فهرست مطالب

مدیریت سازمان های دولتی - سال هفتم شماره 4 (پیاپی 28، پاییز 1398)
 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 28، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعید جعفری نیا، مهدی خیراندیش، اکبر حسن پور، سمیه بخشنده صفحات 11-24

  پژوهش در مورد انتظارات و ترجیحات کاری نسل هزاره به عنوان نسل جوان نیروی کار، فراهم کننده بینشی است که شکل دهی سیاست های جذب و نگه داری متناسب با این نسل را برای مدیران تسهیل می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با بررسی سیستماتیک نتایج تحقیقات کیفی در این حوزه، لیستی از انتظارات کاری این نسل را ارائه و سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون ترتیب اهمیت آنان را مشخص کرد. این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شامل 68 مقاله و پایان نامه کیفی معتبر بود که تعداد 21 مورد با استفاده از روش قضاوتی وارد فرایند فراترکیب شد. جهت سنجش میزان توافق بین دو رتبه دهنده از شاخص کاپا و جهت سنجش روایی نتایج از شاخص CVI استفاده شد و بدین ترتیب روایی و پایایی مورد تصدیق قرار گرفت. نتایج نشان داد که به ترتیب، توازن بین کار و زندگی، فرصت برای رشد و توسعه حرفه ای در کار، وجود محیط کاری سرگرم کننده و لذت بخش، برخورداری از زمان کاری منعطف، بر عهده داشتن وظایف چالشی، کار تیمی، محیط کار حمایتی، برخورداری از حقوق و مزایای بیشتر و کار معنی دار ازجمله مهم ترین انتظارات کاری نسل هزاره هستند.

  کلیدواژگان: انتظارات کاری، نسل هزاره، فراترکیب، آنتروپی شانون
 • بلال پناهی صفحات 25-38

  وجود تعارضات مخرب و نبود شفافیت و همچنین عدم به کارگیری ارتباطات سازمانی به صورت صحیح، چالش هایی را در اغلب سازمان ها به وجود آورده است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش شفافیت سازمانی بر تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی اثربخش بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی به دست آوردن داده های موردنیاز توصیفی و از نوع پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی به تعداد 340 نفر است و نمونه موردمطالعه به روش نمونه گیری تصادفی و طبق فرمول کوکران برابر با 181 نفر به دست آمد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آن ها نیز با روش اعتبار محتوا تایید شد. در بحث آمار استنباطی ابتدا آزمون نرمال بودن داده ها انجام شد و سپس فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل و به روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که شفافیت سازمانی بر کاهش تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی تاثیر دارد. همچنین شفافیت سازمانی بر ارتباطات سازمانی تاثیر معنی داری دارد و ارتباطات سازمانی نیز بر کاهش تعارضات سازمانی تاثیرگذار است.
  وجود تعارضات مخرب و نبود شفافیت و همچنین عدم به کارگیری ارتباطات سازمانی به صورت صحیح، چالش هایی را در اغلب سازمان ها به وجود آورده است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش شفافیت سازمانی بر تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی اثربخش بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی به دست آوردن داده های موردنیاز توصیفی و از نوع پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی به تعداد 340 نفر است و نمونه موردمطالعه به روش نمونه گیری تصادفی و طبق فرمول کوکران برابر با 181 نفر به دست آمد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آن ها نیز با روش اعتبار محتوا تایید شد. در بحث آمار استنباطی ابتدا آزمون نرمال بودن داده ها انجام شد و سپس فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل و به روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافت ه های این پژوهش نشان داد که شفافیت سازمانی بر کاهش تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی تاثیر دارد. همچنین شفافیت سازمانی بر ارتباطات سازمانی تاثیر معنی داری دارد و ارتباطات سازمانی نیز بر کاهش تعارضات سازمانی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: شفافیت سازمانی، ارتباطات سازمانی، تعارضات سازمانی
 • فاطمه مرادی، سید مهدی الوانی، ابوالفضل کاظمی صفحات 38-54

