فهرست مطالب

مطالعات علوم اجتماعی ایران - سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 61، تابستان 1398)
 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 61، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یعقوب احمدی، زربانو فیضی، بهزاد حکیمی نیا* صفحات 1-17

  امروزه به دلیل نقش و جایگاهی که زنان در توسعه یافتگی کشور ها دارند توجه به موقعیت آنان افزایش یافته است، موقعیت اجتماعی زنان از جمله مسایلی است که از طریق آن می توان به جایگاه برتر یا فروتر زنان در جامعه پی برد. هدف از این پ‍ژوهش، بررسی تاثیر مولفه های سیاسی- اجتماعی بر موقعیت اجتماعی زنان است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر پیمایش است و اطلاعات آن با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، در میان 382 نفر از زنان 35-20 سال در شهر سنندج با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. یافته های توصیفی پژوهش حاکی از آنست که موقعیت اجتماعی زنان مبتنی بر مولفه های مطالعه در حد متوسط گزارش شده است.  همچنین نتایج تحلیلی پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مستقل با متغیر وابسته موقعیت اجتماعی زنان رابطه داشته اند و در مجموع حدود 51 درصد از تغییرات موقعیت اجتماعی زنان را تبیین کرده اند.

  کلیدواژگان: موقعیت اجتماعی، پذیرش اصول دموکراسی، زنان، ریسک پذیری، رسانه های جمعی
 • علی رضاییان، منصور وثوقی*، باقر ساروخانی صفحات 18-36

  این پژوهش به مطالعه جامعه شناختی حوزه های هم گرایی و واگرایی هویت قومی و هویت ملی قوم لک می پردازد. قوم لک، نه لر و نه کرد بلکه جزو اقوام اصیل مستقل ایرانی است که دارای قدمت تاریخی چند هزارساله بوده و زبان مردم لک، لکی است که جزو زبان های غربی شمالی زبان های ایرانی می باشد. روش تحقیق پیمایشی، جامعه آماری تحقیق مردمان لک ساکن در ایران بوده و تعداد 397 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه با روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده است. نتایج بدست آمده موید قرارگرفتن ابعاد فرهنگی و اجتماعی هویت قومی در حوزه هم گرایی با هویت ملی و هم چنین قرارگرفتن احساس محرومیت و طردشدگی قومی در حوزه واگرایی با هویت ملی است. ضرایب استاندارد رگرسیون نشان می دهد که احساس محرومیت بیش ترین اثر تقویتی را بر متغیر هویت قومی و باستان گرایی و تعلقات قومی بیش ترین اثر تقویتی را برهویت ملی دارند. هم چنین متغیر تحصیلات در هویت قومی نقش تضعیف بخش و در هویت ملی نقش تشدید بخشی را ایفا می نماید.

  کلیدواژگان: هویت، قومیت، ملیت، لک
 • میرمصطفی سیدرنجبرسقزچی، فاروق امین مظفری*، داود عبدالهی صفحات 37-54

  خشونت خیابانی به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی ناشی از روابط ناسالم انسانی است که این موضوع خود معلول آن ساختارهای اجتماعی می باشد و می توان با بررسی آن به وضعیت جامعه ی مورد نظر پی برد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با خشونت خیابانی در بین شهروندان بالای 15 سال شهر اردبیل می باشد. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. و با استفاده از فرمول کوکران از بین 373320 نفر از شهروندان بالای 15 سال شهر اردبیل به تعداد 432 نفر نمونه برآورد شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای مستقل پژوهش و خشونت خیابانی بر اساس ضریب همبستگی پیرسون رابطه معناداری وجود دارد. اما از بین متغیرهای زمینه ای، میانگین گرایش به خشونت خیابانی تنها به تفکیک میزان تحصیلات تفاوت معناداری داشت. با توجه به نتایج مدل رگرسیون چند متغیره به روش هم زمان از بین متغیرهای مستقل، متغیر تحلیل هزینه- پاداش با ضریب (0/310) و بعد از آن تجربه ی عینی خشونت خیابانی و آنومی اجتماعی به ترتیب با ضریب (0/222)، (0/116) بیش ترین ارتباط را با متغیر وابسته داشته اند. از بین متغیرهای زمینه ای در مدل رگرسیون چند متغیره T، متغیر تحصیلات رابطه معنا داری با متغیر وابسته در این پژوهش داشت. و در نهایت متغیرهای مستقل توانسته اند 30 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

