فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال بیست و یکم شماره 5 (پیاپی 84، امرداد 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 5 (پیاپی 84، امرداد 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • فرشته پی نبر، سهیل سبحان اردکانی*، مهدی ریاحی خرم صفحات 1-8
  زمینه و هدف

  انتخاب فناوری مناسب برای تصفیه فاضلاب با توجه به شرایط آب و هوایی، اقتصادی و اجتماعی هر منطقه حایز اهمیت است. روش طبیعی پالایش آبهای آلوده شهری در تالاب مصنوعی حاوی نی، علاوه بر راهبری ساده، نیاز به فناوری ساده و مصرف انرژی کم در مقایسه با روش های معمول پالایش، روشی مناسب برای حذف آلاینده ها از آب بوده که در اصلاح و بهبود محیط زیست نیز موثر است. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی کارایی حذف و یا کاهش برخی پیراسنجه های شیمیایی فاضلاب شهرک صنعتی بوعلی همدان به وسیله گیاه نی در تالاب مصنوعی سطحی انجام یافته است.

  روش بررسی

  سه راکتور به صورت پایلوت به روش تالاب مصنوعی سطحی با زمان ماند دو روز ساخته شد. نمونه ها با استفاده از ظروف مخصوص نمونه برداری از ورودی و خروجی رآکتور برداشت و مطابق با روش های استاندارد آنالیز شد و در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد پردازش قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج بیانگر آن بود که کارایی حذف اکسیژن خواهی شیمیایی و کل جامدات معلق به ترتیب برابر با %75 و %80 بود.

  بحث و نتیجه گیری

  اگرچه کارایی حذف پیراسنجه های مورد ارزیابی در تالاب مصنوعی سطحی حاوی گیاه نیطی زمان ماند دو روز قابل توجه می باشد، اما با توجه به بالابودن غلظت پیراسنجه ها در خروجی تالاب، فاضلاب تصفیه شده شهرک صنعتی بوعلی از شرایط استاندارد برای استفاده در سایر کاربری ها به ویژه کشاورزی برخوردار نیست. کلیدواژه ها

  کلیدواژگان: تالاب مصنوعی سطحی، گیاه نی، COD، TSS، شهرک صنعتی بوعلی همدان
 • امید اسپرغم، محسن شفیعی، شبنم صفاریان *، بهناز گودرزی صفحات 9-19
  زمینه و هدف

  افزایش تولید مواد شیمیایی و مصرف آن در فرآیندهای مختلف صنعتی از نشانه های جامعه صنعتی به شمار می رود که عدم مدیریت صحیح و استفاده نادرست از آنها باعث ایجاد حوادث و صدمات زیانبار بر سلامت انسان و محیط زیست خواهد شد.

  روش بررسی

  در این تحقیق با در نظرگرفتن مخاطرات ایمنی، بهداشتی و جنبه های محیط زیستی موجود در رابطه با ذخیره سازی، نگهداری و کار با مواد شیمیایی در کارخانه تولید شکر مورد مطالعه، این مواد با استفاده از روش Walking&Talking Through مورد شناسایی قرارگرفتند. سپس جهت تجزیه و تحلیل انواع مخاطرات و فاکتورهای ریسک مواد شیمیایی شناسایی شده از روش های تصمیم گیری چند معیاره از جمله AHP،روش بردار ویژه وTOPSIS استفاده شد. در نهایت با تعیین میانه در نرم افزار SPSS مواد شیمیایی در سه طبقه از لحاظ خطر تقسیم بندی شدند.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از محاسبه خطر مواد شیمیایی کارخانه شکر مورد نظر حاکی از آن است که اتیل الکل با وزن 646/0، آمونیاک با وزن 566/0 و کاستیک سودا با وزن 558/0 از مهمترین مواد شیمیایی اثر گذار بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست کارخانه و محیط پیرامون آن است. در ادامه راهکارهایی جهت کنترل و کاهش خطر مواد شیمیایی شناسایی شده ارایه گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  در این پژوهش با معرفی یک روش چند معیاره برای محاسبه ضریب مخاطره بیش ترین تعداد ویژگی هایی را که سبب خطر آفرینی یک ماده برای کارکنان می شود درمحاسبات به کاربرده شد.

  کلیدواژگان: مواد شیمیایی، کارخانه تولید شکر، اتیل الکل، روش های تصمیم گیری چند معیاره
 • شهرام موسوی * _وحید نورانی_محمد تقی اعلمی صفحات 21-32
  زمینه و هدف

  عدم قطعیت پارامترهای صحرایی، نویز در داده های مشاهداتی و شرایط مرزی نامشخص از مهم ترین عوامل محدود کننده در مدل سازی جریان و انتقال آلودگی در محیط های متخلخل است.

  روش بررسی

  در این تحقیق، دشت میاندوآب به عنوان مطالعه موردی برای شبیه سازی تراز آب زیرزمینی و غلظت کلراید انتخاب شد. برای مدل سازی زمانی انتقال آلودگی از روش های هوش مصنوعی استفاده شد. در روش پیشنهادی، ابتدا سری های زمانی تراز آب زیرزمینی و غلظت کلراید در پیزومترهای مختلف با استفاده از روش آستانه موجک رفع نویز شدند. در ادامه اثر نویز و رفع نویز در سری های زمانی تراز آب زیرزمینی و غلظت کلراید در مدل های هوش مصنوعی موردبررسی قرارگرفت. برای این منظور، 14 پیزومتر مختلف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم عصبی-فازی تطبیقی برای تخمین غلظت کلراید در یک ماه بعد، آموزش و اعتبارسنجی شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که روش آستانه موجک برای رفع نویز سری های زمانی می تواند تا 25 درصد کارایی مدل های هوش مصنوعی را افزایش دهد. همچنین توانایی مدل عصبی-فازی تطبیقی در هر دو مرحله آموزش و صحت سنجی به دلیل کارایی منطق فازی برای غلبه بر عدم قطعیت پدیده از شبکه عصبی مصنوعی بیش تر بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  استفاده از رفع نویز موجکی سری های زمانی به عنوان پیش پردازش داده ها در پیش بینی زمانی جریان آب زیرزمینی و انتقال آلاینده ها، کارایی مدل های هوش مصنوعی را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: انتقال آلودگی، محیط متخلخل، هوش مصنوعی، رفع نویز موجکی
 • زهرا کهراریان *، مجتبی تاران صفحات 33-45
  زمینه و هدف

  پساب های صنعتی به عنوان مهم ترین آلاینده های محیط زیستی محسوب می شوند که حاوی مقادیر فراوان از فلزات سنگین وتراکم بالای نمک می باشند .بیو تکنولوژی حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی با بکارگیری توانایی میکروارگانیسم ها به عنوان روشی مناسب و بهینه دراین زمینه در حال توسعه است. شناسایی باکتری های مقاوم به فلزات سمی و استفاده آن ها در فرآیند حذف زیستی تکنیکی پیچیده و مفید است. در این مطالعه توانایی سویه باکتریHalomonaselongata IBRC-M10433 جداشده از رسوبات دریاچه ارومیه در حذف فلز کادمیوم مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این مطالعه بهینه سازی شرایط محیطی حذف فلز کادمیوم توسط باکتری Halomonas elongata IBRC- M10433بود.

  روش بررسی

  طراحی آزمایش به روش تاگوچی به منظور تعیین شرایط بهینه نسبی فاکتورهای محیطی مانند کلریدآمونیوم (NH4Cl) به عنوان منبع نیتروژن، فسفات پتاسیم (K2HPo4) به عنوان منبع فسفرو غلظت کادمیوم در حذف زیستی کادمیوم توسط باکتری Halomonas elongata IBRC- M10433 مورد مطالعه قرار گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزارکامپیوتری Qualitek-4 انجام شد و اهمیت نسبی هریک از عوامل تعیین گردید.

  یافته ها

  شرایط بهینه جذب در غلظت فسفات پتاسیم 3/0 گرم بر لیتر، کادمیوم100میلی گرم بر لیتروکلریدآمونیوم 2گرم بر لیتردر دمای 37 درجه سانتی گراد و pH 7 تعیین شد. سطح 1 فسفات پتاسیم یعنی 3/0 گرم بر لیترموثرترین فاکتور درجذب زیستی بود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به هزینه بالا و مشکلات محیط زیستی روش های مرسوم حذف فلزات سنگین، حذف زیستی تکنیکی موثر و مقرون به صرفه می باشد. استفاده از باکتری های نمک دوست نسبی در پالایش زیستی با قدرت بالای جذب فلزات سنگین مفید می باشد.

  کلیدواژگان: حذف زیستی، کادمیوم، تاگوچی، دریاچه شور، Halomonas elongata IBRC-M10433
 • نیما حیدرزاده *، نسیم نیساری تبریزی صفحات 47-64
  زمینه و هدف

  کیفیت آب دریاچه ها و مخازن سدها همواره متاثر از عوامل مختلفی می باشد. مقادیر بارش، دبی ورودی و خروجی، کیفیت آب ورودی و تراز بهره برداری از جمله عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آب هستند. آگاهی از چگونگی و میزان تاثیر عوامل ذکرشده بر کیفیت آب در دوره های مختلف سال می تواند کمک موثری به انتخاب بهترین تراز آب گیری و در نتیجه مدیریت کیفی آب نماید.

