فهرست مطالب

مطالعات فرهنگ - ارتباطات - پیاپی 47 (پاییز 1398)
 • پیاپی 47 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی شاکر*، هادی خانیکی صفحات 7-34
  پژوهش پیش رو به روزنامه نگاری صلح، که مفهومی به نسبت تازه در ادبیات روزنامه نگاری جهان محسوب می شود، می پردازد. هدف اصلی این پژوهش کمک به تبیین و ارتقای سطح ادبیات موضوعی روزنامه نگاری صلح است. در این میان، به تبیین شاخص ها و ارزش های این شیوه روزنامه نگاری پرداخته ایم، تا میزان بهره گیری شش روزنامه سراسری کشور (کی هان، رسالت، اطلاعات، همشهری، اعتماد، یاس نو) را از ارزش های صلح، در جنگ میان نیروهای ائتلاف و عراق در فروردین 82 بسنجیم. در این پژوهش، نظریه گالتونگ و چهار مولفه اصلی روزنامه نگاری صلح (راه حل گرایی، فرایندمداری، حقیقت گرایی و مردم گرایی) را مبنا قرار دادیم و دو بایسته اساسی را یعنی «موازین حرفه ای» و «اصول اخلاقی» به آن افزودیم؛ بنابراین ادعای نظری ما این است که چهار مولفه ذکر شده باید با دو بایسته موازین اخلاقی و حرفه ای رابطه ای دوسویه داشته باشند و استمرار آن می تواند زمینه صلحی پایدار توسط رسانه ها را فراهم کند. پس از استخراج و تعریف ارزش ها و مولفه های مربوط به روزنامه نگاری صلح با روش تحلیل محتوا نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان استفاده از مولفه های مربوط به روزنامه نگاری صلح در دوره مورد بررسی بسیار پایین است و هرچند به مولفه مردم گرایی در مقایسه با سایر مولفه ها بیشتر توجه شده، اما به نظر می رسد این امر در جنگ عراق برخاسته از نوعی مجاورت معنوی میان ایران و عراق باشد. از طرف دیگر، انعکاس مظلومیت مردم عراق در شش روزنامه مورد بررسی کاملا یک سویه و محدود به جنگ است و کمتر برای روشن کردن ابعاد و دامنه های جنگ تلاش شده است. روزنامه ها خبرنگار اعزامی به عراق نداشته اند و گزارش های توصیفی کمتری به چاپ رسانده اند و به جای گزارش های تحلیلی و تحقیقی ترجیح داده اند ابتدا فقط به مسئله و خبر درگیری میان دو طرف بپردازند.
  کلیدواژگان: صلح، جنگ، روزنامه نگاری صلح، اخلاق رسانه ای
 • کمال خلیل بیگی، حمید عزیزی*، سید محمد مهدی زاده صفحات 35-64

  هدف پژوهش پیش رو تاثیر نوع فیلم (هنری و غیر هنری) بر هوش و عملکرد تحصیلی درس علوم اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر دبیرستان شهر سنندج است که با استفاده از نمونه گیری در دسترس سه کلاس 20 نفری در درس «علوم اجتماعی» برای نمونه آماری انتخاب شدند. بدین ترتیب که سه گروه دانش آموزان به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش1، آزمایش 2 و گواه جایگزین شدند. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه است. بدین ترتیب که دانش آموزان به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش و گواه گماشته شدند. به گروه آزمایش 1 فیلم های هنری، گروه آزمایش 2 فیلم های غیر هنری نشان داده شد و گروه گواه هیچ فیلمی را مشاهده نکردند. اطلاعات از طریق پرسشنامه های هنجار شده؛ هوش چندگانه گاردنر و عملکرد تحصیلی جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی؛ میانگین، انحراف استاندارد و آمار استنباطی؛ مدل تحلیل کواریانس چند متغیره با نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد که نوع فیلم بر هوش بین فردی، هوش درون فردی و عملکرد تحصیلی درس علوم اجتماعی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد؛ بدین ترتیب دانش آموزان گروه آزمایش 1 که فیلم های هنری را همراه با تدریس مشاهده کردند، به نسبت دانش آموزان گروه گواه که هیچ فیلمی مشاهده نکردند و گروه آزمایش 2 که  فیلم های غیر هنری را همراه تدریس مشاهده کردند، عملکرد بهتری در هوش بین فردی، درون فردی و عملکرد تحصیلی داشتند.

