فهرست مطالب

علوم تربیتی از دیدگاه اسلام - پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شیرین رشیدی * صفحات 5-24

  هدف از این نوشتار، تبیین مبانی و آثار تربیت انسان منظم از منظر فلسفه تعلیم و تربیت قرآن بنیان می باشد. از لحاظ رویکرد تحقیق در زمره تحقیقات کیفی و قیاسی و از لحاظ روش، تحلیلی- استنباطی و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و فیش برداری است. خلاصه یافته‌های تحقیق چنین است: مبانی فلسفی تربیت انسان منظم شامل مبانی عام خداشناختی(وجود ناظم و وحدت ناظم)، هستی شناختی(آفرینش منظم و مرحله مند جهان)، دین شناختی(تقدم نزول آیات مکی بر آیات مدنی، نظم درونی آیات، نظم در تشریع، تقدم ایمان بر عمل صالح) و مبنای خاص انسان شناختی(آفرینش منظم و مرحله مند انسان، نظم شناسی فطری)؛ آثار تربیت انسان منظم، شامل دو دسته آثار نظری(تقدم و تاخر در مراحل تفکر، دور اندیشی) و آثار عملی(برنامه ریزی، احترام به قانون و مقررات، وقت شناسی و غیره) می باشد.

  کلیدواژگان: انسان منظم، فلسفه تعلیم و تربیت قرآن بنیان، مبانی، آثار
 • مریم برادران*، زهرا سادات نیری پور صفحات 25-46
  هدف پژوهش حاضر تبیین روابط مدرسه صالح با جامعه محلی است. ازآنجاکه مدرسه صالح که در سند تحول آموزش و پرورش به آن اشاره شده مدرسه ای برای تحقق حیات طیبه است، پژوهش حاضر سعی دارد با تبیین روابط مدرسه صالح و جامعه محلی، در عملیاتی کردن این مدرسه مفهومی گامی بردارد؛ چرا که اکوسیستم مدرسه صالح در تعامل با محیط ضمن درک نیازها و ارتقای یادگیری، می تواند تحول آفرین شده و پویایی و رشد دوجانبه ایجاد کند. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون متن مصاحبه صاحب نظران و مطلعین خبره و ادبیات تحقیق در این حوزه به این نتایج دست یافته که مدرسه به عنوان نهاد فرهنگی ویژه و بخشی از اکوسیستم تربیتی و آموزشی، نیازمند توسعه یادگیری ازطریق شبکه سازی و اشاعه آن به سمت امت اسلامی است. مدرسه که بخشی از یک جامعه است می تواند در جریان های اجتماعی ناظر به اصلاح مداوم موقعیت، فعال باشد، مشارکت کند و مشارکت بپذیرد. این مشارکت می تواند با نهادهای محلی به خصوص با مدارس و دانشگاه ها و سایر نهادها صورت بگیرد تا در این ارتباط با مشکلات، مسائل و نیازها شناسایی شده و در شبکه ای با برنامه ریزی به حل مشکلات اقدام کند. همچنین مدرسه از منابع و فرصت های موجود در جامعه محلی برای رشد و توسعه خود و حل مسائل استفاده خواهد کرد. این فرایند دو سویه منافعی دارد که با هم افزایی شکل گرفته در بستری یکپارچه بدون رقابت توزیع می شود. در این نگرش، خانواده، مدرسه و دانشگاه، کانون های فرهنگی و تربیتی، شوراها و بستر جامعه محلی فضاهای تربیتی مکملی هستند که در کنار یکدیگر برای تربیت دانش آموخته صالح و شکل گیری امت اسلامی تلاش می کنند.