  با توجه به اهمیت قانون کار در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و نقش  تعیین کننده آن در پیشرفت اقتصادی بنگاه های تولیدی، این پژوهش با هدف «تحلیل قانون کار جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارفرمایان از منظر مدیریت منابع انسانی» انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در تجزیه و تحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارفرمایان شرکت های صنعتی مستقر در استان تهران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس قاعده اشباع نظری با هشت نفر از این کارفرمایان مصاحبه عمیق صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مهم ترین ضعف قانون از نظر کارفرمایان، عدم شفافیت و استنباط های مختلف از متن قانون و اختیارات محدود کارفرما در قانون کار است. بنا بر نظر کارفرمایان، قانون فعلی نمی تواند چندان در داوری بین کارگر و کارفرما موثر واقع شود و این امر باعث می شود شکاف بین شرایط واقعی حاکم بر منابع انسانی و محتوای قانون گسترش یابد.

  کلیدواژگان: پیش کنشی، سازمان های دولتی پیش کنش، ویژگی های سازمان دولتی پیش کنش
 • رسول عباسی، سیده فاطمه فقیهی، فاطمه قاطع صفحات 55-70

  با توجه به اهمیت قانون کار در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و نقش تعیین کننده آن در پیشرفت اقتصادی بنگاه های تولیدی، این تحقیق با هدف "تحلیل قانون کار جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارفرمایان از منظر مدیریت منابع انسانی" انجام شده است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در تجزیه وتحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارفرمایان شرکت های صنعتی مستقر در استان تهران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس قاعده اشباع نظری با هشت نفر از این کارفرمایان مصاحبه عمیق صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین ضعف قانون از نظر کارفرمایان، عدم شفافیت و استنباط های مختلف از متن قانون و اختیارات محدود کارفرما در قانون کار می باشد. بنا بر نظر کارفرمایان، قانون فعلی نمی تواند چندان در داوری بین کارگر و کارفرما موثر واقع شود و این امر باعث می شود شکاف بین شرایط واقعی حاکم بر منابع انسانی و محتوای قانون گسترش یابد. با توجه به عرضه زیاد نیروی کار به ویژه نیروی تحصیل کرده، بنگاه ها به سادگی به نیروی کار دسترسی دارند و این موجب شده است که کارفرمایان، کم توجه به قانون کار، هزینه چندانی برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی صرف نکنند.

  کلیدواژگان: کارگر، کارفرما، تحلیل قانون کار، مدیریت منابع انسانی
 • محسن فرهادی نژاد، سکینه جعفری صفحات 71-84

  هدف پژوهش حاضر شناسایی علل سوت زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت زنی در سازمان های دولتی بود که با روش ترکیبی متوالی اکتشافی انجام شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، مدیران و کارکنان دولتی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند 75 نفر به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی کارکنان سازمان های دولتی شهرهای تهران، مشهد و سمنان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 157 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتیجه تحلیل داده های کیفی منجر به شناسایی 32 مضمون پایه درزمینه دلایل سوت زنی کارکنان گردید که در قالب 6 مضمون سازمان دهنده (رویکرد سلامت محور، رویکرد منفعت طلبانه، رویکرد عدالت خواهانه، رویکرد اخلاق گرایانه، رویکرد تکلیف گرایانه، رویکرد انتقام جویانه)، سازمان دهی شدند و 26 مضمون پایه در خصوص عدم تمایل به سوت زنی سازمانی احصا شد که بر اساس قرابت معنایی در قالب 4 مضمون سازمان دهنده (عوامل مربوط به سازمان، عوامل مربوط به افشاکننده، عوامل مربوط به افشاشونده، عوامل مربوط به موضوع تخلف) قرار گرفتند. یافته های بخش کمی نشان می دهد که رویکردهای عدالت خواهانه، اخلاق گرایانه، سلامت محور، منفعت طلبانه، تکلیف گرایانه و انتقام جویانه به ترتیب به عنوان مهم ترین دلایل تصمیم به سوت زنی بوده و عوامل مربوط به افشاشونده، عوامل مربوط به سازمان، عوامل مربوط به موضوع تخلف و عوامل مربوط به افشاء کننده به ترتیب مهم ترین علل سکوت در برابر مشاهده رفتارهای نامطلوب را تشکیل می دهند. رتبه بندی گویه های مرتبط با علل سوت زنی بیان کننده این است که جلوگیری از تکرار تخلفات، احساس بی عدالتی نسبت به خود و احساس مسئولیت به عنوان مهم ترین علل سوت زنی و ناامیدی از ضمانت اجرایی در صورت افشای تخلفات، نفوذ بالای فرد متخلف و عدم حمایت سازمانی از افشاگران به عنوان دلایل اصلی سکوت در برابر تخلفات تلقی می شود.

