فهرست مطالب

 • پیاپی 47 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سمیه غلامی*، ساره احمدی، حمیده محمدی صفحات 7-22
  ظرفیت سازی در خانواده و توانمندسازی آن در روند دست یابی به سرمایه اجتماعی و جامعه سالم با بهره گیری از آموزه های دینی می تواند راه حل مناسبی برای مشکلات عصر حاضر محسوب شود. این پژوهش از نوع نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون پس آزمون بود. جامعه پژوهش شامل تمام زنان سرپرست خانواده تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد ساکن شهر شیراز بود که از میان آنها 30 نفر از زنان موسسه ایتام مهدی فاطمه(س) به عنوان نمونه پژوهشی در نظر گرفته شدند. مشارکت کنندگان پرسشنامه آگاهی از ابعاد سبک زندگی اسلامی و پرسشنامه سبک زندگی اسلامی را تکمیل کردند. به گروه آزمایشی، آموزش سبک زندگی به صورت گروهی طی ده جلسه 100 دقیقه ای ارائه شد. برای بررسی سوالات از روش تحلیل واریانس یکطرفه با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج حاکی بود که شرکت در برنامه سبک زندگی اسلامی موجب افزایش آگاهی از ابعاد سبک زندگی (F=4946/4 , P≤0/001) و هم چنین تغییر در الگوی رفتاری (F=4331/01 , P≤0/001) می شود. این یافته می تواند برای کسانی که به دنبال اصلاح سبک زندگی و بازگشت به فرهنگ علوی هستند، سودمند باشد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی اسلامی، آگاهی از مولفه های سبک زندگی، تغییر الگوی رفتاری، زنان سرپرست خانوار
 • فاطمه هفت لنگ*، محمد اسماعیل ابراهیمی، نرگس زمانی، علی صاحبی صفحات 23-38
  در این پژوهش با هدف بررسی رابطه شدت نیازهای اساسی در نظریه گلاسر با رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمام دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل دادند. تعداد کل دانشجویان حدود 14500 نفر هستند. حجم نمونه 250 نفر و روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی بود. در این پژوهش برای سنجش نیازهای اساسی از پرسشنامه 28 سوالی گلاسر، رضایت از زوجیت از پرسشنامه 110 سوالی افروز، سلامت روان از پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی گلدبرگ و بهزیستی روانی از پرسشنامه 84 سوالی ریف، استفاده، و نتایج با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی است که بین شدت نیازهای اساسی در نظریه گلاسر با رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین رابطه معنی داری بین نیازهای اساسی در نظریه گلاسر با ابعاد رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی وجود دارد. مشخص شد که ابعاد نیازهای اساسی گلاسر با رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی دارای رابطه معنی داری است که تنها نیاز به آزادی قابلیت پیشگویی در متغیرهای رضایت از زوجیت و سلامت روان را داشت در حالی که ابعاد نیاز به آزادی و نیاز به بقا، توان پیش بینی بهزیستی روانی را دارد. از طرفی هیچ گونه ارتباطی بین مشخصات فردی با متغیرهای نیازهای اساسی گلاسر، رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: نیازهای اساسی در نظریه گلاسر، رضایت از زوجیت، سلامت روان، بهزیستی روانی
 • فیروزه زنگنه *، بهاره غریبی صفحات 39-58

  هدف این مطالعه بررسی رابطه تعهداخلاقی، تجربه معنوی روزانه و خودیابی در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بود. این پژوهش توصیفی و مطالعات همبستگی از نوع پیش بینی بوده است. جامعه آماری 1098 نفر شامل تمام دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 96-97 در دانشگاه آزاد اراک بود که از میان آنها 285 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی فرم کوتاه (1989)، مقیاس تعهد اخلاقی (هاشمی و همکاران، 1395)، مقیاس تجربه معنوی روزانه (اندروود و ترسی، 2002) و مقیاس خودیابی (اکبری بلوطبنگان و رضایی، 1393) بوده است. نتایج تحلیل آماری نشان داد بین متغیرهای تعهد اخلاقی، تجربه معنوی روزانه و خودیابی با کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تجربه معنوی روزانه و خودیابی می تواند تغییرات مربوط به کیفیت زندگی را بین دانشجویان به گونه ای معنادار تبیین و پیش بینی کند. با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد می توان با به کارگیری شیوه هایی برای افزایش تعهد اخلاقی، تجربه معنوی روزانه و خودیابی در دانشجویان به ارتقای سطح کیفیت زندگی بین آنها کمک کرد.

