فهرست مطالب

رهیافت انقلاب اسلامی - پیاپی 47 (تابستان 1398)
 • پیاپی 47 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی نادری* صفحات 3-22
  تلاش متفکران ایرانی با مسئله غرب شناسی منجر به شکل گیری طیف های مختلف فکری از غرب زدگی تا غرب ستیزی شده است. در این میان، شناخت دیدگاه های متفکران فعال گفتمان اسلام انقلابی در محیط جمهوری اسلامی بخاطر تاثیرگذاری در سپهر نظر و عرصه عمل حایز اهمیت است. شناخت ماهیت و نوع نگاه آیت الله خامنه ای به تمدن غرب  مسئله ای اساسی در فهم جهت گیری و چگونگی تعامل یا تقابل  انقلاب اسلامی با این پدیده می باشد. راهبرد تمدنی انقلاب اسلامی در دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای بیانگر نگاه انتقادی ایشان به تمدن غرب می باشد. این نوشتار با بکارگیری روش تئوری داده بنیاد، درصدد پاسخ به این سوال اصلی است: «رهیافت انتقادی آیت الله خامنه ای نسبت به تمدن غرب چیست؟». یافته ها بر این نکته تاکید دارد که هسته اصلی نگاه انتقادی حضرت آیت الله خامنه ای، استعاره جاهلیت مدرن است. در این نگاه، تمدن غرب در تداوم مسیر جاهلیت صدر اسلام گام بر می دارد. نشانه های این مسیر جاهلیت در خشونت رفتاری(سلطه، کشتار جمعی، غارت منابع، فقر جوامع) و طغیان شهوت(تبرج زنان) می توان یافت. در این میان، انقلاب اسلامی با ارائه گفتمان اسلام ناب محمدی(ص) در مسیری خلاف جاهلیت گام برداشته و خواهان عملیاتی کردن پیام بعثت نبوی (ص) برای زدودن جاهلیت مدرن است.
  کلیدواژگان: آیت الله خامنه ای، تمدن غرب، تمدن اسلامی، جاهلیت نوین
 • مرجان کراری، سید جواد امام جمعه زاده، عباس مقتدایی* صفحات 23-42

  مردم سالاری دینی، از مفاهیم آرمانی انقلاب اسلامی است که اگر قرار باشد این مفهوم را به صورت مساله محور، بررسی کنیم، یکی از مسائلی که کمتر موردتوجه قرار گرفته است، تحقق این نوع مردم سالاری از رهگذر اقتصاد مردم محور در ایران است. در این میان مطابق قانون اساسی، گسترش بخش تعاون، یکی از اهداف کلان و مرتبط با اندیشه انقلاب اسلامی  و از وظایف حکومت اسلامی است. در این پژوهش سوال اصلی این است که بر مبنای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت،  موانع فعال ترشدن و گسترش بخش تعاون (با تمرکز بر استان اصفهان) و راهکارهای رفع آن موانع، کدامند؟ این پژوهش، تحقیقی کیفی از نوع کاربردی است که با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار تحلیل محتوا و مصاحبه، انجام شده است. مهم ترین یافته های این پژوهش عبارتند از: عدم اجرای اسناد بالادستی و عدم حمایت از بخش تعاون به ویژه حمایت مالی و...، از جمله حیطه های اصلی مشکل آفرین در گسترش بخش تعاون می باشد.

