فهرست مطالب

فرهنگ ایلام - سال بیستم شماره 62 (بهار و تابستان 1398)
 • سال بیستم شماره 62 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرزاد خوش آب*، جعفر آقازاده صفحات 7-28

  با روی کار آمدن حکومت قاجاریه و مرگ زودهنگام آقامحمدخان روند اداره ایالات و ولایات مختلف به طور کلی تغییر کرد. همواره یکی از مهمترین اقدامات حکومت مرکزی برای نظارت و تسلط بر ایلات و طوایف ایجاد رابطه با حکام محلی بود که تحت تاثیر این شرایط شکل گرفت. این اقدام از طریق گماشتگان حکومت مرکزی در نواحی مختلف امکان پذیر بود. با روی کار آمدن حکومت قاجار و به تخت نشستن فتحعلی شاه این سیاست در پیش گرفته شد. او با گماشتن محمدعلی میرزا دولتشاه به حکومت کرمانشاهان توانست تسلط خود را بر والیان پشتکوه حفظ کند. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال انجام شد که: روابط محمدعلی میرزا دولتشاه با والیان پشتکوه چگونه بوده است؟ یافته های این پژوهش که رویکردی توصیفی- تحلیلی داشت بیانگر آن بود که محمدعلی میرزا با سیاست مسالمت آمیز خود توانست تا پایان عمر والیان پشتکوه را با حکومت مرکزی ایران همراه کند

  کلیدواژگان: قاجاریه، محمدعلی میرزا، والیان پشتکوه، حسن خان
 • لطفعلی کوزه گر کالجی، سجاد دارابی*، محمدتقی رضویان صفحات 29-47

  رشد روز افزون جمعیت باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در شهرها شده است. بخشی از این مشکلات مربوط به حمل و نقل درون شهری است که چالش هایی همچون: افزایش زمان سفر، آلودگی زیست محیطی و مشکلات روحی - روانی را به دنبال دارد؛ لذا مدیران شهری به دنبال سیستم های جایگزین برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی و تردد آسان و سریع در داخل شهر هستند که یکی از راهکارهای موجود، استفاده از حمل و نقل عمومی است. نحوه مطلوب خدمات رسانی در بخش حمل و نقل عمومی و کارکرد مطلوب آن می تواند رضایتمندی شهروندان و کاهش حجم خودرو در راه های درون شهری را در پی داشته باشد. اهمیت حمل و نقل عمومی و ویژگی های کالبدی و توپوگرافی شهر ایلام، اهمیت استفاده از اتوبوس های درون شهری را دوچندان کرده است. در این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، میزان رضایتمندی شهروندان از کارکرد سیستم اتوبوسرانی شهر ایلام مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای این بررسی، پس از تهیه پرسشنامه با توجه به جامعه آماری، حجم نمونه به میزان 383 نفر انتخاب شد که به صورت تصادفی مورد پرسش قرار گرفتند. پردازش و تجزیه و تحلیل دادها (آمار توصیفی و استنباطی) نیز با بهره گیری از روش های آماری در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون T تک نمونه ای انجام شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که از نگاه شهروندان، سیستم اتوبوسرانی شهر ایلام از نظر خدماتی دهی و کارکردی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و عدم رضایت آنان را به دنبال داشته است؛ لذا توسعه خدمات دهی در این بخش می تواند موجب استقبال شهروندان از سیستم اتوبوسرانی شود و کاهش استفاده از خودروهای شخصی را در پی داشته باشد.

