فهرست مطالب

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی - سال هفتم شماره 25 (تابستان 1398)
 • سال هفتم شماره 25 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد شریفی*، جلیل فتح آبادی، امید شکری، شهلا پاکدامن صفحات 9-24
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران انجام شد. روش این پژوهش فراتحلیل است و جامعه ی آماری شامل مقالات دارای مرتبه ی علمی - پژوهشی منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی داخلی از سال 1389 تا سال 1396 می باشد. برای جمع آوری اطلاعات، پس از مرور نظام مند مطالعات انجام شده و بر اساس ملاک های ورود و خروج تعیین شده، تعداد 45 پژوهش انتخاب شد و اطلاعات این پژوهش ها در چک لیست فراتحلیل جمع آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل حساسیت، نمودار قیفی، مدل های ثابت و تصادفی و تحلیل ناهمگنی با استفاده از نرم افزار CMA استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که آموزش الکترونیکی از اثربخشی بیشتری نسبت به آموزش حضوری برخوردار است به این صورت که پس از حذف داده های پرت، و اندازه اثر ترکیبی 45 مطالعه برابر با 483/. بود که بر اساس معیار کوهن این مقدار، گویای یک اندازه اثر متوسط می باشد. همچنین نتایج نشان داد که در پژوهش هایی که آزمودنی ها از نوع دانش آموز بودند، متغیر وابسته از نوع مهارتی و روش نمونه گیری، روش تصادفی بود، اثربخشی آموزش الکترونیکی بیشتر بود. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش الکترونیکی می تواند جایگزین مناسبی برای آموزش حضوری باشد.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، آموزش حضوری، فراتحلیل
 • شهناز سلیمانی، امینه احمدی*، قدسی احقر صفحات 25-34
  هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش با رویکرد ساختن گرایی شناختی بر یادگیری، یادداری دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در درس ریاضی منطقه 5 تهران است. این تحقیق از نوع تحقیق های نیمه آزمایشی(طرح های پیش آزمون و پس آزمون) است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی منطقه5 شهر تهران . تعداد 60 نفر از دانش آموزان با استفاده از جدول کوهن به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی  در گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.. .جهت جمع آوری داده ها از آزمون یادگیری و آزمون یادداری استفاده شد.، روایی صوری و محتوایی آزمون با استفاده از نظرات پنچ نفر از متخصصان تعلیم و تربیت مورد تایید قرار گرفت. پایایی آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید. آموزش با رویکرد ساختن گرایی شناختی طی 5 جلسه در 5 مرحله(1-درگیر کردن 2- کاوش 3- توضیح دادن 4-شرح و بسط دادن 5- ارزشیابی کردن) هر جلسه یک ساعت اجرا شد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، فراوانی، میانه و...) و آمار استنباطی(تحلیل کوواریانس بین گروهی) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش با رویکرد ساختن گرایی شناختی بر یادگیری و یادداری دانش آموزان پایه ششم موثر است.
  کلیدواژگان: رویکرد ساختن گرایی شناختی، یادگیری، یادداری، دانش آموزان، درس ریاضی
 • علی خدایی*، حسین زارع صفحات 35-46

  پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی پرسشنامه کفایت و مهارت های هیجانی (ESCQ؛ فاریا و همکاران، 2006) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 300 دانشجوی کارشناسی (150 پسر و 150 دختر) به پرسشنامه کفایت و مهارت های هیجانی پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی پرسشنامه کفایت و مهارت های هیجانی از روش های آماری تحلیل عامل تاییدی و به منظور بررسی همسانی درونی آن از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی بر پایه نرم افزار AMOS نشان داد که در نمونه دانشجویان ایرانی ساختار چندبعدی پرسشنامه کفایت و مهارت های هیجانی شامل درک و فهم هیجان، بیانگری و برچسب زنی هیجان و مدیریت و نظم بخشی هیجان با داده ها برازش مطلوبی داشت. مقادیر ضرایب همسانی درونی پرسشنامه کفایت و مهارت های هیجانی برای مولفه های درک و فهم هیجان، بیانگری و برچسب زنی هیجان و مدیریت و نظم بخشی هیجان به ترتیب برابر با 0/85، 0/82 و 0/79 به دست آمد. در مجموع، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ESCQ برای سنجش سازه چندبعدی «هوش هیجانی صفتی» و «هوش هیجانی ادراک شده» در دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.

