فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گیلان - پیاپی 111 (پاییز 1398)
 • پیاپی 111 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نوشین مسلمی عقیلی، شهرام علا، علیرضا ایرانپور، پاتریک هنرچیان مسیحی، نعمت الله آهنگر* صفحات 1-12
  مقدمه

  دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن و یک نگرانی بزرگ نظام سلامت ایران است. افزایش آگاهی پیرامون دیابت می تواند مرگ و میر و هزینه های تحمیلی به سیستم سلامت را کاهش دهد.

  هدف

  ارزیابی میزان دانش، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی ساکن غرب مازندران در مراقبت از خود .

  مواد و روش ها

  این پژوهش، مطالعه ای توصیفی- مقطعی بود که بر بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به داروخانه 13 آبان و کلینیک شفا رامسر در بازه زمانی اردیبهشت تا بهمن 1395 انجام شد. 240 بیمار وارد مطالعه شده و با گفتگو، داده ها در پرسشنامه ی از پیش فراهم شده وارد شد. سطح دانش، نگرش و کارکرد بیماران با برآورد امتیازها بررسی شد و تحلیل داده ها بوسیله ی نرم افزار spss صورت گرفت.

  نتایج

  میانگین سنی بیماران 27/58 سال بود (159 زن و 81 مرد)، سطح دانش، نگرش و عملکرد بیماران نسبت به بیماری دیابت به ترتیب 36/59، 5/38 و 35/51 درصد بدست آمد. دانش بیماران با میزان تحصیلات رابطه ی آماری مثبت و بسیار معنی داری داشت. در بیماران بدون پیشینه ی خانوادگی نمره نگرش پایین تر بود. افزون بر این، در زنان و در بیماران زیر درمان توام با انسولین و داروهای خوراکی عملکرد بهتری بدست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ی ما نشاندهنده سطح پائین دانش، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی در خود مراقبتی بود و آموزش مناسب به بیماران دیابتی می تواند سبب کنترل مناسب، پیشگیری از پیشرفت بیماری و کاهش هزینه های نظام سلامت شود.

  کلیدواژگان: دانش، نگرش، عملکرد، دیابت شیرین
 • بهمن ابراهیمی حسین زاده *، اشرف سادات حاتمیان زارمی، فاطمه باباپور، آتنا فرهنگیان، محمد برشان تشنیزی، فهیمه نوجوکی صفحات 13-29
  مقدمه

  نانو ذره نقره یکی از محصولات نانو تکنولوژی است که ویژگی ضدمیکروبی دارد. نانوذره نقره می تواند موجب بهبود کارایی، کاهش هزینه های ضدمیکروبی و افزایش دوام و کارایی پانسمان گردد.

  هدف

  شناساندن پانسمانی که همزمان با شتاب دهی و بهبود روند بازسازی زخم، با نمدار نگه داشتن محیط آن از ایجاد کلونی میکروارگانیسم ها و عفونی شدن زخم پیشگیری کند.

  مواد و روش ها

  نانو ذرات نقره را در منافذ برگه های کلسیم آلژینات به دام انداخته و بارگذاری ریزه ها بر روی فیلم انجام شد. با جایگیری پانسمان بر روی زخم، یون های نقره در محیط زخم رها می شوند. پس از بارگذاری تایید وجود نانو ذرات نقره در ساختار کلسیم آلژینات با استفاده از نگاره میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام شد. در بررسی اثر پانسمان بر بافت موجود زنده نخست زخم هایی با ابعاد 2×2 سانتی مترمربع بر بدن موش های صحرایی ایجاد و در روز های 1، 7 و 14 از روند ترمیم زخم ها عکسبرداری شد و با نرم افزار ایمیج جی مساحت زخم برآورد و بررسی هیستومورفولوژی نیز انجام شد.

  نتایج

  شناسه یابی نانو ذرات نقره به روش تفرق دینامیک نورو پتانسیل زتا انجام شد و به ترتیب nm 4/61 و 83/20- میلی ولت بدست آمد. بررسی ویژگی های ضد باکتریایی و آزمون سمیت سلولی انجام و نتایج به انتخاب غلظت بهینه 100 میکروگرم بر لیتر یا 5/17 میکرو گرم به ازای واحد سطح فیلم آلژینات انجامید. همچنین در روزهای 7 و 14 از زخم برای بررسی هیستوپاتولوژی نمونه برداری شد و تغییر شکل سلول های پوست بررسی شد.

