فهرست مطالب

حسابداری مدیریت - پیاپی 43 (زمستان 1398)
 • پیاپی 43 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • وحید تقی زاده خانقاه، یونس بادآور نهندی*، علی اصغر متقی، هوشنگ تقی زاده صفحات 1-16
  مطابق تئوری ارزش آفرینی، هدف شرکت افزایش ثروت سهامداران و توجه به منافع ذیفنعان است. یکی از عناصری که موجب ارزش آفرینی می شود، توجه به اقدامات بشردوستانه است. به طوری که انجام این اقدامات موجب ارائه تصویر مطلوب از شرکت می گردد و ممکن است بر عملکرد و نحوه سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین بشردوستی شرکتی و کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین ترتیب تعداد 90 شرکت برای دوره زمانی 1396-1389 انتخاب گردید. برای اندازه گیری بشردوستی از کمک های اهدایی و جهت سنجش کارایی سرمایه گذاری از مدل ارائه شده بر اساس محیط سرمایه گذاری ایران استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین بشردوستی شرکتی و کارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. بدین معنا که فعالیت های بشردوستانه منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. همچنین به دلیل نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی، ارتباط بین بشردوستی شرکت و کارایی سرمایه گذاری در محیطی با سرمایه گذاران نهادی بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاران نهادی تاثیر مثبتی بر رابطه بشردوستی شرکتی و کارایی سرمایه گذاری دارد. به طوری که در محیط نظارتی بالا، اقدامات بشردوستانه منجر به سرمایه گذاری مطلوب می شود.
  کلیدواژگان: بشردوستی شرکت، کارایی سرمایه گذاری، سرمایه گذاران نهادی، تئوری ذینفعان
 • سیدمجتبی صالحی، محمد حامد خانمحمدی* صفحات 17-33

  تئوری محدودیت ها[i] یکی از فنون تصمیم گیری در حسابداری مدیریت استراتژیک[ii] و از تئوری های نوین ارزیابی عملکرد بوده که با نگرش سیستماتیک به بنگاه و هماهنگ با استراتژی رهبری هزینه ها، به راهبرد رشد می اندیشد. استفاده از مفاهیم تئوری محدودیت ها در تبیین صرفه جویی به مقیاس[iii] که از مفاهیم اقتصاد مدیریت است، می تواند منجر به تفکر سیستمی در بانک ها گردد. مفهوم صرفه جویی به مقیاس، به تغییر در تولید محصولات به ازای تغییر در نهاده ها و کسب مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم ستاده اشاره دارد. در این تحقیق صرفه جویی به مقیاس17 بانک کشور در بازه ی زمانی96-1386بر اساس رویکرد تئوری محدودیت ها محاسبه گردید. با استفاده از مدل ترنسلوگ[iv] و نرم افزار4.1Frontier میانگین صرفه جویی به مقیاس بانک های کشور بر اساس مفاهیم تئوری محدودیت ها معادل 0.16 تخمین زده شد.یافته های این تحقیق دلالت برآن دارد که مجموعه ی نظام بانکی کشور از صرفه های مقیاس برخوردار می باشد اما از پتانسیل موجود، بهره برداری کامل ننموده و پایین تراز ظرفیت بالقوه فعالیت می نماید. هم چنین بر اساس نتایج این تحقیق، بین نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها و صرفه جویی به مقیاس بانک ها با استفاده از تئوری محدودیت ها رابطه ی معکوس وجود دارد. بطوریکه با افزایش حقوق صاحبان سهام مقدارعددی صرفه جویی به مقیاس کاهش یافته و با توجه به کوچکتر از یک بودن آن، بانک ها همچنان در موقعیت صرفه جویی به مقیاس فزآینده ی بیشتر، ظرفیت بالقوه بالاتر و بهره وری پایین تر قرارخواهند گرفت. لذا به عقیده ی نگارندگان این مقاله، ادغام بانک ها بدون توجه به توابع هزینه و صرفه جویی به مقیاس آنها منجر به کاهش بهره وری گردیده و نتیجه ی مطلوب را نخواهد داشت. [i] Theory of Constraints (TOC) [ii] Strategic Management Accounting(SMA) [iii] Economies of Scale (ES) [iv] Transcendental Logarithmic Cost Function (Translog)

