فهرست مطالب

پژوهش های نثر و نظم فارسی - پیاپی 1 (تابستان 1396)
 • پیاپی 1 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نصرالله امامی*، نعیم مراونه صفحات 11-47

  یکی از مفاهیم نقد نو- که ریشه در تفکرات باستانی و اساطیری بشر دارد- تقابل های دوگانه است که اساس تفکر فلسفی- علمی مغرب زمین را تشکیل می دهد. این اصطلاح از مفاهیم بنیادین ساختارگرایان و در راس آن ها فردینان دو سوسور است. طرح مساله ی تقابل و نشان دادن روابط متقابل در متون، علاوه برمعرفی ساختار، می تواند متضمن فوایدی چون درک معانی متون، بر اساس همین تقابل ها وقرینه سازی ها باشد. برهمین اساس، قصاید خاقانی، بررسی شده و این دریافت حاصل گردیده است که تقابل، یکی از ویژگی های سبکی خاقانی و از مهمترین ابزارهای مضمون سازی اوست. نگارندگان، با مطالعه ی 400 بیت و بررسی تقابل های موجود، دریافته اند که در این 400 نمونه، 185 بیت دارای تقابل اند و با دسته بندی آن ها به نتایج زیر رسیده اند: انواع تقابل ها درشعرخاقانی؛ تقابل های لفظی یا واژگانی 89 مورد، تقابل های تلمیحی 34 مورد، تقابل های مفهومی30 مورد، تقابل های دستوری12 مورد، تقابل های عددی11 مورد و تقابل های حروفی 6 مورد 1. توجه به این نکته می تواند در گشودن گره های ناگشوده و در یافتن دشواری های سخن سراینده ی شروانی، سودمند واقع شود. دراین مقاله ، ابتدا نظری اجمالی به ساختگرایی و ساختگرایان به ویژه فردینان دو سوسور شده و سپس تقابل های موجود در شعر خاقانی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.

  کلیدواژگان: ساختگرایی، فردینان دو سوسور، تقابل، خاقانی
 • منوچهر جوکار*، مهران نظری نسب صفحات 49-71
 • محمود رضایی دشت ارژنه* صفحات 73-91
 • منوچهر تشکری*، قدرت الله ضرونی صفحات 93-120
 • قدرت الله طاهری*، نسترن نکومنش فرد صفحات 153-177
 • داوود پورمظفری* صفحات 179-195
|