فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت راهبردی - پیاپی 73 (تابستان 1398)
 • پیاپی 73 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نیما اسکندری نیا، کرم الله دانش فرد*، ابوالحسن فقیهی صفحات 13-33

  هدف از این پژوهش، دستیابی به دیدگاهی جامع از کاربردها، اهداف و نتایج، گونه شناسی و علل شکل گیری هر یک از رویکردهای نوین خط مشی گذاری انطباقی، شبکه های خط مشی گذاری و خط مشی گذاری نوآورانه(اشاعه خط مشی نوآورانه) از طریق مرور ادبیات می باشد. پس از معرفی فرآیند مرحله ای یا چرخه خط مشی گذاری عمومی، انتقادات بسیار شدیدی نسبت به این رویکرد وارد شد و در سال های اخیر، رویکردهای نوینی از جمله اشاعه نوآوری، خط مشی گذاری انطباقی و شبکه خط مشی گذاری برای پوشش خلاء های رویکرد مرحله ای، مطرح شده اند. این پژوهش از طریق انجام یک مرور ساختاریافته با بررسی 181 مقاله شامل 75 مقاله با موضوع رویکرد انطباقی، 57 مقاله با رویکرد شبکه ای و 49 مقاله با رویکرد نوآوری، نشان می دهد که این رویکردها دارای کاربردها، اهداف و حوزه های خاص می باشند و بنا به دلایل اقتضائی مختلف شکل گرفته اند.بنابراین هیچ یک از این رویکردها، قادر نیستند به عنوان جایگزینی کامل برای رویکرد مرحله مورد استفاده قرار بگیرند و در استفاده از این رویکردها باید به شرایط اقتضائی شامل اهداف و نتایج حاصل از بکارگیری رویکرد، حوزه های بکارگیری رویکرد و کاربردهای آن توجه شود.

  کلیدواژگان: رویکرد مرحله ای، رویکرد انطباقی، رویکرد نوآورانه، شبکه خط مشی
 • نادر مظلومی*، حسین رحمان سرشت، مهدی حقیقی کفاش، سحر احمدی پرتوی صفحات 35-57
  سرمایه گذاری مشترک بین المللی یکی از انواع شراکت راهبردی است که طی دهه های اخیر، رشد چشمگیری در میان کسب و کارهای بین المللی داشته است. هدف اصلی این پژوهش، تدوین الگوی اجرا برای راهبرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی با بکارگیری روش کیفی نظریه داده بنیاد-رویکرد نظام مند اشتراوس و کوربین است. طی این پژوهش با 14 تن از متخصصان و خبرگان مدیریت راهبردی و سرمایه گذاری مشترک بین المللی در صنعت خودرو کشور، بر اساس نمونه گیری نظری مصاحبه عمیق باز و نیمه ساخت یافته صورت گرفت. در نتیجه تحلیل خط به خط و کدگذاری باز و محوری متون مصاحبه ها،  668 گزاره مفهومی اولیه در قالب 60 مقوله فرعی و 23 مقوله اصلی، مفهوم سازی و طبقه بندی شدند و سپس روابط آنها در شش بعد اصلی ترسیم گردید. طبق الگوی مفهومی حاصل از کدگذاری انتخابی، محتوای راهبرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی بر پدیده محوری که عملیاتی کردن راهبرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی (شامل تشکیل شرکت مشترک، امور حاکمیتی شرکت، مدیریت عملیات و ارزشیابی و بازخورد) است اثر می گذارد و همراه با عوامل زمینه ای و مداخله گر، به اتخاذ کنش های تطابق/ سازگاری، تغییر یا خروج منجر می شود که پیامدهای تداوم، تعلیق یا توقف اجرای راهبرد را به همراه دارد.