  کلیدواژگان: مردم سالاری دینی، الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت، سیاستگذاری عمومی، بخش تعاونی و تعاون، اقصاد مردم محور
 • غفار زارعی* صفحات 43-62
  جامعه ایران از دیرباز جامعه ای چندقومی و چندفرهنگی بوده که علاوه بر تنوع بخشیدن به ساحت سیاست ایران، همواره به صورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی می کردند. اما این زندگی مسالمت آمیز به معنای نبود مشکلات و مسائل قومیتی نیست. به طوری که حتی با انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر زندگی مسالمت آمیز اقوام، اغلب شاهد گرایش واگرایانه اقوام بوده ایم. وجود مشکلات اقتصادی در نواحی قوم نشین، هم مرز بودن با کشورهای همسو با قومیت های مرزی، گسترش ارتباطات و جهانی شدن، متمرکز بودن اداره کشور و مشکلات فرهنگی و اجتماعی باعث شده تا هویت قومی در ایران پس از انقلاب اسلامی با چالش هایی روبرو باشد. نوشتار حاضر تلاش می کند به مساله آینده هویت قومی پس از انقلاب اسلامی بپردازد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است: هویت قومی از چه راه هایی می تواند بر همبستگی ملی پس از انقلاب اسلامی اثرگذار باشد؟ در پاسخ، فرضیه پیش رو مورد آزمون قرار می گیرد: رویکرد چندفرهنگ گرایی به دلیل پیوند دادن خرده فرهنگ هایی نظیر هویت قومی با هویت ملی و قائل شدن به نقش سازنده آنان در ساختن هویت ملی می تواند عامل همگرایی ملی باشد. این پژوهش با بهره گیری از روش کیفی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی نقش هویت قومی در همبستگی ملی پس از انقلاب اسلامی با رویکرد چندفرهنگی بپردازد.
  کلیدواژگان: چندفرهنگی گرایی، ج.ا.ایران، اقوام، هویت قومی، بیخو پارخ
 • علیرضا بیابان نورد سروستانی، اکبر اشرفی*، احمد بخشایشی اردستانی، جلال درخشه صفحات 63-86
  با نگاهی به تحولات تاریخی اسلام می توان سه گرایش پیرامون نظر و عمل را از هم متمایز نمود. گرایشی که اولویت را به عمل صرف می دهد، گرایشی که نظریه را بر عمل مقدم می داند و گرایش سوم به تعامل نظریه و عمل سیاسی معتقد است. در این میان شیعه به گرایش سوم تعلق دارد که با رویکردهای مختلفی اعم از تقیه، اصلاح و انقلاب را در تعامل با محیط سیاسی انتخاب کرده است. در دوره معاصر شیعه از رویکرد تقیه فاصله گرفته است و به ویژه در دوره پهلوی به رویکرد انقلابی و تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی نزدیک می شود.  سوال اصلی پژوهش آن است که بستر عینی و تحولات دوره رضا خان چه اثر بر اندیشه سیاسی شیعه داشته است و این اندیشه چگونه بر عمل سیاسی علمای شیعه فعال در این عصر موثر واقع شده است؟ فرضیه این مقاله آن است که بستر عینی و تحولات سالهای 1299 تا 1320 که حکایتگر عرفی سازی و سکولاریزه کردن برای به حاشیه کشانیدن دین و مهم ترین حامی آن یعنی روحانیت است باعث ایجاد تغییراتی در اندیشه سیاسی شیعه و نوع عملکرد آن شده است به گونه ای که این تغییرات ضمن تاثیر بر عمل سیاسی در آن دوران، زمینه های شکل گیری انقلاب اسلامی را در سال 57 فراهم آورده است.
  کلیدواژگان: نظریه، عمل سیاسی، شیعه، پهلوی اول، رویکرد انقلابی
 • سعید عبدالمنافی، مریم سلیمانی*، فرهاد جهاندیده صفحات 87-106
  ایجاد شرایط کارآفرینی درون سازمانی، ایجاد نوآوری و توجه به افراد داخل سازمان همگی از مصداق های کارآفرینی سازمانی و یکی از مهم ترین عناصر اقتصاد مقاومتی تلقی می شوند. جامعه کارآفرین از آستانه تحمل بالایی برخوردار است از این رو دارای اقتصاد مقاومتی خواهد بود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر فرهنگ بر ابعاد کارآفرینی سازمانی بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارشناسان و مدیران یکی از سازمان های دولتی در شهر تهران بوده است. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Spss Samlepower تعیین گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه و به روش تصادفی ساده جمع آوری شده و 276 عدد از آن ها با نرم افزار SmartPLS تحلیل گردید. ابعاد کارآفرینی سازمانی، از ادبیات موضوع استخراج شده و فرهنگ نیز با استفاده از مدل رابینز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد فرهنگ بر ابعاد کارآفرینی سازمانی (ایجاد واحدهای جدید، نوآوری در محصولات/خدمات و خودتجدیدی) تاثیر معنادار مثبت دارد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی، نوآوری، فرهنگ، خودتجدیدی، اقتصاد مقاومتی
 • محمدرضا عبدالله پور*، سیف الله آذربون صفحات 107-130

