فهرست مطالب

 • پیاپی 52 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فرشته هاشمی*، فریبرز درتاج، نور علی فرخی، بیتا نصرالهی صفحات 1-13

  در این مطالعه، به بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر کاهش تعلل ورزی، و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هشتم منطقه 1 تهران پرداخته شده است. طرح پژوهش حاضر به صورت آزمایشی بود که با بهره گیری از یک طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه انجام شد. با استفاده از یک غربالگری اولیه، 120 دانش آموز پایه هشتم از طریق پرسشنامه های اهمال کاری تاکمن، و استرس تحصیلی زاژاکووا و همکاران، ارزیابی شدند. از این تعداد، 48 دانش آموز که بر اساس اکتساب نمرات بالا دارای تعلل ورزی بالا در نظر گرفته شدند، به طور تصادفی در گروه های آزمایش و گواه 1، و 44 دانش آموز که نمره استرس بالا به دست آورده بودند، به طور تصادفی در گروه های آزمایش و گواه 2 جایگزین شدند. گروه های آزمایشی طی 8 جلسه تحت تاثیر آموزش ذهن آگاهی قرار گرفتند. درحالی که، در این مدت، گروه های گواه این آموزش ها را دریافت نکردند. هر دو گروه تعلل ورزی بالا، در پیش آزمون، و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه تاکمن، و گروه های استرس بالا نیز در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه زاژاکووا و همکاران مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس ترکیبی ساده تحلیل شد. یافته ها، بیانگر وجود تفاوت معنادار (p<0/05) میان گروه های آزمایش و گواه 1 در میزان تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان در سطح پیش آزمون و پس آزمون بود. همچنین، آموزش ذهن آگاهی نمرات استرس تحصیلی را به طور معنی داری در گروه آزمایشی استرس بالا کاهش داد.

  کلیدواژگان: آموزش ذهن آگاهی، تعلل ورزی تحصیلی، استرس تحصیلی
 • الهه حجازی، عاطفه عظیمی* صفحات 15-43
  هدف پژوهش حاضر تعیین سهم هریک از متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی تحصیلی و انتظار پیامد در پیش بینی راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانشجویان بود.
  روش
  به این منظور 303 دانشجو (207 زن و 96 مرد) سال سوم و چهارم پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان به مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)  زیمنت و همکاران (1988) پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی  (CASE) اون و فرامن (1988) مقیاس انتظار پیامد ((SOES لندری (2003) و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری (MSLQ) پینتریچ و دیگروت (1990) پاسخ دادند. طرح پژوهش حاضر همبستگی بوده و داده های پژوهش با استفاده از رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنین جهت مقایسه دختران و پسران در متغیرهای پژوهش از تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA)  استفاده شده است.
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی تحصیلی و انتظار پیامد توان پیش بینی راهبردهای یادگیری خودتنظیم را دارند. همچنین بر اساس یافته ها دختران حمایت اجتماعی ادراک شده و انتظار پیامد بیشتری را نسبت به پسران گزارش کردند و پسران نیز خودکارآمدی تحصیلی بیشتری نسبت به دختران اظهار کردند.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی تحصیلی، انتظار پیامد و راهبردهای یادگیری خودتنظیم
 • مسعود حسین چاری*، فتانه قزل بیگلو، بهرام جوکار صفحات 45-85

  پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعامل معلم- دانش آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان و مطالعه نقش واسطه گری جهت گیری هدف در قالب یک مدل علی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، همه دانش آموزان دوره تحصیلی متوسطه اول شهرستان کازرون بودند. تعداد 516 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (1391)، مقیاس جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور (2001)، پرسشنامه تعامل معلم - دانش آموز وبلز، کریتون، لوی و هوی مایزر (1993) و مقیاس خودکارآمدی موریس (2001) استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با روش های آماری توصیفی و روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارهای AMOS و SPSS تحلیل شدند. یافته ها نشان داد از میان ابعاد خودکارآمدی، خودکارآمدی هیجانی و اجتماعی هم به طور مستقیم و هم با واسطه گری جهت گیری هدف از نوع تسلط گرایشی، پیش بین مثبت سرزندگی تحصیلی هستند؛ اما بعد خودکارآمدی تحصیلی فقط با واسطه گری جهت گیری هدف از نوع تسلط گرایشی توانست سرزندگی تحصیلی را پیش بینی نماید. هیچ کدام از ابعاد تعامل معلم- دانش آموز نتوانستند به صورت مستقیم پیش بینی کننده سرزندگی تحصیلی باشند؛ اما بعد کنترل و جهت دهی با واسطه گری جهت گیری هدف از نوع تسلط اجتنابی و بعد عدم اطمینان با واسطه گری جهت گیری هدف تسلط گرایشی پیش بین سرزندگی تحصیلی بودند. ابعاد خودکارآمدی در مقایسه با ابعاد تعامل معلم-دانش آموز نقش موثرتری در پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان داشت. یافته های پژوهش حاضر، علاوه بر تولید دانش نظری، کاربردهای عملی ویژه ای را جهت ارتقای مهارت سرزندگی تحصیلی دانش آموزان در برداشت. تبیین های تفصیلی پیرامون چگونگی پیوند متغیرها در اصل مقاله آورده شده است.

  کلیدواژگان: تعامل معلم-دانش آموز، خودکارآمدی، جهت گیری هدف، سرزندگی تحصیلی
 • اسفندیار سپهوند*، منیجه شهنی، سیروس عالی پور، ناصر بهروزی صفحات 87-112

  هدف پژوهش حاضر، آزمون و مقایسه  مدل رابطه علی الگوهای ارتباط خانوادگی(گفت و شنود و همرنگی، فراشناخت و گرایش به تفکر انتقادی  با میانجی گری باورهای معرفت شناختی در دانش آموزان پسر  و دختر  پایه های  مختلف تحصیلی دبیرستانی(متوسطه اول و  دوم)  شهر اهواز بود.  جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان  پسر و دختر  دبیرستان های شهر اهواز بود که به روش نمونه گیری  خوشه ای تصادفی چند مرحله ای 808 نفر به عنوان نمونه از میان آن ها انتخاب شدند. در پژوهش حاضر پنج پرسشنامه،  یعنی الگوهای ارتباط خانوادگی کوئرنر و فیتزپاتریک (2002)، آگاهی های فراشناختی شرا و دنیسون (1994)، پرسشنامه  باورهای معرفت شناختی بیلس (2009) و پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس (2003)  جهت جمع آوری داده ها مورداستفاده قرار گرفتند. ارزیابی مدل پیشنهادی از طریق  مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده  از  نرم افزارهای SPSS  و AMOS  ویراست 21 انجام گرفت. در این مدل،  رابطه گفت و شنود،  فراشناخت و باورهای معرفت شناختی با  گرایش به تفکر انتقادی مثبت و معنی دار بود.  همچنین،  رابطه همرنگی و گرایش به  تفکر انتقادی منفی و معنی دار بود.  شاخص های برازندگی نشان دادند که در کل نمونه مدل با داده ها برازش قابل قبول دارد.  فرضیه های غیر مستقیم با استفاده از روش بوت استراپ بررسی شدند و نتایج نشان داد  همه فرضیه های غیر مستقیم مورد تایید می باشند.  همچنین، برای مقایسه مدل پایه های مختلف تحصیلی از روش تحلیل چند گروهی استفاده شد.  نتایج حاصل از مقایسه مدل ها  نشان داد سه مسیر در دانش آموزان دو پایه تحصیلی (سوم متوسطه اول  با سوم متوسطه دوم)  با هم تفاوت معنی دار داشتند.

  کلیدواژگان: گرایش به تفکر انتقادی، الگوی های ارتباط خانوادگی(گفت و شنود و همرنگی)، فراشناخت، باور های معرفت شناختی
 • فاطمه قناعتیان *، سعید ارشم، رسول یاعلی صفحات 113-131

