فهرست مطالب

پاتوبیولوژی مقایسه ای - پیاپی 65 (تابستان 1398)
 • پیاپی 65 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مینا آذری جوقان، انوشه شریفان*، حامد اهری صفحات 2799-2806

  امروزه اسانس‌های گیاهی به عنوان جایگزین نگهدارنده‌های شیمیایی بیشتر مورد توجه مصرف کنندگان هستند، به علاوه تمایل مصرف‌کنندگان به مصرف محصولات پروبیوتیک رو به افزایش است، بنابراین تولید محصول پروبیوتیک که دارای باکتری پروبیوتیکی مقاوم و اسانس‌های گیاهی بوده حائز اهمیت است و سس کچاپ محصولی است که استفاده از آن بسیار رایج می‌باشد. حداقل غلظت بازدارندگی (Minimum Inhibitory Concentrate) اسانس‌های آویشن شیرازی و رزماری بر باکتری پروبیوتیکی باسیلوس کواگولانس به روش رقیق سازی بر روی آگار تعیین شد. نمونه‌های سس کچاپ حاوی باکتری و هر کدام از اسانس‌ها به طور مجزا و توام با هم تولید شد و نمونه فاقد اسانس و باکتری به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. فاکتورهای pH، اسیدیته و شمارش پروبیوتیک در فواصل زمانی 24 ساعت، 72 ساعت، یک هفته، دو هفته و یک ماه پس از تولید نمونه‌های در سس انجام شد و در انتها ارزیابی حسی با استفاده از آزمون هدونیک 5 امتیازی انجام گرفت. حداقل غلظت بازدارندگی اسانس آویشن شیرازی و رزماری به ترتیب، 03/0 و 3/0% حاصل شد. نتایج حاصل از آزمون‌های شیمیایی و میکروبی دارای همبستگی معناداری بودند. pH در اکثر نمونه‌ها رو به کاهش بود و شمارش میکروبی در تمام نمونه‌ها رو به کاهش و اسیدیته افزایش یافت. در ارزیابی حسی بهترین نمونه در شاخص پذیرش کلی نمونه شاهد (فاقد باکتری و اسانس) و پس از آن تیمار دارای باکتری و اسانس آویشن شیرازی گزارش شد.  اثر ضد میکروبی اسانس آویشن شیرازی بیشتر از رزماری می‌باشد. باکتری باسیلوس کواگولانس یک باکتری پروبیوتیکی مقاوم است اما سس کچاپ در مقایسه با سایر محصولات غذایی مثل محصولات لبنی و فرآورده‌های حرارت داده شده حامل مناسبی برای باکتری‌های پروبیوتیکی نمی‌باشد.

  کلیدواژگان: آویشن شیرازی، باسیلوس کواگولانس، پروبیوتیک، رزماری، سس کچاپ
 • مرسده تشکری، اکرم عیدی * صفحات 2807-2812

  مطالعه تاثیر آلاینده های زیستی با مولکول های پروتئینی از سال های گذشته مورد توجه بوده است. از جمله آلاینده‌هایی که اخیرا مورد توجه محققان علوم زیستی قرار گرفته استMTBE (متیل ترشیاری بوتیل اتر) می باشد. این ماده سبب افزایش کارایی بنزین می‌گردد. MTBE می‌تواند در طبیعت حضور داشته و به جریان خون وارد شود.با توجه به شباهت ساختاری هموگلوبین انسان و موش در این مطالعه تاثیر MTBE بر روی هموگلوبین موش به شکل invivo مورد بررسی قرار گرفته است. 3 غلظت از MTBE (200، 400 و 800 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن) به موش های تحت تیمار به صورت خوراکی منتقل شد. مطالعات اسپکتروسکوپی UV در منطقه 280 نانومتر حاکی از فشردگی و پیچیده‌تر شدن بیشتر هموگلوبین های موش های تحت تیمار با MTBE نسبت به نمونه نرمال است. مطالعات اسپکتروسکوپی CD جهت بررسی ساختار دوم هموگلوبین تحت تاثیر MTBE انجام گردید. مطالعه حاضر تغییرات قابل ملاحظه ای در ساختار دوم را اثبات نمی کند. با توجه به بررسی‌های انجام شده میتوان فشردگی بیشتر ساختار هموگلوبین در حضور غلظت‌های مختلف MTBE را عنوان کرد.

