فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/01/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریدون رهنمای رودپشتی، قدرت الله طالب نیا، محمدرضا براتی صفحات 1-34

  مقاله حاضر با هدف اولویت بندی فروشگاه های زنجیره ای سازمان اتکا، براساس کلیه اطلاعات و شاخص های عملکرد مالی، تهیه و برای اولویت بندی از مدل تصمیم گیری های چند شاخصه ای استفاده شده است. در تصمیم گیری های پیچیده، بجای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی، از چندین معیار و شاخص استفاده می شود. در این تحقیق، در انتخاب مدل تصمیم گیری چندشاخصه "MADM"، از مدل جبرانی و سازشی استفاده شده است که تکنیک تعیین اولویت ترتیبی مشابه به پاسخ ایده آل و با توجه به ویژگی های سودمندی بالا است، از جمله ویژگی های این مدل، دارا بودن قواعدی است که مبادله بین شاخص ها در آن مجاز است. یعنی تغییر کاهنده در یک شاخص می تواند توسط تغییر افزاینده در شاخص دیگر جبران بشود. اقلام صورتهای مالی و نسبت های مورد استفاده در تحقیق به صورت همزمان جهت بهینگی حالت کاهنده و افزاینده دارند، این مدل، کاملا پاسخگوی اهداف تحقیق است. شاخص های انتخاب شده در اولویت بندی فروشگاه ها متضمن شاخص های دارایی ها، بدهی ها، فروش، بهای تمام شده، سودوزیان، نسبت جاری، نسبت بدهی ها، نسبت گردش کل دارایی ها، نسبت سرمایه گذاری و نسبت سود خالص است. نتایج مطالعه پس از اجرایی نمودن الگوریتم TOPSIS به کمک نرم افزار matlab، نشان می دهد که مبنای مناسبی جهت اولویت بندی ایجاد شده است.

  کلیدواژگان: الگوریتم Topsis، تصمیم گیری های چند شاخصهMADM، تصمیم گیری های چند هدفMODM، تصمیم گیری های چند معیارهMCDM، اولویت بندی، شاخص های عملکردی مالی
 • حسن الماسی صفحات 35-54

  در سال های اخیر چالش های پیش روی بانک ها و موسسات مالی انگیزه تحقیقات و مطالعات فراوانی بوده است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت حضور هرچه بیشتر و پررنگتر فن آوری های نوین در عرصه بانکداری و لزوم تلاش برای نیل به سطح کیفی و کمی ارائه خدمات مطلوب در سطح بانکداری بین الملل، امکان سنجی طراحی و پیاده سازی نرم افزار جامع بانکی در پست بانک ایران را از دید کارشناسان و مدیران مورد توجه قرار می دهد و در این راه بر تکنیک بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، حقوقی، عملیاتی و برنامه زمانی (TELOS) تکیه داشته است. تلاش این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی و پیمایشی، پاسخ به پرسش هایی مانند چگونگی و میزان مهیا بودن امکانات فنی اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمانی؛ مقایسه دیدگاه های کارشناسان و مدیران در این خصوص و اولویت بندی این عوامل می باشد. بر این اساس یافته ها نشان داد که از بعد فنی، اقتصادی، حقوقی و سازمانی شرایط مطلوبی برای طراحی و پیاده سازی نرم افزار جامع بانکی وجود دارد و در خصوص مقایسه دیدگاه مدیران و کارشناسان باید گفت که از دید مدیران، ابعاد اقتصادی و سازمانی در بیشترین و بعد حقوقی در کمترین حد، مهیاست ولی از دید کارشناسان، بعد فنی در بالاترین سطح و بعد زمانی در پایین ترین سطح فراهم است. اولویت بندی نظرات شرکت کنندگان در پژوهش در مورد فراهم بودن شرایط در زمینه های مورد بررسی به ترتیب ابعاد: فنی، سازمانی، اقتصادی، قانونی و زمانی را در بر می گیرد.