  کلیدواژگان: مدرسه صالح، جامعه محلی، رابطه مدرسه و دانشگاه، هم افزایی، امت اسلامی
 • زهرا احمدی زمانی*، اکرم گودرزی، نیکو دیالمه صفحات 47-78
  هدف پژوهش حاضر که با روش پژوهش فراتحلیل تهیه شده شناسایی عوامل موثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدرسه است. براین اساس گردآوری داده ها با مرور ادبیات و پیشینه نظری موجود (تعداد 37 مقاله و 45 پایان نامه) انجام شده و در ادامه اطلاعات به شیوه کیفی از طریق تحلیل محتوا با کدگذاری در سه سطح «کدهای باز»، «زیرمقولات» و «مقولات»، تجزیه و تحلیل و دسته بندی شده اند. تفسیر محتوایی داده های متنی یافته های به دست آمده بیانگر این موضوع است که محیط بیرونی شامل محیط خانواده، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با تاثیرگذاری بر محیط درونی (ویژگی های شخصی وراثتی) فرد، زمینه ساز بروز مسئولیت پذیری خواهد شد. در این میان محیط مدرسه به طور اخص با دارا بودن سه فرایند «آموزشی»، «پرورشی» و «سازمانی»، زمینه ساز مسئولیت پذیری در متربی است که از این میان عوامل روش تدریس معلم، محتوای درس، مشارکت دانش آموز در مدرسه، انگیزه دانش آموز، دین داری، انضباط، ویژگی معلم به عنوان الگو، پایگاه اجتماعی اقتصادی، عزت نفس، انعطاف پذیری، سبک رهبری، سرمایه اجتماعی، هویت، ارتباط گرم، جرئت ورزی، احساس امنیت، احساس تعلق، محبت، خودمدیریتی، ادراک اجتماعی، تجهیزات، انصاف، تشویق و توجه به ویژگی های فردی در مسئولیت پذیری دانش آموزان نقش دارند. در پایان نتیجه گیری می شود که معلمان و مربیان آموزشی باید ضمن توجه بر به کارگیری عوامل شناسایی شده در محیط مدرسه با نگاهی جامع، نقش و اثر زمینه ها و شرایط محیطی (بیرون و داخل مدرسه) را به طور مستمر مدیریت و هدایت کرده و مشوق مشارکت فعالانه آن ها در فرایند مسئولیت پذیری دانش آموزان باشند.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری، نقش مدرسه، مرور سیستماتیک، دانش آموزان
 • داود طهماسب زاده شیخلار*، جمیله علم الهدی صفحات 79-100
  هدف پژوهش حاضر، تبیین جایگاه مغفول رویکرد زیبایی شناسی در برنامه درسی است. توضیح اینکه تربیت از خصلتهای انسانی به شمار می رود. همچنین براساس تعالیم اسلامی، فطرت انسان دارای اقتضائاتی برای تربیت کردن است که یکی از آن ها زیبایی جویی و زیبایی طلبی است. خداوند برای تربیت انسان به زیبایی جویی وی اشاره کرده و زبان کتاب هدایت خود را متناسب با آن انتخاب کرده است. ازآنجاکه هدف و رسالت اصلی قرآن نیز هدایت بشریت به مسیر حقیقی و خداشناسی است و نظام آموزشی و برنامه درسی نیز هدفی جز تعلیم و تربیت فراگیران ندارد، بنابراین برنامه درسی نیز می تواند از زبان اعجازآمیز قرآن که همان زیبایی شناختی است، استفاده کرده و موفقیت کسب کند. برای همین این مقاله درصدد تبیین جایگاه مغفول رویکرد زیبایی شناسی در برنامه درسی، توصیف نگاه زیبایی شناسانه، زبان اعجازآمیز و موفق اسلام و قرآن به تعلیم و تربیت و الهام از تجربه قرآن و تجویز آن به برنامه درسی به روش تحلیلی - استنتاجی است. براساس نتایج این پژوهش، تربیت زیبایی شناختی در حال حاضر برای نظام آموزشی ما فراتر از حد ضرورت و به عنوان یک رویکرد مکمل و حتی جایگزین رویکرد فعلی مطرح است. تعالیم اسلامی ازطریق تربیت زیبایی شناسی بهتر می تواند فضای لازم را برای حضور در برنامه درسی پیدا کند. شایان ذکر است که تربیت زیبایی شناسی دارای ویژگی ها و پیامدهای خاص در برنامه درسی است که از آن جمله می توان به توجه به ادراک عمیق و تخیل فراگیران، تجسم ذهنی و خیالی، مدیریت هیجانات، ایجاد شور و نشاط و... اشاره کرد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، تعالیم دینی، زیبایی شناسی
 • علی ستاری*، الهام صفرنواده صفحات 101-120
  هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی انسان شناختی پرورش جسمانی کودکان در تربیت اسلامی با تاکید بر نقش بازی های فیزیکی است. امروزه بازی های تمرکزیافته بر ذهن که بیشتر در قالب بازی های دیجیتال و الکترونیکی عرضه و از آن ها باعنوان بازی های رایانه ای یاد می شود، در عمل باعث شده اند تا علاقه کودکان به بازی ها و تحرکات فیزیکی و جسمی کاهش پیدا کند. این در حالی است که در تربیت اسلامی بر نقش پراهمیت بازی به ویژه بازی های فیزیکی کودکان تاکید شده است. به همین دلیل این پژوهش بااستفاده از روش توصیفی تحلیلی درصدد تبیین مبانی انسان شناختی پرورش جسمانی کودکان در تربیت اسلامی با تاکید بر نقش بازی های فیزیکی است. نتایج این پژوهش نشانگر آن است که با مفروض قرار دادن جایگاه و اهمیت پرورش جسمانی کودکان در تربیت اسلامی، مبانی انسان شناختی خاصی قابل شناسایی و تبیین است. این مبانی عبارتند از ترکیب کودک انسان از جسم و روح و تاثیر متقابل جسم و روح بر یکدیگر در فرایند رشد کودک به سمت کمال، تدریجی بودن رشد جسم و روح کودک و نقش ابزاری جسم در پرورش روح که از کودکی آغاز می شود. بدین سان ضرورت توجه جدی برنامه های تربیتی بر نقش پرورش جسمانی کودکان تاکید می شود. ملاحظه مبانی انسان شناختی یاد شده در برنامه ریزی های تربیتی، علاوه بر تامین سلامت جسمانی کودکان، زمینه را برای تقویت و پرورش روحی و معنوی آنان در آینده فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: انسانشناسی، پرورش جسمانی، تربیت اسلامی، بازی های فیزیکی
 • اعظم زرقانی* صفحات 121-145
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تفصیلی علم دینی از منظر ویژگی ها و هنجارهای عالم یعنی یکی از جهات کلیدی مطرح شده در نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی است. برای این منظور ابتدا ضمن ارائه تقریری اجمالی از نظریه آیت الله جوادی آملی، باتوجه به جایگاه عقل در این نظریه و نیز نقش آن در ایجاد شایستگی هایی در عالم، به تببین نقش هر دو نوع عقل نظری و عملی در تولید معرفت اسلامی با تاکید بر دیدگاه جوادی آملی پرداخته شده است. در ادامه ویژگی ها یا شایستگی های عالم در دو طبقه «دانشی نگرشی» و «اخلاقی رفتاری» نیز تبیین شده است. سپس دلالت های این بحث برای تغییر برنامه های درسی دانشگاه ها به منظور تربیت عالمانی برخوردار از این ویژگی ها و به تبع آن، تولید علم و معرفت توسط این عالمان که متصف به صفت اسلامی باشد، پرداخته شده است. درپایان ضمن ارائه جمع بندی از مباحث مطرح شده، به دستاورد نظری این نوشتار در قابلیت جمع بین نظرات رقیب و پاسخ گویی به نظرات برخی منتقدان نظریه جوادی آملی نیز اشاره خواهد شد.
  کلیدواژگان: علم اسلامی، عالم، عقل، آیت الله جوادی آملی، برنامه درسی
 • سیدحمیدرضا علوی، مراد یاری دهنوی، حمیده قطبی نژاد* صفحات 147-167
  هدف پژوهش حاضر بررسی اهداف، اصول و روش های تربیت عاطفه «غم و شادی» انسان برمبنای شادی پذیری و غم پذیری آدمی در صحیفه علویه است. بدین منظور براساس رویکرد کیفی، از روش های پژوهش استنتاجی و تحلیل زبانی و مفهومی استفاده شده است. ازاین رو براساس مبنای مفروض، مناجات های امام علی (ع) در صحیفه علویه انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفته اند. براساس نتایج پژوهش می توان گفت متربی باید با تکیه بر اصولی چون شناسایی شادی های ممدوح و چگونگی راه یافتن به آن ها، شناخت غم های مذموم و راه های رهایی از آن ها و همچنین شناخت غم های ممدوح و ایجاد آن ها در قلب خویشتن، در تربیت عاطفه «غم و شادی» وجود خود بکوشد. همچنین باید با روش هایی مانند خشنود کردن خداوند، پیامبر (ص) و خاندان وی، از آن ها توسل جوید و در جهت شاد کردن انسان ها و درنهایت ایجاد شادی برای آخرت خویش اقدام کند. ضمن اینکه با شیوه شکرگذاری و ذکر اسماء الهی طی مسیر کرده و به واسطه نعمت های خاص الهی همچون ایمان و اسلام به کسب شادی بپردازد. متربی همچنین باید غم های دنیایی، گناهان و پیروی از هوای نفس را از عوامل غم های مذموم بداند و با روش هایی ازجمله پناه بردن به خداوند، دعا کردن، ذکرورزی، ملامت نفس پس از ارتکاب گناه و مرگ اندیشی، قلب خویش را برای وجود غم های مقدس آماده سازد تا به این ترتیب به اهداف تربیت این عاطفه یعنی رسیدن به مقام قرب الهی، پیوستن به هدایت یافتگان و سعادت لقاءالله نایل شود.
