فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 9 (پیاپی 92، آذر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهناز شفیع، جلال پوراحمد، محسن رضایی* صفحات 1-9
  زمینه و هدف

  تماس با آکرولئین، به سرعت گلوتاتیون داخل سلولی و ظرفیت آنتی اکسیدانی آن را کاهش می دهد و سبب اختلال در میتوکندری می شود. استفاده از برخی نانوذرات پلیمری نانوکورکومین نیز موجب افزایش پایداری کورکومین می گردد. در این مطالعه اثر این دو بر سمیت ناشی از آکرولئین در میتوکندری های جداشده از سلول های کبد موش صحرایی بررسی گردید.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، از موش های صحرایی نر نژاد ویستار (با وزن 200-180 گرم) استفاده شد. میتوکندری های به دست آمده از کبد موش صحرایی در مواجهه با غلظت های مختلفی از کورکومین و نانوکورکومین قرار گرفتند، سپس آکرولئین در غلظت سمی با آن ها مواجه گردید و میزان زنده مانی میتوکندری ها نسبت به گروه فاقد این ماده محافظ ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه آنالیز شدند.

  یافته ها

   در این مطالعه کورکومین و نانوکورکومین در غلظت های مختلف، در میزان زنده مانی میتوکندری تفاوت معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان ندادند که بیانگر اثر غیرسمی آن ها بر میتوکندری بود؛ بااین حال کورکومین و نانوکورکومین در تمامی غلظت ها نتوانستند در حضور آکرولئین اثر محافظتی خود را بر میتوکندری ها اعمال کنند. همچنین میتوکندری در مقابل سمیت حاد آکرولئین توانست به عنوان یک ارگان هدف موردتوجه قرار گیرد. مکانیسم سمیت آکرولئین به گونه ای بود که کورکومین و نانوکورمین نتوانستند در مقابل سمیت میتوکندریایی آکرولئین، اثرات محافظتی خود را اعمال کنند.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد ازآنجایی که مکانیسم سموم مختلف متفاوت است؛ بنابراین در سمیت های مختلف، مواد محافظت کننده اثرات متفاوتی دارند و هر ماده محافظتی نمی تواند در مقابل همه سموم تاثیر خود را اعمال کند.

  کلیدواژگان: آکرولین، میتوکندری، کورکومین، موش ها
 • ناصر میرازی*، ساره بیات، علی حیدریان پور، زهرا ایزدی صفحات 10-18
  زمینه و هدف

  سطح سرمی پپتید C، به عنوان یکی از شاخص های روند درمانی دیابت در نظر گرفته می شود. در این مطالعه، تاثیر استفاده همزمان از ورزش هوازی و عصاره گیاه بابونه بر سطح سرمی پپتید C در موش های صحرایی نر دیابتی بررسی گردید.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، از 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (در محدوده وزنی 20±200 گرم) استفاده شد. موش ها به چهار گروه شامل: گروه کنترل (دیابتی شده بدون درمان و ورزش)، بابونه (دیابتی شده، درمان با عصاره هیدروالکلی بابونه)، ورزش هوازی (دیابتی شده و انجام ورزش) و گروه بابونه و ورزشی (دیابتی شده به همراه استفاده از عصاره بابونه و انجام ورزش) تقسیم شدند. ورزش به صورت دویدن روی تردمیل به مدت 12 هفته (هر هفته 5 روز، هرروز به مدت 60 دقیقه، با شدت 26 متر در دقیقه) انجام شد. موش ها با استفاده از داروی استرپتوزوتوسین (به میزان 65 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، به صورت درون صفاقی یک بار دیابتی شدند. در طی 12 هفته، گروه های دریافت کننده عصاره بابونه (روزانه به میزان 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن به صورت گاواژ) همراه با ورزش مورد آزمون قرار گرفتند.
  داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو - ویلک، آزمون واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی در سطح معنی داری، 0/05>p تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه پپتید C سرم گروه بابونه، ورزش و گروه توام دریافت کننده عصاره بابونه و ورزش نسبت به گروه کنترل، افزایش معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد انجام تمرین های هوازی و استفاده از عصاره گل بابونه به طور همزمان می تواند باعث افزایش سطح پپتید  Cسرم خون در موش های دیابتی شود.

