فهرست مطالب

مهار زیستی در گیاه پزشکی - سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • راحله سادات شیرازی، صدیقه فاطمی *، شهرام نعیمی صفحات 1-14

  قارچ هایvar. chlamydosporia Pochonia chlamydosporia و Purpureocillium lilacinumاز عوامل کنترل بیولوژیک مهم نماتدهای گره ریشه و سیست نماتدها هستند. هر دو قارچ اولین بار از نماتد سیست چغندر قند از خراسان جدا سازی شدند و کارآیی امیدوار کننده ای روی کنترل نماتدهای Heterodera schachtii،Globodera rostochiensis و Meloidogyne spp. نشان داده اند. در این مطالعه میزان اسپورزایی و ماندگاری قارچ ها روی بسترهای جامد طی دو ماه بررسی شد. قارچ ها روی بسترهای غلات شامل بذر گندم، بذر جو، سبوس گندم، سبوس برنج و پوسته شلتوک کشت داده شدند و اسپور دهی و پایداری آن ها در شرایط دمای اتاق و یخچال ارزیابی شد. بسته به نوع بستر، زمان نگهداری و دما و نیز میزان اسپوردهی قارچ ها متفاوت بود. P. chlamydosporia روی بذرگندم، بذر جو، سبوس گندم و سبوس برنج پس از 30 روز و روی پوسته شلتوک پس از دو ماه اسپوردهی نمود. P. lilacinumهمه بسترها را پس از 30 روز کلونیزه کرد و روی بذر جو و پوسته شلتوک برنج بیشترین اسپورزایی را داشت. ماندگاری P. chlamydosporia و P. lilacinum پس از 60 روز نگهداری در 25 درجه سلسیوس مقداری کاهش نشان داد، ولی در دمای10 درجه سلسیوس تغییر معنی داری نیافت. بالاترین جمعیت پوکونیا روی سبوس های گندم و برنج به میزان 108 × 5/1 و روی بقیه بسترها 107 × 7 اسپور در هر گرم بستر و برای پورپوریوسیلیوم روی سبوس گندم و جو به ترتیب 108 × 7/2 و 108 × 5/1 اسپور در هر گرم پس از 60 روز بود. کلامیدوسپورها مرحله استراحتی پوکونیا و یکی از رایج ترین منابع تلقیح در خاک هستند. پوکونیا روی جو جمعیتی معادل 105 × 1/1 و روی سبوس برنج و گندم معادل 103 × 5 کلامیدوسپور تولید نمود.

  کلیدواژگان: زنده مانی، بسترهای کشت، تولید انبوه، غلات
 • تبسم ناصری پور *، سعید نصرالله نژاد، سمیرا شهبازی، کامران رهنما صفحات 16-32

  این پژوهش به منظور بررسی الگوی بیان آنزیم های کیتیناز در جدایه های جهش یافته قارچ Trichoderma harzianum، نسبت به جدایه وحشی انجام شد. ابتدا جدایه های گونه T. harzianum با دوز بهینه250 گری پرتوگاما، در معرض جهش قرار گرفتند. توان آنتاگونیستی جدایه های جهش یافته و وحشی با آزمون کشت متقابل در حضور بیمارگر گیاهیSclerotinia sclerotiorum مورد بررسی قرار گرفت. تمامی آنالیزهای آماری با نرم افزار SAS و آزمون حداقل اختلاف معنی دار (LSD) انجام شد. پروفایل پروتئینی آنزیم های تولیدشده کلیه جدایه ها با آزمون الکتروفورز SDS-PAGE و الگوی پروتئوم گونه وحشی به همراه جدایه جهش یافته Th M8 با سوبسترای کیتین کلوئیدی و با استفاده از تکنیک الکتروفورز دو بعدی و نرم افزار ImageMaster 2D Platinum مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اکثر جدایه های جهش یافته نسبت به جدایه وحشی در تولید آنزیم های خارج سلولی کیتیناز، از نظر آماری در سطح پنج و یک درصد دارای اختلاف معنی دار بودند. همچنین نتایج آزمون آنتاگونیستی نشان داد، پتانسیل کنترل جدایه های جهش یافته نسبت به جدایه وحشی در مقابله با قارچ S. sclerotiorum به طور معنی داری افزایش یافته است. بیشترین و کمترین بازدارندگی به ترتیب مربوط به جدایه Th M8 با 72 درصد و Th M3با 43 درصد بازدارندگی بود. از طرفی الگوی پروتئوم بر اساس تکنیک الکتروفورز دوبعدی نشان داد که لکه های پروتئینی جدایه جهش یافته در مقایسه با جدایه وحشی به صورت کمی و کیفی متفاوت هستند. این موضوع نشان می دهد که موتاسیون می تواند منجر به تغییر در الگوی بیان پروتئین های مترشحه شود. به طورکلی نتایج این مطالعه نشان داد که تکنیک پرتودهی گاما می تواند در تولید آنزیم های موثر در مایکوپارازیتیسم و بهبود پتانسیل کنترل بیولوژیک در مدیریت بیماری های گیاهی موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: تریکودرما، پرتو گاما، الکتروفورز یک بعدی، الکتروفورز دوبعدی، کیتیناز
 • المیرا ابوترابی*، شهرام فرخی صفحات 33-44