  کلیدواژگان: افشاگری، سوت زنی سازمانی، سازمان های دولتی
 • محسن طاهری دمنه، شیدا طایفه هاشمی، زهرا حیدری دارانی صفحات 85-102

  پژوهش حاضر به مثابه یک پژوهش کاربردی و با هدف آینده نگاری شرکتی در شرکت گاز استان اصفهان انجام شده است. در این پژوهش سبدی از روش های آینده نگاری شامل شش ستون آینده ، تحلیل روند، پنل خبرگان، پویش محیطی و سناریونگاری مورد استفاده قرار گرفته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش 15 نفر از مدیران ارشد شرکت گاز استان اصفهان بوده اند که در قالب کارگروه آینده پژوهی در بیش از بیست پنل و نشست تخصصی شرکت داشتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که چهار پیشران عمده یعنی 1. وضعیت ارتباطی کشور با دهکده جهانی، 2. تنش های سیاسی داخلی و عدم امنیت ناشی از آن، 3.خصوصی سازی شرکت گاز و 4. صادرات گاز، فضای آینده ی شرکت گاز را متاثر خواهند کرد. بر مبنای ترکیب های مختلف از این چهار پیشران در نرم افزار سناریوویزارد و استفاده از رویکرد سناریونگاری براساس عدم قطعیت های بحرانی، در نهایت داستان سه سناریو با عناوین: 1. تلاش مضاعف در وضعیت سبز، 2. یکی به نعل یکی به میخ در وضعیت زرد و 3. تلاش برای بقاء در وضعیت قرمز تدوین گردید.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، آینده نگاری شرکتی، سناریونگاری، نیروهای پیشران، شرکت گاز استان اصفهان
 • علی اصغر سعدآبادی*، آرین عظیمی صفحات 103-116

  امروزه مدیران سازمان ها در راستای ایفای ماموریت خود ناچارند تا به صورت مستمر آسیب پذیری سازمان خود را در مواجهه با خطرات بالقوه ای که می تواند مانع تحقق چشم انداز و اهداف مدنظرشان شود را ارزیابی کرده تا با انتخاب بهترین راهبردهای ممکن بر آن ها غلبه نمایند. ازاین رو، این پژوهش قصد دارد تا با استفاده از روش شناسی آمیخته (کمی - کیفی) مدلی جامعی را جهت ارزیابی آسیب پذیری سازمان ها فارغ از ویژگی ها و تنوع آن ها در برابر انواع اختلالات سازمانی ارایه نماید. به منظور تحقق هدف مذکور، نخست متون کتب، مقاله ها و طرح های پژوهشی مرتبط با آسیب پذیری سازمان ها مورد تحلیل مضمون و متن کاوی قرار گرفت تا شاخص های اصلی و فرعی آن شناسایی شوند؛ سپس به منظور رصد شاخص های شناسایی شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه هفت مقیاسی فازی با 25 نفر از خبرگان که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، استفاده و برای رسیدن به اجماع بر روی شاخص ها، از تکنیک دلفی فازی ایشیکاوا بهره گرفته شد. مدلی که از این پژوهش به دست آمد مشتمل بر سه بعد اصلی شامل «میزان در معرض بودن سازمان به اختلالات»، «شدت حساسیت پذیری سازمان نسبت به اختلالات» و «ظرفیت تطبیق پذیری سازمان برای مواجهه و ارایه پاسخ مناسب به اختلالات» با 13 شاخص اصلی ارایه شد.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، آسیب پذیری سازمانی، تاب آوری، ارزیابی، اختلالات
 • محمدعلی مجلل*، سینا اسدزاده صفحات 117-134

  هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی سواد الکترونیکی کارکنان و تاثیر آن بر جامعه پذیری و تحول پذیری سازمانی (مطالعه موردی: اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه) می باشد. الگوی مورد نظر در این تحقیق در رابطه با سواد الکترونیکی بر اساس مدل ICDL و در رابطه با جامعه پذیری نظریه تایورمینا (1997) و همچنین تحول پذیری سازمانی نیز بر اساس مدل جان گاتر و پیتر دراکر است. برای این منظور پرسشنامه سواد الکترونیکی بر اساس مدل ICDL در 7 مهارت؛ مفاهیم پایه، اینترنت، ارایه کامپوتری، پایگاه داده، مفاهیم کاربرد کامپیوتر، صفحه گسترده، پردازش واژه با کامپیوتر و جامعه پذیری نظریه تایورمینا (1997) در چهار بعد؛ آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان و چشم اندازهایی از آینده سازمان و همچنین تحول پذیری سازمانی نیز بر اساس مدل جان گاتر و پیتر دراکر در هشت زمینه مختلف؛ در ابعاد ایجاد احساس ضرورت و فوریت، ایجاد ایتلاف راهنما، توسعه چشم انداز و استراتژی، انتقال چشم انداز تحول به دیگران، توانمندسازی کارکنان برای انجام اقدامات فراگیر، خلق پیروزی های کوتاه مدت، جمع بندی پیروزی ها و ایجاد تحول بیشتر و نهادینه ساختن دیدگاه های جدید در فرهنگ تعریف و در این راستا دو فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر این است که اولا میانگین وضعیت سواد الکترونیکی کارکنان اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه پایین تر از حد متوسط می باشد و ثانیا سواد الکترونیکی کارکنان بر جامعه پذیری و تحول پذیری سازمانی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه تاثیرگذار می باشد.

  کلیدواژگان: سواد الکترونیکی، تحول پذیری، جامعه پذیری
 • محمد بخت آزمای*، سمیه روشنی صفحات 135-146

  امروزه رهبری معنوی به عنوان عامل مهمی بر کاهش پارانویید سازمانی مطرح است که در این میان تعهد سازمانی می تواند به عنوان ابزاری در جهت کمک به رهبری در این رابطه مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، هر چه تعهد سازمانی کارکنان تقویت گردد به همان اندازه میزان پارانویید سازمانی کاهش خواهد یافت. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رهبری معنوی بر پارانویید سازمانی با تاکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی انجام شده است. روش پژوهش کاربردی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی است. حجم نمونه با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه های محدود، 267 نفر محاسبه شده است. برای جمع آوری داده های لازم از پرسشنامه استفاده شده است که پس از تایید روایی و پایایی در بین جامعه آماری توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی و از رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که بین رهبری معنوی بر پارانویید سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. رهبری معنوی بر پارانویید سازمانی نقش منفی و معکوسی دارد. تعهد سازمانی بر پارانویید سازمانی نقش منفی و معکوسی دارد. رهبری معنوی بر تعهد سازمانی نقش مثبت و معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: رهبری معنوی، پارانوئید سازمانی، تعهد سازمانی
 • مریم قلی زاده*، محمدعلی سرلک صفحات 147-168

  خدمات کسب وکار دانشی (کیبس) با ایفای یک نقش مهم در سیستم‏های نوآوری شناخته می‏شوند. با این حال، تحقیقات پیشین عمدتا با کیبس به عنوان یک گروه همگن برخورد کرده است؛ حال زمان آن است که درک بهتری از تنوعی صورت گیرد که در میان کیبس وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش، طبقه بندی خدمات دانشی کسب وکار با متمایز ساختن پایگاه دانش (تحلیلی، ترکیبی، نمادی) بود. در این پژوهش که به روش دلفی انجام شد، پس از مرور پژوهش های پیشین و بررسی اسناد بالادستی و زیرساخت های موجود در شرکت آبفا قم، حوزه های دانشی به همراه خدمات کسب وکار هر حوزه، فرایندها و فعالیت ها شناسایی شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در همه حوزه های دانشی شناسایی شده که شامل ایجاد، بهسازی و توسعه تاسیسات آب و فاضلاب؛ راهبری، بهره برداری و نگهداشت تاسیسات؛ فروش و خدمات مشترکین؛ مدیریت تامین و پشتیبانی؛ مدیریت منابع انسانی؛ مدیریت و تامین منابع مالی؛ مدیریت ارتباطات با ذی نفعان؛ توسعه سیستم های مدیریتی؛ دانش تحلیلی و دانش ترکیبی وجود دارد.