  کلیدواژگان: اجرای راهبرد، شراکت راهبردی، سرمایه گذاری مشترک بین المللی، شرکت مشترک، نظریه داده بنیاد
 • وحید خاشعی، سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی* صفحات 59-85
  از طریق طراحی یک سیستم کنترلی مناسب می توان اطلاعات لازم، به هنگام و دقیق را در زمینه تصمیم گیری در شرایط پیچیده فراهم کرده و با انعطاف پذیری لازم گزینه های راهبردی را برای امکان واکنش مناسب و سریع به تغییرات ناگهانی محیط را مهیا ساخت. محیط صنعت بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها) عمدتا غیرقابل پیش بینی بوده و محیطی است که دارای تنوع و پیچیدگی فراوانی است. ضمن این که سطح تلاطم محیطی این صنعت نیز، نسبتا زیاد است و لذا طراحی یک سیستم کنترلی راهبردی مناسب، می تواند کوشش های پراکنده مدیران را انسجام بخشیده و شرایط سازمان را به منظور حرکت منسجم در بستر محیط فراهم سازد. هدف این پژوهش، ارائه مدل کنترل راهبردی در صنعت بانکرینگ می باشد. رویکرد پژوهش به صورت کیفی اکتشافی مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان این صنعت است. نمونه گیری از نوع نمونه گیری نظری بوده و بر مبنای اصل اشباع نظری تعیین شده و برای تحلیل داده ها به کمک نرم افزار MAXQDA از راهبرد نظریه داده بنیاد با رهیافت ظاهرشونده گلیزر به وسیله کدگذاری مبتنی بر رویکرد استقرایی بهره گرفته شده است. درنهایت مدل به دست آمده، در قالب اهرم های 8 گانه کنترل سیاسی، کنترل تحدیدی، کنترل محتوای استراتژی، کنترل تبدیل استراتژی، کنترل اجرای استراتژی، کنترل تعاملی، کنترل وظیفه ای و کنترل داخلی تبیین شد.
  کلیدواژگان: کنترل، کنترل راهبردی، صنعت بانکرینگ، نظریه داده بنیاد
 • محمدرضا ریحانی، تورج مجیبی*، حسنعلی آقاجانی، مجتبی طبری، علی مهدی زاده اشرفی صفحات 87-112
  طراحی مدل اقتضایی راهبرد های مدیریت منابع انسانی، با استفاده از نقاط مرجع راهبردی مطالعه استوارت و براون در سال 2019 در بانک توسعه صادرات ایران، هدف این پژوهش است. تحقیق حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است. روایی تحقیق، با نظر خبرگان و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ 76/0 به دست آمد. در مرحله اول، جهت طراحی مدل از روش فازی و در مرحله دوم، مدل با نظر 181 نفر طبق جدول مورگان مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون معادلات ساختاری با کمک نرم افزار لیزرل، ضمن تائید نظری، سازگاری تجربی مدل را نشان داد. درنهایت در مرحله سوم، شکاف وضع موجود با وضع مطلوب راهبرد های چهارگانه به وسیله آزمون تی استیودنت انجام شد. طبق یافته ها راهبرد بانک از هر دو بعد تمایز و رهبری هزینه و نیز استخدام از بازار کار خارجی در وضعیت مطلوبی قرار نگرفت، لیکن نگهداری کارکنان فعلی تائید گردید. اقدامات منابع انسانی در کل بانک با راهبرد سرباز وفادار و در واحد اعتبارات- بین الملل با راهبرد متخصص متعهد و سرباز وفادار منطبق گردید. در پایان نتیجه گیری شده است به اقتضای واحدهای مختلف، برای برقراری همسویی کامل راهبرد ها اقدام شود. توسعه خدمات متمایز، کاهش هزینه ها، پرورش استعدادها برای همه ی واحدها مدنظر قرار گیرد، لیکن برای واحدهای ستادی، به انعقاد قراردادهای برون سپاری نیز توجه شود.