  موضوع این تحقیق تقابل هژمونیک سه میدان مسلط منطقه ای یعنی ایران، عربستان و ترکیه در راستای منافع منطقه ای می باشد که بحران سوریه را به عنوان عرصه کنش اهداف منطقه ای، قلمداد کرده و درصدد سود حداکثری در آینده سوریه می باشند. فرضیه پژوهش با استعانت از راهبرد هژمونیک و تصویرسازی ژئوپلیتیکی میدان های مذکور از بحران سوریه و خلق یک برند جدید از ژئوپلیتیک مطمع نظر آنان است که در پاسخ به چگونگی تقابل راهبردی و هژمونیک ایران، عربستان و ترکیه در فضای بحرانی سوریه، می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به چالش کشیده شدن توازن ساختارهای ژئوپلیتیک، دگرگونی و موج های جدید دموگرافیک در جغرافیای جمعیتی خاورمیانه، تقویت دو قطبی شیعه - سنی و ظهور تعارضات هویتی و صف گیری های جدید ژئوپلیتیک از پیامدهای فضای جدید سوریه می باشد. به طور کلی این پژوهش، ضمن تحلیل مقایسه ای از استراتژی و کدهای ژئوپلیتیکی این میدانها، تقابل راهبردی این کشورها  را با روش تحلیلی / توصیفی، ترسیم می نماید که نتایج تحقیق نیز که در قالب کدهای ژئوپلیتیکی منطقه ای سه کشور در بحران سوریه  است، موئد اثبات فرضیه پژوهش خواهد بود.

  کلیدواژگان: استراتژی، بحران سوریه، میدان های منطقه ای، برند سازی ژئوپلیتیک
 • مرتضی بیات*، غلامرضا خواجه سروی صفحات 131-152
  رسانه مطلوب یا اخلاقی معرفی چارچوب نظری است که اصحاب رسانه ملزم به رعایت آن هستند. الگوی مطلوب رسانه همان رسانه ای است که هدایتگر، دین مدار و اخلاق محور باشد، به نحوی که در کلیه امور و برنامه ریزی های هدفمند، معیار را بر مدار خداوند، دین، آموزه های دینی و اخلاقی و سیره اهل بیت(ع) قرار دهد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به یک سئوال اساسی است ، الگوی مطلوب رسانه در انقلاب اسلامی دارای چه ویژگی هایی باید باشد ؟ فرضیه اصلی که مطرح می شود این است که اساسا الگوی رسانه مطلوب در انقلاب اسلامی دارای دو ساحت نظری و عملی است که در ساحت نظری دارای عناصری مانند اخلاق گرایی، حق محوری، صداقت و واقع بینی، هدایت فقهی و رفتاری، عدم ابهام گویی و دروغ، عدم تهمت و غیبت و غیره است اما در ساحت عملی به واسطه عدم تجربه لازم، دارای کاربرد مناسبی نبوده است. از این رو در ساحت عمل نیز می بایست متناسب با نظام معنایی دارای نظام ساختاری شود که با استفاده از علم رسانه بتوان نظام ساختاری ایجاد شده را سیاستگذاری کرد. در این تحقیق برای ارائه الگوی رسانه مطلوب صرفا به روش کتابخانه ای اکتفا نشده است در این رابطه با جمعی از صاحبنظران مصاحبه شده و علاوه بر توصیف و تحلیل داده های موجود با یک پیمایش نظرات جمع آوری و نتایج استخراج شده است.
  کلیدواژگان: رسانه های اسلامی، الگوی مطلوب، انقلاب اسلامی، سواد رسانه ای، اخلاق محوری
 • سیدعلی حق شناس، علیرضا ازغندی*، مجید توسلی رکن آبادی صفحات 153-170

  این پژوهش به بررسی نقش فقر در تهدید امنیت ملی در استان کردستان می پردازد. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که وضعیت فقر و شرایط معیشت در استان کردستان چه تاثیراتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟  فرضیه تحقیق این است که فقر در استان کردستان منجر به تاثیرات ذهنی و رفتاری شده و از این طریق بیگانگی مردم منطقه را با ارزش های حاکم موجب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان فقر در استان کردستان در طی دهه های گذشته افزایش یافته و این امر نارضایتی عمومی را باعث شده است. نتیجه این نارضایتی را می توان در احساس تبعیض قومیتی و در نتیجه هویت طلبی قومی، کاهش مشارکت سیاسی و افزایش اعتراضات عمومی مانند آنچه در اعتصاب بازاریان در این استان شاهد بوده ایم مشاهده کرد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و اسنادی است و داده های تحقیق از طریق مراجعه به آثار کتابخانه ای، اسناد موجود و داده های آماری بویژه ارزش ها و نگرش های ایرانیان در طی دو دهه گذشته، بصورت فیش برداری جمع آوری شده است.

