فهرست مطالب

مددکاری اجتماعی - سال هشتم شماره 27 (بهار 1398)
 • سال هشتم شماره 27 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ایوب محمدی، معصومه معارفوند*، سمانه حسینزاده صفحات 5-13
  مقدمه

  قلدری در فضای مجازی از جمله رایج ترین پیامد توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی است. قربانیان قلدری در فضای مجازی ممکن است پیامدهای متعددی را تجربه کنند که بر جنبه های مختلف زندگیشان تاثیر خواهد گذاشت. در این مطالعه تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی-رفتاری بر پیشگیری از قربانی شدن مجدد در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. 

  روش

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود و نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. در این پژوهش چهل و دو نفر از اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر شهر تهران که تجربه قربانی شدن در فضای مجازی را داشتند، شرکت کردند و به طور تصادفی در گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند، هر گروه بیست و یک نفر. چک لیست قربانی شدن در قلدری در فضای مجازی برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی-رفتاری برای گروه مداخله و آموزش کارآفرینی به عنوان مداخله نما برای گروه کنترل اجرا شدند. پس آزمون دو ماه بعد از اتمام مداخله انجام شد. آزمون دقیق فیشر و رگرسیون رتبه ای برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. 

  نتایج

  چهل و هفت درصد از شرکت کنندگان را مردان تشکیل دادند. شصت و شش ممیز شش درصد در بازه سنی هجده تا بیست و یک سال قرار داشتند و هفتاد و شش درصد مجرد بودند. نتایج پژوهش نشان دادند که بین میزان قربانی شدن شرکت کنندگان در پژوهش، قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود داشت. گروه مداخله به طور معناداری کمتر از شرکت کنندگان در گروه کنترل قربانی مجدد قلدری در فضای مجازی شده بودند. مداخله مددکاری اجتماعی شناختی-رفتاری توانست مدت زمان و دفعات قربانی شدن مجدد در قلدری در فضای مجازی را پیش بینی کند. 

  بحث و نتیجه گیری

   اجرای مداخله مددکاری اجتماعی شناختی رفتاری می تواند راهبردی موثر در کاهش خطر قربانی شدن مجدد در قلدری در فضای مجازی باشد.

  کلیدواژگان: قربانی شدن مجدد، قلدری در فضای مجازی، مددکاری اجتماعی
 • نسرین باباییان، غنچه راهب*، فریبا برهانی، عطیه حاشیه باف صفحات 14-26
  مقدمه

  دراقدامات مددکاری اجتماعی عواملی سبب بروز خشونت در روابط مددکاران اجتماعی با مددجویان می شود، بنابراین بررسی درباره عوامل به وجود آورنده خشونت در روابط حرفه ای مددکاران اجتماعی امری ضروری به نظر می رسد. بدین لحاظ این مطالعه با هدف شناسایی عوامل بروز خشونت در روابط حرفه ای مددکاران اجتماعی انجام شده است.

  روش

  مطالعه حاضر با رویکرد تحلیل محتوای کیفی متعارف از طریق هجده جلسه مصاحبه نیمه ساختار یافته با هفده مددکار اجتماعی که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، انجام گردید. نمونه گیری با اشباع داده ها و طبقات خاتمه یافت. جهت اعتبار یافته ها از ترکیب دیدگاه ها، همگرایی نظر محققان، حداکثر تنوع در نمونه گیری و درگیری طولانی مدت در زمینه استفاده شد.

  نتایج

  با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، عوامل بروز خشونت که شامل پنج دسته با نام های محدودیت های اداری، محدودیت ها و تفاوت های فردی مددجو، تفاوت های فردی و نقاط ضعف مددکار اجتماعی، تفاوت های جمعیت شناختی و مشکلات و آسیب های اجتماعی از دیدگاه مددکاران اجتماعی بود، استخراج گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان دادند که کشف عوامل بروز خشونت در روابط حرفه ای به مددکاران اجتماعی کمک می کند تا بتوانند قبل از بروز خشونت برای پیشگیری از آن تمهیداتی بیندیشند و از منظر کلان، سازمانی و اجتماعی در راستای کاهش خشونت و توسعه و بهبود کیفی خدمات و مداخلات مددکاران اجتماعی قدم بردارند.