  کلیدواژگان: فیلم هنری، فیلم غیرهنری، هوش، عملکرد تحصیلی، دانش آموز
 • سیاوش صلواتیان، سعید قنبری*، صابر نوری صفحات 65-96

  تحقیق پیش رو با هدف امکان سنجی شیوه نوین تامین مالی جمعی در سینمای ایران و شناخت الزامات، موانع و ظرفیت ها برای تحقق آن شکل گرفت. برای تحقق هدف تحقیق از بین متولیان سینما در کشور، براساس قاعده اشباع نظری و به واسطه نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی 31 تن از صاحبنظران حوزه سینما انتخاب و مصاحبه باز با آنها انجام شد. این مصاحبه های به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان داد که ظرفیت هایی نظیر مهربانی مردم، نقدینگی بالا، علاقه مردم به سینما، اعتماد مردم به سلبریتی ها و غیره و موانعی همچون دخالت بالای دولت در سینما، وجود فساد در کشور، ضعیف بودن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری سینما، بی اعتمادی، نبود ثبات اقتصادی، مقاومت صنفی در برابر تغییر، ناآگاهی عمومی و نخبگانی و عدم امکان ورود به بورس توسط شرکت های فعلی سینمایی و غیره برای تحقق تامین مالی جمعی به عنوان یک شیوه نوین وجود دارد؛ مهمترین الزامات تحقق تامین مالی جمعی در سینما نیز شامل کاهش دخالت دولتی در سینما، اعتماد سازی، راه اندازی بورس سینما و صندوق های سرمایه گذاری، آگاهی بخشی، صنعتی شناخته شدن سینما، به رسمیت شناختن سینما توسط بیمه و بانک، اجرای قانون کپی رایت در کشور و غیره بود. براساس یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت امکان تحقق مدل سهام به عنوان یکی از شقوق تامین مالی جمعی با برآورده شدن الزامات آن در کشور ما وجود دارد؛ با این حال تامین مالی جمعی در ابتدا نباید به عنوان یک مدل مستقل تامین مالی بکار گرفته شود، بلکه از آن باید به عنوان یک مدل مکمل استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تامین مالی جمعی، سینمای ایران، جمع سپاری، تحلیل محتوای کیفی
 • محمدرضا انواری، سیدعلی رحمان زاده*، محمدباقر تاج الدین، سروناز تربتی صفحات 97-118

  پژوهش پیش رو از نظر اهداف کاربردی، از نظر ماهیت و نوع مطالعه در زمره پژوهش های کیفی و در زمره مطالعات تفسیری است که با بهره گیری از راهبرد پژوهش پدیدارشناسی «وان مانن» در صدد تبیین و تفسیر جوهره تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی و شناخت عمیق این پدیده است. میدان مطالعه تحقیق شامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران است و انتخاب نمونه تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت و به 21 نفر رسید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها درون مایه های اصلی و چندین درون مایه فرعی بدست آمد که در مجموع نتایج نشان داد که نقش روشنفکران به مثابه افراد آگاه وجدان بیدار جامعه، چه در نهادهای مدنی و سازمان های اجتماعی غیرسیاسی و چه در حالت متعلق بودن به احزاب و تشکل های سیاسی، به صورت عمومی به مثابه افراد متعلق به یک قشر اجتماعی به شکلی از اشکال تاحدودی موجب ارتقای فرهنگ سیاسی جامعه بوده و موجب پویایی و بیداری شعور اجتماعی و سیاسی دانشجویان نهایتا در شکل گیری تفکر و احساسی ملی خواهد شد.