  کلیدواژگان: تئوری محدودیت ها، صرفه جویی به مقیاس، تابع هزینه، ادغام
 • یاسر رضایی پیته نویی*، محمد غلامرضاپور صفحات 35-48
  افزایش دفعات گزارشگری مالی همواره به عنوان مکانیسمی برای افزایش شفافیت اطلاعات مالی مدیران و شرکت ها قلمداد شده است و به عنوان یک عامل مثبت که نتایج مناسبی برای تصمیمات سرمایه گذاری دارد در نظر گرفته شده است. لیکن برخی مطالعات اخیر بیانگر آن است که اگرچه افزایش دفعات گزارش عاملی مهم در بهبود شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بوده اما می تواند مدیران شرکت ها را به سمت اتخاذ رویکرد کوته بینانه ترغیب نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دفعات گزارشگری مالی و کوته بینی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 می باشد. برای انجام این پژوهش نمونه ای متشکل از 51 شرکت بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره لجستیک فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. یافته بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که بین دفعات گزارشگری مالی و کوته بینی مدیریت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر افزایش دفعات گزارشگری مالی منجر به کوته بینی مدیریتی شده و این عامل باعث می شود مدیران از سرمایه گذاری در بخش های تحقیق و توسعه، بازاریابی و فعالیت هایی که در بلند مدت به نفع شرکت است، غافل بمانند.
  کلیدواژگان: دفعات گزارشگری مالی، کوته بینی مدیریت، رگرسیون چند متغیره لجستیک
 • محمد زاده کفاش، احمد ابراهیمی* صفحات 49-65
  در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح برای بررسی مسئله تاثیر بودجه غیرقطعی پروژه بر عملکرد آن ارائه گردیده است. گرچه درگذشته تحقیقات فراوانی در خصوص بهینه سازی مسائل موازنه زمان- هزینه (TCT) انجام شده است، اما در این مقاله از رویکرد حسابداری پروژه در شرایط عدم اطمینان دریافت بودجه تخصیص یافته، عدم قطعیت در هزینه فعالیت های پروژه و مدت زمان آن ها به طور همزمان استفاده شده است. از نوآوری های دیگر این تحقیق، ترکیب روابط پیش نیازی تعمیم یافته (GPRs) با مدهای اجرایی متنوع فعالیت ها و سناریوهای پیوسته، گسسته و ترکیبی (پیوسته/ گسسته) است. از برنامه ریزی قیود تصادفی (CCP) برای قطعی نمودن بودجه متغیر استفاده شده است. محدودیت بودجه تصادفی در یک سطح اطمینان از پیش تعیین شده است. برای تخمین زمان های غیرقطعی، تکنیک (PERT) و برای تخمین هزینه های غیرقطعی مدهای اجرایی فعالیت ها، از روش سه نقطه ای بهره گرفته شده است. مدل ریاضی که عبارت است از به حداقل رساندن زمان کل پروژه، با در نظر گرفتن پاداش زود کرد در اتمام پروژه و جریمه تاخیر دیرکرد، توسط نرم افزار (GAMS) حل و برای اثبات عملکرد مدل، بر روی یک پروژه واقعی پیاده سازی گردید. سناریوهای متفاوتی پیشنهادشده که اثر هر یک از آن ها در تغییرات بودجه و عدم اطمینان زمانی بر هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه کل و مدت زمان اتمام پروژه موردبررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: بودجه متغیر، موازنه زمان - هزینه، عدم قطعیت هزینه ها، روابط پیش نیازی تعمیم یافته
 • آناهیتا زندی، خسرو فغانی ماکرانی*، نقی فاضلی صفحات 67-75