  کلیدواژگان: فقر، امنیت ملی، تهدیدهای امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران، کردستان
 • هوشنگ کیانی ده کیان، حامد عامری گلستانی*، فریدون اکبرزاده، بهرام یوسفی صفحات 171-192
  جهانی شدن و گسترش ارتباطات یکی از پدیده های تاثیرگذار در فرایند سیاست، اقتصاد و فرهنگ جوامع مختلف است که می تواند ابعاد مثبت و منفی متعددی نیز داشته باشد. جهانی شدن و گسترش ارتباطات غالبا دولت ها و گروه های فراملی و فروملی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد و بر هویت آنان تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر درصدد است تا نقش گسترش ارتباطات را بر تقویت هویت قوم لر و هویت پذیرفته شده در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد. در همین راستا، سوال اصلی این است: جهانی شدن ارتباطات چه فرصت هایی را در اختیار قوم لر قرار می دهند که در چارچوب آن بتواند هویت قومی خود را در چارچوب هویت ایرانی-اسلامی بازیابد؟ فرضیه مقاله این است: گسترش ارتباطات و جهانی شدن، می تواند به عنوان فرصتی برای برانگیخته شدن هویت قوم لر و تحکیم هویت ملی محسوب شود. یافته های پژوهش نشان می دهند که به رغم تهدیدات و چالش های ناشی از جهانی شدن برای گروه های ملی، فراملی و فروملی، گروه های قومی می توانند با بهره گیری از نمادها، اسطوره های قومی، خصائص و خاطرات قومی باعث تقویت و تحکیم هویت قومی و تقویت هویت ملی شوند. نگاه کثرت گرایانه و فرصت آفرین به گروه های قومی در عین توجه به خطرات ناشی از تجزیه های قومی و جلوگیری از افراط گرایی قومی به خوبی می تواند به تقویت هویت ملی در جمهوری اسلامی ایران کمک نماید. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که به شیوه اسنادی و کتابخانه ای نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام نموده است.
  کلیدواژگان: هویت قومی، هویت ملی، قوم لر، جهانی شدن، ارتباطات
|
 • Mahdi Naderi * Pages 3-22
  The efforts of Iranian thinkers on the issue of westernism have led to the formation of different types of thinking from westernization to westernization. In the meantime, it is important to understand the views of the active intellectuals - the expression of revolutionary Islam in the environment of the Islamic Republic, in order to influence the field of view and practice. Understanding the nature and type of Ayatollah Ali Khamenei's view of Western civilization is an essential issue in understanding the orientation and how the Islamic Revolution interacts with or opposes this phenomenon. The civilization strategy of the Islamic Revolution in the view of Ayatollah Khamenei expresses his critical view of Western civilization. This paper seeks to answer the central question, using the fundamental data theory approach: "What is Ayatollah Khamenei's critical approach to Western civilization?" The findings emphasize that the core of their critical view is the metaphor of modern ignorance. In this sense, Western civilization is continuing to follow the path of ignorance of Islam. Symptoms of this path of ignorance can be found in behavioral violence (domination, mass destruction, resource robbery, poverty of societies) and lust (outlawing women). In the meantime, the Islamic Revolution has stepped in the direction of ignorance by presenting the discourse of pure Islam Mohamadi (PBUH) and calls for the prophetic message of the Prophet (PBUH) to be operationalized to remove modern ignorance.
  Keywords: Ayatollah Khamenei, Western civilization, Islamic Civilization, Modern ignorance
 • Marjan Karari, Abbas Moghtadaie * Pages 23-42

  Based on the provisions of Eighth Clause of third principle of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the government is required to provide all facilities for the participation of the public in determining the political, economic, social and cultural fate.Considering the characteristics and advantages of the cooperative economy in employment, the accumulation of small capital and the expansion of the People-centered economy, the spread of social justice and the fair distribution of wealth, reduction and elimination of poverty and the expansion of social solidarity ,is necessary to identify the barriers and issues of the expansion and development of the cooperative sector as well as the rule of law enforcement article 44 of the Constitution, which aims at atleast 25 percent contribution to the cooperative sector of the country's economy. Therefore, the researcher has been seeking to use the descriptive-analytical method and content analysis and Considering the necessity of the Understanding the Damage to Religious Democracy, while identifying the barriers and issues of the cooperative sector (focusing on the province of Isfahan). The most important findings of this research are: 1. Failure to implement upstream rules and documents and luck of support to the cooperative sector, especially financial support.