  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، بابونه، ورزش، پپتید C، استرپتوزوتوسین
 • محدثه پروند، فهیمه نعمتی، جعفر امانی* صفحات 19-33
  زمینه و هدف

  سرطان، یکی از مهلک ترین بیماری هایی است که در عصر حاضر وجود دارد و درمان های مرسوم به آن نیز دارای موفقیت کمی بوده است. توکسین درمانی سرطان، از روش های درمانی نوینی است که موردتوجه متخصصان ساخت دارو قرار گرفته است. توکسین باکتری دیفتری شامل: سه بخش عملکردی، انتقال دهنده و اتصال دهنده بوده که بخش عملکردی آن باعث مهار سنتز پروتئین و مرگ سلول می شود. این مطالعه با هدف تولید بخش عملکردی توکسین دیفتری به همراه پپتید نفوذکننده TAT و بررسی میزان کشندگی آن بر روی لاین سلولی صورت گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه، طراحی پرایمر برای قطعه ژنی tat-diph انجام شد و سازه ژنی حاوی توالی زنجیره عملکردی توکسین دیفتری و توالی پپتید TAT، تکثیر و در ناقل بیانی پروکاریوت،a 28pET حاوی دنباله هیستیدین کلون گردید. بعد از انتقال به میزبان باکتریایی (E.coli DE 21 BL 3)، القای بیان با IPTG صورت گرفت. سپس پروتئین حاصل تخلیص شد و پروتئین نوترکیب با کمک آنتی بادی ضد هیستیدین متصل به HRP با استفاده از تکنیک وسترن بلات تایید گردید. در مرحله بعد، میزان کشندگی پروتئین کایمریک تولیدشده بر روی رده سلولی 7MCF با روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از MTT نشان داد پروتئین نوترکیب TAT-Diph می تواند رده سلولی سرطانی 7MCF را از بین ببرد.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد پروتئین نوترکیب با بخش عملکردی توکسین دیفتری و پپتید TAT، می تواند بر روی رده سلولی 7MCF اثر کشندگی داشته باشد.

  کلیدواژگان: سم دیفتری، پروتئین نوترکیب، TAT
 • مهرنوش خشنودی فر، شهلا رفیعی*، ماشااله زراعتی، نگین مسعودی صفحات 34-43
  زمینه و هدف

  با افزایش شیوع بیماری های قلبی، تعداد کثیری از بیماران جهت درمان مشکلات قلبی به بیمارستان ها مراجعه می کنند. این بیماران مستعد اختلالاتی نظیر ایست قلبی بوده که تهدیدکننده حیات فرد است. پرستاران، آموزش احیا را در دوران تحصیل گذرانده اند، اما روند عملیات احیا هرچند سال تغییر کرده و به روز می شود که آموزش در این مقوله را مهم و ضروری می کند. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی، مهارت و رضایتمندی پرستاران از شرکت در دوره های آموزشی احیای قلبی - ریوی به دو روش آموزش الکترونیکی، سنتی و مقایسه آن ها با هم صورت گرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش مداخله ای در قالب دو گروه (پیش آزمون - پس آزمون) برروی پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی منظم بود و نمونه ها به روش یک درمیان، در دو گروه آموزش به شیوه سنتی و الکترونیکی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی و واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   نمره آگاهی، مهارت و رضایتمندی پرستاران در هر دو گروه آموزش الکترونیکی و سنتی، به طور معنی داری افزایش یافت، اما میزان افزایش آگاهی و رضایتمندی به طور معنی داری در پرستاران گروه آموزش الکترونیکی، بالاتر از پرستارانی بود که در گروه آموزش سنتی حضور داشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد هردو روش الکترونیکی و سنتی در ارتقای آگاهی پرستاران در زمینه احیای قلبی - ریوی تاثیر مثبت دارد. همچنین میزان آگاهی، مهارت و رضایتمندی از دوره آموزشی احیای قلبی - ریوی در پرستاران شرکت کننده در روش آموزش الکترونیکی، بالاتر از پرستاران شرکت کننده در روش آموزش سنتی می باشد.