  بید گوجه فرنگی (Tuta absoluta)، یکی از آفات مخرب و کلیدی گوجه فرنگی است که در صورت طغیان محصول را به طور کامل از بین می برد. در این بررسی بیمارگری نماتدSteinernema feltiae Filipjev روی سنین مختلف لاروی T. absolutaدر شرایط آزمایشگاه و همچنین غلظت موثر نماتد در کنترل آفت در شرایط گلخانه ارزیابی شد. در مطالعه آزمایشگاهی، نتایج تاثیر غلظت های صفر، 125، 200، 355، 632 و 1124 عدد لارو عفونت زای سن سوم نماتد (Infective juveniles, IJs) روی لاروهای سنین دو تا چهار بید گوجه فرنگی نشان داد که 48 ساعت پس از آلوده سازی، نماتد قادر به بیمارکردن سنین لاروی آفت می باشد و با افزایش تراکم جمعیت نماتد، درصد تلفات نیز افزایش می یابد. درصد تلفات سنین لاروی T. absoluta، در سطح احتمال 1% اختلاف معنی داری با یکدیگر داشتند. درصد مرگ و میر لاروهای سنین دوم، سوم و چهارم در بالاترین غلظت نماتد 1124 عدد IJs به ترتیب 5/31، 6/75 و 9/85 درصد بدست آمد. این مقادیر در کمترین غلظت نماتد به ترتیب معادل 8/16 ، 7/26 و 3/30 درصد بود. برای انجام آزمایش در شرایط گلخانه، سه تیمار شامل موثرترین غلظت نماتد معادل 1124 عدد IJs در یک میلی لیتر آب، فراورده بلتیرول باکتریBacillus thuringiensis (Bt)،با غلظت 5/2 در هزار (32% WP) به عنوان تیمار مقایسه و تیمار شاهد بدون نماتد در شش تکرار در نظر گرفته شد. میانگین تلفات سنین مختلف لاروی بید گوجه فرنگی در تیمار S. feltiae با 9/2±5/77 درصد در مقایسه با نتایج حاصل از تاثیر فراوردهBt با 7/13±40 درصد و تیمار شاهد، اختلاف معنی داری داشت. نتایج به دست آمده حاکی از پتانسیل نماتد S. feltiae در بیمارگری لاروهای بید گوجه فرنگی و تاثیر معنی دار آن در ایجاد تلفات روی این آفت می باشد.

  کلیدواژگان: بید گوجه فرنگی، کنترل بیولوژیک، نماتد بیمارگر حشرات
 • فرزانه اسدی، حسین علایی*، روح الله صابری ریسه، اعظم زین الدینی ریسه صفحات 45-58

  گونه های تریکودرما به دلیل تنوع متابولیسمی و قدرت رقابتی، از موجودات غالب میکروفلور خاک بوده و تقریبا در تمام زیستگاه ها وجود دارند. در این پژوهش توانایی چهار سویه منتخب تریکودرما برای کنترل بیماری پوسیدگی ساقه و ریشه خیار ناشی از قارچ Fusarium solani مورد مطالعه قرار گرفت. بذرهای جوانه زده خیار در خاک های سترون تیمار شده با سویه های تریکودرما کشت شدند. در مرحله ی چهار برگی بوته های خیار، بیمارگر به خاک گلدان ها مایه زنی گردید. بعد از گذشت یک ماه از مایه زنی بیمارگر شدت بیماری و فاکتورهای رشدی در گلدان های تیمار شده با تریکودرما در مقایسه با شاهد بررسی شدند. نتایج نشان داد سویه های تریکودرما باعث کاهش شدت بیماری و افزایش فاکتورهای رشدی شدند به طوری که سویه هایTrichoderma harzianum T127-12و Trichoderma aureoviride T189-4 هر دو با 67/91 درصد بیشترین تاثیر را در کاهش شدت بیماری نسبت به گیاه شاهد داشتند. نتایج بررسی اثر سویه های تریکودرما روی فاکتورهای رشدی گیاه شامل طول ریشه و ساقه، وزن خشک ریشه و اندام های هوایی، قطر ساقه و کلروفیل نسبی نشان دادکه تیمارهای مختلف سویه های تریکودرما تاثیرمثبتی در افزایش فاکتورهای رشدی گیاه داشت به طوری که سویه های T189-4 و T127-12 بر روی وزن خشک ریشه در حضور بیمارگر به ترتیب با 97 و82 درصد افزایش، بیشترین تاثیر را داشتند. نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از این سویه های بومی تریکودرما می تواند برای کنترل پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه در برنامه مدیریت تلفیقی بیماری توصیه شود.