  کلیدواژگان: مدل اقتضایی، راهبرد کسب وکار، راهبرد مدیریت منابع انسانی، نقاط مرجع راهبردی
 • محمد دوستار، غدیر شکیبا جمال آباد* صفحات 113-132
  ناکارآمدی و فروپاشی زودرس ائتلاف های استراتژیک، مدیران فعال در این حوزه را بر آن داشته تا برنامه های لازم در راستای جلوگیری از بی ثباتی ائتلاف ها را به صورت منسجم پیگیری نمایند و بدان جهت پایداری و دوام ائتلاف های استراتژیک به مسئله مهمی برای سازمان های فعال در این حوزه تبدیل شده است. هدف تحقیق حاضر دستیابی به الگوی جامع پایداری ائتلاف استراتژیک می باشد تا بدین وسیله نقشه راهی در جهت حفظ و نگهداشت ائتلاف های استراتژیک در راستای به کارگیری موفق آنها ارائه گردیده و چارچوبی کارا و موثر در اختیار مدیران فعال در این حوزه قرار گیرد. به دلیل پیچیدگی فرآیند ائتلاف استراتژیک و به جهت ارائه الگوی بومی، روش ترکیبی اکتشافی به کار گرفته شد و بدین منظور با ترکیب داده های کیفی و کمی، درک عمیق پدیده مورد مطالعه در بستر آن و تعمیم پذیری نتایج تحقیق به صورت توامان امکان پذیر گردید. به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار در هر یک از مراحل فرآیند ائتلاف استراتژیک، با استفاده از روش تحلیل محتوا با خبرگان این حوزه شامل مدیران ارشد ائتلاف های استراتژیک و اساتید دانشگاهی فعال در این حوزه مصاحبه شد و در قسمت بعد به منظور بسط قدرت تعمیم پذیری با استفاده از روش کمی، به طراحی پرسشنامه و توزیع آن میان محدوده گسترده تری از مدیران فعال در ائتلاف های شرکت های مختلف ایرانی پرداخته شد و در نهایت الگوی جامع پایداری ائتلاف استراتژیک با به کارگیری مدل یابی معادلات ساختاری استخراج گردید.
  کلیدواژگان: پایداری ائتلاف استراتژیک، روش ترکیبی اکتشافی، تحلیل محتوا، مدل یابی معادلات ساختاری
 • علیرضا پیرعلی*، محمد تقی امینی، محمد مهدی پرهیزگار، علی نوروزی صفحات 133-155
  جاری سازی استراتژی فرآیندی پویا، تکرار شونده و پیچیده است که با هدف تحقق اهداف استراتژیک و تبدیل برنامه های استراتژیک به واقعیت های ملموس، انجام می گیرد. فرآیندی که متاثر از مجموعه تصمیمات و اقدامات مدیران و کارکنان است. از این رو برخورداری از الگویی مناسب جهت جاری سازی استراتژی که با رویکردی جامع و هدایتگر مدیران سازمان را در راستای پیاده سازی صحیح استراتژی های سازمان یاری رساند، امری ضروری است. براین اساس پژوهش حاضر در پی آن است تا با بهره گیری از شیوه ی پژوهش کیفی و روش داده بنیاد به تبیین چنین الگویی بپردازد. در این پژوهش نمونه گیری به روش های هدفمند، نظری و گلوله برفی؛ ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های عمیق و شیوه تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از مدل پارادیمی داده بنیاد انجام گردیده است. بدین ترتیب در مجموع 134 کد اولیه با لحاظ تکرارها از متن مصاحبه ها، 21 مقوله در مرحله بررسی مفاهیم مرتبط با یکدیگر و در نهایت 6 مقوله اصلی در مرحله کدگذاری انتخابی شناسایی شد. نتایج حاصله موید آن است که مقوله ی جاری سازی استراتژی در سازمان با رویکرد تلفیقی که با توجه به عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر شکل گرفته، از طریق راهبردهایی چون مدیریت راهبردی اجرای استراتژی در سازمان و کنترل و پایش دقیق مراحل اجرای راهبردها، به بروز دو پیامد اصلی پیاده سازی استراتژی ها در سازمان و در پی آن تحقق چشم اندازها و ماموریت های سازمان و بهبود عملکرد سازمان به واسطه ی افزایش چابکی سازمانی و بهبود اثربخشی فعالیت ها در سازمان منجر می شود.