  کلیدواژگان: اتوبوسرانی، حمل و نقل درون شهری، شهروندان، ایلام
 • ابراهیم میرزایی*، معصومه موسی زاده، محبت محبی صفحات 48-73
  یکی از مسائل اجتماعی که در سال های اخیر اهمیت فزاینده ای یافته و ابعاد پیچیده ای پیدا کرده، مسئله طلاق است. شکل گیری و گسترش این مسئله منجر به فروپاشی نهاد خانواده و نابسامانی اجتماعی و فرهنگی در جامعه می شود که بروز مسائل اجتماعی دیگری همچون بزهکاری و انحرافات اجتماعی از پیامدهای آن می باشد. مطالعه و اقدام در جهت تغییر چنین وضعیتی یا ارائه راه حل، نیازمند رویکردهای جامعه شناختی است. بر اساس آمارهای رسمی، در کل کشور، طلاق در سال 1390 نسبت به سال 1391، 8 درصد و در سال 1394، 17 درصد رشد را تجربه کرده است. استان ایلام به عنوان محدوده جغرافیایی این پژوهش نیز از داشتن چنین شرایطی همچون شرایط کلی کشور مستثنی نیست. پژوهش حاضر با استفاده از روش تمام شماری و تحلیل ثانویه اطلاعات به بررسی و مطالعه علل درخواست و وقوع طلاق در میان زوجین استان ایلام پرداخت و به این پرسش پاسخ داد که علل و عوامل مهم درخواست طلاق کدامند؟ جامعه آماری پژوهش شامل زوجین متقاضی طلاق یا طلاق یافته در استان ایلام در سال های 1390 تا 1394 بود. اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق پرونده های موجود در مراکز ساماندهی و کاهش طلاق سازمان بهزیستی به صورت سرشماری و تحلیل ثانویه به دست آمد. نتایج نشان داد که در بین علل موثر بر درخواست طلاق، فقدان تفاهم اخلاقی و مشکلات اقتصادی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد اند. از بین فرضیه های تحقیق، سابقه اعتیاد، میزان تحصیلات، نسبت فامیلی، آشنایی قبلی و سن زوجین تایید شد که با علت درخواست طلاق رابطه معناداری را به نمایش گذاشتند.
  کلیدواژگان: طلاق، زوجین، مسائل اجتماعی، تحلیل ثانویه، ایلام
 • نجم الدین گیلانی* صفحات 74-89
  شیوه انجام پژوهش حاضر که با هدف بررسی وجوه اشتراک بین سوگ آیین های لری و کردی با سنت سوگواری در میان رودان انجام شده، توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری مطالب از تحقیقات میدانی و استناد به منابع کهن استفاده شده است. سوگواری از آن دسته آیین های فرهنگی می باشد که مرز نمی شناسند و در طول تاریخ در بین اقوام مختلف، مشترک بوده است. این سنت از جمله آیین های ماندنی است که با گذشت زمان نه تنها فراموش و منسوخ نشد، بلکه بر اعتبار و جایگاه آن افزوده گردید. به نظر می رسد که این سنت های سوگواری جزء کهن الگوهایی است که ویژگی اصلی آنها انتقال و تکراپذیریشان در بین اقوام است. اقوام ایرانی کرد و لر نیز در طول تاریخ همواره پاسبان و انتقال دهنده خوبی برای بسیاری از آداب و رسوم باستانی و مشترک در بین ملل مختلف  بوده اند که یکی از آنها سنت سوگواری است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان سوگ آیین های لری و کردی با سنت سوگواری در میان رودان در مواردی همچون: روی خراشیدن، گیس بریدن، سیاه پوشیدن، خاک بر سر ریختن، مدت زمان سوگواری و... تشابه وجود دارد.
  کلیدواژگان: سوگواری، میان رودان، قوم لر، قوم کرد
 • هلن کاظمی*، وحید رشیدوش صفحات 90-117

  پوشاک به عنوان یک عنصر فرهنگی حامل پیام ها و رموز مختلفی است که از آداب و رسوم، سنن و خاستگاه قومی جوامع سرچشمه گرفته است. در عصر حاضر علی رغم اشاعه فرهنگ و تعامل اجتماعی، هنوز هم پوشاک یکی از مشخصه های فرهنگی و تمایز بین گروه های انسانی و اقوام به شمار می رود. روش کار در این پژوهش، مطالعه عمیق و ژرفانگر بوده و در آن از مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، حضور در میدان تحقیق و مشاهده مستقیم همراه با مشارکت و مصاحبه استفاده گردیده و برای تبیین داده های پژوهش، سه رویکرد کارکردگرایی، اشاعه گرایی و نمادگرایی تفسیری به کار گرفته شده است.  بررسی ها نشان داد که با توجه به گذر زمان و توسعه تکنولوژی، گسترش رسانه ها و تغییر مشاغل، پوشاک دچار تحولات بسیاری شده و توجه انسان بیشتر به زیبایی و تناسب لباس معطوف گشته است. منطقه مورد مطالعه نیز از این تحول به دور نبوده و کارکرد بعضی از اجزای پوشاک در این منطقه از بین رفته و انواع دیگری جایگزین آن شده است.

