فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جلیل فایند، مریم اکبری*، امید مرادی، کیومرث کریمی صفحات 242-256
  زمینه و هدف

  پژوهش با هدف آزمون مدل ارتباط بین خودتنظیمی عاطفی و حل مسئله با ادراک بیماری با میانجی گری تاب آوری در بیماران مالتیپل اسکلروزیس در شهر تبریز انجام شد.

  روش بررسی

  این پژوهش، به صورت معادلات ساختاری انجام شد. نمونه شامل 250 بیمار مبتلا به ام اس شهر تبریز در سال 1397 بود. بیماران به پرسشنامه های خودتنظیمی عاطفی، حل مسئله، ادراک بیماری و تاب آوری پاسخ دادند. سپس با استفاده از نرم افزار لیزرل و معادلات ساختاری، سهم برازش آنها محاسبه شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مسیر مستقیم از خودتنظیمی عاطفی به ادراک بیماری، مسیر مستقیم از خودتنظیمی عاطفی به تاب آوری و مسیر مستقیم از تاب آوری به ادراک بیماری، ازنظر آماری معنی دار هستند. به طوری که خودتنظیمی عاطفی به شیوه مثبت قادر به پیش بینی ادراک بیماری و تاب آوری و همچنین، تاب آوری به شیوه مثبت قادر به پیش بینی ادراک بیماری است. مسیر مستقیم از مولفه های جهت گیری مثبت و جهت گیری منفی به ادراک بیماری و همچنین مسیر مستقیم از مولفه های حل مسئله منطقی، و سبک تکانشی، به ادراک بیماری و نیز مسیر مستقیم از تاب آوری به ادراک بیماری از نظر آماری معنی دار هستند. اما، مسیرهای مستقیم از جهت گیری مثبت به تاب آوری، حل مسئله منطقی به ادراک بیماری، جهت گیری منفی به تاب آوری، سبک تکانشی به ادراک بیماری و همچنین مسیرهای علی از سبک اجتنابی به ادراک بیماری و تاب آوری از نظر آماری معنی دار نیستند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج می توان خودتنظیمی عاطفی با میانجی گری تاب آوری نقش مهمی در ادراک بیماری بیماران ام اس دارد و مدل به دست آمده را می توان یک پروتکل درمانی در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: خودتنظیمی عاطفی، حل مسئله، ادراک بیماری، تاب آوری، مالتیپل اسکلروزیس
 • زهرا موسویان، فاطمه علی اکبری*، رضا مسعودی، سلیمان خیری، رستم اسفندیاری صفحات 256-264
  زمینه و هدف

  بیماری عروق کرونر، اختلال قلبی- عروقی است که در دراز مدت باعث ایجاد محدودیت در زندگی فرد می شود. استفاده از تکنیک جراحی قلب باز یکی از روش های موثر درمانی بشمار می رود. عوارض بعد از جراحی نیاز به مراقبت بخصوص توسط خود بیمار دارد. از راهکارهای مهم در این امر، آموزش خودمراقبتی و یکی از الگوهای شناخته شده در این راستا الگوی اورم می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر ادم اندام تحتانی در بیماران جراحی بای پس عروق کرونری انجام شد.

  روش بررسی

  این پژوهش مطالعه کار آزمایی بالینی است که بر روی 74 بیمار دارای جراحی بای پس عروق کرونری بیمارستان کاشانی شهرکرد که به روش تخصیص تصادفی از طریق نرم افزار به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند، انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و فرم نیاز سنجی طراحی شده است و طبق الگوی اورم و اندازه گیری ادم توسط متر جمع آوری و با استفاده از نرم افزار  spss  نسخه 21 و آزمون های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  اجرای برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم در گروه مداخله موجب کاهش ادم اندام تحتانی گردیده است (قبل از مداخله86/2±31/ 34 و بعد از مداخله 87/2±32/14) اما در گروه کنترل این تغییرات معنی دار نبود (0/05P >).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه اخیر نشان داد استفاده از الگوهای پرستاری از جمله اورم در زمینه بالا بردن توانایی خود مراقبتی در بیمارانی که نیازمند مراقبت های طولانی مدت هستند، می تواند موثر واقع گردد.