  کلیدواژگان: تریکودرما، فوزاریوم، شدت بیماری، فاکتورهای رشدی، کلنیزاسیون
 • مهناز کشاورز، مهدی صدروی*، محمد عبداللهی صفحات 59-69

  پژمردگی فوزاریومی ناشی از Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli یک بیماری مهم انواع لوبیا در جهان است. بیماریزایی دو جدایه بیمارگر از جنوب غرب ایران روی سه نوع لوبیای چشم بلبلی، قرمز و چیتی آزمایش شد. سپس برای یافتن روش مناسب مهارزیستی بیماری، درصد بازدارندگی از رشد میسلیوم این دو جدایه بیمارگر توسط عصاره جدایه های Trichoderma harzianum در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. عصاره جدایه برتر T. harzianumبا روش مخلوط کردن با محلول نیترات نقره به نانوذره تبدیل و تشکیل ذرات نانو با بررسی طیف جذبی آنها با طیف سنجی نوری با اشعه ماوراءبنفش بررسی شد. حداکثر جذب نوری در طول موج 440 نانومتر در غلظت 5 میلی مول نیترات نقره مشاهده شد. تاثیر بازدارندگی ده غلظت این ماده نانوذره بر رشد میسلیوم جدایه پرآزارتر بیمارگر آزمایش و غلظت EC50 آن 650 قسمت در میلیون تعیین شد. همچنین تاثیر غلظت های EC30، EC50، EC70 آن، عصاره خالص T. harzianum و محلول نیترات نقره، بر شدت بیماری در لوبیا چیتی و قرمز در شرایط گلخانه آزمایش شد. همه تیمارهای این آزمایش باعث کاهش معنی دار شاخص شدت بیماری در هر دونوع لوبیا شدند، ولی همه غلظت های ماده نانو بیشتر از نیترات نقره و عصاره خالص T. harzianum شدت بیماری را کاهش دادند. توانایی مهارزیستی این بیماری با عصاره نانوذره T. harzianumبرای نخستین بار گزارش می شود.

  کلیدواژگان: بیماری گیاهی، پژمردگی، لوبیاقرمز، لوبیاچیتی، لوبیاچشم بلبلی، نانوذره
 • سید رضا گلستانه، فرحان کچیلی *، آرش راسخ، مهدی اسفندیاری، محمد ابراهیم فراشیانی صفحات 70-83

  زنبورهای پارازیتوئید اغلب براساس شرایط فیزیولوژیکی یا محیطی، رفتار کاوشگری خود را تنظیم می کنند. در این مطالعه اثر سن و تجربه بر رفتار کاوشگری زنبورFopius carpomyiae Silvestri، پارازیتوئید مگس میوه کنار Carpomyia vesuviana Costa مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور جمعیت هم سن زنبور در دو گروه سنی 7-8 و 12-13 روزگی تشکیل و زنبورهای ماده جفت گیری کرده به طور انفرادی روی میوه کنار آلوده به یک دسته تخم مگس میوه رهاسازی شدند و انواع رفتارها و زمان تخصیص یافته به آنها به وسیله مشاهده پیوسته، تعیین شد. در آزمایش بعدی، زنبورهای این دو گروه سنی، پس از 24 ساعت مواجهه با تخم میزبان به محدوده حضور میزبان معرفی و رفتارهای کاوشگری آنها با زنبورهای بدون تجربه مقایسه شد. زنبورهای ماده مسن تر به طور معنی داری مدت زمان بیشتری (5 دقیقه و 48 ثانیه) را نسبت به زنبورهای جوان تر (5 دقیقه و 13 ثانیه) در محدوده حضور میزبان ماندند، اما با توجه به عدم اختلاف معنی دار (636/0P=) در مدت زمان تخم گذاری (28/9±7/144 در مقابل 88/8±4/146 ثانیه)، درصد پارازیتیسم زنبورهای جوان (2/3±2/39) در مقایسه با زنبورهای مسن تر (5/3±5/38) تفاوت معنی داری نشان نداد (844/0P=). نتایج نشان داد که تجربه قبلی مواجهه با میزبان تاثیری روی مدت زمان حضور نداشت، اما این زنبورها مدت زمان بیشتری را به رفتار تخم گذاری اختصاص دادند و تعداد دفعات و همچنین نرخ بروز این رفتار در آنها به طور معنی داری بیشتر از زنبورهای بدون تجربه بود. این تفاوت منجر به افزایش معنی دار (045/0P=) درصد پارازیتیسم در زنبورهای با تجربه (8/2±5/46) در مقایسه با زنبورهای بدون تجربه (2/3±2/39) شد.