  روش بررسی

  در این تحقیق با کاربرد مدل دو بعدی CE-QUAL-W2 با استفاده از آمار موجود، شرایط کیفی آب مخزن سد میمه از نقطه نظرTDS خروجی برای دوره 5 ساله مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج مدل سازی نشان می دهد مقدارTDS خروجی در محل دریچه در تمامی دوره 5 ساله مورد بررسی از مقادیر مجاز تعیین شده توسط استاندارد فائو برای آبیاری تجاوز نموده است. هم چنین به منظور تعیین عوامل تاثیر گذار بر TDS و انتخاب راه کار مناسب جهت بهبود کیفیت آب خروجی از مخزن، تحلیل حساسیت پارامتر های مختلف صورت گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که کیفیت آب ورودی تاثیرگذارترین عامل بر کیفیت آب خروجی از دریچه می باشد، به نحوی که تغییر 20 درصدی TDS جریان ورودی باعث تغییر 17 تا 20 درصدی TDS جریان خروجی شده است و عواملی نظیر دمای جریان، ضرایب پوشش باد، ضریب ویسکوزیته و ضریب پخش ادی تاثیرات قابل توجهی را دارا نبوده اند.

  کلیدواژگان: مدل سازی کیفی آب، CE-QUAL-W2 مخزن میمه، TDS، تحلیل حساسیت
 • سید محمد سیدعلوی * _حسن قلاوندی_علیرضا قلعه ای_کامران محمدخانی صفحات 65-79
  زمینه و هدف

  جایگاه و انتظارات از آموزش عالی و به ویژه از دانشگاه در دهه های اخیر نسبت به قبل تغییر کرده است و انتظار اجتماع از آموزش عالی آن است که نقش و جایگاه خود را در عرصه تغییر و نو آفرینی و به تبع آن توسعه پایدار و حفاظت از ارزش های سنتی و نوین جوامع بشری به شیوه ای مناسب ایفا نماید. بنا بر این ضروری است که دانشگاه ها در راستای حرکت به سمت توسعه پایدار و ارتقا مولفه های زیست محیطی زیستگاه بشری، فعالانه مشارکت نماید. شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت سبز دانشگاه ها می تواند به عنوان یک نقشه راه و راهنمایی کلی، راهنما و راهگشای این مراکز در مسیر استقرار مدیریت سبز باشد. از این رو این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت سبز دانشگاه ها اجرا شده است.

  روش بررسی

  در این پژوهش جهت شناسایی مولفه های مدیریت سبز دانشگاه ها از تکنیک دلفی استفاده شده است. در این راستا، با استفاده از نظرات اعضای پنل که عبارت بودند از 19 نفر از اعضای هیات علمی و خبرگان حوزه مدیریت آموزش عالی، محیط زیست و انرژی، ابتدا با تلفیق مولفه های استخراج شده از مبانی نظری پژوهش و مولفه های پیشنهادی خبرگان، پرسش نامه ای بسته پاسخ و باز پاسخ در دو مرحله در اختیار خبرگان قرار گرفت و در زمینه میزان ارتباط مولفه ها با مدیریت سبز دانشگاه ها و تعیین میزان اهمیت هر یک از ابعاد در این رابطه با مدیریت سبز از خبرگان نظرخواهی شد و نظرات آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در این پژوهش دوازده بعد اساسی رهبری و راهبردها، سیاست گذاری و برنامه ریزی، حکمرانی دانشگاهی و اداره امور سازمانی، ارتباطات و تعامل با محیط، منابع انسانی و امور پرسنلی، بودجه و منابع مالی، فن آوری و اطلاعات، زیرساخت ها و تجهیزات، امور آموزشی، امور پژوهشی، نظارت، ارزش یابی و پاسخ گویی، اقدامات و برنامه های زیست محیطی در زمینه مدیریت سبز دانشگاه ها شناسایی و مورد تائید خبرگان قرار گرفت که هر یک از ابعاد چندین مولفه را شامل می شود. در نهایت 77 مولفه در این زمینه شناسایی و با وزن بالا مورد توافق قرار گرفت که جهت استقرار مدیریت سبز در دانشگاه ها می تواند مورد توجه و استفاده قرار بگیرد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که از نظر خبرگان مهم ترین ابعاد در بحث مدیریت سبز دانشگاه ها به ترتیب عبارتند از سیاست گذاری و برنامه ریزی، مدیریت منابع مادی و تجهیزات دانشگاه ، رهبری و راهبردها، فن آوری، مباحث اجرایی و امور سازمانی دانشگاه، منابع مالی است، منابع انسانی، پژوهش، آموزش، ارتباط با محیط و نظارت و ارزش یابی.

  کلیدواژگان: مدیریت سبز، دانشگاه سبز، مدیریت دانشگاه ها
 • ابراهیم عسگری، رئوف مصطفی زاده* ، خدیجه حاجی صفحات 81-93
  زمینه و هدف

  تحلیل نقاط تغییر (Change Point Analysis) تکنیکی برای تعیین محل بالقوه تغییر در یک سری زمانی از داده ها است. بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین و تحلیل نقاط تغییر در داده های مربوط به دبی سالانه 20 ایستگاه هیدرومتری حوزه آبخیز گرگانرود در طول دوره آماری 34 ساله صورت گرفت.

  روش بررسی

  سپس تعداد و زمان نقاط تغییر در داده های میانگین دبی تعیین، و میزان و نوع تغییر نیز از آن استخراج گردید، و نتایج این تحلیل ها با داده های میانگین دما و بارش کل ایستگاه ها مقایسه شد. براساس نتایج بدست آمده، مشخص گردید که بین تغییرات دبی (نقاط تغییر در دبی) با بارندگی ارتباط مستقیم معنی داری (p<0.001) وجود دارد، در حالی که ارتباط میان دما و دبی جریان از نوع معکوس بوده ولی از نظر آماری معنی دار نمی باشد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل نقاط تغییر در دبی نشان داد که نقاط تغییر در داده های مورد استفاده در این مطالعه بیش تر از نوع کاهشی و در مواردی نیز افزایشی و در برخی از ایستگاه ها اصلا نقاط تغییری شناسایی نشده است. بنابراین تعداد تغییرات کاهشی در ایستگاه های هیدرومتری مورد مطالعه، به طور معنی دار بیش تر از تغییرات افزایشی بوده، و بیش تر در بازه زمانی سال های 1373، 1374 و 1377 به ترتیب در 4، 5 و 3 ایستگاه نیزقابل مشاهده است. در صورتی که بیش ترین تغییرات افزایشی در بین ایستگاه ها مربوط به ایستگاه لزوره در سال های 1359 و 1390 به ترتیب برابر با مقادیر دبی 01/3 و90/0 مترمکعب بر ثانیه می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  بنابراین، می توان گفت که روش تحلیل نقاط تغییر امکان تعیین تغییرات دبی جریان و نیز مقدار تغییرات را فراهم نموده است، و اطلاع از روند تغییرات کاهشی یا افزایشی بارندگی و دبی در حوزه های آبخیز نقش مهمی در مدیریت منابع آب و امور مرتبط با مهندسی آب ایفا می کند.

  کلیدواژگان: تحلیل نقاط تغییر، دبی جریان، گرگانرود، سری زمانی، بوت استرپ
 • فرزانه ملکی زاد، علیرضا میرزاحسینی* ، فرامرز معطر صفحات 95-107
  زمینه و هدف

  آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات مهم کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته محسوب می شود به طوری که هزینه های ناشی از آن بخش مهمی از تولید ناخالص ملی کشورها را به خود اختصاص می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت هوای حومه فرودگاه مهرآباد صورت گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی،آلاینده های CO,TSP,TVOC,NOX اطراف فرودگاه مهرآباد تهران (منطقه 9) اندازه گیری شدند. با توجه به جهت باد غالب(غرب به شرق) در شهر تهران یک ایستگاه در مناطق مسکونی، دو ایستگاه در مجاور فرودگاه، یک ایستگاه به عنوان نماینده فرودگاه و یک ایستگاه به عنوان نماینده منطقه پرترافیک جهت پایش یکساله انتخاب گردید. برای اندازه گیری آلاینده از دستگاه های LSI-Babuc/A، Dust Trak TSI و Phocheck + 5000 استفاده شد. اندازه گیری ها به صورت ماهیانه انجام و داده ها با SPSS 21 مورد آنالیز قرار گرفتند.

  یافته ها

  غلظت همه آلاینده ها به جز دی اکسید نیتروژن در مجاورت فرودگاه بیش تر از سایر ایستگاه ها بود. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین غلظت آلاینده ها در ضلع شمالی فرودگاه و سایر ایستگاه ها، اختلاف معناداری وجود دارد (05/ 0> P). این اختلاف برای غلظت NO2 در ایستگاه های مختلف معنادار نبود (05/ 0< P). میانگین غلظت ذراتPM10،PM2.5، مونوکسید کربن و آلاینده های آلی فرار در ضلع شمالی فرودگاه با تمامی ایستگاه های موجود دارای اختلاف معنی داری است (001/0> P) .

  بحث و نتیجه گیری

  غلظت اغلب آلاینده در مجاورت فرودگاه بیش تر از مناطق مسکونی و پرترافیک بود و به نظر فرودگاه می تواند به عنوان یکی از منابع احتمالی آلودگی مورد توجه قرار داد.

  کلیدواژگان: فرودگاه مهرآباد آلودگی هوا، ذرات، آلاینده های گازی
 • مهدی بروغنی، حمیدرضا مرادی *، محمدعلی زنگنه اسدی، سیما پورهاشمی صفحات 109-121
  زمینه و هدف

  در مناطق خشک و نیمه خشک پدیده گرد و غبار به طور مکرر اتفاق می افتد. این پدیده اثرات جدی روی سلامت انسان، فرسایش خاک، بیابان زایی و حمل و نقل دارد. خشک سالی یکی از پدیده های طبیعی است که در اثر کاهش بارش به وجود آمده و باعث کاهش پوشش گیاهی و افزایش گرد و غبار می شود. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین تعداد وقوع گرد و غبار و خشک سالی اقلیمی می باشد.

