فهرست مطالب

مددکاری اجتماعی - پیاپی 28 (تابستان 1398)
 • پیاپی 28 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • طاهره حمزه پور حقیقی*، سامره اسدی مجره صفحات 5-12
  مقدمه

  شادکامی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی بشر به شمار می رود که به دلیل تاثیرات عمده در سالم سازی و به سازی جامعه، همواره ذهن انسان را به خود مشغول نموده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه خوش بینی، معنای زندگی و راهبردهای مقابله ای با شادکامی در دانشجویان انجام گردید. 

  روش

  پژوهش توصیفی و در چهارچوب طرح همبستگی پیش بینی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در شاخه های علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و فنی و مهندسی به تعداد 6755نفر بود. بر اساس تعداد متغیرها برای هر متغیر پنجاه نفر و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، صد و پنجاه نفر شامل نود و شش دختر و پنجاه و چهار پسر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. مقیاس های شادکامی آکسفورد، مقیاس جهت گیری زندگی، مقیاس معنای زندگی و پرسشنامه سبک های مقابله ای به عنوان ابزار پژوهش تکمیل گردید. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.

  نتایج

  یافته ها نشان داد01/0>P که رابطه خوش بینی و معناداری زندگی و راهبرد مقابله مساله مدار با شادکامی مثبت و معنادار است. اما ارتباط تلاش برای یافتن معنا با شادکامی05/0<P معنادار نبود. ارتباط راهبرد مقابله هیجان مدار با شادکامی05/0>P نیز منفی و معنادار بود. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای خوش بینی و راهبرد سازگارانه مساله مدار چهل و دو درصد از شادکامی را تبیین می کنند.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که خوش بین بودن، معناداری زندگی و راهبرد مقابله سازگارانه، سطح شادکامی دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا پیشنهاد می گردد که در راستای افزایش شادکامی در دانشجویان مثبت نگری و ویژگی هایی چون خوش بینی، هدف داشتن، داشتن زندگی معنادار و راهبردهای مقبله ای کارآمد را از طریق آموزش و ارتقا دانش، به کار گرفته و برنامه های آموزشی در این زمینه در دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خوش ینی، شادکامی، راهبردهای مقابله ای، معنای زندگی
 • زهرا خانلری، فهیمه مسلمی* صفحات 13-23
  مقدمه

  حوادث طبیعی، جامعه را با مشکلات بسیاری روبرو می سازد. کودکان یکی از گروه های آسیب پذیر هستند که در چنین مواقعی متحمل صدمات شدید روحی شده و معمولا از اعضای خانواده و مراقبین اصلی خود جدا می شوند. به همین دلیل مداخله های حرفه ای برای کاهش آثار منفی چنین شرایطی ضروری است. هدف این مقاله گزارش مداخله مددکاری اجتماعی در حادثه طبیعی است.

  گزارش مورد

  هادی پسری سه ساله، یکی از قربانیان زلزله کرمانشاه است. او بعد از زلزله علاوه بر آسیب جسمی و استرس شدید از والدین خود جدا افتاده بود. مادر در بیمارستان بستری بود و پدر حاضر نبود مسولیت مراقبت از کودک را به عهده بگیرد. هادی مداخله مددکاری اجتماعی را با تکیه بر رویکرد مداخله در بحران، تکنیک های کاهش استرس و IDTR دریافت کرد که دستاوردهای آن وضعیت روحی مناسب هادی و بازپیوند او به خانواده اش بود. 

  بحث و نتیجه گیری

   در هنگام بروز بلایای طبیعی با استفاده از رویکرد مداخله در بحران، مددکاران اجتماعی می بایست در کوتاه ترین زمان خدمات مناسبی را به افرادی که تحت تاثیر قرار آن گرفته اند، ارائه دهند. شواهد علمی نشان می دهد که IDTR می تواند بر سلامت روان و حمایت از کودکان در حوادث طبیعی تاثیر داشته باشد.

  کلیدواژگان: بازپیوند خانواده، کودک، بحران، مداخله در بحران، مددکاری اجتماعی
 • محمدرضا محبوبی*، مهدیه باقری، غلامحسین عبدالله زاده صفحات 24-32
  مقدمه

  موفقیت طرح های اشتغالزا نیازمند شناسایی نقاط قوت و فرصت و تقویت آن و شناسایی نقاط ضعف و تهدید و رفع آن است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی طرح کسب و کارهای خرد و خانگی کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان گلستان انجام شد.