  کلیدواژگان: خودمراقبتی، الگوی اورم، ادم، جراحی بای پسعروق کرونری
 • سعاد سید نور، رضوان همایی* صفحات 265-275
  زمینه و هدف

  دیابت یک بیماری مزمن، از نظر مدیریت بیماری و لزوم خودمدیریتی، پیچیده ترین بیماری محسوب می شود. درمان شناختی- رفتاری از روش هایی است که در ایجاد خودمدیریتی و خودتنظیمی نقش عمده ای ایفا می کند. این پژوهش با هدف تعیین تاثیردرمان شناختی- رفتاری بر رفتار خودمراقبتی، شاخص های بهزیستی و امیدواری در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان رازی اهواز بودند، که 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه گواه (15 نفر) و آزمایش (15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه90 دقیقه ای با روش درمان شناختی- رفتاری آموزش دیدند و همه افراد پرسشنامه رفتارهای خودمراقبتی Toobert Hompson  و Glaskow، بهزیستی روان شناختی Ryff و امیدواری Snyder را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده ها با روش کوواریانس چندمتغیری و با استفاده از نرم افزارSPSS  نسخه 21 تحلیل شدند. سطح معنی داری آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان شناختی- رفتاری گروهی باعث افزایش معنی دار رفتارهای خودمراقبتی، بهزیستی ذهنی و امیدواری در گروه آزمایش مبتلایان به دیابت نوع 2 شد (p≤0/05).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد درمان شناختی رفتاری گروهی بر بهبود رفتارهای خودمراقبتی، بهزیستی ذهنی و امیدواری مبتلایان به دیابت نوع 2 موثر بود. پس روانشناسان و درمانگران می توانند از روش درمانی شناختی رفتاری گروهی برای افزایش رفتارهای خودمراقبتی، بهزیستی ذهنی و امیدواری آنان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: درمان شناختی- رفتاری گروهی، رفتارهای خودمراقبتی، شاخص های بهزیستی، امیدواری، دیابت نوع 2
 • سمیه خرم، مرجان بیگی، معصومه پیرهادی، مرضیه لری پور* صفحات 276-285
  زمینه و هدف

  اختلالات فشارخون در بارداری در سراسر دنیا به عنوان یک عامل مهم منجر به مرگ و میر و عوارض مادری و نوزادی شناخته می شوند. در نتیجه پیشگیری از این اختلالات ،اهمیت ویژه ای دارد. این مطالعه با هدف تاثیر پیاده روی بر پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار مستعد به پرفشاری خون در بارداری در شهر رفسنجان در سال 1397 انجام شده است.

  روش بررسی

  این کار آزمایی بالینی بر روی 72 مادر باردار مستعد به اختلالات فشار خون بارداری مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت که با نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 36 نفره قرار گرفتند، انجام شد. مادران گروه آزمون از هفته 14 تا 34 بارداری برنامه پیاده روی داشتند. اطلاعات در چک لیست پژوهشگرساخته ثبت و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 23 و با آزمون های آماری t مستقل، دقیق فیشر و کای اسکوئر انجام شد.

  یافته ها

  ابتلا به فشار خون گذرا و پره اکلامپسی در گروه آزمون به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (0.05 P <). میانگین وزن نوزاد هنگام تولد با اختلاف معنی دار آماری بیشتر از گروه کنترل و بستری مادر و نوزاد در بخش مراقبت های ویژه در این گروه به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (0.05 P <). میانگین سن حاملگی در زمان زایمان، آپگار دقیقه اول و پنجم نوزاد، زایمان زودرس و علت آن بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت (0.05 P >).

  نتیجه گیری

  پیاده روی با شدت متوسط موجب بهبود برخی پیامدهای مادری و نوزادی در زنان باردار مستعد ابتلا به پر فشاری خون در بارداری می شود.