  روش بررسی

  در این تحقیق از شاخص SPI برای محاسبه خشک سالی استفاده گردید. داده های مربوط به بارش از سال (2010-1980) و داده های مربوط به گرد و غبار از سال 2010-2004 مورد تحلیل قرار گرفت. سپس پهنه بندی گرد و غبار و خشک سالی در دوره آماری مشترک (2010-2004) با استفاده از روش کریجینگ در نرم افزار ArcGIS صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج پهنه بندی تعداد وقوع گرد و غبار و خشک سالی حاکی از آن است که سال 2008 بیش ترین تعداد وقوع گرد و غبار (226 واقعه گرد و غبار) و خشک سالی شدید در سطح استان بوده است. هم چنین سال 2005 کم ترین تعداد وقوع گرد و غبار (85 واقعه گرد و غبار) و شرایط ترسالی در سطح استان حاکم بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که بین وقوع گرد و غبار با خشک سالی ارتباطی مستقیم وجود دارد و در سال هایی که شدت خشک سالی زیاد یا کم شده، بر تعداد وقوع گرد و غبار نیز افزوده یا از آن کاسته شده است.

  کلیدواژگان: پهنه بندی خشک سالی، پهنه بندی گرد و غبار، استان خراسان رضوی، شاخص SPI
 • کرامت الله زیاری، محمدرضا رضوانی، سجاد فردوسی صفحات 123-135
  زمینه و هدف

  ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگران، اشاره به درجه آمادگی پذیرش شلوغی و ازدحام از سوی آنان دارد و در صورتی که ازدحام بیش از حد تحمل باشد موجب تنزل کیفیت تجربه آن ها می شود. بر این اساس نوشتار حاضر با هدف تعیین ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگران ساحلی تدوین یافته است.

  روش بررسی

  روش تحلیل داده ها در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. داده ها به روش کتابخانه ای و همچنین مشاهده میدانی و پرسش نامه جمع آوری شده است. برای تعیین ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگران ساحلی از روش فناوری ضبط تصویری (ICT) و منحنی هنجار اجتماعی و همچنین آمار توصیفی بهره گرفته می شود.

  یافته ها

  مطابق با نتایج حاصل شده ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگران ساحلی در محدوده مورد مطالعه حداکثر برابر با 2019 نفر و حداقل برابر با 425 نفر در یک زمان می باشد. همچنین در وضعیت موجود به طور میانگین تعداد افراد مشاهده شده در ساحل برابر با 1246 نفر برآورد شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به مساحت محدوده مطالعاتی، برآورد گردید که حداکثر ازدحام قابل قبول در محدوده مطالعاتی به نحوی که موجب تنزل کیفیت تجربه گردشگران نشود، برابر با 2019 نفر می باشد؛ همچنین حداقل ازدحام قابل قبول نیز 425 نفر تعیین گردید. در همین راستا مشخص گردید که در شرایط موجود 1246 نفر در یک زمان در محدوده ساحلی حضور داشته اند که نشان می دهد تعداد گردشگران ساحل بندر گز از آستانه ظرفیت تحمل اجتماعی آن فراتر نرفته است.

  کلیدواژگان: ظرفیت تحمل اجتماعی، گردشگری ساحلی، فناوری ضبط تصویری، بندر گز
 • کرامت اخوان گیگلو *، علی شاهنظری، بهمن یارقلی صفحات 137-149
  زمینه و هدف

  امروزه توسعه کشت آبی با محدودیت منابع آب کشاورزی مواجه می باشد. با شدت یافتن مشکل کمبود آب، اهمیت استفاده از پساب های شهری، صنعتی و کشاورزی روزبه روز بیش تر می گردد. این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی به منظور مطالعه کارایی جاذب های زیستی در جذب نیترات در محیط های آبی برای استفاده به عنوان فیلتر زیستی به منظور تصفیه زه آب کشاورزی با استفاده از سبوس برنج، کاه و کلش گندم، خاک اره و ساقه پنبه انجام گرفت.

  روش بررسی

  جاذب ها ابتدا با آب مقطر به خوبی شست وشو، سپس خشک شده، به وسیله آسیاب خرد و از الک استاندارد با مش 30 عبور داده شد و پودری یکنواخت از نمونه های جاذب به دست آمد. جهت تهیه غلظت های موردنیاز، محلول نیترات با اضافه کردن مقدار معینی از نیترات پتاسیم به آب مقطر تهیه گردید. برای هریک از جاذب های زیستی، میزان جذب نیترات در زمان های مختلف برای تعیین زمان تعادل، تعیین PH بهینه جذب و وزن های مختلف جاذب به منظور تعیین مقدار مناسب جاذب با دستگاه اسپکتروفتومتر مورداندازه گیری قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین جاذب های زیستی در جذب نیترات اختلاف معنی دار در سطح اطمینان 99% وجود داشت و این جاذب ها به طور معنی داری میزان نیترات محلول های آبی را کاهش دادند. در هر چهار جاذب میزان جذب نیترات در زمان های موردمطالعه(5، 10، 20، 30، 60 و90 دقیقه) ازنظر آماری در سطح اطمینان 99% معنی دار بود. نتایج حاصل از تعیین میزان جاذب مناسب برای داشتن حداکثر کارایی نشان دادکه مناسب ترین میزان جاذب، برای هر چهار جاذب موردمطالعه، 1گرم در 40 میلی لیتر محلول به دست آمد و با کاهش مقدار جاذب کارایی جاذب ها نیز کاهش می یابد. بررسی مدل های ایزوترم نیز نشان داد ضرایب همبستگی مدل ایزوترم لانگمویر در همه جاذب ها بیش تر از مدل ایزوترم فرندلیچ می باشد بنابراین مدل ایزوترم لانگمویر برای پیش بینی جذب نیترات از محیط آبی توسط جاذب های موردمطالعه مناسب تر می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  جاذب های گیاهی به طور معنی داری میزان نیترات محلول آبی را کاهش می دهند. برای جذب جاذب های زیستی موردمطالعه می توان از مدل لانگمویر به عنوان ایزوترم جذب استفاده نمود

  کلیدواژگان: ایزوترم، جاذب زیستی، محلول آبی، نیترات
 • ملیحه امینی *، محمدعلی ضیایی مدبونی، آرزو شریفی صفحات 151-161
  زمینه و هدف

  برگ نخل یکی از پسماندهای کشاورزی است که سالانه در حجم وسیعی در کشور تولید می شود. در این مطالعه قابلیت خاکستر برگ نخل به عنوان یک ماده جاذب ارزان قیمت جهت حذف یون های Cadmium (II) از محلول های آبی مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  متغیرها شامل pH (7-2)، غلظت یون های فلزی در محلول (mg/l 350-50) و مقدار جاذب (g/l 14- 1/0) در سیستم جذب ناپیوسته بودند.

  یافته ها

  pH بهینه برای حذف یون های Cd(II)، 4 به دست آمد. بررسی متغیر میزان جاذب در این مطالعه نشان داد که با افزایش مقدار جاذب از 1/0 تا g/l 11 میزان جذب افزایش و پس از آن تا g/l 14 که حد بالای متغیر مورد نظر است، تقریبا ثابت شود. هم چنین کارایی جذب در مدت 60 دقیقه در غلظت mg/l 100 بیش ترین مقدار بود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، در نهایت جذب بهینه در شرایط pH 4، میزان جاذب g/l 11 و غلظت یون های کادمیم mg/l100 برابر %36/92 به دست آمد.جمع بندی نتایج این مطالعه نشان داد که خاکستر برگ نخل دارای پتانسیل بسیار خوبی جهت حذف یون های سمی فلزات سنگین از قبیل کادمیم از محلول های آبی می باشد.

  کلیدواژگان: آلودگی، خاکستر، جذب، کادمیم، سیستم ناپیوسته
 • رضا جهان بین *، پخشان خضر نژاد صفحات 163-177
  زمینه و هدف

  پیش از هر نوع برنامه ریزی برای توسعه فضاهای سبز شهری، باید معیارها و استانداردهای توسعه فضای سبز مشخص شود. از اصول بسیار مهم دانش شهرسازی، پرداختن به کاربری ها از لحاظ استانداردها و سرانه و مکانیابی آن هاست. آلودگی های هوا، صوتی و بصری ارمغان زندگی شهرنشینی است که امروزه جوامع بشری با آن دست به گریبانند. به همین جهت پرداختن به کاربری فضای سبز بعنوان تلطیف کننده هوا و سامان دهنده فضا، در راستای دستیابی به بازدهی اکولوژیکی شهرها ضروری به نظر می رسد. هدف از مقاله حاضر، شناخت معیارهای برنامه ریزی فضای سبز و مکانیابی مطلوب آن هاست که دستاورد آن ارائه راهکارهایی به منظور عملیاتی نمودن [i]اصول کلی توسعه فضای سبز است به طوری که قابل تعمیم به موارد مشابه باشد.

