فهرست مطالب

مجله عمران و پروژه - پیاپی 5 (مهر 1398)
 • پیاپی 5 (مهر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شبنم علی حسنی*، احمد عدالت پناه صفحات 11-22

  چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر تاثیر عوامل خارجی بر مدیریت ریسک در شرکت های عمرانی (مطالعه موردی در استان هرمزگان) می باشد. روشتحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل مهندسان شاغل در پروژه های فعال، متخصصین و افراد صاحب نظر در استان هرمزگان که مجموعا تعداد آنها برابر با 120 نفر می باشند، با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماری کلیه افراد به صورت تمام شماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند اما در پیگیری های متعدد تعداد 114 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری گردید که مورد بهره برداری آماری قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه 36 سوالی که توسط خاکسار و همکاران ساخته و اعتباریابی شده بود. جهت تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون های رگرسیون تک متغیری و آزمون فریدمن از طریق نرم افزار SPSS/23 استفاده شد. نتایج نشان داد نشان داد که عوامل خارجی بر مدیریت ریسک شرکت های عمرانی تاثیرگذارند و اختلاف معناداری بین میانگین رتبه های گویه های عوامل خارجی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک در شرکت های عمرانی وجود داشت. بالاترین میانگین رتبه مربوط به گویه های عامل« ساخت» و پایین ترین رتبه مربوط به گویه های عامل « موقعیت کار » بود. در واقع عوامل خاجر به ترتیب: عامل ساخت، عامل اقتصادی و مالی، عامل اداری و سازمانی، عامل اجتماعی و فرهنگی، عامل فنی و تکنولوژیکی و عامل موقعیت کار بر مدیریت ریسک در شرکت های عمرانی تاثیرگذار بودند.

  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، شرکت های عمرانی، عوامل خارجی، استان هرمزگان
 • محمد محمد پور* صفحات 23-37

  پیشرفت جوامع بشری و ازدیاد جمعیت،باعث به وجود آمدن نیاز روز افزون به ایجاد ساختمانها و تاسیسات بزرگ و پیچیده تر گردیده ودرنتیجه لزوم تشکیل تیمها و ساختارهای انجام پروژه(PDS) را ضروری نموده است. ازدیاد طرفهای درگیر در پروژه و تغییرات در تقسیم ریسک بین آنهاو همچنین تضاد منافع و تعارض ایجاد شده بین حقوق ایشان منجر به بروز ادعا (claim) گردیده است. در نوشته حاضر سعی شده است ضمن ارائه تعریف خلاصه از ادعا و پایه های حقوقی آن به طور ویژه به منشاء کارفرمایی ادعا های پیمانکاران پروژه های ساختمانی بر اساس متون موجود در ادبیات عمرانی ایران و جهان پرداخته ، نتایج حاصله را مورد تحلیل قرار داده و به الویت بندی عوامل ایجاد کلیم (با منشاء کارفرمایی)بپردازیم. ضمنا فرآیند رسیدگی ادعاهای ایجاد شده مورد مطالعه قرار گرفت و پس از بررسی مشخص گردید که بیشترین فراوانی و شدت اثردر بین عوامل ایجاد کلیم مربوط به درخواست تغییرات از سوی کارفرما بوده و بعد از آن عوامل کارهای اضافی ایجاد شده و تاخیرات، در مقامهای بعدی قرار دارند. در بین راه ه های بررسی و رسیدگی به ادعای مطرح شده از سوی پیمانکاران (حل و فصل اختلاف) بهترین راه مذاکره تشخیص داده شد و میانجیگری ، حکمیت و مراجعه به مراجع قضایی در رتبه های بعدی قرار دارند و تنها درصد کمی (حدود 6 درصد) از اختلافات از طریق دادگاه حل و فصل گردیده اند.