  کلیدواژگان: روایی عاملی، پرسشنامه کفایت و مهارت های هیجانی، هوش
 • سارا پیرحیاتی، کیوان صالحی*، ولی الله فرزاد، علی مقدم زاده، رضوان حکیم زاده صفحات 47-58

  مدارس مهم ترین رکن آموزش و پرورش هستند، به همین دلیل تمامی سیاست های آموزشی باید عوامل تاثیرگذار بر عملکرد اثربخش مدارس را مورد توجه قرار دهند. هدف این مطالعه، شناسایی و تعیین عوامل، ملاک ها و نشانگرهای مدارس اثربخش دوره ی ابتدایی است. برای دستیابی به هدف مطالعه، مرور منظم و گسترده ی پیشینه ی پژوهشی انجام شد. بدین منظور پایگاه های اطلاعاتی Sage، Emerald،Eric ،Taylor and Francis ،Science Direct ، Civilicca، Magiran، SID  و پایگاه اطلاعاتی نور مورد جستجو قرار گرفت. پس از خارج کردن مقالات نامتناسب با هدف پژوهش، مرور کامل بر روی 32 مقاله ی باقی‎مانده انجام شد. نتایج حاصل از مرور منظم پیشینه ی پژوهشی منجر به استخراج 5 عامل کلی و 15 ملاک و 163 نشانگر گردید. یافته ها نشان داد که عوامل مرتبط با رفتار افراد در مدرسه (عمدتا مدیران و معلمان)، رفتار افراد مرتبط با مدرسه (عمدتا والدین)، وضعیت مواد آموزشی (همانند کیفیت برنامه ی آموزشی مدرسه) و فرهنگ مدرسه (همانند محیط یا جو مدرسه) در این مطالعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: مدرسه ی اثربخش، عوامل مدرسه ی اثربخش، اثربخشی مدرسه، مرور نظام مند
 • کاظم برزگر *، مروارید عارف منش صفحات 59-68

  پژوهش حاضر  با هدف بررسی نقش چشم انداز زمان و عوامل شخصیتی در اهمال کاری دانشجویان دانشگاه یزد انجام شد. جامعه پژوهش حاضر تمامی دانشجویان دانشگاه یزد می باشند که از آن به روش خوشه ای چندمرحله ای ، تعداد 200نفر  انتخاب و به پرسشنامه استاندارد چشم انداز زمانی زیمباردو (ZTPI) ، فرم کوتاه پرسشنامه   پنج عاملی صفات شخصیت (NEO- FFI) و پرسشنامه اهمال کاری سولومون و راثبلوم پاسخ دادند. در این پژوهش داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد: که بین آینده و اهمال کاری تحصیلی ارتباط منفی و معنادار و بین گذشته منفی و اهمال کاری تحصیلی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. شایان ذکر است که 30درصد از واریانس تمایل به اهمال کاری از طریق ابعاد چشم انداز زمان تبیین شد. همچنین نتایج نشان داد: که بین صفات شخصیتی و اهمال کاری تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد. به این صورت که روان رنجور خویی و برون گرایی رابطه مثبت و مسئولیت پذیری رابطه منفی با اهمال کاری تحصیلی دارد و میزان 46 درصد از متغیر اهمال کاری تحصیلی توسط عوامل شخصیت تبیین شدطبق یافته های این پژوهش، می توان با مداخلات آموزشی در زمینه تقویت چشم انداز زمان متعادل و همچنین کنترل عوامل شخصیت در دانشجویان، میزان قابل توجهی از اهمال کاری تحصیلی آن ها را کاهش داد.

