن ترکیبات فنولی، دارای اثرات ضد اکسیدانی و ضد‌میکروبی بیشتری نسبت به قسمت‌های دیگر آن دارد. هدف از این مطالعه بررسی شرایط بهینه استخراج  ترکیبات زیست‌فعال موجود در برگ گیاه زیتون منطقه مینودشت استان گلستان، با استفاده از روش سیال مادون بحرانی آب و اثر ضد باکتریایی آن بر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی به روش‌های حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) و انتشار دیسک می‌باشد. شرایط بهینه استخراج در دما‌های 120 تا C 180، تحت فشار متناظر با دمای استخراج و نسبت اختلاط 1:20 همراه با خواص فیزیکوشیمیایی (راندمان، کدورت و بریکس) انجام گرفت. خواص ضدمیکروبی(MICوMBC) عصاره‌های استخراج شده توسط هردو روش (خیساندن و سیال مادون بحرانی) در برابر باکتری‌های استافیلوکوکوساورئوس و اشرشیا کلی در غلظت‌های  ppm25تا 5130 با سه تکرار انجام شد که نتایج حاصل نشان از تاثیر غلظت بالای ترکیبات زیست‌فعال موجود در عصاره حاصل از روش سیال مادون بحرانی بر باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس داشت. همچنین در روش انتشار دیسک نیز باکتری گرم منفی اشرشیاکلی مقاوم‌ترین و استافیلوکوکوس اورئوس حساس‌ترین باکتری تعیین شد.

  کلیدواژگان: برگ زیتون، ترکیبات فنولی، حداقل غلظت بازدارندگی، حداقل غلظت کشندگی، سیال مادون بحرانی آب
 • شهره ملاکیان*، امیرحسین الهامی راد، عادل بیگی بابایی، مرتضی محمدی صفحات 27-38

  گیاهان دارویی حاوی ترکیبات ثانویه وسیعی هستند که اغلب دارای فعالیت زیستی مهمی می‌باشند و از آنجایی که عصاره‌های گیاهان به طور گسترده در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، روش‌های مختلف عصاره‌گیری بسیار حائز اهمیت می‌باشد. یکی از این گیاهان دارویی، برگ گیاه زیتون است که به ‌دلیل دارابودن ترکیبات فنولی، دارای اثرات ضد اکسیدانی و ضد‌میکروبی بیشتری نسبت به قسمت‌های دیگر آن دارد. هدف از این مطالعه بررسی شرایط بهینه استخراج  ترکیبات زیست‌فعال موجود در برگ گیاه زیتون منطقه مینودشت استان گلستان، با استفاده از روش سیال مادون بحرانی آب و اثر ضد باکتریایی آن بر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی به روش‌های حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) و انتشار دیسک می‌باشد. شرایط بهینه استخراج در دما‌های 120 تا C 180، تحت فشار متناظر با دمای استخراج و نسبت اختلاط 1:20 همراه با خواص فیزیکوشیمیایی (راندمان، کدورت و بریکس) انجام گرفت. خواص ضدمیکروبی(MICوMBC) عصاره‌های استخراج شده توسط هردو روش (خیساندن و سیال مادون بحرانی) در برابر باکتری‌های استافیلوکوکوساورئوس و اشرشیا کلی در غلظت‌های  ppm25تا 5130 با سه تکرار انجام شد که نتایج حاصل نشان از تاثیر غلظت بالای ترکیبات زیست‌فعال موجود در عصاره حاصل از روش سیال مادون بحرانی بر باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس داشت. همچنین در روش انتشار دیسک نیز باکتری گرم منفی اشرشیاکلی مقاوم‌ترین و استافیلوکوکوس اورئوس حساس‌ترین باکتری تعیین شد.