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر نوع بیان آموزشی برانگیزش درونی و یادگیری حرکتی دانشجویان بود. 48 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان به شکل تصادفی در قالب سه گروه تحت سه نوع بیان آموزشی (حمایت کننده استقلال، کنترل کننده و خنثی) قرار گرفتند. هر سه گروه ابتدا یک فیلم آموزشی یکسان از پرتاب دارت را به شکل بی صدا مشاهده کردند. سپس 21 پرتاب (پیش آزمون) انجام داده و آنگاه هر گروه فیلم آموزشی مخصوص خود را دیدند. آموزش ها در فیلم دوم طوری طراحی شده بود که باوجود اطلاعات تکنیکی یکسان، درجات مختلفی از حق انتخاب یا اجبار را برای اجرای تکلیف فراهم می نمود. متعاقبا هر گروه 51 پرتاب به عنوان آزمون اکتساب (پس آزمون) انجام دادند. در روز دوم همه گروه ها بدون دریافت آموزش، 21 پرتاب (آزمون یادداری) انجام دادند. همه شرکت کنندگان بعد از پیش آزمون، پس آزمون و آزمون یادداری پرسش نامه انگیزش درونی مک ایولی و همکاران (1991) را تکمیل نمودند. نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد که بیان آموزشی در گروه حمایت کننده استقلال با بهبود انگیزش درونی در این گروه، یادگیری را به طور معناداری ارتقا داد.

  کلیدواژگان: 'بیان آموزشی، انگیزش درونی، حق انتخاب ادراک شده'، 'یادگیری
 • جواد امانی *، شهرام واحدی، اسکندر فتحی، لیلا عبیدی صفحات 133-153

  کلاس جورچین معکوس، یکی از تکنیک های یادگیری مشارکتی است که بر اساس پویایی گروه و تعاملات اجتماعی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش جیگ ساو معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان در درس آمار بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل و شرکت کنندگان پژوهش 43 نفر از دانشجویان کارشناسی بودند. دانشجویان یک کلاس درس آمار را به روش جیگ ساو معکوس (20 نفر) و دانشجویان کلاس دیگر این درس را به روش تدریس معلم محور سخنرانی (23 نفر) آموزش دیدند. داده های پژوهش با مقیاس اضطراب آمار (رکابدار و سلیمانی، 1387) و آزمون عملکرد تحصیلی گردآوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره یک راهه استفاده شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و کنترل در عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان وجود دارد (0/001>p). نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که میانگین گروه آزمایش در عملکرد تحصیلی به صورت معنی داری بیشتر از میانگین گروه کنترل است. در اضطراب آمار نیز میانگین گروه آزمایش به صورت معنی داری کمتر از میانگین گروه کنترل است. به طورکلی یافته های پژوهش نشان دادند که روش جیگ ساو معکوس اثر مثبتی بر برون دادهای تحصیلی دانشجویان مانند اضطراب و عملکرد دارد. به عبارت دیگر استفاده از این روش باعث افزایش عملکرد تحصیلی و کاهش اضطراب آمار این دانشجویان می شود.

  کلیدواژگان: کلاس جیگ ساو معکوس، یادگیری مشارکتی، اضطراب آمار، عملکرد تحصیلی
 • فاطمه امام قلی وند*، پروین کدیور، حسن پاشا شریفی صفحات 155-181

  هدف از این پژوهش پیش بینی شادکامی و خلاقیت بر اساس جو مدرسه با میانجی گری درگیری تحصیلی و شایستگی هیجانی- اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی بود. روش تحقیق همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. از کلیه دانش آموزان دختر 16 تا 18 ساله مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 تعداد 518 نفر به شیوه تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. دانش آموزان موردبررسی پرسشنامه های شایستگی هیجانی- اجتماعی دانش آموز زو و جی: SECQ (2012)، درگیری تحصیلی ریو (2013)، خلاقیت عابدی (1372)، پرسشنامه جو و هویت مدرسه SCASIM-St، (2017)، شادکامی آکسفورد OHI(1999) را تکمیل کردند. به منظور تجزیه وتحلیل روش های آماری: از همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس مدل ارائه شده در این مطالعه متغیر شادکامی به اندازه 41%= متغیر خلاقیت به اندازه 42%= تبیین گشت. شایستگی هیجانی- اجتماعی دانش آموزان بیشترین اثر کل (0/514) را بر میزان شادکامی دانش آموزان پس ازآن جو مدرسه (0/414) و سپس درگیری تحصیلی (0/260) بر عهده دارد. شایستگی هیجانی- اجتماعی دانش آموزان بیشترین اثر کل (0/632) را بر میزان خلاقیت دانش آموزان، پس ازآن جو مدرسه (0/277) و سپس درگیری تحصیلی (0/221) بر عهده دارد. با توجه به نتایج این پژوهش، ارتقاء جو مثبت مدارس و شایستگی هیجانی- اجتماعی دانش آموزان به عنوان متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر خلاقیت و شادکامی دانش آموزان در اولویت های آموزش وپرورش قرار گیرد.