  روش

  پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی بود. جامعه آماری تمامی مددجویان کمیته امداد در طرح های اشتغالزای کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی استان گلستان در سال 1397 به تعداد یک هزار و هشتصد و نود و یک نفر بود که سیصد و بیست و یک نفر از آنان به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری ابزار با بررسی دیدگاه های اعضای هیات علمی و کارشناسان کمیته امداد و روایی محتوایی آن با استفاده از نسبت اعتبار محتوا و شاخص اعتبار محتوا تعیین شد که مقدار نسبت اعتبار محتوا هشتاد و هشت صدم و مقدار شاخص اعتبار محتوا هشتاد و چهار صدم به دست آمد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت به ترتیب هشتصد و نود چهار هزارم،هشتصد و هشتاد و نه هزارم، هشتصد و سی و هفت هزارم و هشتصد و هجده هزارم به دست آمد. داده ها با استفاده از روش سوآتSWOT و به کمک نرم افزارSPSS22 وExcel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

  نتایج

  مهمترین نقطه قوت طرح استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه کار خانوادگی، مهمترین نقطه ضعف ناکافی بودن اطلاعات و مهارت های فنی و تخصصی مددجویان جهت راه اندازی کسب و کار، مهمترین فرصت، فراهم بودن زمینه برخورداری از آموزش های رایگان فنی و حرفه ای و مهمترین تهدید واردات بی رویه محصولات مشابه با قیمت کمتر بود. 

  بحث و نتیجه گیری

  طرح های اشتغالزای کمیته امداد در استان گلستان دارای نقاط ضعف، قوت و فرصت ها است، از این رو باید راهبردهایی را برگزید که به دنبال چیره شدن بر نقاط ضعف طرح برای یافتن فرصت های جدید باشد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، طرح های اشتغالزا، کمیته امداد امام خمینی (ره)
 • شکوفه نیک نشان، محسن گل پرور*، احمد عابدی، پیمان نصری، فاطمه فاموری صفحات 33-43
  مقدمه

  کودکان دارای درد شکمی، اغلب به دلیل درآمیختگی علایم بیماری خود با عوامل روان شناختی نیازمند درمان های مکمل روان شناختی در کنار درمان های پزشکی هستند. این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر تاب آوری و بازی درمانی شناختی رفتاری بر درد شکمی کودکان مبتلا به درد شکمی اجرا شد. 

  روش

  پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان پژوهش شامل بیست و چهار کودک پنج تا ده سال مبتلا به درد شکمی عملکردی در شهر اصفهان بودند، که به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه بازی درمانی و یک گروه کنترل، هشت نفر برای هر گروه گمارده شدند. پرسشنامه درد شکمی واکر و همکاران فرم گزارش مادر و کودک برای سنجش متغیر وابسته در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. گروه اول و دوم در کنار درمان های پزشکی، دوره درمان بازی درمانی مبتنی بر تاب آوری و بازی درمانی شناختی رفتاری را به مدت هشت جلسه دریافت کردند و گروه کنترل فقط درمان های متداول پزشکی را ادامه دادند. داده ها از طریق تحلیل واریانس اندازه های تکرار شده یا مکرر تحلیل شد. 

  نتایج

  یافته های پژوهش نشان داد که درد شکمی گزارش کودک و مادر فقط بین گروه بازی درمانی مبتنی بر تاب آوری و بازی درمانی شناختی رفتاری با گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد01/0>P، گزارش کودک91/8=F، گزارش مادر78/6=F، و بین بازی درمانی مبتنی بر تاب آوری و بازی درمانی شناختی رفتاری 05/0<P تفاوت معناداری وجود ندارد.

  بحث و نتیجه گیری

  بازی درمانی مبتنی بر تاب آوری و بازی درمانی شناختی رفتاری هر دو در کاهش درد شکمی در کودکان مبتلا به درد شکمی عملکردی موثر بودند. بنابراین از این دو نوع درمان می توان برای بهبود درد شکمی عملکردی در کودکان مبتلا به این اختلال در مراکز درمانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بازی درمانی مبتنی بر تاب آوری، بازی درمانی شناختی-رفتاری، درد شکمی عملکردی، کودکان، مادران
 • ثمین فرحزادی، مریم ذبیحی پورسعادتی*، منا احسانی صفحات 44-55
  مقدمه