  کلیدواژگان: سنتیآموزش، آموزش الکترونیک، آگاهی، مهارت، رضایت کارمندان، آموزش ضمن خدمت
 • زینب یوسفی، زهره احمدی، فاطمه دهقانی، فاطمه سادات ایزدخواه، ذبیح الله قارلی پور* صفحات 44-52
  زمینه و هدف

  ترس از زایمان طبیعی، یک مشکل شایع در زنان باردار است. ازجمله دلایل ترس از زایمان می توان به تیپ شخصیتی فرد اشاره کرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار صورت گرفت

  روش بررسی

  این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی بر روی 355 مادران باردار در سه ماهه دوم و سوم در شهر قم (سال 1397) انجام شد. روش نمونه گیری به صورت طبقه بندی شده بود. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ترس از زایمان و پرسشنامه تیپ شخصیتی جمع آوری شدند. داده ها به کمک آزمون های آماری تی مستقل، کای دو، واریانس و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

   میانگین سنی مادران، 04/6±26 سال با محدوده سنی 41-15 سال بود. بین ترس از زایمان و تیپ شخصیتی، ارتباط معنی داری وجود داشت؛ به طوری که میانگین نمره ترس از زایمان در افراد دارای تیپ شخصیتی نوع B بیشتر از نوع A بود.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد در زنان باردار دارای تیپ شخصیتی B، ترس از زایمان بیشتری تجربه می شود که این ترس هم در نوع زایمان و هم روی جنین می تواند اثرات منفی برجای بگذارد؛ بنابراین پیشنهاد می گردد با انجام تمرینات منظم، تن آرامی در طی حاملگی، درد و استرس هنگام زایمان را کاهش داد.

  کلیدواژگان: ترس، زایمان، تیپ شخصیتی
 • شهناز علیان، علیرضا قاسمی زاد* صفحات 53-68
  زمینه و هدف

  ایمنی و سلامت کارکنان در هر سازمان، یکی از اولویت های مهم مدیران منابع انسانی است. در این میان، کارکنان بیمارستان ها در معرض بسیاری از خطرات شغلی؛ ازجمله انواع عفونت ها، عوامل استرس زا، مواد آلرژن و...، قرار دارند؛ ازاین رو ضرورت برنامه مراقبتی و پایش سلامت آنان، از مهم ترین برنامه های مدیریتی است. مطالعه حاضر با هدف طراحی فرآیند مدیریت سلامت کارکنان در بیمارستان صورت گرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه کیفی به روش گراندد تئوری و نمونه گیری هدفمند در میان کارشناسان آگاه به مدیریت سلامت، بهداشت حرفه ای و گروه HSE، در بیمارستان توحید استان بوشهر انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه با پرسشنامه های نیمه ساختار جمع آوری شدند. تعداد مشارکت کنندگان با اشباع نظری داده ها از مصاحبه، 15 نفر در نظر گرفته شد، اما برای اطمینان، 20 مصاحبه صورت گرفت. مدت زمان هر مصاحبه، 50-40 دقیقه بود و اعتباریابی به کمک روش قابلیت باورپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تایید پذیری انجام شد. داده ها به روش Straus Corbin تحلیل شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه، 135 کد اولیه و 6 طبقه اصلی شامل: عوامل مداخله گر، عوامل علی، پدیده محوری و راهبردهای عملکرد، الزامات زمینه ای و پیامدهای عملکردی استخراج شدند. مولفه های سلامت کارکنان از مدیریت قوانین و الزامات، مدیریت شناسایی عوامل زیان آور محیطی، مدیریت حوادث، مدیریت ایمنی کارکنان و اقدامات پیشگیرانه تشکیل می شد

  نتیجه گیری

   مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزاری جهت مدیریت سلامت کارکنان در بیمارستان باشد. مدیریت سلامت کارکنان در بیمارستان به برنامه ای منسجم و کارآمد نیاز دارد که باید به طور مستمر و منسجم اجرا، نظارت و پایش گردد تا به اثربخشی و بهبود کیفیت سلامت کارکنان بینجامد.

