فهرست مطالب

پزشکی قانونی - سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 90، تابستان 1398)
 • سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 90، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی بناگذار محمدی*، محمد دلیرراد صفحات 109-111
 • هنگامه حفیظی فرد، فاطمه مرادی، احمد کارگرزاده راوری، کریم ابراهیم پور* صفحات 113-119
  اهداف
  آمونیاک، کلروفرم و دی اتیل اتر سه حلال بسیار پرکاربرد در فرآیندهای آماده سازی و استخراج نمونه در آزمایشگاه های پزشکی قانونی (به خصوص آزمایشگاه سم شناسی قانونی) هستند و کارکنان این بخش ها مواجهات قابل توجهی را با این حلال ها تجربه می کنند. مواجهه با این حلال ها اثرات زیان باری مانند سمیت های کبدی و عصبی، سرطان زایی و جهش زایی را می تواند به دنبال داشته باشد. هدف این مطالعه ارزیابی میزان مواجهه شغلی کارکنان آزمایشگاه های پزشکی قانونی بوشهر با این حلال ها بود.
  مواد و روش ها: این مطالعه تجربی به صورت مقطعی در سال 1396 انجام شد. نمونه گیری ها به صورت فردی و در دو هفته متوالی به کمک پمپ نمونه برداری فردی و لوله های جاذب صورت پذیرفت. تعیین مقدار کلروفرم و دی اتیل اتر با استفاده از دستگاه گازکروماتوگراف مجهز به دتکتور یونیزان شعله ای و آنالیز مقادیر آمونیاک با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 660نانومتر انجام شد. میانگین وزنی-زمانی مواجهه نیز به کمک فرمول های مربوطه مورد محاسبه قرار گرفت.
  یافته ها: میانگین میزان مواجهه با کلروفرم، دی اتیل اتر و آمونیاک در بخش استخراج آزمایشگاه در روزهای بدون استخراج نمونه به ترتیب ppm 021/0، 007/0 و 17/0 و در روزهای استخراج به ترتیب ppm02/7، 25/32 و 63/3 بود و بین میزان مواجهه کارکنان در روزهای استخراج و روزهای بدون استخراج تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (05/0>p). میانگین وزنی- زمانی مواجهه برای همه حلال ها (به جز کلروفرم) کمتر از حدود مجاز کشوری آنها بود.
  نتیجه گیری: اگرچه سطوح مواجهه ای کارکنان آزمایشگاه های پزشکی قانونی شهر بوشهر کمتر از حدود مجاز کشوری است، ولی در برخی موارد (به خصوص در مورد حلال خطرناک کلروفرم) این مواجهات در سطح هشدار قرار دارد.
  کلیدواژگان: مواجهه شغلی، کلروفرم، دی اتیل اتر، آمونیاک، کارکنان آزمایشگاه، پزشکی قانونی
 • رضا محمد ظاهری، مهدی انصاری دوگاهه، مریم کاظمی پور، کامبیز سلطانی نژاد* صفحات 121-129
  اهداف
  استفاده از روش های میکرواستخراج ساده و ارزان قیمت با بهره دهی بالا برای آماده سازی نمونه ها در سم شناسی قانونی مورد توجه هستند. امروزه می توان از کمومتریکس با تعیین عوامل مهم و تاثیرگذار بر پاسخ، برای بهینه سازی روش های استخراج استفاده نمود. هدف از این مطالعه، طراحی و بهینه سازی یک روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی (DLLME) برای استخراج کلرپیریفوس از ادرار با استفاده از روش کمومتریکس بود.
  مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ابتدا روش DLLME به منظور آماده سازی ادرار برای آنالیز کلرپیریفوس طراحی شد. سپس از مدل تاگوچی برای غربالگری و بررسی نقش عوامل تاثیرگذار بر استخراج کلرپیرفوس از ادرار استفاده شد و برای بررسی برهم کنش این عوامل، یک طرح مرکب مرکزی مورد استفاده قرار گرفت. پس از اعتبارسنجی داده های اخذشده، کلرپیریفوس با استفاده از روش بهینه شده DLLME از ادرار استخراج و توسط روش کروماتوگرافی بالا با ردیاب آرایه دیود نوری (HPLC-PDA) شناسایی و تعیین بهره دهی شد.
