فهرست مطالب

مشاوره و روان درمانی خانواده - سال نهم شماره 1 (پیاپی 27، بهار و تابستان 1398)
 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 27، بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدرضا شعیری، سمیه منتشلو، لیلا حیدری نسب* صفحات 1-14

  اختلال ملال جنسیتی به معنی داشتن احساس پریشانی درباره جنس زیستی خود است که با آن جنسیتی که فرد تجربه و ابراز میکند هماهنگی ندارد. به همین دلیل این افراد از ابعاد گوناگون در جامعه و خانواده تحتفشار و استرس هستند افزون بر دشواریهای اجتماعی، این اختلال زمینهساز بروز تفاوتهای فردی در این افراد نسبت به افراد غیر مبتلا است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تفاوت نتایج مربوط به نمرات متغیرهای محتوای آزمون رورشاخ در افراد دچار اختلال ملال جنسیتی با افراد غیرمبتلا بوده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای علی مقایسهای است. به این 31 بیمار دچار اختلال ملال جنسیتی از میان مراجعین به مراکز تشخیصی و جراحی عمومی در پاییز 82منظور و 49 شرکتکننده غیرمبتلا که از نظر ملاکهای مختلف ازجمله سن، جنسیت و تحصیلات با گروه مبتلا همتاسازی شده 82 بودند، به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنیها با استفاده از آزمون رورشاخ، منطبق با نظام جامع اکسنر، به شکل انفرادی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در متغیرهای: جنسی، طبیعت، جغرافیایی، غذا، گیاهان، خون، آناتومی، چشمانداز، جزئیات بدن انسان، تجارب انسانی افراد مبتلا نمره بالاتری گرفتند و در متغیر وسایل خانگی افراد غیرمبتلا نمرهی بالاتری کسب نمودند. با ملاحظه تفاوتهای قابلتوجه در برونفکنیهای اشخاص دچار اختلال ملال جنسیتی و اشخاص غیر مبتلا که با یافته های پژوهشهای انجامگرفته در فرهنگهای گوناگون دنیا همسو بوده است، میتوان اهمیت این همسویی را برجسته ساخت؛ برونفکنی اشخاص دچار اختلال مذکور در آزمون رورشاخ فرهنگ بسته نیست، ازاینرو بکار بستن آزمون رورشاخ در کار بالینی با این اشخاص به متخصصین برخوردار از توانش کافی پیشنهاد میگردد.

  کلیدواژگان: اختلال ملال جنسیتی، رورشاخ، نظام جامع اکسنر
 • مهر ی کیوان منش، اکبر اعتباریان* صفحات 15-34

  گسترش چالش وابستگی به مصرف مواد مخدر سلامت خانواده و جامعه را به خطر انداخته و تاثیر سوئی نیز بر توسعه پایدار ایجاد نموده است. ازاینرو با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف فراهم آوری مدل توسعه پایدار با محوریت سلامت خانواده و تاکید بر نقش وابستگی به مصرف مواد مخدر در چارچوب یک پژوهش اکتشافی- توصیفی (پس رویدادی) و در دو مرحله کیفی-کمی (آمیخته)انجامگرفته است. در روش کیفی، با شناسه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی جهت تدوین مدل 18 مولفه و 70 استفاده از فن دلفی فازی نفری از مدیران، کارشناسان مبارزه با مواد مخدر 047 استخراج گردید و در روش کمی، پرسشنامهای میان نمونه SPSS در نرمافزارهای t استان تهران پخش گردید. تجزیهوتحلیل داده ها با استفاده از آزمون فریدمن و آزمون و 22 نشان داد بیشترین تاثیر به ترتیب مربوط به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و t انجام گرفت. برآیندهای آزمون LISREL است. درباره مولفه ها و شناسه ها به ترتیب بیشترین تاثیر مربوط 9/01 و9/01 و0/40 زیستمحیطی با میانگین و یکی از برجستهترین شناسه ها به نام آموزش و توسعه مهارتهای 0/00 به مولفه توانمندسازی خانواده با میانگین بوده است. از اینرو این پژوهش بهمنظور شناخت 0/90 اجتماعی، مهارت زندگی و ارتباطی خانواده با میانگین بهتر پیامدهای وابستگی به مصرف مواد مخدر بر سلامت خانواده و توجه به این معضل در سند چشمانداز بیستساله کشور و تاثیر تباهگر آن بر توسعه پایدار، میکوشد تا به با تکیه بر نقش خانواده به زدایش شکاف ایجادشده در راستای تحقق سوالات پژوهش راهکارهایی را ارائه نماید.

