فهرست مطالب

مدیریت سازمان های دولتی - سال هفتم شماره 4 (پاییز 1398)
 • سال هفتم شماره 4 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • پایش اثرپذیری پارانوئید سازمانی از رهبری معنوی با میانجی گری تعهد سازمانی
  محمد بخت آزمای، سمیه روشنی صفحه 1

  امروزه رهبری معنوی به عنوان عامل مهمی بر کاهش پارانوئید سازمانی مطرح می باشد که در این میان تعهد سازمانی می‌تواند به عنوان ابزاری در جهت کمک به رهبری در این رابطه مورد استفاده قرار گیرد.بنابر این هر چه تعهد سازمانی کارکنان تقویت گردد به همان اندازه میزان پارانوئید سازمانی کاهش خواهد یافت. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش رهبری معنوی بر پارانوئید سازمانی با تاکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی انجام شده است. روش تحقیق کاربردی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه های محدود، 267 نفر محاسبه شده است. برای جمع آوری داده‌های لازم از پرسشنامه استفاده شده است که پس از تایید روایی و پایایی در بین جامعه آماری توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی و استنباطی و از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که بین رهبری معنوی بر پارانوئید سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. رهبری معنوی بر پارانوئید سازمانی نقش منفی و معکوسی دارد. تعهد سازمانی بر پارانوئید سازمانی نقش منفی و معکوسی دارد. رهبری معنوی بر تعهد سازمانی نقش مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: رهبری معنوی، پارانوئید سازمانی، تعهد سازمانی
 • بررسی تعیین کننده های ارتقاء فضیلت سازمانی در مراکز آموزشی درمانی شهر تبریز
  بهرام جلیل زاده امین، نادر بهلولی، امین نجفلیدوست، غلامرضا رحیمی صفحه 2
  مقدمه

  هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تعیین کننده های ارتقاء فضیلت سازمانی در بیمارستانهای دولتی شهر تبریز می‌باشد. برای این منظور فضیلت سازمانی بر اساس مدل تحقیق کمرون و همکاران (2004) و عوامل موثر بر ارتقاء فضیلت سازمانی بر اساس مطالعه کتب و مقالات مرتبط و با مبنا قرار دادن پژوهش نجف‌بیگی و همکاران (1393) در 31 عامل به صورت اولیه شناسایی گردید.
  روش پژوهش: جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بیمارستانهای دولتی تبریز می‌باشد و حجم نمونه آماری بر اساس فرمول «کوکران» 362 نفر برآورد و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از آزمون برابری میانگین با عدد 3 در سطح معنی‌داری 05/0 نشان می دهد که میانگین بدست آمده برای فضیلت سازمانی از سطح متوسط، بالاتر و در سطح مطلوبی قرار دارد.
  بحث و

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون خطی، حدود 65 درصد تغییر در فضیلت سازمانی با متغیرهای مستقل موجود در مدل توضیح داده می‌شود. همچنین متغیرهای ساختار سازمانی، منابع انسانی، محیط اختصاصی و محیط عمومی به ترتیب با ضریب تبیینی 278/0، 136/0، 487/0 و 154/0 بر فضیلت سازمانی موثرند.

  کلیدواژگان: فضیلت سازمانی، عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، بیمارستانهای دولتی شهر تبریز، رگرسیون خطی چندگانه
 • سعید جعفری نیا، مهدی خیراندیش، اکبر حسن پور، سمیه بخشنده صفحات 11-24

