فهرست مطالب

محیط زیست و مهندسی آب - سال پنجم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالرضا کرباسی، شیما شمخالی چنار، سپهر پارسا* صفحات 174-185
  مصب یک رودخانه به دلیل شرایط خاص فیزیکی و شیمیایی، می تواند در زمان مخلوط شدن آب شیرین رودخانه و آب شور دریا، ساختار و غلظت فلزات سنگین موجود در آب رودخانه را تحت تاثیر قرار دهد. اختلاط آب شور و شیرین، در خود پالایی و ترسیب فلزات سنگین نقش اساسی دارد. در پژوهش حاضر، خود پالایی عناصر سنگین Cd, Co, Ni, Cr و Pb در زمان مخلوط شدن آب شیرین رودخانه شفارود و آب شور دریای خزر در مصب آن رودخانه، در شرایط آزمایشگاهی و با کنترل پتانسیل کاهش، pH، DO و شوری، موردمطالعه و بررسی قرارگرفت. میزان لخته سازی فلزات در مصب رودخانه بدین شرح بود: کبالت (6/92%) > نیکل (4/73%) > کروم = سرب (6/66%) > کادمیم (2/62%). همچنین الکترو لخته سازی با استفاده از دو الکترود قائم با آرایش تک قطبی تحت ولتاژ 6 و V 12 بررسی شد. بر اساس نتایج حاصله، الگوی الکترولخته سازی فلزات تحت جریان V 6 به صورت کروم (2/22%) < کبالت (7/27%) < کادمیم (62%) < سرب (4/94%) < نیکل (5/95%) و تحت جریان V 12 به صورت کروم (0%) < کبالت (6/35%) < کادمیم (4/64%) < نیکل (8/92%) < سرب (4/94%) است. همچنین pH  و Eh از عوامل کنترل کننده لخته سازی Ni و Pb بودند و DO از پارامترهای موثر بر حذف Cd  طی اختلاط مصبی بود. این در حالی است که شوری و EC اثر معکوس بر این فرآیند داشتند طوری که با افزایش شوری و EC، لخته سازی تمامی عناصر موردمطالعه کاهش یافت.
  کلیدواژگان: الکترولخته سازی، خودپالایی، شفارود، فلزات سنگین، مصب
 • مهدی یزدیان، مهجبین ردایی* صفحات 186-199

