فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی - سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ثریا ضیایی* صفحات 11-20
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه در میان مراجعان کتابخانه های عمومی شهر مشهد انجام شد.

  روش شناسی

  تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی و پیمایشی است. از پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری مورد نظر شامل از کلیه مراجعان کتابخانه های عمومی شهر مشهد که تعداد کل آن ها حدود 50 هزار نفر است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که 43/7 از پاسخگویان عقیده دارند که تشویق والدین مهم ترین عامل مشوق مطالعه آنان است. عامل دوم «آموزش روش صحیح مطالعه» 37/7 و سومین عامل «وجود منابع مناسب موردنیاز در کتابخانه» با 35/7 عوامل بازدارنده نیز شامل استفاده از شبکه های اجتماعی با 47/11و نداشتن انگیزه کافی و مناسب برای مطالعه با 32/11 بود.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاکی از این است که خوشبختانه در بین تمام اقشار با هر نوع درآمدی، اهمیت مطالعه موردقبول است. از طرفی توجه به چگونگی مطالعه و منابع در کتابخانه ها، نشان می دهد که افراد نسبت به پژوهش های مهر و موم های قبل به نقش کتابخانه ها توجه بیشتری می کنند.

  کلیدواژگان: مطالعه، کتابخانه های عمومی، مشهد
 • یوسف محمد کریمی*، مهدی یزدان پرست صفحات 21-32
  هدف

  هدف این پژوهش طراحی الگویی برای بررسی چگونگی تاثیر قابلیت های پویای فناوری اطلاعات با نقش میانجی هوشمندی سازمانی و قابلیت اشتراک دانش بر بهبود مزیت رقابتی در کسب وکارهای کوچک و متوسط (SME) فعال در حوزه فناوری اطلاعات استان تهران است. روش شناسی: روش پژوهش در این مقاله توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل مجموعه شرکت های کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری اطلاعات استان تهران است. روش نمونه گیری در این کار پژوهشی طبقه ای- نسبتی بوده و در همین راستا، تعداد 210 پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های مورد مطالعه توزیع شد. سپس، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی روایی پرسشنامه ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته

  نتایج مدل ساختاری نشان داد که قابلیت های پویای فن آوری اطلاعات  (46/0β =) و همسان سازی فن آوری اطلاعات (52/0β =) اثر مثبت بر روی قابلیت اشتراک دانش و زیرساخت های فن آوری اطلاعات تاثیر قابل ملاحظه ای را بر روی همسان سازی فن آوری اطلاعات داشتند (82/0β =).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان دادند که قابلیت های پویای فناوری اطلاعات از طریق دو متغیر میانجی قابلیت اشتراک دانش و هوشمندی سازمانی بر بهبود مزیت رقابتی کسب وکارهای کوچک و متوسط تاثیر مثبت دارند.

  کلیدواژگان: قابلیتهای پویا، هوشمندی سازمانی، اشتراک دانش، مزیت رقابتی، فناوری اطلاعات
 • محسن اعظمی* صفحات 33-44
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش فن بازار در تجاری سازی محصولات دانش بنیان از طریق شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تجاری سازی در بستر فن بازار است.

  روش شناسی

   روش پژوهش آمیخته بوده و از کسب نظر خبرگان حوزه فناوری برای دست یابی به ابعاد و مولفه های موثر بر تجاری سازی در بستر فن بازار استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه توزیع شده میان جامعه آماری (مستخرج از روش دلفی) از طریق روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که از میان 43 شاخص های مطرح شده در حوزه تجاری سازی محصولات دانش بنیان در بستر فن بازارها، 9 عامل استخراج شدند که درمجموع 738/80 درصد از کل واریانس تغییرات را تبیین می کنند.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج یافته ها نشان می دهد که عوامل «بازاریابی فناوری (574/17 درصد واریانس کل)»، «مشاوره و انتقال تکنولوژی (674/15 واریانس کل)» و «عوامل حقوقی و تامین مالی (773/11 واریانس کل)»؛ به عنوان عوامل اول تا سوم بیشترین تاثیر را در تجاری سازی محصولات دانش بنیان در بستر فن بازارها داشته اند

  کلیدواژگان: فن بازار، تجاری سازی، دانش بنیان
 • میترا قیاسی*، قاسم علی احسانیان صفحات 45-56
  هدف

  ارزیابی بازخورد استفاده از موتورهای جستجوی گوگل و یاهو در پژوهش های دانشجویان تحصیلات تکمیلی داتشگاه پیام نور بابل است.