  کلیدواژگان: ابعاد چشم انداز زمان، اهمال کاری تحصیلی، عوامل شخصیت، دانشجویان
 • فاطمه گیاهی، علی محمد رضایی*، فرحناز کیان صفحات 69-78

  هدفاین پژوهش تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه یادگیری مادام العمرکربی، کناپر، لامون و ایگناتوف (2010)، در بین دانشجویان دانشگاه سمنان بود. در این مطالعه ی همبستگی، شرکت کنندگان 417 دانشجوی دانشگاه سمنان بودند (183 پسر و 234 دختر) که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مولفه های اصلی استفاده شد.تحلیل عاملی یک ساختار دو عاملی را آشکار کرد. عامل های "خود جهت دهی و خود ارزیابی" و "به کار بردن دانش و مهارت ها". همچنین تحلیل داده هانشانداد که همسانی درونی عامل خود جهت دهی و خود ارزیابی (47/0) و عامل به کاربردن دانش و مهارت ها (63/0) و ضریب پایاییمقیاس با روش بازآزمایی در فاصله زمانی دو هفته برای عامل خود جهت دهی و خود ارزیابی(81/0) و به کار بردن دانش و مهارت ها(70/0) بود. همبستگی منفی بین نمرات یادگیری مادام العمر و فرسودگی تحصیلی (01/0>p؛ 46/0- (r= بیانگر روایی واگرا، همبستگی مثبت با یادگیری عمیق (01/0> p؛ 52/0r=)، انگیزه پیشرفت (49/0) و پیشرفت تحصیلی (16/0) بیانگر روایی همگرای این مقیاس بود. لذا مقیاس یادگیری مادام العمر دارای روایی سازه، همگرا و واگرای مناسب و پایایی بازآزمایی مناسب است، اما به دلیل ناکافی بودن همسانی درونی نیاز به بررسی بیشتر دارد. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی مورد بازنگری قرار گرفته و با افزایش تعداد سوالات مناسب نسبت به اصلاح همسانی درونی آن اقدامات لازم صورت گیرد.

  کلیدواژگان: خصوصیات روانسنجی، یادگیری مادام العمر، یادگیری
 • جعفر ترک زاده*، سیدجواد هاشمی، جعفر جهانی، رحمت الله مرزوقی صفحات 79-91

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی چالش های اسلامی شدن سیستم های آموزشی انجام گردیده است. جامعه ی آماری پژوهش، شامل کلیه ی مدیران (173 نفر) و اعضای هیات علمی (2021 نفر) دانشگاه های استان فارس بودند. نمونه گیری به روش طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران شامل تعداد 118 نفر از مدیران و 325 نفر از اعضای هیات علمی بود. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی این پرسشنامه با استفاده از تحلیل گویه و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه و مطلوب ارزیابی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن و تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که بر اساس میانگین های به دست آمده از دیدگاه مدیران از بین چالش های توسعه دانشگاه اسلامی، تفکر سیستمی، نگرش راهبردی، رویکرد توسعه ای، بعد عملکردی و جهت گیری عملی و از دید اعضای هیات علمی تفکر سیستمی، رویکرد توسعه ای و بعد عملکردی، تشخیص- جهت گیری، ارزشیابی، یادگیری و رهبری راهبردی به عنوان چالش اساسی و جدی توسعه دانشگاه اسلامی شناسایی شدند. همچنین نتایج نشان داد که از بین سطوح چالش های توسعه دانشگاه اسلامی، بالاترین میانگین متعلق به سطح نهادی و پایین ترین میانگین مربوط به سطح فنی می باشد.

