فهرست مطالب

مدلسازی اقتصادی - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 46، تابستان 1398)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 46، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ثریا رفیعی قره شیران*، کریم امامی، فرهاد غفاری صفحات 1-24

  هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار سیاست های پولی بر سیستم بانکی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان است. بدین منظور، عوامل تاثیرگذار سیاست های پولی بر سیستم بانکی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و بهره گیری از نسبت های بلندمدت اقتصاد کلان در دوره زمانی 1370-1389 بررسی شد. نتایج نشان داد با بروز یک شوک مثبت نرخ بهره، به علت کاهش تقاضا برای وام، نرخ وام دهی و در نتیجه، سود بانک ها کاهش می یابد و بر اثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی، افزایش، نرخ وام دهی کاهش و میزان سرمایه گذاری افزایش می یابد و تمایل خانوار به پس انداز کاهش می یابد که نتیجه آن، کاهش سوددهی بانک ها خواهد بود. بر اساس نتایج، ضمن توجه به اهمیت نقش عوامل مالی در مکانیسم انتقال و شدت اثرگذاری سیاست پولی توسط سیاست گذار، اتخاذ تمهیداتی جهت تعدیل اثرات شوک های اقتصادی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: سیستم بانکی، سیاست های پولی، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
 • ام البنین جلالی*، زهرا نصراللهی، مجید هاتفی صفحات 25-44

  هدف این مقاله بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر تصمیمات فردی در چارچوب کار تیمی در محیط آزمایشگاهی با کاربرد نظریه بازی ها از نوع اجرای بازی های متوالی و همزمان می باشد. این هدف بر اساس اهمیت نقش فعالیت های تیمی در راهبرد سیاست های سازمان ها و ارزیابی نقش عوامل تاثیرگذار شناختی چون سرمایه اجتماعی صورت پذیرفته است. به همین منظور، از جامعه مورد بررسی دانشجویان دانشگاه های یزد، 182 نمونه انتخاب و در مجموع، 2184 مشاهده جمع آوری شد. نتایج نشان داد افزایش سرمایه اجتماعی بازیکنان یک تیم منجر به افزایش تولید تیمی، درآمد تیمی و سود تیمی می شود. همچنین نتایج نشان داد افراد دارای سطح اجتماعی بالا تحت تاثیر پرداخت پاداش ها قرار نمی گیرند؛ در حالی که تغییر پاداش منجر به تغییر رفتار افراد دارای سطح اجتماعی متوسط و پایین می شود.

  کلیدواژگان: نظریه بازی ها، مطالعه آزمایشگاهی، اقتصاد رفتاری، سرمایه اجتماعی، کار تیمی، تصمیمات فردی
 • عذرا بیانی*، تیمور محمدی، جاوید بهرامی، حسین توکلیان صفحات 45-72

  هدف این پژوهش بررسی اثر شوک های عوامل موثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران است. در این پژوهش 62 متغیر توضیحی در بازه زمانی 1370:1 تا 1395:4 وارد مدل گردیده و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیرشکننده موثر بر بحران مالی شناسایی شدند. بر اساس نتایج، شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چندبعدی است؛ زیرا متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند. بر اساس نتایج مدل خودرگرسیونی برداری، پارامتر متغیر- زمان نیز مشاهده گردید. نحوه اثرگذاری متغیرهای منتخب بر بحران های مالی ایران در طی زمان، اثرات متفاوتی داشته و در سال های اخیر شدت اثرگذاری متغیرهای منتخب تقویت شده است. یکی از راهکارهای اساسی این است که سیاست هایی که موجبات کاهش در نااطمینانی تورم، مانند انضباط مالی و پولی دولت و بانک مرکزی، کاهش انتظارات بحران از طریق ایجاد ثبات در بازار پول و ارز می تواند موجبات کاهش نااطمینانی در بحران را ایجاد نماید.