  کلیدواژگان: وابستگی به مصرف مواد مخدر، سلامت خانواده، توسعه اقتصادی پایدار، توسعه اجتماعی پایدار
 • مسلم عباسی*، فاطمه عسکرپور کبیر، فریده گلی زاده، عقیق عراقی صفحات 35-48

  اسناد تعبیرهایی است که افراد برای رویدادها دارند و بخش برجستهای از تجربه ذهنی فرد از رویدادها هستند .اسناد نهتنها روی احساس افراد درباره پیوندشان تاثیر میگذارد، بلکه رفتارشان را هم تحت تاثیر قرار میدهد. لذا با توجه به این تعبیر و اسنادها، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اسنادهای ارتباطی دختران بازمانده از ازدواج انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پسآزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دختران بازمانده از نفر از دختران 93 نفر بود. نمونه این پژوهش شامل 919 با تعداد 6931 ازدواج شهر کازرون در سال بازمانده از ازدواج شهر کازرون بود که نمونهگیری از آنان به روش نمونهگیری در دسترس انجام شد. برای استفاده شد. تجزیهوتحلیل داده ها با ،)6331 جمعآوری داده ها از پرسشنامه فینچام و برادبوری (و آزمون تحلیل کوواریانس (آنکووا) انجام شد. نتایج تحلیل 19- بهکارگیری نرم افزار اس پی اس اس کوواریانس تک متغیری نشان داد که اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اسنادهای ارتباطی تائید گردید. بدین ترتیب که درمان پذیرش و تعهد موجب کاهش اسنادهای ناکارآمد شده است. ازاینرو مطابق یافته های این پژوهش مداخله پذیرش و تعهد به دختران بازمانده از ازدواج توانسته است اسنادهای آنان را در مورد ارتباطات بهبود دهد.

  کلیدواژگان: پذیرش و تعهد، اسنادهای ارتباطی، دختران بازمانده از ازدواج
 • ذبیح الله کاوه فارسانی*، سعیدصفی، ابولحسن بهمنی صفحات 49-74

  خانواده یکی از برجستهترین نهادهای اجتماعی هر جامعهای است .بیگمان خانواده در عصر کنونی که عصر تنیدگی است به داشتن خدمات مشاورهای نیازمند است؛ ولی ازآنجاییکه پژوهشهای گوناگون نشان دادهاند در مسائل ازاینرو هدف از پژوهش حاضر برنهادی مقدماتی در ، خانوادگی نقش فرهنگ در هر جامعهای بسیار پررنگ است زمینه مشاوره خانواده با رهیافت مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی است. طرح پژوهش حاضر کیفی و بر پایه تحلیل محتوا است .محتوای موردپژوهش از طریق جستجوی الکترونیکی در پایگاه های منتخب و با بررسی اولیه کتابها و مقالات متناسب با موضوع توسط متخصصین این امر انتخاب شدند. فرایند کدگذاری منجر به سه تم اصلی با عنوان طبقه مبتنی بر فرهنگ اسلام و ایرانی منجر 92 فنون برقراری رابطه، فنهای درمانی و غنیسازی روابط زناشویی و شد. از یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت مشاوران و روانشناسان خانواده در کشور ما (ایران) میتوانند در برنامه ها و کاربستهای مشاوره و رواندرمانی خانواده از این سه درونمایه اصلی در کارهای درمانی با خانواده ها و زوجهای مراجعهکننده خویش استفاده کنند.