  کلیدواژگان: بوشهر، خوزستان، دسته تخم، محدوده حضور میزبان
 • محمدرضا عطاران* صفحات 109-114

  در دسترس بودن میزبان در استراتژی تولید مثل عوامل کنترل بیولوژیک موثر است. در این مطالعه اثر تاخیر در دسترسی زنبور Trichogramma pintoi به میزبان در دمای ◦C1± 25، رطوبت نسبی 5±65% و دوره نوری (L:D) 16:8 با تیمارهایی از صفر تا چهار روز عدم دسترسی به میزبان در 10 تکرار بررسی شد. به زنبورهای هر یک از تیمارها پس از دوره محرومیت از میزبان تا پایان عمر، روزانه تخم Sitotroga cerealella داده شد. طول عمر زنبورهای ماده، تعداد تخم های پارازیته و نتاج خارج شده شمارش شدند. نتایج نشان داد که زنبورهای با چهار روز محرومیت از میزبان، طول عمر بیشتر (16/14روز) اما غیرمعنی داری نسبت به بقیه داشتند. میانگین باروری زنبورها نیز با افزایش مدت محرومیت از میزبان کاهش یافت و از 5/116 به 6/70 عدد تخم / ماده رسید. مدت زمان محرومیت از میزبان تاثیری بر درصد خروج نتاج زنبورها نداشت. به نظر نمی رسد تاخیر چند روزه در دسترسی به میزبان روی ویژگی‏های زیستی این زنبور تاثیر منفی چندانی داشته باشد.

  کلیدواژگان: دم دسترسی به میزبان، Trichogramma pintoi، باروری، طو ل عمر، نرخ خروج
|
 • Rahele Sadat Shirazi, Seddigheh Fatemy*, Shahram Naeimi Pages 1-14

  Pochonia chlamydosporia and Purpureocillium lilacinum are important biocontrol agents of root-knot and cyst nematodes. Both fungi were first reported from sugar beet cyst nematode from Khorasan province and have shown promising potential as biocontrol agents of Heterodera schachtii, Globodera rostochiensis and Meloidogyne spp. In this study, sporulation and shelf life of fungi were evaluated on solid substrates for 2 months. The fungi were grown on cereals, their spore production and stability at 10 °C and 25 °C were evaluated. Based on media, storage duration and temperature regime, spore production of fungi differed. Pochonia produced spores on wheat grain, barley grain, wheat and rice bran after 30 days, and on rice husk after 60 days. P. lilacinum colonized all the substrates and yield of spore was highest on barley grain and rice husk. Viability of both fungi was slightly decreased after 60 days storage at 25 ºC, but at 10 ºC with some discrepancy did not change significantly. After 60 days, Pochonia produced average 1.5 × 108 and 7 × 107 spores / g of wheat and rice bran, and other cereals, respectively. Meanwhile, P. lilacinum produced 2.7 × 108 and 1.5 × 108 spores /g wheat and barley bran, respectively. Chlamydospores are resting spores of P. chlamydosporia var. chlamydosporia and one of the most common sources of inoculation in soil. On barley 1.1× 105 and on wheat and rice bran average 5 × 103 chlamydospores were produced.