  کلیدواژگان: خودرگرسیونی برداری پارامتر متغیر-زمان، مدل میانگین گیری بیزی، بحران مالی
 • محمدحسین درویش متولی*، فرهاد حسین زاده لطفی، نقی شجاع، امیر غلام ابری صفحات 73-100

  هدف این مقاله ارائه مدل مناسب مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها با ساختار شبکه ای برای ارزیابی کارایی زنجیره تامین پایدار شرکت های سیمان حاضر در بورس ایران طی دوره زمانی 1393-95 و تعیین میزان بهره وری آن ها بر اساس شاخص مالم کوئیست می باشد. این مدل می کوشد با در نظر گرفتن محدودیت های کمی و کیفی و نیز خروجی های نامطلوب، معیارهای پایداری در شبکه تامین معرفی نماید و از طریق سنجه آنها بر زنجیره تامین، نتایج سازگارتری با واقعیت حاصل نماید. به طور کلی، نتایج حاکی از کاهش بهره وری کل شرکت های یاد شده است؛ در این میان، تنها 7 شرکت کارایی خود را حفظ کرده و سایر شرکت ها نوسان عملکرد داشته اند.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA)، شاخص بهره وری مالم کوئیست (MPI)، زنجیره تامین پایدار (SSCM)
 • عباس رمضان زاده زیدی*، خسرو فغانی ماکرانی، علی جعفری صفحات 101-120

  هدف این مقاله بسط مدل پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از مدیریت سود شرکت هاست. بنابراین، ضمن طراحی مجدد مدل پیش‏بینی درماندگی مالی آلتمن (1983) با متغیر مدیریت سود واقعی به عنوان یک متغیر پیش بین، عملکرد مدل اولیه و مدل تعدیل شده در پیش‏بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش را تعداد 179 شرکت طی سال‏های 1396-1387 تشکیل می دهد. تجزیه ‏و تحلیل داده‏ها و آزمون فرضیه‏ها با استفاده از رگرسیون لجستیک چندگانه انجام شد. یافته‏ها نشان داد دقت کلی مدل تعدیل شده نسبت به مدل اولیه بیش تر است. بنابراین، در تحلیل درماندگی مالی، لحاظ کردن مدیریت سود واقعی باعث بهبود دقت مدل آلتمن (1983) در پیش‏بینی درماندگی مالی شرکت ها می شود.

  کلیدواژگان: متغیرهای حسابداری، مدل پیش‏بینی درماندگی مالی (FDP)، مدیریت سود واقعی
 • ابوذر پرهیزکاری، غلامرضا یاوری، ابوالفضل محمودی، غلامرضا بخشی خانیکی صفحات 121-144

  هدف این مقاله مدل سازی بیوفیزیکی- اقتصادی جامع اقلیم و کشاورزی در حوضه آبخیز رودشور با استفاده از مجموعه داده های پانل (سری زمانی) مربوط به متغیر اقلیمی بارش طی 1395-1365 و مقطعی سال پایه 95-1394 می باشد. برای دست یابی به نتایج کاربردی، مدل سازی با تلفیق دو بخش بیوفیزیکی و اقتصادی تحت سناریوهای آزمایش ملایم، متوسط و شدید با استفاده از نرم افزار گمز صورت گرفت. نتایج نشان داد الگوی رفتاری متغیر اقلیمی بارش در حوضه آبخیز رودشور پس از سال 1380 با روندی کاهشی همراه بوده و با تغییر اقلیم ناشی از کاهش بارش تحت سناریوهای ملایم تا شدید، منابع آب منطقه 75/5 تا 8/13 درصد، تولیدات کشاورزی 60/3 تا 54/8 درصد و سود ناخالص کشاورزان 71/2 تا 04/8 درصد کاهش می یابد؛ اما، ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب آبیاری نسبت به سال پایه 13/5 تا 7/12 درصد افزایش می یابد. برای حفاظت از منابع آب این حوضه، تعیین مجدد نرخ آب بها براساس برابری، آیش گذاری اراضی و تجهیز سیستم های نوین آبیاری پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: مدل سازی بیوفیزیکی- اقتصادی، اقلیم و کشاورزی، حوضه آبخیز رودشور
 • سید حامد حسینی*، مصطفی سلیمی فر، سید سعید ملک الساداتی صفحات 145-170