  کلیدواژگان: خانواده، مشاور خانواده، فرهنگ ایرانی- اسلام
 • فرناز خدادادی جوکار*، سیدعلی شریفی فرد، سعید عسکری صفحات 75-88

  با توجه به اهمیت شیوه های دلبستگی و سلامت روانی در زمینه های گوناگون زندگی ازجمله روابط میان فردی، بهویژه روابط زناشویی و روابط خانوادگی که از ارج بیشتری برخوردار است، در پژوهش حاضر به بررسی نقش شیوه های دلبستگی و سلامت روانی در روابط میان فردی دانشجویان پرداخته خواهد شد. روش طرح پژوهشی حاضر توصیفی از نوع رگرسیون چندگانه است. جامعه آماری شامل همه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی بودند که به کتابخانه این دانشکده مراجعه میکردند. از این جامعه، به شیوه غیر احتمالی پسر) انتخاب و به پرسشنامه های مهارتهای ارتباطی بارتون 03 دختر و 03 نفر (733 از نوع در دسترس، شمار پاسخ دادند .داده ها از طریق ،)7311) و آزمون دلبستگی هازن و شیور (7310)، سلامت روانی گلدبرگ (7333(بهطورکلی در سطح ، ابزار آماری رگرسیون چندگانه به شیوه ورود استاندارد، تحلیل گردید. فرضیه مدل حاضر) تائید p<3/30() و سلامت روانی در سطح p<3/337() و بهطور جزئی با دلبستگی ایمن در سطح p<3/337(گردید؛ بنابراین شیوه دلبستگی ایمن و سلامت روانی پیشبینی کننده های نیرومندی برای روابط میان فردی میباشند و درنهایت استنباط میکنیم آموزش ساختارمند درباره سه متغیر بیانشده میتواند منجر به شکلگیری سیستم خانوادگی سالم گردد و این نیز بهنوبه خوب جامعه شاد، سالم و روبهپیشرفتی را به وجود میآورد.

  کلیدواژگان: روابط میان فردی، شیوه های دلبستگی، سلامت روانی
 • رضا خجسته مهر *، زینب آقایی، مرتضی امیدیان صفحات 89-108

  در انگیزه های پیشوازی ازخودگذشتگی، همسران ازخودگذشته برای شاد کردن یا برای صمیمیت بیشتر با همسر همسران برای پرهیز از ، خود دست به ازخودگذشتگی میزنند درحالیکه در انگیزه های پرهیزشی ازخودگذشتگی تعارض و نارضایتی ازخودگذشتگی میکنند. انگیزه های پیشوازی ازخودگذشتگی به احساسات مثبت و افزایش کیفیت زناشویی منجر میشود درصورتیکه انگیزه های پرهیزشی ازخودگذشتگی با کاهش کیفیت زناشویی همراه است .بااینحال برآیند پژوهشها رابطه انگیزه های ازخودگذشتگی و کیفیت زناشویی متفاوت و متناقض است؛ بنابراین هدف این پژوهش برآورد اندازه اثر کلی (همبستگی) انگیزه های ازخودگذشتگی و کیفیت زناشویی بود. برای این منظور، پژوهشهای انجامشده پیرامون رابطه این متغیرها، در پایاننامه ها و مقاله های انتشاریافته در مقاله) بر پایه معیارهای 0 پایاننامه و 4 پژوهش (0 بررسی شد. 0281 -8331 مجله های علمی میان سالهای اندازه اثر مستقل برای رابطه انگیزه های پیشوازی 81 پژوهش شامل 0این پژوهش وارد فراتحلیل شدند. این اندازه اثر مستقل برای رابطه انگیزه های پرهیزشی ازخودگذشتگی و 81 ازخودگذشتگی و کیفیت زناشویی و کیفیت زناشویی بود. برآیندهای حاصل از بررسی سوگیری انتشار، نشاندهنده نبود سوگیری انتشار بود. برآیندها نشان داد تراز اندازه اثر در مدل اثرهای تصادفی برای رابطه انگیزه های پیشوازی و پرهیزشی ازخودگذشتگی با معنادار است .بر پایه معیار کوهن تراز P< 2/28 - است که در سطح 2/813 و 2/913 کیفیت زناشویی به ترتیب اندازه اثر برای رابطه انگیزه های پیشوازی ازخودگذشتگی و کیفیت زناشویی اثری متوسط و برای رابطه انگیزه های پرهیزشی ازخودگذشتگی و کیفیت زناشویی اثری کوچک ارزیابی میشود. بررسی نقش متغیرهای تعدیلکننده مشخص ساخت انگیزه های پیشوازی یک متغیر وابسته به فرهنگ است. مضامین نظری و کاربردی یافته های این پژوهش به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: فراتحلیل، انگیزه های ازخودگذشتگی، کیفیت زناشوی
 • مسعودرضازاده، اسماعیل صدری دمیرچی*، حسین قمری کیوی صفحات 109-124