  کلیدواژگان: گرایش به خشونت خیابانی، آنومی اجتماعی، تجربه عینی خشونت، تحلیل هزینه- پاداش خشونت
 • گرایش به تحزب و سنجش میزان تاثیر آن بر توسعه سیاسی کشور از منظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی (بررسی علی نگرش به تاثیر تحزب بر رفتار حزبی)
  عبدالحسین ضمیری، سید رضاصالحی امیری*، سروش فتحی صفحات 55-74
  از منظر جامعه شناسی سیاسی احزاب یکی از نیروهای اجتماعی مهم و موثر در فرایندهای سیاسی به شمار می آیند؛ به گونه ای که فضای سیاسی جوامع مدرن بدون احزاب قابل تصور نیست. از سوی دیگر بر نقش احزاب در فرایند توسعه سیاسی و تعمیق دمکراسی بسیار تاکید شده است. در این پژوهش نگرش نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی -به عنوان یک از ارکان مهم نظام سیاسی- به نقش تحزب در توسعه سیاسی، و تاثیر این نگرش بر رفتار سیاسی آنان مورد سنجش قرار گرفته است. ماهیت تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است و نوع تحقیق، توصیفی، از نوع پیمایشی می باشد. در این تحقیق واحد تحلیل، فرد است. پژوهشگر، به داده های گردآوری شده از نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی توجه نموده و پاسخ هر یک ازپاسخ دهندگان، به عنوان یک ماخذ اطلاعات فردی، مورد تحلیل و سنجش قرار گرفته است. اعضای جامعه آماری در این پژوهش نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی می باشند. یافته های تحقیق نمایانگر وجود همبستگی محسوس میان نگرش مثبت به نقش احزاب در توسعه سیاسی، و گرایش به فعالیت حزبی است. به عبارت دیگر، بخش قابل ملاحظه ای از نمایندگان مجلس ششم و هفتم، بر این باورند که احزاب و تحزب نقش مثبت و کارآمدی در فرایند توسعه سیاسی دارند، از سوی دیگر نگرش مثبت به تاثیر تحزب بر توسعه سیاسی، بر رفتار سیاسی نمایندگان نیز تاثیر مثبت نهاده و نمایندگانی که به نقش مثبت احزاب در فرایند توسعه سیاسی باور داشته اند در عمل نیز به فعالیت حزبی گرایش بیشتری نشان داده اند.
  کلیدواژگان: حزب، توسعه سیاسی، دمکراسی، نهادمندی، نهاد نمایندگی
 • طیبه علی اصغر پور اصل ممقانی، مهرداد نوابخش* صفحات 75-92

  مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که فرآیند تصمیم گیری در رفتار سیاسی شهروندان شهر تبریز به چه صورت بوده و چه عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر این فرآیند وجود دارد؛ که بر مبنای دیدگاه های تلفیقی خرد و کلان در تحلیل و تبیین تصمیم گیری در رفتارهای سیاسی و نقش علل اجتماعی از جمله اعتماد، تعلق، امنیت و بی هنجاری و بی قدرتی اجتماعی در آن استفاده شد. روش پژوهش پیمایش و ابزار تحقیق پرسش نامه بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین و با روش نمونه گیری خوشه اینمونه های آماری انتخاب شد. یافته های تحقیق نشان داد که متغیر تصمیم گیری در رفتار سیاسی شهروندان ساکن شهر تبریز متاثر از عوامل اجتماعی است که در تحقیق حاضر، رابطه و تاثیر معنی داری اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی، بی هنجاری اجتماعی، بی قدرتی اجتماعی، تعلق اجتماعی با تصمیم گیری در رفتار سیاسی شهروندان تبریز مشاهده و تایید شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که علل اجتماعی ازجمله احساس بی قدرتی و احساس تعلق اجتماعی بیش ترین نقش و تاثیر را بر تصمیم گیری در رفتار سیاسی شهروندان شهر تبریز دارد. به عبارتی می توان نتیجه گرفت شهروندانی که در فرآیند تصمیم گیری رفتار سیاسی متاثر از امنیت و اعتماد موجود در جامعه بهره مند باشند، احساس تعلق اجتماعی آنان تقویت شده و احساس بی قدرتی اجتماعی نمی کنند و در نتیجه با احساس تعلق نسبت به ارزش های سیاسی در سرنوشت و امور جامعه نقش به سزایی خواهند داشت.