  کلیدواژگان: ادعا، مدیریت ادعا، قرارداد، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، گزارش ضرر و زیان، حقوق پیمان، تاخیرات
 • حسام شوشتریان صفحات 38-44

  EPC براساس یک تعریف کلی شامل سه بخش عمده طراحی و مهندسی (engineering) تامین کالا (procurement) و ساخت (construction) می باشد. در واقع پروسه اداره کردن ، تحویل بموقع ، هزینه پیش بینی شده می باشد. از ویژگی های عمده اجرای پروژه ها به روش EPC کاهش زمان کلی اجرا و افزایش سود پروژه ها بوده است با توجه به این که امروزه بخش عمده سرمایه هر کشور، به خصوص کشورهای درحال توسعه به پروژه های عمرانی و زیربنایی آن اختصاص دارد و یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژه های عمرانی آن محسوب می گردد. موفقیت یک پروژه از بزرگترین و مهمترین اهداف و دغدغه های مدیران و کلیه افراد درگیر در یک پروژه می باشد که به نوعی وحدت بخش تلاش و کوشش تمام اعضای تیم پروژه است . هدف تحقیق بررسی عوامل موفقیت و یا عدم موفقیت در یک پروژه در پروژه های عمرانی به دلیل ماهیت پویا و متغیر صنعت ساخت در مراحل مختلف اجرای پروژه از حساسیت بیشتری برخوردار است لذا با بررسی مزایا و معایب قراردادهای عمرانی و انطباق آن با شرایط پروژه قبل از گزینش آن، اهمیت ویژه ای دارد. تاثیر مسستقیم نوع قرارداد بر میزان موفقیت و یا شکست هر پروژه امری واضح است که با مطالعه و تحقیق مناسب قبل از عقد قرارداد می توان از تاثیر مثبت آن بهره برد .

  کلیدواژگان: موفقیت، عدم موفقیت، قراردادهای عمرانی، پروژه
 • سمیه سیروس پور، منصور پرویزی*، محسن زاهدآقایی صفحات 45-57

  در این مقاله هدف اصلی اصلاح فرمولاسیون مدل هذلولی بر اساس تحقیقات انجام شده می باشد؛ به طوری که معایب موجود در مدل رفع شده و مدل با نتایج تجربی انطباق بیشتری داشته باشد. این مدل به عنوان مدل دانکن و چانگ شناخته می شود. یک مدل دو پارامتری برای بدست آوردن منحنی تنش-کرنش آزمایش سه محوره است. رابطه هذلولی که بیانگر مشخصه های ایده آل از خاک است، دارای مزایایی مانند استفاده از مدل بدون نیاز به برنامه های آزمایشی گسترده، قابل اجرا بودن مدل برای برنامه های رایانه ای و... می باشد. نتایج نشان می دهد که با وجود همه تلاش هایی که در زمینه رفع کاستی های این مدل انجام شده است این مدل قادر به پیش بینی رفتار پلاستیک خاک های نیمه اشباع نمی باشد. از محدودیت های این مدل می توان به مناسب نبودن روابط مدل هذلولی برای تحلیل مرحله ای که ناپایداری خاک وجود دارد، مفید نبودن روابط در شرایط تغییر حجم خاک وتجربی بودن ضرایب مورد استفاده در روابط اشاره کرد. روابط هایپربولیک برای حل مسائل مختلفی در زمینه ژئوتکنیک و مهندسی مفید و کاربردی است؛ زیرا مقادیر عددی پارامترهای مدل هذلولی از نتایج آزمایشگاهی قابل استخراج است و همه روابطی که برای خاک های زهکشی شده استفاده می شود، قابلیت کاربرد برای خاک های زهکشی نشده و تحکیم نیافته را داراست؛ همچنین مقادیر متعددی از پارامترها برای انواع خاک ها در طول 30 سال گذشته مورد آزمایش و استخراج قرار گرفته است. در نتیجه می توان از منبع قابل توجهی برای مقایسه و تفسیر نتایج بدست آمده در هر پروژه ای استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مدل هذلولی، خاک های غیراشباع، مدل الاستیک غیرخطی، مدل دانکن و چانگ، مدل الاستیک
 • علی قربانی*، امین قربانی صفحات 58-70