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج به روش انجل و رایت بر نگرش به ازدواج، تابآوری، انتظار از ازدواج در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز در سال تحصیلی نفر بودند که 92 بودند که در مقاطع کارشناسی و دکترای حرفهای مشغول به تحصیل بودند. آزمودنیها به تعداد 39-36 85 به روش نمونهگیری تصادفی از میان دانشجویانی که متقاضی شرکت در این دوره بودند انتخاب گردیده و در دو گروه دقیقهای آموزش پیش از ازدواج به روش انجل و 62 جلسه 6 نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش در رایت دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده ها با استفاده از مقیاسهای روانسنجی نگرش به)8339()و انتظار از ازدواج جونز و نلسون 8393-8338()، تابآوری کانر و دیویدسون 8331(ازدواج براتن و روزن گردآوری شد. جهت تجزیهوتحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. برآیندهای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد) و انتظار از F= 043/981 ،p<2/228()، تابآوری F=82/160 ،p=2/229(آموزش پیش از ازدواج بر نگرش به ازدواج)موثر بود؛ بنابراین میتوان گفت که استفاده از این آموزش پیش از ازدواج بر روی F= 49/130 ،p<2/228(ازدواج نگرش درباره به ازدواج، تابآوری و انتظارات ازدواج موثر است.

  کلیدواژگان: آموزش پیش از ازدواج، نگرش به ازدواج، تاب آوری، انتظار از ازدواج
 • کیانوش زهرا کار*، بهرام هزاروسی، فرشاد محسن زاده، عزیز الله تاجیک اسماعیلی صفحات 125-142