  کلیدواژگان: تنوع، خدمات کسب وکار دانش‏بنیان (کیبس)، مبانی دانش، نوآوری
|
 • Saeed Jafarinia, Mehdi Kheirandish, akbar hassanpoor, somayeh Bakhshandeh Pages 11-24

  Investigating work expectations and preferences of Millennium Generation as a young generation of labor, provides an insight that facilitates the formation of Millennium’s appropriate attraction and maintenance policies for managers. Accordingly, the present study, by systematically reviewing the results of qualitative researches in this area, presented a list of work expectations of this generation and then determined the importance of them by using the Shannon entropy method. This research is descriptive in terms of purpose and is practical in terms of its type. The statistical population of the study consisted of 68 qualitative papers in which 21 cases were entered into meta-synthesis process by using the judgment method. In order to measure the agreement between the two raters, the Cohen's kappa coefficient was used and the CVI index was utilized to assess the validity of the results. Therefore, validity and reliability were confirmed. The results showed that respectively balance between work and life, the opportunity for professional development in work, the existence of a fun and enjoyable working environment, having flexible working hours, challenging job, teamwork, and supportive work environment , more salary and benefits and meaningful job are among the most important work expectations for millennial generation.

  Keywords: Work Expectations, Millennial Generation, Meta-Synthesis, Shannon Entropy
 • Belal Panahi Pages 25-38

  The existence of destructive conflicts and lack of transparency, Also, the lack of utilization of organizational communication correctly have created challenges in more organizations. The main purpose of this study was to Evaluating the role of Organizational Transparency on Organizational Conflicts by Intermediating Effective Organizational Communications. The present research is applied in terms of purpose, and in terms of nature, method of doing and how to obtain data is descriptive and correlation research. The statistical population of the study is the 340 employees of the Regional Water Organization of East Azarbaijan. The sample was estimated 181 people by random sampling method and according to Cochran formula. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha and their validity was confirmed by content validity method. In the discussion of inferential statistics, the first step was to test the normality of the data. Then, the research hypotheses were analyzed by using the LISREL and Path analysis method. The findings of the research indicated that Organizational Transparency has an impact on reducing organizational conflicts by interacting with organizational communication. Also, organizational transparency has a significant effect on organizational communication and organizational communication also has an impact on reducing organizational conflicts.

  Keywords: Organizational Transparency, Organizational Communication, Organizational Conflicts
 • Fatemeh Moradi, Seyed Mahdi Alvani, Abolfazl Kazemi Pages 38-54

  The weaknesses in the proactivity of Iranian governmental organizations have led the researcher to present a model for proactive organizations in Iranian governmental agencies. The research method is a descriptive survey, with the applied objective. By reviewing the theoretical basics and literature, and interviewing with the experts, a conceptual model has been designed for the research that demonstrates the desired state of proactivity in the Provincial Government, agriculture jihad organization, property office, Department of Culture and Islamic Guidance; including four dimensions of human relations, open system, rational goals and internal process, and six components of mindfulness, learning, stakeholder interest (government referees), resilience, inter-organizational communication, monitoring and scrutiny, which are repeated in all four dimensions.
  Accordingly, a questionnaire was designed and after collecting questionnaires at the Fars provincial governorate, Fars Department of Culture and Islamic Guidance, Fars Agricultural Jihad Organization, Fars General Department of Economics and Finance, data were analyzed. For each organization, the numbers obtained for dimensions were entered into the MATLAB software and have been analyzed with deduction fuzzy control method. The results showed that, the Agricultural Jihad Organization of Fars province is ranked first regarding proactivity in 1397 And the other three organizations were in second place, then the analytical model (current state of the proactivity) with the conceptual model (desired status of proactivity) is compared for each organization and suggestions are made to fill the gap between the current situation with the desired one for each dimension.