  کلیدواژگان: شادکامی، خلاقیت، جو مدرسه، شایستگی هیجانی- اجتماعی دانش آموز، درگیری تحصیلی
 • وحید دوستی، الهام کاویانی* صفحات 183-201
  نشاط و شادابی همواره به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای دانش آموزان و معلمان در مدارس مطرح بوده است. پژوهش های صورت گرفته، نشان داده اند که عوامل آموزشی، پرورشی، فیزیکی، مدیریتی و روابط در مدرسه در ایجاد شادکامی در معلمان و دانش آموزان، دخیل هستند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تکنولوژیکی موثر بر شاداب سازی مدارس در شهرستان سرپل ذهاب، انجام شد. جامعه آماری شامل اساتید و خبرگان حوزه ی تکنولوژی آموزشی و دبیران هستند که به صورت غیر تصادفی و هدفدار انتخاب شدند. بدین منظور 12 مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. برای شناسایی عوامل تکنولوژیکی موثر بر شاداب سازی مدارس، از تحلیل تماتیک با استفاده از نرم افزار NVIVO10  استفاده شد. نتایج حاصل از کدگذاری باز، محوری و انتخابی نشان داد که هفت عامل پرورشی، آموزشی، اهداف رفتاری، سخت افزاری و نرم افزاری، تعامل بین فناوری ها و محتوای آموزشی، سازمانی و تفویض اختیار مرتبط با فناوری از عوامل تکنولوژیکی موثر بر شاداب سازی مدارس در شهرستان سرپل ذهاب می باشد.
  کلیدواژگان: عوامل تکنولوژی، شاداب سازی، . عوامل سازمانی، عوامل آموزشی
 • فرناز رادمهر، جهانگیر کرمی* صفحات 203-216

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تحمل ابهام و شکفتگی در پیش بینی درگیری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بر روی کلیه دانشجویان رشته های مامایی، پرستاری، بهداشت و پیراپزشکی مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نیم سال اول سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 219 نفر (53/9درصد دختر و 46/1درصد پسر) و به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های درگیری تحصیلی شافلی و همکاران (1996)، تحمل ابهام مک لین (1993) و شکفتگی دینر و بیسوازدینر (2008) بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و آزمون t گروه های مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد در بین دختران، تحمل ابهام (p<0/01) و شکفتگی (p<0/01) با درگیری تحصیلی رابطه مثبت و معناداری داشتند. همچنین در بین پسران نیز بین شکفتگی با درگیری تحصیلی (p<0/01) رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد ولی بین تحمل ابهام با درگیری تحصیلی رابطه معناداری وجود نداشت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز نشان داد، در بین دختران، متغیرهای تحمل ابهام و شکفتگی با هم 16 درصد و در بین پسران شکفتگی 12 درصد واریانس درگیری تحصیلی را پیش بینی نمودند. از سویی دیگر نتایج t گروه های مستقل نشان داد که تحمل ابهام، شکفتگی و درگیری تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که تحمل ابهام، شکفتگی و درگیری تحصیلی در بین دختران بیش تر از پسران بود (p<0/001). نتایج این پژوهش می تواند به برنامه ریزان و مجریان آموزش عالی، جهت اتخاذ سیاست های مناسب آموزشی، به منظور درگیری تحصیلی دانشجویان و عوامل موثر بر آن یاری رساند.

