فهرست مطالب

مطالعات مدیریت صنعتی - پیاپی 54 (پاییز 1398)
 • پیاپی 54 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین محبی، عادل آذر*، عباسعلی حیدری، آمنه خدیور صفحات 1-23

  امروزه اغلب زنجیره های تامین، با توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست به عنوان مزیت رقابتی، به سمت کسب و کار سبز در حرکتند. در این میان، طراحی یک زنجیره تامین سبز دو مرحله ای با تخصیص بهینه یک تامین کننده سبز به یک تولیدکننده سبز بر اساس ماکزیمم کارایی و در نظرگرفتن فرآیندها و محصولات درونی میان این دوسطح، ضروری به نظر می رسد؛ زیرا، عملکرد اقتصادی و زیست محیطی زنجیره تامین را افزایش خواهد داد. یکی از روش های مورد استفاده برای ارزیابی کارایی در مدیریت زنجیره تامین سبز، تحلیل پوششی داده ها (DEA) است. روش-های سنتی DEA در ارزیابی کارایی زنجیره تامین و سیستم های چند مرحله ای به درستی عمل نمی کنند؛ زیرا، هر واحد تصمیم گیرنده را مانند جعبه سیاه در نظر می گیرند و از ساختارهای دورنی آن غفلت می ورزند. لذا به منظور رفع این نقص، یک روش تحلیل پوششی داده های شبکه ای دو مرحله ای مبتنی بر مفاهیم مهندسی برق ارائه خواهد شد که قادر است کل ورودی ها، محصولات میانی و خروجی های مطلوب و نامطلوب میان تامین کننده و تولیدکننده در زنجیره تامین سبز را جهت تخصیص بهینه واحدهای تامین به تولید براساس ماکزیمم کارایی در نظر بگیرد. مدل پیشنهادی همراه با یک مثال کاربردی تشریح و اعتبار آن تایید گردیده است.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین سبز دو مرحله ای، عواملی با ماهیت دوگانه، خروجی های نامطلوب، تحلیل پوششی داده های شبکه ای، مدارهای الکتریکی
 • محمد تقی تقوی فرد، فائزه عبدلی مسینان* صفحات 31-65
  این مقاله از دیدگاه مدیریت دانش درخصوص شبکه اجتماعی سازمانی بهره می برد. ما به این سوال پاسخ می دهیم که کارکنان چگونه از شبکه اجتماعی سازمانی در جهت ایجاد ارزش و تقویت مدیریت دانش استفاده می کنند همچنین به بررسی اشکال استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی و ارزش آن برای مدیریت دانش می پردازیم. در این تحقیق به پنج کارکرد شبکه اجتماعی که شامل: حل مسئله،تولید ایده ها ، به روز رسانی ها ، مدیریت کار،گفتگوهای غیررسمی؛ میباشد، پرداخته میشود.نوع تحقیق کاربردی و با استفاده از پرسش نامه داده های مورد نظر جمع آوری و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آنالیز رگرسیون و نرم افزار SPSS استفاده شده است . جامعه این تحقیق 100 نفر از کارمندان شرکت همکاران سیستم که از شبکه های اجتماعی تخصصی و حرفه ای استفاده می کنند، میباشد و تعداد75 نفر به عنوان نمونه جهت انجام تحقیق از طریق فرمول کوکران انتخاب شده است. جهت بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها در نهایت نشان دادند شبکه اجتماعی سازمانی قادر به ایجاد ارزش برای نوآوری با کمک به افراد در بکارگیری موثر کارکردهای شبکه اجتماعی و غنی سازی توانایی های دانش میباشد و مشارکت موثر در شبکه اجتماعی سازمانی می تواند باعث فعالسازی مدیریت دانش و ایجاد ارزش شود. منظور از ارزشگذاری ارزیابی مزایای استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای به دست آوردن دانش موثرمی باشد.
  کلیدواژگان: ارزش شبکه اجتماعی سازمانی، مدیریت دانش، کاربردهای شبکه اجتماعی
 • پرهام عظیمی*، نسترن بخشی زاده صفحات 69-109
  در بازارهای امروز رقابت در حال افزایش است و شرکت ها را به سمت بهینه سازی فرآیندهای مدیریتی سوق می دهد. این موضوع هماهنگی مسائل مختلفی نظیر به اشتراک گذاری اطلاعات ، برنامه ریزی ظرفیت و قابلیت اطمینان میان اعضای درگیر شبکه را شامل می شود. یکی از مهمترین ابعاد شبکه زنجیره تامین بهینه سازی عملیاتها با هدف حداقل کردن هزینه می باشد. با توجه به پیچیدگی های شبکه زنجیره تامین این کار بسیار سختی می باشد. به منظور مقابله با این پیچیدگی و تعیین شرایط بهینه ما در این مقاله از رویکرد ترکیبی شبیه سازی ، روش تاگوچی ، تجزیه و تحلیل رگرسیون غیرخطی و الگوریتم جستجوی هارمونی استفاده نمودیم. در ابتدا مفاهیم طراحی آزمایشات به کار گرفته می شود و تعدادی سناریو برای زنجیره تامین تعریف می شود. سپس هریک از این سناریوها در محیط شبیه سازی شده اجرا می شوند. نتایج بدست آمده از شبیه سازی به منظور تخمین رابطه بین عوامل موثر بر زنجیره و هزینه های زنجیره استفاده می شود. در نهایت با بهینه سازی این رابطه می توان هزینه های زنجیره تامین را حداقل کرد. این پژوهش به شرکت ها کمک می کند تا بتوانند پیچیدگی ها و وابستگی میان فاکتورهای مختلف زنجیره تامین را هموار کرده و راهکاری برای تولیدکنندگان در راستای تعیین برنامه ظرفیت مناسب و همچنین استراتژی به تاخیر انداختن تمایز ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: شبکه زنجیره تامین، شبیه سازی، رگرسیون، الگوریتم جستجوی هارمونی