  یافته ها: روش DLLME-HPLC-PDA بهینه شده در محدوده غلظتی 5/0 الی 4میکروگرم بر میلی لیتر، خطی بود و ضریب R2 برابر 9996/0 محاسبه شد. حداقل مقادیر قابل تشخیص و قابل اندازه گیری به ترتیب برابر 082/0 و 25/0میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد. بهره دهی روش در شرایط بهینه 95.6% محاسبه شد.
  نتیجه گیری: از روش بهینه شده DLLME-HPLC-PDA می توان به عنوان یک روش ساده، سریع، ارزان قیمت، حساس و دقیق برای آنالیز کلرپیریفوس در نمونه های ادرار در آزمایشگاه های سم شناسی بالینی و قانونی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کلروپیرفوس، کمومتریکس، میکرواستخراج مایع- مایع، کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا
 • هیوا محمودی*، فاطمه محمدباقری، صلاح صوفی صفحات 131-138
  اهداف
  پذیرش اجتماعی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی در جامعه بسیار سخت است و این شرایط می تواند منجر به بروز افسردگی و افکار خودکشی شود. از طرفی حمایت اجتماعی بر عوامل روان شناختی این افراد تاثیر بسیاری دارد. لذا این پژوهش با هدف مقایسه افسردگی، افکار خودکشی و حمایت اجتماعی بین ترانس سکشوال های با و بدون تغییر جنسیت انجام شد.
  ابزار و روش ها: این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای در سال 1397 در بین 60 نفر از اعضای ترنس سکشوال با تغییر جنسیت (30 نفر) و بدون تغییر جنسیت (30 نفر) انجمن حمایت از بیماران ملال جنسیتی ایران انجام شد که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش نامه های افسردگی بک، افکار خودکشی بک و حمایت اجتماعی شربون و استوارت را تکمیل نمودند. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS 24 و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره صورت گرفت.
  یافته ها: میانگین نمرات متغیرهای افسردگی و افکار خودکشی در گروه ترانس سکشوال بدون تغییر جنسیت نسبت به گروه ترنس سکشوال با تغییر جنسیت بالاتر بود، ولی در متغیر حمایت اجتماعی، گروه ترنس سکشوال با تغییر جنسیت میانگین نمره بالاتری داشت. بین دو گروه از نظر متغیرهای افکار خودکشی و حمایت اجتماعی تفاوت معنی دار وجود داشت (0/01=p)، ولی از نظر متغیر افسردگی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/05p>).

  نتیجه گیری: در هر دو گروه ترانس سکشوال با و بدون تغییر جنسیت، افسردگی و افکار خودکشی به میزان متوسط وجود دارد، ولی افراد ترانس سکشوال بدون تغییر جنسیت دارای افکار خودکشی بیشتر بوده و افراد ترانس سکشوال با تغییر جنسیت بیشتر به دنبال حمایت اجتماعی هستند.
  کلیدواژگان: افسردگی، افکار خودکشی، حمایت اجتماعی، ترنس سکشوال
 • مهدی فروزش، عبدالرزاق برزگر، مسعود قادی پاشا، حمید تابلی، افلاطون امیری، بشیر نازپرور، حوریه نجیب زاده*، احمد شجاعی صفحات 139-144
  اهداف
  در نظام اداری و اجرایی کشور رضایت مردم از خدمات ارایه شده توسط دستگاه های دولتی به عنوان یکی از شاخص های اصلی سنجش کارآمدی در رشد و توسعه نظام تلقی می شود. جلب رضایت مردم در ارتباط با دریافت خدمات از سازمان موجبات افزایش اعتماد عمومی که بزرگ ترین سرمایه و تکیه گاه برای نظام اداری است را فراهم می سازد. در سال های اخیر به دلیل گسترش خدمات پزشکی قانونی نیاز و توقع ارباب رجوع نیز افزایش یافته است. لذا پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد پزشکان 10 مرکز استان برتر سازمان پزشکی قانونی کشور انجام شد.
