فهرست مطالب

جامعه شناسی تاریخی - سال یازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • سال یازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حبیب الله آیت اللهی*، حسین عابددوست، محمود طاووسی صفحات 1-22

  مفهوم حیات و زندگی یکی از مفاهیم کلیدی در بسیاری از هنرهای تمدن های کهن و به ویژه در هنر و تمدن ایران است. این مقاله در پی بررسی مفاهیم نمادین و صورت های تصویری صحنه های جرعه فشانی، تقدیم جرعه و گل در هنرهای ایران کهن و تداوم آن در نقاشی های دوره اسلامی است. هدف از این پژوهش تحلیل محتوا و ریشه های تصویری یکی از صحنه های رایج نقش پردازی شده در هنر دوره اسلامی است. صحنه هایی که تقدیم هدیه ای شراب مانند یا گل هایی زیبا را به تصویر کشیده اند. در نگاه اول این نقش ها را می توان صحنه هایی عادی از زندگی روزمره پنداشت، اما با بررسی تطور تصویری و محتوای اسطوره ای- دینی این مضمون در هنر و فرهنگ ایران باستان را می توان تداوم یک کهن الگوی نمادین و تصویری در هنر دوره اسلامی نشان داد. این مقاله سعی دارد با تکیه بر داده های اسطوره ای و فرهنگی مفاهیم جرعه فشانی و جرعه نوشی و به دست گرفتن گل در ایران باستان را بیان نماید و صورت هایی تصویری از این صحنه ها را نشان دهد و براساس قاعده انتقال نمادها و کهن الگوها در یک فرهنگ به تحلیل صورت هایی تصویری از این مضمون در هنر دوره اسلامی ایران بپردازد. براساس اسطوره شناسی تطبیقی می توان این نکته را مطرح کرد که جرعه فشانی، جرعه نوشی و تقدیم آیینی گل، الگوی آیینی مشترک میان اقوام هندواروپایی است. این نکته توسط بسیاری از صاحبان نظر مورد تایید قرار گرفته است، اما نکته جالب توجه که نتیجه کلیدی این مقاله را دربرمی گیرد تداوم معنا و تصویر این الگوی نمادین در هنر و فرهنگ دوره اسلامی است.

  کلیدواژگان: جرعه افشانی، تقدیم جرعه، تقدیم گل، ایران باستان، هنر دوره اسلامی
 • محمدعلی اکبری، محمدحسن پورقنبر* صفحات 23-44

  این تحقیق به یکی از مقولات اجتماعی فرهنگی تاریخ معاصر ایران یعنی نرخ پیشرسی ازدواج برای دختران در شهر تهران طی دو دهه آخر حکومت پهلوی می پردازد. به عبارتی دقیق تر، با تاکید بر پروژه مدرنیزاسیون حکومت پهلوی دوم طی دهه های چهل و پنجاه شمسی، اثرات این پروژه نوسازی بر تهران را با تمرکز بر سه شاخص میزان شهرنشینی، جایگاه اجتماعی زنان، و میزان سواد و آموزش در جامعه، در معرض بررسی قرار می دهد، و سپس در چارچوب تئوری مدرنیزاسیون، رابطه این مولفه های تحول کلان در پایتخت ایران را با یکی از پدیده های اجتماعی یعنی نرخ ازدواج زودرس در بین دختران تهرانی، طی مقطع زمانی موردنظر، واکاوی می کند. روش پژوهش در این مقاله، روش تحلیل ثانویه بر اساس داده های عمدتا کمی و بعضا کیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات نیز به صورت مطالعه کتابخانه ای و اسنادی بوده که از طریق  فیش برداری و جمع آوری داده های خام کیفی و کمی انجام شد. یافته ها بیانگر آن است که با افزایش تکاپوهای حکومت پهلوی برای نوسازی و تحول در جامعه ایران طی دو دهه آخر حکومت مذکور، و هنگامی که شهرنشینی، موقعیت اجتماعی زنان، و سطح سواد و آموزش در جامعه شهری ایران روند صعودی را طی می کرد، در طرف مقابل، نرخ پیشرسی ازدواج دختران با جریان نزولی و رو به کاهش توام شد.