  این مطالعه به بررسی رابطه بین  نرخ مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و ریسک  ورشکستگی با استفاده از گزارش های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390-1396می پردازد.جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است.تحقیقات پیشین بیانگر این هستند که مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)[i] سرمایه های اجتماعی[ii] را فراهم می کند که موجب ریسک کسب و کار می شوند. در این پژوهش ، با ارائه ی مستنداتی نشان داده شد که در شرکت هایی که سابقه ی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی وجود دارد، کمتر احتمال اعلام ورشکستگی از جانب آنها وجود دارد. گذشته از این، سرمایه های اجتماعی فراهم شده از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت به سرمایه ی اخلاقی[iii] و سرمایه ی مبادله ای[iv] تقسیم گردید. نتایج حاکی از آن است که بین سرمایه مبادله ای و احتمال ورشکستگی رابطه منفی و معناداری برقرار است و بین سرمایه اخلاقی و احتمال ورشکستگی رابطه ای منفی اما به لحاظ آماری غیرمعناداری برقرار است. در نتیجه، تاثیر درگیری CSR بر احتمال ورشکستگی در وهله ی نخست ناشی از سرمایه ی مبادله ای است نه سرمایه ی اخلاقی.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت، احتمال ورشکستگی، سرمایه ی مبادله ای، سرمایه اخلاقی
 • غلامرضا سلیمانی، هدی مجبوری یزدی* صفحات 87-104
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استراتژی زیست محیطی شرکت، تعهد مدیریت ارشد و عدم اطمینان زیست محیطی با تاکید بر نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی، بر عملکرد زیست محیطی شرکت است. این پژوهش مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است.ابتدا 84 شرکت دارای گواهینامه ایزو 14001 که در بورس اوراق تهران فهرست شده اند جمع آوری شد. سپس ب طور تصادفی برای 176 نفر از مدیران این شرکت هاپرسشنامه ارسال شد که از این میان تعداد 152 پرسشنامه دریافت شد.نرخ بازگشت پرسشنامه ها 86 درصد است. از بارهای عاملی، میانگین واریانس استخراج شدهو قابلیت اطمینان حاصل از تجزیه و تحلیل مدل اندازه گیری برای تمام متغیرها استفاده شد. روایی تبعیضی یا روایی متقابل همه متغیرهای پنهان در مدل را با استفاده از معیار فورنر-لارکر و نسبت ناهمگونی همترازی مورد آزمایش قرار گرفت.  نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد کهاستراتژی های زیست محیطی بر عملکرد زیست محیطی  شرکت ها تاثیر مثبت معناداری دارند. استراتژی های زیست محیطی تاثیر مثبت غیر مستقیمی بر عملکرد زیست محیطی شرکت از طریق حسابداری مدیریت زیست محیطی دارند.تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی سازمانی تاثیر مثبت معناداری دارد.تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی شرکت از طریق حسابداری مدیریت زیست محیطی تاثیر غیرمستقیم مثبت معناداری دارد. عدم اطمینان محیطی درک شده بر استفاده از حسابداری مدیریت زیست محیطی تاثیر مثبت معناداری دارد.
  کلیدواژگان: استراتژی زیست محیطی، عدم اطمینان، حسابداری مدیریت زیست محیطی، عملکرد زیست محیطی
 • زهرا فرهادی*، عبدالحسین طالبی نجف آبادی، نرجس کمالی کرمانی صفحات 105-116
  بیش اعتمادی مدیریت ازجمله مهم ترین شاخصه های مدیران است که بر سیاست های مالی شرکت تاثیر می گذارد. هنگام کاهش فروش، مدیران بیش اعتماد، به توانایی های خود برای بازگرداندن فروش به سطح قبلی، اعتماد بیش ازحد دارند و تمایل به برآورد بیش ازحد فروش خواهند داشت، درنتیجه باعث افزایش چسبندگی هزینه ها خواهند شد. این در حالی است که چسبندگی هزینه ها با دست کاری فرآیند طبیعی و مورد انتظار هزینه ها، می تواند محتوای اطلاعاتی آنان را تحت تاثیر قرار دهد. لذا بیش اعتمادی مدیریت از طریق تاثیرگذاری بر چسبندگی هزینه ها، می تواند ارتباط ارزشی را نیز متاثر سازد. این پژوهش از نوع علی، پس رویدادی و کاربردی است. نتیجه فرضیه اول در طی سال ها 1385 الی 1395 نشان داد که بین بیش اعتمادی و چسبندگی هزینه ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم نشان داد که بین بیش اعتمادی و ارتباط ارزشی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما فرضیه سوم این پژوهش مبنی بر تاثیر بیش اعتمادی از طریق چسبندگی هزینه ها، بر ارتباط ارزشی تایید نگردید.
  کلیدواژگان: ارتباط ارزشی، چسبندگی هزینه ها، بیش اعتمادی مدیریت، قیمت سهام
 • نورالدین کلانتری، رحمت الله محمدی پور، مسعود صیدی*، اردشیر شیری، مسعود عزیزخانی صفحات 117-127