  ابزار و روش ها: این تحقیق توصیفی به روش پیمایشی در سال 95-1394 در بین ارباب رجوعانی که به 10 مرکز استان برتر سازمان پزشکی قانونی شامل استان های اصفهان، فارس، خراسان شمالی، خراسان رضوی، کرمانشاه، کرمان، گیلان، آذربایجان شرقی، تهران و مازندران مراجعه کرده بودند، انجام شد. این افراد با روش نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند و پرسش نامه محقق ساخته را تکمیل نمودند که در نهایت تعداد 1785 پرسش نامه تکمیل و ارسال شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS 22 و با استفاده از آزمون آماری T تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها: میانگین نمره میزان رضایت ارباب رجوعان از عملکرد پزشکان 0/62±4/25، نحوه اطلاع رسانی 0/72±4/19، تخصص و مهارت 0/70±4/17، تعهد 0/67±4/13، ادب و احترام 0/73±4/27 و فضا و تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی سازمان 0/74±4/24 به دست آمد.
  نتیجه گیری: از دیدگاه ارباب رجوعان عملکرد پزشکان 10 مرکز استان برتر سازمان پزشکی قانونی کشور در حد مطلوب است.
  کلیدواژگان: عملکرد، رضایتمندی، ارباب رجوع، پزشکی قانونی
 • محمدرضا قدیرزاده، فاطمه یاری نسب*، کامروز امینی، ایمان نظری، آرش سالاری صفحات 145-150
  اهداف
  اعتیاد به عنوان یک مساله اجتماعی، پدیده ای است که همراه با آن توانایی جامعه در سازمان یابی و حفظ نظم موجود از بین می رود و از جمله علل عمده مرگ زودرس به حساب می آید. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان مرگ ومیر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های 97-1392 بود.
  ابزار و روش ها: در این پژوهش توصیفی- مقطعی، پرونده همه متوفیان ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های 97-1392 که به دلیل سوءمصرف مواد مخدر فوت نموده بودند مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات موجود در پرونده های آنان جمع آوری شد و توسط نرم افزار SPSS 21 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها: از 123 پرونده مورد بررسی، 93.5% مرد و بقیه زن (6.5%) بودند. بیشترین فراوانی متوفیان ارجاعی به پزشکی قانونی مربوط به گروه سنی 30-20 سال (37.4%)، افراد مجرد (54.5%)، دارای سطح تحصیلات دیپلم (35.8%) و راهنمایی (32.5%)، دارای شغل آزاد (42.3%) و بیکار (26.0%) بود. از نظر نوع مصرف مواد، به ترتیب تریاک (39.0%)، متادون (27.6%) و ترامادول (17.9%) بیشترین فراوانی را داشتند. بیشترین مصرف همزمان مواد در تریاک- متادون (28.4%) مشاهده شد. در مواد مصرفی تریاک، هروئین، شیشه، ترامادول و متادون بین سال های 1392 تا 1397 تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0p<).
  نتیجه گیری: متوفیان، جوانان با سطح تحصیلات پایین، درآمد کم و بیکار هستند و همچنین اعتیاد به مصرف متادون و ترامادول در طول سال های مختلف روند افزایشی داشته است.
  کلیدواژگان: مواد مخدر، مرگ ومیر، اعتیاد
 • علی ضیایی*، بشیر نازپرور، حسین نبئی صفحات 151-156
  اهداف
  به دلیل ماهیت اتفاقی مسمومیت با گاز منواکسیدکربن، تعداد قربانیان حوادث ممکن است بیش از یک نفر و در بسیاری از مواقع با نسبت خویشاوندی باشد. بنا بر قوانین مدنی ایران، تعیین تقدم و تاخر فوت برای تشخیص وراث، ضروری بوده و در این باره از پزشکی قانونی استعلام می شود. هدف این پژوهش، تعیین تقدم و تاخر فوت و معیارهای تشخیصی آن در قربانیان حوادث مسمومیت با منواکسیدکربن بود.
  ابزار و روش ها: در این پژوهش توصیفی به صورت مقطعی و گذشته نگر، تمامی پرونده های موارد مرگ به علت مسمومیت با منواکسیدکربن، ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران در سال های 95-1391 بررسی و پرونده های متوفیات در حوادث مشترک تفکیک شد. سپس اطلاعات در چک لیست تنظیمی ثبت و با نرم افزار SPSS 19 آنالیز شد.
  یافته ها: از 846 مرگ ناشی از مسمومیت با منواکسیدکربن در 674 حادثه، 131 حادثه (35/8%) بیش از یک قربانی داشتند. در 65/6% موارد نوعی نسبت خویشاوندی بین قربانیان و عمدتا (82/6%) از نوع طبقه یک برقرار بود. در 3/23% حوادث دارای قربانیان خویشاوند، استعلام درباره تقدم و تاخر فوت صورت گرفته که در 70/0% آنها، نتیجه به صورت نسبی اعلام و بیشترین معیار تشخیص تنها سن (40/0%) و در 20/0% موارد صرفا شرایط محیطی بود.