  کلیدواژگان: مدیریت اطلاعات بهداشتی، کارکنان بیمارستان، بیمارستان ها، فرایند، بهبود کیفیت
 • فاطمه سادات ایزدخواه، محتشم غفاری، سیامک محبی، زهره احمدی، ذبیح الله قارلی پور* صفحات 69-79
  زمینه و هدف

  ازآنجایی که یکی از روش های نیازسنجی آموزشی، خودارزیابی است؛ بنابراین تعیین آموزش های موردنیاز اساتید براساس شرح وظایف آن ها می تواند مفید باشد. در این مطالعه، نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم بررسی گردید.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی بر روی تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1397 انجام شد. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود که 142 نفر مشارکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های دموگرافیک و نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی، در 6 حیطه توسط اعضا تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   در این مطالعه، بیشترین نیاز در حیطه آموزش (نحوه پرورش خلاقیت در دانشجویان)، حیطه پژوهش (طراحی و اجرای پژوهش های ثانویه)، حیطه توسعه فردی (نحوه کار با نرم افزار SPSS)، حیطه فعالیت های اجرایی و مدیریتی (مدیریت انگیزه)، حیطه خدمات درمانی و ارتقای سلامت (قوانین و مقررات حرفه ای) و در حیطه فعالیت های تخصصی خارج از دانشگاه (روش های ارائه خدمات مشاوره ای فردی به جامعه)، به عنوان اولویت های اول اساتید گزارش شد.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، باید براساس نیازهای آموزشی شناسایی شده طبق اولویت بندی، در جهت برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های آموزشی متناسب با نیاز اعضای هیئت علمی اقدام کند.

  کلیدواژگان: نیازسنجی، آموزش، هیات علمی
 • حیدر دوست کافی، حسن حیدری*، حسین داودی، مهدی زارع صفحات 80-90
  زمینه و هدف

  با توجه به مطالب بیان شده در متون علمی پزشکی، سرطان ریه یکی از علل مهم مرگ ومیر در بین زنان است که این موضوع در ایران بیشتر صدق می کند و باعث افت عملکرد زنان در خانواده می شود. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان ریه و مقایسه نتایج آن ها با یکدیگر صورت گرفت.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است که با طرح پیش آزمون - پس آزمون انجام شد. جامعه آماری از بخش انکولوژی بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان قم، به صورت دردسترس و تصادفی انتخاب گردید. در این پژوهش، نمونه ها به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند و برای هریک از گروه های مداخله و کنترل، 10نفر در نظر گرفته شد که به طورکلی حجم نمونه، 30 نفر محاسبه گردید. طبق اصول روان درمانی، پروتکل های روان شناسی مثبت و گشتالت درمانی اجرا و جهت سنجش تاثیر این دو رویکرد، از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی استفاده شد. داده ها به کمک آزمون کواریانس چندمتغیره تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

   میانگین سنی نمونه ها، 2/12±50/41 سال بود. همچنین بین اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت درمانی و روانشناسی مثبت نگر، بر بهزیستی روان شناختی در زنان مبتلا به سرطان ریه، تفاوت وجود داشت (0/001=p).
  درمجموع با کنترل اثر پیش آزمون، تفاوت معنی داری بین گروه ها ازنظر متغیر «بهزیستی روان شناختی» مشاهده شد. از بین 6 متغیر، تنها در 4 متغیر «پذیرش خود» (004/0=p)، «رابطه مثبت با دیگران» (0/002=p)، «زندگی هدفمند» (0/0021=p)و «رشد شخصی» (0/001=p)، تفاوت معنی داری بین گروه ها وجود داشت.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد با کنترل اثر پیش آزمون، بین گروه ها ازنظر متغیر «بهزیستی روان شناختی» تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین روان درمانی مثبت، اثربخشی بالا و معنی داری داشته و گشتالت درمانی نیز دارای اثربخشی پایین و بدون معنا می باشد؛ بنابراین اثربخشی روان درمانی مثبت بیشتر از گشتالت درمانی است.

