فهرست مطالب

گوارش - سال بیست و چهارم شماره 3 (پیاپی 108، پاییز 1398)
 • سال بیست و چهارم شماره 3 (پیاپی 108، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریده سیاوشی* صفحات 128-139

  پس از سال ها جستجوی دانشمندان برای پیدا کردن رابطه بین میکروب ها و بیماری های معده، در سال 2500 جایزه نوبل پزشکی به رابین وارن و باری مارشال برای جداسازی هلیکوباکتر پیلوری از معده انسان و کشف رابطه آن با بیماری های معده اعطا گردید. امروزه بخش مهمی از تحقیقات بیماری های گوارشی مربوط به مطالعه میکروبیولوژی هلیکوباکتر پیلوری و نحوه کنترل آن به منظور پیشگیری از بروز زخم و سرطان معده اختصاص دارد. مطالعات نشان داده که عفونت هیکوباکتر پیلوری، ژنتیک میزبان و عادات روزمره میزبان انسانی در تعیین نوع عارضه گوارشی موثر هستند. از آنجا که اغلب افراد مبتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری بدون عارضه هستند، نقش عوامل دیگر بیشتر مطرح می شود. دانشمندان تا بحال موفق نشده اند نشان دهند که سویه های جدا شده از گاستریت، زخم یا سرطان متفاوت هستند. زمان ورود باکتری به دستگاه گوارش انسان دوره کودکی و محتمل ترین راه خوردن، آشامیدن و تماس نزدیک مادر به فرزند مطرح می شود. شیوع زیاد باکتری در بسیاری از جوامع بشری نشان می دهد که شاید باکتری در مخمر به عنوان یک میزبان محیطی مستقر می شود، که نه تنها از استرس های محیطی حفظ می شود و به مواد غذایی دسترسی دارد بلکه انتشار آن در محیط و بین میزبان های انسانی توسط مخمر تسهیل می شود. در تایید این موضوع، گفته می شود که هلیکوباکتر پیلوری از یک میزبان واسطه به انسان منتقل شده است و همراه انسان از آفریقا به نقاط جغرافیایی مختلف مهاجرت کرده است. زخم پپتیک و سرطان معده پیامدهای مهم عفونت هلیکوباکتر پیلوری هستند که در بسیاری از موارد با درمان آنتی بیوتیکی عفونت باکتری قابل درمان و پیشگیری می باشند. شیوع زخم پپتیک به دلیل درمان آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری رو به کاهش است ولی سرطان معده همچنان مشکل پزشکی مهمی بشمار می آید. شیوع بالای این سرطان در نواحی شمالی ایران شامل استان های مازندران، گیلان، گلستان و اردبیل گزارش شده است. مناطق پر شیوع سرطان معده در آسیا قرار دارد و به صورت کمربندی از ژاپن، کره، مناطقی در چین و شمال ایران می گذرد. در ایران سرطان معده شایعترین سرطان در مردان و سومین در زنان است. اردبیل پر شیوع ترین منطقه از نظر شیوع سرطان معده و مری است. ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری باید در موارد زخم و آنهایی که تحت خطر ابتلا به سرطان هستند صورت گیرد. به دلیل این که عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بسیاری از جوامع بشری شایع و اغلب بدون عارضه است، این امکان مطرح می شود که شاید هلیکوباکتر پیلوری نقش بیشتری در سلامت انسان داشته باشد تا در بیماری.