  نتیجه گیری: لازم است پزشکان قانونی استعلام درباره تقدم و تاخر فوت قربانیان در این گونه حوادث را محتمل دانسته و هنگام صدور نظریات کارشناسی خود التفات شایسته ای به نقش فاکتورهای فردی و محیطی و تاثیر آنها در تسریع روند فوت بنمایند.
  کلیدواژگان: منواکسیدکربن، استعلام، تقدم و تاخر فوت، معیار تشخیص
 • امیرحمزه سالارزایی* صفحات 157-164
  مقدمه
  غالبا حجم زیادی از جوانان و نوجوانان وقت و هزینه های هنگفتی را در باب جراحی زیبایی به خانواده ها و در نهایت جامعه تحمیل می کنند، بدون این که این اقدام منشا بیماری داشته و تامین کننده سلامت باشد. بلکه برعکس، چنانچه قوانین متعادل کننده و پیشگیرانه از بی رویه شدن این اقدامات تقنین نشود ضمن این که موجب تشکیل پرونده های عدیده قضایی می شود، جامعه پزشکی را هم برخلاف سوگندنامه آنها برای تامین سلامت جامعه، از مدار و رسالت اصلی خود خارج می کند. حال سئوال این است که کدام مبنای مسئولیت در خصوص پزشکان جراح زیبایی (محض) سازگارتر و به عدالت نزدیک تر است؟ لذا هدف این پژوهش، بررسی مسئولیت سنجی پزشکان جراح زیبایی با سه مبنای اماره تقصیر، نظریه تقصیر و تئوری خطر بود که به روش توصیفی- تحلیلی با جست وجو در بین منابع مربوطه انجام شد.
  نتیجه گیری: از میان انواع مبانی مسئولیت پزشکان جراح زیبایی، در فرآیند کم و بیش پیچیده و پرفراز و نشیب اعمال پزشکی، تئوری خطر به عدالت و مصلحت اجتماعی جامعه هدف، نزدیک تر است.
  کلیدواژگان: پزشک، مسئولیت، اماره تقصیر، جراحی زیبایی، بیماری، تئوری خطر
|
 • A. Banagozar Mohammadi*, M. Delirrad Pages 109-111
 • H. Hafizifard, F. Moradi, A. Kargarzadeh Ravari, K. Ebrahimpour* Pages 113-119
  Aims
  Ammonia, chloroform, and diethyl ether are the three most commonly used solvents in sample preparation and extraction processes in forensic laboratories (especially forensic toxicology laboratory). The staffs of these labs are notably exposure to these solvents. Exposure to these solvents can have deleterious effects, such as hepatotoxicity, neurotoxicity, carcinogenicity and mutagenicity. The aim of this study was to evaluate the occupational exposure of Bushehr forensic laboratories staff to these solvents.
  Materials &
  Methods
  This experimental research was performed in a cross-sectional study in 2017. Sampling was conducted individually for two consecutive weeks using individual sampling pump and adsorbent tubes. Analysis the amount of chloroform and diethyl ether was conducted using gas Chromatography with flame-ionization detector, and analysis the amount of ammonia was conducted using Spectrophotometer at 660 nm. Weight-time averages of exposure were also calculated using the relevant formulas.
  Findings
  Weight-time averages of exposure to chloroform, diethyl ether and ammonia in the extraction section of the laboratory on days without sample extraction were 0.021, 0.0017 and 0.17ppm, respectively and on the days with sample extraction were 7.02 32.25 and 3.63ppm, respectively. There was a significant difference between the amount of staff exposure on the days of extraction and days without extraction (p<0.05). The weight-time average of exposure for all solvents (except chloroform) was less than their allowed limitation by the country.
  Conclusion
  However, exposure levels of staffs of forensic medical laboratories in Bushehr is lower than the allowed limitation by the country, but in some cases (especially chloroform), these exposures are at the warning range.