  بودجه بندی بر مبنای عملکرد، تخصیص بودجه به پیامدها است. این پژوهش با معرفی بهره وری به عنوان شاخص جایگزین پیامدها، یک مدل ریاضی برای بودجه بندی بر مبنای عملکرد ارائه نموده تا تخصیص بودجه بر اساس بهره وری صورت گیرد. گرایش های نوین به رویکرد فرایند محور در بودجه ریزی، مطلوبیت مضاعفی به استفاده از بهره وری که رویکردی فرایندی دارد می دهد. مدل تحقیق با تکنیک برنامه ریزی آرمانی چبیشف مدل سازی شده است. جهت اعتبارسنجی مدل، بهره وری پالایشگاه های گاز کشور در سال های1390 الی 1394 در سنجه های منتخب محاسبه و با استفاده ارمیانگین نتایج حاصله در هر معیار به عنوان پارامترهای مدل ریاضی، بودجه سال1395 پالایشگاه های گاز توسط مدل ریاضی تعیین و با بودجه واقعی مقایسه گردید. نتایج تمایز خوبی میان پالایشگاه ها با سطوح عملکردی متفاوت قائل بود و بهبود قابل ملاحظه ای در سطح دست یابی به آرمان ها و تابع هدف را نشان داد. بودجه تخصیص داده شده با مدل پژوهش 47/1 درصد صرفه جویی در هزینه ها ایجاد نمود. نرم افزارهای استفاده شده در تحقیق برای محاسبه شاخص های بهره وری Excel و GAMS و برای مدل ریاضی LINGO  لینک شده به اکسل بوده است.

  کلیدواژگان: بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، بودجه پالایشگاه گاز، بهره وری، مدل ریاضی
 • محمد نمازی، زهره حاجیها، حسن چناری* صفحات 129-152
  هدف از این پژوهش، پیشبرد نظریه ی مربوط به عوامل تعیین کننده ی پذیرش سیستم هزینه یابی هدف توسط شرکت های تولیدی و صنعتی است. مطالعات منابع علمی موجود در راستای شناسایی عوامل متعدد منجر به مطرح شدن شرایطی شده است که پذیرش هزینه یابی هدف منجر به ارزش آفرینی برای شرکت می شود. این پژوهش از نوع شناسی راهبرد مایلز و اسنو (1978) برای بررسی جهت گیری هزینه ی پذیرش هزینه یابی هدف، بهره می برد و در راستای پاسخ به این پرسش است که چرا شرکت ها حتی زمانی که منابع علمی موجود به مزایای پذیرش هزینه یابی هدف اشاره دارد را، مورد استفاده قرار نمی دهند. استدلال بر این است که مدیران با راهبرد اکتشافی، از مزایای عدم تقارن اطلاعاتی بالا برای اجتناب از پذیرش هزینه یابی هدف استفاده می کنند، زیرا پاداش بر مبنای سهام آن ها با نوسان در سود و بازده سهام ارتباطی مستقیم دارد. در مقابل، مدیران با راهبرد تدافعی با اتخاذ هزینه یابی هدف، سبب افزایش سود می شوند که موجبات افزایش منافع شرکتی را فرآهم می آورند. به عبارتی اتخاذ راهبرد تدافعی توسط مدیران در شرکت ها منجر به ارزش آفرینی در راستای کلیه ی منافع ذی نفعان درون سازمانی و برون سازمانی می گردد.
  کلیدواژگان: پذیرش هزینه یابی هدف، راهبرداکتشافی، راهبردتدافعی، هزینه سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی، پاداش بر مبنای سهام، پاداش نقدی
 • الهام اقدامی، بهمن بنی مهد* صفحات 153-165
  این پژوهش رابطه بین استراتژی رهبری هزینه و تمایز محصول با هزینه حقوق صاحبان سهام براساس نظریه پورتر مورد بررسی قرار می دهد. هدف استراتژی رهبری هزینه کاهش هزینه تولید و استراتژی تمایز محصول نیز افزایش کیفیت محصول می باشد.  از این رو پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر انتخاب هرکدام از استراتژی های مذکور بر هزینه سرمایه شرکت است. این تحقیق از نظر روش و ماهیت توصیفی همبستگی با طرح توصیفی از نوع پس رویدادی و از نظر هدف کاربردی است. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش داده های تابلویی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1395 می باشد و از روش حذفی سیستماتیک برای تعیین نمونه استفاده شد که تعداد شرکت های مورد مطالعه 104 شرکت گردید. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که بین استراتژی رهبری هزینه و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. اما میان استراتژی تمایز محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: استراتژی تمایز محصول، هزینه حقوق صاحبان سهام، استراتژی رهبری هزینه
 • داود حسن پور، مهدی صفری گرایلی* صفحات 167-178
  وجودکنترل های داخلی ضعیف، زمینه رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در سوء استفاده از منابع نقدی شرکت را فراهم می سازد. بدین ترتیب، نگرانی های سرمایه گذاران در خصوص وجه نقد نگهداری شده در شرکت افزایش یافته و در نهایت، به ارزشگذاری کمتر وجه نقد شرکت در بازار می انجامد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نقاط ضعف کنترل های داخلی بر ارزشگذاری بازار از نگهداشت وجه نقد شرکت ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش ارزش بازار نگهداشت وجه نقد شرکت از مدل فالکندر و وانگ (2006) استفاده گردید. فرضیه پژوهش نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وجود نقاط ضعف کنترل های داخلی، ارزشگذاری بازار از وجه نقد نگهداری شده در شرکت را کاهش می دهد. به بیان دیگر، سرمایه گذاران برای وجه نقد نگهداری شده در شرکت های دارای کنترل های داخلی ضعیف، ارزش کمتری قائلند.
  کلیدواژگان: نقاط ضعف کنترل های داخلی، ارزش نگهداشت وجه نقد، رفتار فرصت طلبانه مدیران
 • شیرزاد نادری، فرزانه حیدرپور*، رمضانعلی رویایی، قدرت الله طالب نیا صفحات 179-199