  کلیدواژگان: دانشگاه، دانشگاه اسلامی، چالش، توسعه دانشگاهی
|
 • Mohammad Sharifi *, Jalil Fathabadi, Omid Shokri, Shahla Pakdaman Pages 9-24
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of e-learning in comparison to face-to-face education in in different educational systems of Iran. The method of this research is meta-analysis and the statistical society includes articles with a scientific-research rank published in the national databases. In order to collect information, after a systematic review of the studies conducted on the basis of the criteria for entry, 45 studies were selected and the data were collected in a meta-analysis checklist. In order to analyze the data, sensitivity analysis, funnel, fixed and random models and heterogeneity analysis were used using CMA2 software.The results of data analysis showed that e-learning has a higher effectiveness than face-to-face training, so that after the removal of outlier data, and the combined effect size of 45 studies is equal to .483 According to Cohen's criterion, this amount represents an average effect size. Also, the results showed that in researches that the subjects of the research were students, the dependent variable was of skill type, and sampling method was randomized, the effectiveness of e-learning was greater. Based on the findings of this study, it can be concluded that e-learning can be a suitable alternative for face-to-face education.
  Keywords: E-Learning, Face-to-Face Education, Meta-Analysis
 • Shahnaz Soleimani, Amine Ahmadi *, Ghodsi Ahghar Pages 25-34
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of education with cognitive constructivism approach on learning, retention of sixth grade elementary students in mathematics lesson of district 5 of Tehran. This is a quasi-experimental research (pre-test and post-test). The statistical population of this study consisted of all sixth grade female students in district 5 of Tehran city. Sixty students were selected using Cohen's table and were randomly divided into control and experimental groups. They were selected using available sampling method. The learning test and retention test were used for data collection. Cronbach's alpha reliability was calculated 0.87. Cognitive constructivist training was conducted in 6 sessions in 5 steps (1) engaging 2 - exploring 3 - explaining 4 - explaining and expanding 5 - evaluating each session for one hour. Descriptive statistics (mean, frequency, median, etc.) and inferential statistics (intergroup covariance analysis) were used for data analysis. The results showed that education with cognitive constructivist approach is effective on learning and retention of sixth grade students.
  Keywords: cognitive constructivist approach, Learning, retention, Students, math
 • Ali Khodaei *, Hossein Zare Pages 35-46

  The main purpose of the present study was to The main purpose of the present study was to investigate factorial validity of the Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ, Faria et al. 2006) among Iranian university students. 300 university students (150 male and 150 female) completed the Emotional Skills and Competence Questionnaire. The confirmatory factor analysis method and internal consistency were used to compute the ESCQ's factorial validity and reliability, respectively. The results of confirmatory factor analysis based AMOS software showed that 3-factor structure of the Emotional Skills and Competence Questionnaire consisted on perceiving and understanding emotion (PU), expressing and labelling emotion (EL), and managing and regulating emotion (MR) had good fit with data. Internal consistency for the perceiving and understanding emotion (PU), expressing and labelling emotion (EL), and managing and regulating emotion (MR) was 0/88, 0/82 and 0/79 respectively. In sum, these findings provide evidence for the validity and reliability of the ESCQ as an instrument to measure of “trait emotional intelligence” or “perceived emotional intelligence” among Iranian university students.

  Keywords: Factorial validity, Emotional Skills, Competence Questionnaire, emotional intelligence, university students
 • Sara Pirhayati, Keyvan Salehi *, Valiollah Farzad, Ali Moghadamzadeh, Rezvan Hakinzadeh Pages 47-58

  Schools are considered as the most important foundations of education; therefore, all educational policies need to be focused on factors affecting school performance. Accordingly, the purpose of this study was to identify and determine factors, criteria, and indicators of effective primary schools. To meet the study objectives, a systematic and comprehensive review was conducted on the research literature. In this way; the databases of Sage, Emerald, ERIC, Taylor & Francis Online, Science Direct, Civilica, Magiran, Scientific Information Database (SID), and Noor were searched. After excluding articles irrelevant to the purpose of the research, a complete overview was performed on 32 remaining ones. The results of the systematic review led to the extraction of 5 general factors, 15 criteria, and 163 indicators of effective schools. It was concluded that factors related to individual’s behavior in school (mainly administrators and teachers), school-related individual’s behavior (mostly parents), status of educational materials (e.g. quality of school curriculums), and school culture (e.g. school climate or atmosphere) had been significantly taken into account in these articles.