  کلیدواژگان: گشتالت درمانی، خوش بینی، مشاوره، بهزیستی روانشناختی، سرطان
|
 • Behnaz Shafie, Jalal Pourahmad, Mohsen Rezaei* Pages 1-9
  Background and Objectives

  Contact with acrolein rapidly reduces intracellular glutathione and its antioxidant capacity and causes mitochondrial dysfunction. The use of some polymeric nanocurcumin increases the stability of curcumin. In this study, the effect of these two, was investigated on acrolein-induced toxicity in mitochondria isolated from rat liver cells.

  Methods

  In this experimental study, male Wistar rats (weight, 180-200g), were used. Mitochondria obtained from rat liver, were exposed to different concentrations of curcumin and nanocurcumin, Then, they were exposed to toxic concentrations of acrolein and the mitochondrial viability, was evaluated in comparison with the non-protected group. Data were analyzed using one way ANOVA test.

  Results

  In this study, curcumin and nanocurcumin did not show any significant difference in the mitochondria viability at all the concentrations, which is indicative of their non-toxic effect on mitochondria. However, curcumin and nanocurcumin at all concentrations have not been able to exert their protective effect on mitochondria in the presence of acrolein. Moreover, mitochondria can be considered as target organelles against the acute toxicity of acrolein. The mechanism of acrolein toxicity was such that curcumin and nanocurcumin could not exert their protective effects against mitochondrial toxicity of acrolein.

  Conclusion

  The results of this study showed that since the mechanisms of different toxins are different, they have different effects on various toxicities of protective agents and not every protective agent can exert its effects against all toxins.

  Keywords: Acrolein, mitochondria, curcumin, rats
 • Naser Mirazi*, Sareh Bayat, Ali Heidarian Pour, Zahra Izadi Pages 10-18
  Background and Objectives

  Serum level of C peptide is considered as one of the indicators of diabetes treatment process. In this study, simultaneous effect of aerobic exercise and Matricaria chamomilla L. flower (MFE) extract, was investigated on the serum level of C peptide in male diabetic rats.

  Methods

  In this experimental study, 24 male Wistar rats (weight range, 200±20g), were randomly divided into 4 groups (n=6): control group (diabetic without treatment and training), MFE (diabetic treated with the extract), aerobic training (diabetic and training), and MFE+aerobic training (diabetic treated with extract+aerobic training). The aerobic training was performed as running on treadmill for 12 weeks (5 days per week, 60min/day, 26meter/min). The rats were diabetized with a single dose of streptozotocin (65mg/kg bw, ip). The MFE groups that daily received 200mg/kg orally (gavaged) along with exercise, were tested for 12 weeks. Data were analyzed using Shapiro-Wilk test, one way ANOVA, and Tukey post hoc test at the significant level of p<0.05.

  Results

  In this study, the serum level of C peptide significantly increased in MFE group, exercise group, and the chamomile extract along with exercise group compared to the control group (p<0.01).

  Conclusion

  The findings of this research indicated that aerobic exercise and use of MFE caused an increase in the serum level of C peptide in diabetic rats.

  Keywords: Diabetes Mellitus, Matricaria, Exercise, C-peptide, Streptozotocin
 • Mohaddeseh Parvand, Jafar Amani*, Fahimeh Nemati Pages 19-33
  Background and Objectives

  Cancer is one of the most deadly diseases in the present age and its conventional therapies have had low success. Toxin therapy of cancer is a new therapeutic approach, which has attracted the attention of pharmaceutical specialists. Diphtheria toxin consists of three functional, transducing, and binding domains, that the functional part inhibits protein synthesis and causes cell death. The purpose of this study was to produce the functional domain of the diphtheria toxin fused with a TAT penetrating peptide and to investigate its degree of lethality on cell line.

  Methods

  In this study, primer was designed for tat-diph gene and the gene construct containing the sequence of the functional chain of diphtheria toxin and the TAT peptide sequence, were amplified and cloned into prokaryotic expression vector pET-28a containing a sequence of histidine. After transferring into bacterial host (E. coli BL21 DE3), induction of expression was performed using IPTG, then, the resulting protein was purified and the protein expression was confirmed by anti-histidine antibody attached to horseradish peroxidase (HRP) using western blotting technique. In the next step, the lethality of the produced chimeric protein, was evaluated on MCF7 cell line by MTT assay. Data were analyzed by uni pirate and oligo 6 software.