  کلیدواژگان: تحمل ابهام، شکفتگی، درگیری تحصیلی، دانشجویان
 • ابوالقاسم یعقوبی*، حسین نادری پور، مسیب یارمحمدی، حسین محققی صفحات 217-237

  ارتقاء بهزیستی روان شناختی یکی از وظایف مهم برای مدیران و متخصصان نظام آموزشی است. بهزیستی روان شناختی همواره در محیط های علمی مورد توجه روانشناسان بوده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین بهزیستی روان شناختی بر اساس ذهن آگاهی، نیاز به شناخت و سرمایه های روان شناختی در دانشجویان صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 96-1395 بود. نمونه آماری با استفاده از جدول برآورد کرجسی و مورگان به تعداد 375 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های مقیاس ذهن آگاهی براون و رایان، مقیاس نیاز به شناخت کاسیوپو، پتی و کائو، پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف و پرسشنامه سرمایه های روان شناختی لوتانز بود. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین بهزیستی روان شناختی با سرمایه های روان شناختی (0/001>P؛ 0/730=R)، نیاز به شناخت (0/001>P؛ 0/505=R) و ذهن آگاهی (0/001>P؛ 0/382=R) همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. در ضمن ذهن آگاهی، سرمایه روان شناختی و نیاز به شناخت 56 درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی را تبیین می کنند. با توجه به اینکه متغیرهای ذهن آگاهی، نیاز به شناخت و سرمایه های روان شناختی پیش بینی کننده های معناداری برای بهزیستی روان شناختی هستند، می توان با ایجاد و ارتقاء چنین ظرفیت هایی بهزیستی روان شناختی دانشجویان را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: بهزیستی روانشناختی، ذهن آگاهی، نیاز به شناخت، سرمایه های روانشناختی
 • مریم صفایی، علی محمد رضایی*، سیاوش طالع پسند صفحات 239-268
  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت دوستان و دیگران با نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی،  تاب آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی بود. در این مطالعه توصیفی همبستگی دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد جامعه آماری را تشکیل دادند. تعداد 500  نفر به روش تصادفی طبقه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (,MSPSSزیمت، دالم، زیمت و فارلی، 1988)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (,CASES اون و فرامن، 1988)، پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (,ARI ساموئلز، 2004) و فهرست مجذوبیت تحصیلی (,SEIسالملا- آرو و آپادایا، 2012) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر به کمک نرم افزارهای SPSSV19 و AMOSV20 انجام گرفت. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین همه متغیرهای مدل همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد متغیرهای حمایت خانواده و دوستان هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم با میانجی گری متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی نقش معنی داری در پیش بینی عملکرد تحصیلی داشتند. تاثیر مستقیم متغیر حمایت دیگران بر عملکرد تحصیلی معنی دار نبود؛ اما این متغیر نیز با میانجی گری سایر متغیرها تاثیر معنی داری در پیش بینی عملکرد تحصیلی داشت. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش حاضر کاربست تدابیر لازم به منظور افزایش حمایت اجتماعی، خودکارآمدی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی برای تقویت عملکرد تحصیلی دانشجویان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، خودکارآمدی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی، مجذوبیت تحصیلی، عملکرد تحصیلی
|
 • Fereshte Hashemi *, Fariborz Dortaj, Noorali Farrokhi, Bita Nasrolahi Pages 1-13

  This research deals with the effectiveness of mindfulness training on procrastination and academic stress among female students of the eighth- grade of district 1 Tehran city. This study was a quasi-experimental design, using a pre and post-test exam with the control group. The statistical population of the research was female students in district 1 of Tehran who was studying at the 8th grade in the academic year of 2016-2017. Two schools selected by accident among the female schools in the district of Tehran. Using a primary screening, 80 students randomly replaced by the Tuckman’s Procrastination Questionnaire (2001) and the Zajacova, & et al.’s academic stress Questionnaire (2005) on the acquisition of high scores in Procrastination and academic stress in 2 experimental groups and 2 control groups. The experimental groups were taught in 8 basic techniques. While, during this time, the control groups did not receive the training. The results of the study using the covariance analysis and independent t-test showed that as a result of mindfulness training, there is a significant difference (p<0.05) between the experimental and control groups in the level of procrastination and stress of the students in the pre and post-test. The result is that the use of mindfulness can decrease students' procrastination and academic stress.