  کلیدواژگان: برگ زیتون، ترکیبات فنولی، حداقل غلظت بازدارندگی، حداقل غلظت کشندگی، سیال مادون بحرانی آب
 • لیلا ناطقی، فاطمه امیدوار، محمدرضا اسحاقی * صفحات 39-55

  استفاده از مکمل‌های پروبیوتیک در صنعت زنبورداری سبب افزایش سرعت رشد و بهبودضریب تبدیل خوراک و بهبود مقاومت در مقابل بیماری و افزایش تولید عسل می‌شوددر این تحقیق پروبیوتیک‌های دو گونه باکتری لاکتوباسیلوس ورمی‌فرم  و لاکتوباسیلوس فرمنتوم جدا شده از عسل معده زنبوران عسل، تحت آزمون‌های تشخیصی قرار گرفت. باکتری‌های پروبیوتیک مذکور در مقادیر  cfu/ml108 به صورت تکی و مخلوط به آبمیوه طبیعی هلو و توت‌فرنگی تلقیح شدند. آزمون‌های محصول عبارت بودند از ارزیابی اسیدیته و pH، ارزیابی درصد مواد جامد محلول (بریکس)، ارزیابی قابلیت زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک، ارزیابی درصد قندهای احیاء و همچنین ارزیابی حسی، نتایج نشان داد با افزایش مدت زمان نگهداری و افزایش جمعیت پروبیوتیک، میزان اسیدیته افزایش و pH، بریکس و همچنین درصد قندهای احیاء به طور معنی‌داری (05/0p≤) کاهش یافت. همچنین خصوصیات حسی تیمارها به‌ طور معنی‌داری (05/0p≤) با کاهش مقبولیت در طی زمان نگهداری و همچنین افزایش میزان جمعیت پروبیوتیک مواجه بود. با گذشت زمان قابلیت زنده‌مانی پروبیوتیک‌ها در تمامی تیمارها کاهش یافت که کمترین کاهش در تیمارهای حاوی مخلوط دو نوع پروبیوتیک رخ داد. اگر چه تعداد باکتری‌های پروبیوتیک طی 21 روز کاهش یافت ولی تعداد آن‌ها پس از 21 روز نگهداری بالاتر از cfu/ml106 بود بنابراین مطابق با استاندارد ملی‌کلیه آبمیوه‌ها بعنوان پروبیوتیک محسوب شدند. نتایج نشان داد تیمار حاوی آب هلو و دارای جمعیت cfu/ml108 از مخلوط 50 درصد  لاکتوباسیلوس باسیلوس ورمی‌فرم  و لاکتوباسیلوس فرمنتوم به عنوان تیمار بهینه انتخاب شد

  کلیدواژگان: آب توت فرنگی، آب هلو، پروبیوتیک، عسل، لاکتوباسیلوس فرمنتوم لاکتوباسیلوس ورمی فرم
 • نسیم ایل بیگی، محمد حجت الاسلامی*، هومان مولوی صفحات 56-69

  متابولیت‌های ثانویه با خواص زیست فعالی و عملکردی در اسانس گیاهان می‌توانند در جهت بهبود کیفیت و ماندگاری اکثر مواد غذایی به عنوان نگه‌دارنده طبیعی موثر واقع شوند. در این تحقیق با استفاده از اسانس‌های آویشن شیرازی، مرزه بختیاری و میخک در حین اینکه به حفظ کیفیت محصول و افزایش طول مدت نگه‌داری گوشت توجه می‌شود. بر اساس طرح آماری حداقل سطح پاسخ از اسانس سه گیاه آویشن، مرزه و میخک در سه سطح 300، 600 و ppm900 به قطعات مکعبی گوشت گاو به ابعاد 2 سانتیمتر افزوده شد و برای اطمینان از باقیماندن آنها بر سطح گوشت با استفاده از سوسپانسیون 4 درصدی نشاسته پوشش داده شدند.  غلظت موثر این ترکیبات در جلوگیری از رشد میکروارگانیسم‌ها، اکسیداسیون چربی و بافت گوشت مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی نتایج آزمایشات نشان داد که میخک در غلظت ppm900 بیشترین تاثیر را در کاهش تعداد میکروارگانیسم‌ها داشت در حالیکه آویشن بیشترین تاثیر را در کاهش تعداد استافیلوکوکوس ارئوس داشت. موثرترین عامل در کاهش باکتری های سرمادوست غلظت ppm900 از میخک و مرزه بود. آویشن در غلظت ppm900 موثرترین عامل در کاهش عدد پراکسید بود. ترکیب اسانس میخک در غلظت ppm500  و مرزه در ppm600بیشترین تاثیر را در حفظ سختی بافت گوشت در طول مدت نگهداری را داشت. پس از بهینه سازی پارامترهای مورد مطالعه مشخص گردید که اسانس آویشن با مقدار  ppm019/703، میخک با مقدار ppm900 و مرزه با مقدار ppm175/482 قادر است 87 درصد انتظارات را در این مطالعه برآورده کند.