 • پیمان قاسمی، کاوه خلیلی دامغانی*، فرشید عبدی صفحات 111-140
  امروزه، زیر‎ساخت‎های حیاتی در سیستم‎های تامین، در معرض حملات عمدی هستند که این امر سبب شده است تا برای فراهم آوردن آمادگی لازم و واکنش مناسب در برابر حملات، مسئله مستحکم‎سازی زیر‎ساخت‎های حیاتی مطرح گردد. در این مقاله، نوع خاصی از مسئله مستحکم‎سازی زیر‎ساخت‎های حیاتی مورد بحث قرار گرفته است که در آن، قبل از آنکه زیر‎ساخت‎های حیاتی احداث گردند، در مورد مستحکم‎سازی آن‎ها برنامه ریزی می ‎شود. مسئله به صورت یک برنامه ریزی دو سطحی فرموله شده است که در سطح بالا، (مدافع) با در نظر گرفتن این که کدام تسهیلات احداث شوند، هر تسهیل، در شرایط پیش از حمله، به کدام مشتری خدمت‎رسانی کند و برای شرایط بعد از حمله، برای هر تسهیل چه تعداد مدافع تخصیص داده شود، به دنبال کمینه سازی مجموع هزینه ها می‎باشد.این درحالی است که در سطح پایین، (حمله کننده) با در نظر گرفتن این که به کدام تسهیلات و با چه سطح شدتی حمله شود، به دنبال تحمیل حداکثر هزینه به سیستم است. برای حل مسئله، روش فراابتکاری مبتنی بر الگوریتم تبرید شبیه سازی شده پیشنهاد شده است و با حل یک مثال و مقایسه نتایج آن با نتایج حل دقیق، کارآیی روش سنجیده شده است.
  کلیدواژگان: مسئله R- میانه ممانعتی، برنامه ریزی دو سطحی، مستحکم سازی احتمالی، الگوریتم تبرید شبیه‎سازی شده
 • منوچهر زمانی فریزهندی، پیام حنفی زاده*، زهره دهدشتی شاهرخ صفحات 141-182
  امروزه صنعت بانکداری همانند بسیاری از صنایع با تحول دیجیتالی روبرو شده است. این تحولات به خاطر فناوری های همگرا می باشد. یکی از ارکان فناوری های همگرا، امکان ارائه ی خدمات از چندین کانال به مشتریان جهت تجربه ی بهتر مشتریان است. چنین موضوعی در صنعت بانکداری به یک بایسته مبدل شده است، به طوری که ارائه خدمات بانکی از کانال های ترکیبی به جای مزیت رقابتی، یک الزام راهبردی است. به همین علت، شناسایی چارچوب ارزش آفرینی کانال های ترکیبی برای فعالان صنعت بانکداری کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است. این پژوهش درصدد آن است که چارچوبی را جهت ارزش آفرینی از طریق رویکرد کانال های ترکیبی در صنعت بانکداری ارائه نماید. بدین منظور، با استفاده تکنیک تحلیل مضمون 47 مقاله ی مرتبط با ارائه ی کانال های ترکیبی در صنعت بانکداری در طی سال های 2004 تا 2019 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصله موید آن است که عوامل موثر بر ارزش آفرینی کانال های ترکیبی عبارت اند از: کیفیت خدمات کانال های ترکیبی، باور به رفتارهای هوشمندانه مالی، توانمندسازی مشتریان، هنجارهای هوشمندانه، وظایف هوشمند و فناوری های هوشمند
  کلیدواژگان: بانکداری، کانال های ترکیبی، تحلیل مضمون، تجربه ی مشتری، تحول دیجیتالی
 • محمد علی شریعت، سلیمان ایران زاده*، علیرضا بافنده زنده صفحات 183-222
  سرعت رقابت پذیری و نوآوری سازمانی بخصوص در مجموعه عملکردهای توسعه دهنده درجه پایداری شرکت ها و نیز فشار محیطی بر روی شرکت های تولیدی به منظور پیش بینی مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فرآیندها و محصولاتشان، در دهه های اخیر افزایش چشمگیر و فراوانی داشته است. این وضعیت، شرکت های تولیدی سراسر جهان را به چالشی جدید کشیده است تا با توسعه و اجرای شیوه ها و ابزار تولید پایدار جایگاه رقابتی شان را در بازار حفظ کنند و پیشرفت پایدار را که هم زمان موضوعات اجتماعی، اقتصادی و محیطی را در فرآیند پیشرفت نشانه می گیرند، دنبال نمایند. این پژوهش بر پایداری کسب وکار با رویکرد نوینی از همزیستی صنعتی تمرکز داشته و سعی نمود ضمن شناسایی ابعاد تولید پایدار از دیدگاه مدیران شرکت های تولیدی صنعتی موفق در استان سمنان، اقدام به طراحی مدلی از تولید پایدار نماید. بدین منظور با استفاده از ابزار مصاحبه و با تکیه بر فن شبکه خزانه و پیمودن گام های آن با مدیران 33 شرکت با حداقل فعالیت پیوسته 5 ساله و موفق در سطح استان، مصاحبه و نسبت به ایجاد 33 شبکه خزانه شخصی منفرد و درمجموع 175 سازه شخصی اولیه تولید پایدار اقدام شد، که درنهایت با واکاوی و تحلیل این سازه ها، شبکه جمعی تولید پایدار مشتمل بر 87 سازه ثانویه در 11 بخش ترسیم و بر اساس تحلیل خوشه ای با نرم افزار SPSS مورد تحلیل و طبقه بندی قرار گرفت و مدلی از تولید پایدار با 11 رکن اصلی و 87 سازه در 4 بخش و ارائه 4 استراتژی تولید یعنی تولید اقتصادی، تولید ناب، تولید سبز و تولید پایدار، صورت گرفت.
  کلیدواژگان: تولید پایدار، تحلیل خوشه ای، شبکه خزانه، نگرش اکولوژیک، همزیستی صنعتی
 • وحید برادران*، زهرا صفری صفحات 223-262