  پژوهش در مورد انتظارات و ترجیحات کاری نسل هزاره به‌عنوان نسل جوان نیروی کار، فراهم‌کننده بینشی است که شکل‌دهی سیاست‌های جذب و نگه‌داری متناسب با این نسل را برای مدیران تسهیل می‌کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با بررسی سیستماتیک نتایج تحقیقات کیفی در این حوزه، لیستی از انتظارات کاری این نسل را ارائه و سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون ترتیب اهمیت آنان را مشخص کرد. این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شامل 68 مقاله و پایان‌نامه کیفی معتبر بود که تعداد 21 مورد با استفاده از روش قضاوتی وارد فرایند فراترکیب شد. جهت سنجش میزان توافق بین دو رتبه‌دهنده از شاخص کاپا و جهت سنجش روایی نتایج از شاخص CVI استفاده شد و بدین ترتیب روایی و پایایی مورد تصدیق قرار گرفت. نتایج نشان داد که به ترتیب، توازن بین کار و زندگی، فرصت برای رشد و توسعه حرفه‌ای در کار، وجود محیط کاری سرگرم‌کننده و لذت‌بخش، برخورداری از زمان کاری منعطف، بر عهده داشتن وظایف چالشی، کار تیمی، محیط کار حمایتی، برخورداری از حقوق و مزایای بیشتر و کار معنی‌دار ازجمله مهم‌ترین انتظارات کاری نسل هزاره هستند.

  کلیدواژگان: انتظارات کاری، نسل هزاره، فراترکیب، آنتروپی شانون
 • بلال پناهی صفحات 25-38

  وجود تعارضات مخرب و نبود شفافیت و همچنین عدم به‌کارگیری ارتباطات سازمانی به صورت صحیح، چالش هایی را در اغلب سازمان ها به وجود آورده است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش شفافیت سازمانی بر تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی اثربخش بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی به دست آوردن داده های موردنیاز توصیفی و از نوع پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی به تعداد 340 نفر است و نمونه موردمطالعه به روش نمونه‌گیری تصادفی و طبق فرمول کوکران برابر با 181 نفر به دست آمد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آن‌ها نیز با روش اعتبار محتوا تایید شد. در بحث آمار استنباطی ابتدا آزمون نرمال بودن داده‌ها انجام شد و سپس فرضیات پژوهش با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و به روش تحلیل مسیر مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که شفافیت سازمانی بر کاهش تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی تاثیر دارد. همچنین شفافیت سازمانی بر ارتباطات سازمانی تاثیر معنی داری دارد و ارتباطات سازمانی نیز بر کاهش تعارضات سازمانی تاثیرگذار است.
  وجود تعارضات مخرب و نبود شفافیت و همچنین عدم به‌کارگیری ارتباطات سازمانی به صورت صحیح، چالش ‌هایی را در اغلب سازمان ها به وجود آورده است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش شفافیت سازمانی بر تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی اثربخش بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی به دست آوردن داده ‌های موردنیاز توصیفی و از نوع پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی به تعداد 340 نفر است و نمونه موردمطالعه به روش نمونه‌گیری تصادفی و طبق فرمول کوکران برابر با 181 نفر به دست آمد. پایایی پرسشنامه‌ ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آن‌ها نیز با روش اعتبار محتوا تایید شد. در بحث آمار استنباطی ابتدا آزمون نرمال بودن داده‌ها انجام شد و سپس فرضیات پژوهش با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و به روش تحلیل مسیر مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. یافت‌‌ه‌ های این پژوهش نشان داد که شفافیت سازمانی بر کاهش تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی تاثیر دارد. همچنین شفافیت سازمانی بر ارتباطات سازمانی تاثیر معنی داری دارد و ارتباطات سازمانی نیز بر کاهش تعارضات سازمانی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: شفافیت سازمانی، ارتباطات سازمانی، تعارضات سازمانی
 • فاطمه مرادی، سید مهدی الوانی، ابوالفضل کاظمی صفحات 38-54

  با توجه به اهمیت قانون کار در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و نقش  تعیین کننده آن در پیشرفت اقتصادی بنگاه های تولیدی، این پژوهش با هدف «تحلیل قانون کار جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارفرمایان از منظر مدیریت منابع انسانی» انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارفرمایان شرکت‌های صنعتی مستقر در استان تهران تشکیل می‌دهند که با روش نمونه‌گیری گلوله برفی و براساس قاعده اشباع نظری با هشت نفر از این کارفرمایان مصاحبه عمیق صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که مهم‌ترین ضعف قانون از نظر کارفرمایان، عدم شفافیت و استنباط‌های مختلف از متن قانون و اختیارات محدود کارفرما در قانون کار است. بنا بر نظر کارفرمایان، قانون فعلی نمی‌تواند چندان در داوری بین کارگر و کارفرما موثر واقع شود و این امر باعث می‌شود شکاف‌ بین شرایط واقعی حاکم بر منابع انسانی و محتوای قانون گسترش یابد.

