فهرست مطالب

زیست شناسی کاربردی - سال سی و دوم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال سی و دوم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • طراحی و ساخت سامانه الکترومغناطیس کننده با نانو فیلترهای موثر به منظور افزایش تولید و کاهش آلودگی زیست محیطی در آبیاری محصولات کشاورزی
  شاهین شرف الدین شیرازی*، منصور نجاتی جهرمی، مهدی سیمیاری صفحات 5-20
  آب عنصر حیاتی برای بقا و حفظ کیفیت و منابع آن برای هر کشوری حائز اهمیت است. به منظور بررسی اثر میدان مغناطیسی و نانو فیلتر بر آب آبیاری بر برخی صفات رشدی گیاه گوجه فرنگی شامل روز تا جوانه زنی، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، ارتفاع گیاه، طول ریشه چه، وزن تر و خشک، رنگیزه های فتوسنتزی و میزان جذب عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و آهن در برگ ها، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با دو سطح میدان مغناطیسی، چهار سطح نانو فیلتر و سه سطح گردش آب صورت گرفت.به طور کلی نتایج نشان داد که میدان مغناطیسی اثر مطلوبی بر صفات مورد بررسی داشت و نانو فیلتر اثر کم تری از خود نشان داد. در اثر متقابل عوامل نیز میدان مغناطیسی موثرتر واقع گردید. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، دستگاه مغناطیس کننده ساخته شد که این دستگاه نیاز به مصرف کودهای شیمیایی را تا حد زیادی کاهش می دهد و از اثرات سوء زیست محیطی آنان می کاهد.
  کلیدواژگان: آب، آلودگی زیست محیطی، صفات رشدی، میدان مغناطیسی، نانو فیلتر
 • مقایسه ی ترکیبات شیمیایی عضله ماهی تیلاپیای وارداتی(Oreochromis niloticus) با عضله ماهی قزل آلای پرورشی(Oncorhynchus mykiss) استان خوزستان
  فاطمه نقیبی*، ابوالفضل عسکری ساری صفحات 21-40
  این تحقیق به منظور مقایسه ی میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، خاکستر و رطوبت در گونه های مختلف ماهی تیلاپیای وارداتی(Oreochromis niloticus) و قزل آلای پرورشی  (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. نمونه های ماهی از بازار ماهی فروشان اهواز تهیه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS17، آزمون دانکن و آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) انجام شد که وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح 95 درصد (P=0.05)تعیین گردید. میزان کربوهیدرات در عضله ی هر دو نمونه  ماهی مورد مطالعه در این تحقیق    59/1 ±  72/2  و میزان فیبر غیر قابل سنجش و صفر بود. بالاترین میزان پروتئین، چربی، خاکستر به ترتیب     14/22  ،   76/6    ،   8/3   گرم در 100 گرم وزن خشک بود. بالاترین میزان رطوبت نیز   6/75   درصد بود. بالاترین میزان پروتئین و چربی در ماهی قزل آلای  پرورشی و بالاترین میزان خاکستر و  رطوبت در ماهی تیلاپیای وارداتی  بود. میزان خاکستر و پروتئین بین ماهی تیلاپیای وارداتی و قزل الای پرورشی اختلاف معنی داری  نداشت 0.05≤P)، اما میزان  چربی و رطوبت اختلاف معنی داری  داشت (0.05  P<).
  کلیدواژگان: تیلاپیای وارداتی، قزل آلای پرورشی، عضله، ترکیبات شیمیایی، پروتئین
 • بررسی بیان ژن rus باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans تیمار شده با اشعه UV در فرایند فروشویی میکروبی اورانیوم
  فائزه فاطمی*، ملوس شیدایی، رضا حاج حسینی صفحات 41-53
  باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans از مهمترین باکتری های شرکت کننده در فرآیند فروشویی میکروبی اورانیوم بوده که در آن، آهن فریک به عنوان یک پذیرنده الکترون عمل کرده و U+4 نامحلول را به U+6 محلول، تبدیل می کند. در مطالعه حاضر، باکتری دخیل در فرآیند فروشویی میکروبی اورانیوم با استفاده از اشعه UV در سه دوز 60، 120 و 180 ثانیه جهش داده شد. باکتری ها در حضور غلظت های مختلف سنگ اورانیوم قرار داده شده و بازده فروشویی میکروبی آنها بررسی گردید. سپس، در توالی های 24 ساعته میزان استخراج اورانیوم، تغییرات pH و Eh آنها اندازه گیری شد.نهایتا، بیان ژن rus باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans جهش یافته و وحشی در حضور چگالی پالپ های مختلف با استفاده از روش Real time PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایشات نشان می دهد تغییرات Eh، pH و استخراج اورانیوم در فرآیند فروشویی میکروبی توسط باکتری های جهش یافته و وحشی با چگالی پالپ بالای سنگ نسبت به باکتری های کشت یافته با چگالی پالپ پائین تر به تاخیر افتاده است. نتایج حاصل از بررسی بیان ژن rusباکتری جهش یافته و وحشی در غلظت های مختلف کانسنگ نشان داد که جهش و غلظت سنگ بر روی بیان ژن مذکور موثر بوده است. به عبارتی دیگر می توان اذعان داشت که تغییرات بیان ژن rus عامل تاثیر گذاری بر فعالیت باکتری در استخراج اورانیوم با افزایش چگالی پالپ، می باشد.در تحقیق حاضر، باکتری بومی تا 50٪ کانسنگ معدن سازگار شده که مقدار بسیار قابل توجهی در فرایند فروشویی میکروبی اورانیوم می باشد.