  Results

  The results of MTT assay indicated that the TAT-Diph recombinant protein adjacent to the MCF7 cell line increased the rate of mortality of the cells.

  Conclusion

  The results of this study revealed that the recombinant protein with functional domain of diphtheria toxin and AT peptide could have lethal effect on MCF7 cell line.

  Keywords: Diphtheria toxin, Recombinant protein, TAT
 • Shahla Rafie *, Mashaallah Zeraati, Negin Masoudi Alavi, Mehnosh Khoshnoodifar Pages 34-43
  Background and Objectives

  With increasing prevalence of heart diseases, a large number of patients refer to hospitals for treatment of heart diseases. These patients are prone to disturbances, such as cardiac arrest that is life threatening. Nurses have taught cardiopulmonary resuscitation (CPR) during their academic education, but the process of CPR changes and is updated every few years, which makes the education important and necessary in this area. The purpose of this study was to determine the level of knowledge, skills, and satisfaction of nurses from participating in traditional and electronic CPR courses and to compare between them.

  Methods

  This study was carried out as an intervention study on two groups (pre-test and post-test) on nurses working in Kashan Shahid Beheshti Hospital. Sampling was performed using Systematic Random Sampling, and the samples were divided alternatively into two groups of traditional and electronic trainings.
  Data were analyzed using descriptive statistics tests of paired t- and one way ANOVA tests.

  Results

  the scores of knowledge, skill, and satisfaction of the nurses in both groups of e-learning and traditional education significantly increased, but the level of awareness was significantly higher in the nurses in the e-learning group as compared to the nurses who participated in the traditional training group.

  Conclusion

  The results of this study showed that both traditional and electronic methods have a positive effect on the promotion of nurses' awareness of CPR. Moreover, knowledge, skills, and satisfaction from CPR e-learning course, were higher than those in nurses participating in the traditional training method.

  Keywords: Traditional, Electronics, Education, Knowledge, Skills, Personal satisfaction, In-service training
 • Zeynab Yousefi, Zohre Ahmadi, Fatemeh Dehghani, Zabihollah Gharlipour*, Fateme Sadat Izadkhah Pages 44-52
  Background and Objectives

  One of the reasons for fear of childbirth is the personality type. Given that fear of childbirth affects the psychological features of the mother and Since the study of the role of personality type A and type B in the fear of childbirth in Qom has not been done so far, this study was conducted to investigate the relationship between fear of childbirth and personality type in pregnant women.

  Methods

  This cross-sectional descriptive-analytic study was performed on 355 pregnant women in Qom in 2018 in the second and third trimesters. Sampling method was Classify in this study. fear of childbirth questionnaire and Friedman personality type questionnaire were used in this study. Data were analyzed by SPSS software V.20 using independent T-test, chi-square, ANOVA, Pearson correlation coefficient.

  Results

  The mean age of mothers was 26±6/04 years with age range of 35-41 years. The results showed that there was a significant relationship between childbirth fear and personality type, so that the mean of fear of delivery in type B person was more than type A.

  Conclusion

  The results of this study showed that in pregnant women with personality type B, fear of delivery is more. This fear can have negative effects both in the type of delivery and on the embryo. It is suggested that using Relaxing body regular exercises during the pregnancy reduce the pain and stress during labor.

  Keywords: Fear of Childbirth, Personality Type
 • Shahnaz Olyan Ajam, Alireza Ghasemizad* Pages 53-68
  Background and Objectives

  Safety and health of employees is one of the top priorities of human resource managers in every organization. In the meantime, hospital staffs are exposed to various occupational hazards, including different types of infections, stressors, allergen materials, and so on. Therefore, the need for a health care and monitoring plan is one of the most important management programs. The present study was performed with the purpose of designing a staff health management process in hospitals.

  Methods

  This qualitative study was carried out as a grounded theory study by purposeful sampling among the experts of healthcare management, occupational health, and HSE group in Tohid Hospital in Bushehr province. Data were collercted using in-depth interview questions. The number of participants with theoretical saturation of interview data was considered 15 subjects, but for sure, 20 interviews were performed. The duration of each interview was 40 to 50 minutes. The validation was performed using reliability, portability, reliability, and verifiability methods. The data were analyzed using Straus Corbin method.