  کلیدواژگان: رفتار سیاسی، فرآیند تصمیم گیری، شهروندان، شهر تبریز
 • اسفندیار غفاری نسب*، محمدعلی قاسمی نژاد، سید ابراهیم مساوات، سیدمهدی حبیبی فراشبندی صفحات 93-111

  شهروندی یکی از مهم ترین مفاهیم و ایده های اجتماعی است که در دهه های اخیر محل توجه اندیشمندان جامعه شناس قرار گرفته است. شهروندی از شاخص های مهم پیشرفت در کشورهای در حال توسعه است که می تواند به حل معضلات اجتماعی کمک کند. در این تحقیق با استفاده از نظریه های مارشال، ژانوسکی، فالکس و ترنر به بررسی فرهنگ شهروندی شهروندان شهر اقلید پرداخته شده است. روش این پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. جامعه آماری تحقیق شهروندان 15 سال به بالای شهر اقلید است که تعداد 400 نفر  از آنان به عنوان نمونه با استفاده از نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان فرهنگ شهروندی شهروندان اقلیدی در حد متوسط به بالایی می باشد. بررسی فرضیه ها نشان داد متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، باورهای مذهبی، هویت اجتماعی، میزان استفاده از رسانه و آگاهی سیاسی رابطه ی معناداری با فرهنگ شهروندی دارند. در معادله رگرسیونی نیز چهار متغیر هویت اجتماعی، میزان دینداری، میزان استفاده از رسانه و آگاهی سیاسی توانسته اند 22/5 درصد (0/225=R²) از تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی کنند.

  کلیدواژگان: فرهنگ شهروندی، رعایت قوانین، مسئولیت پذیری، مشارکت، آگاهی سیاسی
 • ام لیلا لشکری، حمید انصاری*، داور شیخاوندی، طلیعه خادمیان صفحات 112-131

  با توجه به اینکه رفتار شهروندی سازمانی می تواند به عنوان یکی از اساسی ترین موضوعات اجتماعی و مدیریتی همواره مورد توجه قرار گرفته و در محافل مختلف مورد بررسی قرار گیرد، این پژوهش با هدف بررسی عوامل زمینه ساز شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران انجام پذیرفته است. این تحقیق از نوع کمی بوده و به روش پیمایشی انجام پذیرفته است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روش کتابخانه ای گردآوری گردیده است. جامعه مورد بررسی شامل کلیه کارکنان و کارشناسان و کارشناسان مسئول، مدیران میانی و مدیران عالی بوده که در سازمان جهاد دانشگاهی تهران مشغول به کار بودند که تمامی کارکنان به تعداد 260 نفر از کارمندان و مدیران میانی و ارشد جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران به صورت تمام شمار به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. در نتیجه نهایی تحقیق می توان گفت در اولویت اول نبود عدالت سازمانی، در اولویت دوم عدم وجود شاخص های رفاهی مناسب و عدم برخورداری از آرامش روحی و روانی، نبود اضافه کاری مناسب، عدم اعطای وام های قرض الحسنه و کم بهره و شرایط نامناسب فیزیکی سازمان، و در اولویت سوم عدم وجود شاخص های مدیریتی مناسب، از جمله عوامل زمینه ساز شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی می باشند.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، عوامل زمینه ساز، شاخص های عدالت سازمانی، شاخص های رفاهی، شاخص های مدیریتی
 • علی نوری، علیرضا محسنی تبریزی* صفحات 132-149
  هدف از این پژوهش تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر مدیریت بدن مردان بین 18 تا 45 سال شهر تهران است. در شرایطی که منبع اصلی شکل گیری ارتباط و تبیین معنای هر چیزی به ظواهر تقلیل یابد، بدن به عنوان ابزار تجلی هویت، اهمیتی اساسی می یابد. نظریات گافمن، گیدنز، الیاس، بوردیو و باندورا چارچوب نظری پژوهش را تشکیل می دهند. جامعه آماری پژوهش اعضای باشگاه های پرورش اندام شهر تهران بودند و برای تعیین حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. از روش پیمایشی برای تبیین تاثیر عوامل اجتماعی بر مدیریت بدن استفاده گردید. اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و با آزمون آلفای کرونباخ اعتبار سنجی شد و از آزمون آماری همبستگی برای تحلیل فرضیه ها استفاده شد. آزمون همبستگی بین دو متغیر سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن نشان داد که این رابطه معکوس است. اگرچه در نظریات مختلفی که در این پژوهش مطرح گردیده و یافته های سایر محققان ارتباط مستقیمی بین مدیریت بدن و سرمایه فرهنگی وجود دارد، اما باید توجه داشت افرادی که از دانش و پایگاه اجتماعی- اقتصادی پایین تری برخوردارند از روش های نامناسب برای تغییر ظاهر خود استفاده می کنند. آزمون همبستگی بین مدیریت بدن و یادگیری رفتار دیگران نشان داد که در سطح معنی داری 5 درصد ارتباط مستقیم و معنی دار بین دو متغیر وجود دارد. هم چنین، آزمون همبستگی بین هر یک از متغیرهای نمایش تمایز خود با دیگران، نمایش پایگاه اجتماعی- اقتصادی و نمایش ظاهر مورد پسند دیگران با مدیریت بدن، نشان داد بین این متغیرها و متغیر وابسته مدیریت بدن، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت بدن، هویت، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، سرمایه فرهنگی، جامعه مدرن
|
 • Behzad Hakiminya * Pages 1-17