  بسیاری از کشورها، امروزه با درنظر گرفتن مزایای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS)  تمایل به پذیرش و بکارگیری و یا هماهنگ کردن استانداردهای ملی خود را با آن داشته اند و از طرفی ارزیابی تغییرات اساسی در سیستم های حسابداری و گزارشگری مالی بدون در نظر گرفتن نظر و دیدگاه ذی نفعان آن، احتمال موفقیت آنرا تحت تاثیر قرار می دهد. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی ادراک تهیه کنندگان صورتهای مالی(حسابداران) به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی تغییر سیستم گزارشگری مالی و بکارگیری IFRS است. بدین منظور ادراک تهیه کنندگان صورتهای مالی در شرکتهای مشمول و غیرمشمول بکارگیری IFRS بر طبق الزام بورس تهران از منظر چهار عامل فردی، تکنیکی، موقعیتی و فرآیندهای تغییر از طریق پرسشنامه ای که در بین تهیه کنندگان صورتهای مالی بر اساس IFRS توزیع شد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از روش معادلات ساختاری(PLS) تجزیه و تحلیل شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که ادراک حسابداران تحت تاثیر عوامل چهار گانه فوق قرار گرفته، ولی تاثیر این عوامل بر ادارک حسابرسان از بکارگیری IFRS در ایران متفاوت است.