  نتیجه گیری

  پانسمان به طور همزمان روند ترمیم زخم را شتاب داده و از ایجاد عفونت زخم و درنگ در بازسازی آن پیشگیری می کند

  کلیدواژگان: آلژینات ها، پانسمان ها، نانوذرات ها
 • مریم کوشا*، محمدرضا محمدی، محبوبه روشندل راد، علی خالقی، آمنه احمدی، آزاده یحیی زاده، سجاد مهریار، پژمان حبیبی، شمیم خورشیدی صفحات 30-44
  مقدمه

  مشکلات روانشناختی در کودکان و نوجوانان اهمیت زیادی دارد درک بیشتر سبب شناسی، تشخیص و درمان و همچنین، پیشگیری، گام نخست مطالعات همه گیرشناسی است.

  هدف

  تعیین شیوع اختلال روانپزشکی در کودکان و نوجوانان 6 تا 18 ساله شهر رشت و حومه و رابطه ی اختلال روانی و ویژگی های جمعیت شناختی کودک و پدر و مادرآنها .

  مواد و روش ها

  این مطالعه طرحی تحلیلی_ مقطعی بود که در شهر رشت و نواحی روستایی پیرامون آن انجام شد . جامعه آماری شامل 147653 نفر از کودکان و نوجوانان 6 تا 18 ساله رشت و نواحی روستایی اطراف آن بود که از آنها نمونه ای به حجم 1024 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها توسط روان شناسان بالینی در نسخه فارسی فهرست بازبینی کودکان برای اختلال عاطفی و اسکیزوفرنی ، تشخیص کنونی و طول عمر(KSADS- PL )، وارد شدند. برای واکاوی، داده ها وارد نرم افزار SPSS ویرایش 16 شده و به کمک آزمون های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و نسبت شانس تفسیر شدند.

  نتایج

  شیوع کلی اختلال روانپزشکی در کودکان و نوجوانان 6 تا 18 ساله استان گیلان 7/20درصد بود (با 95درصد فاصله ی اطمینان درصد29/23- 33/18). اختلال اضطرابی شایع ترین اختلال روانپزشکی (1/14درصد) و اختلال اضطراب جدایی (6/6درصد)، اضطراب فراگیر (9/5درصد)، فوبی (4/3درصد) و آگورفوبی (2/3درصد) در این جمعیت شیوع بیشتری داشت .

  نتیجه گیری

  شیوع بالای اختلالات اضطرابی نیاز به توجه بیشتر و برنامه های درمانی دارد.

  کلیدواژگان: اختلالات روانی، کودکان، نوجوانان
 • زینب قائد چوکامی، مجید گلشنی، دکترسجاد دلاوری، پریسا باقری طولارود* صفحات 45-55
  مقدمه

  بیمارستان ها به عنوان بزرگترین مرکز ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی به آحاد جامعه و همچنین بیمه شدگان سازمان های بیمه گر محسوب می شوند و بخش عمده منابع و اعتبارات تخصیص یا فته به بخش بهداشت و درمان کشور را به خود اختصاص می دهند. امروزه بیمارستان ها با تنگناهای شدیدی در زمینه تنگنای منابع مالی روبرو هستند و سالیانه مبالغ زیادی از هزینه های پرداختی به بیمارستان ها توسط بیمه های درمانی با عنوان کسورات بازپرداخت نمی شود که زیان مالی جبران ناپذیری را به بیمارستان ها وارد می کند. بدین لحاظ شناخت علل و عوامل ایجاد کننده این شرایط اهمیت دارد

  هدف

  تعیین میزان و علل کسورات اعمال شده پرونده های بستری بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی در یک بیمارستان آموزشی رشت .