  کلیدواژگان: فروشویی میکروبی اورانیوم، Acidithiobacillus ferrooxidans، ژن rus، Real time PCR
 • حفاظت انجمادی بذر گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) به روش Vitrification
  مهدی کاکایی*، محسن منصوری صفحات 54-62
  در این تحقیق، حفاظت انجمادی به روش شیشه ای شدن بذر کنجد با دو نوع محلول حفاظت کننده PVS2 و  PVS3در هفت سطح زمانی (20، 40، 60، 80، 100، 120 و 140 دقیقه) صورت پذیرفت. این آزمون به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) با دو فاکتور محلول حفاظت کننده (دو سطح) و سطوح زمانی (هفت سطح) و سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای زمان تیمار و نوع محلول جهت سه صفت درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه در سطح احتمال یک درصد (P<0.01) معنی دار مشاهده گردید. اثر متقابل زمان تیمار در نوع محلول برای صفت طول ریشه چه و طول ساقه چه در سطح احتمال یک درصد (P<0.01) و برای صفت درصد جوانه زنی در سطح احتمال پنج درصد (P<0.05)معنی دار بود. بطورکلی نتایج تجزیه واریانس، نوع محلول حفاظت کننده و سطوح زمانی تیمار در فرآیند شیشه ای شدن و حفاظت انجمادی گیاه کنجد در شاخص های مورد ارزیابی را موثر نشان داد.
  کلیدواژگان: روغن، مواد ضدانجماد، شیشه ای شدن
 • جداسازی و شناسایی باکتری تولید کننده آنزیم ال-آسپاراژیناز برون سلولی فاقد خاصیت گلوتامینازی از خلیج فارس
  سالومه شعاعی نایینی*، غلامحسین ابراهیمی پور، سید امید رعنایی سیادت، بیژن بمبئی صفحات 65-80
  آنزیم ال-آسپاراژیناز کاربردهای مختلفی در پزشکی و صنایع غذایی دارد. به دلیل ایجاد برخی عوارض جانبی  به دلیل فعالیت نامطلوب گلوتامینازی؛ تلاش برای یافتن منابع میکروبی جدید تولید کننده آنزیم فاقد فعالیت گلوتامینازی ادامه دارد. هدف مطالعه حاضر جداسازی باکتری تولید کننده آنزیم ال-آسپاراژیناز نوع دوم، فاقد خاصیت گلوتامینازی از آب خلیج فارس و اندازه گیری میزان آنزیم  و شرایط افزایش آن میباشد. جهت بررسی تولید آنزیم آسپاراژیناز برون سلولی، باکتریهای خالص جداسازی شده  از آب  دریا در محیط  M9 حاوی فنل رد و آسپاراژین کشت داده شد . به منظور بررسی خاصیت گلوتامینازی باکتریهایی که تست آسپاراژینازی مثبت داشتند در محیط M9  دارای گلوتامین و فنل رد کشت داده شد. جهت شناسایی جدایه باکتریایی دارای خاصیت آسپاراژینازی مثبت و خاصیت گلوتامینازی منفی از روش های مورفولوژی، بیوشیمیایی و توالی یابی  S rDNA 16 استفاده شد. ارزیابی  فعالیت آنزیمی ال- آسپاراژیناز طبق روش رنگ سنجی انجام گرفت. تاثیر القای بی هوازی در میزان فعالیت آنزیم ال- آسپاراژینازی II با کشت در دو شرایط هوادهی و بدون هوادهی بررسی شد.  نتایج مطالعه نشان داد که جدایه باکتری، Rhizobium nepotum strain SHN1 می باشد. فعالیت آنزیم آسپاراژینازی این باکتری معادل  0.467 U/mL و فعالیت ویژه آنزیمی آن  IU/mg 0.015  بدست آمد. این فعالیت در شرایط القا بی هوازی بیش از 50 درصد افزایش داشت. نتایج حاکی از آن بود که فلور میکروبی  آبهای خلیج فارس میتواند منبع مناسبی برای تولید آنزیم ال - آسپاراژیناز دارای خاصیت ضد سرطانی و فاقد فعالیت گلوتامینازی باشد.