  با توجه به گسترش روز افزون صنعت ساختمان در ابعاد مختلف، استفاده از ایده های نو و جدید در کیفیت و نحوه اجرا، انتخاب مصالح و... از ملزومات این پیشرفت ها می باشد. لذا براساس نیاز کشور به توسعه روش های نوین با استفاده از مصالح توانمند، استفاده از بتن مسلح به الیاف HPFRCC در جهت مقاومسازی، مورد توجه واقع شده است. از آنجایی که HPFRCC یک مصالح نسبتا جدید است در این تحقیق بنا بر آن است تا تاثیر HPFRCC بر عملکرد سازهای تیرهای بتن مسلح به واسطه تست همزمان نمونه های مقاوم سازی شده و نمونه ی فاقدسازی، همراه با و بدون الیاف پلیپروپیلن با مقایسه بین نتایج حاصل از آزمایش مورد بررسی واقع گردد. در این راستا یک تیر مرجع و چهار تیر مقاوم سازی شده با یک لایه نازک HPFRCC در قسمت تحتانی تیرها با همراه با الیاف پلیپروپیلن، تحت آزمایش چهار نقطه ای خمش خالص قرار گرفته و تاثیر مقاوم سازی بر پارامترهایی نظیر ظرفیت خمشی، شکل پذیری، جذب انرژی و... مورد بررسی و مقایسه واقع می گردد. براساس کارهای آزمایشگاهی بر روی نمونه های مورد نظر، نتایج کمی و کیفی متعدد حاصل شد. از جمله این نتایج می توان به قیاس ظرفیت خمشی و شکل پذیری نمونه ها اشاره نمود. اثر مقاوم سازی بر شکل پذیری نمونه ها به مراتب بیش از ظرفیت خمشی می باشد، به گونه ای که حداکثر افزایش در ضریب شکل پذیری ناشی از مقاوم سازی 41 درصد بوده، حال آنکه این عدد در بحث ظرفیت خمشی به 32 درصد محدود می گردد.

  کلیدواژگان: مقاوم سازی، رفتار خمشی، شکل پذیری، HPFRCC
 • علی قربانی*، امین قربانی صفحات 71-80

  تشکیل ترکهای ریز چندگانه مشخصه اصلی تامین شکلپذیری مصالح HPFRCC است. در این تحقیق نیروی ترک خوردگی در تیرهای مقاوم سازی شده با HPFRCC نسبت به تیر مرجع مورد مقایسه قرار گرفت. در این راستا یک تیر مرجع و چهار تیر مقاوم سازی شده با یک لایه نازک HPFRCC در قسمت تحتانی تیرها ، تحت آزمایش چهار نقطه ای خمش خالص قرار گرفته و در نهایت تاثیر مقاوم سازی بر نیروهای حاصله مورد بررسی و مقایسه واقع می گردد. در تیر بتنی مرجع، ترک ها با نرم شوندگی منحنی تنش- کرنش کششی همراه شده و ظرفیت باربری سازه با افزایش ترک ها کاهش می یابد. لذا تکیه بر آرماتور برای حفظ سازه ضروری است. اما در تیرهای با لایه تحتانی HPRFCC میکروترک ها باعث ورود مصالح به مرحله سخت شوندگی شده و ظرفیت باربری بالا می رود. که این افزایش در نمونه های با الیاف بیشتر محسوس تر می باشد.

  کلیدواژگان: مقاوم سازی، بتن، ترک خوردگی، HPFRCC
|
 • Shabnam Alihassani *, Ahmad Edalatpanah Pages 11-22

  The main purpose of the present study is to investigate the impact of external factors on risk management in construction companies (case study in Hormozgan province). The research method was descriptive correlational. The statistical population includes engineers working on active projects, specialists and experts in Hormozgan province with a total of 120 people, Due to the limited number of the statistical population, all individuals were considered as the sample, but in multiple follow-up, 5 completed questionnaires were collected and statistically exploited. The research tool was a 36-item questionnaire developed and validated by Khaksar et al. One-way regression and Friedman tests were used to analyze the research hypotheses through SPSS / 23 software. The results showed that external factors influence the risk management of construction companies and there was a significant difference between the mean ratings of external factors affecting risk management in construction companies. The highest mean score was for the construct items and the lowest was for the job position items. In fact, the factors of tenure were: construction factor, economic and financial factor, administrative and organizational factor, social and cultural factor, technical and technological factor and job position factor in risk management in construction companies.