  مواد و روش ها

  این پژوهش به صورت توصیفی_ مقطعی بود که در یکی از بیمارستان های آموزشی رشت انجام شد. گزارش کسورات بیمه سلامت ایران و تامین اجتماعی سال 1396 با مراجعه به واحد درآمد به تفکیک نوع با تعیین کمینه و بیشینه کسورات و ارتباط آن با ماه های مختلف سال به صورت جداول مقایسه ای سازماندهی شد. نتایج داده به روش آمار توصیفی و استفاده از برنامه 16 spss واکاوی شد.

  نتایج

  بیشترین کسور اعمال شده در پرونده های بستری بیمه تامین اجتماعی با مجموع 568/679/030/19ریال مربوط به مشاوره، ویزیت و جراح و در بیمه سلامت ایران با مجموع 828/297/597/38ریال مربوط به مشاوره، ویزیت و بخش آسیب شناسی بود.

  نتیجه گیری

  بیشترین میزان کسورات ناشی از ناهماهنگی عامل انسانی با الزام مستندسازی بود. بنابراین، برای کاهش کسورات، بکارگیری مکانیسمی چندجانبه شامل تدوین سیاست هایی در زمینه بکارگیری راهنماهای بالینی، آموزش پزشکان و عقد قراداد با پزشکان متخصصی است که بیشترین همکاری را در این زمینه دارند و همچنین، تشکیل کمیته ای برای تبیین و اجرای مستمر این فعالیت ها در بیمارستان ها بایسته به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: بیمارستان های آموزشی، بیمه بهداشت و درمان
 • حسین همتی*، مازیار معیری فر، الهه رفیعی، ذکیه جعفری پرور، غزاله همتی صفحات 56-64
  مقدمه

  ترومبوز ورید عمقی (DVT: Deep Venous Thrombosis) بیماری کمابیش شایعی است که از تشکیل و توسعه ی لخته در داخل سیاهرگ های عمقی اندام تحتانی به وجود می آید.

  هدف

  تعیین میزان موفقیت و عوارض ترومبولیز با گاید کاتاتر در بیماران DVT حاد ایلئوفمورال مراجعه کننده به مرکز آموزشی پژوهشی درمانی رازی رشت طی سال های 96-95.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت case series   بر بیماران DVT حاد ایلئوفمورال تحت ترومبولیز با گاید کاتاتر که در طول سال 96-1395 مرکز آموزشی پژوهشی درمانی رازی رشت مراجعه کرده بودند، انجام شد. همه بیمارانی که براساس سونوگرافی کالر داپلر ، تشخیص اولیه و بر اساس ونوگرافی ، تشخیص قطعی DVT ایلئوفمورال حاد برایشان گذاشته شده بود، و کمتر از 2 هفته از آغاز نشانه ها آنها گذشته بود، کاندید درمان شدند. بیمارانی که دچار بیماری های زمینه ای مانند دیابت، فشارخون بالا ، بدخیمی و هرنوع بیماری به جز DVT  بودند ، از مطالعه خارج شدند. اطلاعات در چک لیستی دربردارنده: سن، جنس، سمت درگیر، علائم اولیه همراه ، مدت زمان روش درمانی، میزان موفقیت روش درمانی یعنی باز بودن بیش از 50درصد لومن وریدی و وجود جریان خون prograte، طول مدت بستری در بیمارستان، عوارض حین درمان ، وضعیت لیز کامل و نیز بهبود علائم اولیه و نیاز به درمان بیشتر گرد آوری شد. داده ها وارد نرم افزار spss 18  شده و به کمک آزمون های کای اسکوئر و فیشر تحلیل و 05/0 p < معنی دار در نظر گرفته شد.

  نتایج

  در این مطالعه 20 نفر از بیماران DVT حاد ایلئوفمورال بررسی شدند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 07/12±15/39 ساله بود. 11 نفر(55درصد) مرد بودند. در 13 نفر از مبتلایان به DVT حاد، ایلئوفمورال سمت چپ درگیر بود. از نظر علائم همراه نخستین، بیشترین فراوانی با 65درصد مربوط به درد، تورم و حساسیت بود. نتایج مطالعه نشان داد که میزان موفقیت، 100درصد بوده و در هیچ یک از بیماران مورد مطالعه در پی گیری 6 ماهه هیچ موردی از استنوز دوباره دیده نشد و جریان وریدی در 100درصد ورید های درگیر برقرار شده بود. 15 نفر(75درصد) در طی درمان، هیچ عارضه ای نداشتند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد ترومبولیز با هدایت کننده کاتتر در بیماران DVT حاد ایلئوفمورال موثر باشد.