  Keywords: Mindfulness Training, Academic Procrastination, academic stress
 • Elahe Hejazi, Atefeh Azimi * Pages 15-43
  Abstract The present study was provided with the aim of predicting self regulated learning strategies by perceived social support, academic self efficacy and outcome expectation. For this purpose the sample of 303 student (207 girls and 96 men) were selected from faculties of tehran behavioural university. Data collected from juniors and Fourth year students by the use of random stratified sampling method. Multidimensional Scale of Peceived Social Support (MPSS) Questionnaire Zimet and etal (1988), College Academic Self-Efficacy questionnire (CASE) Owen and froman(1988) and Student Outcome Expectations Scale (SOES) Landry(2003) had been applied for this study. Results of using stepwise regression indicated that Perceived social support, Academic self efficacy, Outcome expectation can predict self regulated learning strategies. For comparing males and females in research variables Multivariate analysis of variance (MANOVA) had been used. The findings showed that girls reported more perceived social support and outcome expectation than boys and boys were reported more academic self-efficacy than girls.
  Keywords: Perceived social support, Academic self efficacy, Outcome Expectation, Strategies of Self Regulated Learning
 • Massoud Hosseinchari *, Fattane Ghezehbigloo, Bahram Jowkar Pages 45-85

  This study investigated the antecedents and outcomes of goal orientation in a causal model in which student-teacher interaction and self-efficacy were considered as endogenous variables, goal orientation as the mediating variable and academic buoyancy as the exogenous variable. Participants were 516 high school students (291 boys and 225 girls) in Kazeroun who completed Academic Buoyancy Questionnaire (Hosseinchari & Dehghani, 1391), Goal Orientation Scale (Elliot & Mcgregor, 2001), Teacher-Students Interaction Questionnaire (Wubbles, Creton, Levy & Hooymayer, 1993), and Self-efficacy Scale (Moris, 2001). Descriptive statistical methods and path analysis were used to test the model. Results revealed that emotional and social self-efficacy dimensions of self-efficacy predicted academic buoyancy both directly and indirectly, through mastery approach goal orientation. However, academic self-efficacy only predicted academic buoyancy through mastery approach goal orientation. None of the teacher-student interaction dimensions predicted academic buoyancy directly. Mastery-avoidance goal orientation mediated the relationship between control and orientation dimensions of teacher-student interaction and academic buoyancy. After all, the research findings contributed theoretical knowledge, academic buoyancy and provide some for implications promoting students’ academic buoyancy skill more implications and justificationson of the results discussed in the final chapter.

  Keywords: Teacher-Student interaction, self-efficacy, Goal Orientation, Academic buoyancy
 • Sfandiar Sepahvand *, Manijeh Shehni, Naser Behroozy, Siros Allipour Pages 87-112

  The purpose of this study was testing and comparing a model of causal relationships of family communication patterns (conversation and conformity), metacognition and critical thinking disposition, mediated by epistemic beliefs of male and female students in various high school grades in Ahvaz. The sample consisted of 808 high school students from Ahvaz who were selected by multi-stage random sampling method. The five questionnaires that have been used for collecting data were two subscales of Revised Version of Family Communication Patterns (RFCP), Metacognition Awareness Inventory, (MAI), Epistememic Beliefs Inventory (EBI) and Critical Thinking Disposition Inventory (CTD). Fitness indices of the proposed model were examined through structural equation modeling (SEM) method, using SPSS-21 and AMOS-21 softwares. The relationships of conversation, metacognition, and epistemic beliefs with critical thinking disposition were positive and significant, but the relationship of conformity with critical thinking disposition was significant and negative. The model fit indices showed that the model fitted the data. The indirect paths were also tested using the bootstrap procedure of Preacher and Hayes macro program for mediation. The results indicated that all of the indirect hypotheses have been confirmed. Also, the multi-group analysis method was used to compare the models of various high school grade levels (3rd grade of the first part of high school and 3rd grade of the second part of high school). Comparing The results of both groups showed that in the two high school grade levels three paths were significantly different.

  Keywords: Critical Thinking Disposition, family communication patterns (conversation, conformity), Metacognition, epistemic beliefs
 • Saeed Arsham, Rasoul Yaali, Fatemeh Ghanaatian * Pages 113-131

  This study aims at investigating the effect of the type of instructional language on students’ intrinsic motivation and motor learning. Forty-eight female students of Farhangian University were randomly divided into three instructional language groups (autonomy supportive, controlling, and neutral). All groups watched a silent clip about darts throwing. Then, they performed 21 throws (pre-test) and subsequently, each group watched a specific clip prepared for them. The instructions in the second clip were prepared in such a way as to provide identical technical information but manifesting different degrees of choice or control in performing the task. Then, each group performed 51 throws as their post-test. On the second day, all groups performed 21 throws (retention test). All participants completed the Intrinsic Motivation Inventory by McAuley et al. (1991) after the three tests. The results of the repeated measures (ANOVA) showed that the instructional language in the autonomy supportive group facilitated learning significantly through its effect on intrinsic motivation this group.

