فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 26 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مجید میری آشتیانی*، مریم سرلک، سعید فروغی صفحات 5-13
  زمینه و هدف

  با توجه به شیوع دیابت نوع2 در نوجوانان و احتمال عدم بررسی شیوع آن در ایران و هم چنین عوامل زمینه ای، بیماری های همراه و عوارض دیابت، مطالعه ی حاضر به منظور بررسی شیوع دیابت نوع 2 در گروه سنی زیر 20 ساله منطقه ی لرستان شهرستان الیگودرز انجام شد.
   

  روش بررسی

  مطالعه به صورت مقطعی بر روی 390 نفر در محدوده ی سنی زیر 20 سال که به روش خوشه ای انتخاب شده بودند، طی سه مرحله اجرا شد. مرحله ی اول غربالگری با انجام آزمون قندخون ناشتا اجرا شد. در مرحله ی دوم آزمون تحمل گلوکز خوراکی (OGTT) با 75 گرم گلوکز انجام شد. مرحله ی سوم آزمایش اختصاصی اندازه گیری غلظت سرمی انسولین بود. پرسشنامه شامل شرح حال، بررسی فیزیکی(BMI)، نتایج آزمایش های اختصاصی و پرسشنامه ی تغذیه ای و عوارض دیابت بود.

   یافته ها

  پس از انجام دو مرحله ی اول و دوم، 2 مورد دارای اختلال قند خون ناشتا (IFG)، 4 مورد اختلال تحمل گلوکز خوراکی (IGT) و 3 مورد دیابت تشخیص داده شدند که در مرحله ی سوم که بخش اصلی بود فرم ها و تست های مربوطه ارائه شد. شیوع دیابت در کل جمعیت 00036/0، شیوع IFG 00007/0 و شیوعIGT 00044/0 نفر بود. بنابراین شیوع دیابت نوع 2 در افراد زیر 20سال در  این منطقه 00015/0 نفر می باشد. در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 عوامل زمینه ای مانند سابقه ی خانوادگی و چاقی وجود داشت.

   نتیجه گیری

  به احتمال فراوان شیوع دیابت نوع 2 در نوجوانان الیگودرزی کمتر از دیگر شهرهای ایران است .

  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، نوجوانان، چاقی، دیابت زیر20سال
 • آرش زندی پیام*، آصف داوری صفحات 15-23
  زمینه و هدف

  در سال های اخیر الگوی وابستگی به مواد در ایران تغییرات زیادی کرده است و اکثر جوانان به سمت مواد جدید صنعتی یا نیمه صنعتی مانند هروئین سوق داده شده اند. این ماده بعد از همان مراحل اولیه ی استفاده موجب صدمات گسترده و عمیقی به ساختارهای عالی مغز می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اعتیاد به هروئین  بر تمایل جنسی و کیفیت زندگی فرد معتاد انجام شد.
   

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معتادین که در 6 ماهه دوم سال 96 به کلینیک های سطح شهرستان صحنه مراجعه کرده بودند، تشکیل دادند. نمونه نهایی مورد بررسی در این پژوهش، 200 نفر مرد بوده که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD) و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی استفاده شد.

   یافته ها

  نتایج نشان داد که بین تمایل جنسی و همه خرده مقیاس های کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.  نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادکه29 درصد از واریانس تمایل جنسی توسط زیر مقیاس های کیفیت زندگی قابل پیش بینی است و سلامت جسمی با بتای استاندارد 49/0 بیشترین قدرت پیش بینی تمایل جنسی را دارد.

   نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد اعتیاد به هروئین تمایل جنسی افراد را کاهش می دهد، همچنین افراد معتاد به هروئین  نسبت به افراد سالم کیفیت زندگی پایین تری دارند.