  کلیدواژگان: ادراک حسابداران، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، عوامل فردی، موقعیتی، تکنیکی و فرآیند تغییر
|
 • Vahid Taghizdeh Khanqah, Younes Badavar Nahandi *, Aliasghar Mottaghi, Houshang Taghizadeh Pages 1-16
  According to the theory of value creation, the company goal is to increase the shareholder's wealth and pay attention to the individual interests. One of the elements that creates value is the consideration of philanthropic actions. So that doing these actions will give the company a good image and may affect the performance and investment. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between corporate philanthropy and investment efficiency with an emphasis on the ownership of institutional investors at companies listed in Tehran Stock Exchange. Thus, 90 companies were selected for the period of 2010-2017. In order to measure the corporate philanthropy, donations and to measure of investment efficiency, the proposed model based on Iran investment environment was used. A multivariate regression model was used to analyze the data and test hypotheses. The results showed that there is a positive and significant relationship between corporate philanthropy and investment efficiency. That is, humanitarian activities will reduce information asymmetry and increase investment efficiency. Also due to the role of institutional investors, the relationship between company philanthropy and investment efficiency in an environment with institutional investors was investigated. The results showed that institutional investors have a positive impact on corporate philanthropy and investment efficiency. Indeed, in a high regulatory environment, humanitarian action leads to optimal investment.
  Keywords: Corporate philanthropy, Investment Efficiency, Institutional investors, Stakeholder theory
 • Mojtaba Salehi, M. Hamed Khanmohammadi * Pages 17-33

  The Theory of Constraints (TOC) is one of the techniques of decision making in strategic management accounting(SMA) and theorizing of performance evaluation With a systematic approach to the firm and in line with the strategy of cost leadership,thinks with the growth strategy.The use of TOC in the explanation of Economies of Scale (ES), which are the concepts of management economics, Can lead to system thinking in the banks.The concept of ES refers to the change in the production of products for the change in inputs and the benefits of lowering costs as a result of increased volumes of output.In this research, ES of 17 banks of the country during the period of 1386-1396 was calculated based on the TOC approach. Using the Translag Model and the Frontier 4.1 Software,The average ES of the banks of the country based on the TOC were estimated 0.16.The findings of this research indicate that the banking system of the country has a scale of economies,But it does not fully exploit the potential and continues to operate below the potential capacity,Which is more severe than the Theory of Constraints.Also, according to the results of the research, there is a reverse relationship between the ratio of equity to assets and Economies of Scale of banks using the Theory of Constraints (ES-TOC); As equity increases, the amount of economies is reduced to a scale, and Considering the smaller one of its being, banks will continue to be in a position to economies on a larger scale and increase potential capacity.

  Keywords: Theory Of Constraints, Economies of Scale, Cost functions, Merging
 • Yasser Rezaei Pitenoei *, Mohammad Gholamrezapoor Pages 35-48
  Increased financial reporting frequency is characterized as an appropriate mechanism which contributes to the enhancement of managerial information transparency and influences investment decision-making process. Despites of these significant influences, however, some studies reveal that it can persuade CEOs to adopt myopic approaches. The present study thus seeks to investigate the relationship between financial reporting frequency and management myopia in the firms listed on the Tehran Stock Exchange over the period of 2013-2017. In pursuit of this goal, the research hypothesis is built upon a sample of 51 listed firms and then tested using multivariate logistic regression model. The results document a significantly positive relationship between financial reporting frequency and managerial myopia. In other words, increasing the frequency of financial reporting will lead to management myopia, which causes executives to ignore investment in R&D, marketing, and long-term activities that benefit the company.
  Keywords: financial reporting frequency, management myopia, multivariate logistic regression
 • Mohammad Zadehkafash, Ahmad Ebrahimi * Pages 49-65
  In this paper, an integer linear programming model is proposed to examine the effect of the project's uncertain budget on its performance. Although much research has been done in the past to optimize the time-cost trade off problem (TCT), in this paper, the project accounting approach has been used in the uncertain terms of receiving the allocated budget, the uncertainty associated with the cost of project activities and its duration. From the innovations of this research, the combination of generalized prerequisite relationships (GPRs) with the various modes of implementation of the activities and scenarios is continuous, discrete and combined (continuous / discrete). Chance constraint programming (CCP) has been used to terminate the variable budget. Stochastic budget limitations are at a predetermined level of confidence. Program evaluation review technique (PERT) has been used to estimate uncertain times, and to calculate the uncertain costs of the operating modes of activities; the triangulation method has been used. The mathematical model, which is to minimize the total time of the project, was solved by software (GAMS), taking into account the early remuneration at the completion of the project and the late delinquency, and was implemented on a real numeric sample to prove the function and validation of the model. Different scenarios have been proposed that the effect of each of them on budget changes and uncertainty over time on direct, indirect, total and project costs are reviewed.
  Keywords: variable budget, time-cost trade off, cost uncertainty, generalized precedence relations
 • Anahita Zandi, Khosro Faghani Makrani *, Naghi Fazeli Pages 67-75

