فهرست مطالب

 • پیاپی 20 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیدمحسن نبوی لاریمی*، محمد علی احسانی صفحات 5-44

  ادبیات مربوط به احساسات نسبتا جدید است. در این پژوهش سعی شده است که اثر احساسات در اقتصاد ایران در قالب ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید مورد بررسی قرار گیرد. دو مدل در حالت‏های با و بدون احساسات برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شد. ضرایب الگوی پیشنهادی با استفاده از روش مقداردهی و بهره‏گیری از آمار فصلی اقتصاد ایران در دوره 1384-1394 برآورد شده است و نشان می‏دهد که در حضور احساسات چگونه تکانه‏های تصادفی، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می‏دهند. همچنین برای انطباق هرچه بیشتر الگو با دنیای واقعی و با توجه به اهمیت و نقش چسبندگی‏ها در اثرگذاری متغیرهای اسمی بر تولید، چسبندگی قیمت‏ها در الگو وارد شده است. در ادامه چگونگی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی در قبال تکانه‏های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته‏اند. نتایج بدست آمده از بررسی توابع واکنش آنی حاکی از آن است که تاثیر اولیه همه‏ی تکانه‏ها بر روی تولید مثبت بوده اما فقط تاثیر تکانه‏های تورم هدف و سیاست پولی بر تورم مثبت می‏باشد و بقیه تکانه‏ها اثر منفی دارند. همینطور این تکانه‏ها اثرات متفاوتی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. مقایسه دو مدل با و بدون در نظر گرفتن احساسات نشان‏دهنده تفاوت در نحوه اثرگذاری این دو حالت را نشان می‏دهد.

  کلیدواژگان: احساسات، انتظارات عقلایی، تعادل‏های بنیادی، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
 • اشکان بذرافکن*، نسیم قباشی، ابراهیم گشتاسبی پور صفحات 45-64

  توسعه انسانی به عنوان یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری توسعه کشورها در دهه های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، همچنین ارتقا و بهبود کیفیت توسعه انسانی نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی یک کشور خواهد داشت. یکی از راهکارهای افزایش توسعه انسانی، بهبود و گسترش خدمات آموزشی و سلامت است. در این مطالعه بر اساس رابطه علیت تودا-یاماماتو به بررسی ارتباط میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی و برای بدست آوردن ضرایب بلندمدت از روش جوهانسن-جوسیلیوس برای بازه زمانی 1381 الی 1395 به صورت فصلی پرداخته می شود. نتایج روش علیت تودا-یاماماتو نشان داد که یک رابطه علیت دو طرفه میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی وجود دارد و همچنین نتایج روش جوهانسن-جوسیلیوس نشان داد که اثر متغیرهای مخارج آموزشی و سلامت بر شاخص توسعه انسانی مثبت است.

  کلیدواژگان: مخارج آموزشی و سلامت، تودا-یاماماتو، جوهانسن-جوسیلیوس
 • ویدا ورهرامی*، جواد عوض نیا صفحات 65-84

  رشد و توسعه اقتصادی پایدار از مهم ترین اهدافی است که سیاست گذاران و اقتصاددانان همواره به دنبال دست یابی به آن بوده اند. نرخ بهره از جمله متغیرهایی است که در ادبیات رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرها نظیر تورم انتظاری، سطح عمومی قیمت ها و... همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. با توجه به اینکه در این مطالعه به دنبال بررسی همزمان تاثیر نرخ بهره تسهیلات و سپرده های بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه بوده ایم، بدین منظور با استفاده از روش پنل دیتا طی سالهای 2004 تا 2017 به برآورد مدل رشد اقتصادی برای 18 کشور درحال توسعه پرداخته ایم که نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده عملکرد نامناسب سیستم بانکی در این کشورها بوده به طوری که نرخ تسهیلات بانکی که می بایست بر طبق مبانی نظری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان دهد تاثیر مثبت بر رشد داشته و از طرفی نرخ سپرده های بانکی که باید تاثیر مثبت از خود نشان دهد تاثیر منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان داده است. این در حالی است که افزایش یک درصدی در نرخ تسهیلات بانکی با ثابت بودن سایر شرایط موجب افزایش 0.0408 در رشد اقتصادی و افزایش یک درصدی در نرخ سپرده های بانکی با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط موجب کاهش 0.23 در رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شده است.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، نرخ بهره تسهیلات، نرخ بهره سپرده بانکی
 • مهدی رزم آهنگ*، مهدی صادقی شاهدانی صفحات 85-108