  کلیدواژگان: اعتیاد به هروئین، تمایل جنسی، کیفیت زندگی
 • شیدا رفیع زاده قره تپه، سودابه آلوستانی*، مرجان رضوی، حمید حجتی صفحات 25-32
  زمینه و هدف

  دیابت، از شایع ترین بیماری های مزمن متابولیک است که به رفتارهای خودمراقبتی ویژه تا پایان عمر نیاز دارد. خودکارآمدی باوری است که فرد در مورد توانایی های خود برای اجرای رفتارها و نتایج رفتاری خود دارد. هدف مطالعه تعیین ارتباط خودمراقبتی با خودکارآمدی در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان گرگان بوده است.

  روش بررسی

  در یک مطالعه توصیفی  همبستگی 100 نفر به صورت تصادفی ساده از میان افراد مبتلا به دیابت مراجعه کننده به کلینیک دیابت در سال 1393 انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 و آمار توصیفی(جداول، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(آزمون رگرسیون خطی ، رگرسیون چندگانه) مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  خودمراقبتی و خودکارآمدی واحدهای مورد پژوهش به ترتیب 73/17 ± 32/71 ،  13/6 ± 7/18 به میزان متوسط بود. بین خودمراقبتی با جنس (009/0p=)، تحصیلات(001/0p=)، شغل (004/0p=)و دسترسی به منابع اطلاعاتی (004/0p=) و همچنین بین خودکارآمدی با تحصیلات (00/0p=)، شغل (01/0p=)و دسترسی به منابع آموزشی (04/0p=) ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج بین خودمراقبتی با خودکارآمدی ارتباط معنی داری (18= OR و 001/0< p) نشان داد.

  بحث و نتیجه گیری

  بیماران با خودکارآمدی بالاتر، موانع کمتری بر سر راه خودمراقبتی احساس کرده و فعالیت های خودمراقبتی بیشتری را مورد توجه قرار می دهند. بنابراین پرسنل بهداشت و درمان بایستی خودکارآمدی بیماران را در نظر گرفته که باعث افزایش رفتارهای خودمراقبتی دراین بیماران می گردد.

  کلیدواژگان: خودمراقبتی، خودکارآمدی، دیابت نوع 2
 • معصومه عبدی*، سهیلا ورمزیار، بیتا فلاحی صفحات 33-39
  زمینه و هدف

   عفونت بیمارستانی به عفونتی گفته می شود که طی بستری در بیمارستان (حداقل 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش) اتفاق بیفتد. شستن موثرترین، ساده ترین و کم هزینه ترین راه رعایت بهداشت دست توسط کارکنان و ارائه دهندگان مراقبت است. مطالعه ی حاضر  با هدف تاثیر مداخله ی آموزشی بر بهبود بهداشت دست کارکنان  بخش های ویژه ی بیمارستان امام جعفر صادق انجام شد.
   

  روش بررسی

   مطالعه از نوع مداخله ای است و بین ماه های مهر تا اسفند 96 در دو مرحله انجام شد. مداخله در دی ماه توسط سوپروایزر کنترل عفونت انجام گردید. اطلاعات توسط  نرم افزار آماری SPSS  نسخه 16و تست های آماری توصیفی(درصد، فراوانی و میانگین) و تحلیلی(کای اسکوار) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

   یافته ها

  میانگین میزان کلی رعایت بهداشت دست در بخش های مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله به ترتیب 53/16 و 22/27 درصد می باشد که بعد از انجام مداخله 69/10% رشد داشته است. به دنبال مداخله ی آموزشی میزان رعایت بهداشت دست توسط پرستاران در مقایسه با دو گروه دیگر بیشتر است و میزان رعایت در هر سه گروه افزایش یافته است.

   نتیجه گیری

    با توجه به اجرای مداخله ی آموزشی در این بیمارستان و توجه به درصد رشدی که پرسنل در زمینه ی رعایت بهداشت دست داشتند، همچنان میزان رعایت بهداشت دست در این مرکز در مقایسه با سایر مطالعات پایین است، بنابراین باید آموزش ها و نظارت در این زمینه به صورت جدی تر انجام گردد.