  کلیدواژگان: آنزیم ال- آسپاراژیناز، Rhizobium nepotum، گلوتامیناز
 • مطالعه تنوع زیستی گونه های گیاهی آوندی در منطقه حفاظت شده بیدوئیه بردسیر کرمان
  شیرین شکیب، مجید شریفی تهرانی*، زهرا حسن آبادی صفحات 90-118

  منطقه حفاظت شده بیدوئیه بردسیر با مساحت 155383 هکتار و حداکثر ارتفاع 2734 متر از سطح دریا، در 45 کیلومتری جنوب شرقی کرمان واقع شده است. بررسی فلور این منطقه نشان داد که 125 گونه گیاهی، 102 جنس و 32 تیره از گیاهان آوندی در این منطقه می رویند. مهم ترین تیره های گیاهی از نظر تعداد گونه در این منطقه عبارتند از: Chenopodiaceae، Brassicaceae و Asteraceae و مهم ترین جنس ها، Astragalus، Nepeta، Euphorbia، Tamarix و Salsola می باشند. بیشترین گونه های گیاهی این منطقه دارای شکل رویشی تروفیت (41 درصد) و همی کریپتوفیت (26 درصد) هستند و عناصر ایرانو-تورانی (75 درصد) بیشترین گونه های حاضر در پوشش گیاهی منطقه را تشکیل می دهند. تحلیل چند متغیره داده های فلوریستیک وجود سه خوشه از فلورهای محلی را نشان داد که در آن قرابت های فلوریستیک مناطق با فواصل جغرافیایی آنها مرتبط می باشد.

  کلیدواژگان: بردسیر، بیدوئیه، تنوع زیستی، فلور، کرمان
 • اثر تنش شوری بر ارقام برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله گیاهچه ای و زایشی تحت شرایط کشت هیدروپونیک
  فرزین سعیدزاده*، رضا تقی زاده صفحات 119-136
  بر روی ارقام برنج دو آزمایش جداگانه در مرحله گیاهچه ای و زایشی به ترتیب در شرایط آزمایشگاهی و اتاقک رشد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (فاکتور اول 10 سطح شوری و فاکتور دوم 10 ژنوتیپ برنج) در سه تکرار اجرا شد. بر اساس نتایج، با افزایش سطوح شوری، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه و مقدار پتاسیم برحسب درصد ماده خشک کاهش و مقدار سدیم اندام، افزایش و در مرحله رشد زایشی، ارتفاع بوته، تعداد پانیکول، تعداد دانه پر در پانیکول و وزن دانه پر در پانیکول کاهش یافت. تجزیه خوشه ای بر مبنای صفات مورد بررسی در مرحله زایشی، ارقام مورد مطالعه را به چهار گروه تقسیم کرد و رقم غریب سیاه ریحانی به تنهایی در گروهی مجزا قرار گرفت که به عنوان یک رقم و منبع ژنتیکی متحمل به شوری جهت استفاده در برنامه های به نژادی قابل توصیه می باشد
  کلیدواژگان: ارقام برنج، شوری، مرحله گیاهچه ای، مرحله رشد زایشی
 • بررسی ساختار میوه در گونه های اندمیک و نیمه اندمیک Veronica L. (Plantaginaceae) در ایران
  شهریار سعیدی مهرورز*، صغری رمزی صفحات 137-157

  سرده Veronica از تیره Plantaginaceae یکی از سرده های بزرگ با حدود 450 گونه در جهان است. این سرده با 61 گونه در مناطق مختلف ایران پراکنش دارد. بنابر مطالعات گذشته ویژگی های ریخت شناسی و ریزریخت شناسی که در این سرده از اهمیت تاکسونومیک برخوردارند. از اینرو در این پژوهش سعی شده تا با بررسی ویژگی های ریخت شناسی، ریزریخت شناسی و تشریحی میوه در گونه های اندمیک و نیمه اندمیک ایران که کمتر مورد مطالعه قرارگرفته اند، به حل روابط سیستماتیک این سرده کمک شود. پس از آماده سازی، میوه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) تصویربرداری شد. جهت مطالعات تشریحی نیز برش گیری به روش دستی و رنگ آمیزی مضاعف انجام گرفت. در این پژوهش صفات مختلف از جمله، اندازه، رنگ، شکل و سطح کپسول و همچنین صفات تشریحی همچون تعداد و نوع سلول لایه های مختلف پریکارپ بطور مقایسه ای بین گونه های مختلف بررسی شد. شکل کلی کپسول از تخم مرغی و نوک تیز تا واژ قلبی و کاملا فرورفته در راس متغیر بود. اغلب دارای پوشش کرک غده ای یا غیرغده ای بوده و فقط در V. viscosa سطح کپسول عاری از زوائد کرک و مو مانند بوده است. اندوکارپ عموما لیگنینی شده و سلول های مزوکارپ از مدور تا تقریبا چهار گوش و از یک تا چهار لایه متغیر اند. اپی کارپ اغلب شامل یک ردیف سلول کشیده می باشد.