  یکی از موضوعاتی که باید از منظر میانرشته ای به آن نگریست، پدیده فساد اقتصادی است. در پژوهش حاضر، به طور مشخص، این مساله مطرح است که آیا فرهنگ مطلوب (فرهنگ اسلامی) می تواند نقشی در کنترل و زدودن مفاسد از مناسبات اقتصادی آحاد جامعه ایفا کند. در این پژوهش، از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است. جهت تبیین فرهنگ مطلوب در رابطه با مفاسد اقتصادی از مدل هافستد استفاده شده است که در حقیقت نوآوری پژوهش محسوب می شود؛ برای این مهم، مولفه های فاصله قدرت، اجتناب از نااطمینانی، جمع گرایی-فردگرایی و گرایش کوتاه‏مدت-بلند مدت در رابطه با مفاسد اقتصادی و در چارچوب رفتار دین مدارانه توضیح داده شده اند؛ نتیجه پژوهش آن است که تحقق فرهنگ مطلوب (فرهنگ اسلامی) تاثیر قابل توجهی در کاهش رفتارهای فسادآلود در جامعه خواهد داشت. در کنار مقابله اقتصادی و قضائی با پدیده فساد، برنامه ریزی فرهنگی در جهت تقویب باورهای اسلامی و ضدفساد امری ضروری است. استفاده از ابزارهای فرهنگی در جهت مبارزه با فساد، منجر به افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی شده و این اقدام به تحقق اقتصاد مردم بنیان و به تبع، تقویت شاخص های کلان اقتصادی کمک می کند.

  کلیدواژگان: فرهنگ، فرهنگ اسلامی، مفاسد اقتصادی، اعتماد اجتماعی، مدل هافستد
 • علیرضا رعنایی، روح الله شهنازی* صفحات 109-126

  بر اساس تئوری نفرین منابع در کشورهای دارای منابع طبیعی نه تنها درآمدهای حاصل از فروش این منابع سبب رشد اقتصادی بیشتر نشده، بلکه اثرات منفی برای اقتصاد داشته است. در خصوص نفرین منابع تئوری های مختلفی ارائه شده است. یکی از این تئوری ها مبتنی بر رویکرد نهادی بوده که بر این اساس علت وقوع نفرین منابع در کیفیت نهادی کشورها جستجو می شود. در پژوهش حاضر در یک چارچوب مبتنی بر تحلیل نهادی به نقش کیفیت نهادی در ظهور این پدیده در ایران پرداخته شده است. از آن جایی که اکثر پژوهش های کمی موجود در ادبیات تحقیق در انتخاب شاخص و معیاری برای تشخیص ظهور پدیده ی نفرین منابع و تداوم آن موفق نبوده اند، در پژوهش حاضر برای رفع این نقیصه و همچنین به جهت رهایی از محدودیت هایی که در مدل های رگرسیونی معمول وجود دارد، از رهیافت تحلیل مرزی تصادفی(SFA) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ناکارایی نهادی در ایران، هنگامی که در ارتباط با وفور منابع نفتی و گازی قرار می گیرد موجب تشدید نفرین منابع می شود.