  کلیدواژگان: بهداشت دست، کنترل عفونت، پرستاران
 • فاطمه جعفری پور*، معصومه جعفرزاده، زهرا خزیر، سعید فروغی، فاطمه جدیدی صفحات 41-47
  زمینه و هدف

  سیگار کشیدن یک ریسک فاکتور مهم برای اختلالات گوارشی مانند زخم پپتیک، بیماری کرون و انواع سرطان هاست. مطالعه حاضر، مهم ترین و شناخته شده ترین اثرات سیگار را بر دستگاه گوارش مورد بررسی قرار می دهد.
   

  روش بررسی

  این مرور با استفاده از کلید واژه های Smoking، Gastrointestinal diseases، Inflammation وCancer در بانک های اطلاعاتی انگلیسی Pubmed، Elsevier، Proquest، Google scholar، موتور جست و جوی Google و سایر وب‎ سایت ها و همچنین با استفاده از کلید واژه های سیگار کشیدن، اختلالات دستگاه گوارش، التهاب و سرطان در پایگاه های اطلاعات فارسی SID و MagIran بدون هیچ نوع محدودیت زمانی انجام گرفت.

   یافته ها

  قرار گرفتن در معرض دود سیگار با افزایش اپوپتوز سلول های اپیتلیال، سلول های دندریتیک توتال، ماکروفاژها، CD4، CD8T به همراه بیان تنظیم نشده mRNA در CCL9 و CCL20 که محرک شیمیایی مهمی در پاتوژنز بیماری کرون هستند همراه است. دود سیگار موجب تسریع کولیت به وسیله سلول های IFN-YT و CD4 می شود. همچنین دود سیگار می تواند سبب استرس اکسیداتیو و اختلال عملکرد وازودیلاتور در میکروواسکولار التهابی مزمن و در نتیجه ایسکمی، زخم و فیبروز شود. به علاوه، سیگار کشیدن می تواند موجب فرآیند سرطان زا در مجرای GI به واسطه التهاب و آزادسازی واسطه‎های التهابی متعددی همچون سایتوکین‎ها، TNF-a، IL-I، IL-6، کموکین، CXCLI و CXCL8 گردد.

   نتیجه گیری

  سیگار کشیدن یک عامل مضر و موثر در ایجاد پاتوژنز و تومورزایی در دستگاه گوارش است. به عبارتی آن منجر به التهاب مزمن شدید و سپس گسترش سرطان در قسمت های ملتهب می گردد. مطالعات مکانیسمی دقیق اثرات سیگار کشیدن ممکن است در توسعه درمان های موثرتر برای اختلالات مختلف دستگاه گوارش کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: سیگار، اختلالات دستگاه گوارش، التهاب، سرطان
 • رویا ملک زاده، کلثوم اکبر نتاج، سونا سرافراز*، فرشته عراقیان مجرد صفحات 49-60
  زمینه و هدف

  یک شاخص مهم در سلامت روانی، نحوه واکنش هیجانی است که فرد به فشار روانی نشان میدهد. هدف این مطالعه مقایسه سطح سلامت روان و واکنش هیجانی در پرستاران مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری با سایر مراکز آموزشی درمانی استان مازندران میباشد.

  روش بررسی

  پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که به صورت مقطعی روی 304 پرستار شاغل در مراکز آموزشی درمانی استان مازندران در سال 1396 با استفاده از پرسشنامه GHQ-28 و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس DASS- 21  انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و روش های آماری توصیفی (جداول توزیع فراوانی، میانگین،  انحراف معیار) و استنباطی (آزمون آزمون t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره) تحلیل  شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد سطح استرس، اضطراب و افسردگی در پرستاران مرکز آموزشی درمانی زارع نسبت به سایر مراکز آموزشی درمانی بالاتر بود. میانگین و انحراف معیار نمرات وضعیت سلامت روان و مولفه های آن در پرستاران مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری نسبت به سایر مراکز آموزشی درمانی استان مازندران پایین تر بود(40/10±66/47). میانگین مولفه های بدنی ، اضطرابی ، اجتماعی و افسردگی در پرستاران مرکز روانپزشکی وسوختگی زارع ساری کمتر از میانگین مولفه های کارکردهای اجتماعی پرستاران سایر مراکز آموزشی درمانی استان می باشد(05/0 < P).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد با بالا رفتن میزان افسردگی، اضطراب و استرس، سطح سلامت روان کاهش می یابد و اضطراب و افسردگی به عنوان ابعاد اولویت دار واکنش هیجانی نیازمند اقدامات اصلاحی جهت  بهبود سلامت روان پرستاران مشخص شد.