  کلیدواژگان: اکسیداسیون چربی، آویشن شیرازی، بافت، گوشت گاو، مرزه بختیاری، میخک
 • حسین زمانی، سارا ناجی طبسی، مرضیه حسینی نژاد*، حامد عزیزنیا صفحات 70-81

  باکتری‌های اسید ‌لاکتیک علاوه بر داشتن خواص سلامت‌بخش بدن، باعث بهبود خواص حسی، بافت، خواص رئولوژیکی، تغذیه‌ای و افزایش ماندگاری بسیاری از محصولات غذایی می‌گردند. خمیر ترش حاصل از تخمیر خودبخودی غلات به عنوان منبع بسیار غنی از باکتری‌های اسید لاکتیک شناخته شده است. این پژوهش با هدف بررسی جمعیت باکتریایی، شناسایی باکتری‌های اسید لاکتیک موجود در خمیر ترش حاصل از سبوس گندم و ارزیابی اثر فعالیت این باکتری‌ها بر ترکیبات و خصوصیات بیوشیمیایی سبوس گندم انجام گرفته است. در اثر تخمیر خودبخودی سبوس گندم میزان کربوهیدرات بیش از سایر ترکیبات سبوس گندم تغییر داشت حال آن که پروتئین و خاکستر تغییر معنی‌داری نشان نداده و چربی و فیبر به طور معنی‌داری افزایش یافت.  همچنین طی ده روز زمان تخمیر، اسیدیته و تعداد باکتری‌های اسید لاکتیک افزایش، میزان آلودگی و pHکاهش داشت که نشان‌دهنده غالب شدن فلور لاکتیکی بود.میزان اسید فیتیک طی h6 پس از تخمیر به یک سوم مقدار اولیه خود رسید ولی پس از گذشت h12، 18 و 24 از تخمیر تفاوت معنی‌داری نداشته و میزان آن به‌ترتیب برابر 55/0، 50/0، و 48/0 درصد بر اساس وزن خشک سبوس بود. با استفاده ضریب پیرسون و روش جفت گروه بدون وزن با میانگین حسابی بر اساس ضریب تشابه 80 درصد، جدایه‌های کوکسی‌شکل به پنج گروه و جدایه‌های باسیل‌شکل به هفت گروه تقسیم‌بندی و از هر گروه یک جدایه به منظور شناسایی توسط روش توالی یابی S rRNA16 انتخاب شد. در نهایت باکتری‌های لاکتوباسیلوس کورواتوسلاکتوباسیلوس ساکئیلاکتوباسیلوس گرامینیسلاکتوباسیلوس پلانتاروم، لویکونوستوک سودومزوئینتریدسلویکونوستوک مزوئنتریدسلویکونوستوک هولزافلیویسلا کانفیوزاویسلا سیباریاپدیوکوکوس اسید لاکتیسیپدیوکوکوس پنتوزاسئوس و پدیوکوکوس استیلسی به عنوان باکتری‌های اسیدلاکتیک خمیرترش سبوس گندم شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: باکتری های اسید لاکتیک، تخمیر خودبخودی، توالی یابی، سبوس گندم
|
 • Farideh Tabatabaei Yazdi*, Ali Alghooneh, Fatane Behrozian, Behrooz Alizadeh Behbahani Pages 1-11

  English Abstract :In this study, for the first time, the pattern of changes in inhibition zone diameter was assessed by three differential models, i.e., J shape,S shape andsemicircular shape. To prove the generalizability of these modeling techniques, the change of inhibition zone diameter of Avicennia marina extract (obtained by different procedures, i.e., ethanol, ethanol-ultrasound, aqueous, aqueous-ultrasound), at eight different levels (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 mg/ml) against Escherichia coli and Listeria innocua was investigated. Results showed that, all models were capable of modeling the inhibition zone diameter, while, semicircular shape model was the best in investigation ofinhibition zone diameter against Listeria innocua (R2=0.89-0.94, R2adj=0.87-0.93, cross R2adj=0.80-0.85 and RMSE=0.96-1.45),as well, S shape model was the best in assessment of inhibition zone diameter against Escherichia coli (R2=0.90-0.95, R2adj=0.88-0.93, cross R2adj=0.82-0.87 and RMSE=0.25-0.42)Furthermore, results showed that different extracts of Avicennia marina imparted a greater effect on Listeria innocua than Escherichia coli. It's worth mentioning that, the novel differential models with important biological parameters are able to provide better insight into biological systems

