فهرست مطالب

 • پیاپی 39 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید بیات*، پویا جبل عاملی صفحات 1-22

  هدف مقاله حاضر پاسخ به چند سوال است. اول اینکه، اگر نرخ تورم، چرخه های تجاری و تحولات نرخ ارز به عنوان نماینده وضعیت حاکم بر اقتصاد تلقی شوند، آیا شواهدی از تفاوت در نوع واکنش آحاد اقتصادی به سیاست های پولی و مالی در شرایط مختلف اقتصاد کلان مشاهده می شود؟ دوم اینکه، اگر تفاوتی در نوع واکنش آحاد اقتصادی به سیاست های پولی و مالی مشاهده شود، این تفاوت منبعث از محیط اقتصاد کلان است یا ریشه در شدت شوک های وارد شده به اقتصاد در ادوار مختلف دارد و سوم اینکه، اگر تفاوت مشاهده شده ناشی از محیط اقتصاد کلان باشد، کدام یک از متغیرهای اقتصاد کلان نقش مهمتری در ایجاد این تفاوت ایفا می کند؟ با استفاده از داده های ماهانه 308 قلم از زیر اجزای شاخص قیمت مصرف کننده در بازه زمانی 1383:1 تا 1397:8 این نتیجه حاصل می شود که شاخص های رفتار قیمت گذاری در شرایط مختلف اقتصاد کلان مقادیر متفاوتی را اتخاذ می کند و این تفاوت ها منبعث از محیط اقتصاد کلان است و ارتباطی با شدت شوک ها در ادوار مختلف ندارد. همچنین، در ایجاد این تفاوت ها، نرخ ارز نسبت به سایر متغیرهای اقتصاد کلان نقش مهم تری ایفا می کند.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری، داد های خرد قیمتی، شاخص های رفتار قیمت گذاری
 • مهشید شاهچرا*، ماندانا طاهری صفحات 23-48

  نرخ بهره بین بانکی تاثیر فراوانی در فعالیت های اقتصادی بانک ها دارد و از ابزارهای مهم سیاست گذاری بانک مرکزی است. بانک ها بر اساس میزان نقدینگی مورد نیاز و یا مازاد منابع خود در بازار بین بانکی شرکت می کنند. بر همین اساس، الزامات نقدینگی می تواند در سیاست های پولی بانک مرکزی تغییر ایجاد کند و همانند یک ابزار سیاستی همراه با سیاست های بانک مرکزی در بازار بین بانکی در رفتار بانک ها، در زمینه چگونگی تامین یا تخصیص نقدینگی در این بازار اثر داشته باشد. در این مقاله با تاکید بر الزامات نقدینگی بال 3، به بررسی اثرگذاری این الزامات در سیاست های بانک مرکزی در بازار بین بانکی پرداخته شده است. در این مقاله با استفاده از داده های بانک های کشور و داده های بازار بین بانکی برای سالهای 1389 تا  1395 ارتباط بین ساختار ترازنامه بانک و سیاستگذاری بانک مرکزی  در بازار بین بانکی کشور بررسی خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد الزامات نقدینگی بال 3 (نسبت پوشش نقدینگی) جایگزین مناسبی برای سیاست گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی است. همچنین، نسبت پوشش نقدینگی دارای رابطه مثبت و معناداری با نرخ بازار بین بانکی است و بانک مرکزی از طریق نسبت پوشش نقدینگی می تواند بر نرخ بهره بین بانکی نظارت کند.

  کلیدواژگان: الزامات نقدینگی، بانکداری، نسبت پوشش نقدینگی، سیاست پولی، بازار بین بانکی
 • عباس علی دریایی*، یاسین فتاحی، سالار سیفی لاله صفحات 49-74