  This study examines the relationship between Corporate social responsibility engagement and their bankruptcy likelihood using annual reports of companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2017. To test the hypotheses of the study, multivariate linear regression based on Panel data is being used. Extant literature suggests that corporate social responsibility (CSR) accrues social capitals that buffers business risk. In this research, it was shown by documentary evidence that companies with a history of CSR engagement are less likely to file a bankruptcy on their behalf. Moreover, the social capital provided by the company's social responsibility was divided into moral capital and exchange capital. The results indicate that there is a negative and significant relationship between exchange capital and the probability of bankruptcy, and there is a negative, but statistically non-dominant relationship between moral capital and the probability of bankruptcy. as a result the effect of CSR engagement on bankruptcy likelihood primarily stems from the exchange capital, rather than moral capital.

  Keywords: Corporate social responsibility, bankruptcy likelihood, exchange capital, moral capital
 • Gholamreza Soleimani, Hoda Majbouri Yazdi * Pages 87-104
  The purpose of this study was to investigate the impact of environmental strategy of the company, senior management commitment and environmental uncertainty, emphasizing the role of environmental management accounting, on the environmental performance of the company. This research is based on the structural equation model. Initially, 84 companies with ISO 14001 certificates listed on the Tehran Stock Exchange were collected. Then, 176 managers of these companies were randomly sent to the questionnaire. Of these, 152 questionnaires were received. The return rate of the questionnaire was 86 percent. The factor loadings were the mean of variance extracted and the reliability of the analysis of the model for all variables was used. The discriminant validity or mutual validity of all hidden variables in the model was tested using Forner-Larker's criterion and the parity of heterogeneity. The results of this research show that environmental strategies have a significant positive effect on the environmental performance of companies. Environmental strategies have a positive positive effect on the environmental performance of the company through environmental management accounting. The senior management's commitment to organizational environmental performance has a significant positive effect. The senior management's commitment to the environmental performance of the company through environmental management accounting indirect impact Has a positive meaning. Perceived environmental uncertainty has a significant positive effect on the use of environmental management accounting.
  Keywords: Environmental strategy, Uncertainty, Environmental management accounting, Environmental performance
 • Zahra Farhadi *, Abdolhossein Talebi Najafabadi, Narjes Kamali Kermani Pages 105-116
  The Extra-assurance management is one of the most important characteristics of executives that effect on financial decision. When sales decline, overconfident managers, ensure to their capabilities to restore previous levels of sale. It is therefore more likely to overestimating sales will be in the near future, the result will be an increase in cost stickiness. However, the cost stickiness by manipulating the natural process costs and expected costs could affect informational content. The confidence comes through influencing management costs stickiness (connection interface), can also affect the value relevance. So management overconfidence comes through influencing costs stickiness, can also affect the value relevance. Hypothesis test results during the years 2007 and 2017 showed that showed that the relationship between cost stickiness and management overconfidence is significant positive. On the other hand the relationship between management overconfidence and value relevance is significant negative. The third hypothesis of the research about the effect of management overconfidence through the costs stickiness on the value relevance could not be verified.
  Keywords: Value Relevance, Cost Stickiness, Management Overconfidence, Stock Price
 • Nouraldin Kalantari, Rahmatolah Mohammadipour, Masoud Seidi *, Ardashir Shiri, Masoud Azizkhani Pages 117-127

  The performance-based budgeting (PBB) allocates budget to outcomes. This research, with the introduction of productivity as an alternative to the outcomes, presents a mathematical model for performance-based budgeting in order to allocate budget to productivity criteria. New trends in budgeting are process-oriented, so the productivity is suitable for PBB. This research presents a mathematical model for PBB. The model has been designed by Chebyshev's goal programming technique. Data for calculating productivity indicators were collected from gas refineries of Iran in 2011–2015 and analyzed by Excel and GAMS software. Then, the model was tested for determining the 2016 budget of those refineries. The model was solved by LINGO software by linking it to Excel. The solution of the model reduced 1.47% of the total refinery's budget compared with the actual budgets for 2016. The results of this study showed that the presented model provides significant improvement in the level of achievement of goals and the objective function. Saving costs and collecting funds from low-productivity units and directing them to high productivity is a strategic and important policy.