  کلیدواژگان: پیاده روی، پر فشاری خون در بارداری، پیامدهای مادری و نوزادی
 • شهرام اعتمادی فر*، اسماعیل شفیعی، رضا مسعودی، امیر میر محمد صادقی، علی احمدی، زهرا هادیان جزی صفحات 286-299
  زمینه و هدف

  شایعترین مشکل بیماران کاندیدای جراحی تعویض دریچه قلب، اضطراب است. مدت بستری این بیماران از نظر اقتصادی با اهمیت و به عنوان شاخصی در پیش بینی برطرف شدن وضعیت حاد جسمانی شناخته شده است. لذا هدف از این مطالعه تعیین اثر بخشی برنامه ترخیص طراحی شده بر اضطراب و مدت بستری بیماران تعویض دریچه قلب می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی،65 نفر از بیماران کاندیدای تعویض دریچه قلب بیمارستان چمران اصفهان، به صورت تصادفی در گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله برنامه ترخیص اجرا و یک ماه پس از ترخیص از طریق تماس تلفنی پیگیری بیماران ادامه یافت. مدت بستری و اضطراب قبل از مداخله، یک و سه ماه پس از ترخیص در هر دو گروه بررسی و با spss تحلیل شد.

  یافته ها

  آنالیز واریانس نشان داد که میانگین اضطراب در هر دو گروه بین زمان های مختلف تفاوت معنی دار دارد(0.001P<)، اما سه ماه پس از ترخیص در گروه مداخله به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود. آزمون t مستقل نشان داد میانگین مدت بستری بیماران بین دو گروه اختلاف معنی دار نداشت (0.05P>).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این پژوهش، برنامه ترخیص سبب کاهش سطح اضطراب بیماران می شود. اما تاثیر برنامه ترخیص بر طول مدت بستری در این مطالعه مورد تایید قرار نگرفت و نیازمند بررسی بیشتر است. از این رو پیشنهاد می شود برنامه ترخیص به عنوان یک روش موثر جهت تداوم امر مراقبت در بیماران کاندیدای تعویض دریچه قلب به کار رود.

  کلیدواژگان: برنامه ترخیص، اضطراب، بستری، تعویض دریچه قلب
 • محسن سعیدی ابواسحاقی*، فیروزه خالدی، اسد ایمانی صفحات 300-307
  زمینه و هدف

  پرسنل بخش های همودیالیز به علت شرایط مستعد موجود در بخش و همچنین تماس مکرر با بیماران همودیالیزی از شانس بیشتری برای تماس با خون و مایعات بدن بیمار و اجسام تیز و برنده برخوردار هستند. هدف این پژوهش حسابرسی رعایت احتیاط های استاندارد تدوین شده در بخش های همودیالیز بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش مطالعه ای توصیفی تحلیلی است. حجم نمونه شامل 60 نفر از پرسنل پرستاری شاغل در بخش های همودیالیز بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد می باشد. روش نمونه گیری به صورت سرشماری می باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه دموگرافیک و چک لیست سنجش رعایت احتیاط های استاندارد بود که هر دو پرسشنامه و چک لیست پژوهشگرساخته هستند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss ورژن 12 انجام شد. در این پژوهش از روش های آماری شامل: جدول فراوانی، میانگین، انحراف معیار،T  تست، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

  یافته ها

  میزان رعایت احتیاط های استاندارد در مقابله با انتقال بیماری های منتقله از راه خون در هیچ کدام یک از بخش های همودیالیز بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سطح ضعیف نبود. در بین بیمارستان های مورد بررسی پرسنل بخش همودیالیز بیمارستان شهداء لردگان بیشترین درصد میزان رعایت احتیاط های استاندارد را داشته اند.

  بحث و نتیجه گیری

  در این مطالعه میزان رعایت احتیاط های استاندارد در مقابله با سرایت بیماری های منتقله از راه خون در بخش های همودیالیز بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تعیین شد و مشخص گردید رعایت این اصول در سطح متوسط و خوب می باشند.