  کلیدواژگان: جامعه شهری، شهر تهران، پهلوی دوم، نوسازی، پیش رسی ازدواج دختران
 • فاطمه جان احمدی*، ریحانه هاشمی صفحات 45-64

  نهادهای اجتماعی در جامعه اسلامی عصر نبوی، در حالی شکل گرفتند که ناظر به مکانت زنان و حضور آن ها در عرصه های مختلف بود. اعطای ارزش های انسانی به زنان و افزودن موقعیت اجتماعی آنان در جامعه اسلامی، سبب شد تا هنجارهای اسلامی منطبق با ارزش های قرآنی، متکی بر آموزه های الهی ناظر به ترفیع جایگاه زنان در جامعه مطرح شود. رفع موانع حضور اجتماعی زنان و برداشتن ممنوعیت های اجتماعی و تصحیح تصورات جاهلی درباره زنان سبب شد تا عرصه های اجتماعی جدیدی برای حضور فعال زنان گشوده شود و تحقیرهای عصر جاهلی، جا را به ارزش های انسانی و تشویق های فرهنگی دهد که همین عامل سبب شد تا در عرصه های مختلف اجتماعی اعم از علمی فرهنگی، حکومتی سیاسی و نظامی و اقتصادی بانوان حضوری همدلانه و فعال بیابند. بر این اساس، مقاله حاضر تلاش دارد تا با رهیافتی تاریخی و جامعه شناختی، ضمن بررسی نقش های محقق زنان در تاریخ عصر نبوی، با تصورات متکی بر نقش های محول قرآنی و نبوی، حضور آن ها را در توسعه نهادهای اجتماعی مدینه النبی معرفی و عوامل موثر بر رشد تکاپوهای فرهنگی و اجتماعی زنان در این عرصه را با روش توصیفی تحلیلی بازشنایی کند و به پرسش های مطرح پاسخ دهد.

  کلیدواژگان: زن، پیامبر اسلام(ص)، نقش محقق، نهاد اجتماعی، صدر اسلام، جامعه جاهلی
 • زهرا حاتمی* صفحات 65-90

  با وجود توجه پژوهشگران تاریخ هنر، ادبیات و الهیات به علوم غریبه، پژوهش های تاریخی روشمند معدود و انگشت شماری درباره تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی علوم غریبه در ایران صورت پذیرفته است. این مقاله با تمرکز بر دومین علم از مجموعه علوم غریبه لیمیا یا طلسمات با روش توصیفی تحلیلی و با نگاه و رویکردی تاریخی به بررسی مسئله طلسمات و گستره باور به آن ها در دوره قاجاریه می پردازد و ضمن اشاره به انواع طلسمات و کنشگران آن به علل توسل مردم به آن ها نیز اشاره می کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که طلسمات در دوره قاجاریه در عرصه های مختلف سیاسی، پزشکی و اجتماعی کاربرد داشته است و تفاوتی میان نخبگان و مردم عادی در باور و گرایش به آن وجود نداشت. کولیان، دراویش و یهودیان مهم ترین کنشگران این عرصه در دوره قاجاریه بودند که به مردم مستاصل و ناتوان، در مواجهه با مشکلات یا برای دستیابی به مقاصد گوناگون عاطفی، شغلی، درمانی و... یاری می رساندند.

  کلیدواژگان: علوم غریبه، طلسمات، قاجاریه، یهودی، کولی، درویش
 • مرتضی حصاری*، حسن اکبری صفحات 91-104