  هدف این مقاله، بررسی ویژگی ها و انگیزه های فردی انجام فعالیت خیریه در شهر مشهد می باشد. این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. حجم نمونه مناسب، 389 نفر بوده و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار R صورت گرفته است. نتایج نشان داد زنان به طور میانگین بیش از مردان، تمایل به انجام رفتار خیریه دارند. همچنین، مالکان منازل مسکونی و ساکنان منزل پدری، بیش از دیگران بر این نوع رفتار تمرکز دارند. بین سن، اشتغال و هزینه (درآمد) ماهیانه و انجام امور خیریه رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج مدل لاجیت نشان داد ضرایب میانگین نوع دوستی، رضایت درونی و شان اجتماعی، معنادار و مثبت است؛ بنابراین، این سه متغیر، احتمال انجام فعالیت خیریه را افزایش می دهند. همچنین افراد ساکن در مناطق درآمدی بالا، متوسط و پایین شهری، به ترتیب، از انگیزش های شان اجتماعی، نوع دوستی و رضایت درونی بیش ترین تاثیر را خواهند پذیرفت. بر اساس نتایج برای گسترش امور خیریه، عوامل انگیزشی در میان طبقات مختلف جامعه مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فعالیت های خیریه ای، رویکردهای اقتصادی، ویژ گی های فردی، انگیزه های درونی، مدل لاجیت، دهک های درآمدی
 • مجتبی اصغری*، علی حقیقت، مسعود نونژاد، هاشم زارع صفحات 171-192

  هدف این مقاله بررسی پویایی های نرخ ارز و بررسی نقش سیاست های پولی و مالی است. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز کوچک طی دوره 1394-1368 بررسی شد. نتایج نشان داد در سناریوهای مختلف علائمی از وقوع بیماری هلندی به صورت تضعیف بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، افزایش قیمت ها در بخش قابل تجارت، کاهش قیمت ها در بخش قابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی وجود دارد. بر اساس نتایج، استفاده از سیاست های مالی فعال به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: نرخ ارز، صندوق توسعه ملی، سیاست پولی - ارزی، مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
|
 • sorayya rafiee ghareshiran*, Karim Emami, Farhad Ghaffari Pages 1-24

  The purpose of this paper is to identify the effective factors of monetary policy on the banking system as one of the most important sectors of macroeconomics. Therefore, the effective factors of monetary policy on the banking system using the Dynamic Randomized Equilibrium Model (DSGE) and the emergence of long-run macroeconomic ratios in the 1370s and 1380s And others' studies.The results showed that with a positive shock to the interest rate, due to lower demand for loans, the lending rate and, as a result, banks' profits decrease, and due to positive oil shocks, liquidity increases, lending rates and investment increases, and the household's willingness Reduces savings, resulting in lower bank profitability. Based on the results, while considering the importance of the role of financial factors in the transfer mechanism and the intensity of monetary policy effects by policy makers, it is suggested to adopt measures to adjust the effects of economic shocks.

  Keywords: Monetary Policy, Money Shock, Daynamic Stochastic Approach
 • Omolbanin Jalali*, Zahra Nasrollahi, Majid Hatefi Pages 25-44

  Recently, organizations have tended to focus on team activities, and cognitive factors such as social capital can affect the performance of individuals in this framework. In this regard, the present study examined the effect of social capital on individual decisions within the framework of teamwork. In order to achieve this goal, we came to the experimental environment and performed an examination of the effects by performing sequential and simultaneous games that were complete, static and dynamic, and perfect and imperfect. 182 students were selected from the population of students from universities of Yazd, and 2184 observations were collected. The results of the study showed that the increase in social capital of a team's players leads to increased team production, team revenue and team profits. The results also showed that people with high level of social capital are not affected by rewards, while reward changes lead to a change in the behavior of individuals with a moderate or lower social capital level.

  Keywords: Game Theory- Experimental Study - Behavioral Economics - Social Capital – Teamwork - Individual Decisions
 • ozra bayani*, teimur mohammadi, javid bahrami, Hossein Tavakolian Pages 45-72

  The purpose of this study was to investigate the effects of shocks on factors affecting financial crises in Iran's economy. In this study 62 explanatory variables were introduced into the model between 1370: 1 and 1395: 4 and, using the Bayesian averaging model approach, 12 non-critical variables that were effective on the financial crisis were identified. According to the results of the results, it can be stated that the financial crisis index in Iran's economy is a multi-dimensional problem, as variables related to fiscal policy; monetary policy and foreign exchange policy affect this index. Based on the results of the Autoregressive Vector Models Variable-Time Parameters, it was also observed that the effect of selected variables on financial crises in Iran over the course of time has had different effects and in recent years the intensity of the effect of selected variables has been strengthened. One of the fundamental solutions is that policies that reduce inflation uncertainty, such as the fiscal and monetary discipline of the government and the central bank, reduce crisis expectations by stabilizing the currency and currency markets can reduce crisis uncertainty.