  کلیدواژگان: پلتسیموگرافی، امپدانس، ترومبوز وریدی، سونوگرافی داپلر رنگی، کاتتریزاسیون، لخته در جدار رگ
 • الهه عبدالهی *، هانیه رفعتی صفحات 65-77
  مقدمه

  سوء مصرف کنندگان مواد پس از سم زدایی و ورود به درمان های توانبخشی، در مدت کوتاهی، دوباره به مصرف مواد می پردازند.

  هدف

  تعیین عوامل مرتبط با عود اختلال مصرف مواد در بیماران مراجعه کننده به مرکز درمان سوء مصرف مواد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مقطعی و با انتخاب گروه شاهد بود. جامعه مورد بررسی ، افراد مراجعه کننده به مرکز درمان سوء مصرف مواد بیمارستان شفای رشت در سال 96-95 بود. 82 نفر (41 مورد و 41 شاهد) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدندو پرسشنامه های محقق ساخته دربرگیرنده داده های دموگرافی و عوامل مرتبط با عود سوء مصرف مواد از دیدگاه خود فرد بود و همچنین، پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار SPSS-22 واکاوی شد.

  نتایج

  بین عود مصرف با نوع شغل (031/0p=)، درآمد پایین (036/0p=)، نوع ماده مصرفی مانند شیره تریاک (020/0 p=)، حشیش (0001/0 p<) و شیشه (008/0 p=) ارتباط معنی دار وجود داشت . بین مصرف کنندگان به شیوه خوراکی شانس عود به میزان چشمگیری کمتر از دیگران بود (026/0p=). نمره کل سلامت روان با عود اختلال مصرف مواد رابطه معنی دار داشت و یک واحد کاهش نمره سلامت روان شانس عود اختلال مصرف مواد را 05/1 برابر افزایش می داد. از زیر مولفه های سلامت روان، بعد اجتماعی رابطه معنی دار با عود مصرف مواد داشته است.

  نتیجه گیری

  عوامل متعدد اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی و روانی پیش بینی کننده بازگشت به مصرف مواد هستند.

  کلیدواژگان: اعتیاد به مواد مخدر، متادون، نتیجه درمان
 • ماندانا منصور قناعی *، ربابه سلیمانی، احسان کاظم نژاد لیلی، الناز صمدی صوفی، سید محمد عسگری قلعه بین صفحات 78-88
  مقدمه

  عوامل خطر متعددی با افسردگی دوران بارداری ارتباط دارند اما تاکنون تاثیر جنس جنین بر افسردگی در بارداری در کشور بررسی نشده است.

  هدف

  بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با افسردگی با پافشاری بر ارتباط افسردگی با جنسیت جنین در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای(س) رشت

  مواد و روش ها 

  این مطالعه تحلیلی-مقطعی، در یک چرخه زمانی 2ماهه (خرداد و تیر1392) بر 500 زن باردار (بالای20هفته) مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت های بارداری بیمارستان الزهرا (س) انجام شد. پرسشنامه دربرگیرنده دو بخش داده های جمعیتی و مامایی و پرسشنامه استاندارد افسردگی بک بود که افراد دارای سنجه های ورود به طرح تکمیل کردند.

  نتایج

  فراوانی افسردگی در 500 زن باردار 4/27درصد بود. در بررسی عوامل مرتبط با افسردگی دوران بارداری با استفاده از الگوی رگرسیون لوجستیک چندگانه، چگونگی اشتغال مادر، تعداد فرزندان، همسان بودن جنس جنین با فرزندان پیشین، مدت آگاهی از جنس جنین، پیشینه خانوادگی افسردگی، رخدادن پیشامد استرس زا و خوشنودی از همسر، نیرومندترین متغیرهای موثر در بروز افسردگی بارداری شناخته شدند. در این مطالعه جنس جنین با افسردگی بارداری ارتباط معنی دار نداشت.