  روش شناسی

  این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و به روش پیمایشی - تحلیلی انجام شده است. ابزار پژوهش از نوع پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق مشورت با متخصصان اخذ گردید و پایایی آن بر اساس آزمون الفای کرنباخ معادل 839/0 تعیین شد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور بابل به تعداد151 نفر بود و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 108 نفر بدست آمد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها

  بین رضایت دانشجویان از موتور جستجوی گوگل و یاهو تفاوت معنی دار وجود داشت(001/0 P=.). بین باز خورد شناخت دانشجویان از شاخص های موثر بر بازیابی اطلاعات از موتورهای مورد بحث تفاوت معنی دار وجود اشت(001/0 P=.). میانگین مولفه های مورد بررسی برای موتور جستجوی گوگل نسبت به موتور جستجوی یاهو بیشتر است (گوگل 04/4و یاهو: استفاده 76/3). به طوری که آزمون انجام شده بین این دو موتور از این نظر تفاوت معنی دار نشان داد (001/0 P=.). دانشجویان از موتورهای گوگل و یاهو بیشتر به منظور "انتخاب موضوع" استفاده می کنند.

  نتیجه گیری

  دانشجویان دانشگاه پیام نور بابل جهت انجام پروژه های پزوهشی خود از موتور جستجوی گوگل بیش از یاهو استفاده می کنند. سطح آشنایی آنان با موتور جستجوگوگل بیشتر از یاهو بود و از نتایج جستجوی خود در موتور گوگل رضایت بیشتری نسبت به یاهو داشتند.

  کلیدواژگان: موتورهای جستجو، گوگل، یاهو، تحصیلات تکمیلی، بابل، دانشگاه، پیام نور
 • طیبه شهمیرزادی*، محسن حاجی زین العابدینی، فاطمه پازوکی صفحات 57-70
  هدف

  به کارگیری قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آردی ای)، به عنوان قواعد جدید فهرست نویسی و با توجه به محیط و منابع اطلاعاتی جدید ضرورتی انکارناپذیر است. هدف این پژوهش، شناسایی امکان به کارگیری آردی ای در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس میزان همخوانی پیشینه های کتاب شناختی تهیه شده در نرم افزار سیمرغ با آردی ای است.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با روش پیمایشی تحلیلی و به صورت تطبیقی انجام شده است. تعداد 210 پیشینه کتاب شناختی فارسی در موضوع کشاورزی واردشده در نرم افزار کتابخانه ای به کاررفته شده در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بررسی شد.

  یافته های پژوهش

  نتایج نشان داد که اشکال «تفاوت با آردی ای» با فراوانی 45.56 درصد و سپس اشکالات «تایپی و املایی» با 33.75 درصد، سهل انگاری در ورود اطلاعات با 21 درصد و اشکال فهرست نویسی با 01/8 درصد در پیشینه ها و عدم درج اطلاعات در فیلدهای درست با 79/3 درصد بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  با استفاده از نتایج این پژوهش، زمینه مناسب برای برنامه ریزی به منظور به کارگیری آردی ای فراهم می شود. انجام چنین پژوهش هایی از سوی کمیته راهبردی آردی ای توصیه شده و نتایج حاصل از آن برای همکاری های بین المللی در این زمینه سودمند خواهد بود. در پایان، الگوی پیشنهادی برای به کارگیری آردی ای در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارائه شد.

  کلیدواژگان: پیشینه های کتابشناسی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فهرست نویسی توصیفی، قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آردی ای)، مارک ایران، نرم افزار سیمرغ
 • سیدحامد هاشمی، علی اکبر خاصه* صفحات 71-88
  هدف

  هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت پژوهشهای فارسی زبان در حوزه مدیریت دانش در پایگاه آی.اس.سی است.