  Keywords: Avicennia marina, Antimicrobial effect, Differential models, Inhibition zone diameter, Ultrasound
 • Esmaeil Zangoei, Eidi Bazgir*, Jalal Gholamnezhad, Mostafa Darvishnia Pages 12-26

  Post-harvest diseases are one of the most common causes of damage to fruits and vegetables, and the use chemical fungicides is the fastest method to control it. Therefore, in this study, it was investigated the effect of Neem, Thyme, fennel and Zataria extracts on apple blue mold, as an alternative to chemical fungicides. In this study, it was studied the effect of the plant extracts in vitro on the growth of fungal pathogen apple blue mold (P. expansum) by two methods included the paper disks and mixed media culture. Then, the effect of some plant extracts of Thyme and Fennel was studied on the rate of symptoms in a cold storage (4 ̊C). The results showed that the aqueous and alcoholic extracts of thyme with a concentration of 500 ppm and with 24.79 and 26.65 mm diameter inhibition zone of pathogen, respectively, were the best extract. The results of another in vitro test, the mixing test of plant extracts with the culture medium, were exactly the same as the disk test, and the concentration of 2000 ppm of aqueous and alcoholic extracts of thyme was 62.49 and 72.66, respectively, it reduced the pathogen growth when it was compared to the control. The results of the storage test showed that the area of spot formed in the treatment of aqueous and alcoholic extracts of thyme with a concentration of six in 1000 was 70.52 and 85.69% in comparison with the control, in other words, this concentration of thyme aqueous extracts showed the highest control of the disease in the storage. Based on the findings of this study, Thyme and Zataria extracts had the potential to control plant diseases, especially post-harvest diseases

  Keywords: Apple Blue Mold, Cherry, Fennel, Neem, Thym
 • Shohreh Mallakian*, Amir Hossein Elhami Rad, Adel Beyg Babaei, Morteza Mohammadi Pages 27-38

  Medicinal herbs contain large secondary compounds that often have important biological activity, and since extracts of plants are widely used in the pharmaceutical, food, and health industries, various extraction methods are very important. One of these herbs is the olive leaf, which has more beneficial properties than other parts due to its phenolic compounds, its antioxidant and antimicrobial effects. The purpose of this study was to determine the optimal conditions for extraction of bioactive compounds in the olive leaf of Minoodasht area of Golestan province, using by subcritical water method and its antibacterial effect on Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria by the methods of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) and Disc Distribution. Optimum extraction conditions were carried out at temperatures 120-180 ° C, under a pressure corresponding to the extraction temperature and mixing ratio of 1:20, with physicochemical properties (efficiency, turbidity, and brix). Antimicrobial properties (MIC and MBC) of extracts extracted by each and every one (soaking and subcritical water) against Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria in concentrations of 25-5130 ppm with three replications, the results showed that the effect of high concentrations of bioactive compounds in extracts obtained by the subcritical water method on gram-positive bacteria of Staphylococcus aureus. Also, in the disk diffusion method, resistant gram-negative bacteria of Escherichia coli and Staphylococcus aureus was the most sensitive bacteria.

  Keywords: Minimum bactericidal concentration, Minimum inhibitory concentration, Olive leaf, Phenolic compounds, Subcritical water
 • Fateme Omidvar, Mohammadreza Eshaghi*, Leila Nateghi Pages 39-55