  کلیدواژگان: نفرین منابع، ناکارایی نهادی، رهیافت تحلیل مرزی تصادفی
 • علیرضا تاجه بند*، حسن کیایی، هادی هاشمی فرید صفحات 127-160

  تعیین بخش هایی که سرمایه گذاری در آن ها بتواند، محرک اقتصاد و موجب رشد اقتصادی بیشتری گردد، با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، همواره موردتوجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. این بخش ها دارای بیشترین حلقه های پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی هستند که تحت عنوان بخش های کلیدی مطرح می باشند. هدف از این مقاله در گام نخست شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی است و در گام دوم این مسئله بررسی می شود که آیا این بخش های کلیدی توان تحقق درون زایی در اقتصاد ایران را دارند یا خیر. بدین منظور جدول داده - ستانده 99 بخشی سال 1390 که آخرین جدول منتشرشده توسط مرکز آمار ایران می باشد، بر اساس روش طبقه بندی ISIC در یک جدول داده - ستانده 19 بخشی تجمیع گردید. سپس با استفاده از روش حذف فرضی کلی بخش های پیشران و کلیدی در اقتصاد ایران مشخص گردید. در ادامه با توجه به راهبرد درون زایی در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز جایگاه و تاثیر این بخش ها در تحقق درون زایی اقتصاد کشور از منظر دو شاخص میزان اشتغال و وابستگی به واردات موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که به ترتیب، پنج بخش «تولید صنعتی»، «استخراج معدن»، «حمل ونقل و انبارداری»، «ساختمان» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نیز به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد ایران محسوب می شوند. همچنین، از میان بخش های کلیدی، در شرایط فعلی فقط بخش «ساختمان» امکان تحقق درون زایی در اقتصاد ایران را فراهم می کند و بنابراین باید به عنوان موتور محرکه اقتصاد به رسمیت شناخته شود. در سایر بخش های کلیدی دیگر برای تحقق درون زایی باید تلاش بیشتری برای اصلاح رویه های تولیدی و میزان اشتغال زایی در این بخش ها با تکیه بر ظرفیت های داخلی صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: پیوندهای پسین و پیشین، روش حذف فرضی، جدول داده - ستانده، بخش کلیدی، درون زایی، واردات، اشتغال
|
 • Seyed Mohsen Nabavi Larimi *, Mohammad Ali Ehsani Pages 5-44

  The literature on sentiments is relatively new. In this study, the effect of sentiments on the Iranian economy in the framework of presenting a new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model is investigated. Two models are considered for the Iranian economy with and without sentiments. Proposed model coefficients are calibrated and estimated using the quarterly data of Iran's economy from 2004 to 2015 and show how stochastic impulses affect key macroeconomic variables in the presence of sentiments. Also, for more adaptation of the model to the real world, and considering the importance and role of stickiness the effect of nominal variables on production, price stickiness is introduced to the model. In the following, we evaluate how macroeconomic variables respond to different shocks. The results of the impulse response functions show that the initial impact of all the shocks on output is positive but only the effect of the target inflation and monetary policy shocks is positive and the other shocks have a negative effect. These shocks also have different effects on other macroeconomic variables. Comparing the two models with and without sentiment reflect differences in the effectiveness of the two case.

  Keywords: Sentiments, Rational Expectation, Fundamental Equilibria, DSGE
 • ashkan bazrafkan*, nasim ghobashi, ebrahim gashtasebipoor Pages 45-64

  Human development has been used as one of the most important indicators to measure countries' development in recent decades, and improving and improving the quality of human development will have a significant role in the economic development of a country. One way to increase human development is to improve and expand educational and health services. In this study, based on the Toda-Yamamatu causality relationship, we examine the relationship between educational spending and health with the Human Development Index and in order to obtain long-run coefficients of Johansen-Joselius method for the period 2002-2016 seasonally. The results of Toda-Yamamoto causality method showed that there is a two-way causal relationship between educational expenditure and health with human development index and also the results of Johansen-Joselius method showed that the effect of educational expenditure and health variables on human development index is positive.