  کلیدواژگان: فرهنگ سیاسی، شبکه های اجتماعی مجازی، پدیدارشناسی، دانشجویان
 • کمال اکبری*، مجید نقدی صفحات 119-142
  مجری از یک سو خواهان موفقیت حرفه ای و کسب رضایت مدیران و جذب مخاطب است و از سوی دیگر موفقیت حرفه ای او، مرهون چگونگی رفتار ارتباطی و تعامل اخلاق مدار او با محیط درونی و بیرونی رسانه خواهد بود. موضوع اخلاق حرفه ای مجری از همین تعامل های ارتباطی سرچشمه گرفته و بایدها و بایستگی های اخلاقی این حرفه، به چگونگی مدیریت رفتار ارتباطی او با صاحبان حق این حرفه بر می گردد. مجری رادیو و تلویزیون با کسب دانش اخلاق حرفه ای و شناخت مسئولیت های اخلاقی خود، می تواند در مسیری متعالی گام بردارد. لازمه شناخت این مسئولیت های اخلاقی شناخت صاحبان حق در هر حرفه است. صاحبان حق حرفه مجری گری درواقع فرد، گروه یا هر عنصری است که از او اثر می پذیرد و مجری می بایست در قبال نحوه رفتار خود با او پاسخگو و ملزم به رعایت حقوق اش گردد. مهمترین دغدغه پژوهش پیش روی، شناخت و تبیین اصول اخلاقی حرفه مجری گری با رویکرد دینی مبتنی بر آیات و روایات است. این پژوهش به مفهوم شناسی اخلاق حرفه ای مجری گری ذیل تعریف اخلاقی منتخب (مسئولیت های اخلاقی فرد و سازمان در قبال ذی حقان) پرداخته و در گام بعد، با احصاء و شناسایی گروه ها و عوامل مرتبط با حرفه مجری گری (صاحبان حق) و حقوق آنها، با رویکرد استقرایی، منشور اخلاق حرفه ای مجری گری در قالب الگویی هشت ضلعی را ارائه می دهد. براساس این الگو مجری در برنامه های رادیو و تلویزیونی در قبال حقوق جامعه و منافع ملی، مخاطبان، مهمانان، عوامل تولید و همکاران، مالکان فکر، رقبا، کارفرما و خود حرفه مجری گری، مسئولیت اخلاقی دارد.
  کلیدواژگان: اخلاق، مسئولیت اخلاقی، اخلاق حرفه ای مجری گری، صاحبان حق مجری
 • مصطفی دومهری*، شاپور بهیان، اسماعیل جهان بخش صفحات 143-166

  مدارای اجتماعی با توجه به حضور انسان هایی با فرهنگ، هویت، تفکر و ارزش های متفاوت در عرصه های مختلف اجتماعی می تواند عاملی اثرگذار در افزایش تعامل و ارتباط اجتماعی افراد جامعه باشد. مطالعه مدارای اجتماعی در کاهش تنش ها و افزایش درک متقابل، انسجام و تعامل اجتماعی تاثیر بسزائی دارد. در این مقاله با استفاده از نظریه منش و میدان بوردیو به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدارای اجتماعی پرداخته شده است. برای سنجش مدارای اجتماعی از ترکیب نظریه های پیترکینگ و وگت و ابعاد مدارای هویتی، مدارای اجتماعی، مدارای سیاسی و مدارای اخلاقی رفتاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شهروندان 15تا 44 سال استان مازندران هستند که 400 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شده اند. همچنین داده های مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه و به روش پیمایشی گردآوری شده است. تحلیل داده نیز به وسیله نرم افزار اس پی اس اس و ایموس انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدارای اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون مدل ساختاری نشان می دهد که سرمایه اجتماعی تاثیر مستقیم (Beta:0/36) بر مدارای اجتماعی دارد. همچنین سازه سرمایه اجتماعی توانسته 22درصد از تغییرات سازه مدارای اجتماعی را تبیین نماید.