  کلیدواژگان: صحیفه علویه، تربیت عاطفی، غم، شادی، اصل، روش
 • هاجر کوهی اصفهانی*، سوسن کشاورز صفحات 169-192
  هدف پژوهش بررسی موضوع «تفکر مراقبتی» در قرآن کریم با رجوع به تفسیر المیزان است. تفکر مراقبتی، مراقبت در نحوه اندیشیدن و تفکر در مراقبت است؛ مراقبت از تبدیل احساس ها به انتخاب، ارزیابی و تصمیم گیری. تفکر مراقبتی توجه فاعل به مفعول و فعل با همراهی یکدیگر به حساب می آید که به تفکر ارزش گذار یا ستایشی، عاطفی، فعال، هنجاری و همدلانه تقسیم می شود. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است و با بررسی آیات قرآن کریم نمونه هایی از مصادیق قرآنی این تفکر مورد شناسایی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشانگر آن است که موارد متعددی از مصادیق عینی زیرگروه های مختلف تفکر مراقبتی در قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته است؛ شامل مصادیقی از احسان، تواضع، امانت داری، رعایت عدالت و قسط و صداقت که اهتمام به آن ها در فرایند تربیت متربیان می تواند منجر به تقویت ابعاد مختلف تفکر مراقبتی شود.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، تفکر مراقبتی، تفکر ارزش گذار، تفکر ستایشی، تفکر عاطفی، تفکر فعال، تفکر هنجاری و تفکر همدلانه
 • سید محمد طیبی، امید مهنی*، سینا میرشاهی صفحات 193-209
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی جایگاه، ساختار و ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی در امپراتوری عثمانی است. برای این پژوهش از شیوه تحلیلی با رویکرد تاریخی استفاده شده است. یافته های پژوهش گویای این است که دولت عثمانی از بدو تاسیس به مقوله تعلیم و تربیت و ویژگی های آن توجه کرده و به آموزه های اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت و مولفه های آن چون اصلاحات آموزشی، مدرسه سازی، اهداف آموزشی و متون آموزشی پرداخته است. این امپراتوری که برای مدتی طولانی یکی از قدرت های جهان اسلام به شمار می رفت و گستره وسیعی از آسیا و اروپا را در بر داشت، تاثیرات شایان توجهی در عرصه های گوناگون ازجمله حوزه تعلیم و تربیت در جامعه و زیرمجموعه قلمرو و حاکمیت خویش بر جای گذاشته است. بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای، چگونگی ساختار و سیستم تعلیم و تربیت امپراتوری عثمانی براساس آموزه های اسلامی نشان داده شود. یافته های پژوهش حاکی از این است که سلاطین عثمانی اهتمام ویژه ای بر حفظ تعلیم و تربیت اسلامی داشته و برای رسیدن به این اهداف آموزشی به تربیت متخصصان در حوزه آموزش اسلامی پرداخته بودند. درواقع می توان گفت اصلاحات آموزشی در امپراتوری عثمانی در ادامه موجب تحرک و تکاپوی نهادهای آموزشی شد.