  کلیدواژگان: پیش کنشی، سازمان های دولتی پیش کنش، ویژگی های سازمان دولتی پیش کنش
 • رسول عباسی، سیده فاطمه فقیهی، فاطمه قاطع صفحات 49-64

  با توجه به اهمیت قانون کار در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و نقش تعیین‌کننده آن در پیشرفت اقتصادی بنگاه‌های تولیدی، این تحقیق با هدف "تحلیل قانون کار جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارفرمایان از منظر مدیریت منابع انسانی" انجام شده است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌ نظریه داده‌بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارفرمایان شرکت‌های صنعتی مستقر در استان تهران تشکیل می‌دهند که با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی و بر اساس قاعده اشباع نظری با هشت نفر از این کارفرمایان مصاحبه عمیق صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که مهمترین ضعف قانون از نظر کارفرمایان، عدم شفافیت و استنباط‌های مختلف از متن قانون و اختیارات محدود کارفرما در قانون کار می‌باشد. بنا بر نظر کارفرمایان، قانون فعلی نمی‌تواند چندان در داوری بین کارگر و کارفرما موثر واقع شود و این امر باعث می‌شود شکاف‌ بین شرایط واقعی حاکم بر منابع انسانی و محتوای قانون گسترش یابد. با توجه به عرضه زیاد نیروی کار به ویژه نیروی تحصیل کرده، بنگاه‌ها به سادگی به نیروی کار دسترسی دارند و این موجب شده است که کارفرمایان، کم توجه به قانون کار، هزینه چندانی برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی صرف نکنند.

  کلیدواژگان: کارگر، کارفرما، تحلیل قانون کار، مدیریت منابع انسانی
 • محسن فرهادی نژاد، سکینه جعفری صفحات 65-78

  هدف پژوهش حاضر شناسایی علل سوت زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت زنی در سازمان های دولتی بود که با روش ترکیبی متوالی اکتشافی انجام شده است. مشارکت‌کنندگان بخش کیفی، مدیران و کارکنان دولتی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند 75 نفر به‌عنوان مشارکت‌کننده در این پژوهش انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی کارکنان سازمان های دولتی شهرهای تهران، مشهد و سمنان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 157 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتیجه تحلیل داده های کیفی منجر به شناسایی 32 مضمون پایه درزمینه دلایل سوت زنی کارکنان گردید که در قالب 6 مضمون سازمان دهنده (رویکرد سلامت‌محور، رویکرد منفعت طلبانه، رویکرد عدالت‌خواهانه، رویکرد اخلاق گرایانه، رویکرد تکلیف گرایانه، رویکرد انتقام جویانه)، سازمان‌دهی شدند و 26 مضمون پایه در خصوص عدم تمایل به سوت زنی سازمانی احصا شد که بر اساس قرابت معنایی در قالب 4 مضمون سازمان دهنده (عوامل مربوط به سازمان، عوامل مربوط به افشاکننده، عوامل مربوط به افشاشونده، عوامل مربوط به موضوع تخلف) قرار گرفتند. یافته های بخش کمی نشان می دهد که رویکردهای عدالت خواهانه، اخلاق‌گرایانه، سلامت‌محور، منفعت طلبانه، تکلیف گرایانه و انتقام جویانه به ترتیب به‌عنوان مهم ترین دلایل تصمیم به سوت زنی بوده و عوامل مربوط به افشاشونده، عوامل مربوط به سازمان، عوامل مربوط به موضوع تخلف و عوامل مربوط به افشاء کننده به ترتیب مهم ترین علل سکوت در برابر مشاهده رفتارهای نامطلوب را تشکیل می دهند. رتبه‌بندی گویه های مرتبط با علل سوت زنی بیان‌کننده این است که جلوگیری از تکرار تخلفات، احساس بی‌عدالتی نسبت به خود و احساس مسئولیت به‌عنوان مهم‌ترین علل سوت زنی و ناامیدی از ضمانت اجرایی در صورت افشای تخلفات، نفوذ بالای فرد متخلف و عدم‌حمایت سازمانی از افشاگران به‌عنوان دلایل اصلی سکوت در برابر تخلفات تلقی می‌شود.