  کلیدواژگان: مدارای اجتماعی، سرمایه اجتماعی، منش، میدان
 • زهره سعیدی* صفحات 167-188
  کانت بحث فرهنگ را معطوف به خیر اعلای انسان که بیان گر کمال مطلوب انسان در جمع میان فضیلت و سعادت است و غایت نهایی او به شمار می رود، طرح کرده است. وی که پیش از این در نقد دوم مفهومی انتزاعی و ایده آل از خیر اعلا عرضه داشته و تحقق آن را مبتنی بر کمک خداوند کرده بود، در نقد سوم برای نشان دادن وجه انضمامی خیر اعلا از مفهوم فرهنگ بهره می گیرد که انضباط و مهارت دو مولفه آن به شمار می روند و به ترتیب ناظر به فضیلت و سعادت انسان هستند. مفهوم مذکور مبتنی بر تلاش و فعالیت مختارانه انسان است و به مثابه یک هدف اجتماعی از طریق فاعل بشری محقق خواهد شد. بزرگترین ظهور فرهنگ از نظر کانت آزادی معقول است. آزادی معقول درون انسان را که ناظر به اخلاق است و بیرون او را که ناظر به جامعه مدنی است، دربرمی گیرد و رشد و گسترش آن در نوع انسان و در طول تاریخ و در طی نسل ها منجر به سیادت عقل بر جهان و حاکمیت فرهنگ آزادی خواهد شد.
  کلیدواژگان: فرهنگ، خیر اعلا، فرهنگ انضباط، فرهنگ مهارت، آزادی
 • حامد طالبیان*، سارا طالبیان صفحات 189-226
  هدف این مقاله کشف دلالت های سیاستی مربوط به رسانه های پخش گسترده در ایران از زمان انقلاب تاکنون است. سیاست رسانه های پخش گسترده زیرمجموعه ای از سیاست رسانه ها در معنای موسع آن است و سیاست عمومی چتر مفهومی این حوزه محسوب می شود. از آنجا که قوانین، مقررات و اسناد قانونی ابزارهای اصلی اعمال سیاست های عمومی از سوی حکومت در مواجهه با انواعی از موضوعات و مسائل عمومی از جمله نظام های خدمات پخش گسترده عمومی است، در این پژوهش همه قانون های مصوب و بخش مهمی از اسناد سیاستی و مقررات مربوط به رسانه های پخش گسترده در ایران به عنوان مواد پژوهشی گردآوری شده است. به منظور تحلیل این داده های تجربی از تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری مضمونی استفاده شده تا مضمون های اصلی سیاستی در رسانه های پخش گسترده شناسایی شود. یافته ها نشان می دهد که در چهل سال گذشته، مالکیت متصلب دولت، ترویج گفتمان های سیاسی مسلط، یگانگی سامانه پخش، استفاده از بودجه های دولتی تضمین شده، تمرکز بر مخاطب عمومی و توسعه فناوری پخش گسترده هوایی مضمون های کلیدی سیاست های رسانه های پخش گسترده را تشکیل داده اند. با بحث درباره این مضمون ها، نتایج این پژوهش نشان می دهد که در دوره زمانی مطالعه شده، حکومت همواره سیاست هایی تنظیمی را تقویت کرده که دسترسی کنشگران مختلف به رسانه های پخش گسترده را محدود کرده است. با وجود آن که سابقه نخستین پارادایم سیاستی رایج در بسیاری از کشورها به پیش از دهه 1980 بازمی گردد که هدفش انحصار رسانه های پخش گسترده بین پخش کنندگان محدودی است که دولت در آنها سرمایه گذاری کرده، این مدل سیاستی با کمترین تغییرات همواره در ایران تقویت شده است.
  کلیدواژگان: سیاستگذاری ارتباطات، سیاست رسانه های پخش گسترده، تحلیل محتوای مضمونی، سیاست عمومی، سیاست رسانه ای
 • فرنوش شمیلی*، فاطمه غفوری فر صفحات 227-266
  قوانین گشتالت به عنوان نظریه ای در باب مطالعه روان شناسانه ادراک انسان از محیط توسط برخی پژوهشگران در حوزه های مختلف از قبیل پوستر، نقاشی شهری و غیره مورد استفاده قرار گرفته است. این الگوی روان شناختی می تواند در حوزه صفحه آرایی اسلامی و به خصوص نسخ ارزشمند قرآنی نیز راه گشا باشند. نظریه گشتالت مجموعه ای از اصول و قوانین بصری است که یکی از آنها قانون«شکل و زمینه» نامیده می شود. نسخه قرآنی مذهب بر جای مانده از دوره قاجار با شماره ثبت 3089 به لحاظ غنای نقوش و کیفیت تذهیب کاری آن بسیار حائز اهمیت و مناسب مطالعات بیشتر است. این پژوهش بررسی و چگونگی ادراک و شناخت الگوهای بصری در اجزاء تذهیب قرآنی را با بهره گیری از مفهوم شکل و زمینه از قوانین گشتالت مد نظر دارد.  این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و به منظور پاسخگویی به این سوال اساسی انجام یافته است که: بنیان و ساختار تزئینات سرلوح قرآن مورد نظر براساس قوانین تشکیل دهنده اصل شکل و زمینه از اصول نظریه روان شناسانه گشتالت چگونه قابل واکاوی است؟ تحلیل عناصر بکار رفته در سرلوح این قرآن نفیس و مطالعه ساختار بصری و نقش مایه های آن براساس قانون شکل و زمینه گشتالت میزان صلابت و استحکام ترکیب بندی آن را مشخص می کند.