  Keywords: Effective School, Effective School factors, school effectiveness, Systematic Review
 • Morvarid Aref Manesh, Kazem Barzegar * Pages 59-68

  The purpose of this study was to investigate the role of time perspective and personality factors in academic procrastination of Yazd University students. The population of this study is all students of Yazd University who 200 of them were selected through multistage cluster sampling method, then they responded zimbardo time perspective (ZTPI), short form of personality factors (NEO-FFI) and Solomon & Rothblum academic procrastination questionnaire. The Simultaneous Regression analyses displayed future and past negative time perspective significantly related to academic procrastination and also there is a significant relationship between personality factors and academic procrastination. In this way, Neurotisism and Extraversion has a positive relationship and also Conscientiousness has negative relationship with academic procrastination. Based on our results, we suggest tailormade interventions to strengthen the balance of time perspective, and control the personality factors, to help students successfully overcome academic procrastination.

  Keywords: Academic Procrastination, Personality Factors, Students, Time Perspective
 • Fateme Giyahi, Ali Mohammad Rezaei *, Farahnaz Kian Pages 69-78

  The purpose of this study was to determine the psychometric properties of lifelong learning scale (lls) among Semnan University students. the selected sample in this correlation study included 417 students (183 male&243 female) who were randomly selected using stratified method and completed study scales. Exploratory factor analysis with Principal Component Analysis method was conducted to determine the construct validity. The principle component analysis revealed that the lls consist of two factors: “self-direction and self-evaluation” and “application of knowledge and skills”. Also, data analysis showed that internal consistency of self-direction and self-evaluation factor was 0/47 and application of knowledge and skills factor was 0/63. The test- retest reliability was 0/81 and 0/70, respectively. The negative correlation between scores of lifelong learning and academic burnout (r = - 0/46; p ≤ 0/01) represents the divergent validity of the questionnaire and positive correlation with deep learning (r = 0/52; p ≤ 0/01) represents the convergent validity. There was significant relationship between lifelong learning and achievement motivation (0/49) and there was positive correlation between lifelong learning and academic achievement (0/16). Therefore lifelong learning questionnaire has suitable construct validity, convergent and divergent validity and test- retest reliability, but due to insufficient internal consistency, this scale needs to be more investigating, and it is recommended that future studies be reviewed and the internal consistency of the questionnaire will be improved by increasing the number of questions

  Keywords: Psychometric properties, Lifelong Learning, Learning
 • Jafar Torkzadeh *, Seyed Javad Hashemi, Rahmatallah Marzoghi, Jafar Jahani Pages 79-91

  This study aimed to Assessing the Challenges of Islamicization of Educational Systems. The statistical population consisted of all the managers (173 people) and faculty members (2021) of universities in Fars province that was selected by stratified random sampling method. The sample included 118 managers and 325 faculty members using the Cochran formula. In this study, a researcher made questionnaire which was based on the dynamic system model of Islamic University development developed by Torkzadeh and Moeini (2015), was used to collect the data. The validity of this questionnaire was estimated by factor analysis and its reliability was calculated by Cronbach’s alpha and the results indicated desirable validity and reliability of the questionnaire. In order to analyze the data, one-sample T-Test and Friedman test were utilized. Finally, The results showed that based on the meanings obtained from the managers' point of view, among the challenges of Islamic University development, system thinking, strategic attitude, developmental approach, functional dimension and practical orientation, from the viewpoint of faculty members of system thinking, approach Development and functional dimension, diagnosis-orientation, evaluation, learning and strategic leadership were identified as a major challenge to the development of the Islamic University. The results also showed that among the dimensions of the challenges of Islamic University development, the highest average is related to the institutional dimension and the lowest is the technical dimension

  Keywords: Islamic University, university, Challenges, academic development