  روش بررسی

  الگوی تحقیق حاضر بنیادی- کاربردی و روش بررسی و تبیین موضوع، توصیفی- تحلیلی است. جهت جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اسنادی(مراجعه به کتابخانه ها و منابع اسنادی موجود، مراکز علمی- تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی مرتبط) بهره گرفته شده است. تحلیل داده ها عمدتا مبتنی بر روش تحلیل کیفی و نیز بهره گیری از نرم افزار ARC/GIS بوده است.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش بیانگر آن است که هیچ کدام از سرانه های موجود در شهر تبریز از دیدگاه شهرسازی و از دیدگاه زیست محیطی، با استانداردها، هماهنگی ندارند. از دیدگاه شهرسازی، در طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر(جامع)، سرانه ای در حدود 15 مترمربع برای هر نفر پیشنهاد شده که این سرانه در وضع موجود برای شهر تبریز برابر با 69/1 می باشد. از دیدگاه زیست محیطی نیز در طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر، بین 15- 50 مترمربع برای هر نفر بوده و سرانه شهر در وضع موجود برابر با 69/11 مترمربع محاسبه شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در شهر تبریز معیارها و اصول توسعه و برنامه ریزی فضای سبز و معیارهای مکانیابی آن ها از جمله؛ سرانه ها در سایر محلات، معیارهای محیطی و اکولوژیک و معیارهای مکانی از قبیل مرکزیت، سلسله مراتب و دسترسی، رعایت نشده است. بنابراین وضعیت کاربری فضای سبز وضع موجود شهر تبریز با پیشنهادات طرح جامع و تفصیلی و با استانداردهای ملی و بین المللی مطابقت ندارد و همچنین عدم توزیع بهینه آن در سطح شهر کاملا مشهود است.در این میان محاسبه سطح مناسب فضای سبز و پراکنش متعادل آن در شهر، کلید موضوع است تا بدین طریق فرایند دستیابی به بازدهی اکولوژیکی شهر میسر گردد.

  کلیدواژگان: استانداردها، برنامه ریزی فضای سبز، بازدهی اکولوژیک، شهرها، شهر تبریز
 • سیدکاظم موسوی*، اخترالسادات موسوی صفحات 179-192
  زمینه و هدف

  امروزه صنعت گردشگری در دنیا یکی از منابع مهم درآمد و درعین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به منزله گسترده ترین صنعت خدماتی جهان حایز جایگاه ویژه ای است. شهرستان اردکان یکی از مناطق زیبا و دیدنی استان یزد است که علی رغم وجود جاذبه های گردشگری فراوان فاقد امکانات و تسهیلات مناسب برای جذب گردشگران است. در این پژوهش سعی شده که قابلیت ها و محدودیت های توسعه گردشگری در این شهرستان شناسایی شده و راهبردها و استراتژی های مناسب جهت توسعه گردشگری و اکوتوریسم در این شهرستان مشخص شود .

  روش بررسی

  روش مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی– تحلیلی است. به منظور جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، از مطالعات کتاب خانه ای، بررسی اسناد و هم چنین مطالعات میدانی شامل مصاحبه و پرسش نامه استفاده شده و با توجه به اطلاعات به دست آمده به بررسی جاذبه ها ، امکانات، خدمات و وضعیت کلی گردشگری و اکوتوریسم در منطقه اقدام شده است. در مرحله بعد، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارایه راهبردها و استراتژی های توسعه گردشگری و اکوتوریسم از روش SWOT استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج یافته ها نشان می دهد که مجموع امتیاز وزن دار جدول ماتریس عوامل داخلی 63/2 و در جدول ماتریس عوامل خارجی 36/2 است. عدد حاصله پایین تر از میانگین می باشد. در واقع از قوت ها و فرصت های به دست آمده به درستی در جهت غلبه بر ضعف ها و تهدیدها استفاده نشده است و ضعف ها بر قوت ها و تهدیدها بر فرصت ها غالب هستند و نوع استراتژی حاصل شده، استراتژیی تنوعی(اقتضایی) است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که شهرستان اردکان از پتانسیل بالایی در زمینه گردشگری و اکوتوریسم برخوردار می باشد که با سرمایه گذاری، برنامه ریزی و مدیریت مناسب می توان از این توانایی ها در راستای توسعه پایدار گردشگری در این شهرستان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: گردشگری، اکوتوریسم، مدل SWOT، محیط زیست
 • سیمین نجف شاد *، پریسا نجات خواه معنوی، عبدالرحیم وثوقی صفحات 193-206
  زمینه و هدف

  خارپوستان یکی از قدیمی ترین و مهم ترین گروه های دریایی هستند که نقش مهمی را در اکولوژی دریا به خصوص در مناطق مرجانی ایفا می کنند. در تحقیق حاضر، شناسایی گونه های خارپوستان در منطقه بین جزرومدی و عمق 5 متری سواحل شمالی جزیره کیش در دو فصل زمستان 1392 و تابستان 1393 انجام گرفته است.

  روش بررسی

  در سواحل شمالی جزیره کیش تعداد 4 ایستگاه (دیدنی ها،درخت سبز،سیمرغ و کمپ رحیمی) با توجه به ویژگی های منطقه انتخاب و منطقه سیمرغ به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. جمع آوری گونه ها به وسیله کوادرات یک در یک متر مربع صورت گرفت؛ سپس شمارش و شناسایی گونه ها انجام پذیرفت.

  یافته ها

  از رده خارپوستان در مجموع 184 نمونه جمع آوری شد که به 4 رده،6 خانواده و 7 گونه Holothuria leucospilota ، Holothuria (selenkothuria)Bacilla ، Diadema setosum ،Echinometra mathaei ،Clypeaster reticulatus ،Linckia multiflora ،Macrophiothrix elongateتعلق داشتند. در تحقیق حاضر، در منطقه بین جزرومدی هیچ نمونه ای از خارپوستان یافت نشد وتنها گونه Echinometra mathaeiدر ایستگاه سیمرغ مشاهده شد. در این تحقیق برای اولین بار گونه های Macrophiothrix elongata, Holothuria (selenkothuria) Bacilla, Holothuria leucospilota,، Clypeaster reticulatusدر عمق 5 متری شمال جزیره کیش دیده شدند.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، تراکم گونه ها در فصل تابستان بیش تر از فصل زمستان بود. گونه Echinometra mathaeiدر عمق 5 متری همه ایستگاه ها بیش ترین حضور را داشته و با ضریب پایداری24.4 در فصل تابستان و18.4 در فصل زمستان جزءگونه های رایج منطقه می باشد.هم چنین در فصل سرد شاخص تنوع افزایش و در فصل گرم کاهش یافت.بررسی شاخص های ضریب پایداری، غنا و تنوع گونه ای در سواحل شمالی جزیره کیش، نشان داد که تنها ایستگاه سیمرغ فاقد استرس بوده و دارای گونه های نادر می باشد و سه ایستگاه دیدنی ها،درخت سبز و کمپ رحیمی تحت استرس محیطی قرار داشته و دارای گونه های رایج اندکی می باشد.

  کلیدواژگان: تراکم، جزیره کیش، خارپوستان، خلیج فارس، ضریب پایداری
 • شیرین شیرازیان، فلورا حیدری *، مهدی حیدری صفحات 207-218

  اتخاذ تدابیر احتیاطی برای احتراز از پیامد زیان بار ناشی از فعالیت های محیط زیستی که دانش بشری درباره احتمال وقوع آن قطعیت علمی ندارد، در حقوق بین الملل محیط زیست جایگاه ویژه ای یافته است که به اصل احتیاطی موسوم است. از آن جا که تلاش جامعه جهانی همواره بر این نکته استوار است که راه حلی برای حفاظت از محیط زیست بیابند، از این رو اصل احتیاطی به عنوان یکی از اصول پایه ای حقوق بین الملل محیط زیست در اسناد متعددی از قبیل حقوق سخت و حقوق نرم مورد تاکید واقع گردیده است. در پرتو اصل احتیاطی حتی در مواردی که  دلایل قطعی علمی در مورد زیان آور بودن فعالیت های محیط زیستی وجود ندارد، انجام اقدامات احتیاطی تحت کنترل بهترین فن آوری به منظور کاهش خطرات بالقوه بر محیط زیست امری ضروری می باشد و بایستی از فعالیت هایی که بالقوه دارای آثار سوء هستند، جلوگیری گردد.  نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که اصل احتیاطی به دلیل عدم رعایت اجرا به شکل واحد و عدم توافق در مورد مفهوم عدم قطعیت علمی دچار اشکالات حقوقی متعددی گردیده است. در مواجهه با چالش موجود، ارایه تعریفی جامع برای اصل احتیاطی بر مبنای مشورت در سند اولیه تحت عنوان کنوانسیون-چارچوب که به کلیات موضوع می پردازد و متعاقبا توافق در مورد جزییات موضوع و بیان اختلافات موجود از قبیل اجرایی کردن اصل احتیاطی و توافقات آینده در راستای اصول و اهداف کنوانسیون در اسناد آتی که تحت عنوان پروتکل نامیده می شود به همراه بهره گرفتن از مشورت های علمی با متخصصان محیط زیست جهت ارزیابی محیط زیست منطقه ضروری است.