  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، اپیدمیولوژی، زخم پپتیک، سرطان معده
 • عصمت عبدی، سعید لطیفی نوید*، حمید لطیفی نوید، فرزانه شهابی صفحات 140-146

  آدنوکارسینومای معده چهارمین نوع از سرطان های شایع و سومین علت مرگ و میرهای ناشی از سرطان را درجهان شامل می شود. متاسفانه بیش از 40% بیماران مبتلا به سرطان معده هیچ واکنشی به شیمی درمانی ندارند و بقیه در برابر شیمی درمانی مقاومت می کنند، که منجر به بقای کم و محدود شدن گزینه های درمانی می شود. سلول های توموری در گردش (CTC) از تومور اولیه منشا گرفته و در جریان خون یافت می شوند و در سال های اخیر به عنوان یک نشانگر تشخیصی اولیه برای متاستاز مورد بحث قرار گرفته اند. بنابراین ممکن است به عنوان یک نشانگر تشخیصی و پیش آگهی برای سرطان معده عمل کنند. این سلول ها توانایی خود باززایی، تکثیر و رشد را مشابه سلول های بنیادی سرطانی دارا می باشند. تا به امروز، سیستم Cell Search تنها تکنیک تشخیص CTC است که توسط اداره غذا و دارو آمریکا تایید شده است. هدف از این بررسی، ارائه مروری جامع در مورد روش های تشخیص و اهمیت بالینی CTC ها در ارتباط با سرطان معده و پیشرفت های تکنیکی اخیر در شناسایی و جداسازی آن ها می باشد.

  کلیدواژگان: متاستاز، روش های تشخیصی، سرطان معده
 • محدثه عمادی اعظم، سعید بشیریان، اکرم کریمی شاهنجرینی، مجید براتی* صفحات 147-155
  زمینه و هدف

  سرطان کولورکتال به عنوان یکی از سرطان های قابل پیشگیری است و انجام منظم رفتارهای غربالگری نقش مهمی در کاهش موارد بروز و مرگ ناشی از این سرطان دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان با بهره گیری از تئوری انگیزش محافظت انجام گردید.

  روش بررسی

  سال دانشگاه علوم پزشکی همدان و با روش نمونه گیری تصادفی چند 50 نفر از کارکنان بالای 240 بر روی 1397 این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال مرحله ای انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک و سازه های تئوری انگیزش محافظت جمع آوری شد. اطلاعات با استفاده و با بهره گیری از آزمون های آماری کای دو و رگرسیون خطی تحلیل گردید. 16 نسخه SPSSاز نرم افزار آماری

  یافته ها

  درصد از شرکت کنندگان سابقه انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع را گزارش کردند. بین متغیر مراجعه به پزشک جهت بیماری روده 22/8در این مطالعه). بر اساس تئوری انگیزش محافظت سازه های خودکارآمدی درک شده p > 0/05با انجام رفتار غربالگری سرطان کولورکتال ارتباط معناداری مشاهده شد () پیش بینی کننده انگیزش محافظت یا قصد انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع شرکت کنندگان در پژوهش β = 0/148) و کارآمدی پاسخ (β = 0/439(.)R2 = 0/246 درصد از واریانس تغییرات سازه انگیزش محافظت را پیش گویی می کردند (24/6 بودند. سازه های تئوری

  نتیجه گیری

  با توجه به پایین بودن فراوانی انجام رفتار غربالگری در بین کارکنان، تاکید بر اهمیت تشخیص سرطان در مراحل اولیه ضروری به نظر می رسد. همچنین توجه به خودکارآمدی درک شده و کارآمدی رفتارهای غربالگری در طراحی برنامه های آموزشی کارکنان جهت افزایش قصد انجام رفتارهای غربالگری پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، تئوری انگیزش محافظت، آزمایش خون مخفی در مدفوع، کارکنان
 • فهمیه سادات غلام مصطفایی، محمد رستمی نژاد*، یاسمن حاجی نبی، الهام آقامحمدی خامنه، فاطمه کبیری، مصطفی رضایی طاویرانی، ناصر ابراهیمی دریانی، محمدرضا زالی صفحات 156-162
  زمینه و هدف

  بیماری سلیاک یک بیماری خودایمن است که در افراد مستعد از نظر ژنتیکی و با مصرف گلوتن ایجاد می شود. تنها درمان موثر موجود، پیروی از یک رژیم غذایی فاقد گلوتن بصورت مادام العمراست. در نتیجه این بیماران نیازمند تهیه مداوم محصولات غذایی فاقد گلوتن هستند. از طرفی هزینه این محصولات بالاتر از محصولات معمولی است. از این رو هدف از انجام این مطالعه مقایسه قیمت محصولات فاقد گلوتن داخلی و وارداتی با محصولات معمولی حاوی گلوتن بود.