  کلیدواژگان: عوامل بروز خشونت، خشونت، روابط حرفه ای، مددکاری اجتماعی
 • زهره ادریس ملایری، معصومه معارف وند صفحات 27-34
  مقدمه

  افزایش آزار سالمندان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران امری غیرقابل انکار است. در حالی که دولت و مردم در کشورهای توسعه یافته آماده مواجهه با این چالش هستند کشورهای در حال توسعه چشم انداز مشخصی برای آن ندارند. در این مقاله یک مورد سالمندآزاری و چالش های ارائه خدمات مددکاری اجتماعی به وی گزارش شده است. 

  گزارش مورد

   یک زن هفتاد و شش ساله، او را در این مقاله گل بانو می نامیم. بجز خواهرزاده اش حامی دیگری نداشت به یک مرکز غیردولتی نگهداری سالمندان سپرده شد. او توسط خواهرزاده اش مورد سو استفاه مالی قرار گرفته بود. چالش های مددکار اجتماعی برای ارائه خدمت مناسب زمانی افزایش یافت که خواهرزاده او فوت کرد. مرکز نگهداری سالمندان نیازهای پایه گل بانو را نادیده می گرفت و اصرار داشت که مراجع را به یک مرکز نگهداری دولتی ارجاع دهد چرا که او قادر نبود هزینه نگهداری را بپردازد. 

  بحث و نتیجه گیری

   مددکار اجتماعی در این کیس پس از شناسایی مشکل، مداخله حمایت روانی اجتماعی خود را با تکیه بر رویکرد مدیریت مورد، انجام داد و از ارائه خدمات کافی و به موقع به مراجع اطمینان حاصل کرد. لذا پیشنهاد می شود در موارد مشابه از این رویکرد استفاده شود. سالمندان به موجب حقوقی که دارند نیازمند حمایت از جانب دولت و قانون گذاران می باشند. مورد توجه قرار دادن موارد آزار سالمندی و داشتن برنامه مشخص در مواجهه با این موارد به عهده دولت و برنامه ریزان اجتماعی است.

  کلیدواژگان: سالمندآزاری، مددکاری اجتماعی، گزارش مورد
 • محمد عاشوری*، مهدیه سفری صفحات 35-44
  مقدمه

  لگو درمانی یکی از برنامه های مداخله ای است که باعث بهبود قابل توجه برقراری ارتباط کودکان ناشنوا و مراقبان آن ها می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی لگو درمانی بر رابطه مادر با کودک ناشنوای پیش دبستانی در شهر اصفهان بود.

  روش

  پژوهش حاضر، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه شاهد بود. در این پژوهش بیست و چهار کودک ناشنوای پیش دبستانی چهار تا شش ساله شرکت داشتند. آزمودنی ها با روش نمونه گیری در دسترس از مرکز توانبخشی مادر کودک آوا انتخاب شدند. آن ها به دو گروه دوازده نفری آزمایش و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمایش، برنامه لگو درمانی را در هشت جلسه چهل و پنج دقیقه ای دریافت کردند، درحالی که به گروه شاهد این نوع آموزش ارائه نشد. ابزار استفاده شده در این پژوهش مقیاس رابطه والد کودک پیانتا بود. اطلاعات به دست آمده از هر دو پرسشنامه در قبل و بعد از مداخله با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزارSPSS24 تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج بیانگر اثر معنادار لگو درمانی بر همه خرده مقیاس های رابطه مادر با کودک ناشنوا بود. همچنین لگو درمانی تاثیر معناداری بر خرده مقیاس های تعارض، نزدیکی و وابستگی مادران با کودکان ناشنوا(001/0>P) داشت.