  کلیدواژگان: بانکداری الکترونیکی، فن آوری اطلاعات، پست بانک، نرم افزارجامع بانکی
 • قاسم علی بازایی، سیدعلی آقامیری صفحات 87-102

  امروزه سازمان های مختلف به دلیل غرقه شدن در دریای بی کران تجدد و نوگرایی علمی، استقبال از نواندیشی و نوگرایی درعرصه علمی و به واسطه وجود امکانات منحصر به فرد در حوزه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) رویکردی کاملا دگرگون شده را تجربه می کنند. کنکاش های مدبرانه اخیر موید نگاه سازمان ها در هزاره سوم به دو موضوع مهم یعنی جهانی سازی و فاوا است. به علاوه استفاده از محیط مجازی و انطباق سازمان ها با شرایط نوین، زمینه ساز ایجاد علوم تجارت الکترونیک، بانک داری الکترونیک و دولت الکترونیک در قالب فن آوری برتر، به واسطه شاهراه بزرگ اطلاعاتی شده است. بانک داری الکترونیک یکی از مقولات بسیار اساسی است که باید از زوایای گوناگون مورد توجه و تامل قرار گیرد. به طور مثال چنانچه موقعیت کشورمان را در اقتصاد جهانی بررسی و علل عدم تحقق اهداف آن را تحلیل نماییم، یکی از گلوگاه های اساسی، توانایی اندک در استفاده از فرصت هایی است که می تواند در کشور تحولات مثبت ایجاد کند. این موضوع زمانی بیشتر به چشم می آید که انقلاب فاوا و جهانی شدن را مرور کرده و به این بیندیشیم که جهت بیشینه کردن و دستیابی به حد قابل قبول برای حضور در اقتصاد بین الملل، باید از همه فرصت ها استفاده کرد. بنابراین باید ضمن بهره گیری از فرصت ها، تبعات منفی آن را به حداقل ممکن کاهش داد و از تبدیل فرصت ها به تهدیدها جلوگیری نمود تا امکان دستیابی به جایگاه شایسته جهانی فراهم بشود. در این مقاله ابتدا مساله مورد بحث و ضرورت پژوهش در آن بیان شد و سپس اهداف و فرضیه های پژوهش بررسی و مدل تحقیق و متغیرهای آن ارائه گردید. در ادامه ضمن مطالعه روش پژوهش و فرضیات تحلیل و نتیجه مباحث نیز ارائه شده است.

  کلیدواژگان: فن آوری اطلاعات، عملکرد سازمانی، بهره وری سازمانی و سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم
 • بررسی میزان کیفیت خدمات خودروهای دوگانه سوز بر اساس مدل رضایت وفاداری
  بهرام خیری، محمد فضلی صفحات 99-128

  در سال های اخیر مفهوم رضایتمندی مشتری توجهات زیادی را به خود جلب نموده است، در این مقاله با بررسی تجربی استفاده کنندگان از خودروهای دو گا نه سوز شهر تهران، عوامل رضایتمندی و وفاداری مشتری در قالب مدل آمریکایی رضایتمندی مشتری[1]  تشریح شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود رابطه مستقیم و مثبت بین انتظارات درک شده با متغیرهای کیفیت درک شده، ارزش درک شده و رضایتمندی مشتری و هم چنین بررسی رابطه مستقیم و مثبت میان کیفیت درک شده با ارزش درک شده و رضایتمندی مشتری ، رابطه مستقیم و مثبت میان ارزش درک شده و رضایتمندی مشتری ، رابطه مستقیم و مثبت بین رضایتمندی مشتری با وفاداری، در آخر رابطه مستقیم و منفی بین شکایات مشتری با رضایتمندی و وفاداری مشتری، از جامعه آماری استفاده کنندگان خودروهای دوگانه سوز در شهر تهران نمونه ای به حجم 267 نفر به روش تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه استاندارد فورنل2 که پایایی آن توسط آماره آزمون فیشر و روایی آن به کمک آماره آزمون استقلال مورد تایید قرار گرفت، اطلاعات لازم استخراج گردید. نتایج آزمون استقلال حاکی از آن است که متغیرهای انتظارات درک شده، کیفیت درک شده، ارزش درک شده، به طور مستقیم و مثبت با رضایتمندی مشتری رابطه داشته است. ضمن اینکه متغیر رضایتمندی مشتری با متغیر وفاداری به طور مستقیم و مثبت و با شکایت مشتری به طور مستقیم و منفی رابطه داشته است و در آخر بر اساس معادله ارائه شده میزان شاخص رضایت مشتری محاسبه گردید.