  افزایش توجه به مسائل زیست محیطی اهمیت مسئله طراحی زنجیره های تامین حلقه بسته را که شامل تولید و بازیافت و امحاء ضایعات است، دو چندان کرده است. مسئله طراحی یکپارچه شبکه های زنجیره تامین حلقه بسته به عنوان یکی از مسائل مهم در مدیریت زنجیره های تامین شامل تعیین هم زمان مکان و تعداد تسهیلات مورد نیاز (تولید، جمع آوری، بازیافت و انهدام) در زنجیره تامین رو به جلو و معکوس، موجودی هر تسهیل و کمیت جریان ارسالی بین آن ها می باشد. در این مقاله، زنجیره تامین حلقه بسته ای با محصولات متنوع (چند محصولی) مطالعه شده و یک مدل برنامه ریزی ریاضی خطی دو هدفه (کاهش هزینه های کل زنجیره و میزان آلایندگی های زیست محیطی) به منظور تعیین متغیرهای راهبردی مسئله شامل مکان یابی مراکز تولید، جمع آوری و انهدام محصولات و متغیرهای عملیاتی در دوره های مختلف برنامه ریزی (چند دوره ای) شامل جریان های بین تسهیلات به تفکیک وسایل نقلیه مختلف و موجودی های هر تسهیل ارائه شده است. به دلیل وجود عدم قطعیت در پارمترهایی مانند تقاضا و میزان کالای برگشتی از مشتریان، مدل پیشنهادی در شرایط عدم قطعیت (بهینه سازی استوار) توسعه یافته است. ضمن بررسی اعتبارسنجی مدل، کاربرد مدل پیشنهادی برای طراحی شبکه تامین و بازیافت بطری های شیشه ای با هدف کاهش هزینه های احداث مراکز و حمل و نقل ها برای محصولات مختلف و در کل دوره برنامه ریزی به اضافه کمینه کردن کل گاز دی اکسید کربن تولیدی بررسی شده است. تحلیل حساسیت مدل بهینه سازی استوار نیز در پایان انجام شده است.