  بحث و نتیجه گیری

   لگو درمانی باعث بهبود رابطه مادر با کودک ناشنوای پیش دبستانی شد. در واقع، لگو درمانی از طریق بازی و ایجاد موقعیت ها و فرصت های خلاق برای برقراری ارتباط موجب بهبود رابطه مادر با کودک ناشنوا می شود. بنابراین پیشنهاد می شود از برنامه لگو درمانی برای بهبود رابطه مادران با فرزندان ناشنوایشان استفاده شود و این برنامه در مراکز آموزش کودکان ناشنوای پیش دبستانی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: لگو درمانی، رابطه مادر با کودک، کودکان ناشنوا
 • همت رحیمی، اصغر محمدی*، منصور حقیقتیان صفحات 45-52
  مقدمه

  اساس یک شرکت تعاونی بر مشارکت اعضا در اداره امور تعاونی استوار است. این مشارکت متاثر از عوامل متعددی ازجمله عامل های اجتماعی می باشد . در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی عامل های اجتماعی موثر بر کنش مشارکتی اعضا تعاونی های تولیدی دراستان لرستان انجام شده است. 

  روش

  جامعه آماری این پژوهش پیمایشی کاربردی را اعضا تعاونی های تولیدی فعال استان لرستان در سال 1396 تشکیل داده اند. تعداد پانصد و نود و یک نفر از آن ها براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی صوری آن از طریق بررسی نظر پانزده نفر از اعضای تعاونی های مورد مطالعه خارج از نمونه اصلی، تعیین شد و روایی محتوای آن نیز با بررسی دیدگاه سه نفر از اعضای هیت علمی دانشگاه و هشت نفر از کارشناسان خبره بخش تعاون با استفاده از نسبت اعتبار محتواCVR  هشتاد و پنج صدم و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ هفتاد و سه صدم برآورد گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی در قالب نرم افزارهایSPSS وAMOS استفاده شده است.

  نتایج

  یافته های پژوهش حاصل از آزمون رگرسیون و تحلیل معادلات ساختاری مدل تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم ومعنی دار بین اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مسولیت پذیری، باورهای مشترک اعضا با کنش مشارکتی اعضا در تعاونی های تولیدی بود. 

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به نتایج آزمون رگرسیون و نیز تحلیل معادلات ساختای حاکی از ارتباط معنادار بین اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مسولیت پذیری، باورهای مشترک اعضا و کنش مشارکتی اعضا و نیز وجود همبستگی مستقیم بین متغیر های مزبور، می توان بیان داشت، با افزایش میزان و سطح هر کدام از عامل های اجتماعی مورد مطالعه میزان و سطح مشارکت اعضا تعاونی های تولیدی در اداره امور تعاونی نیز افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: تعاونی های تولیدی، مشارکت، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی
 • منا احسانی، مریم ذبیحی پورسعادتی* صفحات 53-66
  مقدمه

  کارورزی روش اساسی برای آشنایی دانشجویان مددکاری اجتماعی با نقش حرفه ای خود می باشد. از این رو انتخاب روش های آموزشی که فرصت تعامل فرد با محیط و کسب تجربه در موقعیت های واقعی را فراهم نماید، ضرورت دارد. هدف از این مقاله گزارش نحوه سرپرستی دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی در کارورزی، سرپرستی مطابق الگوی سرپرستی موقعیتی و نظریه سازنده گرایی ویگوتسکی است که از نگاه سرپرست مستقیم فیلد و دانشجوی کارورزی سرپرستی بیان شده است.

  گزارش مورد

  به منظور آموزش کارورزی سرپرستی در مددکاری اجتماعی، سرپرست فیلد آموزش را در سه مرحله فعالیت های پیش از عمل آموزش، فعالیت های حین عمل آموزش و فعالیت های پس از عمل آموزش طراحی کرد. در مرحله فعالیت های پیش از عمل، ابتدا گزینش اهداف کلی و تعیین ویژگی های ورودی بر اساس تکنیک تحلیل تکلیف صورت گرفت و سپس سنجش آغازین انجام شد. اهداف تعیین شده و نتایج حاصل از سنجش آغازین مبنای تدوین طرح درس قرار گرفت. فعالیت های حین عمل آموزش به سه مرحله مشاهده ای، مشارکتی و تفویضی تقسیم شد و دانشجو بر اساس موفقیت در سنجش تکوینی هر مرحله، مرحله بعد را آغاز می نمود. مرحله فعالیت های پس از عمل نیز شامل سنجش های تکوینی، خودارزیابی و ارزشیابی نهایی براساس قرارداد اولیه بود. 