  Today due to the role and position of women in the development of countries, their position has increased, the social status of women is one of the issues through which women can be identified as a higher or lower position in society. The purpose of this research is to investigate the effect of socio-political components on women's social status. The method of this descriptive study is correlation based on survey technique. Data was collected using a multi-stage cluster sampling method from 382 women aged 35-35 years old in Sanandaj using a researcher-made questionnaire. Findings of the study show that all independent variables are related to the social status. The overall conclusion of the study is that the social status of women in Sanandaj has changed, and these results confirmed the views of Inccell and Smith on the impact of education, Inglehart and Welzell on the impact of democracy and McClelland's theory on the impact of advancement on women's social status.

  Keywords: Social status, Adoption of the principles of democracy, Progressiveness, Risk, Mass Media
 • Ali Rezaeian, Mansor Vosooghi *, Bagher Saokhani Pages 18-36

  This paper studies the sociological areas of convergence and divergence national and ethnic identity of Iranian Lak people. The Lak ethnic is neither Lor nor kurd, but it belongs to  independent original Iranian ethnics which dates back to thousands of years, and their language is laki which belongs to the West -North Iranian languages. The research method is surveying and Statistical society is the Lak people living in Iran from whom 397 participants were selected through multi-stage cluster sampling. The results confirm that the cultural and social aspects of ethnic identity converge with national identity the sense of deprivation and ethnical exclusion divergence from national identity. Standard regression coefficients show that the sense of deprivation has the highest reinforcing effect on ethnical identity and ancientism and sense of belonging to the ethnic has the highest reinforcing effect on national identity. In addition the education variable has a weakning role in ethnical identity and an intensifying role in national identity.

  Keywords: Identity, ethnicity, Nationality, Lak
 • Mirmostafa Seyyedranjbarsaggezchi, Farough Amin Mozaffari *, Davood Abdollahi Pages 37-54

  Street violence is one of the social pathologies caused by unhealthy human relationships, which is due to social structures, and every society can be understood by considering its situation in terms of these pathologies. Therefore, the purpose of this study was to investigate the social factors associated with street violence among citizens aged 15 and over in Ardebil.

  Method

  The method of research is survey and data gathering tool is questionnaire. Using the Cochran formula, 432 people were sampled out of 373320 citizens aged 15 and over in Ardebil.

  Findings

  The finding indicate that there is a significant relationship between independent variables of research and street violence based on Pearson correlation coefficient. Among Demographic variables, the average tendency to street violence was significantly different according to education. According to the results of the multivariate regression model in simultaneous method, the variable cost-reward analysis with coefficient (0.310) and the objective experience of street violence and social anomy, respectively, with coefficient (0.222), (0.116) are correlated with the dependent variable. In the multivariate regression model, the education variable had a significant relationship with the dependent variable. Finally, independent variables have been able to explain 30 percent of the variation of the dependent variable.

  Keywords: Street Violence, Social anomy, objective experience of Violence, Cost-reward analysis
 • An Examination of interest in partyability and evaluation of its influence on political development from the Members of Islamic Consultative Assembly's point of view
  Hossein Zamiri, Sayed Reza Salehiamiri *, Sourosh Fathi Pages 55-74
  From the point of view of political sociology, parties are one of the most important and effective social forces in political processes, so that the political space of modern societies cannot be imagined without parties. On the other hand, the role of parties in the process of political development and the deepening of democracy is emphasized. In this study, the attitudes of the sixth and seventh term Majlis - as one of the most important pillars of the political system - to the role of divisiveness in political development, and the impact of this attitude on their political behavior, are examined. The findings of the study indicate a significant correlation between a positive attitude to the role of parties in political development and a tendency to party activity. In other words, a considerable part of the sixth and seventh members of parliament believe that parties and parties have a positive and effective role in the political development process, on the other hand, the positive attitude of the party on the influence of political development on the political behavior of the MPs. The positive and the representatives who believed in the positive role of the parties in the process of political development have also in practice been more inclined to party activity.
  Keywords: Partyability, political development, democracy, institutionalism, representation
 • TAYEBEH ALIASGHARPOR, Mehrdad Navabakhsh * Pages 75-92