  در کاوش های باستان شناسی به داده هایی برخورد می شود که به صورت کاملا آگاهانه و با قصد خاصی تغییرشکل داده و مورد استفاده قرار گرفته اند، یکی از این موارد پیکرک های نمادین هستند. پیکرک ها از رایج ترین یافته های باستان شناسی هستند که وجود شمار فراوان آن ها نشان از بهره گیری از آن ها در تمام جوانب زندگی شامل مسائل اقتصادی، اجتماعی و ادراکات می گردد. پیکرک سازی جهش بزرگ فرهنگی بود که در پارینه سنگی جدید رخ داد و نشان دهنده یک فرایند پیچیده اجتماعی بود. این گونه داده ها را نماد اسطوره یا قربانی همچنین الهه باروری یا ایزدبانو و تمثال های مذهبی و تعدادی نیز مجسمه تزیینی و بازیچه نامیده اند. تقریبا در تمامی پیکرک های مادینه نقطه مشترک برهنگی آن هاست و تاکید بر بزرگی سینه و شکم و مهم تر از همه تاکید بر باردار بودن و زایمان دارد. پیکرک های گلی معمولا خرد شده و دور انداخته شده اند و تعداد اندکی از پیکرک های مادینه گلی یا سنگی و... هستند که شکسته و دورریز نشده اند.
  دراین تحقیق سعی خواهد شد با استفاده از مدارک باستان شناختی و مردم شناسی، کاربری تعدادی از این گونه پیکرک ها را تبیین نماییم و معتقدیم که این پیکرک ها در نقاط مختلف جهان با فرهنگ های متفاوت به دست آمده اند و باید معنا و کاربرد آن ها را در متن جامعه، باستان شناسی، اسطوره و مردم شناسی مبدا آن داده مطالعه نمود و بدون شک این پیکرک ها نقش بسیار مهمی در آیین جامعه آن روز ایفا می نمودند؛ تفسیرهای مختلف نیز شاید بدین دلیل است که کاربری پیکرک ها را نیافته و مشکل اساسی در شناسایی کاربری این گونه داده ها عدم شناخت تمامی مسائل عقیدتی است که در فرهنگ مادی و وسایل به جای مانده، نمود نیافته اند، همچنین یک تفسیر را نباید به تمامی داده های هم شکل تعمیم داد، چون کاربری آن ها متفاوت است و در انتها با ارائه نمونه های مردم شناسی امتداد عقاید پیش از‎ تاریخی را تا عصر حاضر مشاهده نمود.

  کلیدواژگان: اسطوره، پیش از تاریخ، پیکرک زنانه، پیکرک مردانه، کالانشان
 • علی ساعی*، زینب حسن پور درودگر، سوسن باستانی صفحات 105-132

  موضوع این پژوهش، تحلیل پایگاه اجتماعی نخبگان قدرت سیاسی در دولت هفتم تا دهم است. دستگاه نظری این پژوهش بر تئوری مارکس و بر رویکرد وبری در تحلیل پایگاه اجتماعی استوار است. روش تحقیق، تحلیل تطبیقی-توصیفی با استفاده از داده های اسنادی است. واحد مشاهده در این مطالعه اعضای کابینه دولت های هفتم تا دهم است. تعداد آن ها 168 نفر بوده و از روسای جمهور، وزیران، معاونان و روسای دفتر رئیس جمهور تشکیل شده است. یافته ها نشان می دهد که95.8 درصد اعضای دولت مرد بوده اند. میانگین سنی اعضای دولت 48 سال بوده است. خاستگاه سکونتی 86.2 درصد اعضای دولت شهری است. تهران با 20.2 درصد، اصفهان با 13.1 درصد و یزد با 11 درصد در کل دولت ها بیشترین سهم از توزیع استانی اعضای دولت را داشته اند. به لحاظ پایگاه اکتسابی، 49.7 درصد اعضای دولت ها دارای تحصیلات دکتری و 29.9 درصد تحصیلات فوق لیسانس داشته اند. داده ها همچنین نشان می دهد اعضای دولت تجربه حضور در سطوح عالی مدیریت کشور را در پیشینه شغلی خود داشته اند. بر اساس داده ها، قشر دانشگاهی با 29.8 درصد، نظامی با 25 درصد و روحانی با 18.5 درصد در کابینه حضور داشته اند..

  کلیدواژگان: پایگاه اجتماعی، نخبگان قدرت سیاسی، کابینه دولت، ماهیت طبقاتی دولت، تحلیل تطبیقی
 • محمد سلماسی زاده، محمد رضایی* صفحات 133-154

  در شکل گیری سیمای شهر تبریز در عهد ناصرالدین شاه قاجار (1313/ 1264 ق)، علاوه بر عوامل اقلیمی، اقتصادی و سیاسی، مولفه های فرهنگی همچون دین، عادات و رسوم، پنهان کاری ناشی از وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگ بیگانه به صورت آشکار و پنهان اثرگذار بوده است. لذا، بافت کالبدی شهر تا حدودی متاثر از فرهنگ و مولفه های فرهنگی این دوران است. این تاثیر و تاثر سیمای شهر در این دوره را ترسیم می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در پی مطالعه این مولفه ها و تبیین نقش آن در شکل گیری سیمای ظاهری شهر تبریز و پاسخ به این پرسش است که آیا می توان عوامل فرهنگی را در شکل گیری سیمای تبریز در این مقطع زمانی موثر دانست. با بررسی اطلاعات موجود چنین به نظر می رسد که مولفه هایی مانند «پنهان کاری» ناشی از ناامنی های متعدد و پرشمار، فرهنگ دینی، عادات و رسوم عمومی، نقشی پنهان بر نحوه احداث منازل و محلات تبریز داشته؛ درنتیجه بر شکل گیری بافت کالبدی و سیمای ظاهری شهر تاثیرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: بافت شهری، محلات، معماری، منازل، ناامنی
 • دل آرا مردوخی* صفحات 155-170