  بحث و نتیجه گیری

   رویکرد یادگیرنده محور یک رویکرد زیربنایی در آموزش عملی سرپرستی در مددکاری اجتماعی است که دانشجو را در تلفیق هرچه بهتر نظریه در عمل یاری می رساند و امکان آموزش ابعاد مختلف سرپرستی را فراهم می سازد.

  کلیدواژگان: کارورزی سرپرستی، مددکاری اجتماعی، رویکرد یادگیرنده محور، سرپرستی موقعیتی
|
 • Ayoub Mohammadi, Masoomeh Maarefvand*, Samaneh Hosseinzadeh Pages 5-13
  Introduction

  Cyberbullying is one of the most common results of information and communication technologies' development. Cyberbullying victims may experience various consequences which will effect on different aspects of their well-being. In this investigation the effectiveness of cognitive-behavioral social work intervention on preventing cyberbullying revictimization was studied.

  Methods

  This is a clinical trial study and convenience sampling was conducted to select forty-two members of the Red Crescent youth organization of Tehran participated who were cyberbullying victims. Participants were allocated randomly to intervention and control groups twenty-one persons for each group. Cyberbullying Victimize Checklist was used to collect data. The intervention group received cognitive-behavioral social work intervention and control group received entrepreneurship education as placebo. The posttest was performed two months after the intervention. Chi-square, Fisher's exact test and ordinal regression were used to analyze data. 

  Results

  Forty-seven percent of the participants were male. Sixty-six point six percent of them were in the age group of eighteen to twenty-one years old and seventy-six percent were single. The results of the study showed that there was a significant difference between the amounts of participants cyberbullying victimization before and after the intervention. The intervention group significantly revictimized in cyberbullying less than control group. The cognitive-behavioral social work intervention could predict cyberbullying revictimization duration and frequency. 

  Conclusions

  So this study showed that conducting cognitive behavioral social work intervention could be an effective strategy to reduce the risk of cyberbullying revictimization.

  Keywords: Revictimization, Cyberbullying, Social Work
 • Nasrin Babaeian, Ghoncheh Raheb*, Fariba Borhani, Atieh Hashiehbaf Pages 14-26
  Introduction

  Social work is a complicated profession with wide utilization. Some factors in social workers' professional relationships cause violence which creates worries for social workers. The current study aimed to identify these restrictions that create violence in the social worker's professional relationships.

  Methods

  This study carried out via conventional qualitative content analysis through eighteen semi-structured sessions of interviews with seventeen social workers selected by purposive sampling. The sampling was completed after saturation of data and classes. To validate the findings, the combination of perspectives, the convergence of the researchers, the maximum variation in long-term sampling and conflict were used.

  Results

  According to the data analysis, five categories of violent restrictions were extracted from the social workers' ideas titled administrative restrictions, the client's limitations and differences, social workers' differences and weaknesses, demographic differences and social problems.

  Conclusions

  Based on research results, discovering the restrictions which create the violence in professional relationships help social workers to think about violence preventing before doing to reduce violence and developing the quality of social workers services and interventions via a macro, organizational, and social approach.

  Keywords: Factors of Violence Outbreak, Violence, Professional Relationships, Social Work
 • Zohre Edris Malayeri, Masoomeh Maarefvand Pages 27-34
  Introduction

  Increasing abusing elders in developing countries, including Iran, is undeniable. While governments and people in developed countries are ready to meet this challenge, developing countries have no clear vision for it. In this article, a case of abused elder women and the challenges which the social worker encountered in her intervention have been reported. 

  Case Description

  A seventy-six years old woman who we called her Golbanoo in this study had no support network other than her niece was registered in a non-governmental elder residential care center. She was financially abused by her niece. The social worker’s challenges for delivering adequate services were increased when her niece died. Elder residential care center ignored Golbanoo’s basic needs and insisted to refer the client to a governmental care center because she was unable to pay the fee. 

  Conclusions

  In this case, after identifying the problem, the social worker performed psychosocial support intervention based on the case management approach and ensured sufficient and on-time services are provided to the clients. Hence its recommended that to use this approach in similar cases. The government and legislators should consider elder abuse prevention and support victims by law, policies, and new social programs.