  نتیجه گیری

  همسان بودن جنس جنین با فرزند قبلی و مدت آگاهی از جنس جنین ارتباط معنی داری با افسردگی طی بارداری داشت . با توجه به نتایج این مطالعه، می توان گروه های دستخوش خطر افسردگی را برای غربالگری بازشناخت.

  کلیدواژگان: آبستنی، اختلال افسردگی، جنسیت، جنین
|
 • N Mossalemi Aghili, SH Ala, AR Iranpour, P Honarchian Masihi, N Ahangar* Pages 1-12
  Introduction

  Diabetesis one of the most common chronic conditions and a major public health concern in Iran. Increasing awareness regarding diabetes can reduce mortality and economic burden on health systems.

  Objective

  To determine the level of diabetes related health knowledge, attitude and practice (KAP) among diabetic patients residing in west of Mazandaran Province.

  Materials and Methods

  This descriptive cross-sectional study was carried out on the patients with type-2 diabetes, referredto Ramsar 13Aban Pharmacy and Shafa outpatient clinic from May 2016 to Feb 2017. 240 patients were enrolled in the study and a questionnaire was filled through face-to-face interview. Level of KAP was evaluated by calculating the scores and the data were analyzed by SPSS software.

  Results

  The mean age of patients was 58.27 (159 females and 81 males). The level of patients’ Knowledge, attitude and performance about diabetes were 59.36%, 38.5% and 51.35%, respectively. There was a positive significant relationship between patients’ level of knowledge and their educational level. The attitude score was lower in patients without family history. Moreover, better performance level was observed in females and in patients treated with insulin plus oral antidiabetic agents.

  Conclusion

  Results of the present study indicat ethe low level of KAP among diabetic patients about self-care and proper education of diabetic patients by regular programs can lead to better control, prevention of disease progress and decrease in health system costs.
  Conflict of interest: non declared

  Keywords: Diabetes Mellitus Knowledge, Attitude, Practice
 • B Ebrahimi Hosseinzadeh*, A Hatamian Zarmi, F Babapour, A Farhangian, M Barshan Tashnizi, F Nojoki Pages 13-29
  Introduction

  Nanosilver is a nanotechnology product with antimicrobial property. It can improve efficiency, reduce cost and increase antimicrobial durability and performance of wound dressing.

  Objective

  This research intended to introduce a dressing that accelerated and improved the wound healing process by keeping the wound area moist and simultaneously prevented colonization by microorganisms and wound infection.

  Materials and Methods

  Silver nanoparticles were trapped in the pores of calcium alginate sheets, and particle loading on films took place. When this dressing is put on a wound, the silver ions are released in the wound area. After loading the silver nanoparticles; their presence in the calcium alginate structure was confirmed by FE-SEM micrographs. Wounds (2 × 2 cm2) were made on rats’ bodies and images were taken of the wound healing process on the 1st, 7th, and 14th days to study the effect of the dressing on tissues of living organisms.

  Results

  Characterization of silver nanoparticles was carried out by the DLS test and Zeta potential measurement, in which the values of 61.4 nm and -20.83 mV were obtained, respectively. Antibacterial properties were studied and cell toxicity tests were performed to determine the suitable concentration. Results indicate that the optimum concentration was 100μg/l (or 17.5μg per unit area of the alginate film). Using the ImageJ software, the surface areas of the wounds were calculated, and histological studies were also conducted on wound healing. Moreover, on the 7th and 14th days, samples were taken of them to carry out histopathological investigations, and changes in skin cell shape were studied.

  Conclusion

  The results of this study suggestthat the dressing accelerates simultaneously the process of wound healing and prevents wound infection and postponement of its repair.
  Conflict of interest: non declared

  Keywords: Alginates Dressings Nanoparticles
 • M Kousha*, MR Mohammadi, M Roshandel Rad, A Khaleghi, A Ahmadi, A Yahyazadeh, S Mehryar, P Habibi, Sh Khorshidi Pages 30-44
  Introduction

  psychiatric disorders in children and adolescents are very important.To understand more of etiology, diagnosis and treatment as well as prevention, the first step is epidemiological studies.