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین پاداش هیات مدیره و ریسک پذیری در صنعت بانکداری با توجه به نقش تعدیلگر دوگانگی مدیر عامل است. برای نیل به هدف پژوهش، بر اساس تئوری های رقیب قرارداد بهینه و قدرت مدیریتی الگوی رگرسیون چندمتغیره تصریح شده و برای آزمون روابط از اطلاعات 21 بانک طی 7 سال استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه منفی و معناداری بین پاداش نقدی هیات مدیره و ریسک پذیری بانک وجود دارد. چراکه پاداش نقدی وابسته به پرداخت بدهی بانک است و بنابراین، می تواند رفتار ریسک پذیری هیات مدیره را به دلیل از دست دادن درآمد آن ها کاهش دهد. از طرف دیگر، متغیر تعدیل گر دوگانگی مدیرعامل، رابطه مذکور در صنعت بانکداری را تحت تاثیر قرار نداد. به عبارت دیگر، وجود دوگانگی مدیرعامل نتوانست اثر افزایشی (کاهشی) بر رابطه بین متغیرهای پژوهش داشته باشد. این یافته ها می توانند به ایجاد یک ساختار پرداخت پاداش به هیات مدیره کمک کنند که در آن، پاداش نقدی، نقش کاهنده ای برای جلوگیری از ریسک بیش از حد ایفا می کند. پیشنهاد می شود اثر سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی مانند کمیته حسابرسی، درصد مدیران موظف و غیرموظف و غیره بر رابطه بین پاداش و ریسک مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پاداش هیات مدیره، دوگانگی مدیرعامل، ریسک پذیری و صنعت بانکداری
 • منصور رنجبر* صفحات 75-104

  رابطه اعتباری بین طرف های قرارداد مالی (بانک ومشتری) با توجه به تفاوتی که درمتغیرهای قرارداد وجود دارد، با هم متفاوت هستند. لذا در این مقاله ضمن بررسی تاثیر رابطه تجربی بین متغیرهای عقود مشارکتی تجاری، به چگونگی نقش دوگانه متغیر وثیقه (غربالگری و انگیزشی) اقدام شده است. جامعه آماری قراردادهای تسهیلات بانک رفاه کارگران و نمونه آماری 1042 فقره داده طی دوره 1388-1393 با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب والگوی لاجیت چندگانه برای تخمین بکار گرفته شده است. فرضیه؛ تسهیلات گیرندگان با ریسک پایین تر نسبت به وثیقه گذاری با درجه نقدینگی بیش تر اقدام کرده اند، مورد تایید قرار گرفت که این امر بیانگر وجود پدیده کژگزینی است.براین اساس، اشخاص مایل به ارائه علامت کیفیت و درجه ریسک خویش به بانک از طریق نوع وثیقه(سپرده، ملکی، ترکیبی، و قرارداد) دارند و همچنین فرضیه دیگر ؛ سایر متغیرهای قرارداد با بهره مندی از پتانسیل علامت دهی می توانند تا حدودی به کاهش نقش آن کمک کنند در حالت وثیقه قرارداد، این تاثیر تنها برای متغیر نرخ سود مورد پذیرش قرار گرفت. ولیکن برای متغیرهای اساسی معنادار دیگرالگو مورد تایید قرار نگرفت. بنابراین، هماهنگی در روابط تعاملی بین متغیرهای قرارداد مالی برای کاهش پیامدهای حاصل از اطلاعات نامتقارن در سیاست گذاری اعتباری بانک ها در راستای بهبود مطلوبیت حاصل از انعقاد قرارداد اجتناب ناپذیر است.

  کلیدواژگان: آشکارسازی، اثر علامت دهی، کژگزینی، کژمنشی، وثیقه
 • یعقوب فاطمی * صفحات 105-128