  کلیدواژگان: اسپکتروسکوپی UV، متیل ترشیاری بوتیل اتر، هموگلوبین، طیف سنجی CD
 • الهام صالحی*، ایرج پوستی، مجید مروتیشریفآباد صفحات 2813-2818

  دانش ما در مورد توسعه و رشدپرزهای قارچی جنین شتر یک کوهانه بسیار اندک می باشد. بنابراین در این مطالعه چگونگی توسعه ی پرزهای قارچی و همچنین جوانه های چشایی آن از منظر بافت‌شناسی مورد مطالعه قرار گرفت که در مجموع 25 جنین شتر از هر دو جنس بررسی شدند. جنین ها به پنج گروه با سنین تقریبی 7-6 هفته، 11 هفته، 13-12 هفته، 16-15 هفته و 18-17 هفته تقسیم بندی شدند. جهت بررسی های بافت‌شناسی جنین ها، پس از ثبوت و پاساژ توسط روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی شده و با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. شواهدی مبنی بر افزایش ضخامت اپیتلیوم به 4 تا 6 لایه در هفته 6-7 مشاهده گردید. در حدود هفته 11 الگوهای ابتدایی پرزهای قارچیو سلول‌های عضلانی پدیدار گردید. در جنین های 12-13 هفته ای وجود لامینا پروپریا و بافت همبند به همراه عروق خونی در زیر پرزها گواهی بر تمایز بیشتر آن ها بود. تمایز اپیتلیوم تا هفته 16-15 یعنی در زمانی که الگوهای ابتدایی جوانه های چشایی مشاهده گردید، ادامه یافت. در جنین 17-18 هفته ای جوانه های چشایی به خوبی توسعه یافته و سلول‌های چشایی نیز قابل تشخیص بودند. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که مراحل تمایز پرزهای قارچی شکل در جنین شتر یک کوهانه در یک دوره ی 6 تا 18 هفته ای و با ضخیم شدگی اپیتلیوم زبان آغاز شده و در ادامه بافت همبند و عروق خونی  توسعه می یابد و در نهایت نیز تمایز سلول‌های جوانه های چشایی بر روی پرزهای قارچی صورت می گیرد.

  کلیدواژگان: پرز قارچی، جوانه چشایی، جنین، بافت شناسی، شتر یک کوهانه
 • فاطمه غلامی، صدیقه مهرابیان، زهرا طبرسی، کیومرث امینی * صفحات 2819-2826

  جنس اشریشیا دارای شش گونه است که پنج گونه از آنها با بیماری هایی انسان در ارتباط است. از میان آنها 35% کل سپتی سمی‌ها و بیش از 70% عفونت‌های مجرای ادراری و اکثر عفونت‌های روده ای، آبسه، پنومونی و مننژیت را می توان نام برد. در این میان اشریشیاکلی از نظر بالینی اهمیت فراوان دارد در حالی که سایر گونه‌ها حدود 1% از موارد جدا شده بالینی را در جنس اشریشیا شامل می‌شوند. اشریشیا کلی از باکتری‌های مولد انتروباکتین است و خوشه ژن انتروباکتین ساکن بر روی کروموزوم در باکتری اشریشیاکلی است و در شرایط کمبود و فقر آهن، باکتری اشریشیاکلی 15-10 میلی گرم در لیتر انتروباکتین تولید می‌کند و با توجه به میل بالای اتصال انتروباکتین به Fe3+ آهن محیط را به دست می آورد. هدف از پژوهش بررسی ژن‌های سیدروفور مولد آنتروباکتین اشریشیاکلی جدا شده از گوشت طیور با روش Multiplex-PCR بوده است. در این مطالعه از مجموع 60 نمونه گوشت طیور جدا شده از کشتارگاه‌های صنعتی تهران در سال 1395، که آلوده به اشریشیاکلی با استفادهاز روش‌های تفریقی مرفولوژی، کشت و بیوشیمیایی تشخیص داده شدند، در مجموع در 43 نمونه، حداقل یکی از دو ژن سیدروفوری مورد ارزیابی، مثبت تشخیص داده شدند و از ین میان در مجموع 4 نمونه از 60 نمونه تنها دارای ژن FyuA (66/6%)، دو نمونه دارای هر دو ژن FyuA, FeoB (33/3%) و 37 نمونه تنها دارای ژن FeoB (66/61%) و 17 نمونه (33/28%) فاقد هریکاز ژن‌های مورد مطالعه تشخیص داده شدند.