   The main question in the present study is that how is the process of decision making in political behaviour of Tabriz citizens and what are the social determinants of the issue. The study utilized micro and macro approaches in demonstrating and interpreting decision making process in political behaviours along with the role of social factors including social trust, social belonging, social security, social anomalies and social powerlessness. The present survey used a questionnaire. The sample size using Cochrane method was selected to be 384 participants using multi-step and clustering sampling methods. The findings illustrated that the variable of decision making in political behaviour among Tabriz citizens had meaningful relationship with social trust, social belonging, social security, social anomalies and social powerlessness. The results suggested that social factors such as social powerlessness and social belonging had the highest impact on decision making process. It can be said that the citizens that are benefited from social security and social trust have enhanced sense of social belonging and feel less social powerlessness and then with the sense of belonging they can play key role in their societies political affairs.

  Keywords: : Political behaviour, decision making process, citizens, Tabriz City
 • Esfandiar Ghafarinasab *, Mohammad Ali Ghaseminejad, Seyyed Ebrahim Mosavat, Seyyed Mahdi Habibi Farashbandi Pages 93-111

  Citizenship is One of the Most Important Concepts and Ideas that has been Concerned by Sociologists in the Last Decades. Citizenship is One of Important Indicators of Progress and Development in the Developing Countries. One of the Dimension of Citizenship is the Culture of Citizenship. Estabilishment and Extention of Citizenship can be seen as a Serious Way of Solving the Social Problems in the Developing Countries.In this Study We Examine the Culture of Citizenship among the Citizens of Eghlid City. We Used Survey as a Method and also Questionaaire as an Instrument for Collecting Data .Statistical Population in this Research is Ccitizens Over 15 Years Old and the Numbers of Sample is about 400 Citizens in the Eghlid City. We Selected Sample by Using a Manner that Called Multi-Stage cluster Sampling. Finding Shows that the Culture of Citizenship among Citizens is about Over Mean. The Examining of hypothesis show that variables such as Gender, Partial Status , the Degree of Religious Commitment, social identity, the Extent of Using Media and Political Awareness have a Significant Relationship with the Culture of Citizenship. In the Regression Coefficient four Variables were Entered that in the Sum, This four Variables were Could Predicted 22.5 Percent of the Variations of dependent variable.

  Keywords: citizenship, obeying the rules, responsibility, participation, political awareness
 • Hamid Ansari *, Davar Sheikhavandi, Talieh Khademian Pages 112-131

  Considering the fact that organizational citizenship behavior can be regarded as one of the most fundamental social and managerial issues, and as it has been studied in different circles as well as the significance of underlying factors of its formation, this research tries to study those underlying factors in the of the Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR) of the University of Tehran. This research is quantitative and conducted in a survey method. The required data was collected using a researcher-oriented questionnaire and library method. The study population consisted of all employees and experts and senior experts, middle managers and executives who worked at ACECR. All ACECR’s staff are 260 employees including middle and high-ranking managers and senior experts were selected as the statistical community. As the final results reveal, based on the factors leading to the organizational citizenship behavior, it can be said that in the first priority, there was a lack of organizational justice. The second priority is the lack of suitable welfare and mental calmness, want of overtime allowance, low-interest loans as well as poor conditions of the workplace. The third priority focuses on lack of suitable management indicators.

  Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Constituent Factors, Organizational Justice Indicators, Welfare Indicators, Management Indicators
 • Ali Nouri, Alireza Mohsenitabrizi * Pages 132-149
  The aim of this study was to investigate the impact of social factors on the body management  among  men 18 to 45   in Tehran. in conditions in which an original source of getting up of relation and semantic specification of every thing comes down to appearances. body as a tool of expressing identity becomes more crucial. Theories of Goffman, Giddens, Elias, Bourdieu and Bandura formed the theoretical framework of this research. Statistical population was the members of body building gyms in Tehran and the size of random sample was 384 (Cochran’ formula was used).  Survey method was used for explaining the impact of social factors on the body management. Necessary informations were collected through questionnare and its reliability was tested by Cronbach's alpha statistic. Statistical tests which are applied in this research is correlation. Correlation test between two variables of cultural capital and body management expressed that this relation is viceversa. Although, different ideas which have been considered in researeh and there is a direct relation between body management & cultural capital in other findings but it should be noticed conversely people who have less knowledge & socio-economic status  use  improper ways  for changing of their appearance. Correlation between body management and learning behavior of others showed that the direct relationship between two variables. showing the socioeconomic status and displaying the appearance of others) in relation to  body management, showed a direct and meaningful relationship between these variables and the dependent variable of body management.
  Keywords: Body Management, Identity, Socio-economic status, Cultural capital, Modern society