  کلیدواژگان: تعهد اخلاقی، تجربه معنوی روزانه، خودیابی، کیفیت زندگی
 • زکیه امانی*، کیانوش زهراکار، علیرضا کیامنش صفحات 59-81

  طلاق معضلی اجتماعی است که پیامدهای فردی و اجتماعی مهمی دربردارد. فرزندان از جمله گروه های آسیب پذیری هستند که تحت تاثیر طلاق قرار می گیرند. این پژوهش کیفی با هدف شناسایی پیامدهای طلاق والدین بر فرزندان و با استفاده از روش پدیدارشناختی تفسیری انجام شد. مشارکت کنندگان این مطالعه از میان دانش آموزان دوره متوسطه دوم آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند که والدینشان از هم طلاق گرفته بودند و حداقل دو سال از زمان جدایی آنها گذشته بود. نمونه گیری مبتنی بر هدف بود که با سیزده مشارکت کننده انجام گرفت. مصاحبه نیمه ساختار روشی بود که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت و فرایند مصاحبه و تحلیل داده ها تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافت. داده ها از طریق روش دیکلمن شناسه گذاری و تحلیل گردید. نتایج تحلیل مصاحبه ها به استخراج 24 مفهوم و هفت مقوله منجر شد. بر اساس نتایج، ناامنی در تعاملات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، مشکلات ساختاری خانواده، مشکلات تحولی و رشدی، نشانگان افسردگی، الگوهای ناکارامد سازگاری و مشکلات تحصیلی به عنوان پیامدهای طلاق والدین بر فرزندان شناسایی شد.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، طلاق والدین، فرزندان
 • حسین حیدری* صفحات 83-103
  جهان در عصر حاضر تحت تاثیر انفجار اطلاعات، دستاوردهای فناورانه و درهم شکسته شدن مرزهای فرهنگی به سمت افق های ناپیدایی در حرکت است. جهانی شدن و فناوری های ارتباطی و رسانه های جمعی، جهان را به دهکده ای کوچک تبدیل کرده است و فرهنگها، ارزشها، هنجارها و آداب و رسوم جوامع بشدت در حال تغییر و تحول است. یکی از حوزه هایی که تحت تاثیرات جهانی شدن، تحول قابل توجهی را تجربه کرده است خانواده و تغییر کارکردهای خانواده است. در این پژوهش تلاش شده است تاثیر جهانی شدن بر خانواده ایرانی با روش پیمایش مورد مطالعه قرار گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد 15 سال و بالاتر شهر تهران هستند که 382 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و به صورت تصادفی سامانمند انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که جهانی شدن با شدتهای مختلف بر کارکردهای پنجگانه خانواده یعنی کارکرد اقتصادی، کارکرد عاطفی و روانی، کارکرد زیستی و تولیدمثل، کارکرد تربیتی و کارکرد تامین نیاز جنسی تاثیر داشته است. در این بین بیشترین تاثیر را کارکرد زیستی و تولیدمثل و کمترین تاثیر را کارکرد اقتصادی و اجتماعی تجربه کرده است.
  کلیدواژگان: خانواده، جهانی شدن، فناوریهای ارتباطی، کارکردهای خانواده
 • سحر غفوری*، طیبه زندی پور، سیمین حسینیان صفحات 105-127
  این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد روانشناختی مثبت نگر فریش بر تقویت تاب آوری خانواده اجرا شد. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زنان خانه دار منطقه 12 شهرداری شهر تهران بود. 16 نفر به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش تاب آوری خانواده با مقیاس اندازه گیری تاب آوری خانواده در پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. گروه آزمایش در هشت جلسه 120 دقیقه ای مشاوره گروهی شرکت کردند در حالی که گروه کنترل هیچ گونه مشاوره ای دریافت نکردند. در پایان، هر دو گروه مقیاس تاب آوری خانواده را دوباره تکمیل کردند. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد روانشناختی مثبت نگر فریش بر تقویت تاب آوری خانواده در تمام ابعاد (شامل فرایندهای ارتباط و حل مسئله خانواده، منابع دینی/ اجتماعی خانواده، باور خانواده به عنوان واحدی کلی در پذیرش مشکل) تاثیر مثبتی به جای گذاشت. بر این اساس می توان از این روش مشاوره به منظور تقویت تاب آوری خانواده بهره گرفت.
  کلیدواژگان: رویکرد روانشناختی مثبت نگر فریش، تاب آوری خانواده، مشاوره گروهی
 • الهه نیک نژاد، پرویز عسگری* صفحات 129-146
  هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی گروهی درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر افزایش ابراز احساسات، احترام متقابل، حل تعارض زناشویی و رضایت زناشویی زوجین شهر اهواز بود. نمونه این پژوهش شامل 30 نفر از این جامعه بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه به صورت تصادفی تقسیم شدند. طرح پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش و دوره پیگیری بود. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (السون، 1989) و پرسشنامه ابراز احساسات  (امینی قمی، 1380) بود. برای اجرا در ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد. سپس گروه آزمایش در هشت  جلسه 90 دقیقه ای شرکت کردند و  بعد از هر دو گروه پس آزمون گرفته، و یک ماه بعد مرحله پیگیری انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) و تحلیل کوواریانس یکراهه (آنکوا) صورت گرفت. نتایج نشان داد که اثربخشی گروهی درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر افزایش ابراز احساسات، احترام متقابل، حل تعارض زناشویی و رضایت زناشویی زوجین شهر اهواز موثر است و این نتیجه در مرحله پیگیری نیز پایدار بود.
  کلیدواژگان: گروهی درمانی به شیوه تحلیل تبادلی، ابراز احساسات، احترام متقابل، حل تعارض زناشویی، رضایت زناشویی زوجین
|
 • Somaye Gholami *, Sareh Ahmadi, Hamideh Mohammadi Pages 7-22
  The aim of this study was to determine the effectiveness of Islamic lifestyle program on awareness of lifestyle factors and changing patterns of family behavior in female-headed households. The study was one group pretest posttest design. Participants of the study were 30 Female-headed households were supported by the Institute of Mehdi Fatemeh and were asked to complete Islamic Lifestyle Test and Awareness of lifestyle demensions. All of individual in experimental group participated 10 sessions in Iran - Islamic lifestyle program. The data were analyzed by one way anova repeated measures. The results showed that training increase Islamic Lifestyle and awareness of lifestyle. Therefore, the results of this study, the effectiveness of Islamic lifestyle program on components. This can be useful for university counseling center and help in treatment and prevention
  Keywords: : Islamic Life style, changing patterns of family behavior, female-headed households
 • Fatemeh Haftlang *, Mohammad Esmaeil Ebrahimi, Narges Zamani, Ali Sahebi Pages 23-38
  The purpose of this study was to investigate the relationship between the severity of basic needs in Glaser's theory and satisfaction with couples, mental health and psychological well-being of married students of Islamic Azad University, Hamedan. The statistical population of this study was all married students of Islamic Azad University of Hamadan who were studying in the academic year of 1995-1394. The total number of students is about 14500 people. The sample size is based on the total number of students according to the Morgan 374 table, but since there are not enough students in the field, 250 students are selected in the current study. In this research, Glaser questionnaire 35, Gravitational satisfaction questionnaire, Morpheus satisfaction questionnaire from 110 questionnaire, mental health questionnaire from 28 questions of general health of Goldberg (which is a measure of mental health factors) and psychological well-being from a questionnaire of 84 questions, used. The results of this study indicated that there was a significant relationship between the severity of basic needs in Glaser's theory and satisfaction with pairedness, mental health and psychological well-being of married students at Islamic Azad University, Hamedan. Also, there was a significant relationship between the basic needs in Glaser's theory and dimensions of satisfaction from pairedness, mental health and psychological well-being. It was also found that Glaser's basic needs dimensions with satisfaction from pairedness, mental health and psychological well-being were found to be significant, which only required the freedom to predict the
  Keywords: Essential Requirements in Glaser Theory, marital satisfaction, mental health, Mental Well-being
 • Firozeh Zangeneh* Pages 39-58