  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، انتروباکتین، سیدروفور، FeoB، FyuA
 • فاطمه فخری، حامد اهری، مریم عطایی * صفحات 2827-2834

  در سال‌های اخیر تمایل به استفاده از فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی زیست تخریب‌پذیر در بسته بندی مواد غذایی رو به افزایش بوده است. این بسته‌بندی‌ها مزایای مختلفی مانند زیست تخریب‌پذیری و حمل افزودنی‌های غذایی مانند آنتی اکسیدان‌ها، ترکیبات ضد میکروبی، رنگ‌ها و مواد مغذی را دارند. هدف از این مطالعه بررسی اثر پوشش خوراکی بر پایه نشاسته همراه با عصاره چویر بر فعالیت ضد میکروبی و کیفیت فیزیکوشیمیایی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در طول دوره نگهداری می باشد. عصاره چویر را در رقت‌های صفر، 1، 5/1 ،2 و3 درصد به پوشش خوراکی نشاسته‌ای اضافه گردید. تکه‌های ماهی قزل‌آلای رنگین کمان را در رقت‌ها غوطه‌ور ساخته و در یخچال در دمای 0C4 نگهداری شد و طی روزهای صفر، 3، 6، 9 و 12 آزمون‌های میکروبی و سرمادوست، pH، هانترلب، اندیس پراکسید، روی نمونه‌ها انجام شد. شمارش کلی میکروبی و سرمادوست نیز انجام گرفت. تجزیه شیمیایی اسانس با استفاده از دستگاه GC/MS منجر به شناسایی 9 ترکیب با مجموع 85/96% شد که شامل اوسیمن، آلفا پینن، ترانس بتا اوسیمن و بورنیل استات بود. نتایج آزمون‌های انجام گرفته بر روی پوشش خوراکی نشان داد شمارش کلی میکروبی و شمارش کپک و مخمر در نمونه‌های دارای عصاره چویر منفی بوده است. بررسی‌ها نشان داد افزایش غلظت عصاره در پوشش خوراکی منجر به کاهش روند افزایشی شمارش کلی میکروبی و شمارش باکتری‌های سرمادوست، در نمونه فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان شده است. نتایج بدست آمده بیانگر خصوصیات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره چویر بوده که افزودن آن به بسته‌بندی بر پایه نشاسته باعث افزایش طول مدت نگهداری فیله ماهی قزل‌آلا با حفظ کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی می‌باشد بنابراین می‌توان از این گیاه به عنوان نگهدارنده و جایگزینی برای نگهدارنده‌های شیمیایی در مواد غذایی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: پوشش خوراکی، نشاسته، چویر، ماهی قزل آلای رنگین کمان
 • مرتضی لامعی، علی حسن پور * صفحات 2835-2840

  پیروپلاسموزیس یک بیماری تک‌یاخته‌ای است که قابلیت ایجاد التهاب حاد در اسب را دارد. این بیماری توسط کنه‌ها منتقل شده و انتشار جهانی دارد. اندازه‌گیری پروتئین‌های فاز حاد التهابی در تشخیص التهاب حاصل از بیماری حائز اهمیت می‌باشد. این مطالعه به منظور بررسی سطوح سرمی آمیلوئید A و هاپتوگلوبین در اسب‌های مبتلا به پیروپلاسموزیس و مقایسه آن با اسب‌های سالم انجام گرفت. 19 راس اسب مبتلا به پیروپلاسموزیس (12 راس نر و 7راس ماده) در اسب‌داری‌های اطراف تبریز و اردبیل در فصل تابستان شناسایی شد. از دام‌ها بعد از اخذ تاریخچه، نمونه خون از ورید وداج اخذ و سرم جداسازی شد. همچنین از 18 راس  اسب سالم (نمونه خون منفی) نیز با شرایط سنی و تغذیه‌ای و مدیریتی یکسان به عنوان گروه سالم نمونه‌برداری شدند. در هر نمونه خونی تهیه شده پس از جداسازی سرم مقادیر آمیلوئید A و هاپتوگلوبین سرم به روش ایمونواسی و کیت اختصاصی هر یک اندازه‌گیری شد. میانگین سطح سرمی آمیلوئید A در اسب‌های‌مبتلا به پیروپلاسموزیس بطور غیر‌معنی‌داری بیشتر از اسب‌های سالم بود (164/0 p=). میانگین هاپتوگلوبین سرم در گروه بیمار افزایش معنی‌داری نشان داد (014/0 p=). در گروه بیمار جنس و سن تاثیر معنی‌داری در تغییرات سطوح سرمی این دو پارامتر نداشت. نتیجه نهایی اینکه در بیماری پیروپلاسموزیس در اسب مقادیر سرمی آمیلوئید A و هاپتوگلوبین افزایش می‌یابد و اندازه‌گیری آن در تشخیص و تفسیر روند التهابی این بیماری مفید خواهد بود..