  Keywords: performance based budgeting (PBB), gas refinery budget, Productivity, Mathematical model
 • Mohammad Namazi, Zohreh Hajiha, Hassan Chenari * Pages 129-152
  The aim of this research is to advance the theory belonging to the determinants of adoption of target costing (TC) system by firms. Although the previous studies describes several factors, it clarifies the instances under which TC adoption will add firm value, which refers to b . T M S w’ 1978 evaluate the cost orientation of TC adoption, which responds the question as to why firms do not adopt TC even when the previous studies emphasize to the benefits of adoption. The paper concludes that possess of prospector managers the scope to take advantage of the high information asymmetry to inhibit TC adoption, because their stock-based compensation increases with volatility in earnings and stock returns. In contrast, managers with defending strategy obtain extensive cash-based compensation with the adoption of TC, which helps achieve much firm profits. The paper concludes with specific sources of agency problems and some avenues for future research. In the other words, adoption of a defensive strategy by managers in companies leads to value creation a long with the interests of all stakeholders intra and inter organization.
  Keywords: target costing adoption, prospector strategy, defender strategy, organizational cost, information asymmetry, stock-based compensation, cash-based compensation
 • Elham Eghdami, Bahman Banimahd * Pages 153-165
  This study investigate the relationship between strategy of cost leadership and product differentiation strategy on equity costs. The aim of cost leadership strategy is product cost reduction and the objective of product differentiation strategy is product quality improvement. So, the aim of this research is investigation of theses strategies on cost of capital.The present study is descriptive and correlational in terms of method and is a descriptive study in terms of nature. Also, this research is an applied research. Data analysis was performed using multiple regressions using panel data. The statistical population of the research is the companies listed in the Tehran Stock Exchange between 2011 and 2016. Meanwhile 104 companies selected for sample population. The results of this study indicate that there is a reverse and significant relationship between cost leadership strategy and firm's equity cost . But there is no significant relationship between product differentiation strategy and firm's equity cost.
  Keywords: Product Differentiation Strategy, Cost of Equity, Strategy of Cost Leadership
 • Davood Hassanpour, Mehdi Safari Gerayli * Pages 167-178
  The existence of weak internal controls provides directors to engage in opportunistic exploitation of corporate cash resources. As such, corporate cash holding is anticipated to increase investors' concerns, which, in turn, leads to the underestimation of corporate cash value in the market. Accordingly, the present study examines the effect of internal control weaknesses on the market value of cash holdings. In doing so, Faulkender & Wang (2006) model was used to measure the market value of cash holdings. The research hypothesis was tested based on a sample of 97 firms listed on the Tehran stock exchange during the years 1391 to 1395 and using multiple regression model based on panel data techniques. The results indicate that presence of internal control weaknesses reduces the market value of corporate cash holdings. This suggests that investors undervalue the cash held in the firms with weak internal controls.
  Keywords: internal control weaknesses, cash holdings value, managerial opportunistic behavior
 • Shirzad Naderi, Farzaneh Heidarpour *, Ramzanali Royaei, Ghodratolah Talebnia Pages 179-199

  Many countries today, with regard to the benefits of International Financial Reporting Standards (IFRS), tend to accept and implementation it or have harmonized their national standards with it, and on the other hand, the assessment of the fundamental changes in accounting and financial reporting systems, without considering the views of its stakeholders, can affect the probability of its successful. Accordingly, the purpose of this study is to assess the perception of financial statements preparers (accountants) as one of the main stakeholders of the change in the financial reporting system and the implementation of IFRS. For this purpose, accountants' perception working in subject and non-subject companies use of IFRS, In accordance with the requirements of the Tehran Stock Exchange was assessed by considering four factors individual, technical, situational and change processes through a questionnaire distributed among accountants. The results of the questionnaires were analyzed using structural equation method (PLS). The findings of the research show that accountants 'perception is influenced by the above four factors, but the effect of these factors on auditors' perceptions differs from the implement of IFRS in Iran.

  Keywords: Accountants perception, International Financial Reporting Standards (IFRS), Factors Individual, Situational, Technical, Change Processes