  کلیدواژگان: حسابرسی، استانداردهای تدوین شده، بیماری های منتقله از راه خون
 • یوسف اصلانی، شیر محمد داوودوند*، زهرا میرزایی صفحات 308-316
  مقدمه و زمینه

  محیط اتاق عمل به دلیل شرایط ویژه ای که دارد، می تواند مکان پر استرسی برای کار در نظر گرفته شود. با توجه به اثرات مخرب استرس شغلی، این مطالعه با هدف بررسی و توصیف استرس شغلی در کارکنان اتاق عمل طراحی و انجام شد.

  روش کار

  پژوهش فوق مطالعه توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از پرسشنامه بررسی استرس شغلی اسیپو در اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر روی 120 نفر، متشکل از فارغ التحصیلان تکنولوژی اتاق عمل و کارشناسان هوشبری که به روش سرشماری وارد مطالعه شده بودند، پرداخته است.

  یافته ها

  اکثرافراد شرکت کننده این پژوهش را کارکنان خانم متاهل با متوسط سنی 377/6 ±66/33 سال تشکیل می دادند. این افراد به طور متوسط259/6± 02/10 سال سابقه کار داشتند که بر اساس معیار استرس شغلی اسیپو، 71% آنان نمره استرس شغلی 199-150 بوده است که بالاترین میزان استرس شغلی مربوط به محیط فیزیکی و بار کاری آنان گزارش شده است. سن، جنس، سابقه کاری، وضعیت تاهل و رشته دانشگاهی در میزان استرس شغلی تاثیر نداشت ولی تعداد فرزندان روی میزان استرس شغلی موثر بوده است (0.022p=).

  نتیجه گیری

  استرس شغلی در کارکنان اتاق عمل متوسط تا شدید است و بایستی تمهیداتی اندیشیده شود تا محیط فیزیکی آنان مساعد شده و بار کاری آنان تعدیل گردد.

  کلیدواژگان: تکنولوژی اتاق عمل، استرس شغلی، کارشناس هوشبری
 • لیلا ابراهیمی، فرشته آیین*، فاطمه علی اکبری، فاطمه دریس، ارسلان خالدی فر صفحات 317-326
  زمینه و هدف

  افراد مبتلا به انفارکتوس حادمیوکارد باتوجه به ایجاد عوارضی آن، نیازمند مراقبت هستند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مداخله خانواده محور به روش پیام کوتاه بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس حادمیوکارد انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی سازی، سال 1396 برروی 80 بیمار مبتلا به انفارکتوس حادمیوکارد بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستآن هاجر و کاشانی شهرکرد و یک نفر از خانواده آنان صورت گرفت. نمونه ها با رضایت آگاهانه به روش تخصیص تصادفی با استفاده از نرم افزار آماری وارد دو گروه کنترل (40 نفر) و آزمون (40 نفر) شدند. در گروه آزمون هرهفته 4 پیام کوتاه به مدت سه ماه در خصوص مراقبت های لازم پس از انفارکتوس حاد میوکارد ارسال شد. گروه کنترل مداخله روتین بیمارستان را دریافت کردند. سپس کیفیت زندگی قبل و بعد از مطالعه سنجیده شد. داده ها از طریق پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و ابزار کیفیت زندگی مک نیو اندازه گیری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار spss نسخه 23 انجام شد. داده ها بر اساس آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون های تی مستقل و تی زوجی آنالیز گردید.

  یافته ها 

  میانگین نمره ی کیفیت زندگی بیماران قبل از مطالعه در گروه آزمون و کنترل تفاوت معنی داری نداشته است اما بعد از مطالعه در این گروه تفاوت معنی دار مشاهده گردید.همچنین نتایج نشان داد میانگین نمره ی تغییرات کیفیت زندگی قبل و بعد از مطالعه در گروه آزمون و کنترل معنی دار است. آزمون تی مستقل نشان داد که بین میانگین تغییرات کیفیت زندگی در گروه های مطالعه تفاوت آماری معنی دار وجود دارد.