  کلیدواژگان: طراحی شبکه زنجیره تامین، زنجیره تامین حلقه بسته، بهینه سازی استوار، زنجیره تامین سبز
 • محمد اکبری* صفحات 263-290
  زمانبندی شیفت های کار و استراحت یکی از فرایند های برنامه ریزی تولید است که با ارائه جداول زمانی کاری بهینه می تواند زمینه ارتقاء و توسعه سازمان و نیروی کار را فراهم کند. در این پژوهش با در نظر گرفتن مفهوم مهندسی عوامل انسانی سعی شده است تا مدل ریاضی زمانبندی شیفت کاری با هدف کمینه سازی خطاهای انسانی و افزایش قابلیت اطمینان نیروی کار ارائه شود. عوامل انسانی یادگیری، فراموشی، خستگی و استراحت از جمله عوامل مهم در افزایش یا کاهش خطای انسانی است که در مدل سازی حاظر مورد توجه قرار گرفته است. مدل ارائه شده از نوع عدد صحیح غیر خطی است. برای بررسی مدل و مطالعه عوامل انسانی، مثالهای کوچک متعدد با پارامترهای انسانی مختلف در سه سطح وظایف آسان، متوسط و سخت حل گردید. برای حل نرم افزار لینگو مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که با تغییر پارامترهای انسانی برای وظایف مختلف ساختار شیفت کاری و استراحت تغییر می یابد. با افزایش سختی وظایف و کاهش سرعت یادگیری، تخصیص زمان های استراحت به شروع زمان کاری نزدیک تر می شود. با کاهش سختی کار و افزایش سرعت یادگیری شیفت کاری بهینه به سمت شیفت های کاری بدون استراحت نزدیک می شود. نتایج این پژوهش نشان داد که برای بهینه سازی قابلیت اطمینان می توان از مدل ارائه شده استفاده کرد و سازمانها و شرکت ها می توانند با در نظر گرفتن نوع وظایف و پارامترهای انسانی نیروی کارشان زمانبندی بهینه ای تعیین کنند.
  کلیدواژگان: زمانبندی شیفت، عوامل انسانی، خطای انسانی، قابلیت اطمینان نیروی کار
 • الهه شاکری کناری، محمد ولی پور خطیر*، عبدالحمید صفایی قادیکلایی صفحات 291-325

  اهمیت مقوله نگهداری و تعمیرات از آنجاست که مدیریت کارآمد آن می تواند در تداوم خطوط تولید و کاهش هزینه ها بسیار موثر باشد. این مسئله در نیروگاه های تولید برق به عنوان منبع اصلی تامین انرژی در کشور از اهمیت مضاعفی برخوردار است. هدف از مقاله حاضر ارائه رویکردی کاربردی برای تعیین استراتژی نگهداری و تعمیرات مناسب برای هر دستگاه است. در همین راستا با استفاده از رویکرد FMEA فازی و طراحی سیستم استنتاج فازی ریسک شکست های مهم دستگاه ها مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین میزان حساسیت دستگاه ها نیز برای بررسی بیشتر ارزیابی شد؛ در ادامه با تلفیق نتایج، استراتژی نگهداری و تعمیرات مناسب هر دستگاه تعیین گردید. نتایج نشان می دهد، دستگاه "ژنراتور" به عنوان دستگاه اصلی تولید برق در نیروگاه، با شاخص اولویت ریسک 6.56 و میزان حساسیت 0.55 در بعد چهارم نمودار RPN-TI می گیرد که در این حالت استراتژی مناسب برای این دستگاه، استراتژی نگهداری و تعمیرات پیش اقدامانه است و با توجه به اینکه باقی دستگاه-ها شامل: ایرپری هیتر، کندانسور توربین، اف دی فن و الکتروموتور دارای RPN بالا و TI پایین هستند، در بعد سوم نمودار قرار گرفتند که استراتژی مناسب برای آن ها استراتژی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت است.