  پیروی دارویی نقش ضروری در به دست آوردن پیامدهای مطلوب در درمان اختلالات بازگشت کننده روانپزشکی از قبیل اسکیزوفرنیا، اختلال دوقطبی و افسردگی اساسی دارد و از بستری مجدد افراد دارای این بیماری ها جلوگیری می کند. پیروی دارویی نکردن در بیش از پنجاه درصد افراد با اختلالات مزمن روانپزشکی شایع می باشد. اگر بیمار مصرف داروی ضد روانپریشی را متوقف کند، خطر بازگشت بیماری سه تا پنج برابر افزایش خواهد یافت. هدف این مقاله گزارش یک کار گروهی مددکاری اجتماعی بر اساس مدل لیبرمن و مطابق با رویکرد آموزشی مشاوره ای جهت افزایش پیروی دارویی در یکی از بیمارستان های روانپزشکی شهر تهران می باشد.

  گزارش مورد

  به منظور تشکیل گروه در یک بیمارستان روانپزشکی، دانشجوی مددکاری اجتماعی طی شش مرحله فعالیت های نیازسنجی، تدوین طرح تشکیل گروه، انتخاب اعضا و مصاحبه فردی با اعضای گروه، اجرای پیش آزمون، تشکیل جلسات و اجرای پس آزمون را جهت ارزشیابی مداخله انجام داد. طی نیازسنجی انجام شده هشت مشکل شایع میان بیماران بخش شناسایی شد و موضوع پیروی دارویی نکردن بیماران به عنوان اولویت اول برای تشکیل گروه انتخاب شد. سه جلسه بر اساس برنامه بازگشت به اجتماع اجرا گردید. با توجه به ویژگی های بیماران بخش، رویکرد آموزشی مشاوره ای انتخاب شد. با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون طراحی شده برای برنامه بازگشت به اجتماع که به ترتیب در جلسات فردی و بعد از اتمام آخرین جلسه اجرا شد، مداخله گروهی ارزشیابی شد.

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به نتایج به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون می توان گفت که مداخله گروهی انجام شده بر یادگیری اهمیت مصرف دارو در بیماران موثر واقع شده است.

  کلیدواژگان: تبعیت دارویی (پیریوی درمانی)، مددکاری گروهی، نیازسنجی، برنامه بازگشت به اجتماع، اختلالات شدید روانپزشکی
 • فاطمه مهناز مشایخ، مهناز عسگریان* صفحات 56-64
  مقدمه

  صمیمیت یک مشخصه کلیدی و مهم روابط زناشویی و از ویژگی های بارز یک ازدواج موفق به شمار می آید. این ویژگی به وجود تعامل بین همسران اشاره می کند و نبود یا کمبود آن یکی از شاخص های آشفتگی در روابط زناشویی است. این پژوهش با هدف بررسی صمیمیت زوجین و رابطه آن با مثبت اندیشی و انعطاف پذیری شناختی در زنان متاهل(مادران متاهل دانش آموزان شهر تهران) انجام شد. 

  روش

  جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مادران دانش آموزان مدارس دولتی شهر تهران درسال1396 که در زمان اجرای پژوهش متاهل بودند و سی و پنج تا شصت و پنج سال سن داشتند، تشکیل داده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، نمونه ای به اندازه پانصد و چهار نفر انتخاب شد. در این پژوهش از پرسشنامه صمیمیت زوجین باگاروزی2001، پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و وینیسکی1988 و پرسشنامه انعطاف پذ یر ی شناختی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و نرم افزارهای آماریExcel2013،SPSS25 انجام شد. 

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان داد بین تمام مولفه های صمیمیت زوجین به جز صمیمیت بدنی و روان شناختی با مثبت اندیشی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و بین انعطاف پذیری شناختی با نمره کل مثبت اندیشی و با مولفه های کارکرد مثبت روزانه، خودارز یابی مثبت، ارز یابی د یگران از خو یش، انتظارات مثبت آ ینده، خوداعتمادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری

   می توان با آموزش مثبت اندیشی به زوج های جوان یا زوج های مشکل دار با افزایش رضایت زناشویی؛ صمیمیت، سازگاری و انعطاف پذیری آنان را افزایش داد.

  کلیدواژگان: صمیمیت زوجین، مثبت اندیشی، انعطاف پذیری شناختی، زنان متاهل
|
 • Tahereh Hamzehpoor Haghighi*, Samereh Asadi Majreh Pages 5-12
  Introduction

  Happiness is one of the most essential innate desires and psychological needs that due to their main impacts on optimization and promotion of health in every society, has continuously engaged human beings. The present study was conducted to determine the relationship between optimism, the meaning of life and coping strategies with the happiness of university students. 