  Keywords: cereals, culture substrates, mass production, storage
 • Tabasom Naseripour*, Saeed Nasrollah Nejad, Samira Shahbazi, Kamran Rahnama Pages 16-32

  This study was conducted to investigate the expression pattern of chitinase in mutant strains of the fungus Trichoderma harizanum, to the wildisolate.For this purpose, the strains of T. harizanum were subjected to mutation with optimum doses of 250 Gy of gamma radiation. Both the anti-mutant and wild strains were studiedwith the dual culture on the plant pathogen Sclerotinia sclerotiorum..All statistical analyzes were performed with SAS software and test least significant difference (LSD). The profile protein of produced enzymes by all strains using SDS-PAGE electrophoresis and proteome pattern of wildisolate with Th M8 mutant strains by colloidal chitin substrate was investigated using two-dimensional electrophoresis techniques and software ImageMaster 2D Platinum.The results showed that the majority of mutant strains compared to wild strains in the production of extracellular enzyme chitinase, were significantly different in the 1% and 5%. The results of the test antagonist showed that the potential control mutant strains compared to wild strains of the fungus S. sclerotiorum cope with significantly increased. The highest and lowest inhibition is related to strain ThM8 to 72% and ThM3 to 43%, respectively. On the other hand,the proteome pattern based on, two- dimensional electrophoresis technique showed that the protein spots of mutant strains compared to wild type isolates different both quantitatively and qualitatively.This suggests that mutations can lead to a change in the pattern of expression of the protein is secreted. The results of this study showed that gamma irradiation techniques can be effective in the production of enzymes in maycoparasitism and improvement biological control potential of plant diseases to be effective in management.

  Keywords: Trichoderma, gamma-ray, SDS-PAGE, 2D electrophoresis, chitinase
 • Elmira Abootorabi, *Shahram Farrokhi Pages 33-44

  The tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick) (Lep., Gelechiidae) is a devastating key pest of tomato, and its damage may reach up to 100%. Here, the potential of the infective juveniles (IJs) of the entomopathogenic nematode Steinernema feltiae Filipjev species on different larval stadia of T. absoluta was studied under laboratory conditions and the ability of most effective nematode concentration when applied in the greenhouse conditions. In the in vitro, the six concentrations of third-infective juveniles S. feltiae (0, 125, 200, 355, 632 and 1124 IJs/ml) were tested against the three larval instars, L2, L3 and L4 of T. absoluta. Forty eight hours after infection, the entomopathogenic nematode was able to infect all instars of the pest. With increasing density of S. feltiae, the pest larva mortality also increased with a significant difference at 1% probability level. The percentage mortality of L2, L3 and L4 at the highest concentration of nematodes (1124 IJs) were 31.5, 75.6 and 85.9%, respectively. These values at the lowest concentration of nematodes (125 IJs) were 16.8, 26.7, and 30.3%. In the greenhouse test, three treatments included; S. feltiae (1124 IJs/ml), Bacillus thuringiensis (0.25%, Belthirul 32% WP, Probelte Co.) and control in a completely randomized design with six replicates were conducted. The percentage mortality of different T. absoluta larval stages by S. feltiae and B. thuringiensis treatments were 77.5%±2.9 and 40%±13.7 with a significant difference at 1% probability level. The results indicate the potential of S. feltiae as a native entomopathogenic nematode could be used in an integrated management measure in controlling of the T. absoluta.

  Keywords: biological control, tomato leaf miner, Steinernema feltiae
 • Farzaneh Asadi, Hossein Alaei*, Rohollah Saberi Riseh, Azam Zeynadini Riseh Pages 45-58

  Trichoderma species are dominant organisms in most of soil microflora due to metabolic diversity and competitiveness and found approximately in all diverse habitats. In this study, four selected Trichoderma strains were evaluated to better control of cucumber stem and root rot disease caused by Fusarium solani. Cucumber germinated seeds were sown into inoculated soil with Trichoderma strains. Cucumber seedlings at forth leaf stages were inoculated with Fusarium. One month after inoculation by Fusarium, biocontrol effect of Trichoderma strains were evaluated by measuring the disease severity and cucumber growth factors. The results showed that Trichoderma strains were reduced disease severity and increased the growth factors in which both strains T189-4 (T. aureoviride) and T127-12 (T. harzianum) had the greatest impact on reducing infection with 91.67% in compare to untreated plants. The effect of Trichoderma strains on plant growth factors including root and stem length, dry and wet weight of root and stem, stem diameter and relative chlorophyll resulted that different Trichoderma strains have a posetive effects on increasing plant growth factors in which the strains T189-4 and T127-12 had the greatest effect on root dry weight in the presence of the pathogen, with 97% and 82%, respectively. These results indicated that the use of these Trichoderma native strains could be recommended for the control of Fusarium stem and root rot in the integrated management program of disease.