  رابطه هیجانی بنیادیترین عامل پیوند زناشویی است و مخربترین رابطه، ارتباط نزدیکی است که تهی از صمیمیت اصلیترین کارکرد خانواده را مختل کرده است .پژوهش ، و مهرورزی باشد .در عصر حاضر بروز و رشد طلاق هیجانی حاضر باهدف بررسی عوامل زمینهساز طلاق هیجانی در بافت اجتماعی فرهنگی شهر کرج انجام شد تا برآیندهای آن بتواند ضمن پیشگیری از گسترش طلاق هیجانی زمینه غنیسازی روابط زناشویی را فراهم آورد .جامعه آماری شامل همه زوجین مراجعهکننده به مراکز مشاوره رازی شهر کرج بود که از آنها آزمون طلاق هیجانی گاتمن به نفر انتخاب شد و تا رسیدن به اشباع نظری 01 عمل آمد .با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و نمونهگیری هدفمند مصاحبه با آنها ادامه یافت .با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها جمعآوری و برای شناسایی عوامل و تحلیل اشتراوس و کربین استفاده شد .تجزیهوتحلیل داده های » کدگذاری مفاهیم و پیریزی یک دیدگاه « داده ها از فنون بهدستآمده در کدگذاری باز، به شناسایی عوامل فردی؛ خانوادگی؛ رابطهای و فرایندی؛ اجتماعی فرهنگی منجر مقوله محوری الگوی یافته های پژوهش است .با توجه » عدم مراقبت و عشقورزی « شد .برآیندها نشانگر این است که به یافته های پژوهش به مشاوران و روانشناسانی که به فعالیت حرفهای مشاوره ازدواج و زوجدرمانی اشتغال دارند، پیشنهادمیشود که به عوامل زمینهسازی که در این مقاله آمده توجه ویژهای داشته باشند و به زوجها مهارت و هنر مراقبت از عشق (احترام، اعتماد، پذیرش، صداقت، وفاداری، تعهد و حمایت) را آموزش دهند.

  کلیدواژگان: طلاق هیجانی عوامل، زمینه، ساز عدم مراقبت و عشقورزی، بافت اجتماعی فرهنگی
 • مصطفی دهقانی، خالد اصلانی*، عباس امان الهی، غلامرضا رجبی صفحات 143-160

  مدل درمان آسیب دلبستگی رویکردی ساختاریافته برای درمان و بهبود روابط آشفته است که بر چرخه های تعاملی منفی پایدار در اثر آسیبپذیری هیجانی عمیق، توجه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوجدرمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دلبستگی بر بخشش در زنهای آسیبدیده از خیانت زناشویی انجام گرفت. روش پژوهش زن خیانت دیده 39 حاضر، آزمایشی تک موردی از نوع طرحهای خط پایهی چندگانه ناهمزمان بود و جامعهی آماری آن را زن خیانت دیده از میان زنهای 9 مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر تشکیل میدادند. نمونه پژوهش دربرگیرنده مراجعهکننده به این مراکز بودند که با در نظر گرفتن ملاکهای ورود و خروج از پژوهش، پاسخ به پرسشنامهی بخشش) و با روش نمونهگیری هدفمند-داوطلب انتخاب و به همراه همسر پیمانشکن خود در درمان 0448(رای و همکاران، شرکت داده شدند. زوجدرمانی هیجان محور مبتنی بر مدل درمان آسیب دلبستگی در سه مرحله خط پایه، مداخله و پیگیری انجام شد. داده ها به روش های ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تجزیهوتحلیل گردید. یافته های حاصل نشان داد که مدل درمان آسیب دلبستگی موجب افزایش معنیدار بخشش در میان زنهای خیانت دیده درصد بهبودی) شده است؛ بنابراین یافته های پژوهش روشنگر 03/39 درصد بهبودی) و پیگیری (93/00 در مرحله درمان (این است که مدل درمان آسیب دلبستگی میتواند بهعنوان مداخلهای موثر در کاهش آسیبهای ناشی از خیانت زناشویی مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: زوج درمانی متمرکز بر هیجان، مدل درمان آسیب دلبستگی، بخشش، طرح آزمایشی تک موردی
|
 • Mohammadreza Shairi, Somaye Mantashloo, Leyla Heydarinasab * Pages 1-14