  کلیدواژگان: افشاگری، سوت زنی سازمانی، سازمان های دولتی
 • محسن طاهری دمنه، شیدا طایفه هاشمی، زهرا حیدری دارانی صفحات 79-96

  پژوهش حاضر به مثابه یک پژوهش کاربردی و با هدف آینده‌نگاری شرکتی در شرکت گاز استان اصفهان انجام شده است. در این پژوهش سبدی از روش‌های آینده‌نگاری شامل شش ستون آینده‌، تحلیل روند، پنل خبرگان، پویش محیطی و سناریونگاری مورد استفاده قرار گرفته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش 15 نفر از مدیران ارشد شرکت گاز استان اصفهان بوده‌اند که در قالب کارگروه آینده پژوهی در بیش از بیست پنل و نشست تخصصی شرکت داشتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که چهار پیشران عمده یعنی 1. وضعیت ارتباطی کشور با دهکده جهانی، 2. تنش‌های سیاسی داخلی و عدم امنیت ناشی از آن، 3.خصوصی سازی شرکت گاز و 4. صادرات گاز، فضای آینده‌ی شرکت گاز را متاثر خواهند کرد. بر مبنای ترکیب‌های مختلف از این چهار پیشران در نرم‌افزار سناریوویزارد و استفاده از رویکرد سناریونگاری براساس عدم‌قطعیت‌های بحرانی، در نهایت داستان سه سناریو با عناوین: 1. تلاش مضاعف در وضعیت سبز، 2. یکی به نعل یکی به میخ در وضعیت زرد و 3. تلاش برای بقاء در وضعیت قرمز تدوین گردید.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، آینده نگاری شرکتی، سناریونگاری، نیروهای پیشران، شرکت گاز استان اصفهان
 • علی اصغر سعدآبادی، آرین عظیمی صفحات 97-110

  امروزه مدیران سازمان‌ها در راستای ایفای ماموریت خود ناچارند تا به صورت مستمر آسیب‌پذیری سازمان خود را در مواجهه با خطرات بالقوه‌ای که می‌تواند مانع تحقق چشم‌انداز و اهداف مدنظرشان شود را ارزیابی کرده تا با انتخاب بهترین راهبردهای ممکن بر آن‌ها غلبه نمایند. ازاین‌رو,این پژوهش قصد دارد تا با استفاده از روش‌شناسی آمیخته (کمی – کیفی) مدلی جامعی را جهت ارزیابی آسیب‌پذیری سازمان‌ها فارغ از ویژگی‌ها و تنوع آن‌ها در برابر انواع اختلالات سازمانی ارائه نماید. به‌منظور تحقق هدف مذکور,نخست متون کتب,مقاله‌ها و طرح‌های پژوهشی مرتبط با آسیب‌پذیری سازمان‌ها مورد تحلیل مضمون و متن‌کاوی قرار گرفت تا شاخص‌های اصلی و فرعی آن شناسایی شوند,سپس به‌منظور رصد شاخص‌های شناسایی شده از تکنیک مصاحبه نیمه ‌ساختاریافته و پرسشنامه هفت ‌مقیاسی فازی با 25 نفر از خبرگان که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شده‌اند,استفاده و برای رسیدن به اجماع بر روی شاخص‌ها,از تکنیک دلفی فازی ایشیکاوا بهره گرفته شد. مدلی که از این پژوهش به دست آمد مشتمل بر سه بعد اصلی شامل «میزان در معرض بودن سازمان به اختلالات»,«شدت حساسیت‌پذیری سازمان نسبت به اختلالات» و «ظرفیت تطبیق‌پذیری سازمان برای مواجهه و ارائه پاسخ مناسب به اختلالات» با 13 شاخص اصلی ارائه شد.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، آسیب پذیری سازمانی، تاب آوری، ارزیابی، اختلالات
|
 • Monitoring the Organizational Paranoid Effectiveness of Spiritual Leadership by Mediating Organizational Commitment
  mohammad bakhtazmaybonab, Somayeh Roshani Page 1