  تامین آب به عنوان بخشی از دموکراسی آب تلقی می شود. مدیریت پایدار منابع آب در پاسخ به فشارهای روزافزون ناشی از رشد جمعیت، توسعه اجتماعی- اقتصادی، تغییرات شرایط اقلیمی و تخریب های بوم شناسی، تجلی یافته است. به رغم سابقه طولانی مهندسی سازه‎های آبی در ایران، همواره کمبود چارچوب مدیریت پایدار منابع آب و بازآفرینی ارزش های نهفته در سازه های آبی تاریخی به چشم می خورد. هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی سازه های آبی تاریخی شهرهای کویری با معیارهای مدیریت پایدار منابع آب و تاکید بر اهمیت مرمت، حفاظت و بازآفرینی این میراث تاریخی بود. این مطالعه یک بررسی استنتاجی- تطبیقی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای، بررسی منابع مکتوب، اسناد و مدارک بود. نتایج حاصل از مطالعه ساختار، عملکرد و نظام مدیریتی حاکم بر سازه های آبی تاریخی شهر کویری یزد، حاکی از آن بود که به رغم نقاط ضعف بسیار سیستم های سنتی، این سازه ها هماهنگی زیادی با چارچوب اجرایی مدیریت پایدار منابع آب داشته اند. لذا الگوبرداری و بازآفرینی ارزش ها و نظام های حاکم بر ساختار و عملکرد این سازه ها، به عنوان بنیادی ترین عوامل در تبیین اندیشه، عمل و شکل گیری حیات اجتماعی- بوم شناسی، می تواند زمینه پایداری در تمامی ابعاد آن را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: بازآفرینی، پایداری، چارچوب اجرایی، ساختار و عملکرد، منابع آبی
 • رفعت زارع بیدکی، نسرین قرهی*، مریم مهدیان فرد صفحات 200-212
  با توجه به این که بخش مهمی از جریان رودخانه های دائمی را آب های زیرزمینی تشکیل می دهند با دانستن سهم جریان پایه می توان نقش آب های زیرزمینی را در حفظ حیات رودخانه ها و برقراری تعادل بوم شناسی حوزه آبخیز تعیین کرد. همچنین، شناخت فرآیندهای تولید رواناب برای ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی برای پاسخ هیدرولوژیکی حوضه نیز بااهمیت می باشد. در این پژوهش تفکیک آب پایه در حوزه آبخیز دورود واقع در استان لرستان با شش محدوده ی مطالعاتی تیره دورود، بیاتون، سیلاخور، آبسرده، سراب سفید و گله رود طی سال های 1390-1361 به وسیله روش های PART، فیلتر عددی برگشتی یک پارامتر (Lyne-Hollick) و دو پارامتر (Eckhardt) با فیلترهای 925/0، 95/0، 975/0 و 99/0 انجام شد. سپس نتایج حاصل از این روش ها به منظور تعیین مناسب ترین روش با نتایج حاصل از روش BFI، مقایسه شد. نتایج نشان داد در حوزه آبخیز تیره دورود روش Lyne-Hollick  با فیلتر 975/0 بهترین روش برای جداسازی آب پایه از رواناب مستقیم می باشد. در زیر حوزه آبخیز بیاتون روش Eckhardt  با فیلتر 99/0، در زیر حوزه سیلاخور روش Lyne-Hollick  با فیلتر 975/0، در زیر حوزه آبسرده روش PART و Lyne-Hollick  با فیلتر 975/0 به صورت یکسان، در زیر حوزه سراب سفید روش Lyne-Hollick  با فیلتر 95/0 و در زیر حوزه آبخیز گله رود روش Lyne-Hollick  با فیلتر 925/0 روش مناسب جهت تجزیه ی هیدروگراف می باشد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، با داشتن آمار روزانه ی دبی این حوزه آبخیز در سال های آتی می توان روش های مذکور را برای تجزیه ی هیدروگراف به کاربست.
  کلیدواژگان: استان لرستان، شاخص جریان پایه، فیلتر عددی برگشتی، هیدروگراف
 • محمد نجف زاده*، محمد محمودی راد صفحات 213-225
  انباشت موانع شناور جریان رودخانه ها، نظیر تنه و شاخ و برگ درختان منجر به افزایش عمق آبشستگی موضعی در اطراف پایه های پل می شود. تاکنون جهت درک ساز و کار پدیده آبشستگی تحت اثر موانع شناور، مطالعات آزمایشگاهی و میدانی بسیاری انجام شده است. در دو دهه ی اخیر از انواع روش های هوش مصنوعی جهت تخمین بیش ترین عمق آبشستگی در اطراف پایه پل استفاده شده است. در این مطالعه از مدل فازی-عصبی مبتنی بر روش دسته بندی گروهی داده ها (NF-GMDH) جهت تخمین آب شستگی تحت اثر انباشت موانع استفاده شد. شبکه NF-GMDH با استفاده از الگوریتم های تکاملی شامل الگوریتم وراثتی (GA)، الگوریتم بهینه ساز ازدحام ذرات (PSO) و الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA) توسعه داده شد. پارامترهای موثر بر حداکثر عمق آبشستگی به صورت سرعت متوسط جریان بالادست پایه پل، سرعت بحرانی رسوبات بستر رودخانه، عمق جریان در مقطع بدون حضور موانع، ضخامت مستغرق موانع، قطر موانع، اندازه متوسط ذرات، قطر پایه و عرض کانال در نظر گرفته شد. بعد از انجام مراحل آموزش و آزمایش هر مدل NF-GMDH، عملکرد آن ها با استفاده از شاخص های آماری ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مدل های پیشنهادی دارای عملکرد بهتر نسبت به روابط تجربی است. همچنین دو مدل NF-GMDH-PSO (84/0=R و 37/ 0=RMSE) و NF-GMDH-GA (8407/0=R و 3640/0=RMSE) دارای عملکرد مشابه بودند. در نهایت آنالیز حساسیت نشان داد که نسبت بدون بعد قطر پایه (D) به اندازه متوسط ذرات (d50) بیشترین تاثیر را در تعیین پارامتر حداکثر عمق آبشستگی دارد.
  کلیدواژگان: آبشستگی، الگوریتم های تکاملی، انباشت موانع، پایه پل، روش دسته بندی، گروهی داده ها
 • امیر ارسلان کرمی متین، حسن اکبری*، مهدی شفیعی فر صفحات 226-238
  موج‏شکن‏های سکویی دسته‏ ای از موج‏شکن‏های توده سنگی شکل‏پذیر هستند که در اثر برخورد امواج دریا دچار فرسایش و تغییر شکل شده تا نیم رخ سمت دریا به یک حالت پایدار برسند. یکی از مهم‏ترین پارامترهای حاکم بر پایداری موج‏شکن‏های سکویی، عرض فرسایش یافته سکو است. اگر میزان فرسایش عرض سکو از عرض اولیه بیش تر شود، سازه دچار خرابی خواهد شد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل‏سازی آزمایشگاهی به‏منظور مقایسه تاثیر پارامترهای محیطی و سازه‏ای بر مقدار عرض فرسایش یافته سکو صورت گرفت. نتایج نشان داد که بیش از 90% تغییر شکل سازه در 3000 موج ابتدایی رخ داد. همچنین، تاثیر تراز قرارگیری سکو بر فرسایش سکوی موج‏شکن سکویی نسبت به پارامترهای عمق آب و عرض سکو، به ‏مراتب کم تر بوده و تغییرات عرض سکو روی فرسایش مقطع سازه نسبت به سایر پارامترها تاثیرگذارتر بود. طوری که میزان کاهش فرسایش مقطع موج‏شکن سکویی با افزایش 20% عرض سکو بیش تر از افزایش 45% تراز سکو بود. اگرچه می‏توان در صورت عدم دسترسی به مصالح سنگی با اندازه مناسب، برای اجرای ساده‏تر و کاهش هزینه های اجرایی، برای تامین پایداری سازه، به‏جای افزایش عرض سکو، تراز سکو را نیز افزایش داد.
  کلیدواژگان: پایداری، تراز سکو، عرض فرسایش یافته سکو، عرض سکو، موج‏شکن‏های سکویی
 • علی بافکار*، جبار مظفری، حمزه علی علیزاده صفحات 239-250
  در مدیریت آبیاری مزارع مقدار و کیفیت آب آبیاری دارای اهمیت زیادی می باشد. چراکه آب وخاک با کیفیت نامناسب موجب شور شدن محیط رشد گیاه، تخریب ساختمان خاک و در نهایت پائین آمدن عملکرد محصول خواهد شد. در این پژوهش با توجه به اندازه گیری های مزرعه ای، اقدام به بررسی مرزهای سیستم، ایجاد مدل مفهومی تعیین روابط علی و معلولی، آزمون ساختاری، آزمون حدی که در روش پویایی سیستم بکار می رود شد. سناریوهایی شامل عرضه مقدار آب از سد کرخه و چاه های منطقه و همچنین الگوهای مختلف کشت ارزیابی و انتخاب شد. مدل مفهومی بر مبنای پنج زیر مدل تقاضای آب، عرضه آب، تنش های محیطی، اقتصاد آب و محیط زیست در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که استفاده از آب سد کرخه به میزان Mm3 160 و برداشت Mm3 90 از آبخوان دشت، سطح آب زیرزمینی را در فاصله m 10 از سطح خاک ثابت نگه خواهد داشت و مشکل خیز سطح آب زیرزمینی مرتفع خواهد شد. در سناریوهای الگوی کشت نتایج مدل استفاده از الگوی کشت پرمصرف با تاکید بر افزایش سطح علوفه و چغندر به منظور جلوگیری از زه دار شدن اراضی بود.
  کلیدواژگان: ایلام، سناریو، محیط زیست، مدل مفهومی، نرم افزار VENSIM
 • ولی بهنام، احمد غلامعلی زاده آهنگر، محمد رحمانیان*، ابوالفضل بامری صفحات 251-263