  کلیدواژگان: ریزریخت شناسی، اندمیک، کپسول، SEM
 • بررسی تمایل اتصال داروی ضد سرطان وینکریستین به پروتئین های هیستونی کروماتین با استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی
  عذرا ربانی چادگانی*، آزاده محمدقلی صفحات 158-173
  وینکریستین  داروی ضد سرطانی از خانواده وینکاالکالوئید ها است که در درمان بسیاری از سرطان ها کاربرد دارد.  کروماتین از واحد های نوکلئوزومی که ترکیبی از DNA و پروتئین های هیستونی است تشکیل یافته است.  مطالعات قبلی نشان داده است که وینکریستین تمایل اتصال قوی به ترکیب نوکلئوپروتئینی کروماتین دارد تا DNA که نقش پروتئین های هیستونی را در این فرآیند روشن میسازد. لذا در این تحقیق تاثیر داروی وینکریستین بر پروتئین های هیستونی کروماتین در محلول با استفاده از روش های مختلف اسپکتروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفت. . نتایج نشان داد که اتصال دارو به کروماتین  موجب خاموشی کروموفور های مربوط به آمینواسیدهای حلقوی  هیستون ها میشود. اتصال دارو به هیستون های H1  بسیار قویتر از اتصال آن به هیستون های Core بوده بطوریکه ثابت اشترن ولمر و EC50  نیز آنرا تائید مینماید  طیف CD هیستون H1 دارای یک پیک منفی در طول موج 198 نانومتر بوده که مربوط به پیچه های نامنظم در ساختار پروتئین است. طیف هیستون Core دارای پیک منفی در طول موج های 208 و 222 نانومتر می باشد که مربوط به مارپیچ های آلفا در ساختار پروتئین ها است که با افزایش غلظت دارو به شدت پیک منفی در هیستون H1 و  Core  اضافه می شود. همچنین  کاهش جذب در طول موج 210 نانومتر در هیستون H1 به صورت الگوی وابسته به غلظت می باشد. نتایج حاکی از اتصال قوی تر داروی وینکریستین به هیستون H1 نسبت به Core  است که میتواند بدلیل اینکه در بخش رابط قرار دارد بیشتر در دسترس باشد.
  کلیدواژگان: کروماتین، هیستون H1، هیستونهای Core، وینکریستین، اسپکتروسکوپی
 • تولید اسیدهای چرب با قابلیت سوخت زیستی توسط مخمر یارروویا لیپولیتیکا از گلوکز
  فرشاد درویشی*، ناهیده سلمانی صفحات 174-185
  چربی های میکروبی قابلیت استفاده در سوخت های زیستی، صنایع دارویی و غذایی دارند. تولید و کاربرد این چربی های میکروبی در مقایسه با روغن های گیاهی در حال افزایش است. هدف این تحقیق تولید چربی میکروبی توسط مخمر یارروویا لیپولیتیکا CBS6303 از گلوکز و بررسی نیم رخ اسیدهای چرب آن برای تعیین قابلیت سوخت زیستی بود. بیشترین مقدار تولید چربی و وزن خشک به ترتیب با مقدار 1/42 و 7 گرم در لیتر پس از سه روز بدست آمد. چربی تولید شده توسط یارروویا لیپولیتیکا از گلوکز دارای اسیدهای چرب با قابلیت استفاده به عنوان سوخت زیستی می باشد که شامل اسید اولئیک (34/71 درصد)، اسید لینولئیک (19/45 درصد)، اسید پالمیتیک (17/05درصد)، اسید استئاریک (6/12 درصد) و اسید میریستیک (0/82 درصد) بود.