  Keywords: Instructional Language, Intrinsic Motivation, Perceived Choice, Learning'
 • Javad Amani *, Shahram Vahedi, Eskandar Fathi Aar, Leyla Abidi Pages 133-153

  The reversed Jigsaw, one of the cooperative learning techniques, is based on group dynamics and social interactions. The aim of current study was to investigate the effect of reversed jigsaw method on university students' academic performance and statistics anxiety in statistics course. Research design was quasi experimental with pre and posttest and control group. Research participants were 43 under graduate university students. In one class students have been instructed using reversed Jigsaw method (n=20) and the students of other class have been instructed using instructional teacher-centered teaching method (n=23). The data was collected through statistics anxiety Scale (Rekabdar & Soleimani, 2008) and academic performance test. One way univariate and multivariate analysis of covariance was used for data analysis. The statistical analyses revealed that there were significant differences between the experimental and control groups in terms of their academic performance and statistics anxiety (p<0.001). The results of mean comparisons indicated that, the mean of experimental group is significantly higher than control group. Also in statistics anxiety the mean of experimental group is significantly lower than control group. In general research finding indicated that, reversed jigsaw method has positive effect on students' academic outcomes such as anxiety and performance. In the other words, by using this method, students' academic performance will increase and their statistics anxiety will decrease.

  Keywords: Reversed Jigsaw classroom, Cooperative learning, statistics anxiety, Academic Performance
 • Fatemeh Imamgholivand *, Parvin Kadivar, Hassanpasha Sharifi Pages 155-181

  The purpose of this research is to predict happiness and creativity based on the school climate by mediating the educational Engagement, and emotional-social competence of high school female students.

  Method

  The research method is correlational which a type of structural equation. A total of 518 students from all 16-18 year old students among public schools in Tehran were selected randomly by multi-stage cluster sampling. Students completed the questionnaire of Students' emotional-social competence: SECQ (2012), Rio's Educational Engagement (2013), Abedi's Creativity (1993), School Acceptance Questionnaire (SCASIM-St) (2017), Oxford Happiness OHI (1999) .Pearson correlation and structural equation model were used.

  Findings

  Based on the model presented in this study, happiness variables as much as 41% = R2 creativity variables were explained to 42% = R2. Social-emotional-social competence of students had the highest total effect (51/44) on the happiness of students after school enrollment (0/414) and then educational Engagement (0/260). Emotional-social competence of students has the highest total effect (0/632) on students' creativity.

  Conclusion

  According to the results of this study, promoting the positive climate of schools and social-emotional-social competence of students as important variables affecting the creativity and happiness of students in the priorities of education.

  Keywords: Happiness, creativity, School Climate, Student Emotional-Social Competence, Academic engagement
 • Vahid Doosti, Elham Kaviani * Pages 183-201
  Vitality and happiness have always been one of the most important needs of students and teachers in schools. Studies have shown that educational, physical, managerial and educational factors in school are contributing to the happiness of teachers and students. This research was carried out with the aim of identifying the effective technological factors, affecting on happiness of schools in Sarpol-e-Zahab city. The statistical population consisted of professors and experts in the field of educational technology and teachers who were selected randomly and purposefully. To this end, 12 interviews were conducted to achieve theoretical saturation. To identify the technological factors affecting the hydration of schools, a semi-empirical analysis using NVIVO10 software was used. The results of open, pivotal and selective coding showed that seven educational, educational, behavioral, hardware and software objectives, the interaction between technologies and educational content, organizational and assignment related to technology from the technological factors affecting the happiness of schools In the city of Sarpol Zahab.
  Keywords: Tematility Analysis, Technology Factors, School Freshness, Sarpol Zahab County
 • Farnaz Radmehr, Jahangir Karami * Pages 203-216