  روش بررسی

  جمع آوری و قیمت و وزن آنها محاسبه شد. اقلام 1397کلیه محصولات فاقد گلوتن موجود در فروشگاه های تهران و محصولات مشابه حاوی گلوتن طی سال دسته تقسیم شدند و اقلام مورد بررسی بر اساس 13مواد غذایی فاقد گلوتن و محصولات مشابه حاوی گلوتن موجود در فروشگاه ها بر اساس نوع و ترکیب به انجام گرفت. 21 نسخه SPSSوزن مورد محاسبه و قیمت بر اساس اوزان مشابه هم مقایسه گردید. انالیز داده ها توسط نرم افزار

  یافته ها

  نمونه مواد غذایی دارای گلوتن جمع آوری 64 نمونه مواد غذایی فاقد گلوتن خارجی و 28 نمونه مواد غذایی فاقد گلوتن ایرانی و 36 محصول، 128از مجموع و قیمت آنها در مقدارهای مشابهی از ماده غذایی محاسبه شد. به طور کلی محصولات فاقد گلوتن گران تر از محصولات معمولی و حاوی گلوتن بودند. اکثر % از این محصولات دارای میانگین قیمت بالاتر 19/11 هزار تومان بودند. فقط 5محصولات مورد نیاز روزانه بیماران مبتلا به سلیاک دارای میانگین قیمت زیر هزار تومان داشتند.30از

  نتیجه گیری

  با توجه به بالا بودن معنی دار قیمت محصولات فاقد گلوتن نسبت به محصولات معمولی و حاوی گلوتن، افزایش هزینه تهیه مواد غذایی برای افراد مبتلا به بیماری سلیاک در ایران بالا بوده و این امر می تواند عدم رعایت رژیم غذایی فاقد گلوتن در این بیماران را به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: بیماری سلیاک، محصولات غذایی فاقد گلوتن، قیمت
 • نگار فولادی، شهرام محمدخانی*، عنایت الله شهیدی، ناصر ابراهیمی دریانی صفحات 163-169
  زمینه و هدف

  و تعیین اثربخشی این درمان در شدت علایم 1 هدف از این مطالعه، تهیه و تدوین یک طرح درمانگری مبتنی بر هیپنوتراپی برای سندروم روده تحریک پذیر سندروم روده تحریک پذیر و نشخوار فکری بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر بود.

  روش بررسی

  طرح پژوهش از نوع شبه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه بود. از بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک های فوق تخصصی گوارش شهر بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر به صورت تصادفی در دو گروه درمان هیپنوتیزمی و کنترل جای گرفتند. گروه مداخله علاوه بر درمان 32تهران، دارویی، به صورت انفرادی طی هشت جلسه هفتگی تحت درمان هیپنوتیزمی قرار گرفتند و گروه کنترل تنها درمان دارویی را دریافت کردند. پرسشنامه های) و نشخوار فکری در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط بیماران تکمیل شدند و داده ها با IBS-SSS شدت علایم سندرم روده تحریک پذیر (روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در متغیرهای شدت علایم بیماری سندروم روده تحریک پذیر و نشخوار فکری نمرات گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری) و تاثیر این طرح درمان تا مرحله پیگیری ادامه داشت.p > 0/05داشت (

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که هیپنوتراپی می تواند درمان موثری در بهبود بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر باشد. از این رو توجه به درمان روان شناختی برای مدیریت این بیماران ضروری است.