  روش تحقیق

  پژوهش حاضر ازنظر نوع جزو پژوهش های کاربردی است که در آن از تکنیکهای علم سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه پژوهشهای مدیریت دانش تشکیل میدهند که در بازه زمانی ده ساله (1387 تا 1396) در پایگاه آی.اس.سی نمایه شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و ترسیم نقشه های این پژوهش از نرم افزارهای بیب اکسل، یو.سی.آی نت، نت دراو، و ووز-ویور استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته ها آشکار ساخته که تعداد مقالات آی.اس.سی در بازه زمانی ده ساله (1387-1396) روی هم رفته دارای رشدی نسبی بوده است. از نظر شاخص های تعداد مقاله، تعداد استناد و شاخص اچ، «اخوان پ» برترین نویسنده ایران در حوزه مدیریت دانش به شمار میرود. همچنین، از نظر شاخصهای هم نویسندگی، مجددا «اخوان پ» حائز بهترین جایگاه در شبکه است. همچنین، نتایج مربوط به خوشه بندی نشان داد که پژوهشهای انجام شده در حوزه مدیریت دانش از هشت خوشه موضوعی اصلی تشکیل شده اند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به تنوع وجود نویسندگان از رشته های مختلف در بین مقالات و همچنین خوشه های متنوع حاصل از تحلیل هم واژگانی، پژوهش حاضر موید این نظریه است که حوزه مدیریت دانش حوزه ای میان رشته ای می باشد. همچنین با توجه به جمیع شاخص های علم سنجی بررسی شده در این پژوهش، به نظر می رسد «اخوان پ» شاخصترین پژوهشگر ایران در مدیریت دانش است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، علم سنجی، شاخص اچ، هم نویسندگی، مرکزیت، تحلیل هم واژگانی، ارزیابی پژوهش
|
 • Soraya Ziaei* Pages 11-20

  The main purpose of this study is to investigate encouraging and discouraging factors of reading habits among users of the public libraries in Mashhad. This practical research was conducted through a descriptive survey method. To collect the research information questionnaire was used. The statistic population of the research was selected from all the users of the public libraries of Mashhad which were about fifty thousand individuals. Our findings show that 7.43 of the population believes that encouragement from parents is the most important factor to develop a reading habit. The select most significant elements were teaching the proper method to study 7.37 and the third important factor was the existence of necessary and suitable resources in the library 7.35 Discouragement factors include using social media 11.47 and not having enough motivation to study 11.32. The result of this research indicates that fortunately the importance of reading is accepted by most people, with different social classes and incomes. Moreover, attention to study and resources in libraries shows that people are paying more attention to the role of libraries than in previous years.

  Keywords: Study, Public libraries, Mashhad
 • Yousef Mohammad karimi*, Mehdi yazdanparast Pages 21-32
  Purpose

  The purpose of this study is to design a model for assessing how dynamic information technology capabilities play the role of organizational intelligence mediator and the ability to share knowledge on improving the competitive advantage of SMEs in the field of information technology in Tehran province.

  Methodology

  The research method in this article is descriptive-correlational. The statistical population of the research includes a set of small and medium enterprises active in the field of information technology in Tehran province. The sampling method was class-related research and 210 questionnaires were distributed among managers and senior experts of the companies under study. Then, by using factor analysis, the validity of the questionnaires was examined. Also, structural equation model was used to test the research hypotheses.

  Findings

   The results of the structural model showed that the dynamic capabilities of information technology (β = 0.46) and information technology integration (β = 0.52) had a positive effect on knowledge sharing capability and information technology infrastructure. Had information technology matching (β = 0.82). Conclustion: The results of the research showed that the dynamic capabilities of information technology have a positive effect on the improvement of the competitive advantage of small and medium businesses through two intermediary variables: the ability to share knowledge and organizational intelligence.

  Keywords: Dynamic Capabilities, Organizational Intelligence, Knowledge Sharing, Competitive Advantage, Information Technology
 • Mohsen Aazami * Pages 33-44
  Purpose

  The aim of research examining the role of knowledge in the market of technology commercialization through identifying and Foundation products ranking factors affecting commercialization technology platform in the market.

  Methodology

   In this study, qualitative research methods (Delphi) and obtaining the opinion of experts the field to achieve the technology of component dimensions and influencing the market in the context of technology commercialization.

  Findings

  After the identification of the agents, in the form of a questionnaire distributed among the population, the component identified by the exploratory factor analysis rating. The results of the exploratory factor analysis showed that among the 43 identified effective index index in the commercialization of knowledge in the context of Foundation products after market fan spin variables, eventually operating detected 9 that in the total percentage of the variance of the jurist manmodend 80.738.