  کلیدواژگان: استراتژی های تعمیرات و نگهداری، سیستم استنتاج فازی، تجزیه و تحلیل حالات و اثرات شکست
 • ناصر شهسواری پور*، حسین کاظمی، مرتضی حسین زاده، داریوش ماهری، شهلا حیدربیگی صفحات 327-371

  امروزه یکی از مشکلات اساسی سازمان ها، در ایجاد نظام ارزیابی عملکرد، شناسایی شاخص های کلیدی مناسب است. در بین الگوهای ارزیابی و عملکرد، در سالهای اخیر، کارت امتیازات متوازن از اقبال بیشتری برخوردار بوده است؛ اما در عمل بسیاری از پروژه های ارزیابی متوازن با شکست مواجه می شوند. از مهمترین دلایل شکست در استقرار نظام ارزیابی متوازن ضعف در انتخاب شاخص های کلیدی مناسب است. لذا این پژوهش به کمک مدل اصلاح شده کارت امتیازات متوازن و بکارگیری برنامه ریزی خطی سعی در بکارگیری روشی مناسب جهت ارائه مدلی برای انتخاب تعداد مناسب شاخص های کلیدی عملکرد می باشد و نتایج اجرایی این رویکرد را به صورت موردی در شرکت بازرگانی کرمان ارئه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش، از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را 71 نفر از کارکنان فنی پروژه ها و تاسیسات ذخیره سازی شرکت بازرگانی دولتی کرمان که 10نفر از آنها از مدیران این شرکت بودند تشکیل می-دهند.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، شاخص های کلیدی، برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی استراتژیک
|
 • Hossein Mohebbi, Adel Azar * Pages 1-23

  Nowadays, most supply chains are starting to go green in their business with pay more attention to environmental protection as competitive advantage. Therefore, Designing a two-stage green supply chain for optimum assignment a green supplier to a green producer based on maximum efficiency and attention to intermediate products and processes is essential. Because, economic performance and environmental performance of the supply chain will increases. One of the methods used to evaluating efficiency in the green supply chain management, is data envelopment analysis (DEA). The traditional DEA methods for evaluating efficiency of supply chain processes and multi-stage systems not working properly, Because, each decision making units is assumed as a black box and ignore its internal processes. In order to overcome this deficiency, a novel two-stage network DEA will be presented based on the concepts of Electrical Engineering that ability to consider all inputs, Intermediate products, desirable and undesirable outputs between supplier and producer in the green supply chain for optimum assignment a supplier to producer based on maximum efficiency. The proposed model has been described by an application example and Its reliability has been confirmed.