  کلیدواژگان: هاپتوگلوبین، آمیلوئید A، سرم، پیروپلاسموزیس، اسب
 • نجم سادات موسوی بفرویی، سیدجمال هاشمی*، منصور بیات صفحات 2841-2846

  یکی از شایع‌ترین عفونت‌های قارچی در انسان و حیوانات درماتوفیتوزیس می‌باشد. امروزه در برخی موارد بیماری، مقاومت‌های دارویی و درمانی در برابر داروهای رایج مشاهده شده است لذا طراحی و استفاده از داروهای ضد قارچی جدید جهت درمان این بیماری ضروری به نظر میرسد. در این مطالعه فرم نانوفلوکونازول دارو طراحی و تست‌های حساسیت دارویی برای گونه‌های‌ی درماتوفیتی انجام شد. از بیماران مشکوک به درماتوفیتوزیس آزمایش مستقیم و کشت به عمل آمد و درماتوفیت‌های جدا شده توسط تعیین توالی ژنومی ناحیه‌ی ITS1-5.8S-ITS2 تعیین هویت شدند. تست حساسیت دارویی برای ایزوله‌های درماتوفیتی  با پروتکل استاندارد CLSI M38-A2 انجام گردید و MIC50 و MIC90برای هر گونه محاسبه شد. 47 مورد کلنی درماتوفیت شناسایی شد که شامل 23 مورد ترایکوفایتون منتاگروفیتس، 12 مورد ترایکوفیتون وروکوزوم و 12 مورد میکروسپوروم کنیس بود. نتایج MIC50 برای ترایکوفایتون منتاگروفیتس، ترایکوفیتون وروکوزوم و میکروسپوروم کنیس به ترتیب برابر با 32، 32 و 8 میکروگرم بر میلی‌لیتر برای فلوکونازول و 8، 16 و 4 میکروگرم بر میلی‌لیتر برای نانوفلوکونازول و همچنین MIC90 برای این سه گونه به ترتیب 64، 64 و 16 میکروگرم بر میلی‌لیتر برای فلوکونازول و 16، 32 و 8 میکروگرم بر میلی‌لیتر برای نانوفلوکونازول بدست آمد. 

  نتیجه‌گیری

  فرم نانوفلوکونازول در مقایسه با فرم معمول فلوکونازول دارای مقادیر MIC پایین تری در برابر گونه‌های حیوان‌گرای درماتوفیت می‌باشد و در غلظت‌های پایین‌تری از دارو باعث مهار رشد درماتوفیت‌ها شد.

  کلیدواژگان: فلوکونازول، نانوذره، درماتوفیت، تست حساسیت دارویی
|
 • zari Joqan M, Sharifan A*, Ahari H Pages 2799-2806
  Introduction

  Nowadays, plant essential oils are more attractive to consumers as alternatives to chemical preservatives. In addition, consumers' desire to consume probiotic products is increasing, so it is important to produce probiotic cultures that are resistant to probiotic bacteria and herbal essences. And ketchup is a product that is very commonly used.

  Materials and Methods

  Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of Zataria Multiflora Boiss and Rosmarinus Officinalis essential oils was determined by probiotic bacteria Bacillus coagulans by agar dilution method. Ketchup containing bacteria and each of the essential oils were produced separately and together, and the specimen lacked essential oil and bacteria as control. PH, acidity and probiotic counting factors were performed at intervals of 24 hours, 72 hours, one week, two weeks and one month after the production of sauce samples. Finally, sensory evaluation was performed using a 5-point Hedonic test.

  Results

  MIC of Zataria Multiflora Boiss and Rosmarinus Officinalis was obtained from 0.03% and 0.3%, respectively. The results of chemical and microbiological tests have a significant correlation. pH is declining in most samples, microbial count is declining in all samples and acidity is rising. In the sensory evaluation, the best sample in the overall acceptance index of the control sample (without bacteria and essential oil), followed by treatment with bacteria and essential oil of Zataria Multiflora Boiss, were detected.