  کلیدواژگان: تذهیب های قرآنی، عصر قاجار، کتابخانه مرکزی تبریز، گشتالت، شکل و زمینه
 • هدی سادات موسوی، فرهاد سراجی* صفحات 269-287
  در دو دهه اخیر همزمان با رشد کمی «بازی های جدی»، کیفیت آنها نیز مورد توجه پژوهشگران، طراحان، تولیدکنندگان، مخاطبان، معلمان و مدیران آموزشی بوده است. کیفیت این بازی ها علاوه بر داستان، گرافیک و فناوری به رعایت اصول آموزشی بستگی دارد تا بازی ها بتوانند ضمن تدارک محیط یادگیری مفرح و انگیزشی، بازی کننده را به سمت اهداف آموزشی هدایت کند. هدف این پژوهش، تعیین شاخص های ارزیابی کیفیت «بازی های جدی» براساس اصول یادگیری سازنده گرایی و ارزیابی کیفیت شش بازی منتخب براساس این اصول است. برای تعیین شاخص های ارزیابی کیفیت «بازی های جدی» با مشارکت 30 نفر از خبرگان بازی های آموزشی چک لیست 29 گویه ای حول چهار شاخص تعامل، حل مساله، یادگیری فعال و کشف تهیه گردید. شش بازی پرطرفدار به صورت هدفمند انتخاب و توسط شش نفر خبره فناوری آموزشی و شش نفر خبره فناوری اطلاعات و ارتباطات تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در این بازی ها به طور میانگین 136 موقعیت تعامل، 139 موقعیت حل مساله، 89 موقعیت یادگیری فعال و 82 موقعیت کشف برای بازی کننده فراهم شده است. نتایج آنتروپی شانون نیز نشان داد که شاخص کشف با بار اطلاعاتی 999 درصد و ضریب اهمیت 572 درصد دارای بالاترین تاکید و شاخص یادگیری فعال با بار اطلاعاتی یک و ضریب اهمیت 87 درصد کمتر مورد توجه بوده است.
  کلیدواژگان: بازی جدی، اصول یادگیری، سازنده گرایی، تعامل، حل مساله، فعال بودن، کشف
|
 • Ali Shaker *, Hadi Khaniki Pages 7-34
  This research explains "peace journalism" which is regarded as a new concept in worldwide journalism literature. The main goal of this research will help to explain and promote the level of theoretical literature of peace journalism. To this end, the indicators and values of this kind of journalism are defined to evaluate how much six large circulation newspapers applied the said standards during the war between coalition forces and Iraqi military force. The research is based on the Galtung theory and four main approaches of peace journalism (Solution-oriented approach, Process-oriented approach, Truth-oriented approach and People-oriented approach) and we have added two key principles in journalism: professional and moral standards. The researchers assume that interaction between those four approaches and the two principles could lead to sustainable peace for newspapers. After figuring out and explaining the values and approaches of peace journalism by content analysis, the study shows that the above newspapers didn’t applied the four mentioned approaches. In fact, the newspapers paid more attention on people-oriented. Having cultural proximity with Iraq, the Iranian newspapers used people-oriented approach during the war. In other word, the six daily papers just reflected the “innocence of Iraqi people” during the war and the other war dimensions were less addressed by them. Thus, these newspapers had not any correspondent in Iraq to coverage the war news; instead, descriptive reports, analytic and investigative reports were published.
  Keywords: Peace, war, Peace journalism, Media Ethics
 • Kamal Khalil Beigi, Hamid Azizy *, Seyed Mohammad Mahdizadeh Pages 35-64