  Objective

  To evaluate the prevalence of psychiatric disorders in children and adolescents aged 6 to 18 years in Rasht city and suburbs and the relation between the presence of a mental disorder and demographic characteristics of the children and the families.

  Materials and Methods

  This study is a cross-sectional analytical study conducted in Rasht city and suburbs.The statistical population includes 147653 children and adolescents aged 6 to 18 years in Rasht and suburbs.We selected 1024 children and adolescents aged 6-18 years by multistage cluster random sampling method from urban and rural parts of Rasht. The clinical psychologists completed the Persian version of Kiddie-SADS-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL). Data were analyzed by SPSS version 16 and were interpreted using descriptive statistics (mean, standard deviation) and odds ratios.

  Results

  The overall prevalence of psychiatric disorders in children and adolescents aged 6 to 18 years in Guilan province was 20/7% (95% confidence interval 18.33-23.29%). The most common disorder was any Anxiety disorder (14.1%). Based on the results,Separation anxiety disorder (6.6%), Generalized Anxiety (5/9%), Phobia (3/4%) and Agoraphobia (3/2%) were the most prevalent disorders in this population.

  Conclusion

  The high prevalence of anxiety disorders demands further consideration and treatment plans on the part of corresponding authorities.
  Conflict of interest: non declared

  Keywords: Adolescents Child Mental Disorders
 • Z Ghaedchukamei, M Golshanei, S Delavari, P Bagheri Tula Rud* Pages 45-55
  Introduction

  Today, hospitals are faced with severe constraints on financial resources and a large amount of hospital fees are not reimbursed annually by health insurances leading to irreparable financial damages to hospitals. So knowledge of the reasons responsible for such conditions is essential. The purpose of this study was to determine the rate and causes of deductions for social insurance and health insurance applications in a rasht educational hospital.

  Objective

  Exploring the rate and causes of the deduction by health insurance and social security insurance in an educational hospital in rasht.

  Materials and Methods

  This study was a cross section one conducted on one of the educational hospitals affiliated with Guilan University of Medical Sciences. Social insurance deductions reported for 2017 were organized by referring to the unit of income with differentiating the type of fraction by determining the minimum and maximum deductions and its relationship with different months of the year as comparative tables The resulting data were analyzed through descriptive statistical methods, using the SPSS software, version 16.

  Results

  The most deductible applied to social insurance policies with a total of 19,030,679,568 Rials were related to counseling, visit and surgeon, with a total of 38,597,297,828 Rials being related to counseling, visit and pathology in health insurance.

  Conclusion

  The highest deductions were due to the lack of documentation by personel due to lake of knowledge. Therefore, in order to reduce deductions, the use of a multilateral mechanism, including the formulation of policies on the use of clinical guidelines, the training of doctors and contracting with the doctors who have the most cooperation in this field are recommended.At the same time, continuous explanation and implementation of these activities in the hospital organizing a committee is necessary.
  Conflict of interest: non declared

  Keywords: Hospitals, Teaching Insurance, Health, Insurance
 • H Hemmati*, M Moayeri Far, E Rafiee, Z Jafaryparvar, G Hemmati Pages 56-64
  Introduction

  Considering the different treatment methods and their controversial efficacy and the importance of proper treatment with decreasing complications and costs for patients with acute Ileofemoral DVT, this study aimed to assess the success rate and complications of catheter-directed thrombolysis in patients with acute Ileofarmal DVT, referred to Razi Hospital in Rasht, 2017-2018.

  Objective

  To evaluate the Success Rate and Complication after Catheter Directed Thrombolysis in Acute Deep Vein Thrombosis of Ileofemoral Vein

  Materials and Methods

  This case-series study was performed onthe  patients with acute Iliofemoral DVT underwent catheter-directed thrombolysis referred to Razi Hospital in Rasht, 2017-2018. All patients diagnosed with acute Iliofemoral DVT on the basis of color Doppler ultrasonography and venography were candidates for treatment. Patients with concomitant illnesses, such as diabetes mellitus, hypertension, underlying conditions such as malignancy and any other illnesses other than DVT, were excluded. The variables studied in this study were collected using a questionnaire.