  Keywords: Pro Activity, Proactive Governmental Organization, Characteristics of Proactive Governmental Organization
 • Rasoul Abbasi, Seyedeh Fatemeh Faghihi, Fatemeh Ghate Pages 55-70

  Regarding the significance of the labor law in the relationship between employer and employee and its determining role in economic development, this study intends to analyze the labor law on the part of employers from perspective of human resources management. Considering the objectives of the study, it is an applied research, and the grounded theory is applied for data analysis. Statistical population includes employers of industrial companies located in Tehran among whom sampling is conducted through theoretical saturation and in-depth interviewing is utilized as the data collection instrument. The results showed that in employers’ point of view, the most important drawback of the abovementioned law is lack of clarity and its various probable interpretations, as well as the limited authority considered for the employers. Also, in employers’ point of view, current law cannot be so effective in judging between the worker and the employer. This will widen the gap between the real conditions governing human resources and the content of the law. Given the high supply of labor, especially the educated force, firms simply have access to the workforce. This has caused employers with little regard to labor law, do not spend a lot to attract and retain human resources.

  Keywords: Employee, Employer, Analysis of the labor law, Human resource management
 • Mohsen Farhadinejad, Sakineh Jafari Pages 71-84

  The aim of the present study was to Identifying the Causes of Organizational Whistleblowing and the Reasons for Non-Whistling in Government Organizations that was done via sequential-explanatory mixed methods design. Participants in the qualitative sector were managers and employees in public that 75 people were selected as participants using purposeful sampling method. The statistical population of the quantitative sector included employees in governmental organizations in Semnan that 157 people were selected as sample through simple random sampling method. Analyzing the data in qualitative sector leads to the identification of 32 basic contents in the context of reasons for the employees’ whistleblowing that were organized into six organizer contents (health-centered approach, benefit-seeking approach, justice-seeking approach, ethics-oriented. approach, task-oriented approach and vindictive approach) and 26 basic contents about unwillingness to blow the whistle were identified which divided into four organizer contents based on semantic similarity (organization-related factors, discloser-related factors, exposure related factors, infringement-related factors). The results of the quantitative sector show that justice-seeking, ethics-oriented, health-centered, benefit-seeking, task-oriented and vindictive approaches were the most important reasons for the decision to blow the whistle respectively and exposure related factors, organization-related factors, infringement-related factors and discloser-related factors are the most important causes of silence against observing inappropriate behaviors, respectively. The ranking of items related to the causes of whistleblowing indicates that the prevention of repetition of infringement and feeling of injustice to oneself and sense of responsibility are considered as the most important causes of whistleblowing and disappointment of executive guarantee in case of disclosure of infringement, high influence of the offender and lack of organizational support for whistleblowers are considered as the main reasons for silence against infringement.

  Keywords: Organizational Whistleblowing, Governmental Organization
 • Mohsen Taheri Demneh, sheyda Tayefe Hashemi, Zahra Heidari Darani Pages 85-102

  This research was conducted as an applied research with the aim of corporate foresight in Isfahan Gas Company. In this research a set of foresight methods including six pillars, trend analysis, expert panel, environmental scanning and scenario writing has been used. Participants in this study were fifteen senior managers of Isfahan Gas Company who participated in more than twenty expert panels.
  The results showed that four major drivers, which means: 1- Relationship of the country with the global village. 2- Internal political tensions and insecurity. 3- Gas company privatization. 4- Gas export will be affected by the future of the Gas Company. Based on the different combinations of these four drivers in the scenario planning software (scenario wizard) and the use of a scenario-based approach focusing on critical uncertainties, at last, the story of three scenarios has been prepared. Finally, according to the scenario space, suggestions for implementation were presented.