  کلیدواژگان: سندرم روده تحریک پذیر، هیپنوتراپی، شدت علایم بیماری IBS، نشخوار فکری
|
 • Farideh Siavoshi * Pages 128-139

  After a long time of searching for microbial agents responsible for gastric disorders, in 2005 the noble prize was given to Robin Warren and Barry Marshall for the isolation of Helicobacter pylori (H. pylori) from human stomach and discovering the association between H. pylori infection and gastritis, peptic ulcers, and gastric cancer. Currently, an important part of research on digestive diseases is concerned with microbiology of H. pylori and its control, with the aim of preventing peptic ulcers and gastric cancer. Reports indicate that peptic diseases are developed as the consequence of interaction between H. pylori infection, genetic background of the human host, and the lifestyle of individuals. As most of H. pylori-infected individuals are asymptomatic, the role of host genetics and lifestyle might be more important than what previously suggested. Up to now investigators have not been successful to show that H. pylori isolates from gastritis, ulcer, and cancer are different. H. pylori acquisition occurs during childhood and food ingestion and close contact of infant with mother are the most probable routes of bacterial transmission. High frequency of H. pylori infection in many human populations indicates that the bacterium might have been established in yeast as an environmental host. Inside yeast H. pylori is protected from environmental stresses and can have access to plenty of food. Furthermore, yeast can serve as a reservoir for H. pylori, which facilitates bacterial spread in the environment as well as within human hosts. It has been suggested that H. pylori could have jumped from an intermediate host to humans and migrated along with human host from Africa to different geographic regions of the world. Peptic ulcer and gastric cancer are the important consequences of H. pylori infection that can be treated or prevented, in most of the cases, by antimicrobial therapy. Reports indicate a considerable decrease in peptic ulcers; however gastric cancers is one of the important issues in medical practice. Reports show high incidence of gastric cancer in northern provinces of Iran including Mazandaran, Guilan, Golestan, and Ardabil. High-incidence regions of gastric cancer are located in Asia and comprise a cancer belt that passes through Japan, Korea, certain regions in China, and Northern Iran. In Iran gastric cancer is the most prevalent cancer in men and the third cancer in women. Ardabil is the highest in the incidence of gastric and esophageal cancers. Eradication of H. pylori has been recommended in cases of gastric ulcer and those patients at the risk of gastric cancer. Occurrence of a considerable number of H. pylori-infected individuals in different human populations without symptoms indicates that H. pylori might be a beneficial human commensal microorganism rather than a pathogen.

  Keywords: H. pylori, Epidemiology, Peptic ulcers, Gastric cancer
 • Esmat Abdi, Saeid Latifi, Navid*, Hamid Latifi, Navid, Farzaneh Shahabi Pages 140-146

  Gastric adenocarcinoma is the fourth most common type of cancers and it is the third leading cause of cancer-related death globally. Unfortunately, more than 40% of patients with gastric cancer (GC) have no response to chemotherapy. The rest resist chemotherapy, which leads to low survival and limited therapeutic options. Circulating tumor cells (CTCs) are originated from the primary tumor and are present in the blood stream. In recent years, CTCs have been discussed as a primary diagnostic marker for metastasis; therefore, it may act as a diagnostic and prognostic marker for GC. These cells have the ability of self-renewal and can replicate and grow in a manner similar to that of stem cells. To date, the CellSearch system is the only CTC diagnostic technique approved by U.S FDA. The purpose of this study was to provide a comprehensive overview of the methods for detection of CTCs as well as an insight into the clinical significance of CTCs in relation to GC and recent technical advances in identifying and isolating them.

  Keywords: Metastasis, Diagnostic methods, Gastric cance
 • Mohaddeseh Emadi Azam , Saeed Bashirian , Akram Karimi Shahanjarini , Majid Barati * Pages 147-155
  Background

  Colorectal cancer is one of the most preventable cancers. Regular screening behaviors play an important role in reducing the incidence and deaths of this cancer. Therefore, in the present study we aimed to determine the factors associated with intention to perform fecal occult blood test (FOBT) among medical professionals using the protection motivation theory (PMT).