  Results

  In this study, 135 primary codes and 6 main categories, including interfering factors, causal factors, pivotal phenomenon, performance strategies, contextual requirements, and functional outcomes, were extracted. The components of employee health consisted of rules and requirements management, management of environmental hazards identification, accident management, employees’ safety management, and preventive measures.

  Conclusion

  The proposed model can be used as a tool for the hospital staff health management. Management of the hospital staff health requires a coherent and efficient plan, which must be continuously and consistently implemented, controlled, and monitored to lead to improvement and effectiveness of the quality of staff health.

  Keywords: Health Information Management, Personnel, Hospital, Hospitals, Process, Quality improvement
 • Fatemeh Sadat Izadkhah, Mohtasham Ghaffari, Siamak Mohebi, Zabihollah Gharlipour*, Zohre Ahmadi Pages 69-79
  Background and Objectives

  Since one of the methods of educational needs assessment is self-assessment, thus, it can be useful to determine the training required by professors based on their job descriptions. The purpose of this study was educational needs assessment of the faculty members of Qom university of medical sciences.

  Methods

  This analytical descriptive cross-sectional study was carried on all faculty members of Qom university of medical sciences. Sampling method was census and 142 participants were included in the study. Data collection tools included demographic questionnaire and faculty members' educational needs assessment questionnaire with 6 domains that was completed by the faculty members. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient, Independent t-test, and one way ANOVA.

  Results

  In this study, the most needs in the field of education (how to develop creativity in the students, in the field of research (design and implementation of secondary research), in the field of individual development (how to work with SPSS software), in the field of executive and management activities (motivation management), in the field of therapeutic services and health promotion; (professional rules and regulations), and in the field of specialized activities outside the university (methods of providing individual counseling services to the community), were reported as the top priorities of the professors.

  Conclusion

  According to the results of this study, it is recommended that the Education Development Center of the university should take action according to the identified educational needs based on the priorities in order to organize workshops and training courses tailored to the needs of faculty members.

  Keywords: Needs Assessment, Education, Faculty
 • Heidar Dustkafi, Hasan Heidari*, Hosein Davoodi, Mahdi Zare Pages 80-90
  Background and Objectives

  According to medical literature, lung cancer is one of the leading causes of mortality among women, which is more prevalent in Iran and leads to women’s function decline in the family. This study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of group counseling by Gestalt Therapy and Positive Psychology approach on psychological well-being in woman with lung cancer and comparing their results with each other.

  Methods

  The present study is a quasi-experimental study with pre-test and post-test design. The statistical population was selected using random and convenience sampling from the Oncology ward of Valiasr Hospital in Qom city. In this research, the samples were divided into two groups of experimental and control, which 10 subjects were considered for each of the intervention and control groups, so that, in total, the sample size was calculated to be 30 subjects. According to the principles of psychotherapy, the protocols of Positive Psychology and Gestalt Therapy were implemented and a psychological well-being questionnaire was used to assess the effect of these two approaches. Data were analyzed using multivariate covariance analysis model.

  Results

  The mean age of the samples was 41.50±12.2 years. There was also a difference between the effectiveness of group counseling with Gestalt therapy and positive psychology on psychological well-being in women with lung cancer (p=0.001.( Overall, by controlling the pre-test effect, there was a significant difference between the groups in terms of the "psychological well-being" variable. Among the 6 variables, significant difference was observed between the groups only in 4 variables of self-acceptance (p=0.004), positive relationship with others (p=0.002), purposeful living (p=0.0021), and personal growth (p= 0.001).

  Conclusion

  The results of this study indicated that there was a significant difference between the groups in terms of "psychological well-being" by controlling for the pre-test effect. Moreover, positive psychotherapy has a high and significant effectiveness and Gestalt therapy has low and insignificant effectiveness. Therefore, the effectiveness of positive psychotherapy is higher than Gestalt therapy.

  Keywords: Gestalt therapy, Psychiatric rehabilitation, Optimism, Consultation, Neoplasms