  Conclusion

  The results showed That "Technoligy marketing", "consulting and technology transfer" and legal supply and financial factors to the rank order of the role of the market in technology commercialization is the founder of knowledge products. The results of the findings also show that the factors of "technology marketing (17.574 percent of total variance)," "consulting and technology transfer (15.674 total variance)," and "legal and financing factors (11.773 total variance) "As the first to third factors, have had the greatest impact on the commercialization of knowledge-based products in the marketplace.

  Keywords: Technomarket, the commercialization, knowledge Base Company
 • Mitra Ghiasi *, Ghasem Ali Ehsanian Pages 45-56
  Purpose

  Evaluation feedback on using Google and Yahoo search engines in postgraduate students’ researches of Payame Noor University in Babol

  Methodology

  This research is applied and survey - analytical. The research tool was a researcher-made questionnaire that its validity was obtained by consulting the experts and reliability was determined based on Cronbach's alpha test(0.839). The statistical population included 151 graduated students of Payam Noor University in Babol and the sample size was 108 according to the Cochran formula. The sampling method was random. For data analysis software SPSS version 22 was used.

  Findings

  There was a significant difference between the satisfaction of students from the Google search engine and Yahoo(P=0.001). There is a significant difference between the students' familiarity with the factors affecting the search engines(P=0.001). The average of the components examined for the Google search engine is higher than Yahoo's search engine (Google =4.04 Vs. Yahoo=3.76) and this difference was significant(P=0.001). The students use these search engines to choose the subject of research.

  Conclusion

  Students use Google's search engine at different stages of their research more

  Keywords: Search Engines, Google, Yahoo, Graguate Students, Payam Noor University, Babol
 • Tayebeh Shahmirzadi *, Mohsen Haj Zeinolabedin, Fatemeh Pazooki Pages 57-70
  Purpose

  The use of the rules of description and access to the source (RDA), as the new rules of cataloging, and in accordance with the new environment and sources of information, are indispensable. The purpose of this research is to identify the possibility of using RDA in the Agricultural Research, Education and Extension Organization based on the consistency of bibliographic records prepared in Simorgh software with RDA.

  Methodology

  The present study is an applied research and has been carried out in a comparative and analytical survey. A total of 210 Persian bibliographic records were reviewed on the subject of agricultural inputs in the library software used in the Agricultural Research, Education and Extension Organization.

  Findings

  The results showed that the differences with RDA were 45.56 percent, followed by typing and spelling errors of 33.75%, negligence in entering information by 21 percent, and cataloging forms with 8.1 percent in the records and lack of data entry. The right fields were 3.79 percent. Using the results of this study, an appropriate field for planning for the use of RDA is provided. Doing such research is recommended by the Strategic Committee of RDA, and the results will be useful for international cooperation in this regard.

  Conclusion

  In the end, a proposed model for the use of RDA was presented at the Agricultural Research, Education and Extension Organization.

  Keywords: Agricultural Research, Education, Extension Organization, Resource, Cataloging Rules, Description, Access (RDA), IRAN MARC, Simorgh-Nosa Software
 • Seyed Hamed Hashemi, Ali Akbar Khasseh * Pages 71-88
  Purpose

  Applying bibliometric indicators, this study tries to investigate the status of Persian knowledge management research based on the records in the Islamic World Science Citation Database (ISC) during the years 2008 to 2017.

  Methodology

  This is a scientometric applied research. Bibliometric techniques and social network analysis are used in conducting this research. The research population consists of articles published in the field of knowledge management that have been indexed in ISC database during a 10-years period (2008-2017). BibExcel, UCInet, NetDraw and Vosviewer are among software that were used for analyzing data and drawing maps in this research.

  Findings

  The results showed a relatively steady growth in the number of knowledge management articles indexed in ISC between 2008 and 2017. “Akhavan P” is considered to be Iran's top researcher in the field of knowledge management in terms of the number of articles, citations and h-index. Also, based on co-authorship indicators, again “Akhavan P” owns the best position in the network. Moreover, results uncovered that 8 clusters are formed in knowledge management research.

  Conclusions

  Due to the diversity of authors from different disciplines among the articles as well as the variety of clusters resulting from co-word analysis, the present study confirms the theory that the field of knowledge management is an interdisciplinary one. Finally, based on integrative indicators, it can be stated that “Akhavan P” is the most influential researcher of Iran in knowledge management research during past 10 years.

  Keywords: Knowledge Management, Scientometrics, H-index, Co-authorship, Centrality, Co-word Analysis, Research Evaluation