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical study was conducted on 240 employees aged over 50 years in Hamadan University of Medical Sciences in 2018 using multistage random sampling. The data were collected using a questionnaire including demographic information and PMT constructs. Data were analyzed using SPSS software version 16. Chi-square and linear regression tests were used as appropriated.

  Results

  In this study, 22.8% of the participants reported a history of FOBT. There was a significant correlation between the referring to the doctor for intestinal disease and performing FOBT (p < 0.05). Based on the PMT, perceived self-efficacy (β = 0.439) and response efficiency (β = 0.48) were predictive of protection motivation (intention) to conduct FOBT. In total, different structures of the PMT explained 24.6% of the variation of intention changes (R2 = 0.226).

  Conclusion

  Due to the low frequency of screening behavior among staff, the emphasis on the importance of early diagnosis of cancer is necessary. Also, consideration of perceived self-efficacy and the effectiveness of screening behaviors in designing staff training programs are recommended for increasing the intention to perform screening behaviors.

  Keywords: Colorectal cancer, Protection motivation theory, Fecal occult blood test, Staff
 • Fahimeh Sadat Gholam Mostafaei , Mohammad Rostami Nejad *, Yasaman Hajinabi , Elham Aghamohammadi khamene , Fatemeh Kabiri , Mostafa Rezaei Tavirani , Nasser Ebrahimi Daryani , Mohammadreza Zali Pages 156-162
  Background

  Celiac disease is an autoimmune disorder that can occur in genetically predisposed people who ingested gluten. The most effective treatment for celiac disease is lifelong adherence to a strict gluten-free diet. Therefore, patients with celiac disease need to provide gluten free products. On the other hand, the price of these products are higher than normal ones. Therefore, the aim of this study was to compare the cost of gluten free products with similar regular non-gluten free products.

  Materials and Methods

  All available gluten free and similar regular products were collected during 2018 in Tehran, Iran and their prices and weights were calculated. The gluten free and similar regular products were divided into 13 categories and the items were calculated based on the weight and the prices were compared according to the same weights. The data were analyzed using SPSS software version 21.

  Results

  A total of 128 products, 36 local and 28 imported gluten free product and 64 similar regular products food samples were collected and their prices were calculated in the same amounts of food. Overall, gluten free products were significantly more expensive than regular products. Most of the daily food requirements for patients with celiac disease were in average less than 5,000 Tomans. Only 19.11% of these gluten free products had an average price more than 30000 Tomans.

  Conclusion

  Considering the significant increase in the price of gluten-free products compared with gluten-rich products, the cost of food preparation for people with celiac disease in Iran is high, which can also affect the adherence to a gluten free diet.

  Keywords: Celiac disease, Gluten free food, Price
 • Negar Fouladi , Shahram Mohammadkhani *, Enayatollah Shahidi , Nasser Ebrahimi Daryani Pages 163-169
  Background

  The aim of this study was to develop a therapeutic plan based on hypnotherapy for patients with irritable bowel syndrome (IBS) and determine the effectiveness of this treatment on the intensity of IBS symptoms and rumination of patients with IBS.

  Materials and Methods

  The research design was a quasi-experimental with a pre-test, a post-test, and 3 months of follow-up. Of the patients who were referred to gastroenterology clinics in Tehran, 32 patients with IBS were randomly divided into two groups; hypnotherapy group and control group. Medical treatment along with hypnotherapy was individually conducted for eight sessions in the intervention group and the control group received only medical treatment. IBS Symptom Severity Scale (IBS-SSS) and rumination were completed in pretest, post-test, and follow-up stages by the patients and data were analyzed with repeated measures analysis of variance.