  کلیدواژگان: امپراتوری عثمانی، تعلیم و تربیت، مدرسه سازی، اصلاحات آموزشی
 • زهره متین، فاطمه وجدانی* صفحات 211-233
  هدف پژوهش حاضر، تعیین شرایط و حدود و ثغور اشتغال مناسب برای مادران (باتوجه به چالش میان اشتغال بانوان و نقش مادری آن ها) است؛ به گونه ای که از پیامدهای منفی احتمالی آن بر فرزندان خردسال کاسته شود. از آنجا که ایران به ویژه در سال های اخیر با افزایش تعداد زنان تحصیل کرده و گرایش روزافزون و گاه افراط گرایانه آن ها به اشتغال روبه رو است، بنابراین پرداختن به حدود و ثغور اشتغال مناسب برای مادران ضروری به نظر می رسد. روش پژوهش، پژوهش از نوع کیفی کتابخانه ای و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است و برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از دیدگاه های مقام معظم رهبری در حوزه زنان، خانواده و بانوان نخبه استفاده شده است. براساس یافته ها، هشت ضرورت (مقوله) در قالب چهار محور درارتباط با مسئله اشتغال بانوان استخراج شده است: 1 محور توصیه به بانوان (احترام به تفاوت های زن و مرد و افتخار زنان جامعه به زن بودن / اولویت بندی مسئولیت ها توسط بانوان)، 2 محور توصیه به همسران (مردها) (قدرشناسی و حمایت از زحمات بانوان در خانواده / پرهیز از اجبار کردن زنان به اشتغال و کارهای سنگین)، 3 محور توصیه به فعالان فرهنگی (نگاه معقول و معتدل به اشتغال زنان / اجتناب از تبلیغ افکار فمینیستی) و 4 محور توصیه به نهادهای قانونی و اجرایی (مدیریت و تنظیم مشاغل مناسب بانوان / حمایت های قانونی از مادران شاغل). درنهایت براساس این یافته ها، حدود و ثغور اشتغال مناسب برای مادران تعیین و در این زمینه راهکارهایی نیز مطرح شده است.
  کلیدواژگان: خانواده، تربیت، نقش مادری، دوره خردسالی، اشتغال بانوان، مقام معظم رهبری
 • فاضله میرغفوریان* صفحات 235-257
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اصول تربیتی نقد در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام است که با روش تحلیل مضمون انجام شده؛ بدین ترتیب که تمامی بندهای رساله مورد مطالعه قرار گرفته و از میان آن ها هشت بند که از نظر مفهومی به تبیین نگرش نقادانه بسیار نزدیک بودند، انتخاب شدند. این هشت بند عبارتند از: حق ادعاکننده علیه تو، حق کسی که تو بر ضد او ادعایی داری، حق مشورت گیرنده، حق مشورت دهنده، حق نصیحت خواه، حق ناصح، حق مسئول و حق کسی که به تو بدی کرده است. همچنین عباراتی از سایر بندها که واژه «نصح» در آن ها به کار رفته، مورد تحلیل مضمون قرار گرفته اند؛ عباراتی از بندهای حق زمامدار، حق شاگرد و متربی، حق برادر، حق همسایه و حق دوست. یافته های پژوهش نشان می دهد که مشارکت در ترویج فرهنگ نقد، توجه به تفاوت های فردی و حق گرایی، سه اصل مهم اصول تربیتی نقد به حساب می آیند که خود به زیر مقولات درخواست و دعوت به نقد توسط صاحب اثر، پذیرش درخواست نقد از سوی اهل فن، توجه به ویژگی های شخصیتی، روحی و سطح دانش نقد شونده، ایجاد بستر و زمینه روحی مناسب برای پذیرش نقد، شنیدن موثر و ارزیابی منصفانه تقسیم می شوند. همچنین حاکمیت رحمت و محبت در نقادی، توجه به مصالح اجتماعی و نهادینه شدن فرهنگ تربیتی نقد در جامعه در نگاه امام سجاد علیه السلام، از دیگر یافته های این پژوهش به شمار می رود.
  کلیدواژگان: رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، اصول تربیتی نقد، ویژگیهای ناقد، ویژگیهای نقد شونده
 • رسول فیروزی ارنان، سجاد علمردانی صومعه*، جلیل باباپور خیرالدین، زینب خانجانی صفحات 259-275
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان باورهای دینی و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد مخدر است. این پژوهش به روش کمی و از نوع مطالعات همبستگی است که در آن تغییرات متغیر ملاک)گرایش به مصرف مواد مخدر(، براساس متغیرهای پیش بین)باورهای دینی و بحران هویت(مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه تبریز مشغول به تحصیل در سال 94-1393 هستند که از جامعه مورد نظر حدود 200 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه دین داری خدایاری فرد، پرسش نامه اعتیاد میرحسامی و پرسش نامه بحران هویت احمدی استفاده شده است. همچنین برای تحلیل آماری داده های پژوهش از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین باورهای دینی و گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه معنی دار و منفی وجود دارد و بین بحران هویت و گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. لازم به ذکر است که باتوجه به نتایج تحلیل رگرسیون از بین متغیرهای پیش بین، فقط متغیر بحران هویت است که به طور معنی داری در پیش بینی گرایش به مصرف مواد مخدر نقش دارد.