  Conclusion

  The antimicrobial effect of Zataria Multiflora Boiss is more than Rosmarinus Officinalis. Bacillus coagulans is a resistant probiotic bacterium, but ketchup is not a good carrier for probiotic bacteria compared with other food products such as dairy products and cooked foods.

  Keywords: Zataria Multiflora Boiss, Bacillus coagulans, Probiotic, Rosmarinus Officinalis, Ketchup
 • Tashakori M., Eidi A* Pages 2807-2812

  The effects of biological pollution on proteins were considered recently. MTBE (Methyl tert-butyl ether) is one of the environmental pollutants which attracted attention since it is able to increase the efficiency of gasoline. MTBE is released to environment gradually and enters the blood stream. According to the homology between human and rat's hemoglobin, the effects of MTBE on the structure of mice hemoglobin was studied in vivo. Three mice groups received 200, 400, 800 mg/ Kg body weight MTBE via gavage. The structural changes were examined using fluorescence, circular dichroism, and UV-visible spectroscopies. According to UV-visible spectroscopy, more rigidity was revealed in the presence of MTBE due to higher absorbance at 280 nm. Far-UV CD was performed to monitor the secondary structural changes of hemoglobin upon using MTBE. The results presented no significant changes in the second structure of hemoglobin. In general, it could concluded that rats treated with various concentration of MTBE presented more compact hemoglobin structure.

  Keywords: MTBE (Methyl tert-butyl ether), Hemoglobin, UV-visible spectroscopy, CD spectroscopy
 • Salehi E*, Pousty I, Morovatisharifabad M Pages 2813-2818

  Our knowledge about the development and growth of fungiform papillae in camelus dromedarius fetuses is insufficient. Therefore, in this study, histological development of fungiform papillae and its taste buds were studied.  In this study a total of 25fetuses of the camelus dromedarius were used.fetuses were divided into five groups with an approximate age of 7-6 weeks, 11 weeks, 12-13 weeks, 15-16 weeks, and 18-17 weeks. For histological studies, after fixation  and passage,all samples  were stained by Hematoxylin-Eosin staining method and selected sections were photographed with Light Microscope. Evidence of Thickening of the epithelium in to 4-6 layer was observed as early as 6-7 week. In fetuses of about 11week, elemental patterns of fungiform papillae and muscle cells emerged. In 12-13 week old fetuses, connective tissue and lamina propria underlying them with blood vessels was evident , which is a sign of papillary differentiation. Further differentiation of the epithelium  continued in fetuses of about 15-16 week, where early rudiments of taste buds was observed. in 17-18 week old fetuses, taste buds were developed well and taste buds cell were recognizable. Findings of this study showed that the stages of fungiform papillae differentiation in a camelusdromedarius fetus were started in a 6 to 18 weeks during prenatal period which begins with increasing thickening of the epithelium of the tongue and then the connective tissue and blood vessels developed. Finally, the differentiation of the taste buds cells on fungiform papillae was investigated.

  Keywords: fungiform papillae, taste bud, one humped camel, embryo, histology
 • Gholami F, Mehrabian S, Tabarsi Z, Amini K* Pages 2819-2826

  Escherichia genus has six species, five of which are associated with human diseases. Among them, 35% of total septicemia and more than 70% of urinary tract infections and most of the intestinal infections, abscess, pneumonia and meningitis can be mentioned.Escherichia coli is clinically significant, while other species contain about 1% of isolated clinical cases in the genus Escherichia coli. Salmonella coli is an enterobacterin producing bacterium, and the cluster of enterobacterin gene on the chromosome in E.coli bacterium and, in conditions of iron deficiency and deficiency, E.coli bacterium produces 15-10 mg/L of enterobacterin and, in view of the high desire for binding of enterobacterin to Fe3+ iron, provides the environment. The purpose of this study was to investigate the genes of the enterobacterin etherbacetin producing siderophora isolated from poultry meat by multiplex-PCR method. In this study, a total of 60 poultry meat samples isolated from industrial slaughterhouses in Tehran in 1395, which were infected by E.coli were identified using different methods of morphology, culture and biochemical tests. In total, 43 samples, at least one Two genotypes were evaluated positively. In total, 4 samples of 60 samples contained only FyuA gene (66.66%), two specimens containing were detected both FyuA, FeoB (33.3%) and 37 samples Only the FeoB gene (61.66%) and 17 (28.33%) without any of the studied genes.