  The use of probiotic supplements in the beekeeping industry can increase the growth rate and improve the feed conversion ratio and improve resistance to the disease and increase the production of honey. In this study, probiotics of two species of Lactobacillus vermiform and Lactobacillus fermentum isolated from honey bee stomach, under the diagnostic tests. The mentioned probiotic bacteria in quantities 108 cfu/ml as individually and mixed inoculated into natural peach and strawberries juice. The product tests included acidity acidity and pH assessment, soluble solids content (Brix), viability assessment of probiotic bacteria, evaluation of sugary regeneration, as well as sensory evaluation. The results showed that increasing the duration of maintenance and increasing the probiotic population increased acidity, pH, brix and also the percentage of reducing sugars significantly (p≤0.05) deacreased. Also sensory properties of the treatments were significantly associated with decreasing acceptability during storage and also increasing the probiotic population (p≤0.05). Over time, survival of probiotics was reduced in all treatments that the least reduction was observed in treatments contain mixing of two types of probiotics. Althought the number of probiotic bacteria during 21 days decreased but their number after 21 days of storage was higher than 106 cfu/ ml, so they were considered as probiotics in accordance with national standard for jouices. The results showed that the tratment contains peach juice with a population of 108 cfu/ml from the 50% mixture of Lactobacillus vermiform and Lactobacillus fermentum was selected as the optimal treatment.

  Keywords: Honey of bee stomach, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus vermiform, Probiotic peach juice, Probiotic strawberry juice
 • Nasim il, Beigi, Mohammad Hojjatoleslamy*, Homan Molavi Pages 56-69

  Almond and soy milk, due to unsaturated fatty acids phytosterols and antioxidant Compounds are important among functional Drinks. Fermentation of these products using probiotic microorganisms of kefir grains increases the functional properties. Therefore, in this study, we investigated the physicochemical properties (acidity, antioxidant and viscosity), microbial (number of bacteria of lactic acid and yeast) and sensory of fermented almond / soybean milk using kefir starter. For this purpose, different conditions of fermentation processes including different concentrations of sugar (1-5%), and inoculum (0/04-0/1%), and fermentation temperature (20-30 °C) were investigated using response surface methodology (RSM) in Central Composite Design (CCD). The results showed by increasing the sugar concentration and inoculum, the acidity and antioxidant activity of the samples were increased. Effect of sugar concentration, inoculation and fermentation time had a significant effect on the number of lactic bacteria and yeasts (p<0.01). Sensory evaluation results of the samples showed that with increasing the percentage of inoculum, overall acceptance of samples were increased. Based on the results of the optimization of the conditions of the beverage production process, it can be stated that for the production of beverages with appropriate physico-chemical and organoleptic properties was 3.51% sugar concentration, 0.1% inoculation and 23.50 °C. fermentation temperature. In this condition, maximum antioxidation powerful, number of probiotics (acid lactic bacteria and yeasts), apparent viscosity was 47.19%, 48×106 cfu/ml and 28×106 cfu/ml, 165.17CP respectively with a maximum score for sensory assessments

  Keywords: Almond-soymilk beverage, Kefir starter, Optimization of fermentation conditions, Qualitative properties
 • Hamed Aziznia, Marzieh Hosseininezhad*, Sara Naji Tabasi, Hossain Zamani Pages 70-81

  In the poultry industry, additives such as antibiotics are used to increase performance and reduce mortality. In recent years, probiotics are used in poultry nutrition due to their beneficial effects on production and absence in carcasses. In the poultry industry, Bacillus spp. probiotics are used to help increase feed intake and reduce the risk of salmonella infection. The purpose of this study was to isolate native probiotic strains with these abilities. In this research, 25 samples from freshly feces from 7 poultry and 16 samples from 3 rice field regions of Golestan province were collected. After isolation of Bacillus spp. on nutrient agar, their probiotic characteristics such as enzyme production, bile salt, acid, pepsin, trypsin and antibiotic resistance, and the ability of attachment to intestinal epithelial cells and inhibit Salmonella enterica serovar Typhimurium invasion were evaluated. The selected strain was identified by polymerase chain reaction (PCR) and 16S rDNA sequence. Top strain was identified as Bacillus tequilensis, which showed the highest binding to epithelial cells of the intestine and prevented the binding of Salmonella spp. This strain can improve the quality of poultry as a chicken diet and reduce the incidence of salmonellosis in chickens and humans, which, if this is achieved, will be a step towards consumer health. Considering the results obtained in this project, it is hoped to produce native probiotic for the prevention of Salmonella infection in Iran.

  Keywords: Bacillus, Poultry flora, Probiotic, Salmonella enterica serovar Typhimurium