  کلیدواژگان: سلامت روان، واکنش هیجانی، استرس، اضطراب، افسردگی
 • الهه الیاسی، هدی عرب زاده، مرتضی قاسمی* صفحات 61-78
  زمینه و هدف

  سلامت  عمومی، نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند. توجه به سلامت کارکنان، از جهت ارتقای توان علمی، عملی و کمک به پیشرفت تحصیلی دانشجویان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  مطالعه حاضر به منظور تاثیر  به کارگیری مدل پندر در ارتقاء سلامت عمومی کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد. تعداد 120 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ویژگی های فردی و شیوه های رفتاری ارتقاء سلامت جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 و آزمون های آماری آنالیز واریانس و رگرسیون انجام شد

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که ویژگی های فردی و تجربیات بر  نتایج رفتاری ارتقاء دهنده سلامت عمومی از طریق رفتارهای شناختی- عاطفی خاص تاثیر دارد. ویژگی های فردی و تجربیات بر رفتارهای خاص شناختی عاطفی تاثیر دارد. هم چنین رفتارهای خاص شناختی عاطفی و ویژگی های فردی و تجربیات برعواقب رفتاری تاثیر دارد. خواسته ها و ترجیحات فوری رقابتی و رفتارهای خاص شناختی و عاطفی بر تعهد به اجرای برنامه اثر دارد.

  نتیجه گیری

  از انجایی که تاثیر این مدل در ارتقاء سطح سلامت کارکنان تایید گردید، می توان گفت که بکارگیری این مدل بعنوان یک الگو سلامت کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: ارتقاء سلامت عمومی، مدل پندر
|
 • Ashtiani Miri M*, Sarlak M, Foroughi S Pages 5-13
  Background and Objectives

  Considering the prevalence of type 2 diabetes in adolescents and the possible lack of an examination of its prevalence in Iran, as well as underlying factors, associated illnesses and complications of diabetes, the present study was conducted to investigate the prevalence of type 2 diabetes in the age group of under 20 years old in the Lorestan region of Aligoodarz.

   Method and Materials

  A study was conducted on 390 subjects under the age of 20 years who were selected randomly in three stages. The first stage was screening.the second phase, was OGTT test. The third phase of the insulin test was performed. Questionnaires including biographies, BMI, results of specific tests and nutritional questionnaire were completed and were evaluated for complications of diabetes.

  Results

  2 cases with IFG, 4 cases of IGT and 3 cases of diabetes were diagnosed. The prevalence of diabetes in the general population was 36%, the prevalence of IFG was 7%, and the IGT was 44% per 100,000. Therefore, the prevalence of type 2 diabetes in people under the age of 20 in this region is 15 percent. People with type 2 diabetes existed.

  Conclusion

  The prevalence of type 2 diabetes in Aligoodarzi adolescents is lower than in other cities of Iran.

  Keywords: Type 2 diabetes, Adolescents, Obesity, Diabetes under age 20
 • Zandi payam A*, Davari A Pages 15-23
  Background & Aim

  In recent years, the pattern of drug dependence in Iran has changed a lot, and most of young people have been pushing for new industrial or semi-industrial materials like heroin. This material, after the very initial stages of use, causes extensive and profound damage to the superior structures of the brain. The purpose of this study was to investigate the effect of heroin addiction on the sexuality and quality of life of the addicted person.

  Material and Methods

  It was a descriptive-correlational study. The participants were 200 addicts who referred to the clinics in Sahneh, Iran in the second half of 2017. The sampling was done through the convenience sampling method. The data were collected using the Half-Life Index (HISD), a short form questionnaire of quality of life.