  Keywords: Risk Management, Construction Companies, Foreign Factors, Hormozgan province
 • mohammad mohammad pour* Pages 23-37

  The advancement of human societies and the increase in population have led to the increasing need for larger and more complex buildings and facilities. Consequently, it is necessary to form PDS teams and structures. Increased involvement of project stakeholders and changes in risk sharing and conflict of interest and conflict between their rights has led to claims. The present article attempts to provide a summary of claims and legal bases, in particular the employer claims of construction project contractors based on existing literature in Iran and the world, analyze the results and. Prioritize factors for climate (of employer origin) . In addition, the process of dealing with claims was studied and after examination it was found that the most frequent and severely influenced factors for claim were related to the client's request for changes, followed by additional work factors and delays. Among the ways to deal with the claim made by the contractors was the best way to negotiate. Jurisdiction and referral are next, with only a small percentage of disputes settled through the court. (Almost 6%)

  Keywords: Claim, Contracts, payment methods, client, delays, tender documents
 • Hesam Shoushtarian * Pages 38-44

  The EPC is, by definition, comprised of three major parts: engineering, procurement, and construction. In fact, the process of handling, timely delivery, is the anticipated cost. One of the main features of EPC project implementation has been to reduce overall project execution time and increase project profits, since today most of the capital of any country, especially developing countries, is devoted to its development and infrastructure projects and one of the factors of economic growth and development of any society is the success of its development projects.Success of a project is one of the biggest and most important goals and concerns of executives and everyone involved in a project, which is a unifying effort of all project team members. Investigating the success or failure factors of a project in construction projects is more sensitive due to the dynamic and changing nature of the construction industry at different stages of project implementation.Therefore, it is important to consider the advantages and disadvantages of civil engineering contracts and their compliance with project conditions before selecting them. The direct impact of the type of contract on the success or failure of any project is clear which can be used by studying and researching well before the contract.

  Keywords: Success, Failure, Construction Contracts, project
 • somayeh sirouspour, Mansour Parvizi *, Mohsen Zahed aqae Pages 45-57

  The present study has mainly focused on the modification of the hyperbolic model formulation so that the shortcomings of the said model can be corrected and more conformity with the experimental results can also be provided. This model, also known as Duncan-Chang model, is a two parameter model for obtaining the stress-strain curve of the triaxial test. The hyperbolic model which is indicative of the ideal characteristics of the soil is particularly advantageous in that it does not require the presence of extensive test programs and can easily be implemented through computer programs. As the results show, although numerous studies have already been carried out to address the model shortcomings, this model fails to predict the plastic behavior of the subsaturated soils. Among the shortcomings of the said model are the insufficiency of the hyperbolic model relations for the analysis of the stage related to the soil instability, uselessness of the relations in case of soil volume variation, experimental nature of the used coefficients in the relation. Hyperbolic relations are useful in solving different problems of engineering and geotechnics since numerical values of hyperbolic model parameters can be extracted from the experimental results and all the relations that are used for the drained soils can also be applied to non-drained and unstable soils. Furthermore, numerous values of parameters have been tested and utilized for different kinds of soil over the past thirty years. Therefore, a rich source is available for comparison and interpretation of the obtained results from different projects.

  Keywords: Hyperbolic Model, Unsaturated soils, nonlinear elastic model, Duncan-chang model, elastic Model
 • Ali Ghorbani *, Amin Ghorbani Pages 58-70

  Since HPFRCC is a relatively new material, this study aimed to investigate the impact of HPFRCC on the performance of reinforced concrete beams by simultaneous testing of reinforced and non-reinforced specimens, with and without polypropylene fibers, by comparing the results of the test case. Investigate.

  Keywords: strengthening, Bending Behavior, Ductility, HPFRCC
 • Ali Ghorbani *, Amin Ghorbani Pages 71-80

  In this study, the cracking force in HPFRCC reinforced beams was compared to reference beams. In this regard, a reference beam and four beams reinforced with a thin layer of HPFRCC in the lower part of the beams were subjected to four-point pure bending experiment and finally the impact of reinforcement on the resulting forces is investigated and compared. In the reference concrete beam, the cracks are coupled with the tensile stress-strain curvature softening and the structural bearing capacity decreases with increasing cracks. Therefore, relying on reinforcement is essential to maintain the structure. However, in the lower layer beams of the HPRFCC the microtracks allow the material to enter the hardening stage and increase the bearing capacity. This increase is more noticeable in specimens with more fibers.

  Keywords: retrofitting, Concrete, Cracking, HPFRCC