فهرست مطالب

دنیای پردازش - سال دوازدهم شماره 38 (پیاپی 82، آبان 1398)
  • سال دوازدهم شماره 38 (پیاپی 82، آبان 1398)
  • 100 صفحه، بهای روی جلد: 250,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1398/09/04
  • تعداد عناوین: 42
|