  کلیدواژگان: پوشاک، فرهنگ، تیره مرشدوند، ایل خزل، استان ایلام
 • سعید صالحی زلانی*، علی هاشمی، عباس میرزاد صفحات 118-141
  در حالی که آنچه از اغلب شهرهای کنونی ما در ذهن عموم شکل گرفته مجموعه ای از ساختمان های بلند، پارک ها و خیابان هاست؛ اما شهرها و فضاهای شهری از شخصیت و هویت ویژه ای برخوردار هستند. هویت هر شهر را ویژگی ها و امتیازات آن شهر در دوره ای نسبت به دوره پیش مشخص می سازد. در این زمینه آنچه قابل تامل است وجوه اشتراک و تمایز شهرها با هم است. صفات هویتی شهر متشکل از صفات هویتی طبیعی، مصنوعی و انسانی است. با توجه به اهمیت هویت شهری، این پژوهش با هدف بررسی شاخص های موثر بر شکل گیری هویت شهر ایلام و ارزیابی تطابق معماری شهری ایلام با این شاخص ها انجام شده است. روش تحلیل در این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی و مشاهدات میدانی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از میان مولفه های اصلی که برای شناخت و بررسی هویت شهر ایلام در نظر گرفته شده اند، مولفه های مصنوع که خود ناشی از عامل سیاست هستند بیشترین تاثیر را داشته اند؛ همچنین یافته ها نشان داد که معماری شهری ایلام با مولفه های تاریخی، انسانی و طبیعی آن تطابق چندانی ندارد.
  کلیدواژگان: شهر ایلام، هویت شهری، طبیعت، مصنوعات، فرهنگ
 • شایان کرمی* صفحات 142-165

  در این مقاله علاوه بر پیامدهای اصلاحات ارضی در غرب ایران به عنوان مسئله اصلی تحقیق، علل و عوامل و چگونگی اجرای برنامه اصلاحات ارضی نیز بررسی شده است. رویکرد پژوهش، کیفی بوده و داده ها از آرشیو ملی اسناد و منابع کتابخانه ای، جمع آوری و به روش گراندد تئوری تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان داد که اجرای اصلاحات ارضی در ایران متاثر از فشار نظام سرمایه داری جهانی، منجر به رکود کسب و کار روستایی و رونق سرمایه گذاری شهری شد. حمایت دولت از سرمایه گذاری های کلان نیز دو قطبی شدن کشاورزی را در پی داشت. سلب مالکیت از زنان و گسترش مالکیت حقوقی از دیگر پیامدهای مهم اصلاحات ارضی در غرب ایران بود. تجاری شدن کشاورزی، ظهور نظام ارباب رعیتی مدرن، اتکای دولت به فروش نفت و بی نیازی از اقتصاد وابسته به زمین از عمده ترین علل اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران به شمار می رفت.

  کلیدواژگان: ایلام، کرمانشاه، لرستان، اصلاحات ارضی
 • علی حیات نیا*، جواد ابراهیمی صفحات 166-189
  منابع مالی بخش آموزش و پرورش در ایران محدود است؛ از این رو نحوه هزینه کرد این منابع و تناسب شاخص های توزیع با اهداف مورد نظر برنامه ریزان از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر ترکیبی از شیوه های توصیفی و تجربی و جامعه آماری آن، صورت های مالی هزینه کرد اعتبارات اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام در یک دوره نه ساله می باشد. ابزار مورد استفاده جهت کسب اطلاعات، منابع آماری، صورت های مالی و اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای بوده و در بخش تحلیل دلفی از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که حقوق و مزایای کارکنان بالاترین سهم و اموال و دارایی ها کمترین سهم را از بودجه داشته اند. میانگین مجموع نرخ رشد اعتبارات هزینه ای واقعی طی دوره مورد بررسی 64/3 درصد در سال و میزان هبستگی آن با نرخ رشد تعداد دانش آموزان 83/8 درصد، با نرخ رشد تعداد کارکنان 2/19 درصد و با نرخ رشد تعداد اتاق های آموزشی 99/4- درصد بوده است. هزینه تمام شده هر دانش آموز طی دوره مورد بررسی با روش هزینه یابی سنتی از 1/34 میلیون ریال در سال 1387 به 6/52 میلیون ریال در سال 1395 رسیده است. مدل نهایی پیشنهادی برای توزیع بهینه منابع مالی چنین است: منابع کافی در سطح ملی تامین شود، تخصیص اعتبارات غیرمتمرکز باشد و توزیع اعتبارات بر مبنای شاخص های سرانه دانش آموز، سرانه کارکنان آموزشی و ستادی، سرانه فضای آموزشی، سرانه فضای اداری و ضریب محرومیت با حفظ وزن و اهمیت هر شاخص صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: منابع مالی، شاخص های توزیع، آموزش و پرورش، استان ایلام
 • کرم خلیلی*، حامد قاسم پور، سمیه حمیلی صفحات 190-211