  نظام مالی در ایران برای کنترل زمانی امور اجرایی خود نیازمند استفاده از یک گاه شماری شمسی بود. این گاه شماری که در دوره اسلامی به سال خراجی نیز شهرت یافت به صورت موازی با گاه شماری رسمی قمری و گاه شماری های غیر رسمی شمسی (همچون گاه شماری اوستایی کهن و گاه شماری های محلی) به کار می رفت. آغاز این سال مالی به نوروز مشهور بود؛ اما به نظر می رسد که با وجود شباهت لفظی، نوروز مالی با نوروز گاه شماری شمسی رایج در ایران زمین، در قرون میانه تفاوت داشته است. این مقاله بر آن است تا نوروز به معنای موعد آغاز سال مالی را بازشناسد. استفاده از تبیین و تطبیق داده های گاه شماری و متون تاریخی روشن می سازد که نوروز خراجی در سده های اول تا چهارم هجری قمری، می باید در ابتدای تابستان برقرار می شد و به همین دلیل، با بسیاری از روندهای تولید و کسب درآمد ارتباط مناسب داشته و برای تثبیت نوروز در این تاریخ تلاش شده است. همچنین، تنوع اقلیمی در ایران سبب می شد که به جز نوروز رسمی، نوروزهای محلی در ولایت های گوناگون ایران در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: گاه شماری خراجی، نوروز، انقلاب تابستانی، ایران میانه
 • محمد ملکی* صفحات 171-200

  فتح مصر به دست کمبوجیه و عملکرد خوب او و جانشینانش در مصر، به گواهی یافته های جدید، سبب نشد که مصریان، تحت تاثیر اوضاع آشفته شاهنشاهی قرار نگیرند و شورش نکنند. این تحقیق، با استفاده از داده های منابع اولیه و کشفیات نوین باستان شناسی، به تبیین شورش های مکرر مصریان در نخستین دوره سلطنت فرمانروایان هخامنشی در مصر می پردازد و ناکامی در دستیابی به اهداف، تبعیض و احساس حقارت جامعه مصر را، فرض اصلی بروز شورش در نظر می گیرد. بنابراین، مسئله نوشتار حاضر، چرایی و چگونگی مناسبات شاهنشاهان هخامنشی با مصر و مسئله شورش مصریان در مصر است که با روش توصیفی تحلیلی بدان پرداخته شده است. این تحقیق، با در نظر گرفتن پیشینه تاریخی و فرهنگی مصر، پس از بررسی و تبیین گزاره های تاریخی و باستان شناختی مربوط به این موضوع، ماهیت شورش های مکرر مصریان در مصر را در ارتباط مستقیم با نارضایتی آن ها از سلطه ایران بر مصر و احساس حقارت مصریان به دلیل خاستگاه غیر مصری شاهنشاه هخامنشی، با وجود همه تلاش فراوانشان در مصر، ارزیابی می کند.

  کلیدواژگان: هخامنشیان، مصریان، شورش، ایران، مصر
 • علیرضا هژبری نوبری*، زهرا کوزه گری، سید مهدی موسوی کوهپر، کمال الدین نیکنامی، مهسا ویسی صفحات 201-234