  ویژگی های خاک دارای تغییرات مکانی هستند. شناخت و آگاهی از چگونگی تغییرات مکانی ویژگی های خاک از عوامل موثر در مدیریت پایدار اراضی است. درک بهتر تاثیر عوامل مدیریت بر ویژگی های خاک نیازمند کمی کردن غیریکنواختی و تغییرپذیری آن ها می باشد. این پژوهش با هدف بررسی تغییرات مکانی برخی از ویژگی های خاک از جمله بافت خاک (رس، سیلت، و شن)، کلسیم کربنات (CaCO3)، کربن آلی و شوری خاک با استفاده از روش های زمین آماری انجام شد. بدین منظور از منطقه مورد مطالعه تعداد 252 نمونه خاک (از عمق cm 20- 0) تهیه و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک اندازه گیری شد. پس از نرمال سازی داده ها، نیم تغیر نمای هر یک از ویژگی های موردمطالعه محاسبه و بهترین مدل به آن ها برازش داده شد. سپس ویژگی های موردمطالعه با روش های مختلف مکان یابی کریجینگ معمولی، کریجینگ ساده، کریجینگ گسسته، کوکریجینگ و وزن دهی عکس فاصله و با استفاده از نرم افزار ArcGIS تخمین زده شدند. دقت تخمین با استفاده از میانگین خطای مطلق و مجذور میانگین مربعات خطا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بهترین مدل برای کربن آلی مدل گوسی و برای بقیه متغیرهای اندازه گیری شده مدل نمایی بود. همچنین، روش کوکریجینگ معمولی برای رس، کلسیم کربنات و کربن آلی، روش وزن دهی معکوس فاصله برای سیلت و شوری خاک و روش کریجینگ معمولی برای شن در مقایسه با سایر روش های به کاررفته مناسب تر بود و تخمین های دقیق تری ارائه داد.