  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر پارتی بازی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی انجام شده است. روش انجام این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری آن نیز شامل کلیه کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام به تعداد 300 نفر بود که به منظور تعیین حجم نمونه (168 نفر)، از فرمول کوکران استفاده شد؛ اما به دلیل اینکه تحقیق حاضر در صدد بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل بود و از آنجا که برای انجام این مهم، حداقل نمونه می بایست 200 نفر باشد، تعداد 230 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بود؛ بنابراین برای سنجش متغیر پارتی بازی از پرسشنامه عبدالله و همکاران (1998)، عملکرد شغلی پاترسون و همکاران (1992) و اعتماد سازمانی شفیعی (1390) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پارتی بازی بر عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی، تاثیر منفی و معناداری دارد. اعتماد سازمانی نیز بر عملکرد شغلی، تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین اعتماد سازمانی در رابطه بین پارتی بازی و عملکرد شغلی نقش میانجی ایفا می کند.

  کلیدواژگان: پارتی بازی، عملکرد شغلی، اعتماد سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • احمد خمش آیا*، محمدرضا رخیده، مائده دهقان صفحات 212-244

  این پژوهش که از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس- واریانس محسوب می شود به روش تحلیل همبستگی و با هدف بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی هوش فرهنگی انجام شده است. نمونه مورد مطالعه 405 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه 45 سوالی شامل پرسشنامه فرهنگ دنیسون (2000)، عملکرد هرسی و گلد اسمیت (1981) و هوش فرهنگی ایرلی و انگ (2003) بود که به دلیل دخل و تصرف محقق، روایی و پایایی آن بررسی و تایید شد. مقدار آلفای کرونباخ از طریق نرم افزار Spss برای فرهنگ سازمانی، هوش فرهنگی و عملکرد سازمانی به ترتیب 729/0، 817/0 و843/0 محاسبه گردید و آلفای کل پرسشنامه نیز 844/0 به دست آمد که همگی بالاتر از 7/0 بودند و این نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است. روایی پرسشنامه نیز از طریق روایی واگرایی به روش ماتریس فورنل و لارکر سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار 3Smart Pls انجام شد. نتایج مدل ساختاری پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی از طریق هوش فرهنگی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. این فرضیه با استفاده از آزمون زابل و آزمون VAF تایید شد و نقش هوش فرهنگی به عنوان میانجی گر در این رابطه معنادار بود.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، هوش فرهنگی، عملکرد سازمانی
|
 • Farzad Khoshab*, Jafar Aghazadeh Pages 7-28

  With the emergence of Qajar government and the early death of Aghamohammad Khan, the process of governing the various provinces and counties in general changed. One of the most important central government measures to monitor and control the tribes and clans have always been the establishment of a relationship with the local rulers that was shaped by these conditions. This was possible through central government appointees in various areas. This policy was implemented with the emergence of Qajar government and the throne of Fath Ali Shah. He managed to maintain his dominance over the Poshtkuh provinces by appointing Mohammad Ali Mirza Dawlat Shah to the Kermanshah government. This study sought to answer the following question: What was the relationship of Mohammad Ali Mirza Dawlat Shah with the governors of Poshtkuh? The findings of this study, which had a descriptive-analytical approach, indicated that Mohammad Ali Mirza, with his peaceful policy, was able to associate with the central Iranian government until the end of his life.

  Keywords: Qajariyyah, Mohammad Ali Mirza, Valiani Poshtkuh, Hassan Khan
 • Lotfali Kozegarkaleji, Sajjad Darabi *, Mohammad Taghi Razavian Pages 29-47

  The growing population has caused many problems in the cities. Some of these problems are related to inland transportation, which include challenges such as: increased travel time, environmental pollution and psychological problems; therefore, urban managers are looking for alternative systems to reduce the use of personal cars and make traffic easier and faster. Within the city, one of the available solutions is to use public transport. The desirable way of service in the public transport sector and its proper functioning can lead to the satisfaction of the citizens and the reduction of the volume of cars on the interurban roads. The importance of public transport and the physical and topographical features of ilam have doubled the importance of using intercity buses. In this descriptive-analytical study, citizens' satisfaction with ilam city bus system performance was investigated. For the purpose of this study, after preparing the questionnaire according to the statistical population, the sample size was 383 persons who were randomly asked. Data analysis and process (descriptive and inferential statistics) were performed using one-sample T-test using SPSS software. The results of this study indicate that the Ilam city bus system is not in a favorable position in terms of service and functionality and has resulted in their dissatisfaction and reduce the use of personal cars.