  T
  The purpose of the present study is effect of film type (artistic and non-artistic) on the intelligence and academic performance of the social sciences class of high school students. The statistical population of this study was all male high school students in Sanandaj who were selected using available sampling from three classes of 20 - member social science course. Thus, that three groups of students assigned randomly to three groups: Experiment 1, Experiment 2 and Control group. The Research design is a quasi-experimental design with a pre-test post-test design with a control group. Thus, Students were randomly assigned to three experiments and control groups. Artistic films showed to the experimental group of 1, non-artistic showed to the experimental group 2, and the witness group did not see any films. Data was collected through standardized questionnaires; multiple Gardner intelligence and academic performance. For analyzing data, descriptive statistics; mean, standard deviation and inferential statistics; multivariate covariance analysis model with SPSS software have been used. The results showed that the type of film has a significant effect on interpersonal intelligence, introspection intelligence and academic performance of students'. In this way, the students in the experimental group 1 who had observed the artwork along with the teaching. , have a better performance in interpersonal intelligence, interpersonal and academic performance compared to the control group students who did not see any movies and the experimental group 2 who saw non-art films along with teaching.

  Keywords: Aartistic film, Nnon-artistic film, Intelligence, Aacademic performance, Student
 • Siavash Salavatian, Saeid Ghanbary *, Saber Nouri Pages 65-96

  The aim of this paper is feasibility of crowdfunding in Iranian cinema and the recognition of requirements, barriers and capacities for its realization. In order to achieve the goal of the research, 31 cinema experts were selected among cinema experts in the country and open interviews were conducted with them, based on theoretical saturation and targeted selection and snowball sampling,. These interviews were analyzed by qualitative content analysis method. The findings showed that capacities such as kindness of the people, high liquidity, people's interest in cinema, people's trust in celebrities, etc., and barriers such as high government involvement in cinema, corruption in the country, weakness of hardware and software infrastructure of cinema, distrust, lack of economic stability, the resistance of the trade union to change, the general ignorance and elite, and the inability to enter the bourse market by current cinematic companies, etc., to realize crowdfunding as a new method exists; The most important requirements for crowdfunding in the cinema is included the reduction of government intervention in cinema, set up bourse and investment funds, to raise awareness, industrial recognition of cinema, recognition of cinema by insurance and banks, implementation of copyright in the country, and so on. Based on the findings of this research, it can be concluded that ther exist the possibility of realizing the equity model as one of the rights of crowdfunding with the fulfillment of its requirements in our country; however, crowdfunding should not be used initially as an independent financing model, but it should be used as a complementary model.