  کلیدواژگان: تغییرات مکانی، کریجینگ، کوکریجینگ، مدیریت پایدار اراضی، ویژگی های خاک
 • سیدامید میرمحمدصادقی*، احسان علی پوری، عباس علیپور صفحات 264-275

  توسعه پایدار کشاورزی مستلزم شناخت و توسعه روش های علمی است که نقش موثری در بهینه سازی مصرف آب، اشتغال و درآمد زایی، سلامت جامعه و صادرات غیرنفتی داشته باشند. ارزش بارز اقتصادی و درمانی، تقاضای بازار و سطح فرآوری بالای گیاهان دارویی باعث شده است تا کشت این گیاهان در دنیا روزبه روز افزایش یابد. با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران، توسعه کشت این گیاهان به ویژه در نواحی خشک و نیمه خشک اهمیت دوچندانی پیداکرده است. در پژوهش حاضر به منظور مکان یابی مناطق مستعد کشت گیاه گل محمدی به عنوان یکی از گیاهان دارویی ارزشمند، معیارهای اقلیمی، توپوگرافی و اجتماعی- اقتصادی به عنوان معیارهای موثر درکشت گیاه مذکور انتخاب و به کمک فرآیند تحلیل شبکه ای وزن دهی شد. سپس از سامانه اطلاعات جغرافیایی برای رقومی سازی و تلفیق لایه ها استفاده شد. پس از تشکیل پایگاه اطلاعات فضایی منطقه، اطلاعات توصیفی نقشه ها به آن ها اضافه شد. هم پوشانی وزنی در محیط GIS صورت گرفت و در نهایت پهنه بندی مناطق مستعد کشت گل محمدی انجام شد. نتایج نشان داد سه عامل بارش سالیانه، ارتفاع و دمای میانگین سالانه، بیشترین تاثیر و پارامتر شیب کمترین تاثیر را بر کمیت و کیفیت گیاه گل محمدی داشتند. همچنین بر اساس نقشه پهنه بندی، نواحی شمال، مرکز و نواحی غربی استان به ترتیب با 38، 15.6 و 11%، بیشترین مناطق مستعد کشت این گیاه را در خود جای داده اند.

  کلیدواژگان: پهنه بندی، تحلیل شبکه ای، سامانه اطلاعات جغرافیایی، گل محمدی
|
 • Abdoreza Karbassi, Shima Shamkhali Chenar, Sepehr Parsa * Pages 174-185
  Due to its particular physical and chemical conditions, river estuary can affect the structure and concentration of heavy metals present in river water at the time of mixing freshwater and seawater. The mixing of saline and fresh water plays an essential role in autopurification and sedimentation of heavy metals. In the present study, the autopurification of Cd, Co, Ni, Cr and Pb elements was assessed during mixing of Caspian Sea and Shafarood River freshwater in its estuary under laboratory conditions and through controlled potential reduction, pH, DO, and salinity. The rate of heavy metal flocculation at the estuary was Cd (62.2%)
  Keywords: Autopurification, Electrocoagulation, estuary, heavy metals, Shafarood
 • Mehdi Yazdian, Mahjabin Radaei * Pages 186-199

  Water supply is considered as water democracy. Sustainable water resources management has been manifested in response to growing pressures from population growth, socio-economic development, climate change, and ecological degradation. Despite the long history of water structure engineering in Iran, there is always a lack of sustainable water resources management framework, and recreation of hidden values ​​of historic hydraulic structures. The purpose of this study was to compare the characteristics of the historic hydraulic structures of desert cities with water resources’sustainable management criteria and the importance of restoration, protection and recreation of this historical heritage. This is an inferential-comparative study. Information gathering tools were library studies, review of written literature, and documents. Study of the structure, performance and management system of the historical hydraulic structures of Yazd Desert City indicated that despite the weaknesses of traditional systems, these structures have been in great harmony with the sustainable management framework for water resources. Therefore, modeling and recreating the values ​​and systems governing the structure and functioning of these structures as the most fundamental factors in explaining the thought and practice of social and ecological life can provide the basis for sustainability in all its dimensions.