  Keywords: Bus, inland transport, Citizens, Ilam
 • Ebrahim Mirzaei *, Masoumeh Mousazadeh, Mohebat Mohebi Pages 48-73
  One of the social issues that has become increasingly important and complex in recent years is the issue of divorce. The formation and spread of this issue lead to the collapse of the family institution and social and cultural disruption in society, leading to other social issues such as delinquency and social deviations from its consequences. Studying and acting to change such a situation or provide a solution requires sociological approaches. According to official statistics, across the country, divorce in 2011 compared to 2012, 8% in 2015, it has experienced 17% growth. Ilam province as a geographical boundary of this study is not excluded from having such conditions as the general conditions of the country. The present study, using a census method and secondary analysis of information, investigated the causes of divorce request and divorce among the couples of Ilam province. The statistical population of the study consisted of divorced couples in Ilam province from 2011 to 2015. Required information was also obtained through censuses and secondary analysis through the files available at the divorce reduction of Welfare Organization and Divorce Centers. The results showed that the most common causes of divorce were lack of moral understanding and economic problems. Among the research hypotheses, addiction history, educational level, family relationship, previous acquaintance and age of couples were confirmed which showed a significant relationship with the reason for divorce request.
  Keywords: Divorce, Couples, Social Issues, Secondary Analysis, Ilam
 • Najmedin Gilani * Pages 74-89
  The purpose of this study is to examine the aspects of sharing between the Lori and Kurdish rituals of the mourning tradition in the Mesopotamia. The tradition of lamentation is one of those cultural traditions that is not limited to a specific border and has been commonplace among different ethnic groups throughout history. This tradition was one of the lasting traditions that not only has not been forgotten and obsolete, but also increased its credibility and status. These traditions are one of the oldest patterns, whose main characteristic is their transference and mutiny among the tribes. The Kurdish and Lori tribes, as two Iranian tribes throughout history, have always been good copters and transmitters for many ancient customs that are common among different nations. One of these common customs is the mourning tradition. The results of the research indicate that there are similarities between Lori and Kurdish mourning traditions with mourning tradition in Mesopotamia in some cases such as: scratching the face, haircut, black wearing, dirt pouring and mourning time, In this research, using descriptive-analytical method, the writer tries to describe and expand the above materials and referring to ancient sources and field research.
  Keywords: mourning, Mesopotamia, Lorish mourning, Kurdish mourning
 • Helen Kazemi *, Vahid Rashidvash Pages 90-117

  As a cultural element, the clothes contain different codes and messages arisen from tribal and national customs, traditions and origins. They express themselves through a symbolic language. In modern times, although cultural diffusion and social interactions have been observed in human societies, clothing has been one of the prominent features and discriminations of the human tribes and nations. The current research uses an in-depth method including the library sources and documents, presence in research field, direct observation with participation and interview. It also utilizes three approaches including functionalism, diffusionism and symbolism in order to explain research data. According to the investigations, it could be concluded that with passage of time and technological progress, the development of media and communicational tools have been associated with changes in clothing profession and jobs with most of the human focus concentrated on clothing fitness and beauty. Also , the

  Keywords: Clothing, Khezel tribe, Ilam province, culture
 • Saeed Salehi Zalani *, Ali Hashemi, Abbas Mirzad Pages 118-141
  While what is common in most of our current cities in the minds of the public is only a set of tall buildings, parks and streets, but cities and urban spaces, except for independence, have a special character and identity. Characteristics and privileges of each city in a period over the previous period, determine the identity of that city. In this context, what is notable is the aspect of the sharing and differentiation of cities. The identity of the city consists of natural, artificial, and human identity traits. Considering the importance of urban identity, the purpose of this article is to investigate and evaluate the effective indicators on the formation of the identity of Ilam city. The research method in this study is descriptive-analytic for that the required information has been collected from both documentary and field observations.The results of the research show that among the main components considered for identification and investigation of the Ilam city, artifact components have the greatest impact, which the artifact component is the result of a policy factor.
  Keywords: Ilam City, Urban Identity, natural traits, artificial traits, human traits
 • Shayan Karami * Pages 142-165

  In this paper the consequences of land reform in western Iran have been investigated as the main issue and were also investigated the causes, factors and how to run the program. The research approach has been qualitative and the data was collected from the National Archives of Documents and Library Resources and analyzed via a grounded theory method. The findings showed that the implementation of land reform in Iran under the influence by the pressure of the global capitalist system, leaded to the rural business stagnation and the boom of urban investment. The government's support for large-scale investments has led to the bipolarization of agriculture. Expropriation of women and the extension of legal ownership was another important consequence of land reform in western Iran. The commercialization of agriculture, the emergence of a modern system of feudalism, the government's reliance on oil sales and the lack of land-based economics were among the main causes of the implementation of the land reform law in Iran.