  Methods

  This research was a descriptive study and conducted in the framework of a correlational predictive design. The sample of research included one-hundred-fifty BA students of Islamic Azad university, Lahijan branch consisted of ninety-six female and fifty-four male studying during the 2014-2015 educational year. Who studied in the fields of humanities, basic sciences, agriculture, technological and engineering and were randomly selected using a non-probabilistic sampling method. Then Oxford's happiness scale, the scale of Lifetrend, the scale of life meaning and questionnaire of contrastive styles were applied. The results were analyzed using descriptive indices of mean, standard deviation, statistical methods of Pearson correlation coefficient, and stepwise regression.

  Results

  The findings P<0.01 showed that the relationship between optimism, meaningfulness, and problem-focused coping strategies with happiness is positive and significant. But the relationship of the attempt to find meaning with happiness P>0.05 was not significant. The relationship of the emotion-focused coping strategy with happiness P<0.05 was negative and significant. The findings also showed that the variables of optimism and the problem-focused coping strategy explained forty-two percent of happiness.

  Conclusions

  according to the findings of this research it can be concluded that optimistic, meaningfulness and problem-focused coping strategy lead to higher-level happiness in BA students.

  Keywords: Optimism, Happiness, Coping Strategies, Meaning of Life
 • Zahra Khanlary, Fahimeh Moslemi* Pages 13-23
  Introduction

  Natural disasters cause many problems for society. Children are one of the most vulnerable groups that could face severe mental illness and are often separated from their family members and primary caregivers in this situation. Therefore, professional interventions are necessary to reduce the consequence of such situations for children. The purpose of this article is to report a social work intervention in a natural disaster.

  Case Description

   Hadi was a three years old boy who was one of the victims of the Kermanshah earthquake. As well as physical injuries, he was severely distressed and separated from his parents caused by the earthquake. His family suffered from the parents’ high conflict relationship. Hadi’s mother was hospitalized and his father refused to take care of him. Hadi received a social work intervention relying on crisis intervention approach, stress reduction techniques and IDTR. Therefore Hadi recovered his good feeling and reunified with his family.

  Conclusions

  Using the crisis intervention approach, social workers should provide appropriate services for affected people in the shortest time when disasters occur. Scientific evidence suggested that IDTR could affect children’s mental health and child protection in natural disasters.

 • Mohammadreza Mahboobi*, Mahdiye Bagheri, Gholamhossein Abdollahzade Pages 24-32
  Introduction

  The success of employment plans requires identifying and strengthening strengths and opportunities and, identifying and removing weaknesses and threats in those plans. This research has been conducted to diagnose the micro and home enterprises plans of the Imam Khomeini Relief Committee IKRC in Golestan Province.

  Methods

  This was an applied survey method research. The statistical population of the study consisted of all one thousand-nighty-one clients of IKRC in micro and home enterprise plan in 2018, in Golestan province, three hundred twenty-one of whom were randomly selected as the research sample. The research instrument was a questionnaire and its face validity was determined by reviewing the views of the faculty members and the experts of the IKRC. The content validity of the research tool was determined using content validity ratio and content validity index, in which the value of the content validity ratio was eighty-eight hundredths
  and the value of the content validity index was eighty-four hundredths. The reliability of the questionnaire by calculating the Cronbach's alpha of the strengths, weaknesses, opportunities, and threats was 0.889, 0.894, 0.818 and 0.837, respectively. Data were analyzed using the SWOT method with SPSS22 and Excel software. 

  Results

  The most important strength was using the workforce of other family members and creating a family work background; the most important weakness was insufficient information and technical skill of the clients to start the business; the most important opportunity was providing free technical and vocational training and the most important threat was imports of similar products at a lower price. 

  Conclusions

  The micro and home enterprise plans of the IKRC in Golestan Province have some weaknesses and some opportunities, henceforth; we need to utilize some strategies that seek to overcome the weaknesses of the plan to find new opportunities.

  Keywords: Diagnosing, Employment Plans, Imam Khomeini Relief Committee
 • Shekoufeh Nikneshan, Mohsen Golparvar*, Ahmad Abedi, Peiman Nasri, Fatemeh Famoori Pages 33-43
  Introduction

  Children with abdominal pain often require psychological complementary therapies, along with medical treatments, due to the combination of symptoms with psychological factors. The aim of this study was to determine the effects of resiliency based play therapy and cognitive-behavioral play therapy on abdominal pain in children with functional abdominal pain. 