  Keywords: Two-stage green supply chain, Dual-role factors, Undesirable outputs, Network data envelopment analysis, Electrical circuits
 • Pages 31-65
  This article benefits from the perspective of knowledge management on the organization social networks. This study was an attempt to investigate how employees benefit from organizational social networks in order to create value and expand the knowledge management. It also considers different usage of organizational social networks and its value for knowledge management. Also, five functions of social networks have been studied, which includes: problem solving, generating ideas, updates, task management, and informal conversations. This research is an applied one and data was gathered by questionnaires and regression analysis with SPSS software was used as means of data analysis. The community of this study included 100 employees of " Hamkaran System", who use professional social networks. A group of 75 employees was selected as the sample group for research through Cochran's formula. To evaluate the Content validity and reliability of the questionnaire was used of Comments professors and experts and Cronbach's alpha. Results showed that the organizational social network is able to create value for innovation by helping people in effective use of social networking functions and enrich the abilities of knowledge. Effective participation in organizational social networks can cause to active knowledge management and create value. The purpose of valuation is assessment of the benefits of organizational social network to gain effective knowledge.
  Keywords: Value of organazatinal social network, Knowledge Management, social network applications
 • Parham Azimi *, Nastaran Bakhshizadeh Pages 69-109
  In nowadays market, the increased level of competitiveness and uneven fall of the product/service demands are pushing enterprises to make key efforts for optimization of their process management. It involves collaboration in multiple dimensions including information sharing, capacity planning, and reliability among players. One of the most important dimensions of the supply chain network is to determine its optimal operating conditions incurring minimum total costs. However, this is even a tough job due to the complexities inherit the dynamic interaction among multiple facilities and locations. In order to resolve these complexities and to identify the optimal operating conditions, we have proposed a hybrid approach via integrating the simulation technique, Taguchi method, robust multiple non-linear regression analysis and the Harmony Search algorithm, which is the main contribution of the research. In the first experiment, design concepts are used to define a number of scenarios for the supply chain. Then each of these scenarios is implemented in a simulated environment. The results of the simulation used to estimate the relationship between the chain and chain cost factors. This relationship can be used to optimize the supply chain which minimizes the system costs. This research provides a framework to understand the intricacies of the dynamics and interdependency among the various factors involved in the supply chain. It provides guidelines to the manufacturers for the selection of appropriate plant capacity and proposes a justified strategy for delayed differentiation.
  Keywords: Supply Chain Network, Simulation, Harmony Algorithm
 • Peiman Ghasemi, Kaveh Khalili *, Farshid Abdi Pages 111-140
  Today, vital infrastructure of security systems, are at risk of deliberate attacks and to provide the necessary preparations and an appropriate response to the attacks, strengthening the vital infrastructure is considered. In this paper, a special type of strengthening the vital infrastructure is discussed that in which before they are constructed, there would be planning about strengthening them. The case is formulated as a two-level planning that in high level, the defender is looking for minimizing the total cost, considering which facilities are built, and each facility, in terms of pre-attack, services which costumer and in terms of post-attack, how many defenders assigned to each facility. While at a low level, (the attacker) is looking for imposing the maximum cost to the system considering which facility and at what level of severity, is attacked. To resolve the case, a meta-heuristic ways based on simulated annealing method suggested and by solving an example and compare its results with the results of the exact solution, the effectiveness of the method has been tested.
  Keywords: R-interdiction median problem, Two level planning, Probable strengthening, Simulated Annealing algorithm
 • Manochehr Zamani Farizhandi, Payam Hanafizadeh *, Zohreh Dehdashti Shahrokh Pages 141-182
  Nowadays, banking industry analogous with another industries has been encountered with digital transformation. Such transformation stemmed from convergence technologies. The underpinning point of convergency in such technologies is employing multi-channel services in order to delightful and remarkable customer experience. Based on the importance of customer experience, multi-channel services in banking industry has assumed significance attention among banking practitioners and scholars. Consequently, delivering services through different, aligned and complementary channels pointed as strategic requirement in banking industry. Accordingly, this study seeks to develop a framework for value creation for multi-channel services in banking. To accomplish such an objective, utilizing content analysis technique, 47 articles published in the realm of multi-channel services in banking in the period 2004 to 2019 considered and assessed. The findings suggest that a value creation framework for multi-channel services in banking must consider different factors such as: beliefs about intelligent financial behaviors, customer enablers, intelligent norms, intelligent tasks and intelligent technologies.
  Keywords: Banking Industry, multi-channel, content analysis, Customer Experience, digital transformation
 • Mohammad Ali Shariat, Soleiman Iranzadeh *, Alireza Bafandeh Zendeh Pages 183-222
  The speed of competitiveness and organizational innovation, specifically with respect to corporate sustainability improving functions and environmental stress on manufacturing companies in predicting economic, social, and ecological advantages of their processes and products, significantly increased in the recent decade. This condition faced all manufacturing companies across the world with a new challenge, making them try not only to maintain their current competitive status by developing and implementing sustainable production tools, but also to follow a sustainable progress that considers social, economic, and environmental matters at the same time. This study focused on business sustainability with a new perspective in industrial symbiosis, and tried to develop a sustainable production model through identifying different dimensions of sustainable production from managerial viewpoints of successful manufacturing companies in Semnan Province, Iran. To this end, managers of 33 successful companies across the province with at least five-year continuous work experience were interviewed, using the repertory grid technique. As a result, 33 single individual repertory grids and 175 initial individual constructs of sustainable production were fabricated. Finally, the sustainable collective grid of sustainable production, including 87 secondary constructs within 11 sections were drawn and analyzed through cluster analysis in SPSS. At the end, a sustainable production model with 11 pivots and 87 constructs within 4 sections, along with four production strategies (economic production, lean production, green production, and sustainable production) were proposed
  Keywords: Sustainable Production, Cluster Analysis, Repertory grid, Ecological Approaches, Industrial Symbiosis
 • Zahra Safari Pages 223-262