  نتیجه گیری

  آموزش از طریق پیام کوتاه سبب بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد می شود. پس می توان از این مداخله جهت ارتقای کیفیت زندگی پس از انفارکتوس حاد میوکارد استفاده نمود.

  کلیدواژگان: انفارکتوس حاد میوکارد، کیفیت زندگی، خانواده محور، پیام کوتاه
|
 • Jalil Fayand, Maryam Akbari*, Omid Moradi, Kyomath Karimi Pages 242-256
  Objective

  The present study aimed to assess the correlations between emotional self-regulation and problem-solving with disease perception through resilient mediation in patients with multiple sclerosis (MS) in Tabriz, Iran.

  Methodology

  This study was carried out as structural equations on 250 MS patients in Tabriz in 2018, who completed emotional self-regulation, problem-solving, disease perception, and resilience questionnaires. LISREL software and structural equations were used to calculate the fitting share.

  Results

  Direct, significant correlations were observed between emotional self-regulation and disease perception, emotional self-regulation and resilience, and disease perception and resilience, so that positive emotional self-regulation could predict disease perception. The direct correlations of positive and negative orientation with disease perception, components of logical problem-solving, impulsive style, and disease perception, as well as resilience and disease perception were also considered significant. However, the correlation of direct positive orientation with resilience, logical problem-solving, and disease and negative orientation with resilience, impulsive style, and disease perception, as well as the causal correlations of the avoidance style with disease perception and resilience were not significant.

  Conclusion

  Emotional self-regulation and resilient mediation play a key role in the disease perception of MS patients, and the obtained model could be considered as a therapeutic protocol.

  Keywords: Emotional Self-regulation, Problem-solving, Disease perception, Resilience, Multiple Sclerosis
 • Fatemeh Aliakbari* Pages 256-264
  Background & Objective

  Coronary artery disease (CAD) is a cardiovascular disorder associated with long-term constraints in the patients' life. Open heart surgery is an effective treatment for CAD, and the postoperative complications require extensive care, especially by the patient. Self-care education plays a key role in this regard, particularly based on Orem self-care model. The present study aimed to investigating the effects of an Orem-based self-care program on Orem's pattern of lower-extremity edema in patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG).

  Materials and Methods

  This clinical trial was conducted on 74 patients undergoing CABG at Kashani Hospital in Shahrekord, Iran, who were randomly allocated to the intervention and control groups using software. Data were collected using the need assessment form based on the Orem model, and edema was measured using a meter. Data analysis was performed in SPSS version 21.

  Results

  The Orem-based self-care program reduced lower-extremity edema in the intervention group (before: 34.31±31, after: 32.14±2.87), while the changes in the control group were not significant (P>0.05).

  Conclusion

  According to the results, nursing patterns (e.g., Orem's model) could be used to enhance self-care abilities in patients requiring long-term care.

  Keywords: Self-care, Orem Model, Edema, Coronary Artery Bypass Grafting
 • Soad Seyed Nour, Rezvan Homaei* Pages 265-275
  Background & Objective

  Diabetes is a chronic disorder and the most complicated disease regarding its management and need for self-management. Cognitive-behavioral therapy plays a key role in self-management and self-regulation. The present study aimed to investigate the effects of cognitive-behavioral therapy on the self-care behaviors and psychological wellbeing and hope indicators in patients with type II diabetes.

  Methodology

  This quasi-experimental study was conducted with a pretest-posttest design and a control group on 30 patients with type II diabetes referring to the diabetes clinic at Razi Hospital in Ahvaz, Iran. The patients were selected via convenience sampling and randomly divided into the test and control groups (15 each). The test group received eight sessions of cognitive-behavioral therapy (90 minutes). Data were collected using the self-care behavior questionnaire by Robert Thompson and Glasgow, Ryff psychological wellbeing inventory, and Snyder's cognitive model of hope at pretest and posttest. Data analysis was performed in SPSS version 21 using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) at the significance of 0.05.