  The purpose of the present study was to predict quality of life based on moral commitment, daily spiritual experiences and self-discovery among the Martyrs and Disabled Veterans’ students Azad University of Arak. In this descriptive-co relational study, the population of 1098 people included all Martyrs and Disabled Veterans’ students in the academic year 2017-2018 in the Azad University of Arak, among which 285 persons (according to the Morgan table) were selected by available sampling method. In order to collect the research data, the World Health Organization Quality of Life Questionnaire - Short Form (WHOQOL-BREF), Moral Commitment Scale based on Kant and Levinas' Thoughts, Daily Spiritual Experiences Scale (DSES), Self-Discovery Scale (SDS), and Demographic Specification Form Was used. In this study, the reliability of these questionnaires was reviewed and confirmed. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and multiple regressions Software SPSS 22. The results of the statistical analysis showed that there is a positive and significant relationship between morale, daily spiritual experiences and self-discovering with quality of life. And moral covariance, daily spiritual experiences and self-esteem can substantially explain and predict the changes in quality of life among students. According to the results of this research, it is suggested that using methods to increase moral commitment, daily spiritual experiences and students' self-discovering, help to improve the quality of life among them.

  Keywords: Moral commitment, daily spiritual experience, self-discovery, quality of life
 • Zakiye Amani *, Kianoosh Zahrakar, Alireza Kiamanesh Pages 59-81

  Divorce is a social problem that has important individual and social consequences. Children are among the susceptible groups that are seriously affected by divorce. Aiming to identify the consequences of parents' divorce on children, this qualitative research was done through the Interpretative -phenomenological method. The participants of this study were chosen among the senior high school students of Tehran whose parents had got divorced at least two years before this research started. The purposive sampling was done with 13 participants. The semi-structured interview was the method used in this study and the procedures of the interview and data analysis continued up to reaching the theoretical saturation point. Data was codified and analyzed through the Dickelman Method. The results of the analysis of the interviews led to the elicitation of 24 concepts and 7 categories. According to these results, the categories include insecurity in social transactions, economic problems, structural family problems, developmental problems, depression syndrome, ineffective patterns of adaptation and educational problems that were identified as the consequences of parents' divorce on children.

  Keywords: Phenomenology, Parents' divorce, Children
 • Hossein Heydari * Pages 83-103
  The world in the present day being influenced by the explosion of information, technological achievements and the collapse of cultural boundaries is moving towards invisible horizons. Globalization, communication technologies and mass media have transformed the world into a small village and cultures, values, norms and customs of societies are rapidly changing. One of the areas that has undergone a significant transformation under influences of the globalization is the family and its changing functions. In this research, we try to study the impacts of globalization on the Iranian families using the survey research method. The statistical population of the study consists of people aged 15 years and over in Tehran that 382 people are systematically and randomly selected through multi-stage cluster sampling. The results show that globalization has strongly affected five different family functions that is, economic function, emotional and psychological function, regeneration and biological function, educational function, and the function of supplying sexual needs. Meanwhile, the strongest impact has been exerted on regeneration and biological function, and the weak impact has been exerted on the economic and social functions.
  Keywords: family, Globalization, Communicational technologies, family functions
 • Sahar Ghafouri *, Tayebe Zandipour, Simin Hoseyniyan Pages 105-127
  This study aimed to investigate the effectiveness of group counseling based on positive psychologyFrisch`s approach to strengthening the family resiliency was run. A quasi-experimental design with pre-test - post-test with control group. The population of housewives District 12 of Tehran. 16 people were selected through purposeful sampling and randomly assigned into an experimental group and control group. In this study, a measure of Family Resiliency (FRAS) in the pre-test and post-test were measured . The experimental group participated in 8 sessions of group counseling 120 minutes, while the control group did not receive any advice. In the end, both groups completed Resilience Scale family again. In order to analyze the data was used univariate and multivariate analysis of covariance. According to the study it can be concluded that the group counseling based on psychological approach positive Frisch on strengthening the resilience of families, in all aspects, including (processes of communication and problem solving family, religious resources / Family, believe the family as a Vahdkly in Acknowledging the problem) had a positive impact. Analysis room, the effectiveness of group counseling based on positive psychological approach to strengthening the resiliency Frisch 5/95 affected families. Based on this advice, this method can be used to strengthen the resilience of the family.
  Keywords: group counselling, positive psychology Frisch`s approach, the family resiliency
 • Elahe Niknejad, Parviz Asgari * Pages 129-146
  Abstract The purpose of this study was to determine the effectiveness of group therapy in the form of exchange analysis on increasing emotional expression, mutual respect, solving marital conflict and marital satisfaction of Ahvaz couples. The sample consisted of 30 people who were selected by available sampling method. 15 subjects in the experimental group and 15 in the control group were randomly assigned. The experimental design was a pre-test-posttest with control group and follow-up period. The instrument of the questionnaire included Enrique's Marital Satisfaction Questionnaire (Alson, 1989), Emmy's Qentimation Questionnaire (EFQ), Amini Ghomi, 2001). To run, at first, pre-test was taken from both groups. The experimental group was then placed on a face test group for eight 90-minute sessions, and then, both groups were subjected to post-test. And one month later, the follow-up process was completed. Data analysis was performed by using Multivariate Covariance Analysis (MANCOVA) and One Way Covariance Analysis (Ankawa). The results showed that the efficacy of group therapy in the form of exchange analysis was effective in increasing the expression of feelings, mutual respect, solving marital conflict and marital satisfaction in Ahvaz, and this result was stable at the follow up stage.
  Keywords: group therapy in the form of exchange analysis, expressing feelings, mutual respect, solving marital conflicts, marital satisfaction