  Keywords: Autoregressive Vector Models Variable-Time Parameters, Bayesian Model Averaging, Financial Crisis
 • mohammad hossein darvish motevally *, farhad hosseinzadeh lotfi, naghi shojae, Amir Gholam Abri Pages 73-100

  The purpose of this paper is to present an appropriate model of data envelopment analysis with a network structure for evaluating the sustainability of the supply chain of cement companies present in the Iranian Stock Exchange during 2014-2015 and determine their productivity based on the Malmquist index. This model attempts to introduce sustainability criteria in the supply network with regard to quantitative and qualitative constraints as well as undesirable outputs and Through their measure of supply chain, results are more consistent with reality. Overall, the results indicate a decline in the total productivity of these companies; meanwhile, only 7 companies have maintained their performance and other companies have had a performance fluctuation.

  Keywords: Network Data Envelopment Analysis (NDEA), Commodity Productivity Index (MPI), Sustainable Supply Chain (SSCM)
 • Abbas Ramezanzadeh Zeidi*, Khosro Faghani Makrani, Ali jafari Pages 101-120

  The purpose of this study is to provide a model for financial distress predicting with real earnings management.So the redesignthe financial distress prediction model of Altman (1983) with the real earnings management variable as a predictor variable, the performance of the unadjusted model and the adjusted model in predicting of financial distress among companies accepted in the Tehran Stock Exchange was compared.The statistical sample consists of 179 Companies during the years 2008- 2017.Data analysis and hypothesis testing were performed using multiple logistic regression.The results show that the overall accuracy of the adjusted model is higher than the unadjusted model.

  Keywords: Accounting Variables, Financial Distress Prediction Model (FDP), Real Earnings Management
 • Abouzar Parhizkari*, gholamreza yavari, abolfazl mahmoodi, gholamreza bakhshi khaniki Pages 121-144

  In this study using panel dataset (combining the time series data related to the climatic variables of rainfall during 1986-2016 and the cross sectional data related to the base year 2015-2016) the comprehensive biophysical-economic modeling of climate and agriculture in Roodshour watershed basin was studied. In order to achieve the applied results, modeling is done by combining two parts of the biophysical (the products yield estimation model) and the economic (positive mathematical programming model) under mild, moderate and severe testing scenarios and with advanced programming in the GAMS 24.7 software environment. The results show that after year 2001, behavioral pattern of rainfall climate variable was accompanied with a decreasing trend in the Roodeshoor basin. With occurrence of the climate change resulting from rainfall reduction under mild, medium and intense scenarios, the available water resources decreased 5/75 to 13/8 percent, agricultural products decreased 3/60 to 8/54 percent and farmers' gross profit decreased 2/71 to 8/04 percent. But the economic value of irrigation water increases 5/13 to 12/7 percent ratio to base year. Finally, in order to protection of the water resources in the Roodeshoor basin and coping with the effects of climate change, Redetermination of the rate of water charge to farmers on the basis of equality consideration, fallow-lands and equipping farms to modern irrigation systems were proposed.

  Keywords: Biophysical- Economic Modeling, Climate, Agriculture, Roodshour Watershed
 • Seyed hamed Hosseini*, Mostafa Salimifar, seyed saeed malekosadati Pages 145-170

  The key objective of this article is the test of the effect of individual characteristics in charity giving. The methodology based on descriptive researches and main tool for gathering data is questionnaire and to analyze the data R software is used. Sample include of 389 people, by proportional allocation in Regions in Mashhad.The results show that the women more than men, tend to do charitable behavior. Owners are more than tenants have charity behavior. There is significant relationship between the education background and doing charity activity. Among the income, age and employment with charitable activities is not a significant relationship. Finally, the results of mixed logit model indicate that individual motivations of charity behaviors namely altruism, warm-glow and Conspicuous Increases probability of giving, And the mean of coefficients of these variables are significant and positive.

  Keywords: Economics of Charity Giving, Altruism, Role, Effects of Psychological, Emotional, Social, and Cognitive Factors on Decision Making
 • mojtaba asghari*, ali haghighat, masoud nonejad, Hashem zare Pages 171-192

  The purpose of this paper is to examine the dynamics of exchange rates and the role of monetary and financial policies. For this purpose, we use a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) for a small open economy during the period of 1990-2016. The results show that in different scenarios there are signs of Dutch disease as a weakening of the trade sector, the strengthening of the non-trade sector, the increase in prices in the trade sector, the reduction of prices in the commercial sector and the reduction of the real exchange rate. Based on the results, active financial policies are recommended to control exchange rate fluctuations.

  Keywords: Exchange Rate, National Development Fund, Monetary Policy, Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)