  Keywords: Religious, Democracy, People, Islamic-Iranian Model of Progress, cooperative, Public Policy Making
 • Ghaffar Zarei * Pages 43-62
  The Iranian society has long been multiethnic and multicultural, and they have always been peacefully living together, in addition to diversifying the Iranian politics. Even with the advent of the Islamic Revolution and the Islamic Republic constitution's emphasis on peaceful lives, we have often seen the divergent orientation of the tribes. The existence of economic problems in the tribal areas, having common borders with the countries believing in border ethnicities, expansion of communications and globalization, centralization of the country's administration, and cultural and social problems have caused the ethnic identity in Iran to face challenges after the Islamic Revolution. Hence, the present study tried to address the future of ethnic identity after the Islamic Revolution. In this regard, the research questions are as follows: What are the challenges of ethnic identity after the Islamic Revolution? What are the results of Parekh’s Multicultural Approach for ethnic groups and ethnic identities in Iran? The research hypotheses are as follows: 1. decentralization in the Iranian society has led to marginalization of ethnicities. 2. Cooperation and interaction with the central government, along with peaceful pursuit of demands, will bring more income to ethnic groups.
  Keywords: Multiculturalism, Islamic Republic, tribes, Ethnic Identity, Bhikhu Parekh
 • Alireza Biabannavard, Akbar Ashrafi *, Ahmad Bakhshayeshi Ardestani, Jalal Derakhsheh Pages 63-86
  Looking at the historical developments in Islam, we can distinguish three trends in opinion and practice. A tendency that takes precedence into action, a tendency which precedes theory as an action, and believes in the third tendency to interact with theory and political action. Meanwhile, the Shiite belongs to the Third Trend. Throughout the Shiite history, different approaches, such as taqiyya, have been chosen by the Shia in the context of this tendency, and reform and revolution in interaction with the political environment. Or approaching the contemporary Shiite era is far from the approaches of taqiyya and reformation, and in particular, with the emergence of the Pahlavi era in modern Iranian history, we are approaching a revolutionary approach and an attempt to form an Islamic state. Here, the main question of the research is that the objective context and developments of Reza Khan have had an effect on the Shi'a political thought in that period, and how this thought has influenced the political action of the Shiite scholars active in this age?
  Keywords: theory, Political Action, Shiite, Pahlavi First, Revolutionary Approach
 • Saeed Abdolmanafi, Maryam Soleimani *, Farhad Jahandideh Pages 87-106
  Establishing entrepreneurial conditions within an organization, making innovations and paying attention to individuals within the organization are all considered as examples of organizational entrepreneurship and one of the most important elements of resistance economics. The entrepreneurial community has a high degree of tolerance, hence a resilient economy.The purpose of the present study was to explore the relationship between corporate entrepreneurship and organizational culture. The statistical population included experts and mangers of a public organization in Tehran province in Iran. Sample size was determined equal to 276 persons using confidence interval approach. The required data was collected via self-administered questionnaire and SPSS software was used for data analysis. Dimensions of corporate entrepreneurship were determined through research background and organizational culture was explored by means of Robbins model. The results revealed that three dimensions of corporate entrepreneurship (creation of new units, product/service innovativeness, and self-renewal) have a positive and significant effect on organizational culture. Therefore, strong dimensions of organizational entrepreneurship can disseminate the entrepreneurial culture in the organization. Accordingly, strengthening organizational culture can strengthen organizational entrepreneurship and, on the other hand, the strength of organizational entrepreneurship dimensions can promote entrepreneurial culture in the organization.
  Keywords: Organizational Entrepreneurship, Innovation, culture, Self-renewal, Resilient Economy.
 • Mohammad Reza Abdollah Pour *, Seyfollah Azarboon Pages 107-130