  Results

  MANCOVA results indicated that group cognitive-behavioral therapy significantly increased the self-care behaviors, psychological wellbeing, and hope indicators in the patients with type II diabetes (P≤0.05).

  Conclusion

  Group cognitive-behavioral therapy was effective in improving the self-care behaviors, psychological wellbeing, and hope indicators of the patients with type II diabetes. Therefore, this method could be used by psychiatrists and healthcare providers for the enhancement of self-care behaviors, psychological wellbeing, and hope in these patients.

  Keywords: Group Cognitive-Behavioral Therapy, Self-Care Behaviors, Wellbeing Indicators, Hope, Type II Diabetes
 • Somayeh Khoram, Marjan Beygi, Masomeh Pirhadi, Marziyeh Laripoor* Pages 276-285
  Introduction

  Pregnancy-induced hypertension (PIH) is a common disorder leading to maternal and infant mortality and morbidity, and its prevention is essential. This study aimed to investigate the effects of walking on the maternal and neonatal outcomes of high-risk pregnant women for PIH in Rafsanjan, Iran in 2018.

  Methodology

  This clinical trial was conducted on 72 high-risk pregnant women for PIH at comprehensive healthcare centers. Purposive sampling was performed to randomly assign the women to two groups of 36. The intervention group followed a walking program during weeks 14-34 of gestation. Data were recorded in a researcher-made checklist and analyzed in SPSS version 23 (independent t-test, Fisher's exact test, and Chi-square).

  Results

  Incidence of transient hypertension and preeclampsia was significantly lower in the intervention group (P<0.05). Mean birth weight was significantly higher in the intervention group, and maternal and neonatal admission rate to the ICU was significantly lower in the intervention group (P<0.05). Mean gestational age at delivery, one- and five-minute Apgar scores, and preterm labor and its causes had no significant differences in the groups (P>0.05).

  Conclusion

  Moderate-intensity walking improved some maternal and neonatal outcomes in the high-risk pregnant women for PIH.

  Keywords: Walking, PIH, Maternal, Neonatal Outcomes
 • Shahram Etemadifar*, Esmail Shafiei, Reza Masoudi, Amir Mir Mohammad Sadeghi, Ali Ahmadi, Zahra Hadian Jazi Pages 286-299
  Background & Objective

  Anxiety is the most common issue in the candidates of surgical heart valve replacement. The length of hospital stay in these patients is economically and organizationally important as a predictor of their recovery from acute physical conditions. The present study aimed to assess the effects of a designed discharge plan on anxiety and length of hospital stay in patients undergoing heart valve replacement.

  Materials and Methods

  This clinical trial was conducted on 65 candidates of heart valve replacement in Chamran Hospital in Isfahan, Iran, who were randomly divided into the intervention and control groups. In the intervention group, the designed discharge plan was implemented and continued one month after discharge via phone follow-up. Length of hospital stay and anxiety were analyzed before the intervention and one and three months after discharge in both groups in SPSS.

  Results

  ANOVA indicated that the mean anxiety in the study groups was significantly different at different times (P<0.001), while three months after discharge, mean anxiety was significantly lower in the intervention group compared to the control group. Independent t-test showed no significant difference in the mean hospital stay between the groups (P>0.05).

  Conclusion

  The designed discharge plan reduced anxiety in the patients, while its effect on the length of hospital stay requires further investigation. Therefore, it is recommended that the discharge program be used as an effective approach to maintaining care in patients undergoing heart valve replacement.

  Keywords: Discharge Plan, Anxiety, Hospitalization, Heart Valve Replacement
 • Mohsen Saeidi Abu Es'haghi*, Firooz Khaledi, Assad Imani Pages 300-307
  Background & Objective

  Hemodialysis ward personnel are at a higher risk of contact with blood and body fluids and sharp objects due to the conditions of these wards and frequent contact with hemodialysis patients. The present study aimed to audit the standard precautions in the hemodialysis wards of the hospitals affiliated to Shahrekord University of Medical Sciences, Iran.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical study was conducted on 60 nurses in the hemodialysis wards of the hospital affiliated to Shahrekord University of Medical Sciences, who were selected via census sampling. Data were collected using a researcher-made demographic questionnaire and standard precautionary checklist. Data analysis was performed in SPSS version 12 using frequency tables, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and Pearson's correlation-coefficient.