  کلیدواژگان: باورهای دینی، بحران هویت، عواطف دینی، مواد مخدر
|
 • shirin rashidi * Pages 5-24

  The purpose of this paper is to explain the fundamentals and effects of regular human education from the perspective of the philosophy of education of the Qur'an. In terms of research approach, it is a qualitative and quantitative research, and in terms of method, analytical-inferential, in terms of collecting library information and phishing. The summary of the findings of the research is as follows: The philosophical foundations of regular human training include the general principles of theology (the existence of a modem and unity of regimens), ontology (the regular creation of the world), and theological (preeminence of the revelation of the verses of the verses, the internal order of the verses, In theology, the priority of faith in good deeds), and the specific anthropological basis (systematic and stage-oriented creation of man, natural discipline); the effects of regular human training, including two categories of theoretical works (precedence in the stages of thinking, thinking), and works Practical (planning, respect for law and regulations, timeliness, etc.).

  Keywords: Regular humanity, the philosophy of education - training of the Qur'an, foundations, works
 • Maryam Baradaran *, Zahra Sadat Nayeripour Pages 25-46
  The Saleh School, which is mentioned in the Education Transformation Document, is a school for the realization of Tayyeb's life. The present study seeks to operationalize this conceptual school by explaining the relationships between the competent school and the local community, as the competent school ecosystem interacts with the environment while understanding needs and enhancing learning, and can create a dynamic and mutual growth and development. Using a qualitative approach, contextual analysis of the interviews with scholars and experts in literature and research in the field resulted in the conclusion that the school as a special cultural institution as part of the educational and educational ecosystem needs to develop learning through networking. And its spread to the Islamic Ummah. The school, which is part of a community, can be active in, participate in, accept and participate in the ongoing social reform process. This partnership can be done with local agencies, especially schools, universities, and other entities, to identify problems, issues and needs, and to plan for solutions to problems in a network. The school should also take advantage of the resources and opportunities available to the local community to grow and solve problems. This two-way process has the benefits of being distributed synergistically in an integrated context without competition. In this attitude, the family, the school and the university, as well as the cultural and educational centers, councils and local community contexts, are complementary educational spaces that work together to raise a well-educated and educated Islamic Ummah.
  Keywords: Saleh school, Local Community, school, university relationship, synergy, Islamic Nation
 • Zahra Ahmadizamani *, Akram Goodarzi, Nikoo Dialameh Pages 47-78
  Systematic review of factors affecting students` responsibility with emphasis on the role of the school Zahra Ahmadi Zamani Akram Goodarzi Nikoo Dialameh Abstract The purpose of this study was to identify the factors affecting students' responsibility at school. The research method was meta-analysis. Data were collected by reviewing existing literature and theoretical background (37 papers and 45 theses) and subsequently data analysized and categorized through a qualitative method- content analysis- with three levels of coding (open source, subcategories, categories). Based on the contextual interpretation of the textual data, the findings indicated that the external environment, including family, social, economical, political, and cultural environment, is influenced on the internal environment (personal-hereditary characteristics) and this process creates responsibility. Specifically, the school environment, having three educational, nurturing and organizational processes, is responsible for students' responsibility and respectively the following factors were effective on students' responsibility: teaching method, course content, student participation in the school, their motivation, religiosity, discipline, teacher characteristics, Socioeconomic base, self-esteem, flexibility, leadership style, social capital, identity, warm communication, assertiveness, sense of security, sense of belonging, affection, self-management, social perception, equipment, fairness, encouragement and individual characteristics. Finally, it is concluded that teachers and instructors should pay attention to using identified factors in the school environment and continuously manage and direct the role and impact of environmental contexts (outside and within the school) and encourage their active participation in the student responsibility process. Keywords: Responsibility, School Role, Systematic Review, Students
  Keywords: Factors affecting accountability, responsibility, students
 • Davoud Tahmasebzadeh Sheikhlar *, Jamileh Alamolhoda Pages 79-100
  Education is a human element. According to Islamic teachings, human nature has the necessities for education, one of which is aesthetic and aesthetic. God commands his aesthetic to educate man and chooses the language of his guidance book appropriately. Since the main purpose of the Qur'an is to guide humanity to the true path and theology, and the educational system and curriculum have no purpose other than the education of the learners, so the curriculum can also be used in the miraculous language of the Quran, which is the same aesthetic. And achieve success. This article attempts to explain the neglected position of the aesthetic approach in the curriculum describes the aesthetic look, the mysterious and successful language of Islam and the Qur'an to educate and inspire the experience of the Quran and prescribe it to the syllabus in an analytical-deductive way. According to the results of this study, aesthetic education is now beyond the reach of our educational system and as a complementary and even alternative approach to the current approach. Islamic teachings through aesthetic education can better capture the space required to attend the curriculum. Aesthetic education has special features and implications in the curriculum, such as attention to deep understanding and imagination of learners, mental and imaginary visualization, emotional management, vitality and so on.