  کلیدواژگان: یارروویا لیپولیتیکا، چربی میکروبی، سوخت زیستی، گلوکز
 • بیان افزایش یافته پروتئین نوترکیب اکتیوین A با استفاده از محیط کشت بهینه سازی شده
  زهرا حاجی حسن*، نوید نظری صفحات 186-202
  امروزه پروتئین اکتیوین A به دلیل کاربردهای بالینی فراوان در درمان زخم و بیماری های تحلیل عصبی، در میزبان های بیانی متفاوتی به صورت نوترکیب تولید شده است. از آنجاکه یکی از راه های افزایش تولید، رسیدن به تراکم سلولی بالا می باشد، لذا بهینه سازی محیط کشت ضروری به نظر می رسد. بدین منظور در این پژوهش غلظت عصاره مخمر و گلیسرول به عنوان منابع نیتروژن و کربن محیط کشت با استفاده از روش آماری RSM (روش سطح پاسخ)، برای دست یابی به بالاترین تراکم سلولی باکتری (DE3) 21BL E. coli ترانسفورم شده با وکتور Activin A : pET21a بهینه سازی شد. همچنین تاثیر نمک کلرید منیزیوم (MgCl2) بر روی میزان رشد باکتری مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاضر نشان دهنده بالاترین تراکم سلولی (رشد) در غلظت 42/5گرم بر لیتر عصاره مخمر، 22/5گرم بر لیتر گلیسرول، 30 میلی مولار نمک MgCl2 می باشد. به علاوه نتایج دات بلات و آنالیز با نرم افزار Image J در این مطالعه نشان داد که میزان بیان پروتئین اکتیوین A نوترکیب در شرایط بهینه شده نسبت به محیط کشت پایه افزایش قابل توجهی داشته است.
  کلیدواژگان: گلیسرول، عصاره مخمر، MgCl2، اکتیوین A
 • بررسی ساختار اسکلتی شیر ماهی Schizothorax pelzami از حوضه دشت کویر
  پریا جلیلی، سهیل ایگدری*، شیما لطیف نژاد، مهوش سیفعلی صفحات 203-217
  گونه شیر ماهی Schizothorax pelzami یکی از اعضای خانواده کپورماهیان در حوضه های آبریز دشت کویر و هری رود است. با توجه به اهمیت ویژگی های استخوان شناسی در آرایه شناسی ماهیان و فقدان اطلاعات در مورد ویژگی های استخوان شناسی S. pelzami، این تحقیق با هدف توصیف ویژگی های استخوان شناسی این گونه به اجرا درآمد. برای مطالعه ساختار اسکلتی، نمونه ها توسط آلسیان بلو و آلیزارین رد شفاف سازی و رنگ آمیزی شدند. تصویربرداری ساختارهای اسکلتی نمونه های رنگ آمیزی شده توسط دستگاه اسکنر مجهز به حمام گلیسیرین انجام شد. ترسیم و نامگذاری ساختار اسکلتی نیز در نرم افزار CorelDraw X6 صورت پذیرفت. بررسی ساختار استخوانی نیز توسط استریومیکروسکوپ انجام و توصیف شد. بر اساس نتایج، گونه S. pelzami با ویژگی های استخوانی (1) وجود 44 مهره، (2) استخوان بینی کشیده و بدون قوس، (3) باله مخرجی با موقعیت قدامی تر (در نزدیکی مهره 27) ، (4) پهن تر بودن بخش خلفی استخوان قاعده ای آبششی نسبت به بخش قدامی، (5) صاف بودن لبه خلفی استخوان دملامی و (6) عدم وجود استخوان پیش کامی از سایر گونه های این جنس قابل شناسایی است.
  کلیدواژگان: استخوان شناسی، آبهای داخلی ایران، آرایه شناسی، توصیف
|
 • Design and manufacture of electromagnetic device utilizing Nano filtration in order to increase production and reduce environmental pollution in agricultural irrigation water
  Shahin Sharafaldin Shirazi *, Mansour Nejati Jahromi, Mehdi Simiari Pages 5-20
  Water, the vital element for survival and its quality and resources are substantial for every country. This study was based to investigate the effect of the magnetic field and Nano filtration on some growing characteristics of tomato such as days to germination, germination percentage, germination rate, height, root length, biomass, dry matter, chlorophyll a, b, total, carotenoids, and the absorption rate of NPK, Fe by the leaves, based on a factorial experiment in a randomized complete block design with three replicates was conducted. In this respect, two levels of magnetic field, four levels of Nano filtration and three levels of water circulation were included. Overall, the results indicated that the magnetic field had a positive influence, while the impacts of Nano filter were considerably less. Likewise, it is vital to note that the effect of the magnetic field was significantly higher in interrelationship samples. As a consequence, on the basis of the results, a magnetic water treating device has been manufactured. Overall, with the aim of the device, the required amount of chemical fertilizers would plunge by which their detrimental impacts upon environment could be reduced markedly.