  Keywords: Futures Studies, Corporate Foresight, Scenario Planning, Driving Forces, Isfahan Gas Co
 • Ali Asghar Sadabadi *, Aryan Azimi Pages 103-116

  Achieving the goals and mission of the organization as well as competitiveness in the chaotic world today is only realized in the light of the attention paid to organizational vulnerability. This research is one of the first attempts to provide a model for assessing the vulnerability of organizations to various types of disorders. To this end, in order to identify the indicators of organizational vulnerability assessment, textbooks, articles and research projects related to the subject, they were analyzed and institutionalized and the main indicators and sub-indicators were identified. Then, in order to observe the indicators and evaluate the indicators that were identified in the previous stage, semi-structured interview technique and fuzzy seven-dimensional questionnaire were used. Ultimately, the Ishikawa Fuzzy Delphi technique was used to reach consensus on the indices. Finally, three main dimensions and 13 main indicators were identified as indicators of organizational vulnerability assessment.

  Keywords: Vulnerability, Organizational vulnerability, Resilience, Evaluation, Disorde
 • Mohammad Ali Mojallal *, Sina Asadzadeh Pages 117-134

  The purpose of this study was to investigate the e-literacy of Maragheh administrative staff and its impact on their sociability and transformability. The models used in staff e-literacy, sociability, and transformability parts were based on ICDL model, the Taormina theory (1997), and the John Gutter and Peter Drucker (1996) model, respectively. The statistical population of the present study was all staff of the education department of Maragheh city, which was 45. In this research, due to the low number of statistical population, the members of the statistical society were selected through the census method (accessible sampling), so the number of sample population was all 45 staff except 4 who were excluded from the research. Ultimately, the number of participants of the study was 41. In order to collect data, three researcher-made questionnaires were used. The results of testing hypotheses indicated that, firstly, the average e-literacy status of Maragheh Education Department staff was below the average rate, and secondly, the e-literacy of the staff had an impact on the sociability and transformability of the staff of Maragheh Education Department.

  Keywords: E-literacy, Transformability, sociability
 • Mohammad Bakhtazmaybonab *, Somayeh Roshani Pages 135-146

  Today, spiritual leadership is considered as an important factor in reducing organizational paranoia. Organizational commitment can be used as a tool to help leadership in this regard. Therefore, as the organizational commitment of the staff is strengthened, the amount of organizational paranoia will decrease as much. The purpose of this study was to investigate the role of spiritual leadership on organizational paranoid with emphasis on the mediating role of organizational commitment in the social security organization of the East Azarbaijan Province. The research type is applied and the statistical population of this research includes all managers and staff of Social Security Organization of East Azarbaijan province. The sample size of the study has been obtained 267 people by using the Sample Size Determination in Limited Communities formula. A questionnaire has been used to collect the required data, which after confirming its validity and reliability, was distributed among the statistical population. Descriptive and inferential statistics and partial least squares approach were used to analyze the data. Results show that spiritual leadership has a positive and significant effect on organizational paranoid regarding the mediating role of organizational commitment. Spiritual leadership has a negative and indirect effect on organizational paranoid. Organizational commitment has a negative and indirect role on organizational paranoid, and spiritual leadership has a positive and significant role on organizational commitment.

  Keywords: Spiritual leadership, Organizational Commitment, Organizational Paranoid
 • Maryam Gholizadeh *, Mohammad Ali Sarlak Pages 147-168

  Knowledge intensive business services (KIBS) are known to play a significant role in innovation systems. Past research has however mostly treated KIBS as a homogenous group; it is now time to understand better the variety that exists among KIBS. The main purpose of this study was the classification of knowledge intensive business services by distinguishing their knowledge bases (analytical, synthetic or symbolic). In this Delphi study, after reviewing previous research and examining the upstream documentation and infrastructure at ABFA, the areas of knowledge associated with a description of business services were identified. The results of data analysis showed that in all knowledge areas identified including creation, upgrading and development of water and wastewater facilities, center of supervision, operation and maintenance of facilities, sales and customer service, supply and support management, human resources management, management Financing, partner relationship management, developing management systems have analytical and synthetic knowledge.

  Keywords: variety, Knowledge intensive business services (KIBS), knowledge base, Innovation