  دوران آهن یکی از دوره های کلیدی و مهم در فرآیند تطور فرهنگ انسانی در جهان است. این دوره نشان گر دوره ای حساس از تغییرات در زندگی انسانی است. هم زمان با دوران آهن شهرهای جدید شکل گرفتند و شهرنشینی وارد مرحله تازه ای شد. مراتب اجتماعی ثابت شدند و در پی تحولاتی که در زمینه های فن آوری، صنعت، معماری، نگارش و نیز ایدئولوژی رخ داد سنن فرهنگی جدیدی در جوامع انسانی شکل گرفت. اما ظهور این دوره در فلات ایران به گونه ای دیگر است. در این دوران هیچ منطقه ای در ایران، به جز تمدن عیلام، در سرزمین های پست جنوب غرب ایران، همچون سرزمین های مجاور مانند بین النهرین و یا آناتولی مراحل شهرنشینی و یا نگارش را تجربه نکرده بود. با این حال نمی توان به این بهانه نقش ایران را در ظهور و تطور فرهنگ های دوران آهن در منطقه نادیده گرفت. چرا که همان طور که از داده های باستان شناختی و منابع مکتوب برمی آید به دلیل مشخصه های جغرافیایی، شرایط استراتژیکی و نیز آب و هوایی این منطقه موجب شده تا نقش مهمی را در شکل گیری و انتقال یا جابه جایی فرهنگ های دوران آهن در منطقه ایفا کند. از این دیدگاه مطالعه فرهنگ های دوران آهن در ایران، شکل گیری و نحوه گسترش آن ها هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ تطوری می تواند در شناخت این دوره  بسیار موثر افتد. با این حال به دلیل پیچیدگی جغرافیایی نیمه غربی ایران شناخت فرهنگ های آهن در  این منطقه آغاز و گسترش آن ها به صورت کامل و دقیق صورت نگرفته است و نظریات و فرضیه های بسیاری در این رابطه وجود دارند. این مقاله در نظر دارد با بررسی و ارزیابی دیدگاه ها و نظریه ها  الگویی برای آغاز و گسترش فرهنگ های دوران آهن در منطقه و تحولات اجتماعی در طول آن ارائه دهد.

  کلیدواژگان: نیمه غربی ایران، دوران آهن، نظریه ها، ارزیابی، گسترش فرهنگ های دوران آهن
|
 • Habibollah Ayatollahi*, Hossein Abeddoust, Mahmoud Tavousi Pages 1-22

  The concept of life is one of the main concepts of many ancient civilizations arts, especially in Persian art and civilization. In the present article an attempt has been made to study "the concepts of symbolic and pictorial scenes of pouring win on the ground, presenting gulp and flowers in ancient Persian art, and its continuation in the paintings of Islamic period. The aim of this study is a consideration the content and the origins of one of the most popular scenes in the Islamic arts. The scenes that presented a gift such as flowers or wine to make a beautiful picture. At first glance these motifs can be thought of normal everyday life scenes. But with reviews of its Visual and mythic- religious concept changes in ancient Persian art and culture, can be provide the continuation of a symbolic and Visual archetype on the ancient and Islamic art of Persia. In the present article an attempt has been made to study with an emphasis the mythical and cultural information, Explain the concepts of pouring win on the ground, presenting gulp and flowers in ancient Persian art, Show related images, then analysis them on Islamic art, On the basis of the transmission of symbols and archetype of a culture. Based on comparative mythology, this theory can be said that pouring win on the ground, presenting gulp and flowers are common ritual archetype among the Hindu European groups. This is an issue many of the Scientists have confirmed but the interesting thing that is the key result of this article, is the continuity of meaning and symbolic picture of this pattern in the Islamic art and culture.

  Keywords: pouring win, presenting gulp, flowers, art of ancient Persia, art of the Islamic period
 • Mohammadali Akbari, Mohammadhassan Pourghanbar* Pages 23-44

  This study examines One of the socio-cultural categories of contemporary Iranian history, The rate of early marriage for girls in in Tehran city During the last two decades of the Pahlavi regime. This article, In other words, With emphasis on the project of modernization of the second Pahlavi regime during the two decades of the forty-fifty, examines The effects of this modernization project on the Tehran city Focusing on the three indicators of urbanization, the social status of women, and the level of education and literacy in society, And then in the framework of the theory of modernization Analyzes the relationship between these components of the macro-scale transformation at the community level with one of the social phenomena, namely, the rate of early marriage among girls During the same period of time. The research method in this paper is a secondary analysis based on quantitative and qualitative data, in addition, Methods and Tools for the Data collection was the Library and Documentary study that was conducted by taking notes and Calculation of the Statistics and raw data. The findings imply as the second Pahlavi regime's efforts to modernize and develop in the Iranian society increased and as a result, urbanization, the social status of women, and the level of literacy in the urban community of Iran followed a rising trend, On the other hand, Reduced the Early marriage rates for girls.