  Keywords: Educational, Health Expenditure, Toda-Yamamato, Johansen-Josilius
 • Vida Varahrami*, javad avaznia Pages 65-84

  Economic growth is the main aim of policy makers and economists. Interest rate is one of the effective factors such as expected inflation and… on economic growth. In this paper, we use from panel data model for period of 2004-2017 for 18 developing countries. Results reveal that bank's operations in these countries are not well. According to our results, Loan's rate has positive effect and deposit's rate has negative effect on economic growth in our countries in our period. Estimation results reveal that one percent increases in loan's rate is caused to 0.048 rises in economic growth and one percent rise in deposit's rate is caused to 0.23 decreases in economic growth in our sample.

  Keywords: Economic Growth, Loan's Rate, Deposit's Rate
 • mehdi razmahang *, Mehdi Sadeghi Shahdani Pages 85-108

  One of the issues to be looked at from an interdisciplinary perspective is the phenomenon of economic corruption. In the present study, the question is whether a desirable culture (Islamic culture) can play a role in controlling and eliminating the corruptions of the economic relations of the community. In this research, analytical and library methods are used. The Hofstede model has been used to explain the desirable culture with respect to economic corruption, which in fact is considered to be a research innovation. For this purpose, the components of power distance, avoidance of uncertainty, collectivism-individualism, and short-term tendency in relation to economic corruption and within the framework of religious behavior are explained; The result of this research is that the realization of a desirable culture (Islamic culture) will have a significant effect on reducing corruption in the society. In addition to the economic and judicial confrontation with the phenomenon of corruption, cultural planning is necessary to promote Islamic beliefs and anti-corruption. The use of cultural instruments to fight corruption will leed to increased social trust and social capital and this measure will contribute to formation of people-besed econmy and consequently, it helps to strengthen macroeconomic indicators.

  Keywords: Culture, Islamic Culture, Economic corruption, social trust, Hofstede Model
 • Rouhollah Shahnazi* Pages 109-126

  Based on the resource curse in resource-rich countries, not only the revenue from the sale of these resources have not led to more economic growth, but also have had a negative impact on the economy. Various theories have been presented about the resource curse. One of them is based on the institutional approach. Accordingly, the cause of the resource curse is related to institutional quality. In the present study, with the institutional analysis approach, the role of institutional quality in the resource curses in Iran is analyzed. Since most of the quantitative researches in the literature have not succeeded in identifying indicators for detecting the resource curse, the present study addresses this problem as well as to avoid the limitations of the usual regression models, The Stochastic Frontier Analysis (SFA) has been used. The results show that institutional inefficiency in Iran, when connected with the abundance of gas and oil resources, exacerbates the resource curse.

  Keywords: Resource Curse, Institutional Inefficiency, Stochastic Frontier Analysis (SFA)
 • Hasan Kiaee, Alireza Tajehband*, Hadi Hashemi Farid Pages 127-160

  Determining the sectors in which investments can stimulate the economy and lead to more economic growth has always been the subject of many economic planners due to the limited and scarce resources. These sections have the most forward and backward linkages with other sectors of the economy, which are referred to as key sections. The purpose of this paper is to identify the key sectors of the Iran's economy using a hypothetical elimination method in the first step. In the second step, it is examined whether these key sectors are capable of achieving endogeneity in the Iran's economy. For this purpose, the 99-part input-output table of 1390, the last table published by the Iranian Statistics Center, was aggregated using an ISIC classification method in a 19-part input-output table. Then, using the hypothetical elimination method, the key sectors of Iran's economy were identified. Then, according to the endogeneity strategy in the Moghavemati economy policies, the position and influence of these sectors on the endogeneity of the country's economy from the perspective of two indicators of employment and import dependency were examined. The results of this study showed that five sections of "industrial production", "mining", "transportation and warehousing", "building" and "agriculture, forestry and fishing" were also considered as key sectors of Iran's economy. In the current situation, only the "building" section has capable of achieving endogeneity in the Iran's economy and should therefore be recognized as the driving engine of the economy and in other key sectors for the realization of endogeneity, more efforts should be made to improve production procedures and the rate of employment in these sectors through internal capacities.

  Keywords: Forward, Backward Linkages, Hypothetical Elimination Method, Input-Output Table Key Sections, Endogeneity, Employment, Imports