  کلیدواژگان: خودروهای دوگانه سوز، رضایت مشتری، شاخص آمریکایی رضایت مشتری
 • احمد ودادی، جعفر بیک زاد، اعظم دشتی رحمت آبادی صفحات 103-124

  تجربه جوامع پیشرفته نشان می دهد که این جوامع تنها پس از اصلاحات اجتماعی و سیاسی همه جانبه از جمله ایجاد دولت های مدرن، اصلاح ساختارهای اداری، شکل دهی سازمان های نوین همراه با توسعه منابع انسانی و بخش خصوصی و گسترش مشارکت بخش غیردولتی در انجام خدمات اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و خدماتی...؛ توانسته اند سطح زندگی مردم را بالا برند. در ایران نیز در راستای تحول اداری و رشد بخش خصوصی اقداماتی صورت گرفته و در برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز بدان اشاره شده است. در سال 1381 هیئت دولت برنامه هفتگانه ای را تحت عنوان تحول در نظام اداری کشور به تصویب رساند که یکی از این برنامه ها "منطقی نمودن اندازه دولت" بود. دستگاه های اجرایی، زمان اجرای این برنامه ها با مشکلات و موانع خاصی روبرو شدند. هدف تحقیق حاضر بررسی همین موانع براساس نظریه قدرت- کنترل جان چایلد است. به این منظور تدابیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قالب چهار برنامه دسته بندی شد. برای هر برنامه، براساس مطالعه اسناد، مدارک و کسب نظر خبرگان، شاخص هایی تعریف و براساس شاخص های تعیین شده، پرسشنامه ای ماتریسی تنظیم گردید و پس از سنجش روایی و پایایی در اختیار 60 نفر از خبرگان قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات بدست آمده، طبقه بندی و تحلیل آن با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های خی دو، فریدمن و ویل کاکسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، موانع اثر گذار به ترتیب اهمیت عبارت است از:صاحبان قدرت در سازمان های دولتی؛ ناهمسویی منافع تصمیم گیرندگان و سازمان؛ ائتلاف حاکم؛ تصمیمات شهودی افراد و سازمان ها.

  کلیدواژگان: منطقی سازی اندازه دولت، تصمیمات شهودی، ائتلاف حاکم
 • حمیدرضا سعیدنیا، حسین نزاکتی، رامین اشعری صفحات 127-145

  با عمومیت یافتن شبکه سراسری جهانی (www)، شرکت ها برای حضور در این شبکه تلاش می کنند. اما بسیاری از آنها نمی دانند که چگونه حضور آن ها در تارنما (web) می تواند اثربخش باشد، یا چگونه می توانند اثربخشی تارنمای خود را افزایش دهند؟ شرکت های ارائه کننده خدمات بازاریابی نیز از این مقوله مستثنی نبوده اند. در این پژوهش با مطالعه عملکرد 136 نفر از مدیران شرکت های ارائه کننده خدمات بازاریابی استان تهران، با استفاده از مدل لیین و همکاران[1]، افزایش اثربخشی تارنمای این شرکت ها با استفاده از نتایج بدست آمده به ترتیب زیر توصیه می شود: الف)آشنایی هرچه بیشتر کارکنان شرکت با کاربردهای جهانی تارنما در راستای ایجاد نگرش مفید بودن تارنما برای رسیدن به اهداف و استراتژی های بازاریابی. ب) تقویت تعامل بین واحد بازاریابی و سیستم های  اطلاعات مدیریت. سایر یافته های این پژوهش، اولویت بندی متغیرهای مطرح شده در مدل لیین و همکاران است.

  کلیدواژگان: شبکه سراسری جهانی، شرکت های ارائه کننده خدمات بازاریابی، بازاریابی اینترنتی
 • بهروز قاسمی، حمیدرضا چتری صفحات 147-164