  Keywords: Urban society, Tehran city, Second Pahlavi, Modernization project, Early marriage of girls
 • Fatemeh Jan Ahmadi*, Reyhanee Hashemi Pages 45-64

  Social institutions in the Islamic society of the Prophet era were formed while observing the position of women and their presence in various fields. Granting human values to women and enhancing their social standing in Islamic society, has led to the emergence of Islamic norms in line with Qoranic values, based on divine teachings concerning the promotion of women's status in society. Removing barriers to women's social presence and removing social prohibitions and correcting ignorant assumptions about women have opened up new social arenas for women's active participation and the humiliation of the ignorant age has given way to human values and cultural encouragement, which has led to empathetic and active women in various social aspects such as scientific, cultural, governmental, political, and economic spheres. Accordingly, this thesis attempts to study the role of women in the history of the Prophet's era, based on Qoranic and prophetic roles, and to identify their presence in the development of Medina's social institutions and factors affecting them and describe the growth of women's cultural and social struggles in this field through a descriptive-analytical approach and answer the questions.

  Keywords: Woman, Prophet of Islam, Role of Researcher, Social Institution, beginning of Islam, Ignorant Society
 • Zahra Hatami* Pages 65-90

  Researching occult sciences has been ignored among historians. The present article has been specifically devoted to the second science of this complex, meaning “Limiya” or the science of talismans, and has tried to identify and introduce various types of talismans and the scope of Iranian’s belief in them during the Qajar era through a descriptive- analytical method and while introducing the activists of this field, this research has tried to find out why people resort to talismans. The results of the present research indicate that talismans had political, medical, and social applications in different fields in this era and nobles and common people were no different when it came to believing in talismans and being attracted by them. Gypsies, the Sufi community, and the Jewish people were the most important activists of this field during the Qajar era and they helped poor and desperate people face their problems.

  Keywords: occult sciences- talismans- Qajar era- Jewish- gypsy- Sufi
 • Morteza Hessari*, Hassan Akbari Pages 91-104

  In the Archaeological excavations have recovered dates a fully conscious with classified data was used specially aims deformation one of these cases are symbolic statues. Statues, the great cultural leap that occurred in New Paleolithic represents a complex process of social The victim as well as the data symbol or a legend or goddess of fertility goddesses and religious icons and some have called almost every toy figurines and decorative Statue of nudity are common Female And a big emphasis on the chest and abdomen, and above all, an emphasis on pregnancy and childbirth are usually chopped sage statue are discarded and a handful of mud either stone Female Statues and tails that are not broken This research will try using archaeological and anthropological evidence, to explain the use of these statuettes and we believe that these statuettes around the world with different cultures should be treated the meaning and application of the text and archeology and mythology, and anthropology to study the origin without doubt a very important role in the regulation of these statuettes were played that day and different interpretations of the statuettes, perhaps because the using has not found These data identify the problem in a fundamental lack of understanding of all the cognitive issues remains of material culture items that have not shown as well as all data should not be interpreted as a generalized form, because using have different ideas Finally ,along with examples Ethno-Archaeology sample of the prehistoric to present day can be seen

  Keywords: Myths, Prehistory, Female Statue, Male Statue, Token
 • Ali Saei*, Zeinab Hassanpour Droudgar, Susan Bastani Pages 105-132

  The aim of this study is to analyze the social status of Iranian political elites of the seventh to the tenth cabinets. The theoretical apparatus stands on Marx's theory and Weber's approach of social status. The research method is the comparative-descriptive analysis, using archival data.The unites of analysis are the members of the seventh to the tenth cabinets. Based on the empirical findings, 95.8% of the cabinet members were male, with a mean age of 48 years. Furthermore, 86.2% of the members were city-dwellers. So far as the provincial distribution is concerned, the members were mostly from Tehran (20.2%), Isfahan (13.1%), and Yazd (11%). Concerning their acquired social status, 49.7% of the cabinet members had Ph.D. degrees, and 29.9% held master degrees. Moreover, the findings show that the members had high managerial positions of the country in their resume. Finally, the data indicates that the cabinet members were 29.8% from the university affiliated members, 25% from the military staff, and 18.5% from the clergymen.