  امروزه، ضمانت سپرده ها نقش بسزایی در ثبات مالی کشورها ایفا می کند و اکثر کشورها این سیستم را در کشورشان پیاده کرده اند. باوجوداین، هنوز این سیستم دارای اختلافاتی در بین فقهاست، زیرا برخی از آن ها بر این باورند ازآنجاکه معلوم نیست آیا در آینده حادثه ای اتفاق خواهد افتاد که بیمه سپرده اقدام به بازپرداخت سپرده متعهدشده نماید یا خیر، امکان دارد عواملی نظیر غرر و قمار در بیمه سپرده وارد شوند. همچنین، این احتمال وجود دارد که بیمه سپرده وابسته به یک سری عقود مانند هبه، ضمان، و صلح باشد و باید هر شرایطی که برای این عقود وجود دارد در بیمه سپرده نیز به کار رود. در نتیجه، این مقاله بر آن شد تا از طریق بررسی مشروعیت بیمه های معمولی و انطباق آن با بیمه سپرده، مشروعیت آن را بررسی کند. بدین منظور در این مقاله برای دستیابی به این هدف، از روش کتابخانه ای و تحلیل توصیفی مطالب استفاده شد. بر اساس نتایج حاصله، مشخص گردید که بیمه سپرده عقدی لازم، معین، غیرسفهی، منجز، و احتمالی است و غرر و قمار در بیمه سپرده دخیل نیست. در نهایت، درخواهیم یافت که بیمه سپرده عقدی مستقل از سایر عقود مانند هبه، صلح، و ضمان است و هیچ انطباقی با این عقود ندارد. در نتیجه، اگر عقدی از نظر شرعی پذیرفته شود و مستقل از سایر عقود باشد، می توان از آن عقد استفاده کرد. با این شرایط، بیمه سپرده مشروع و استفاده از آن بلامانع است.

  کلیدواژگان: بیمه، ضمانت سپرده، مشروعیت
 • مهدی نظرآقایی*، حسین غیاثی، محمد اصغرخواه صفحات 129-166

  فعالیت های بانکی و اعطای تسهیلات در بانک ها همواره با ریسک اعتباری مواجه بوده و با توجه به محدودیت منابع مالی بانک ها جهت ارائه تسهیلات، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان بانک پیش از اعطای تسهیلات، یکی از مهمترین چالش های پیش روی سیستم بانکی کشور است. بر این اساس در این تحقیق سعی بر آن شد که مدلی در جهت تعیین عوامل مهم موثر بر رفتار اعتباری مشتریان بانکی ارائه شود. تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مشتریان حقیقی بانک سپه در سال های 1395 و 1396 صورت گرفته است و مدل-سازی تحقیق با استفاده از شبکه عصبی، درخت تصمیم فازی انجام شده است. آنچه نوآوری تحقیق می تواند محسوب شود استفاده از روش های یادگیری جمعی است که به منظور افزایش دقت در نتایج درخت تصمیم فازی در این تحقیق مدنظر قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که درآمد و تراکنش های مالی مشتریان از بیشترین اهمیت در تعیین ریسک اعتباری مشتریان برخوردار بوده است. هم چنین نتایج نشان می دهد که درخت تصمیم فازی با استفاده روش بگینگ دقت بالاتری نسبت به روش شبکه عصبی و درخت تصمیم فازی معمولی دارد.

  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، شبکه عصبی، درخت تصمیم فازی، یادگیری جمعی
|
 • Saeed Bayat*, Pouya Jabal Ameli Pages 1-22

  The purpose of the paper is to answer several questions. First, if inflation, business cycles, and exchange rate changes are viewed as representative of the state of the economy, is there any evidence of the difference in the type of reaction of the economic sector to monetary and fiscal policies in different macroeconomic conditions? Second, if there is a difference in the type of economic reaction to monetary and fiscal policies, this difference stems from the macroeconomic environment or rooted in the severity of the shocks experienced in the economy in different periods. And third, if the observed difference is due to the macroeconomic environment, which macroeconomic variables play a more important role in creating this difference? Using monthly data of 308 items of consumer price index from 1383: 1 to 1397: 8, it follows that the price-setting behavior indicators in different macroeconomic conditions take different values and these differences are due to the macroeconomic environment. And it's not related to the severity of shocks at different times. Also, in creating these differences, the exchange rate plays a more important role than other macroeconomic variables.

 • Mahshid Shahchera*, Mandana Taheri Pages 23-48

  The interbank rate has a great impact on the bank's economic activities that it is one of the important instrument for central bank policy. Banks to back up their funds or liquidity demand participate in the interbank market. These change their needed or surplus liquidity based on interbank market conditions. According to this, liquidity requirements can change the central banks' monetary policy and it as a policy instrument along with central bank policies in the interbank market can influence the banks' behavioral how to provide or allocate liquidity in this market. This paper focuses on the liquidity requirement of Basel III and surveys the impact of the requirement on central bank policies in the interbank market. We link the structure of the balance sheet of banks and central bank policy. The results show that the liquidity requirement of Basel III (liquidity coverage ratio: LCR) is an appropriate alternative to central bank policy. The ratio of liquidity coverage ratio has a positive and significant relationship with the interbank market rate and the central bank can monitor the interest rate in the interbank through a liquidity coverage ratio.