  By increasing attention to environmental issues, the problem of design closed-loop supply chain has been more important. The integrated design of closed-loop supply chains as one of the most important issues in the management of supply chains involve determining the location and number of required facilities (production, collection, recycling and disposal) in the forward and reverse supply chain, inventories in every facility and flows between them. In this paper, a closed-loop supply chain with diverse products (multi-product) has been studied and a linear bi-objective mathematical model is proposed to reduce the total costs and the emissions in the network with determining the strategic and operational variables. Because of the uncertainty in parameters of proposed model such as customer demands or returns, the proposed model under uncertainty (robust optimization) is developed. The closed-loop supply chain of glass bottles is studied and modeled to minimize the total costs and production of carbon dioxide by proposed model. Finally, a sensitivity analysis of robust optimization model was conducted.

  Keywords: Supply chain network design, closed-loop supply chain, robust optimization, Green supply chain
 • Mohammad Akbari * Pages 263-290
  Shift scheduling is one of the production planning processes that develop organization and workforces by providing optimized time table. In this study we tried to present mathematical model with minimization function of human errors regarding human factor engineering. Learning, forgetting, fatigue and rest are important factors which increase or decrease human errors and is modeled here. Provided model is nonlinear integer model. To investigate model and study human factors we solved small instances with different parameters in three categories: easy tasks, medium and hard tasks. To solve model we used LINGO software. Results indicated that shift schedules are different regarding different human parameters. With increasing difficulty of tasks and decreasing learning, rest breaks were closer to start of working shift. With decreasing difficulty of tasks and increasing learning, optimized schedule close to schedule without rest breaks. Also results showed that we can use the model to optimize human reliability, and organizations can define optimized shift schedules with considering task types and human parameters.
  Keywords: shift scheduling, human factors, human error, workforce reliability
 • Elahe Shakeri Kenari, Abdolhamid Safaei Ghadikolaei Pages 291-325

  Maintenance and Repairment is important, because Efficient Management can be very Effective in Countinuity Production Lines and Reduce Costs. This Problem is very important in power plants as the main resource of energy supply in the country. The Purpose of This Paper is to Presentation a Practical Approach to Determine Maintenance Strategy that is Suitable for any Device. In This Regard, the Fuzzy FMEA Approach and Design Fuzzy Inference System Evaluated the Risk of Critical Failures; as well as the Intensity also was assessed for Futher Investigation; Combining these Results, Appropriate Maintenance Strategy each Device was Determined. The Results Show, the “Generator” as the main unit of Electricity Production in Power Plants, with the Risk Priority Number of 6.56 and Intensity of 0.55 in the Fourth Dimention of Graph RPN-TI has been. In This Case, the Appropriate Strategy for this Device, the Maintenance Strategy is Proactive. Since the Devices include: Ayrpryhytr, Turbine Condenser, F-D Fan and Electro-motor with RPN high and Low TI; in the Third Dimention of Graph have been, Strategy Condition- based on the Situation is the Appropriate Strategy for their Maintenance.

  Keywords: Maintenance & repairment Strategy, Fuzzy Inference System, Failure modes, Effect Analysis
 • Nasser Shahsavari Pour *, Hosein Kazemi, Morteza Hoseinzadeh, Daryoosh Maheri, Shahla Heydarbeigi Pages 327-371

  Nowadays, one of the basic problems of organizations, in establishing the system of performance evaluation, is to identify the key indicators. In recent years, among the valuation models and performance, it has been more attention to the balanced scorecard; but many of the balanced assessment projects face up to fail in action. The most important reasons behind the failure in the establishment of a weak balanced assessment is in the selection of the appropriate key indicators. Hence, this study tried to applying an appropriate method for providing a model for the selection of the performance appropriate key indicators by the help of the modified balanced scorecard model and the use of a linear programming and the Operating consequences of this approach will present as a case at Commercial Company in Kerman. This study is an applied research, its method is descriptive – analytic one. The population included 71 members of the technical staff of projects and storage installations of state Commercial Company in Kerman that 10 members were the managers of the company.

  Keywords: Performance evaluation, Key indicators, Linear Programming, Strategic planning