  Keywords: Social status, Political elites, Cabinet, Achieved, Assigned status
 • MOHAMMAD SALMASI ZADE, Mohammad Rezaei* Pages 133-154

  Tabriz at the time of Nasir al-Din Qajar king (1313-1265. AH) was particular morphology. In addition to the city landscape shape factors that climate, economy and policy, the cultural elements can know affected. Architectures and Construction Tabriz is influenced by the culture and cultural components the time. These appearance impressions and the effect in the course draws up city of Tabriz. Engineering and architectural methods getting Europeans and contact with Europeans in this process was a very limited. In addition to factors such as "concealment" of the many insecurities and numerous religious culture, popular practice, a significant role in the construction of homes and neighborhoods has Tabriz. These elements had a significant impact in shaping the city. Now research the appearance of these components and their role in shaping the city of Tabriz in time.

  Keywords: Urban texture, neighborhoods, architecture, homes, insecurity
 • Delara Mardoukhi* Pages 155-170

  The fiscal system in Iran was supposed to use a solar calendar in order to control set up its functions. This calendar, known in Islamic era as “Sāl i Kharāji” or tax calendar, was used alongside with official lunar calendar and nonofficial solar calendars. The outset of this fiscal year is known as Norouz, but it seems that in spite of similarity, fiscal Norouz has been different from the Norouz of the common solar calendar in medieval Iran. This research is about to recognize Norouz as the outset of the fiscal year. Study of calendar facts and historical texts show that “Tax Norouz” must have been at the summer solstice in 1-4 centuries A.H., thus has been suitable for production and earn procedures and there have been efforts to consolidate it at the date. Also, climate diversity in Iran caused local Norouzes to appear in provinces.

  Keywords: Tax Calendar, Norouz, Summer Solstice, Medieval Iran
 • Mohammad Maleki* Pages 171-200

  The conquest of Egypt by Cambyses and his good performances and his successors in Egypt, according to new findings, did not cause the Egyptians not to be influenced by the messy conditions of the kingdom and not rebel. Using original data and archaeological discoveries, this research explains the frequent Egyptian uprisings in the first era of the rule of the Achaemenid rulers in Egypt, and the failure to achieve the goals, discrimination and the humiliation of Egyptian society, the main assumption of the rebellion in Takes the view. Therefore, the present paper addresses the question of how the relationship between the Achaemenid kingdoms and Egypt and the Egyptian uprising in Egypt are dealt with in a descriptive and analytical way. The study, considering the historical and cultural background of Egypt, after examining and explaining the historical and archaeological statements related to this issue, has revealed the nature of the repeated insurrection of the Egyptian people in Egypt in direct connection with their dissatisfaction with the domination of Iran over Egypt and the feeling of humiliation Because of the non-Egyptian origin of the Achaemenid king, Egyptians appreciate, despite all their great efforts in Egypt.

  Keywords: Achaemenids, Egyptians, rebellion, Iran, Egypt
 • Alireza Hejebri Nobari*, Zahra Kouzehgari, Seyed Mehdi Mousavi Kouhpar, Kamaleddin Niknami, Mahsa Veisi Pages 201-234

  Iron Age is one of the key and important periods of the humankind evolutionary process in the world. This period is representative of crucial changes of human life. New citied were erected and urbanization took on a new dimension by large numbers of urban dwellings. Social hierarchies were stabilized and new cultural traditions in human societies emerged by technological, industrial, literature and ideology. But the case in Iranian Plateau is not the same. No region in the Iranian Plateau had experienced an integrated power and literature except the Elamites, unlike neighboring regions such as Mesopotamia and Anatoly. While despite all these lacking and differences the region can’t be disregarded in figuring out the general overview of the Middle Eastern Iron Age puzzle. As the region’s specific geographical characteristics as well as its strategic position made it share an important part in the formation and replacement of the Iron Age cultures in the Middle East. In this regard studying the Iron Ages in Iran and their formation both from geographical and theoretical would be of great importance in knowing this period changes. However, because of geographical complexity of the western Iran knowing the Iron Age cultures, their emergence and develop is not complete and there are many theories on the issue. In order to explain the evolutionary process of the Iron Age societies in the region, this article aims to review and reevaluate the various theories on Iron Age emergence and development through western Iran and

  Keywords: Western Iran, Iron Age, Theories, Evaluation, Iron Age civilization development