  Gender Dysphoria Disorder means having a sense of distress to your biological sex, which does not match the gender that the person experiences and expresses. For this reason, these people are subject to stress and stress from a variety of dimensions in the community and family. In addition to social issues, this disorder is the cause of individual differences in these individuals compared to non patient.This study aimed to compare the results of the Rorschach test content variables in patient with Gender Dysphoria disorder and non patient. The study was causal-comparative. For that purpose28 patients with Gender Dysphoria disorder that were referred diagnostic centers and 28 participants who did not in terms of criteria such as age, gender and education were matched with patients, subjects were selected by available sampling method using the Rorschach test, in accordance with the comprehensive system Exner, individually, were evaluated. In variables: sex (Sx), Nature (Na), geographic (Ls), food (Fd), plants (Bt), Blood (Bl), Anatomy (An), landscape (Ls), details the human body (Hd), human experience (Hx) were those with gender dysphoria the higher score and in domestic variable (Hh) those non patients have a higher score.By considering the significant differences in the projection of people with gender dysphoric disorder and nonpatient individuals, which is consistent with the findings of studies conducted in different cultures the world has highlighted the importance of this alignment,projection of persons with gender dysphoria disorder in Rorschach test is not closed culture, hence using Rorschach test in clinical work with these individuals to specialists recommended.

  Keywords: gender dysphoria, Rorschach, comperhensive system Exner
 • Mehri Keivanmanesh, Akbar Etebarian* Pages 15-34

  The expansion of the problem of Drug dependence has many problems in family spheres, and has a devastating effect on sustainable development. So, the aim of this research is a sustainable development model in family health has been emphasized on the role of addiction in a descriptive (post-event) study and in combination. In the first step, by qualitative method and using Fuzzy Delphi technique, 12 component and 86 indicators were extracted in social, economic and environmental dimensions. In the second step, using a quantitative method and using a questionnaire, among senior managers, expert experts and Personnel of the Counter Narcotics Department of Tehran province, using the Cochran formula, 201 were considered. Structural validity, confirmatory factor analysis, normalization of data distribution (Kolmogorov-Smirnov test), Friedman test model rating and the study of the effects of components of sustainable development model on Drug dependence (t-test) were assessed using SPSS22 and LISREL57/8 software. As a result of t-test, the greatest impact is on social, economic and environmental dimensions whit an average 4/02, 3/58 & 3/28. Regarding the component and indices, greatest impact was on family empowerment component whit an average 4/28 and indicators of family social and life skills whit an average 4/35.Therefore, Therefore, in order to better understand the effects of Drug dependence on family health and attention to this problem in the 20 year vision document of the country and its destructive effect on sustainable development, this research tries to rely on the role of the family in resolving the gap created for research questions Provide solutions.

  Keywords: drug dependence, family health, sustainable economic development, sustainable social development
 • Moslem Abbasi *, Fateme Askarpoor Kabir, Farideh Golizadeh, Aghigh Araghi Pages 35-48

  Attributions are interpretations that people have for events and are an important part of the individual's mental experience of events. Attributions not only affect people's feelings about their relationships, but also affect their behavior. Therefore, according to this interpretation and attributions, the present study aimed to evaluate the efficacy of acceptance and commitment therapy on the communication attributes of married women. The research method was semi-experimental with pre-test post-test with control group. The statistical population of this study included all unmarried wome, number of 363 in the city of Kazerun in 2017. The sample consisted of 30 unmarried women in the city of Kazerun. Sampling was done using available sampling method. Fincham and Bradbury Questionnaire (1992) was used to collect information. The collected data were analyzed by using covariance analysis (ANCOVA) in SPSS-23 software. The results of univariate analysis of covariance showed that the efficacy of acceptance and commitment therapy on the communication attributes was confirmed. The acceptance and commitment therapy reduces the causal and responsible attribute. According to the findings of this study, the acceptance and commitment therapy to unmarried women can improve their Relational Attributions.

  Keywords: acceptance, commitment, communication attributes, unmarried women
 • Zabihollah Kaveh Farsani *, Saeed Safi, Abolhasan Bahmani Pages 49-74

  The family is one of the most important social institutions of any society. Undoubtedly, the family needs consulting services in the present age, which is stress and psychological stress. Since various researches have shown that the role of culture in family issues is highly important in every society, Therefore, the purpose of the present study introductory in family counseling with islamic-iraninan culture-based approach. The research design is qualitative and is based on conventional content analysis. The content of the research was selected by experts through electronic searches on selected databases and by first reviewing books and articles relevant to the subject. Results The coding process led to in three main themes: relationship-building techniques, therapeutic techniques and marital enrichment, and 12 categories based on Islamic and Iranian culture. It can be concluded from the findings of this study that family counselors and psychologists in our country (Iran) can use family counseling and psychotherapy programs from these three main themes in therapeutic work, Use with their families and couples.