  Keywords: Occupational Exposure, Chloroform, Diethyl Ether, Ammonia, Laboratory Personnel, Forensic Medicine
 • R. Mohammadzaheri, M. Ansari Dogaheh, M. Kazemipour, K. Soltaninejad* Pages 121-129
  Aims
  The use of simple, low cost, high-efficiency microextraction methods are considered for sample preparation in forensic toxicology. Nowadays, the chemometrics technique can be used to determine the important and influencing factors on the response, to optimize the extraction methods. The aim of this study was to design and optimize a dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) method for the extraction of chlorpyrifos from the urine using a chemometrics method.
  Materials &
  Methods
  In this experimental study,  at first, a DLLME method for the extraction of chlorpyrifos in the urine sample was designed. Then, the Taguchi model was used for screening and investigating the role of effective factors on the extraction of chlorpyrifos from the urine and a central composite design was used to examine the interaction of these factors. After validation of the extracted data, chlorpyrifos was extracted from the urine using an optimized DLLME method and it detected and quantified using the high-performance liquid chromatography with photodiode array detector (HPLC-PDA).
  Findings
  The optimized DLLME-HPLC-PDA method was linear in the range of 0.5 to 4μg/ml, and the R2 coefficient was 0.9996. The minimum rates of detection and quantification ​​were calculated by 0.08 and 0.25μg/ml, respectively. The profitability of the method in the optimal condition was calculated by %95.6.
  Conclusion
  The optimized DLLME-HPLC-PDA method can be used as a simple, fast, inexpensive, sensitive and precise method for chlorpyrifos analyzing in urine specimens in clinical and forensic toxicology laboratories.
  Keywords: Chlorpyrifos, Chemometrics, Liquid-Liquid Microextraction, High Performance Liquid Chromatography
 • H. Mahmoodi*, F. Mohammad Bagheri, S. Sufi Pages 131-138
  Aims
  Social acceptance of people with sexual identity disorder in society is very difficult and these conditions can lead to depression and suicidal ideation. On the other hand, social support has a great influence on the psychological factors of these people. The aim of this study was to compare the depression, suicidal ideation, and social support between transsexuals with and without gender change.
  Instruments &
  Methods
  This causal-comparative study was carried out on 60 transsexuals with (N=30) and without gender change (N=30) of the association for the protection of Iran gender dysphoric patients in 2018. The subjects were selected using the convenience sampling method and they completed the questionnaires of the Beck depression inventory, Beck suicidal ideations, and Sherbourne and Stewart social support. Data were analyzed by SPSS 24 software through the multivariate analysis of variance test.
  Findings
  The mean scores of depression and suicidal ideations variables in the transsexual group without gender change were higher than the transsexual group with gender change, but the mean score of social support variable in the transsexual group with gender change was higher than another group. There was a significant difference between the two groups regarding the variables of suicidal ideation and social support (p=0.01), but there was no significant difference between the two groups in terms of depression variable (p>0.05).
  Conclusion
  The depression and suicidal ideations are in the moderate range in both transsexual groups, with and without gender change, but there were more suicidal ideations in the transsexuals without gender change, as well as the transsexuals with gender change are more likely to seek social support.
  Keywords: Depression, Suicidal Ideation, Social Support, Transsexual
 • M. Forouzesh, A. Barzegar, M. Ghadipasha, H. Taboli, A. Amiri, B. Nazparvar, H. Najibzadeh*, A. Shojaie Pages 139-144
  Aims
  People's satisfaction from the services provided by government agencies in the executive and administrative systems in Iran is considered as one of the main indicators of efficacy in the growth and development of the system. Achieving public satisfaction with receiving services from the organization increases public confidence, which is the largest capital and support for the administrative system. The aim of this study was to assess the client satisfaction rate with the performance of physicians in the top 10 provincial centers of the forensic medicine organization in Iran.
  Instruments &
  Methods
  This descriptive research with a survey method was carried out among people referred to the top 10 provincial centers of the forensic medicine organization in Isfahan, Fars, North Khorasan, Khorasan Razavi, Kermanshah, Kerman, Gilan, East Azarbaijan, Tehran and Mazandaran provinces in 2015-2016. The subjects were selected using the simple random sampling method, and they completed the researcher-made questionnaires. 1785 questionnaires were completed. The collected data were analyzed by SPSS 22 software through the one-sample t-test.
  Findings
  The mean score of clients 'satisfaction with physicians' performance, informativeness, specialty and skill, commitment, courtesy and respect, space and medical and non-medical equipment of the organization were 4.25±0.62, 4.19±0.72, 4.17±0.70, 4.13±0.67, 4.27±0.73 and 4.24±0.74, respectively.