  Results

  The variable scores of symptoms severity and rumination in experimental group was significantly lower than the control group (p > 0.05) and the effect of the therapeutic plan persisted until the follow-up stage.

  Conclusion

  The results showed that hypnotherapy can be an effective treatment for patients with irritable bowel syndrome. Therefore, psychological treatment is essential for the management of these patients.

  Keywords: Irritable Bowel Syndrome, Hypnotherapy, Symptoms, Rumination
 • Noah A. Mahmood , Zaynab S. Abdulghany *, Israa M. Al Sudani Pages 172-178
  Background

  Colon cancer is the third most common cancer worldwide, responsible for more than half a million deaths every year. Metalloproteinases (MMP2 and MMP9) participate in tumor invasion and metastasis because of their ability to degrade the extracellular matrix (ECM).

  Materials and Methods

  The expression levels of MMP2 and MMP9 as well as tissue inhibitor metalloproteinases TIMP1 and TIMP2 were determined by immunohistochemistry in 42 Iraqi patients diagnosed with colon cancer as well as in 18 benign tissues.

  Results

  Immunohistochemistry revealed that the protein expression levels of MMP2 ,MMP9, TIMP1 and TIMP2 increased by 83%, 72%, 64%, and 57%, respectively, in patients with colon cancer tissues compared with 19%, 28%, 23%, and 16%, respectively, in benign tissues.

  Conclusion

  MMP2, MMP9, TIMP1 and TIMP2 expression levels in Iraqi patients with colon cancer could be used as potential markers that can predict tumor behavior, progression, and prognosis.

  Keywords: Iraqi patients, Colon cancer, MMP2, 9, TIMP1, 2, Immunohistochemistry
 • Fateme Barazandeh Ahmadabadi, Mohammad Ghorbani, Hamid Reza Niazkar*, Farhad Homapour, Hedie Nazarzade, Alireza Rezaei, Jalil Moshari Pages 179-183

  Eosinophilic gastroenteritis is a rare disease with unknown etiology. It is characterized by the eosinophilic infiltration of one or more layers of the gastrointestinal tract. Recently, the authors visited a rare case of eosinophilic gastroenteritis. A 30-year-old woman was admitted to our hospital complaining of acute-onset excessive abdominal pain in the periumbilical region and chronic diarrhea. Physical examination revealed a distended abdomen with tenderness. Complete blood count showed moderate eosinophilia with elevated IgA serum levels. Computed tomography of the abdomen and pelvis was normal. Upper endoscopy (with taking biopsy samples from the stomach and duodenum) and total colonoscopy (with taking biopsy sample from the rectum and ascending colon) were performed. The pathological examination showed a non-destructive colitis with increased mucosal eosinophilia throughout the entire thickness of the ascending colon and duodenum. Rectal and gastric biopsy samples did not show any signs of eosinophilic infiltration. After ruling out of other causes of eosinophilia, eosinophilic gastroenteritis was diagnosed. The patient recovered well after treatment with prednisone (40 mg/day) over two weeks and was free from gastrointestinal symptoms at the time we reported her disease.

  Keywords: Gastroenteritis, Eosinophilic Gastroenteritis, Colitis, IgA
 • Mohammad Hossein Somi , Masood Faghih Dinevari *, Amin Sadrazar , Ali Riazi , Reza Javadrashid , Mohammad Bassir Abolghasemi Fakhri Pages 184-188

  In the present report, a 68-year-old man with recurrent hematemesis and melena is described. Upper gastrointestinal (UGI) endoscopy and colonoscopy showed normal findings. Abdominal computed tomography showed an aneurysm of left common iliac artery and duodenum located at the superior part of the aneurysm without contrast extravasation. So the aortoenteric fistula was suspected and surgical management of aortoenteric fistula (AEF) was done and the patient recovered successfully without complications. The diagnostic evaluation and management of AEF are discussed.

  Keywords: Aortoenteric fistula, Upper gastrointestinal bleeding, Aneurysm