  Today, spiritual leadership is considered as an important factor in reducing organizational paranoia. Organizational commitment can be used as a tool to help leadership in this regard. Therefore, as the organizational commitment of the staff is strengthened, the amount of organizational paranoia will decrease as much. The purpose of this study was to investigate the role of spiritual leadership on organizational paranoid with emphasis on the mediating role of organizational commitment in the social security organization of the East Azarbaijan Province. The research method is applied and the statistical population of this research includes all managers of Social Security Organization of East Azarbaijan province. Sample size has been calculated using the sample size distribution in limited communities of 267 people. A questionnaire has been used to collect the necessary data. After confirmation of validity and reliability, the distribution of the statistical population has been done .A questionnaire has been used to collect the necessary data. After confirmation of validity and reliability, the distribution of the statistical population has been done. The results of the research show that there is a positive and significant relationship between spiritual leadership on organizational paranoid with regard to the mediating role of organizational commitment.Spiritual leadership has a negative and inverse effect on organizationalparanoid.Organizational commitment has a negative and inverse effect on organizational paranoid .Spiritual leadership has a positive and significant effect on organizational commitment.

  Keywords: Spiritual leadership, Organizational Commitment, Organizational Paranoid
 • Investigating the promotion determinants of organizational virtuousness of Tabriz state hospitals
  Bahram Jalilzadehamin, nader bohloli, amin najafgholidoust, golamreza rahimi Page 2
  Introduction

  Organizations, like humans, can be virtuous. A virtue-oriented organization is an organization that cares about virtues and institutionalizes them in itself and focuses on dignified activities. The purpose of this study was to investigate the promotion determinants of organizational virtuousness in Tabriz state hospitals.

  Methods

  The statistical population of this research consists of the staff of Tabriz state hospitals and the size of statistical sample is 362 individuals based on Cochran formula. The stratified random sampling method was used to collect the samples and the data collection tool was a questionnaire which was provided to statistical sample. The multiple regression analysis was used to analyze the statistical data.

  Results

  The results from the mean equation test showed that the average obtained for organizational virtuousness is higher than the average level and it is in a desired level. According the results from the estimation of linear regression model, about 65% change is explained in the organizational virtuousness with independent variables in the model. Moreover, the variables of organizational structure, human resources, private environment and public environment affect organizational virtue with explanatory coefficient of 0.278, 0.136, 0.487 and 0.154, respectively.

  Conclusion

  Unlike the ideas of many experts in environmental issues and their negative impact on the virtue-based ethics of the public sector, the researchers of this study believe that the most important reason behind the loss of morality and negligence of virtuosity in organizations should be sought within the organizations and their daily activities.