  Keywords: family, family counseling, islamic-iraninan culture
 • Farnaz Khodadadi Jokar *, Sayed Ali sharifi Fard, Saeed Asgari Pages 75-88

  Given the importance of attachment styles and mental health in different areas of life including interpersonal relationships, especially marital and family relationships, which is more important, the present study examines the role of attachment styles and mental health in Interpersonal relationships will be addressed by students. The research design method is descriptive multiple regression. The statistical population included all male and female undergraduate students of Razi University Social Sciences who visited the library of this school. From this population, 100 individuals (50 girls and 50 boys) were selected from non-probability type of study and Barton's Communication Skills Questionnaire (1990), Goldberg's Mental Health Questionnaire (1972), and the Hazen & Shaver Attachment Test (1990). 1987), performed on them. Data were analyzed using multiple regression statistical methods. The hypothesis of the present model was generally confirmed at level (p <0.001), and partially confirmed by secure attachment at level (p <0.001) and mental health at level (p <0.04). Thus, secure attachment style and mental health are powerful predictors for interpersonal relationships, and we conclude that structured education about the three variables mentioned can lead to the formation of a healthy family system. In turn, it creates a happy, healthy and growing community.

  Keywords: attachment styles, mental health, interpersonal relationships
 • Zeynab Aghaei, Morteza Omidian, Reza Khojastehmehr* Pages 89-108

  In pursuing approach motives for sacrifice, spouses sacrifice to create a sense of increased happiness or intimacy with their spouse, whereas in pursuing avoidance motives for sacrifice, spouses sacrifice to avoid conflicts and disapproval. Approach motives for sacrifice lead to positive emotions and increase marital quality but avoidance motives for sacrifice are related with reductions in marital quality. The results of studies on the association between motives for sacrifice and marital quality are different and contradictory. The purpose of this study was to estimate the overall effect size of this association. To achieve this purpose, we searched the literature for dissertations and research articles published in scientific journals from 1998 to 2018. Based on our research inclusion criterion, 6 research studies, including 4 dissertations and 2 articles, were included in a meta-analysis measuring 18 estimates of effect size for the association between approach motives and marital quality and 18 estimates of effect size for the association between avoidance motives and marital quality. Investigating publication bias showed that studies on the association between approach and avoidance motives for sacrifice and marital quality were not biased. The results also showed a significantly positive correlation (r=0.385, p<0.01) between approach motives for sacrifice and marital quality and a negative correlation (r= - 0.185) between avoidance motives for sacrifice and marital quality. According to Cohen's criteria, the effect size for the association between approach motives for sacrifice and marital quality is a modest effect and the association between avoidance motives for sacrifice and marital quality is a small effect. Investigating the role of moderator variables indicated that the magnitude of the effect size for approach motives for sacrifice is influenced by social and cultural context. Theoretical and practical implications of these results are discussed in detail.

  Keywords: Meta-analysis, motives for sacrifice, marital quality
 • Masoud Rezazadeh, Esmail Sadri Damirchi *, Hossein Ghamri Kiwi Pages 109-124
  Aim

  The purpose of this study was to investigate the effect of and premarital education on attitude toward marriage, resilience, and marriage expectation in students of Tabriz University of Medical Sciences. Research

  method

  The research method was semi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population was students of Tabriz University of Medical Sciences who were undergoing undergraduate and doctoral programs. The subjects were 30 people who were selected by random sampling among the students who were applying for these courses and The experimental and control groups were assigned to two groups of 15 pepole.The experimental group participated in six 60-minute pre-marriage and education sessions according to Angle and Wright method, and the control group did not receive any training. The data was collected using the psychometric scales of Bratan & Rosen's Marriage Attitude (1998), the resilience of Connor and Davidson (2003) and the marriage expectation of Jones and Nelson. To analyze the data in descriptive statistics (frequency distribution, mean and standard deviation) and inferential statistics, ttest and covariance analysis were used.