  Results

  In this study, 20 patients with acute Iliofemoral DVT younger than 60-year-old with the onset of symptomless than 2 weeks were studied. The mean age of the subjects was 39.15±12.07 years, 11 (55%) cases were male and the rest were female. 13 cases were affected by acute left Iliofemoral DVT. AS for initial symptoms, the highest frequency (65%) was related to pain, swelling, and tenderness. The results of the study showed that there was a 100% success rate, and none of the patients in the follow-up period of 6 months showed restenosis.

  Conclusion

  Based on this study and comparison to other authors’ recommendations, it seems that the success ratein catheter-directed thrombolysis in patients with acute Ileofemoral DVT was100%. There were no complications in 75% of the patients. The most reported complication was pain and there was no statistically significant relationship between the complications of the patients during the treatment, the duration of admission and age and sex.
  Conflict of interest: non declared

  Keywords: Catheterization Plethysmography, Impedance Thrombosis Ultrasonography, Doppler, Color Venous Thrombosis
 • E Abdollahi*, H Rafati Pages 65-77
  Introduction

  Substance Abuse Subjects after drinking and entering Rehabilitation Therapies, reuse drugs in a short period of time.

  Objective

  Determination of factors associated with drug abuse recurrence in Drug AbuseTreatment Centers Patients.

  Materials and Methods

  This is a cross-sectional study with control group selection. The population under study consisted of those referred to the Drug Abuse Treatment Centers in Shafa Hospital of Rasht in 2016-2017. 82 subjects (41 cases and 41 controls) were selected by available sampling method and completed researcher-made questionnaires containing demographic data and factors related to the recurrence of drug abuse from one's point of view, as well as GHQ 28. Data were analyzed using SPSS-22 software.

  Results

  There was a significant relationship between consumption recurrence with job type (p = 0.031), low income (p = 0.036), opium type (p = 0.020), cannabis (p <0.0001) and glass (P = 0.008).  The odds of relapse were significantly lower amongst consumers in the food way (p = 0.026). There was a significant relationship between total score of mental health and relapse of substance abuse and a unit of mental health score reduction increased the odds of recurrence of drug abuse by 1.15 times. Among the components of mental health, social dimension has a significant relationship with the recurrence of substance use

  Conclusion

  The results showed that multiple economic, individual, familial, social and psychological factor sare predictive of the recurrence of drug abuse.
  Conflict of interest: non declared

  Keywords: Methadone Narcotic Dependence Treatment Outcome
 • M Mansour Ghanaie*, R Solimani, E Kazemnejad, E Samadi Sophi, SM Asgari Galebin Pages 78-88
  Introduction

  Multiple risk factors are associated with depression during pregnancy, but so far the effect of fetal sex on depression in pregnancy has not been investigated in Iran.

  Objective

  Frequency survey and depression – related factors with emphasis on relationship between depression and fetal sex in pregnant women referred to Al-Zahra Rasht.

  Materials and Methods

  This analytical cross-sectional study was done within a period of two months (June and July 2013) on 500 pregnant women referred (more than 20 weeks of pregnancy) to prenatal care of Al-Zahra hospital. The questionnaire consistingof two demographic data and midwifery sections and Beck standard depression inventory were completed by patients who had the inclusion criteria.

  Results

  The prevalence of depression in 500 pregnant women was found to be 27.4%. Factors associated with depression in pregnancy using multiple Logistic regression models, maternal employment status, number of children, same sex of fetus with previous children, duration of notice from fetus sex, family history of depression, stressful event and satisfaction from spouse, and were identified as the most powerful variables affecting theincidence of depression in pregnancy. There was no significant relationship between depression and fetal gender.

  Conclusion

  The high prevalence of depression among pregnant women in this study, compared with global studies suggests the need for more reviews and principal interventionalstudies in this field. The same gender of fetus with previous child and duration of knowledge of fetal sex had a significant relationship with depression during pregnancy. According to the results of this study, screening of the groups at risk of depression is recommended.
  Conflict of interest: non declared

  Keywords: Depressive Disorder Fetus Pregnancy Sex