  The purpose of this study was to investigate the role tolerance of ambiguity and fluctuation in the prediction of academic engagement among students of the University of Medical Sciences. The present study was a descriptive-analytic study of correlation type on all midwifery, nursing, health and paramedical students of Kermanshah University of Medical Sciences during first semester the academic year of 2017-18. The sample size was 219 people (%53/9 female and %46/1 male) according to Morgan table and they were selected by random cluster sampling. Data were analyzed using Pearson Correlation Coefficient, multiple regression analysis, and independent t-test. The results showed that among girls there was a positive and significant relationship between tolerance of ambiguity (p<0.001) and fluctuation (p<0.01). Also, among the boys there was a positive and significant relationship between the fluctuation with academic engagement (p<0.001) But there was no significant relationship between tolerance of ambiguity and with academic engagement. The results of multiple regression analysis by stepwise showed that among the girls, tolerance of ambiguity and fluctuation variables were %16 and among the boys, fluctuation the prediction of %12 of the variance of academic engagement was predicted. On the other hand, the results of independent sample t test showed that there was a significant difference between the tolerance of ambiguity, fluctuation and academic engagement in male and female students, such that tolerance of ambiguity, fluctuation and academic engagement among girls was higher than that of boys (p<0.001).

  Keywords: tolerance of ambiguity, flourishing, academic engagement, students
 • Abolghasem Yaghoobi *, Hossein Naderipour, Hossein Mohagheghi, Mosaieb Yarmohamadi Pages 217-237

  Promoting Psychological well-being are important tasks for directors and educational system professionals. Psychological well-being has always attracted psychologists' attention, in scientific environments. The purpose of this present study was the explaining of Psychological Well-being based on Mindfulness, Need for Cognition and Psychological Capital in the students. Research method was descriptive-correlational. Statistical population consisted of all students in Bu-Ali Sina University in the academic year of 2016-2017. Students 375 were selected by multiple cluster sampling method using Krejcie and Morgan table. The instruments for data gathering included, Mindful attention awareness scale (Brown & Ryan), Need for Cognition scale (Cacioppo, Petty & Kao), Ryff Psychological Well-being scale and Luthans Psychological Capital questionnaires. The data was analyzed with Pearson correlation and multivariate regression using. Results showed that Psychological Well-being had a significant positive correlation with Psychological Capital(R=0.730؛ P<0.001), Need for Cognition(R=0.505؛ P<0.001) and Mindfulness(R=0.382؛ P<0.001). Meanwhile Mindfulness, Psychological Capital and Need for Cognition predict 56% of Psychological Well-being variance. Given that Mindfulness, Need for Cognition and Psychological Capital variables were significant predictors of Psychological Well-being in students, creating and fortifying such capacities can promot Psychological Well-being of students.

  Keywords: Psychological well-being, Mindfulness, Need for Cognition, psychological capital
 • Maryam Safaee, Alimohammad Rezaei *, Siavosh Talepasand Pages 239-268
  The aim of the present study was to examine the effect of the family support, friends support and others support on the academic Performance with the mediating role of academic self-efficacy, academic resilience and academic engagement. This descriptive correlational study was performed on students of Payam Noor University of Bojnourd. 500 students who were selected through multi stage stratified random sampling method completed the Multidimensional Scale of Perceived Social Support, the College Academic Self-Efficacy Scale, the Academic Resilience Inventory and the Schoolwork Engagement Inventory. The data were analyzed by Pearson correlation test and path analysis in SPSSV19 and AMOSV20 software. The results of Pearson correlation showed that there is a positive and meaningful correlation between all of variables in model. Also results of path analysis showed that family support and friends support had a significant role in predicting academic performance either directly or indirectly with the mediation of academic self-efficacy, academic resilience and academic engagement. The direct effect of others support on academic performance was not significant. But this variable also had a significant effect in predicting academic performance with the mediation of other variables. In general, the research findings showed that family support, friends support, academic self-efficacy, academic resilience and academic engagement play a determining role in predicting academic performance. Therefore, according to the findings of this study, it is recommended that the necessary measures be taken to increase social support, academic self-efficacy, academic resilience and academic engagement in order to enhance the academic performance of students.
  Keywords: social support, academic self-efficacy, Academic Resilience, Academic engagement, Academic Performance