  کلیدواژگان: اصل احتیاطی، حفاظت محیط زیست، حقوق سخت، حقوق نرم، عدم قطعیت علمی
 • کیومرث سفیدی *، الهه علی بابایی، مرتضی مریدی صفحات 219-230
  زمینه و هدف

  امروزه برای رسیدن به مدیریت پایدار جنگل ها، مشارکت جوامع محلی به عنوان یک شیوه مناسب مطرح است. مشارکت جوامع محلی در برنامه های حفاظتی و طرح های جنگل داری می تواند تضمینی بر مدیریت پایدار جنگل ها باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش باهدف بررسی عوامل اثرگذار در پذیرش اجتماعی و تمایل جوامع روستایی به مشارکت در طرح های جنگل داری با استفاده از روش پیمایشی و تکمیل پرسش نامه در روستای نجارده و بندپی در مجاورت جنگل خیرود از توابع نوشهر استان مازندران انجام شد. مدل مفهومی پژوهش با تعریف 9 فرضیه و مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمون های آماری نشان داد که اختلاف معنی داری بین زنان و مردان در تمایل به مشارکت وجود ندارد. همچنین از بین تمامی متغیرهای مربوط به پاسخگویان، تحصیلات و موقعیت شغلی افراد اختلاف معنی داری را ازلحاظ تمایل به مشارکت نشان می دهد. نتایج مطالعات همبستگی و تحلیل عاملی تاییدی نیز ضمن تایید مدل استخراجی نشان داد که نگرش ذهنی افراد مهم ترین مولفه اثرگذار در تمایل روستاییان به مشارکت است. همچنین سهولت در مشارکت و میزان سودمندی آن تاثیر مثبت و مستقیم بر تمایل روستاییان به مشارکت در طرح های جنگل داری دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  بر این اساس چنان چه هدف افزایش مشارکت روستاییان در طرح های جنگل داری باشد، جلب اعتماد و افزایش آگاهی و درک روستاییان نسبت به سهولت و سودمندی مشارکت می تواند راهگشا باشد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار جوامع روستایی، مشارکت، امدل عتماد، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 • فهیمه مطلبی، فرشید کفیل زاده * صفحات 231-243
  زمینه و هدف

  تیوسیانات ترکیبی یک کربنه معدنی وعضو مهمی از خانواده سیانید می باشد. تیوسیاناتاز منابع طبیعی و صنعتی مشتق شده ودر حجم وسیعی توسط صنایع استخراج فلزات و کک تولید می شود. این ترکیب سمی باعث بروز اثرات نامطلوبی در موجودات زنده می شود. با توجه به وجود این ترکیب سمی در دریاچه مهارلو، این پژوهش باهدف جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده تیوسیانات از رسوبات دریاچه مهارلو صورت گرفت.

  روش بررسی

  نمونه برداری از پنج ایستگاه و طی دو فصل، در تابستان 94 و بهار 95 انجام گردید. جداسازی باکتری های تجزیه کننده تیوسیانات در محیط M9 انجام شد.پس از شناسایی فیزیولوژی و بیوشیمیایی باکتری های تجزیه کننده تیوسیانات، از تست های حداقل غلظت بازدارندگی،سینتیک رشد و میزان تجزیه تیوسیانات توسط باکتری های مقاوم استفادهشد. درپایان، باکتری های مقاوم با روش PCRبراساس ژن S rRNA16، شناسایی شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که 9 گونه باکتریایی توانایی تجزیه تیوسیانات در دریاچه مهارلو را داشتند. در این میان دو گونه باکتریایی Bacillus sphaericus و Micrococcus luteus دارای بالاترین پتانسیل درحذف و تجزیه تیوسیانات بوده و بالاترین مقاومت (50 گرم در لیتر) را نسبت به سایر باکتری ها نشان دادند. بیش ترین قدرت تجزیه کنندگی تیوسیانات، مربوط به B. sphaericus(66/66 درصد) وM. luteus (50 درصد) بود که به ترتیب با ارزش شباهت 97 و 92 درصد با سویه هایPlanococcus citreus strain NBRC 15849وBacillus aerius strain 24K شباهت داشتند.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های تحقیق حاضر نشان داد که دریاچه مهارلو دارای باکتری های قدرت مند در تجزیه تیوسیانات بوده به طوری که B. sphaericus تا 66/66 درصد قادر به تجزیه این ترکیب می باشد. با فراهم نمودن بستر مناسب جهت رشد این باکتری ها می توان از آن ها جهت سمیت زدایی و حذف تیوسیانات از آب های آلوده استفاده کرد کلیدواژه ها

  کلیدواژگان: تیوسیانات، PCR، باسیلوس اسفریکوس، میکروکوکوس لوتئوس، مهارلو
 • عطا غفاری گیلانده_رضا هاشمی معصوم آباد * _منصور مصطفی پور_ساسان نیکفال مغانلو صفحات 245-261
  زمینه و هدف

  پارک های شهری به عنوان یکی از مهم ترین کاربری های شهری نقش بسزایی در زمینه کاهش آلودگی هوا و ارتقاء کیفیت زندگی افراد ساکن در محدوده های شهری دارند. برنامه ریزی و مکان یابی آن ها، می تواند تا حد زیادی محیط انسان ساخت را به عنوان یک جامعه انسانی مطلوب معنی دار کرده و با کاهش آثار مخرب گسترش صنعت و بالا بردن سطح زیبای بصری موجب افزایش کیفیت زیستی و هویت بخشی به ساکنان آن گردد.: از این رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی و مکان یابی پارک های محله ای با استفاده از قواعد تصمیم گیری چند معیاری (MCDM) در سطح شهر اردبیل می باشد.

  روش بررسی

  روش پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. معیارهای مورد بررسی مشتمل بر 12 مولفه است که جهت توزیع مکانی فضایی پارک های محله ای گروه بندی شده اند. در تحقیق حاضر برای وزن دهی معیار های مورد استفاده از تکنیک های CRITIC و مقایسه زوجی استفاده به عمل آمده و در ادامه برای ارایه الگوی مناسب جهت توزیع مکانی فضای سبز شهر اردبیل از روش تصمیم گیری چند معیاره VIKOR در محیط IDRISI استفاده شده است. نتایج و خروجی حاصله در قالب یک نقشه درجه بندی شده از مطلوبیت مکانی ارایه شده است.

  یافته ها

  بررسی نتایج نشان می دهد که پیکسل های اولویت دار معرفی شده در خروجی حاصل از مدل، دارای شرایط بهینه از منظر معیارهای تعریف شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  بنابراین این مدل می تواند به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری در توزیع مکانی- فضایی پارک های محله ای موجود مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پارک های محله ای، مکان یابی، تصمیم گیری چند معیاره، شهر اردبیل
 • ابراهیم فریدی* ، داریوش ناصری صفحات 263-272
  زمینه و هدف

  سیاه خروس قفقازی با نام علمی Tetraomlokosiewiczi، یکی از نادرترین پرنده های جهان می باشد که در کشورمان ایران، فقط در جنگل‎های ارسباران مشاهده می‏شود. سیاه خروس قفقازی پرنده‏ای است که در فهرست قرمز IUCN (اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت) قرار گرفته است، به این معنی که در خطر انقراض می‎باشد. لذا اهمیت شناخت و حفاظت از زیست‎گاه این گونه نادر به روشنی آشکار می‏گردد.

  مواد و روش ها

  طی این تحقیق ضمن معرفی این پرنده، با استفاده از مطالعات و مشاهدات میدانی ده ساله کارشناسان حفاظت از محیط زیست، اقدام به تهیه نقشه مدل زیستگاه این پرنده با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شد. به این ترتیب که از میان نقاطی که سیاه خروس قفقازی طی چندین سال و در فصول مختلف در آنها دیده شده و با GPS ثبت شده بودند، نقاطی به طور تصادفی انتخاب شد و سپس با روی هم گذاری آن ها با لایه های ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب، جهت جغرافیایی، تراکم پوشش جنگلی، نوع گونه‎های گیاهی و اقلیم منطقه مورد مطالعه، مدل زیستگاه سیاه خروس قفقازی تهیه شد.

  یافته ها

  برای آزمون مدل زیستگاه ساخته شده نیز، همه نقاط مشاهده شده این پرنده در مشاهدات میدانی با مدل حاصل روی هم‎گذاری شد که نتایج حاکی از آن است که مدل زیستگاه ساخته شده از صحت و دقت بالایی برخوردار است. نتایج نشان داد که سیاه خروس قفقازی در جنگل‎های ارسباران درمناطقی زیست می کنند که جنگل انبوه و نیمه انبوه با ارتفاع 2100 تا 2400 متر از سطح دریا، شیب بیش از 30 درصد، جهت شیب شمالی و اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب مدیترانه‎ای است که جامعه‎های گیاهی بلوط، ممرز، هفت کول، قره قات و نسترن غالب می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  زیستگاه‎ها به عنوان یکی از مهم ترین عوامل حضور و بقای گونه‎ها در هر محیطی به شمار می‎روند. شناخت دقیق نیاز هرگونه در ارتباط با گونه مورد نظر می تواند درانتخاب زیستگاه های مناسب برای رها سازی گونه ها موثر باشد. قابلیت‎های سامانه‎های جغرافیایی (GIS) دراین زمینه بسیار موثر است، چرا که با استفاده از قابلیت‎های مختلف این سامانه‎ها در تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری، می توان حجم وسیعی از اطلاعات را بررسی کرده و مدل سازی زیستگاه ها را انجام نمود.

  کلیدواژگان: سیاه‎ خروس قفقازی، مدل زیستگاه، جنگل‎های ارسباران، سیستم اطلاعات جغرافیایی
|
 • Fereshteh Peynabar, Soheil Sobhanardakani*, Mahdi Reyahi Khoram Pages 1-8
  Background and Objective

  Selection of appropriate technologies for wastewater treatment according to climate, economic and social conditions is very important. The use of non-advanced technology with low energy consumption wastewater treatment systems such as a constructed wetland is cost effective and contributes to environmental reclamation. The aim of this study was to determine the efficiency of surface flow constructed wetland in the removal of COD and TSS parameters from Bu-Ali industrial town wastewater.

  Method

  For the removal of COD and TSS parameters from Bu-Ali industrial town wastewater, three shallow artificial wetlands with retention time of 2 days were made as pilot. The samples were collected using specific containers from the input and output of the reactor and analyzed according to the standard methods. The obtained data were analyzed using the SPSS 18.0 statistical package.

  Findings

  The results showed that the removal efficiencies of COD and TSS were 75% and 80% respectively. Discussion and

  Conclusion

  Although the removal efficiencies of COD and TSS in the surface flow constructed wetland containing Phragmites australis are acceptable, the treated wastewater is not suitable for irrigation because of the high concentration of organic matter at the wetland output.