  کلیدواژگان: جاری سازی، رویکرد تلفیقی، روش پژوهش داده بنیاد، صنعت بیمه
|
 • Nima Eskandarinia, Karamollah Daneshfard *, ABOLHASAN FAGHIHI Pages 13-33

  The study aims to gain a comprehensive view of the applications, goals and outcomes, typology and causes of each of the new approaches to adaptive policy making, policy making networks, and innovative policy making (innovative policy dissemination) through literature review. After the introduction of the stepwise process or cycle of public policymaking, there was much criticism of this approach and in recent years, new approaches have been introduced, including the dissemination of innovation, adaptive policymaking, and policymaking networks to cover the gaps of the step-by-step approach. The research through a structured review of 181 articles including 75 articles on adaptive approach, 57 articles on network approach and 49 articles on innovation approach reveals that these approaches have specific applications, goals, and areas, and are formed for a variety of contextual reasons. Therefore, none of these approaches can be used as a complete replacement for the stage approach and the use of these approaches must take into account contingent conditions, including the aims and results of the approach, the scope of the approach, and its applications.

  Keywords: Stage Approach, Adaptive Approach, Innovative Approach, Network Policy
 • Nader Mazlooni *, HOSAIN RAHMANDOST, Mahdi Haghighi Kafash, Sahar Ahmadi Partovi Pages 35-57
  International joint venture is one of the strategic alliance forms which has experienced a rapid growth among world-wide businesses over recent decades. The main purpose of this study is providing an implementation model for international joint ventures, by means of a qualitative research and employing the grounded theory-systematic approach of Strauss and Corbin, for analysis. In this research, 14 experts of strategic management and joint ventures in the automotive industry of Iran, were selected based on theoretical sampling for open and semi-structured interviews. As a result of open and axial coding, 668 initial concepts and 60 sub categories were classified into 23 main categories, and then their relationships were mapped into six major dimensions. According to the model of selective coding, the content of the international joint venture strategy has influence on the operating process of this strategy (including joint venture company formation, corporate governance, operation management, and evaluation and feedback) along with contextual and intervening conditions; the strategies of adaptation, change, or exit will be taken and ultimately, the continuation, suspension or discontinue of the strategy as consequences, will be resulted.
  Keywords: Strategy Implementation, Strategic Alliance, International Joint Venture, Joint Established Company, Grounded Theory
 • Vahid Khashei, Amirhossein Tayebi Abolhasani * Pages 59-85
  Designing a proper control system can provide the necessary, timely and accurate information in the decision-making process of complex situations and appropriate and quick reaction to sudden changes in the environment can be done through flexible strategic options. The bunkering industry (supplying of fuel for use to by ships) is largely unpredictable and have an intense diversity and complexity. In addition, since the environmental turbulence of this industry is relatively high, designing a proper strategic control system can coordinate the different actions of managers and helps the organization make a coherent movement in line with the environment. The purpose of this research is to present a strategic control model in the Bunkering industry. The research approach is qualitatively exploratory based on semi-structured interview with 12 experts in this industry. The sampling was theoretical sampling and based on the theoretical principle of saturation, and MAXQDA software has been utilized for data analysis, driven from the data-based theory strategy with the emergent Glaserian approach using citation-based inductive coding. Finally, the model was designed in the form of 8 levers: political control, boundary control, strategy content control, strategy transformation control, strategy implementation control, interactive control, task control and internal control.