  امروزه نفت بعنوان عاملی برای کسب قدرت و اعتبار برای کشورهای دارنده آن و یا کشورهایی است که بر ذخایر نفتی جهان کنترل دارند. اساسا داستان نفت با رقابت و منازعه قدرت‌های مختلف برای کنترل منابع نفتی جهان در هم آمیخته است. این رقابت‌ها و منازعات، بسیاری از تحولات سرنوشت‌ساز در صحنه جهان را رقم زده است. مقاله حاضر با عنوان " تحلیل استراتژیک محیط برونی صعنت نفت " (با نگرش مدیریت استراتژیک) بدنبال ارائه و ایجاد انگیزش در مدیران در استفاده از برنامه‌ریزی استراتژیک، برای آینده صنعت نفت می‌باشد. شناخت محیط خرد خارجی و عوامل موثر آن، طراحی چشم انداز مطلوب، تبیین استراتژی‌هایی برای ایجاد تحرک سریع و منعطف، داشتن سازمانی چابک و نو آور، شناخت استراتژی‌های رقبا و عرضه کنندگان و بررسی نوع برخورد با مشتریان بعنوان یک اهرم مهم و حیاتی در صنعت نفت و شناخت فرصت‌ها و دور کردن تهدیدات باعث خواهد شد که مدیران و تصمیم گیرندگان در هر صنعت بخصوص در صنعت نفت را برای تسهیل عبور به سمت آینده‌ای روشن و مطلوب و ایجاد تغییر نگرشی در مدیران در استفاده از برنامه‌ریزی استراتژیک بعنوان یک موتور محرک و الزام آور در پیشرفت و شکوفایی این صنعت کمک نماید. نتایج مقاله، شواهدی را با توجه به شدت تاثیر گذاری هر یک از عوامل محیط خرد خارجی (مشتریان، رقبا و عرضه کنندگان) در صنعت نفت بیان نموده است. با مشاهده نتایج مقاله می توان اذعان کرد که اولویت بندی و درجه اهمیت هر یک از سه عامل با یکدیگر متفاوت و دارای اختلاف معنی دار می باشد. به عبارتی دیگر فرصت‌ها و تهدیدات محیط خرد صنعت نفت تحت تاثیر هر یک از این ابعاد از خود واکنشی ویژه و متفاوت ارائه می کند. این به نحوی است که مشتریان با اولویت اول بیشترین تاثیر را در تهدیدزایی صنعت نفت دارند و در گام بعدی رقبا و در گام سوم عرضه کنندگان در خطرآفرینی تاثیر گذار می باشند.

  کلیدواژگان: استراتژی، مدیریت استراتژیک، محیط خرد، فرصت، تهدید، صنعت نفت
 • حسین صفرزاده، وحیدرضا میرابی، رامین رضایی صفحات 167-184

  تحقیق حاضر با هدف بررسی مولفه های موثر بر افزایش وفاداری اعضای کانال توزیع، با تاکید بر پخش مویرگی (خرده فروشان)، انجام شده است. براساس مبانی نظری تحقیق، مولفه های «در دسترس بودن کالا»، «زمان تحویل کالا»، «سود اعضای کانال توزیع»، و «پشتیبانی اعضای کانال توزیع» به عنوان عوامل اصلی موثر بر افزایش میزان وفاداری خرده فروشان طی چهار فرضیه فرعی، مورد تحلیل قرارگرفته است. روش تحقیق برحسب هدف، کاربردی و ارزیابی و براساس روش، توصیفی پیمایشی مقطعی است. جامعه تحقیق، خرده فروشان مواد غذایی، آرایشی بهداشتی و شیرینی و شکلات واقع در سطح شهر تهران بوده اند. تعداد کل نمونه آماری 150 خرده فروش درنظر گرفته شده است. برای اینکه نمونه آماری، مناسب و معرف جامعه آماری تحقیق باشد، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است.به منظور جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه «محقق ساخته» استفاده شد و روایی محتوایی سوالات و پایایی پرسشنامه با مطالعه اولیه و بررسی و انجام اصلاحاتی با به کارگیری آن درگروه نمونه و نهایتا با اندازه گیری آلفای کرونباخ، مورد سنجش و تایید قرارگرفته است. تفسیر نتایج آزمون حاکی از آن است که خرده فروشان نسبت به انجام به موقع تعهد شرکتهای پخش در رابطه با زمان تحویل کالاهای مورد درخواست آن ها حساس اند و انتظار دارند تا کالا دقیقا مطابق زمانبندی به آنان تحویل شود. خرده فروشان از نحوه پشتیبانی شرکت های پخش در ارتباط با تامین کالاهای جدید و رفع کمبودهای صنف خرده فروشی رضایت کافی ندارند و سیاست های پشتیبانی، انگیزشی و اطلاع رسانی فعلی شرکت های پخش را در افزایش میزان وفاداری خود کافی نمی دانند. همچنین بسیاری از خرده فروشان میزان سودآوری کالاها را عامل مهمی در افزایش میزان وفاداری خود می دانند.

  کلیدواژگان: پخش مویرگی، مزیت رقابتی، آمیخته بازاریابی، الگوبرداری