  Keywords: Surface flow artificial wetland, Phragmites australis, COD, TSS, Bu-Ali industrial town
 • Omid Espargha, Mohsen Shafiee, Shabnam Saffarian*, Behnaz Ghoudarzi Pages 9-19
  Background and Objective

  Increased rate of chemicals production and their consumption in various industrial processes are consiederd as characteristics of an industrial community. Improper management and incorrect use of them will cause accidents and harmful damage to human health and the environment.

  Method

  In this paper, considering the safety and health risks and the environmental aspects associated with storage, preservation and working with chemicals produced in sugar factory, these chemicals were identified by Walking & Talking Through method. Then, the multi-criteria decision-making methods such as AHP, TOPSIS and Eigenvector technique were used for analyzing the risks of the identified chemicals. Finally, the chemicals were divided into three categories in terms of risk by determining the median in SPSS.

  Findings

  The results of calculating the risk of the chemicals used in sugar factory show that ethyl alcohol with weight of 0.646, ammonia with weight of 0.566 and caustic soda with weight of 0.558 are the most important chemicals affecting the safety, health and environment of the factory and the surrounding area. Accordingly, the strategies to control and reduce the risks of chemicals were identified. Discussion and

  Conclusion

  In this study, introducing a multi-criteria method for calculating the risk factor, the highest number of features inducing the risk of a substance to the personnel is used in the calculation.

  Keywords: Chemicals, Sugar factory, Ethyl alcohol, Multi-criteria decision making methods
 • Shahram Mousavi*, Vahid Nourani, Mohammad Taghi Alami Pages 21-32
  Background and Objective

  Uncertainties of the field parameters such as hydraulic conductivity and dispersion coefficient, unknown boundary conditions and the noise of the measured data are among the main limiting factors in the groundwater flow and contaminant transport (GFCT) modeling.

  Method

  Miandoab plain was investigated as a case study for simulating groundwater level (GL) and chloride concentration (CC). This paper presents an artificial intelligence-meshless model for temporal GFCT modeling. In this study, time series of groundwater level (GL) and chloride concentration (CC) observed at different piezometers of Miyandoab plain (in Iran) were firstly de-noised by the wavelet-based data de-noising approach. Then, the effect of noisy and de-noised data on the performance of artificial intelligence model was compared. For this end, time series of GL and CC observed in 14 different piezometers were trained and verified via artificial neural network (ANN) and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) models to predict the GL and CC at one month ahead.

  Findings

  The results showed that the threshold-based wavelet de-noising approach can enhance the performance of the modeling up to 25%. Reliability of ANFIS model is more than ANN model in both calibration and verification stages duo to the efficiency of fuzzy concept to overcome the uncertainties of the phenomenon. Discussion and

  Conclusion

  Waveletde-noising approach as a data preprocessing method enhances the performance of the artificial intelligence model in temporal modeling of GFCT.

  Keywords: Contaminant Transport, Porous Media, Artificial Intelligence, Wavelet De-noising
 • Zahra Kahrarian*, Mojtaba Taran Pages 33-45
  Background and Objective

  Industrial waste is considered as the most important environmental pollutants that contain significant amounts of heavy metals are high salt density.Biotechnology removal of heavy metals from industrial wastewater Babkargyry proved the ability of microorganisms developing in this field as an appropriate and efficient.In this study, the ability of strains of bacteria isolated from sediments of Lake Urmia Halomonas longate IBRC-M10433 for the removal of cadmium was investigated. The aim of this study was to optimize the removal of cadmium by bacterial environment was Halomonas longate IBRC- M10433.

  Method

  Design of Experiments Taguchi method to determine the optimum conditions relative to environmental factors such as Ammonium chloride (NH4Cl) as a source of nitrogen, and phosphate potassium (K2HPO4) as a source of phosphorus and cadmium concentrations in biological removal of cadmium was studied by the bacterium Halomonas longata IBRC- M10433.

  Findings

  The optimum conditions for absorption of potassium phosphate at a concentration of 3.0 g/L, cadmium 100 mg/L, Ammonium chloride 2 g/L, at 37 °C and pH 7, respectively. Level 1 means that 3.0 g of potassium phosphate absorption biological factors. Discussion and

  Conclusion

  Due to high costs and environmental problems conventional methods to remove heavy metals, biological removal technique is effective and affordable. Use halophilic bacteria in biological treatment with high power absorption of heavy metals are useful. 

  Keywords: Biological removal, cadmium, Taguchi, Salt Lake, Halomonas elongata IBRC-M10433
 • Nima Heidarzadeh*, Nasim Neisari Tabrizi Pages 47-64
  Background and Objective

  Water quality of lakes and reservoirs is affected by many factors. Precipitation, inflow and outflow, inlet water quality and water abstraction level are the most important ones. Informing about the magnitude of the factors can help us to choose the best abstraction level and water quality management in different periods of a year, efficiently.

  Method

  In this study, water quality of the Meymeh reservoir, an under-construction dam, was evaluated by modeling of TDS using the 2-dimensional CE-QUAL-W2 software with available data, for a 5-year period.

  Findings

  The modeling results show that the amount of outflow TDS in all five years has exceeded the FAO permissible level for irrigation. Also, in order to evaluate the impacts of several factors on outflow TDS and choose the suitable solution to improve the quality of water, a sensitively analysis was performed. Discussion and Counclution: The results of the sensitivity analysis showed that the quality of inflow water is the most effective factor on the outflow water quality, so that a 20% change in inflow TDS causes 18-20% change in outflow TDS and the other factors such as temperature, initial values of TDS in reservoir, wind sheltering coefficients (WSC), eddy viscosity and the diffusivity coefficient (AX, DX) do not have significant impacts.

  Keywords: CE-QUAL-W2, Meymeh reservoir, Sensitivity analysis, TDS, Water quality modeling
 • Seyed Mohammad Seyed Alavi*, Hasan Ghalavandi, Alireza Ghaleei, Kamran Mohamadkhni Pages 65-79
  Background and Objective

  The status and expectations of higher education and especially of the university have changed in recent decades, and the expectation of the community of higher education can play its place in the field of change and innovation and, consequently, sustainable development and the protection of traditional and new values ​​of human societies in a proper way. Therefore, universities need to actively participate in moving towards sustainable development and promotion of the environmental components of human habitats. Identifying the dimensions and components of green management in universities can be considered as a general road map, guidance for these centers in the direction of establishing green management. Therefore, this study has been conducted aimed to identify the dimensions and components of green management in universities.

  Method

  In this study, Delphi technique has been used to identify the components of green management in universities. In this regard, using panel members' opinions that included 19 faculty members and experts in the field of higher education, environment and energy, first by integrating the extracted components from the theoretical foundations of the research and the proposed components of the experts, two closed and open-ended questionnaires were given to the experts in two stages. Experts' opinions were gathered in terms of the relationship between the components and the green management of the universities and determining the importance of each dimension in relation with the green management and their opinions were analyzed.

  Findings

  In this study, 12 key dimensions of leadership and strategies, policy making and planning, academic governance and organizational affairs, communications and interaction with the environment, human resources and personnel affairs, budget and financial resources, technology and information, infrastructures and equipment, education and research, affairs monitoring, evaluation and accountability, environmental measures and actions in the field of green management of universities were identified and approved by the experts, each of which includes several components. Finally, 77 components were identified and it was decided that high-weight components to be considered and used in more accurate planning and implementation of green management in academic environments. Discussion and

  Conclusion

  The results show that according to the experts, the most important dimensions in the green management of universities are the following: policy making and planning, resource management and university equipment, leadership and strategies, technology, executive issues and organizational affairs of the university, financial resources, human resources, research, education Communication with the environment and monitoring and evaluation.

  Keywords: Green Management, Green Universities, Management of Universities
 • Ebrahim Asgari, Raoof Mostafazadeh*, Khadijeh Haji Pages 81-93
  Background and Objective

  Change point analysis technique is an important method to detect potential change in time series. Therefore, the main objective of this research is to determine and analysis of change points in the annual discharge of Golestan Province over 20 hydrometric stations in a 34-years period.

  Methodology

  Time and magnitude of change points have been defined and the results have been analysed along with variations of temperature and precipitation through the study area. According to the results, a significant positive correlation is exist between discharge and precipitation (p<0.001). While, the correlation between discharge and temperature had a negative non-significant correlation.

  Findings

  The results showed that the dominance of change points are decreasing over the study area along with some increasing and no change cases. The number of significant decreasing points were significantly higher than increasing changes and the major changes had occurred in the 1994, 1995, and 1998 years in 4, 5, and 3 stations, respectively (the decreasing points happened over 1994-1998-time span). The highest observed changes was related to Lazoureh station in 1980 and 2011 years which the values of changes in discharge were 3.01 and 0.9 cubic meter per seconds, respectively. Discussion and

  Conclusion

  It can be concluded that, the number and amount of changes in water discharge can be determined by the change point analysis technique. Understanding the trends decrease or increase in watershed rainfall and discharge have an important role in water resources management and water-related issues.

  Keywords: Change point analysis, Water discharge, Gorganroud, Time series, Bootstrap
 • Farzaneh Malekizad, Alireza Mirzahosseini *, Faramarz Moatar Pages 95-107
  Background and Objective

  Air pollution is a great concern in developed and developing countries and its economic costs accounts for a large share of gross national product of countries. This study aimed to investigate and assess the air quality around Mehrabad airport.

  Method

  In this cross-sectional study, important pollutants including CO, TSP, TVOC and NOX were measured. Considering the privaling wind direction in Tehran, one station in residential area, one station representative of the airport, two stations around the airport and one station in high traffic area were selected. LSI-Babuc/A، Dust Trak TSI and Phocheck + 500 were employed to measure the pollutants. Measurement was done in each month and the statistical analysis was done using SPSS 21.