  Finding

  Multivariate analysis of covariance analysis showed that premarital education is effective on marital attitude (p=0/003, F=10/862), resilience (p<0/001, F=249/718) and marriage expectation (p<0/001, F=43/892).

  Conclusion

  Therefore, it can be said that the use of this method of premarital education and counseling on the attitude toward marriage, resilience and marriage expectation has been effective

  Keywords: education Counseling pre marriage, attitude toward marriage, resilience, marriage expectation
 • Kianoosh Zahrakar *, Bahram Hezarosi, Farshad Mohsenzadeh, Azizullah Tajikesmaili Pages 125-142

  Emotional relationship is the most fundamental factor in marital relationship and the most destructive relationship is a close relationship that is devoid of intimacy and affection. In the present era, the emergence and growth of emotional divorce has disrupted the main function of the family. The purpose of this study was to investigate the causes of emotional divorce in the socio-cultural context of city of Karaj in order to prevent the proliferation of emotional divorce while enriching marital relations. The statistical population consisted of all couples referring to the Razi Counselling Centres in the city of Karaj, on whom Gatman's emotional divorce test was performed. Twenty people were selected using the Fundamentals Data Theory Methodology and Targeted Sampling, and the interviews continued until the theoretical saturation was achieved. Using semi-structured interviewing tools, the data were collected and in order to identify the factors and analyse the data the "encoding concepts and shaping a theory" of Strauss and Carbine was utilized. Analysis of data obtained in open coding led to identifying individual, family, relationship and process-social-cultural factors. The results indicate that "non-care and love-making" is the core pattern of the research findings. According to the findings of this research, advisers and psychologists who are engaged in professional marriage counselling services are advised to focus on the underlying factors that are presented in this article, and teach to the couple's skill and the art of caring for love (respect, trust, admission, honesty, loyalty, commitment and support).

  Keywords: emotional divorce, underlying factors, lack of care, love-making, socio, cultural context
 • Mostafa Dehghani, Khaled Aslani*, Abbas Amanelahi, Gholamreza Rajabi Pages 143-160

  Attachment injury resolution model (AIRM) is a structured approach for treatment and improves the distressed relationship that focuses on stable interactive negative cycles which caused by deep emotional vulnerability. The current study was administered aimed to investigate the effectiveness of emotionally-focused couple therapy based on attachment injury resolution model on increase forgiveness among the injured women with marital infidelity. In this research, a single-case experimental design, type of non-concurrent multiple baseline designs was used. The statistical population consisted of 53 injured women with marital infidelity who referred to Bushehr counseling centers. The sample research consisted of 3 couples (6 individuals) among couples referred to these counseling centers that were selected by considering the inclusion and exclusion criteria and according to the results of the forgiveness scale (Rye et al., 2001) with purposeful sampling method. The protocol of emotionally focused couple therapy based on attachment injury resolution model was carried out in three phases of basic lines, intervention and follow-up. Data analysis were conducted by visual analysis, reliable change index and percentage improvement formula. The findings indicated that attachment injury resolution model had significant effect in increasing of forgiveness among injured women with marital infidelity during the therapy (%35.26 improvement) and follow-up (%45.93 improvement). Based on the research results, the emotionally-focused couple therapy based on attachment injury resolution model can be used as an effective intervention in reducing the injuries caused by marital infidelity.

  Keywords: emotionally focused couples therapy, attachment injury resolution model, forgiveness, single-case experimental