  Keywords: Curriculum, religious education, aesthetics
 • Ali Sattari *, Elham Safarnavadeh Pages 101-120
  Concentrated games on the mind, which today are mostly offered in the form of digital and electronic games and called computer games, have actually led to a decrease in children's interest in physical games. However, Islamic education has emphasized the importance of play, especially children's games. This article aims to explain anthropological foundations of the physical education of children in Islamic education with an emphasis on the role of physical games. The research was conducted using descriptive-analytical method. The results indicate that the physical education of children in Islamic education has a high status and importance, and therefore certain anthropological foundations can be explained and identified. These basics include the combination of the human child's body and soul and the interaction of the body and soul in each other in the process of child development towards perfection, the gradual growth of the body and soul of the child, and the instrumental role of the body in the cultivation of the soul, which begins from childhood. So, the need for serious attention to educational programs is emphasized on the role of children's physical development. Considering the anthropological foundations in educational programs, in addition to providing children's physical health, provides a platform for the spiritual development of children in the future.
  Keywords: antropology, physical education, Islam, Children, physical games
 • Azam Zarghani * Pages 121-145
  This article is aimed to examine an aspect of an approach of religious science or knowledge which was introduced by Javahi Amoli. That aspect refers to the scientist's or knower's characteristics and virtues. To this end, first of all, the Ayatollah Javadi Amoli's theory was reviewed briefly, then according to this theory, the role of wisdom in forming the knower's competencies especially the role of theoretical and practical wisdom in producing the Islamic knowledge was explained. Based on it, the knower's features or virtues which were divided in two categories were elucidated. These are: knowledge or attitude class and ethical or behavioral division. In the following, the implications of this approach of religious science for designing or changing universities' curricula were stated. Those will help to educate the scholars who will possess these characteristics and as a consequence, they will be capable to produce Islamic knowledge. Finally, the conclusion with the theoretical achievement of this approach to respond some critics of Javari Amoli's theory was mentioned.
  Keywords: Islamic Science, Scientist, Wisdom, Ayatollah Javadi Amoli, Curriculum
 • Hamidreza Alavi, Morad Yari Dehnavi, Hamideh Ghotbinejad * Pages 147-167
 • Hajar Kouhi Esfahani *, Soosan Keshavarz Pages 169-192
  The purpose of this research is to investigate the subject of caring thinking in the Holy Quran Referring to the commentary of al-Mizan.Caring thinking is Thinking about caring and caring thinking. Caring about the transformation of feelings into choices, evaluations and decisions . Care thinking is the attention of the subject to the object and verb simultaneously.Caring thinking divided into laudable or value-laden, emotional, active, normative, and empathetic thinking. This paper seeks to elaborate on the dimensions of caring thinking, which corresponds to Quranic verses. The research method is qualitative analytical method. With investigating of Holy Quarn has identified the examples of caring thinking. The finding suggests that a great number of Quranic verses acknowledge it and are objective verifications of various subgroups of caring thinking such as kindness, modesty, trusteeship, justice and truth and honesty. By putting effort into this in the process of teacher education, it can boost dimensions of thinking, which has its root in educators’ heart and is a basis for precise kind and valuable evaluations.