  Findings

  The mean concentration of all pollutants (except for nitrogen dioxide) was higher at the vicinity of the airport stations than in other stattions. Results of the Kruskal-Wallis test showed that there are significance differences between pollutants concentration around the airport and in other stations. No significant difference was found for NO2 among the stations. The mean concentrations of PM10, PM2.5, Co and TVOCs at the north of the airport were significantly different from those of other stations (p<0.001). Discussion and

  Conclusion

  Most of the pollutants around the airport had higher concentration compared to residential and high traffic stations, and thereby, the airport could be regarded as a pollutant source.

  Keywords: Mehrabad airport, Air pollution, Particles, Gaseous pollutant
 • Mehdi boroghani, Hamidreza Moradi*, Mohamadali Zangane Asadi, Sima Pourhashemi Pages 109-121
  Background and Objective

  In arid and semi-arid regions dust phenomenon occurs frequently. These phenomenon seriously affects the human health, soil erosion, desertification and transport. Drought is one of the natural phenomena that decrease precipitation, reduce vegetation and increase dust in case study. The purpose of this study was to examine the relationship between the number of dust events and climatic drought.

  Method

  In this study, SPI index was used to estimate drought. Rainfall data for the years 1980-2010 and data of the dust for the years 2004-2010 were analyzed. The zoning dust and drought in the same period (2010-2004) was performed using the Kriging method in ArcGIS software.

  Findings

  The results of zoning the occurrence of dust and drought suggest that the greatest number of dust events (226 dust events) and severe drought happened in the province in 2008. Also, in 2005, the lowest number of dust events (85 dust events) and wet conditions prevailed in the province. Discussion and

  Conclusion

  The results indicate the direct relationship between dust event and drought, and dust event increased or decreased during the years that drought intensity increased or decreased.

  Keywords: Drought zoning, Dust zoning, Khorasan Razavi province, SPI index
 • Keramatollah Ziari, Mohammad Reza Rezvani, Sajad Ferdowsi* Pages 123-135
  Background and Objective

  Social carrying capacity of tourists refers to the degree of readiness admission congestion on their behalf and if the crowd is too much to bear it would degrade the quality of the experience. According to the present study has been conducted to determination of social carrying capacity of coastal of tourists.

  Method

  The method of data analysis in this research is descriptive and analytical. Data collected by the library and field observations and questionnaires. To determination of Social carrying capacity of coastal tourists is used of image capture technology (ICT) and social norms curves and descriptive statistics.

  Findings

  According to the results, social carrying capacity of coastal tourists in the study area is maximum of 2019 persons and at least 425 persons at a time. Also in the present situation at an average number of people on the beach are 1,246 persons. Discussion and

  Conclusion

  With regard to the area of the study area, it was estimated that the maximum acceptable congestion in the study area is 2019 people; somehow that does not degrade the quality of the tourist experience. It also was to determine the minimum acceptable congestion 425 persons. In this regard, it was found that in the present circumstances there were 1,246 persons at a time in coastal areas, showing the number of tourists in beach of Bandar Gaz not more than the threshold of its social carrying capacity.

  Keywords: Social carrying capacity, Coastal tourism, Image capture technology, Bandar Gaz
 • Karamat Akhavan Giglou*, Ali Shahnazari, Bahman Yargholi Pages 137-149
  Background and Objective

  Today, development of irrigated lands is faced with limited resources. With the increased water scarcity, the importance of using municipal, industrial and agricultural wastewater is increasing. This study was conducted on laboratory scale to investigate the efficiency of some bioadsorbents (rice husks, wheat straw, woodchips and cotton stalks) in removing nitrate from aqueous solutions and their application as bio filters in agricultural wastewater treatment.

  Method

  First, absorbents were well-washed with distilled water, dried and crushed by the mill, and percolated through a standard sieve mesh 30 to obtain uniform powder from the absorbent samples. In order to prepare the required concentrations, nitrate solution was added to the distilled water with certain amount of potassium nitrate. For each bioadsorber, a spectrophotometer was used to measure the extent of nitrate removal at contact periods in order to determine the periods required to reach equilibrium, the optimum pH values of adsorbents, and the suitable concentrations of adsorbents.

  Findings

  Results indicated the significant differences at the confidence level of 99% among the adsorbents in removing nitrate and these adsobents significantly reduced the nitrate in aquous soloutions. In the four adsorbents, the nitrate removal rates at the studied contact periods (5, 10, 20, 30, 60 and 90 minute) were statistically significant at the confidence level of 99%. Results from determining the suitable concentrations of the four studied adsorbents to reach the maximum efficiency showed that 1 g in 40 ml solution was the most suitable concentration. Moreover, reduction in the adsorbents amounts reduced their efficiencies. Study of isotherm models indicated that for all the studied adsorbents correlation coefficients in Langmuir’s isotherm model were higher compared to Friedrich isotherm model. Therefore, Langmuir isotherm model was more suitable for predicting nitrate removal from aqueous solutions by bioadsorbents. Discussion and

  Conclusion

  Plant absorbers significantly reduce the amount of nitrate in aqueous solution. In this study, Langmuir model can be used as an adsorption isotherm.for adsorption of the bioadsorbents.

  Keywords: Adsorbent, Aqueous solution, Bioadsorbent, Nitrate
 • Malihe Amini*, Mohammad Ali Ziaei Madbouni, Arezoo Sharifi Pages 151-161
  Background and Objective

  Annually, large amount of date-palm leafs are produced as waste products of agriculture in Iran. In this study, the potential of date-palm leaf ashes as an inexpensive adsorbent for Cd(II) removal from aqueous solutions has been investigated.

  Method

  The studied variables were pH (2-7), Cd (II) ion concentrations (50 – 350 mg/l) and adsorbent dose (0.1 – 14 g/l) in batch systems.

  Findings

  The optimum pH for the removal of Cd (II) ions was equal to 4. Investigation of the effect of adsorbent dose showed that the removal efficiency increased with the increase of adsorbent dose from 0.1 to 11 g/l, and after that the removal efficiency was stabled with the increase of adsorbent dose. The highest removal efficiency was obtained at 60 minutes in 100 mg/l Cd(II) concentration. Discussion and

  Conclusion

  According to results, optimum removal efficiency of Cd(II) in pH 4, adsorbent dose of 11 g/l and Cd(II) ions concentration of 100 mg/l was obtained as 92.36%. It was concluded that the date-palm leaf ash had a good potential as an adsorbent for the removal of toxic heavy metals, such as cadmium, from aqueous solutions.

  Keywords: Pollution, Ash, Adsorption, Cadmium, Batch systems
 • Reza Jahanbin*, Pakhsan Khezrnezhad Pages 163-177
  Background and Objective

  Prior to any planning for the development of urban green spaces, standards for green space development should be identified. From the very important principles of urban planning knowledge, it is necessary to address users in terms of standards and per capita and locate them. Air, sound and visual pollution is caused by urbanization that nowaday human societies are facing. Therefore, considering the green space use as an air styler and space organizer, is necessary to achieve the ecological efficiency of cities. The purpose of this study is to identify the criteria location and green spaces planning, that it is the achievement of providing solutions for operating the general principles of green space development, so that it can be generalized to similar cases.

  Method

  The present study is a fundamental-applied research method and a descriptive-analytical study. To collect the data, Libraries and documents Sources was utilized. Data analysis was mainly based on qualitative analysis method and also using ARC / GIS software.

  Findings

  Findings of this study show that none of the per capita in Tabriz city are in accordance with the standards of urban planning and environmental point of view. From the urban planning point of view, in the plan comprehensive, per capita of about 15 m2 is proposed for each person, this per capita in the current situation for Tabriz is equal to 1/69 m2. From the environmental point of view, in the plan comprehensive, is between 15-50 m2 per person while per capita city in the current situation is equal to 11.69 m2. Discussion and

  Conclusion

  The results of the study show that in the city of Tabriz, the criteria and development principles green spaces planning and their location criteria, including per capita in neighborhoods, environmental and ecological criteria, and spatial metrics such as centrality, hierarchy, and access has not been regarded. Therefore, the status of the green spaces use in the present situation of Tabriz city do not match with the proposals of the comprehensive and details plan, and with national and international standards. Moreover, the lack of optimal distribution in the city is quite evident. Therefore, the calculation of the appropriate level of green space and its balanced distribution in the city is the key issue, so that the process of achieving the ecological efficiency of the city is possible.

  Keywords: Standards, Green space planning, Ecological efficiency, Cities, Tabriz city
 • Seyed Kazem Mousavi *, Akhtar alsadat Mousavi Pages 179-192
  Background and Objective

  Today, tourism industry is an important source of income, at the same time it is one of the vital factors in cultural exchanges among countries and it has a special postion in terms of being the most extensive service industry in the world. Despite abundant tourist attractions, Ardakan city, as one of the most beautiful regions in Yazd province, lacks the appropriate facilities to attract tourists. In this study, it has been attempted to identify the capabilities and limitations of tourism development in the city and to determine the suitable strategies for the development of tourism and ecotourism in this city.

  Method

  The method used in this study is of a descriptive-analytic type. To collect the required information, library studies, document reviews and field studies, including interviews and questionnaires, were used. Study of attractions, amenities and services as well as overall situation of tourism and ecotourism in the region was rendered according to the information obtained. In the next step, SWOT method was used to analyze the information and provide guidelines and strategies for the development of tourism and ecotourism.