  Methods

  The current study was quasi-experimental research with a pretest, posttest, follow-up and a control group. The research participants consisted of twenty-four children with functional abdominal pain aged five to ten years old in the city of Isfahan, who were selected using the purposeful sampling method. They were randomly assigned to two therapeutic groups and a control group, each group with eight children. Walker et al abdominal pain questionnaire and child and mother report were used measuring the dependent variable in pretest, posttest and follow up. The first and second groups along with medical treatments they received a treatment course on resiliency based play therapy and cognitive-behavioral play therapy in eight sessions while except regular medical treatments the control group received none. The data were analyzed using repeated-measures analysis of variance. 

  Results

  The results revealed that there was only a significant difference between resiliency based play therapy and cognitive-behavioral play therapy with the control group in abdominal pain in both forms of mother and child report. Child report F=8.91, mother report F=6.78, P <0.01. There was no significant difference P>0.05 between resiliency based play therapy and cognitive-behavioral play therapy.

  Conclusions

  Resiliency based play therapy and cognitive-behavioral play therapy has been effective in reducing the abdominal pain of children with functional abdominal pain. Therefore, these two types of treatment can be used to improve functional abdominal pain in children with this disorder at treatment centers.

  Keywords: Resiliency Based Play Therapy, Cognitive-Behavioral Play Therapy, Functional Abdominal Pain, Children, Mothers
 • Samin Farahzadi, Maryam Zabihi Poursaadati*, Mona Ehsani Pages 44-55
  Introduction

  Medication adherence has an essential role in good clinical outcome in the treatment of chronic psychotic disorders such as schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder and prevents psychiatric readmission. Medication non-adherence is prevalent among more than fifty percent of patients with chronic psychotic disorders. If a patient stops taking the medicine, the risk of relapse will increase three or five times. The purpose of this article is to report a group work intervention of social work based on Liberman model with the psycho-educational approach to increase the adherence treatment in a psychiatric hospital in Tehran..

  Case Description

   To organize a group in a psychiatric hospital, a social work student followed these stages: needs assessment, writing a proposal for organizing a group, conducting interviews with potential members, doing a pretest, conducting group work sessions and doing a posttest to evaluate the intervention.During the needs assessment, the most eight common problems among patients in the ward were identified and patients’ non-inherence to treatment was selected as the first priority for the group work. Three sessions were conducted based on the community re-entry program. Due to the characteristics of patients in the ward, the psycho-educational approach was applied. Group intervention was evaluated using a pretest and posttest designed for the community re-entry program that was conducted in individual sessions and after the last session, respectively.

  Conclusions

  According to the results from the pretest and posttest, this group intervention has been effective in learning the importance of treatment adherence in patients.

  Keywords: Adherence to Treatment, Social Group Work, Need Assessment, Community Re-entry Program, Severe Psychiatric Disorders
 • Fatemeh Mahnaz Mashayekh, Mahnaz Asgarian* Pages 56-64
  Introduction

  Intimacy is a key index in marital relationships, which is an important feature of a successful marriage. This feature refers to the existence of interactions in couples. Loss or lack of intimacy is an index of chaos in marital relationships. The present study was aimed to examine the relationship between couples' intimacy and positive thinking with cognitive flexibility in married mothers of students of Tehran. 

  Methods

  The statistical population of the present study consisted of all mothers of students of Tehran state schools, who were married at the time of the research and were between twenty-five to sixty-five years old in 2017. From whom a sample of five-hundred-four individuals was selected using a cluster multi-stage random sampling method; and questionnaires were applied. Data collection was done based on Bagarozzi couples' intimacy questionnaire, Ingram and Winski's positive thinking questionnaire, and Cognitive Flexibility Inventory (CFI). After implementing the questionnaires, the analysis of the data was done through Excel2013 and SPSS25 statistical software in two sections: descriptive and inferential by Pearson correlation test. 

  Results

  Research results showed that there was a positive significant relationship between all components of couples' intimacy except for bodily and cognitive intimacy with positive thinking P<0.05; and that there was a positive significant relationship between cognitive flexibility and the total score of positive thinking with components such as daily positive performance and positive self-assessment.

  Conclusions

  By using positive thinking training for young couples or troubled ones, and increasing their marital satisfaction, intimacy, adaptiveness, and flexibility of couples could be increased.

  Keywords: Cognitive Flexibility, Couples, Intimacy, Positive Thinking, Women