  Keywords: Water, Growing traits, Magnetic field, Environmental, Biological pollution, Nano filteration
 • Chemical composition compard on Oreochromis niloticus and Oncorhynchus mykiss muscle from Khouzestan provice
  Fatemeh Naghibi *, Abuolfazl Askary Sary Pages 21-40
  This study has about to compare the protein, fat, carbohydrate, fiber, ash and humidity between Oreochromis niloticus (importfish) and Oncorhynchus mykiss (farmed trout).The samples were collected from Ahwaz bazars by determining their entry origin. Data analysis was carried out using the SPSS17 software, Duncan's test and the one-way variance analysis (ANOVA). The significant difference was determined level of 95% (P=0.05). The level of carbohydrate in the muscle of both studied fish was 2.72±1.59 and the rate of fiber was non-measurable and zero. The maximum rate of protein, fat and ash were respectively 22.14, 6.76, 3.8g per 100g dry weight. The maximum rate of the humidity was also 75.6%. The maximum amount of protein and fat was seen in farmed trout (Oncorhynchus mykiss) and the maximum rate of ash and humidity was observed in Oreochromis niloticus. The rate of ash and protein didn't have a significant difference between two species (P≥0.05) but there was a significant difference between the rate of humidity and the amount of fat (p<0.05).
  Keywords: Oreochromis niloticus, Oncorhynchus mykiss, Muscle, Chemical compounds, Protein
 • Evaluation of Acidithiobacillus ferrooxidans rus gene expression treated with UV radiation in uranium bioleaching process
  Faezeh Fatemi *, Malus Sheydaie, Reza Haji Hosseini Pages 41-53
  Acidithiobacillus ferrooxidans is the main bacteria involved in the uranium bioleaching in which the ferric ion acts as an electron acceptor and converts insoluble U+4 to soluble U+6. The oxidation process involved the electron transport chain which would occur through several periplasmic carriers. In this research, the bacterium involved in uranium bioleaching process was mutated using UV radiation at doses of 60, 120 and 180 seconds. Mutant and wild bacteria were placed in the presence of various concentrations of uranium ore (5, 10, 15, 25 and 50 %) and their bioleaching yields were examined. Then, uranium extraction, variation of pH and Eh were measured in the 24 hour intervals. Finally, rus gene expressions of mutant and wild Acidithiobacillus ferrooxidans in the presence of various uranium ore were analyzed using Real time PCR method. The results showed that, the changes of Eh, pH and uranium extractions at bioleaching process by mutant and wild bacteria have been delayed in the presence of high pulp density in compare with lower one. The results of rus gene expressions in mutant and wild bacteria in the presence of ore different concentrations showed that mutations and ore concentration has been effective on the expression of this gene. It should be noted that, in the present project, the native bacteria were adapted to 50% uranium ore that is very significant at uranium bioleaching process.
  Keywords: Uranium bioleaching, Acidithiobacillus ferrooxidans, rus gene, Real time PCR
 • Cryopreservation plant seed of sesame (Sesamum indicum L.) by Vitrification
  Mehdi Kakaei *, Mohsen Mansouri Pages 54-62
  In this research was performed, cryopreservation to method vitrification with two types of solution protecting PVS2 and PVS3 in 7 times (20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140 minutes). This experiment factorial was studied in the form of with completely randomized design (CRD) with two factors protective solution (two level) and time levels (seven level) and three replications. The results of analysis of variance for treatment time and soluble type in three traits, percentage germination, root and shoot length was significant at the level of 1% (P<0.01). Interaction between the time treatment in solution type for the length of root and shoot length were significant at the level of 1% (P<0.01) for germination percentage was insignificant at the level of 5% (P<0.05). Overall, analysis of variance showed that is effective the protective solution type and levels of treatment time in the process of vitrification and the cryopreservation Sesame plant in assessment indicators.