  Keywords: Organizational virtuousness, Intra-organizational factors, Extra-organizational factors, Tabriz state hospitals, Multiple linear regression
 • Saeed Jafarinia, Mehdi Kheirandish, akbar hassanpoor, somayeh Bakhshandeh Pages 11-24

  Investigating work expectations and preferences of Millennium Generation as a young generation of labor, provides an insight that facilitates the formation of Millennium’s appropriate attraction and maintenance policies for managers. Accordingly, the present study, by systematically reviewing the results of qualitative researches in this area, presented a list of work expectations of this generation and then determined the importance of them by using the Shannon entropy method. This research is descriptive in terms of purpose and is practical in terms of its type. The statistical population of the study consisted of 68 qualitative papers in which 21 cases were entered into meta-synthesis process by using the judgment method. In order to measure the agreement between the two raters, the Cohen's kappa coefficient was used and the CVI index was utilized to assess the validity of the results. Therefore, validity and reliability were confirmed. The results showed that respectively balance between work and life, the opportunity for professional development in work, the existence of a fun and enjoyable working environment, having flexible working hours, challenging job, teamwork, and supportive work environment , more salary and benefits and meaningful job are among the most important work expectations for millennial generation.

  Keywords: Work Expectations, Millennial Generation, Meta-Synthesis, Shannon Entropy
 • Belal Panahi Pages 25-38

  The existence of destructive conflicts and lack of transparency, Also, the lack of utilization of organizational communication correctly have created challenges in more organizations. The main purpose of this study was to Evaluating the role of Organizational Transparency on Organizational Conflicts by Intermediating Effective Organizational Communications. The present research is applied in terms of purpose, and in terms of nature, method of doing and how to obtain data is descriptive and correlation research. The statistical population of the study is the 340 employees of the Regional Water Organization of East Azarbaijan. The sample was estimated 181 people by random sampling method and according to Cochran formula. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha and their validity was confirmed by content validity method. In the discussion of inferential statistics, the first step was to test the normality of the data. Then, the research hypotheses were analyzed by using the LISREL and Path analysis method. The findings of the research indicated that Organizational Transparency has an impact on reducing organizational conflicts by interacting with organizational communication. Also, organizational transparency has a significant effect on organizational communication and organizational communication also has an impact on reducing organizational conflicts.

  Keywords: Organizational Transparency, Organizational Communication, Organizational Conflicts
 • Fatemeh Moradi, Seyed Mahdi Alvani, Abolfazl Kazemi Pages 38-54

  The weaknesses in the proactivity of Iranian governmental organizations have led the researcher to present a model for proactive organizations in Iranian governmental agencies. The research method is a descriptive survey, with the applied objective. By reviewing the theoretical basics and literature, and interviewing with the experts, a conceptual model has been designed for the research that demonstrates the desired state of proactivity in the Provincial Government, agriculture jihad organization, property office, Department of Culture and Islamic Guidance; including four dimensions of human relations, open system, rational goals and internal process, and six components of mindfulness, learning, stakeholder interest (government referees), resilience, inter-organizational communication, monitoring and scrutiny, which are repeated in all four dimensions.
  Accordingly, a questionnaire was designed and after collecting questionnaires at the Fars provincial governorate, Fars Department of Culture and Islamic Guidance, Fars Agricultural Jihad Organization, Fars General Department of Economics and Finance, data were analyzed. For each organization, the numbers obtained for dimensions were entered into the MATLAB software and have been analyzed with deduction fuzzy control method. The results showed that, the Agricultural Jihad Organization of Fars province is ranked first regarding proactivity in 1397 And the other three organizations were in second place, then the analytical model (current state of the proactivity) with the conceptual model (desired status of proactivity) is compared for each organization and suggestions are made to fill the gap between the current situation with the desired one for each dimension.

  Keywords: Pro Activity, Proactive Governmental Organization, Characteristics of Proactive Governmental Organization
 • Rasoul Abbasi, Seyedeh Fatemeh Faghihi, Fatemeh Ghate Pages 49-64

  Regarding the significance of the labor law in the relationship between employer and employee and its determining role in economic development, this study intends to analyze the labor law on the part of employers from perspective of human resources management. Considering the objectives of the study, it is an applied research, and the grounded theory is applied for data analysis. Statistical population includes employers of industrial companies located in Tehran among whom sampling is conducted through theoretical saturation and in-depth interviewing is utilized as the data collection instrument. The results showed that in employers’ point of view, the most important drawback of the abovementioned law is lack of clarity and its various probable interpretations, as well as the limited authority considered for the employers. Also, in employers’ point of view, current law cannot be so effective in judging between the worker and the employer. This will widen the gap between the real conditions governing human resources and the content of the law. Given the high supply of labor, especially the educated force, firms simply have access to the workforce. This has caused employers with little regard to labor law, do not spend a lot to attract and retain human resources.