  Results

  The standard precautions against the transmission of bloodborne diseases were not at a poor level in any of the hemodialysis wards of the hospitals affiliated to Shahrekord University of Medical Sciences. In addition, the highest observance of the standard precautions was observed in the hemodialysis staff of Lordegan Shohada Hospital.

  Conclusion

  The standard precautions against the transmission of bloodborne diseases were assessed in the hemodialysis wards of the hospitals affiliated to Shahrekord University of Medical Sciences, and these principles were observed to be on moderate and favorable levels.

  Keywords: Auditing, Formulated Standards, Bloodborne Diseases, Hemodialysis
 • Yosof Aslani, Shirmohammad Davoodvand*, Zahra Mirzaei Pages 308-316
  Background & Objective

  The operating room environment is considered to be a stressful workplace due to its special conditions. Due to the debilitative effects of occupational stress, the present study aimed to assess and describe occupational stress in operating room staff.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical study was conducted using Osipow job stress questionnaire to measure the occupational stress of the operating room staff at the teaching hospitals affiliated to Shahrekord University of Medical Sciences, Iran. The sample size consisted of 120, including operating room technology graduates and anesthesiologists, who were selected via census sampling.

  Results

  The majority of the participants were married women (mean age: 33.66±6.377 years) with the mean work experience of 10.02±6.259 years. Based on Osipow job stress questionnaire, 71% of the subjects achieved occupational stress scores of 150-199, and the highest level of occupational stress was observed in the physical environment and workload. No significant correlations were observed between occupational stress and age, gender, work experience, marital status, and academic education, while the number of children was correlated with occupational stress (P=0.022).

  Conclusion

  The level of occupational stress in the operating room staff was moderate to severe, and proper strategies must be adopted for the improvement of their physical work environment and adjustment of their workload.

  Keywords: Operating Room Technology, Occupational Stress, Anesthesiologist
 • Leyla Ebrahimi, Fereshteh Aein*, Fatemeh Ali Akbari, Fatemeh Deris, Arsalan Khaledifar Pages 317-326
  Background & Aim

  Patients with acute myocardial infarction (MI) need care due to the complications of the disease. This study aimed to evaluate the effect of the family-centered intervention on the quality of life of patients with acute MI.

  Materials and Methods

  A randomized clinical trial study was conducted on 80 patients with acute myocardial infarction, who were hospitalized in Hajar and Kashani hospitals in Shahrekord, Iran and one of their family members. The subjects were randomly divided into two groups of control (N=40) and test (N=40) using statistical software. In the test group, four short messages were sent weekly for three months about necessary care after MI. On the other hand, subjects in the control group received routine intervention. After that, the quality of life of subjects was assessed before and immediately after the termination of intervention in both groups. In addition, data were collected using demographic characteristics questionnaire and McNeigh's quality of life inventory. Furthermore, data analysis was performed in SPSS version 23 using descriptive statistics (mean and standard deviation), as well independent and paired t-tests.

  Results

  The findings were indicative of no significant difference between the test and control groups regarding the mean score of quality of life. However, a significant difference was found between the groups after the intervention in this regard. Moreover, the mean scores of changes in the quality of life of subjects in the test and control group were significantly different before and after the intervention. The results of the independent t-test demonstrated a significant difference between mean changes in the quality of life of the study groups.

  Conclusion

  According to the results of the study, SMS intervention as a distance learning method improved the quality of life in patients. Therefore, it is recommended that the intervention be applied to improve the quality of life in patients after acute MI.

  Keywords: Acute Myocardial Infarction, Life Quality, Family-centered Care, Short Message