  Keywords: Ilam, Kermanshah, Lorestan, land reform
 • Ali Hayatnia *, Javad Ebrahimi Pages 166-189
  The financial resources of the education sector in Iran are limited, hence the way in which these resources are spent, as well as the appropriateness of distribution indicators with the goals of the planners, is of great importance. This study is a combination of descriptive and empirical methods, and the statistical society of the research is the financial statements. The credits of the IAL General Education Department is a nine-year period. The tools used for information were using statistical resources, financial statements, and documentary and library information. In the Delphi analysis section, the questionnaire was also used. The results of the research show that the salaries and benefits of the employees had the highest share of the property and assets and had the lowest share of the budget. The average total growth rate of actual current credits during the studied period was 3.64% per year, and its correlation with the growth rate of the student population was 8.83%, with the growth rate of the number of employees 2.19% and the growth rate of the number of rooms Educational classes were -4.99%. The cost of each student during the study period and by the traditional cost method has risen from 34.1 million rials in 2008 to 52.6 million rials in 2016. The proposed final model is based on student per capita indicators, per capita educational and staffing staff, educational space per capita, administrative space per capita and depreciation coefficient, and maintaining the weight and importance of each indicator
  Keywords: Financial Resources, Distribution Indicators, Education, Ilam province
 • Karam Khalili *, Hamed Ghasempour, Sommayeh Homili Pages 190-211

  The present study aims to investigate the influence of favoritism on job performance given the role of mediating role of organizational trust. Considering the purpose, the research method is applied and in terms of nature it is descriptive - correlation based on the Structural Equation Modelling. The statistical population is all the staff of the central headquarters of the Ilam Medical Sciences University in the number of 300, which have been chosen as the sample using the Cochran formula; however, it was used to benefit from the use of structural equations and LISREL software, and to benefit from this method, at least the sample had to be 200. Therefore, for assessing the participative variable, Abdullah et al. (1998), the job performance of Paterson et al. (1992) and the organizational trust of Shafi'i (2011) have been used. Favoritism is one of the most important problems in Iran's administrative system, which negatively affects the productivity of organizations. The analysis of data based on Structural Equation Modeling and LISREL software showed that organizational trust plays a role of mediating variable in the relations between favoritism and job performance. Participatory variable has a significant and negative effect on job performance and organizational trust. Also, organizational trust has a positive and significant effect on employees' job performance of the headquarters of Ilam University of Medical Sciences.

  Keywords: Favoritism, job performance, Organization Trust, Ilam University of Medical Sciences
 • Ahmad Khamshaya *, M.Reza Rokhide, Maa’Ede Dehghan Pages 212-244

  The purpose of the present study is to investigate the role of organizational culture on organizational performance with the mediating role of cultural intelligence. The research was done by correlation analysis and covariance-variance matrix analysis. The sample was 405 employees of Ilam University of Medical Sciences who were selected through random sampling. Data gathering tool was a 45-question questionnaire including the Denison Culture Questionnaire (2000), Hersey and Goldsmith performance (1981) and the cultural intelligence of early and Ang (2003) for which the validity and reliability of the research was finally verified and validated due to the researcher's involvement. Cronbach's alpha was calculated using SPSS software for organizational culture, cultural intelligence and organizational performance respectively 0.729, 0.817 and 0.843, respectively, and the total alpha of the questionnaire was 0.844, which was higher than 0.7, indicating appropriate reliability of the questionnaire. Also, the validity of the questionnaire was measured by divergent validity using the Fornell and Larker method. Data were analyzed using structural equation modeling in Smart Pls3 software. The results of the structural model showed that organizational culture has a positive and significant effect on organizational performance through cultural intelligence. This hypothesis was confirmed by the Sobel test and the VAF test, and the role of cultural intelligence as mediator in this regard was significant.

  Keywords: Organizational Culture, cultural intelligence, organizational performance, Smart Pls3