  Keywords: Employee, Employer, Analysis of the labor law, Human resource management
 • Mohsen Farhadinejad, Sakineh Jafari Pages 65-78

  The aim of the present study was to Identifying the Causes of Organizational Whistleblowing and the Reasons for Non-Whistling in Government Organizations that was done via sequential-explanatory mixed methods design. Participants in the qualitative sector were managers and employees in public that 75 people were selected as participants using purposeful sampling method. The statistical population of the quantitative sector included employees in governmental organizations in Semnan that 157 people were selected as sample through simple random sampling method. Analyzing the data in qualitative sector leads to the identification of 32 basic contents in the context of reasons for the employees’ whistleblowing that were organized into six organizer contents (health-centered approach, benefit-seeking approach, justice-seeking approach, ethics-oriented. approach, task-oriented approach and vindictive approach) and 26 basic contents about unwillingness to blow the whistle were identified which divided into four organizer contents based on semantic similarity (organization-related factors, discloser-related factors, exposure related factors, infringement-related factors). The results of the quantitative sector show that justice-seeking, ethics-oriented, health-centered, benefit-seeking, task-oriented and vindictive approaches were the most important reasons for the decision to blow the whistle respectively and exposure related factors, organization-related factors, infringement-related factors and discloser-related factors are the most important causes of silence against observing inappropriate behaviors, respectively. The ranking of items related to the causes of whistleblowing indicates that the prevention of repetition of infringement and feeling of injustice to oneself and sense of responsibility are considered as the most important causes of whistleblowing and disappointment of executive guarantee in case of disclosure of infringement, high influence of the offender and lack of organizational support for whistleblowers are considered as the main reasons for silence against infringement.

  Keywords: Organizational Whistleblowing, Governmental Organization
 • Mohsen Taheri Demneh, sheyda Tayefe Hashemi, Zahra Heidari Darani Pages 79-96

  This research was conducted as an applied research with the aim of corporate foresight in Isfahan Gas Company. In this research a set of foresight methods including six pillars, trend analysis, expert panel, environmental scanning and scenario writing has been used. Participants in this study were fifteen senior managers of Isfahan Gas Company who participated in more than twenty expert panels.
  The results showed that four major drivers, which means: 1- Relationship of the country with the global village. 2- Internal political tensions and insecurity. 3- Gas company privatization. 4- Gas export will be affected by the future of the Gas Company. Based on the different combinations of these four drivers in the scenario planning software (scenario wizard) and the use of a scenario-based approach focusing on critical uncertainties, at last, the story of three scenarios has been prepared. Finally, according to the scenario space, suggestions for implementation were presented.

  Keywords: Futures Studies, Corporate Foresight, Scenario Planning, Driving Forces, Isfahan Gas Co
 • Ali Asghar Sadabad, Aryan Azimi Pages 97-110

  Achieving the goals and mission of the organization as well as competitiveness in the chaotic world today is only realized in the light of the attention paid to organizational vulnerability. This research is one of the first attempts to provide a model for assessing the vulnerability of organizations to various types of disorders. To this end, in order to identify the indicators of organizational vulnerability assessment, textbooks, articles and research projects related to the subject, they were analyzed and institutionalized and the main indicators and sub-indicators were identified. Then, in order to observe the indicators and evaluate the indicators that were identified in the previous stage, semi-structured interview technique and fuzzy seven-dimensional questionnaire were used. Ultimately, the Ishikawa Fuzzy Delphi technique was used to reach consensus on the indices. Finally, three main dimensions and 13 main indicators were identified as indicators of organizational vulnerability assessment.

  Keywords: Vulnerability, Organizational Vulnerability, Resilience, Evaluation, Disorde