  Conclusion
  From the viewpoint of the clients, the performance of physicians in the top 10 provincial centers of the forensic medicine organization of the country is at a favorable level.
  Keywords: Perfoemance, Satisfaction, Clients, Forensic Medicine
 • M. Ghadirzadeh, F. Yarinasab*, K. Amini, I. Nazari, A. Salari Pages 145-150
  Aims
   Addiction as a social problem is a phenomenon that destroyed the ability of society to organize and maintain the order of actual affairs, and it is one of the major causes of early death. The aim of the present research was to determine the mortality rates due to substance and stimulant abuse in the deceased submitted to the forensic medicine department of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad who died due to substance abuse in 2013-2018.
  Instruments &
  Methods
   This cross-sectional descriptive research was carried out on all portfolios of the deceased submitted to the forensic medicine department of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad, who died due to substance abuse in 2013-2018. Data were collected from the medical cases of the subjects. Data were analyzed by SPSS 21 software, through the descriptive statistics and chi-square test.
  Findings
   Of the 123 studied cases, 93.5% were male and the rest were female (6.5%). Most of the deceased referred to the forensic medicine department were related to the 20-30 (37.4%) years age group, single people (54.5%), people with diploma (35.8%) and middle school certificates (32.5%), people with the freelance job (42.3%) and unemployed (26.0%). Opium (39.0%), methadone (27.6%) and tramadol (17.9%) had the highest frequency of drug use, respectively. The highest concurrent drug use was observed in opium-methadone (28.4%). There was a significant difference between opium, heroin, glass, tramadol and methadone consumables between 2013 and 2018 (p<0.05).
  Conclusion
   The deceased are young people with low education, low income and unemployed as well as addiction to methadone and tramadol has an increasing trend over the years.
  Keywords: Drugs, Mortality, Addiction
 • A. Ziaie*, B. Nazparvar, H. Nabaei Pages 151-156
  Aims
  Due to the accidental nature of carbon monoxide poisoning, the number of victims of such events may be more than one person and in many cases, the victims have a kin relationship. According to the Iranian civil laws, determining the death time priority is essential for the diagnosis of inheritance, and therefore inquiries should be taken from forensic centers. The aim of this study was to determine the death time priority and its diagnostic criteria in victims of carbon monoxide poisoning.
  Instruments &
  Methods
  This research is a descriptive cross-sectional and retrospective study. In this study, all cases of death due to carbon monoxide poisoning, referred to the forensic medicine centers of Tehran province during 2012-2016 were investigated and the records of deceased in the joint events were separated. Then the information was recorded in the checklist and analyzed by SPSS 19 software.
  Findings
  Of the 846 deaths due to carbon monoxide poisoning in 674 accident, 131 (35.8%) cases had more than one victim. There was some kind of kin relationship between the victims in 65.6% of cases and this relationship was of a first-degree kinship (82.6%). In 23.3% of events involved the victims with a kin relationship, inquire about the death time priority was conducted and in 70.0% of the cases, the results were reported as relative and the highest diagnostic criterion was only age (40.0%) and in 20.0% of cases, the conditions were merely environmental.
  Conclusion
  It is necessary for forensic examiners to know probable the inquiries about the death time priority in such events and they should pay enough attention in their expert opinions, to the role of individual and environmental factors and their impact on accelerating the process of death.
  Keywords: Carbon Monoxide, Inquiry, Death Time Priority, Diagnosis Criteria
 • A. Salarzai* Pages 157-164
  Aims
  Often, many young people and teenagers impose huge costs and time on families and society on cosmetic surgery, while their action is not based on the origin of the disease and doesn't provide health for them. Lack of balancing and preventive laws for the prevention of exceeding these actions causes numerous judicial cases and causes the medical community to ignore its original mission, in spite of their oath to ensure the health of the community. Now, the question is what basis of responsibility for cosmetic surgeons is more consistent and closer to justice? Therefore, the aim of this research was to investigate the responsibility of cosmetic surgeons with three bases of fault statistics, fault theory, and risk theory. The research was conducted with the descriptive-analytical method by searching in the relevant sources.
  Conclusion
  Among the types of principles of responsibility for cosmetic surgeons, in the more or less complicated process of medical practices, the risk theory is closer to the social justice and social interest of the target community.
  Keywords: Physician, Responsibility, Fault Statistic, Cosmetic Surgery, Disease, Risk Theory