 • Abbas Ali Daryaei*, Yasin Fattahi, Salar Seyfi Laleh Pages 49-74

  The purpose of this paper is to explore relationship between board compensation and risk taking with regard to CEO duality in the banking industry. Using a panel data regression model, with regard to optimal contracting and managerial power theory, we examined the data to determine the relationship between board compensation and risk taking of twenty one banks, for the period 2012 to 2018. Result show that, there is a negative and significantly relationship between board compensation and risk taking. Since the cash-based compensation is associated with the bank's debt payment and, therefore, it can reduce the risk-taking behavior of the board as a result of losing their income. However, in the presence of CEO duality as moderate variable, the relationship between board compensation and risk in the banking industry have not been seen. The findings can contribute to the creation of a board compensation payment structure in which the cash-based compensation plays a critical role to prevent excessive risk. It is suggested that other corporate governance mechanisms such as audit committee, percentage of executive and non-executive directors, etc. be considered on the relationship between compensation and risk.

 • Mansour Ranjbar* Pages 75-104

  There is no convergence in the results of the credit relationship between the financial contracting parties (banks and customers) due to the different importance of the contract variables. Therefore, while examining the impact of the empirical relationship between the variables commercial profit-loss sharing contracts, the dual role of the collateral variable (screening and motivation) is investigated. The statistical population of Bank Rafah Kargaran contracts and the statistical sample of data items during period 1383-1393 were used for estimation by purposeful sampling method of multiple logit template. Hypothesis: Low-risk facilitators opted for more liquidity collateral, confirming the existence of an adverse selection phenomenon. Accordingly, individuals are willing to provide the bank with the quality and degree of risk to the bank through the type of collateral (deposit, property, combination, and contract) and the other hypothesis; To help with the collateral, this effect was accepted only for the profit rate variable. However, the model was not validated for the significant underlying variables. Therefore, coordination in the interactive relationships between financial contract variables to mitigate the consequences of asymmetric information in banks' credit policy to improve contract profitability is inevitable.

 • Yaghob Fatemi * Pages 105-128

  Nowadays, deposit insurance plays a significant role in the financial stability of countries, and most countries have implemented this system in their countries.  However, since in the deposit insurance process, it is unknown whether something will happen in the future or not, there are still disagreements between jurisconsults concerning this system, and they believe that factors such as risk and gamble would enter deposit insurance. Therefore, this article aimed to investigate the Legitimacy of deposit insurance through the investigation of typical insurances and comparing them with deposit insurance. For this purpose, in this article, the secondary and descriptive-analytical techniques were adapted. According to the obtained results, it was identified that deposit insurance is a necessary, defined, logical, completed and probable contract, and risk and gamble are not included in deposit insurance. Finally, we realize that deposit insurance is independent from other contracts such as gift, peace and guarantee, and has no compliance with these contracts. Thus, if a contract is authenticated by religious laws, the contract can be used. Considering these conditions, deposit insurance is authenticated and its usage is permitted.

 • Mehdi Nazaraghaei*, Hosein Ghiasi, Mohammad Asgharkhah Pages 129-166

  Banks activities are associated with different kinds of risk such as cresit risk. Considering the limited financial resources of banks to provide facilities, assessment of the ability of repayment of bank customers before granting facilities is one of the most important challenges facing the banking system of the country. Accordingly, in this research, we tried to provide a model for determining factors affecting the credit behavior of bank customers. In this study, using real customer data in Sepah Bank in 2007, research modeling was done using the Neural Network, a fuzzy decision tree. What research innovation can be considered is the use of collective learning methods that are considered in this study to increase the accuracy of the results of the fuzzy decision tree. The results of the research show that customer's revenues, along with the customer's financial transactions, are the main factors in determining the customer's credit risk. The results also show that the fuzzy decision tree using the Begging method has higher accuracy than the neural network method and the conventional fuzzy decision tree.