  Keywords: Elder Abuse, Social Work, Case Report
 • Mohammad Ashori*, Mahdiyeh Safari Pages 35-44
  Introduction

  LEGO therapy is one of the intervention programs that has been shown to encourage significant improvement in the communication of deaf children. The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of LEGO therapy on the mother-child relationship of preschool deaf children in the city of Isfahan. 

  Methods

  The present research was a semi-experimental study with pre-test, post-test design, and a control group. The participants were twenty-four preschool deaf children aged four to six years old. Subjects were selected by convenience sampling method from Ava rehabilitation center of mother-child. They were divided into experimental and control groups, each group consisting of twelve students. The experimental group received eight sessions of forty-five minutes long LEGO therapy program, while the control group not participated in any. The instrument was done using the parent-child relationship scale of Piyanta. Data were collected through the questionnaires before and after the training sessions. Multivariate analysis of covariance MANCOVA was used with SPSS24. 

  Results

  The results also revealed that LEGO therapy had a significant effect on the mother-child relationship. Also, results, P<0.001, showed that LEGO therapy had a significant effect on all subscales of conflict, closeness, dependency on mothers with deaf children. 

  Conclusions

  LEGO therapy improved preschool deaf children's parent-child relationship. Lego therapy uses play to develop social skills by creating opportunities for relationships. Therefore, it is recommended to apply LEGO therapy as an effective solution for improving the relationship of parents with deaf children in preschool deaf children education centers.

  Keywords: LEGO Therapy, Mother-Child Relationship, Deaf Children
 • Hemat Rahimi, Asghar Mohamadi*, Mansour Hagightian Pages 45-52
  Introduction

  The basis of a cooperative company is based on the participation of members in the cooperative affairs office, and this partnership is affected by several factors, including social factors. In this regard, the present study was conducted to investigate the social factors affecting the participatory action of members of production cooperatives in the city of Lorestan.

  Methods

  This research was conducted in a survey method and an applied research objective. The statistical population of the study was composed of members of active productive cooperatives of Lorestan province in 2017 and five-hundred-ninety-one of them were selected as samples based on Cochran formula. The research instrument was a questionnaire which face validity was determined by reviewing the views of fifteen members of the studied cooperatives outside the original sample, and the validity and reliability of the content of the research tool was determined by reviewing the views of three members of the university faculty and eight experts from the cooperative sector and the content validity ratio (CVR), 0.85, Cronbach's alpha of 0.73 was obtained. Data analysis and descriptive statistics were used in descriptive and inferential statistics using SPSS and AMOS software.

  Results

  The results of the regression test of the research variables and the analysis of the structural equations of the research model indicate that there is a direct and significant relationship between the independent variables of research social trust, social cohesion, accountability, shared beliefs of members and dependent variables participatory action of members in production cooperatives.

  Conclusions

  Regarding the results of regression test and analysis of structural equations that indicate a meaningful relationship between independent variables of research and dependent variable, and the direct correlation between these variables, it can be stated, with increasing the level of each studied social factors, the level of participation of members of the production cooperatives  also increases.

  Keywords: Production Cooperatives, Participation, Social Trust, Social Integrity
 • Mona Ehsani, Maryam Zabihi Poursaadati* Pages 53-66
  Introduction

  Field education is an essential way to train social work students in their professional roles. Therefore, it is necessary to choose educational methods that create the opportunity for the individual to interact with the environment and gain experience in real situations. The purpose of this article is to report the training supervision of a social work postgraduate student according to the positional supervisory model and Vygotsky's constructivist theory expressed by the direct supervisor of the field and the supervised student.

  Case Description

  To teach supervisory in social work, the course was designed by the supervisor in three stages: pre-operational activities, operational activities, and post-operational activities. In the preoperative phase, general goals were selected and input characteristics were determined based on the task analysis technique and then the initial evaluation was performed. The goals set and the results of the initial assessment were the basis of the course plan. The training phase was divided into three observational, participatory and delegate stages, and the student began the next step based on the success of each developmental assessment. The postoperative phase also included developmental assessments, self-assessment, and final evaluation based on the initial contract.

  Conclusions

  The learner-centered approach is an underlying approach in field education of social work supervision that helps the student to integrate theory and practice and enables them to teach different aspects of supervision.

  Keywords: Field Education of Supervision, Social Work, Learner-Centered Approach, Situational Supervision