  Results

    The results showed that there is a positive and significant relationship between sexuality  and all subscales of quality of life. Regression analysis showed that 29% of the sexuality variance was predicted by sub-scales of quality of life, and physical health with a standard beta of 0/49 had the most predictive power of sexuality.

  Conclusion

    The results of this study showed that heroin addiction decreases sexual desire of individuals, as well as heroin addicts have a lower quality of life than healthy people.

  Keywords: Heroin addiction, Sexuality, Quality of life
 • Ghare tape rafizadeh SH¹, Alostani S²*, Razavi M³, Hojati H⁴ Pages 25-32
  Background & Aim

  Diabetes mellitus is one of the most common chronic metabolic diseases, which requires special self-care behaviors until the end of life. Self-efficacy is the belief that a person has about his/her abilities to execute behaviors and behavioral outcomes. The purpose of this study was to determine the relationship between self-care and self-efficacy in type 2 diabetic patients referred to diabetes clinic in Gorgan.

  Material and Methods

  In a descriptive-correlational study, 100 participants were selected by simple random method among people with diabetes in 2014. the data were analyzed in SPSS 16 through descriptive statistics (mean, median, standard deviation) and inferential statistics (linear regression and multi regression).

  Results

  Self-care and self-efficacy of the participants  were  17.73 ± 71.32, 18.7 ± 6.13, and both were moderate. There is a significant relationship between self-care with the sex (P=0.009), education (P=0.001), job (P=0.004) and access to information resources (P=0.004). Also, there was a significant relationship between self-efficacy and education (P=0.00), occupation (P=0.01), and access to educational resources (P=0.04). Statistical analysis showed a significant relationship between self-care and self-efficacy (P<.001, OR=18).

  Conclusion

  Patients with higher self-efficacy feel like fewer barriers to self-care, and pay more attention to self-care activities. Therefore, health staff should pay more attention to the patient's self-efficacy, that reduces the complications of the disease which caused self-care behaviors among the pateints.

  Keywords: Self-care, Self efficacy, Diabet typ2
 • Abdi M¹, Varmazyar S, Falahi B Pages 33-39
  Background and Objectives

  Nosocomial infection is an infection that occurs during hospitalization (at least 48 to 72 hours after admission). Washing is the most effective, easiest, and least costly way of hand hygiene by staff and care providers. The purpose of this study was to investigate the effect of educational intervention on improving the hand hygiene of the staff of Imam Jafar Sadegh Hospital.

   Method and Materials

  The study was interventional and was conducted in two stages between October and March. The intervention was performed in January by the infection control supervisor. Data were analyzed by SPSS software version 16 and descriptive statistics (percentage, frequency and mean) and analytical (chi-square).

  Results

  The mean of total hand hygiene in the studied wards before and after the intervention was 16.53% and 27.22%, respectively, which increased 10.69% after the intervention. Following educational intervention, hand hygiene by nurses was higher in comparison with the other two groups and increased in all three groups.

  Conclusion

  Due to the implementation of educational intervention in this hospital and considering the growth rate of personnel involved in health care, hand hygiene in this center is still low compared to other studies, so training and supervision in this area should be To be done more seriously.

  Keywords: Hand hygiene, Infection control, Nurses
 • Jafari Pour F*, Jafarzadeh M, Khazir Z, Foroughi S, Jadidi F Pages 41-47
  Background and Objectives

  Smoking is an important risk factor for gastrointestinal disorders such as peptic ulcer, Crohn's disease and various cancers. The present study discusses the most important and known effects of smoking on the gastrointestinal tract.
   Method and Materials: This review uses the keywords Smoking, Gastrointestinal diseases, Inflammation and Cancer in the English databases like PubMed, Elsevier, Proquest, Google scholar, Google search engine and other websites as well as using keywords smoking, device disorders Digestion, inflammation and cancer were performed in SID and MagIran Persian databases.