  Keywords: Trichoderma, Fusarium solani, disease severity, growth factors, colonization
 • Mahnaz Keshavarz, Mehdi Sadravi*, Mohammad Abdollahi Pages 59-69

  Fusarium wilt caused by Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli is an important worldwide disease of beans. The pathogenicity of two isolates from the southwest of Iran was tested on cowpea, red bean, and kidney bean. To find the appropriate method for biological control of the disease, the inhibition of mycelial growth of fungal isolates by silver nanoparticle extract of Trichoderma harzianum was investigated in vitro. The extract of superior isolate of T. harzianum was converted into nanoparticles by mixing with silver-nitrate solution, and the formation of nanoparticles was proved by ultraviolet light spectroscopy. The maximum absorption was at 440 nm in a concentration of 5 Mm of silver-nitrate. The inhibitory effect of 10 concentrations of this nanoparticle on the mycelial growth of hyper-virulent isolate of the pathogen examined and the concentration of EC50 = 650 ppm was determined. The effect of EC30, EC50, EC70 concentrations of this synthesized nanoparticles solution, pure T. harzianum extract and silver-nitrate solution on the severity of the disease in kidney and red beans was tested in greenhouse conditions. All treatments significantly reduced the severity of the disease in beans, but their efficacy was lower than those of silver-nitrate and pure extract of T. harzianum. The biological control potential of Fusarium wilt by silver nanoparticle extract of T. harzianum is being reported for the first time.

  Keywords: Plant disease, wilt, red bean, kidney bean, cowpea, nanoparticle
 • Seyed Reza Golestaneh, Farhan Kocheili*, Arash Rasekh, Mehdi Esfandiari, Mohammad Ebrahim Farashiani Pages 70-83

  Foraging parasitoids often adjust their foraging behavior according to the conditions they encounter. In this study the effects of age and experience on foraging and oviposition behaviors of Fopius carpomyiae Silvestri, was studied on ber fruit fly, Carpomyia vesuviana Costa. For this purpose, synchronous cohorts of F. carpomyiae were established in two age groups (7-8, and 12-13 days old). Then, the mated females (naïve females) in both ages were released individually into Petri dishes containing a ber fruit with a batch of eggs of ber fruit fly. Each female (n= 20) was observed continuously under a stereomicroscope while all distinguishable behavioral events of its foraging (the time of onset and duration) were recorded in the patch. In another experiment, the female wasps (7-8 days old), were exposed individually to a batch of host eggs on ber fruit flies, in the experimental patch for 24 h (experienced females). Results revealed that older females spent longer time in patches (5.48 min) compared with that of younger females (5.13 min). However, the average time of oviposition behavior (144.7±9.3 versus 146.4±8.9 s / female, respectively; P= 0.636) and percent parasitism (38.5±3.5 versus 39.2±3.2%, respectively; P= 0.84) were not significantly different between two age groups of female wasps. There was no significant difference in patch staying times of naïve and experienced females, nevertheless, the later allocated more time to ovipositing behavior and had significantly higher frequency and ratio of this behavior compared with those of former. In general, experienced females parasitized more host eggs compared to that of naïve females (46.5±2.8 versus 39.2±3.2%, parasitized eggs / female, respectively; P= 0.045)

  Keywords: Bushehr, Khuzestan, batch of eggs, host patch
 • M.R. Attaran* Pages 109-114

  Reproduction strategy of biological control agents can be affected by host deprivation. This effect was investigated on Trichogramma pintoi at laboratory condition (25±1 ºC, 65±5% RH, 16:8 LD). Treatments of 0 to 4 days of host deprived wasps in 10 replications were prepared. The wasps were then provided by daily supplies of Sitotroga cerealella eggs for the rest of their life. Female longevity, number of parasitized eggs and rate of progeny emergence were calculated. Results showed that wasps with 4 days host deprivation had greater longevity (14.16 days) but it was not significantly different compared with other treatments. As deprivation time increased, the total number of parasitized host decreased without significant differences. It was averagely 116.5 egg/wasp in 0 day host deprived treatment (control) and 70.6 egg/wasp in 4 days host deprived wasps. Moreover, host deprivation had no effect on emergence rate. In general, host deprivation for a few days may not seriously affect the biological characteristics of T. pintoi

  Keywords: Trichogramma pintoi, host deprivation, fecundity, longevity, emergence rate