  Keywords: Executive Framework, Regeneration, Structure, Function, Sustainability, Water resources
 • Rafat Zare Bidaki, Nasrin Gharahi *, Maryam Mahdianfard Pages 200-212
  As groundwaters make an important part of the permanent rivers flow, their role in maintaining the life of rivers and creating ecological balance in watershed can be determined by knowing the base flow contribution. Moreover, identification of runoff production processes is crucial for assessing the effects of climate change and landuse on the hydrologic response of the watershed. In the current study, the base water separation in Doroud watershed located in Lorestan province with 6 study areas was performed during a period from 1982 to 2011 using PART, one parameter recursive digital filter (Lyne -Hollick) and two parameters recursive digital filter (Eckhart) with filters value of 0.925, 0.95, 0.975, and 0.99. Then the results obtained by these methods were compared with those of BFI method. The comparisonshowed that Lyne -Hollick method with filter value of 0.975 was the best method to separate base water from direct runoff in Doroud watershed. In Bayatan watershed, Silakhor sub-watershed, Ab Sardeh sub-watershed, Sarab Sefid sub-watershed, and Gale Rood sub-watershed, the Eckhart's method with filter value of 0.975, Lyne -Hollick method with filter value of 0.975, PART and Lyne -Hollick method with filter value of 0.975, Lyne -Hollick method with filter value of 0.95, and Lyne -Hollick method with filter value of 0.925 were the suitable methods for hydrograph decomposition, respectively. Considering the results obtained by this study and having statistics of this watershed flow rate ona daily basis, the abovementioned methods can be used in future years for hydrograph decomposition.
  Keywords: Baseflow Index, Hydrogragh, Lorestan province, Recursive digital filter
 • Mohammad Najafzadeh *, Mohammad Mahmoudi, Rad Pages 213-225
  Rivers accumulate huge amounts of floating debris including the trunk, branches and leaves during the floods, leading to increase the depth of local scour around bridge piers. A large number of the laboratorial and field studies have been performed to understand the mechanism of scouring phenomenon under floating debris. Over two past decades, different types of the artificial intelligence methods have been used to estimate the maximum scour depth around bridges piers. In this study, the Neuro-Fuzzy model based on group method data handling (NF-GMDH) was used to estimate the scour under effect of debris accumulations. The NF-GMDH network was developed using evolutional algorithms: genetic algorithm (GA), particle swarm optimization (PSO), and gravitational search algorithm (GSA). Parameters effective on the maximum scour depth included average velocity of upstream flow of the bridge pier, critical velocity of river bed sediments, depth of flow in section without debris, thickness of submerged debris, debris diameter, average particle size, pier diameter, and channel width. After training and experiencing each NF-GMDH models, the performances of each one was evaluated through statistical parameters. The results showed that the models proposed had better performance compared with emperical relationships. NF-GMDH-PSO (R=0.8413 and RMSE=0.37) and NF-GMDH-GA (R=0.8407 and RMSE=0.3640) had relatively similar performance. Finally, sensitivity analysis indicated that the ratio of pile diameter (D) to mean diameter of bed sediments (d50) has the most influence on determination of maximum scour depth.
  Keywords: bridge pier, Debris accumulation, evolutionary algorithms, NF-GMDH, Scour
 • Amir Arsalan Karami Matin, Hassan Akbari *, Mehdi Shafieefar Pages 226-238
  Berm breakwaters are reshaping rubble mound breakwaters, which as a result of impact with wave attacks, the seaside profile of these breakwaters reach a stable condition after erosion and reshaping. Berm recession (Rec) is one of the most important parameters that should be controlled for designing a stable berm breakwater. Failure of a berm breakwater is typically defined when the berm recession exceeds the initial berm width. Based on experimental tests, the effect of sea state and structural parameters on berm recession was investigated in this study. The berm recession was recorded under different number of waves through performing 34 experiments. The results showed that a berm breakwater experiences more than appproximately 90% of its final recession during exposing to the first 3000 waves. In addition, rising the berm elevation had less effect on reducing the berm recession in comparison with both increasing the berm width and decreasing the water depth. On the other hand, increasing the berm width was the most effective parameter in controlling the berm recession. So that, 20% increase in the berm width had a greater effect on decreasing the berm recession, than 45% increase in the berm elevation. By the way, especially in the absence of suitable stone materials, increasing the berm elevation can be yet a good alternative in order to design a stable structure with simple construction activities.
  Keywords: Berm Breakwaters, Berm Elevation, Berm Recession, Berm width, Stability
 • Ali Bafkar *, Jabbar Mozafari, Hamzehali Alizadeh Pages 239-250
  In irrigation management, the amount and quality of irrigation water is very important. Inappropriate water and soil quality will cause the plant to grow, destroy the soil structure and eventually reduce crop yield. In this study, according to the field measurement, the boundaries of the system were investigated, a conceptual model was developed to determine causal relationships, structural test, and the extent test used for the system dynamics method. Scenarios including water supply from Karkheh Dam and wells of the region as well as crop pattern were evaluated and selected. The conceptual model was based on five sub-models: water demand, water supply, environmental stresses, water economy and environment. The results showed that the use of Karkheh Dam water of 160 million cubic meters and the extraction of 90 million cubic meters of the plain aquifer will keep the groundwater level at a distance of 10 meters from the soil surface and will supress the problem of rising groundwater level. In crop pattern scenarios, the model results were the use of crop pattern with emphasis on increasing forage and beet levels to prevent drainage.
  Keywords: Conceptual model, Environment, Ilam, Scenario, Vensim Software
 • Vali Behnam, Ahmad Gholamalizadeh Ahangar, Mohammad Rahmanian *, Abolfazl Bameri Pages 251-263