  The anarchic nature of the Syrian crisis, internal sectarian conflicts, the struggle of regional and trans-regional factors, has accelerated the subjugation of this super-crisis. On the one hand, the emergence of agents who, having historical / identity roots in the geography of the region and emerging terrorist groups, has created opportunities and threats for the countries of the region whose regional structures are seeking to monitor this space in line with their new security interests and freedoms. The three dominant regional champ , Iran, Saudi Arabia and Turkey, are in line with their regional interests and regard the Syrian crisis as an area of regional action, and seeks maximum profits in the future of Syria. By realizing these geopolitical imagination of the champ from the Syrian crisis and creating a new brand of geopolitics, their view, while analyzing a comparative analysis of the geopolitical strategies and codes of these champ, draws the strategic opposition of these countries in a methodology of analytical / descriptive way.

  Keywords: strategy_Syria_shamp_geopolitical_Brandbilding . 5-Investigating the Relationship between Organizational Entrepreneurship_Culture: The Facilitators of Resistance Economics
 • Morteza Bayat *, Gholamreza Khaje Sarvi Pages 131-152
  Desirable or ethical media is the introduction of a theoretical framework that media players are required to observe. The basic question posed in this article is what should be the desired model of the media in the Islamic Revolution? The main hypothesis of the study is that the media is characterized by media literacy, defending values, and strengthening revolutionary morale and central ethics. In this research, one sample was used to reject or accept the research hypotheses. The results of the research showed that the mean scores of the research variables were higher than 3 and the significance level was less than 0.05. Therefore, the research hypotheses were accepted. The results of the research also show that all three hypotheses with a 99% confidence level (1% error) Thus, the optimal medium of the media in the Islamic Revolution is based on three characteristics (central ethics, media literacy and the strengthening of revolutionary spirit).
  Keywords: Islamic media, ideal pattern, Islamic Revolution, Media Literacy, central ethics
 • Seyedaali Haqshenas, Alireza Azghandi *, Majid Tavasoli Roknabadi Pages 153-170

  In this study, we try to address the issue of national security and the role of poverty in the incidence or aggravation of national security threats. Then, given the status of poverty in the country by focusing on Kurdistan province based on studies, documents and statistics, and by grouping threats of national security to the country, we highlighted the role of poverty in the emergence or escalation of those threats and discuss the threats in Kurdistan province, which are rooted in poverty. Consequently, the question that this research seeks to answer is how the poverty and living conditions in the country have an impact on the national security of the Islamic republic of Iran? " and the hypothesis of poverty has caused some people from the government, and therefore in the border provinces like the Kurdistan province, it has led to flight - away movements, " an answer to that question has been studied by analytical descriptive method to study library documents.

  Keywords: Poverty, national security, national security threats, Islamic Republic of Iran, Kurdistan
 • Hooshang Kiani Dehkian, Hamed Ameri Golestani *, Fereidoun Akbarzadeh, Bahram Yousefi Pages 171-192
  The convergenceanddivergence of tribal andnational identity inIranian society has anold backgroundFrom this perspective,the identity ofLorethnicity as one of the noblest Iranian ethnicities has many convergent elements incommon with Iraniannational idenity.Although the historical evidences showthatthe role of convergent elements among the elements of national identityof Lor ethnicity as well asthe national identity is striking. However, the development of communications despite the actthat causes thereproduction of national identity ideologies by the governments, but on the other hand,cause theemergence of ethnic identities which is regarded in type achallenge for the national identityThus,the interaction and opposition of national and ethnic identit is one of the obvious characteristicsof thecontemporary era. For this purpose, the present article tries to investigate theroleof divergent and convergent elements among the Lor ethnicityand thenational identity.Accordingly,theresearch questionof the present article is so;what are the mostimportant signsof divergenceand convergence of identity ofLor ethnicity and Iranian national identity? What are the scientific solutions fortheconvergence of the identity of or ethnicity and national identity? Our hypothesis is that the historical recordsand traditions,ethic-national commonalities as well as lingualaffinities of the identity of Lor ethnicity andnational identitycan setthe context for convergence. The method of writing the presentarticle is descriptive-analytical andof thequalitativetype thatthe data arecollectedas libraryand documentation
  Keywords: Ethnic Identity, National Identity, Convergence, Divergence, globalization