  Results

  Cigarette smoke has an inhibitory effect on the recovery and regeneration of the gastrointestinal tract due to its toxic constituents. Exposure to cigarette smoke is associated with increased apoptosis of epithelial cells, total dendritic cells, macrophages, CD4, and CD8T, along with unregulated mRNA expression in CCL9 and CCL20, which are important chemical triggers in the pathogenesis of Crohn's disease. Cigarette smoke accelerates colitis by IFN-YT and CD4 cells. Cigarette smoke can also cause oxidative stress and impair vasodilator function in chronic inflammatory microvascular disease, resulting in ischemia, ulceration, and fibrosis. In addition, smoking can induce a carcinogenic process in the GI tract through inflammation and release of several inflammatory mediators such as cytokines, TNF-a, IL-I, IL-6, chemokines, CXCLI and CXCL8.

  Conclusion

  Smoking can cause pathogenic and carcinogenic processes in the GI tract. In other words, it leads to severe chronic inflammation and then spread of cancer to the inflamed areas. Careful mechanistic studies of the effects of smoking may be helpful in developing more effective treatments for various gastrointestinal disorders.

  Keywords: Smoking, Gastrointestinal disorders, Inflammation, Cancer
 • Malekzadeh R, Akbarnataj K, Sarafraz S*, Araghianmojarad F Pages 49-60
  Background and Aim

  An important indicator of mental health is the emotional response that one exhibits to mental stress. The purpose of this study was to compare the level of mental health and emotional response in nurses of Sari Zare Psychiatry and Burn Center with other educational centers in Mazandaran province.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 304 nurses working in educational centers of Mazandaran province in 1396 using GHQ-28 questionnaire and DASS-21 depression and anxiety questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 21 using descriptive statistics (frequency distribution, mean, standard deviation) and inferential statistics (independent t-test and multivariate analysis of variance).

  Results

  The results showed that the level of stress, anxiety and depression in nurses of Zare educational center was higher than other educational centers. Mean and standard deviation scores of mental health status and its components in nurses of Zare Psychiatry and Burn Center were lower than other educational centers of Mazandaran province (47.66 10 10.40). The mean of physical, anxiety, social and depression components in nurses of Sari Psychiatry and Burnout Center were lower than the mean of social functions components of nurses in other educational centers (P <0.05).

  Conclusion

  The results showed that with increasing levels of depression, anxiety and stress, the level of mental health decreased and anxiety and depression were identified as priority dimensions of emotional response that require corrective measures to improve mental health of nurses.

  Keywords: Mental Health, Emotional Response, Stress, Anxiety, Depressiont
 • Elyasi E¹, Arabzadeh H², Ghasemi M* Pages 61-78
  Background and Aim

  Public health plays an important role in ensuring the dynamism and efficiency of any society. Employees 'attention to health is of particular importance for enhancing students' academic, practical and academic achievement, identifying factors related to health behaviors, and providing appropriate and appropriate interventions to enhance their behaviors. To accomplish assigned tasks,so, The purpose of this study was to investigate the effect of applying Pender's model on improving the general health of the staff of the Islamic Azad University of Arak Branch.

   Method and Materials

  The purpose of this study was applied and in terms of the way of collecting descriptive data of causal type of 120 employees of Islamic Azad University of Arak. By using Cochran formula and by stratified sampling method.Data were collected using a questionnaire containing demographic characteristics and health promotion behaviors. Data were analyzed by SPSS software using ANOVA and regression tests

  Results

  Findings showed that individual characteristics and experiences affect general health promotion behaviors through specific cognitive-emotional behaviors, individual characteristics and experiences affect certain cognitive-emotional behaviors, emotional cognitive-behavioral behaviors on outcomes Behavior has an impact, individual characteristics and experiences affect the behavioral effects, immediate demands and preferences of the competitor on the commitment to the implementation of the program, specific cognitive and emotional behaviors affect the commitment to the program, specific cognitive and emotional behaviors on commitment to implementation The program has an effect.

  Conclusion

  According to the results of this study, since the impact of this model on improving the level of health of the staff of the Azad Islamic Branch of Arak Branch has been confirmed, it can be said that the use of this model affects the health of the staff.

  Keywords: General Health Promotion, Pender Model