  Keywords: Control, Strategic Control, Bunkering Industry, Grounded Theory
 • Mohammad Reza Reyhani, Tooraj Mojibi *, Hasanali Aghajani, Mojtaba Tabari, Ali Mehdizadeh Ashrafi Pages 87-112
  Designing the contingency model of human resources management strategies using the strategic reference points of Stewart and Brown (2019) at the Export Development Bank of Iran is the purpose of this research. The present study is descriptive survey. The validity of the research was determined by experts' opinion and its reliability was 0.76 with Cronbach's alpha. In the first stage, the fuzzy method was used to design the model, In the second stage, the model was tested with 181 statistical population according to the Morgan table. The results of the Structural equations modeling test using Lisrel software, while confirming the theoretical, showed the experimental compatibility of the model. Finally in the third stage the gap between the status quo and the desired status of quadruple strategies was determined by the t-student test. According to the findings, the Bank's strategy did not fit in both the dimensions of differentiation and cost leadership as well as the employment of the foreign labor market. However, the maintenance of current personnel was confirmed. The HR practices in the whole bank coincided with loyal soldier strategy, but HR practices in the International- Credit Units aligned with committed expert and loyal soldier strategy. Finally, it is concluded that, Depending on the various units, it is necessary to establish a complete alignment of strategies. Developing distinct services, reducing costs, training Personnel for all units, however, for the headquarters, outsourcing contracts should also be considered.
  Keywords: Contingency Model, Business Strategy, Human Resources Management Strategy, Strategic Reference Points
 • Mohammad Dostar, Ghadir Shakiba * Pages 113-132
  The inefficiency and premature collapse of strategic alliances has prompted executives in this field to pursue coherent programs to prevent alliances instability and because of that, sustainability and durability of strategic alliances has become an important issue for active organizations in this field. The purpose of this study is to achieve a comprehensive strategic alliance sustainability model to present a roadmap for maintaining strategic alliances, implement them successfully and provide an efficient and effective framework for managers of this field. The exploratory hybrid method was used due to the complexity of the strategic alliance process and because of the presentation of the native model, and for this purpose, by combining qualitative and quantitative data, deep understanding of the phenomenon and the generalizability of the results of the research were possible together. In order to identify the influential factors in each stage of the strategic alliance process, using content analysis methodology, experts from this field were interviewed including senior executives of strategic alliances and academics professors active in this field and in the next section, for expanding the generalizability by using the quantitative method, the questionnaire was designed and distributed among a wider range of managers in the various Iranian alliances and finally, the comprehensive strategic stability model of alliances was extracted using structural equation modeling.
  Keywords: Strategic Alliance Sustainability, Exploratory Mixed Methods Design, Content Analysis, structural equation modeling
 • Alireza Pirali *, Mohammad Taghi Amini, Mohammad Megdi Parhizghar, Ali Nourozi Pages 133-155
  The strategy implementation is a dynamic, repetitive, complex process that is undertaken to achieve strategic goals by turning the strategic plans into tangible realities. This process is affected by the set of decisions made and actions taken by managers and employees of the organization. As such, it is necessary to develop a comprehensive and well-tailored model for strategy implementation that helps managers lead the organization toward appropriate implementation of the strategies. On this basis, the present research seeks to adopt a grounded theory-based qualitative methodology to describe such a model. In this work, the required samples were taken via a purposive, theoretical, snowball sampling approach. Using deep interviews as a research instrument for data collection, the collected data was analyzed using the grounded theory paradigm model. Accordingly, considering the repetitions, a total of 134 initial codes were extracted from the transcripts of the interviews. Investigating the associated concepts, we identified 21 categories, out of which 6 primary categories were ultimately recognized upon selective coding. The obtained results Confirmed that, activating such mechanisms as strategic management of strategic implementation across the organization and careful monitoring of different steps of the process, implementation of strategies across organizations via an integrated approach formed on the basis of causal, contextual, and interventional factors leads to two principle achievements, namely implementation of target strategies across the organization and, consequently, achievement of the organizational visions and missions along with improved performance of the organization because of enhanced agility and efficiency of activities across the organization.
  Keywords: Implementation, Combined Research method, Grounded Theory Methodology, Insurance Industry