  Keywords: Escherichia coli, enterobacterin, siderophore, FeoB, FyuA
 • Fakhri F, Ahari H., Ataie M* Pages 2827-2834

  The accumulation of various non_degradable synthetic materials, especially the various types of packaging materials in nature ,has led to increasedtendency to usingof biodegradable films and coatings in food packaging ,in recent years. These packages have various benefits such as biodegradability and the transport of food additives such as antioxidants, antimicrobials, colorants and nutrients. Ferulagoangulata is traditionally used to preserve food and enhanced its taste as traditional spice. In this research, the antibacterial, antioxidant and qualitative properties of starch-based coating containing with different concentrations(0, 1%,1/5%,2%,3%) of Ferulagoangulata extractin rainbow trout fillet during storage period were investigated by theevaluation ofpH, peroxide index, color characteristics, total bacterial counts, psychrophilic counts.The chemical analysis of the extract by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) was determined 9 high percentages components of total (96.85%) including o-Cymene, α-Pinene, trans-β-Ocimene and Bornyl acetate as the main components of the extract.According to our results ,Antioxidant and  antibacterial activities enhanced significantly in a  dose dependent mannerWhich means that increasing the concentration of extract in the coating leads to upper L*, a*, b* index and lower pH, peroxide value  index compared to control sample and also our results indicated significantly (p<0.05) decreased of  total microbial  and psychrophiles bacteria counts  in rainbow trout fillet during the period of storage.

  Keywords: Edible coating, Ferulago angulata, Rainbow trout
 • Lameei M, Hassanpour A* Pages 2835-2840

  Piroplasmosis is a protozoal disease that can cause acute inflammation in the horse. The disease is transmitted by ticks and spread worldwide. Measurement of acute inflammatory phase proteins is important in the diagnosis of inflammation from the disease. This study was conducted to evaluate serum Amyloid A and Haptoglobin levels in horses with pyroplasmosis and compare them with healthy horses. 19 horses with piroplasmosis (12 males and 7 females) were identified on horseback riding around Tabriz and Ardebil in the summer. From the livestock, after taking the history, blood samples were collected from the jugular vein and the serum was isolated. Also, 18 healthy horses (negative blood samples) were also sampled with the same age and nutritional and management status as the healthy group. In each blood sample prepared after serum separation, the serumicheptoglobin and amyloid A values ​​were measured on the basis of immunoassay and specific kits. The mean serumic amyloid A level in horses with piroplasmosis was higher than healthy horses, non significantly (p = 0.164). The mean serum haptoglobin increased in the patient group, significantly (p = 0.014). There was no significant difference between sex and age in serumic levels of these two parameters. The final result is that in piroplasmosis disease in the horse, the serumic levels of amyloid A and heptoglobin increase, and its measurement will be useful in the diagnosis and interpretation of the inflammatory process.

  Keywords: Haptoglobin, Amyloid A, Serum, Pyroplasmosis, Horse
 • Musavi Bafrui N, Hashemi SJ*, Bayat M Pages 2841-2846

  Dermatophytosis is one of the most common fungal infection in human and animals. Today in some cases drug resistance were reported, so designing the new antifungal agents were necessary. In this study we evaluated the antifungal susceptibility of nano fluconazole compare with fluconazole on zoophilic dermatophyte isolates by CLSI M38-A2 method. Dermatophyte species were isolated from patients and animals with dermatophytosis and identified with PCR sequencing of ITS1-5.8S-ITS2 region. 47 isolates of zoophilic dermatophytes were identified, including 23 cases of T. mentagrophytes, 12 cases of T. verrocosum and 12 cases of M. canis. The MIC50  of fluconazole for three species including T. mentagrophytes, T. verrocosum, and M. canisisolates were 32, 32, and 8 μg/ml, respectively. These value for nano fluconazole were 8, 16 and 4 μg/ml for three mentioned species. Also MIC90 for these three mentioned species were 64, 64, and 16 μg/ml for fluconazole and 16, 32, and 8 μg/ml for nano fluconazole. The MIC value for nano fluconazole was lower than fluconazole in all dermatophytes species, so nano fluconazole could inhibit the growth of dermatophytes better than fluconazole in lower concentration of drug.

  Keywords: fluconazole, nano particles, Dermatophyte, minimum inhibitory concentration