  Keywords: Oil, Cryoprotectants, Vitrification
 • Isolation and characterization of a bacterium with free glutaminase L-Asparaginase II from the Persian Gulf
  Saloomeh Shoaei Naeeni *, Gholamhossein Ebrahimipour, Seyed Omid Ranaei Siada, Bijan Bambai Pages 65-80
  L-asparaginase enzyme has various applications, particularly in medicine and food industry. Given some side effects and adverse possession of a minor amount of glutaminase activity, the search for new sources of microbes producing glutaminase-free L-asparaginase type II is underway. The present study aimed to isolate a bacterium from the Persian Gulf that produces glutaminase-free L-asparaginase type II. It is also aimed to measure the amount of this enzyme and the condition under which it increases. In order to assess the capability of extracellular asparagine production, the isolated bacteria from the seawater were cultured in M9 medium containing phenol red and asparagine. Those bacteria with positive asparaginase test were cultured in M9 medium containing glutamine and phenol red to assess their glutamine activity. The bacterium isolate producing asparaginase was identified using morphological and biochemical means and 16 SrDNA. L-asparaginase enzyme activity of the isolate was explored with a colorimetric method. The effect of anaerobic condition on the amount of L-asparaginase type II activity was explored by culturing under aeration condition and with no aeration. The result showed that the isolated bacterium was Rhizobium nepotum strain SHN1. The asparaginase enzyme activity and the specific activity of this bacterium were 0.467 IU/mL and 0.015 IU/mg, respectively. These characteristics increased to more than 50% in anaerobic condition. The results indicated that microbial flora from the Persian Gulf flora could be a remarkable source of glutaminase-free L-asparaginase enzyme.
  Keywords: L-asparaginase enzyme, Rhizobium nepotum, glutamination
 • Study of vascular plant species diversity in Bidouiyeh protected area in Bardsir, Kerman
  Shirin Shakib, Majid Sharifi Tehrani *, Zahra Hasanabadi Pages 90-118

  The Bidouiyeh protected area with 155383 ha and maximum altitude of 2734 meter above sea level, is located in 45 km SE Kerman. Floristic study of this region showed that 125 plant species, 102 genera and 32 families of vascular plants grow wild in this region. Most species-rich plant families are Chenopodiaceae, Brassicaceae and Asteraceae, and most species rich genera are Astragalus, Nepeta, Euphorbia, Tamarix and Salsola. Most of the species in this region are in form of therophytes (41%) and hemicryptophytes (26%), and most of the species (75%) belong to Irano-Turanian floristic region. Multivariate analysis of floristic data showed three major groups of local floras, in which the floristic affinities between regions showed affinities to geographic distances.

  Keywords: Bardsir, Biodiversity, Bidouiyeh, Flora, Kerman
 • Effect of salinity stress on rice varieties (Oryza Sativa L.) in seedling and reproductive stages under hydroponic culture conditions
  Farzin Saeidzadeh *, Reza Taghizadh Pages 119-136
  To survey the effect of different salinity levels on rice varieties, two separate experiments were carried out at germination and reproductive stages under laboratory and growth chamber conditions, respectively under in a factorial randomized complete block design (first factor 10 salinity levels and second factor 10 rice varieties). According to results, with increasing salinity levels, the dry weight of root and shoot and the amount of potassium in terms of dry matter percentage was decreased and the dry matter content of sodium in organ was increased and at reproductive stage, the plant height, panicle number, number of filled grains in panicles and filled seed weight in panicle were reduced. Cluster analysis, based on the studied traits at the reproductive stage, divided the cultivars into four distinct groups, and Garib siyah reyhani cultivar were isolated in a separate group, that it's possible to recommended as a cultivar and source of salt tolerance for use in breeding program.
  Keywords: Rice varieties, Salinity, Germination stage, Reproductive stage
 • The study of fruit structure in endemic and semi-endemic species of Veronica L. (Plantaginaceae) in Iran
  Shahriyar Saeedi Mehrvarz *, Soghra Ramzi Pages 137-157

  Veronica L. (Plantaginaceae) is one of the largest genera with about 450 species in the world. This genus is present in different regions of Iran with 61 species. According to previous studies, the morphological and micromorphological characters of this genus have a taxonomic significance. Therefore, we tried to solve the systematic relationships of this genus by studying the morphological, micro-morphological and anatomical characters of its fruit in endemic and semi-endemic species of Iran, that have been studied less. After preparation, the fruits were studied using a SEM (Scanning electron Microscope). Cutting manually and double staining were performed for anatomical studies. In this study, various traits such as size, color, shape and surface of the capsule as well as anatomical characteristics such as number and type of cell of different layers of pericarp were investigated comparatively between different species. The shape of the capsule was varied from ovoid to obcordate and tip to emarginate. In most cases, the capsules are puberulent, and only in the V. viscosa the surface is glabrous. The endocarp is generally lignified, the mesocarp cells vary from rounded to square and from one to four layers. Epicarp often consists of elongate cell.