  Keywords: Holy Qoran, Caring thinking, Valuational thinking, Affective thinking Creative Thinking
 • Seyed Mohammad Tayyibi, Omid Mehni *, Sina Mirshahi Pages 193-209
  The present study tries to identify the status, structure and characteristics of Islamic education in the Ottoman Empire. A descriptive and analytical method along with a historical approach was used in the study. The findings indicated that the Ottoman Empire has been focused on the education and its characteristics since it has been established and it has also addressed the Islamic teachings regarding education and its components such as educational reforms, school building, educational goals and educational texts. This empire, which had been considered one of the powers of the Muslim world for a long period of time and included a wide range of Asia and Europe, had remarkable impacts on various fields such as education in society as well as its territory and sovereignty. Therefore, the present study tries to show the structure and system of education in Ottoman Empire based on Islamic teachings by using library documents and sources. The findings indicated that the Ottoman kings had paid special attention to the preservation of Islamic education, and had tried to train specialists in the field of Islamic education in order to achieve these educational goals. On the other hand, the findings showed that the educational reforms in the Ottoman Empire have stimulated educational institutions.
  Keywords: Education, training, Ottoman Empire, Educational Objectives, Instructional materials, educational reforms
 • Zohreh Matin, Fateme Vogdani * Pages 211-233
  In recent years, we have faced increasing numbers of educated women in Iran and their increasing and sometimes extreme tendency to work. The purpose of this study was to determine the conditions and limits of proper work for mothers (with regards to the challenge between women's occupation and their motherhood roles) in order to decrease the probable consequences on the children. The research method was descriptive – analytical method. To answer the research questions, the views of the Supreme Leader in the areas of: women, family and elite women were used. According to the findings, eight necessities in four clusters were extracted: necessities for women( respect for the differences between women and men and the pride of them to be woman/ prioritization of responsibilities by women); necessities for husbands( men)( appreciation for the efforts of ladies in the family/ avoiding forcing women to work and employing them in heavy works); necessities for cultural activists( a reasonable and moderate look at women's occupation/ avoiding promoting feminist thoughts in the society); necessities for legal and executive organizations (managing and setting up appropriate women's businesses/ the legal protections of working mothers). Finally, based on the findings, some conditions and limits of proper work for mothers were determined and some solutions and suggestions were introduced in this regard.
  Keywords: Family, education, motherhood role, Childhood
 • Fazele Mirghafori * Pages 235-257
  The purpose of the present study is to examine the educational principles of criticism in Imam Sajjad's legal treatise on the law, which has been done by thematic analysis, so that all the sections of the treatise have been studied, including eight sections of the legal treatise which are conceptually explained. Critical attitudes were very close to being selected: the right to claim, the right to appeal, the right to appeal, the right to appeal, the right to wrong, the right to wrong, the right to be responsible, and the right to harm someone. Excerpts from the other clauses in which the word is used were also analyzed, including clauses of right, disciple and translator, brother, neighbor and friend. Research findings show that participation in promoting the culture of criticism, attention to individual differences and righteousness play a central role in the three critical principles of critical education, which are as follows: Requesting and inviting criticism by the owner, Accepting criticism Techniques are attention to personality traits, mentality and level of criticism knowledge, providing the appropriate context and psychological context for acceptance of criticism, effective listening and fair evaluation. The remarkable point of education that the researcher obtained while examining the treatise on law is the general spirit of the atmosphere of criticism that derives from compassion and love.
  Keywords: Imam Sajjad's Treatise of Law, Critical Educational Principles, Critical Features
 • Rasuol Firuozi Arnan, Sajjad Almardani *, Jalil Babapour Kheiredin, Zeiynab Khanjani Pages 259-275
  This study was conducted to investigate the relationship between religious beliefs and identity crisis with tendency to drug abuse. The study is cross correlation which changes of criterion variable drug abuse tendency) were examined based on the predictor variables )religious beliefs and identity crisis). About 200 participants were selected through sampling method which they were studying in the years of 1393-94 at Tabriz University, Iran. For gathering data, three questionnaires of Khodayarifard (religiosity) Myrhesami (addiction) and Ahmadi (identity crisis) were used. For statistical analysis of data, descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis) were conducted.The results showed that the relationship between religious beliefs and drug abuse tendency was significant and negative. On the other hand, the relationship between the identity crisis and drug abuse tendency showed a significant and positive correlation. Moreover, according to regression analysis of predictive variables, the identity crisis was the only significant variable in predicting the tendency to drug abuse.
  Keywords: Drug tendency, Religious beliefs, Identity Crisis