  Findings

  Results demonstrated that the total weighted scores of the matrices for table of internal and external factors are 2.63 and 2.36 respectively. The obtained value was lower than average, showing the strengths and opportunities are not used properly to overcome the weaknesses and threats. The weaknesses outweigh the strengths and the threats are dominant to opportunities. In addition, the type of strategy obtained was a variety (contingency) strategy. Discussion and

  Conclusion

  The results show that Ardakan city has great potential for tourism and ecotourism and by investing, planning and proper management these capabilities can be used for sustainable development of tourism in the city.

  Keywords: Tourism, Ecotourism, SWOT model, Environment
 • Simin Najafshad *, Parisa Nejatkhah Manavi, Abdolrahim Vosoghi Pages 193-206
  Background and Objective

  Echinoderms are one of the oldest and the most important marine groups. They play an important role in oceans’ ecology especially in coral reefs. Various species of Echinodermata were identified in the depth of 5 m and in intertidal zone of northern coasts of Kish Island in winter and summer of 2014.

  Method

  Four stations at the northen coast of Kish Island (Simorgh, Didaniha, Kampe Rahimi, Derakhtsabz) were selected in terms of the characteristics of the zone, and Simorgh site was selected as the main station. Specimens were collected using a 1×1 m2 quadrat and identified following recovery and counting.

  Findings

  Totally, 184 specimens were collected and they belonged to 4 Classes, 6 Families and 7 Species of Echinometra mathaei, Diadema setosum, Clypeaster reticulates, Linckia multiflora, Macrophiothrix elongate, Holothuria (selenkothuria) Bacilla, Holothuria leucospilota. Except for Echinometra mathaei which was identified in “Simorgh station”, no other type of Echinodermata was found in intertidal zone of other stations. In this study, Clypeaster reticulatus, Holothuria leucospilota, Macrophiothrix elongate, Holothuria (selenkothuria) Bacilla were found for the first time in the depth of 5 m of Kish Island. Discussion and

  Conclusion

  Results showed that density of Echinodermata was higher in summer than in winter. Echinometra mathaei was the most prominent species in the southern cost of Kish Island with a stability coefficient of 24.4 and 18.4 for summer and the winter, respectively. Moreover, indexes of richness increases in cold season and decreased in warm season. According to the stability coefficient and indexes of richness and density in the northern cost of the island, only Simorgh station has no stress and contains rare species. However, other three stations of Didaniha, Derakhtsabz and Kampe Rahimi are under stress and have little common species

  Keywords: Density, Echinodermata, Kish Island, Persian Gulf, Stability coefficient
 • Shirin Shirazian, Flora Heidari*, Mehdi Heidari Pages 207-218

  Undertaking precautionary means to avoid adverse impact of environmental activities about whose probability of occurrence lacks scientific certainty have found a profound position within international environmental law, this is generally referred to as precautionary principle. Since international community is always seeking solutions to protect environment, the precautionary principle has been emphasized as one of the fundamental principles of international law in numerous documents including hard law and soft law. According to the light of the precautionary principle, even in cases where any definitive scientific reason indicating harmfulness of environmental activities is yet to be found, it is still necessary to undertake precautionary practices by the best technology to reduce potential risks affecting the environment and activities that have potentially adverse effects should be reduced. Results of the present research indicate that the precautionary principle is engaged with numerous legal issues as it suffers from non-uniform implementation and lack of agreement on the concept of scientific uncertainty. To cope with this challenge, it is necessary to start with presenting a comprehensive definition of precautionary principle based on consultation in a document called convention-framework where generalities of the topic are discussed, followed by coming to an agreement on details and expressing possible disagreements such as implantation of the precautionary principle and formulating future agreements based on the principles and objectives defined in the convention to form future documents, generally referred to as protocols along with taking advantages of technical consultation with environmental experts to assess local environment.

  Keywords: Precautionary principle, Protection of the environment, Hard law, Soft law, Scientific uncertainty
 • Kiomars Sefidi*, Elaheh Alibabaie, Morteza Moridi Pages 219-230
  Background and Objective

  Nowadays, participation of local communities has been recognized as a suitable approach to reach sustainable forest management. Participation of local communities in conservational projects and forest management can ensure the sustainable management of forest.

  Method

  This study aims to investigate the factors affecting social acceptability and intention to participate rural communities in forest management using field survey and questionnaire in Najardeh village near the Kheyrood forest in the north of Iran. The conceptual model used in this research was examined by defining 9 hypotheses, modeling structural equations and confirmatory factor analysis.

  Findings

  Statistical test results showed no significant difference between men and women tendencies to participate. Among the whole variables related to the respondents, education and occupational status of people did not show a significant difference in terms of tendency to participate. The results of correlation study and confirmatory factor analysis indicated that the subjective norm is the most important factor affecting the tendency of villagers to participate in forest management and social acceptability of the project. Moreover, simplicity of the participation and the perceived usefulness positively and directly affect the tendency of villagers to participate in forestry projects. Discussion and

  Conclusion

  Accordingly, if the goal is to increase rural participation in forestry projects, then building trust and enhancing the knowledge of villagers about the simplicity and usefulness of participation can be helpful.

  Keywords: Sustainable rural development, Women participation, Trust, Theory of planned behavior (TPB)
 • Fahimeh Motallebi, Farshid Kafilzadeh * Pages 231-243
  Background and Objective

  Thiocyanate is an inorganic, one compound carbon and an important member of the cyanide family, which is derived from natural and industrial sources. It is largely produced by Metal and coke extraction industries. This toxic compound, causing undesirable effects in living organisms. Due to the presence of this toxic compound in the Maharloo Lake, this study was aimed to isolate and molecular identification of bacteria degrading thiocyanate from sediments of the Maharloo.

  Method

  Sampling was performed during summer and spring of 2015 and 2016 form 5 stations. Isolation of Thiocyanate-degrading bacteria was conducted in the M9 medium. After identifying the physiological and biochemical thiocyanate degrading bacteria, MIC test, kinetics of growth and the rate of decomposition of thiocyanate were conducted. Finally, resistant bacteria were identified by PCR-based gene 16S rRNA.

  Findings

  9 species had the ability of thiocyanate degradation in Maharloo lake. Bacillus sphaericus and Micrococcus luteus showed the highest potential to remove thiocyanate and the highest resistance (50 grams per liter) than other bacteria. The Most thiocyanate biodegrationrate was related to B. sphaericus (66.66%) and M. luteus (50%) which showed 97% and 92% homology to Planococcus citreus strain NBRC 15849and Bacillus aerius strain 24K respectively. Discussion and

  Conclusion

  The result of this study showed that the Maharloo lake contains powerful bacteria in thiocyanate biodegradation, so that B. sphaericus can break up to 66.66%. By providing a framework for the growth of these bacteria, they can be used to detoxify and remove thiocyanate from contaminated water.

  Keywords: iocyanate, PCR, Bacillus sphaericus, Micrococcusluteus, Maharloo
 • Ata Ghaffari Gilandeh, Reza Hashemi Masoomabad *, Mansour Mostafapour, Sasan Nikfal Moghanloo Pages 245-261
  Background and Objective

  Urban parks have a significant role in reducing air pollution and improving the quality of life of the people living in urban areas. Planning and site selection of urban parks can significantly change a man-made environment to an ideal human society and enhance the quality of life and identity of the inhabitants by promoting the visual beauty and reducing the adverse effects of industrial development. The aim of this study was to evaluate and locate neighborhood parks using the principles of multi-criteria decision making (MCDM) in Ardabil city.

  Method

  The used method was functional in terms of its objective and descriptive analysis in terms of its nature. The studied criteria consisted 12 components grouped for the spatial distribution of neighborhood parks. In this study, CRITIC techniques and pair-wise comparison were used to weight the criteria. Subsequently, the Vikor multi-criteria decision-making method was used in IDRISI to develope an appropriate model for the spatial distribution of green spaces in Ardabil. The obtained results were presented in the form of a graded map of desirability of place.

  Findings

  The results show that priority pixels introduced in the model output have optimum conditions in terms of the defined criteria. Discussion and

  Conclusion

  This model can be used as a decision support system in the spatial distribution of the existing neighborhood parks.

  Keywords: Neighborhood parks, Locating, Multi-criteria decision making, Ardabil
 • Ebrahim Faridi*, Dariush Naseri Pages 263-272
  Background and Objective

  The black male Caucasians grouse (Tetrao mlokosiewiczi) is one of the rarest birds in the world. In Iran, it only lives in Arasbaran forests. The black male Caucasians grouse is among the birds included in the IUCN (International Union Conservation Nature) red list. It means that, it is in danger of extinction. Therefore, the importance of recognition and conservation of the habitat for this rare species is significantly clear.

  Method

  In this study, relying on 10-year field observations by experts, habitat model map for this bird was made using geographical information system. Among the obtained-by-GPS points that the black male Caucasians grouse had been seen, some points were selected randomly. Then by overlaying them with altitude, slope, aspect, density of forest cover, plant species types and climate maps, the habitat model map of the black male Caucasians grouse was prepared.

  Findings

  To test the developed model, all of the points obtained in field observations were overlaid with the made. The results show the high accuracy of the prepared habitat model. The results also show that the black male Caucasians grouse lives in the fields with these specifications: dense and semi dense forests, altitude of 2100 to 2400, slope of over 30%, slope towards north, and humid and semi humid climate, where some plant species such as oak, hornbeam, seven cole, nagorno qat and eglantine are abundant. Discussion and

  Conclusion

  Habitats are as one of the most important factors for survival of the species in any environment. Understanding the need of any species can be effective in selecting the suitable habitats to set them free. The capabilities of GIS are very effective in this regard, since by using them in the analyses, a large volume of data can be studied and habitat modeling can be done.

  Keywords: Black male Caucasians grouse, Arasbaran forests, Habitat model, GIS