  Keywords: Micromorphology, Endemic, Capsule, SEM
 • Study of the binding affinity of anticancer drug, vincristine, to chromatin histone proteins by using spectroscopic methods
  Ozra Rabani Chadegani *, Azadeh Mohammadgholi Pages 158-173
  Vincristine is the most effective anticancer drug, widely used in the treatment of various cancers. Chromatin is composed of nucleosome units consisted of DNA and histone proteins. In the present study, for the first time the interaction of anticancer drug vincristine with histone H1 and core histone proteins in solution was investigated using fluorescence, UV and CD spectroscopy techniques. The results showed that in the presence of vincristine, fluorescence emission intensities were reduced in a dose dependent manner, representing quenching of the drug with aromatic residues located in the globular head domain of histone proteins. Stern-Volmer constant and binding affinity of the drug to histone H1 was higher than core histone proteins. The binding of vincristine to histones induced structural changes in circular dichroism spectra revealing increase of α-helix content of the histones. Moreover, vincristine increased UV absorbance of H1 and core histones at 210 nm (hyperchromicity). In conclusion it is suggested that vincristine, by its domains, can penetrate into globular head domain of histones. Also the binding affinity of vincristine to histone H1 is higher than to core histones, possibly because H1 is located in linker region which is more exposed and accessible to environment.
  Keywords: Chromatin, Histone H1, Core histones, Vincristine, Spectroscopy
 • The production of fatty acids with biofuel potential by Yarrowia lipolytica from glucose
  Farshad Darvishi *, Nahideh Salmani Pages 174-185
  Microbial lipids have a capacity to use in biofuels, pharmaceutical and nutrition industries. The production and application of these lipids are increasing in compare with vegetable oils. The production of microbial lipid by Yarrowia lipolytica CBS6303 from glucose and investigation of its fatty acids profile to determine its biofuel potential were the aims of this study. Maximum lipid production and dry weight were obtained 1.42 and 7 g/L after three days, respectively. The produced lipid by Y. lipolytica from glucose contains fatty acids that can be used as biofuel like oleic acid (34.71%), linoleic acid (19.45%), palmitic acid (17.05%), stearic acid (6.12%) and myristic acid (0.82%).
  Keywords: Yarrowia lipolytica, Microbial lipid, Biofuel, glucose
 • Increased expression of recombinant activin A using optimized cell culture medium
  Zahra Hajihassan *, Navid Nazari Pages 186-202
  Nowadays recombinant activin A has been produced in different expression hosts because of its vast clinical applications. As obtaining the highest cell density is one way to increase the production, optimization of cell culture medium is necessary. So in this study, glycerol and yeast extract concentration as carbon and nitrogen sources of medium was optimized by using RSM (response surface methodology) in order to achieve the highest cell density of E. coli DE3) 21BL) strain transformed with pET21a:activin A vector. Furthermore, the effect of MgCl2 on the growth of mentioned bacterium was studied. The results showed that the highest cell density (growth) was achieved in 42.5 g/L of yeast extract, 22.5 g/L of glycerol and 30 mM of MgCl2. Also, dot blot results and data analysis with Image J in this study showed that the expression level of recombinant activin A in the optimized medium has been increased in comparison to standard cell culture medium.
  Keywords: glycerol, yeast extract, MgCl2, activin A
 • Skeletal structure of Shir mahi Schizothorax pelzami from Dasht-e-Kavir basin
  Paria Jalili, Soheil Eagderi *, Shima Latifnezhad, Mahvash Seifali Pages 203-217
  Schizoyhorax pelzami is a member of Cyprinid family in the Dahst-e-kavir and Hari River basins of Iran. According to importance of osteological characters for taxonomy of fish species and lacking any information regarding osteological features of S. pelzami, this study was conducted to provide the detailed osteological characters. For this purpose, specimens were cleared and stained by alcian blue and alizarin red. Their skeletal structures were photographed using a scanner equipped with a glycerol bath. Drawing and nomenclature of the skeletal elements were done using Corel Draw X6 software and studied under a stereomicroscope. Base on the results, S. pelzami species is distinguished from other species of this genus by having (1) 44 vertebrae, (2) a long nasal bone, (3) an anal fin with anterior position (close to 27th centrum), (4) a broader posterior part of basibranchial, (5) a flat posterior margin of urohyal and (6) lack a pre-palatine.
  Keywords: Osteology, Inland water of Iran, Taxonomy, Description