  Soil characteristics have spatial variations. Understanding spatial variations of soil characteristics is among the effective factors in sustainable land management. A better understanding the effects of management factors on soil characteristics need to quantify their heterogeneity and variability. This research was conducted with the aim of investigating spatial variations of some soil characteristics such as soil texture (clay, silt and sand), calcium carbonate (CaCo3), soil acidity (pH), and soil salinity using geostatistic methods. For this purpose, 252 soil samples (from 0 to 20 cm depth) were prepared from the study area and physical and chemical properties of soil were measured. After normalizing the data, the half-shift of each of the studied characteristics was calculated and the best model was fitted to them. Then, the characteristics of the study were estimated through different methods of conventional Kriging, simple Kriging, discrete Kriging and Inverse Distance Weighted (IDW) using ArcGIS software. The accuracy of the estimation was evaluated using the mean absolute error (MAE), the mean bias error (MBE), and the root mean square error (RMSE). The results showed that the best model for the acidity was the spherical model and for the other measured variables was the exponential model. Moreover, the conventional CoKriging method for clay, calcium carbonate and acidity (pH), IDW method for silt and soil salinity, and conventional Kriging method for sand were better than other methods used and provided more accurate estimates.

  Keywords: Kriging, Cokriging, Soil properties, Spatial Variations, Sustainable land management
 • Sayyed Omid Mirmohammadsadeghi *, Ehsan Alipoori, Abbas Alipour Pages 264-275

  Sustainable agriculture requires identification and development of scientific methods that have an important role in optimizing water use, employment and income, community health, and non-oil exports. Significant economical and therapeutic value, market demand and high processing level of medical plants have caused the daily increasing growth of these plants around the world. Considering the climatic and geographical conditions in Iran, the development of these crops, especially in arid areas and semi-arid has doubled. Therefore, in the present study, climatic, topographic and socioeconomic criteria were selected as effective measures in the cultivation of Rosa Damascena and were weighed using the network analysis process and then the ArcGIS was used to digitize and combine the layers. After the formation of the regional spatial database, descriptive information of the maps was added, weighted overlapping in the GIS environment, and finally zoning the areas susceptible to cultivating Rosa Damascena. The results showed that three factors including annual rainfall, altitude, and mean annual temperature had maximum impact and slope parameter had the least impact on the quality and quantity of Rosa Damascena. Moreover, the zoning map showed that 38 percent of northern parts, 15.6 percent of central pats and 11 percent of western parts of the province, have the most suitable sites for Rosa Damascena cultivation.

  Keywords: Geographical information system, Network analysis, Rosa Damascena, Zoning