  Keywords: Crowdfunding, Iranian cinema, Crowdsourcing, Quality content analysis
 • Mohammadreza Anvari, Seyedali Rahmanzadeh *, Mohammadbagher Tajedin, Sarvenaz Torbati Pages 97-118

  The present study in terms of goals, is applicable, and in terms of nature and type of study is among qualitative research and a interpretative study that by using the phenomenological research strategy of “Van Mennen”, we seek to explain the essence of experience of the phenomenon ofstudents' Political Culture in Social Networks. The research study field included students from  Tehran Science and Research Branch, and sample selection continued until theoretical saturation of data and reached 21 people. After analyzing the data, the main themes and several sub-themes were obtained, which in total showed that the role of intellectuals as knowledgeable people in society, whether in civil institutions and social organizations , and in the state of belonging to parties and political parties, has been publicly affecting the political culture of society in some form and promoting political culture of societyand enhances the social and political consciousness of students. Ultimately, national thinking and emotion will be formed.

  Keywords: Political Culture, virtual social networks, Phenomenology, Students
 • Kamal Akbari *, Majed Naghdi Pages 119-142
  Radio and Television of the Islamic Republic of Iran, as an institution of a society which is value-based and ethical, always in the process of interaction with audiences provides an important role in the religious and social morality and personal lifestyle pattern. holdsRadio and Television programs which are centered on presenter and performance, as a behavioral model and values of the Media and scale for Ethics assessment, always been specifically regarded by audiences and create context for the political, social and cultural discussions on public and particular sphere. However, radio and television presenter, on one hand wants to obtain the professional success and satisfaction of managers and audience engagement, and on the other hand, professional success, caused by communicative behavior and interaction with the internal and external sphere of media. Presenter professional ethics comes from these very interactions and essence and its moral necessity comes from how to organize communication behavior as a real and legal person and internal and external environment. Thus, explaining a charter of professional ethics will help him to take a step and go forward in the way of becoming professional with full recognition of the rights of owners on this field and communication and familiarity with the principles of moral that was concentrated before.
  .
  Keywords: Presenter, Media presenter, Pprofessional ethics, Pprinciples of morality
 • Mostafa Domehri *, Shapour Behyan, Esmaeil Jahanbakhsh Pages 143-166

  Social tolerance dDue to the presence of people with different culture, identity, thinking and values in different social arenas can be a factor in increasing the social interaction of people in society. The study of social tolerance has a significant impact on reducing tensions and increasing mutual understanding, social integration and social interaction. In this paper, the relationship between social capital and its dimensions with social tolerance has been investigated using nature and field Bourdieu's theory. To measure social tolerance, the combination of Peterking and Vigt's theories was used, and the dimensions of teaching, dissertation, political tolerance, and ethical-behavioral tolerance were considered. The statistical population of the study is people aged between 15 and 44 (young and middle aged) in Mazandaran province, 400 of whom were selected as the sample size of the research. Also, the data needed for research were collected through a questionnaire in a field method. The results of the research showed that there is a direct and significant relationship between social capital and its dimensions with the social tolerance. The results of the structural model test show that social capital has direct impact (Beta: 0.35) on social tolerance. The social capital structure has also been able to explain 22 percent of the changes in the structure of social solidarity.

  Keywords: Social tolerance, Social Capital, nature, Field
 • Zohreh Saeidi * Pages 167-188
  Kant has discussed the subject of culture for  the highest good of the human being which expresses man's  desirable perfection in the midst of virtue and happiness which is its ultimate goal of him. He previously presented an abstract and ideal concept of the highest good in the second critique that it was based on God's help. In the third critique, he uses the concept of culture to show the concrete aspect of the highest good which two components of it are discipline and skill. these two are the virtue and the happiness respectivly. The concept is based on human automomous struggle and activity and it will be realized as a social aim through the human subject. According to Kant, the greatest emergence of culture is reasonable freedom. Reasonable freedom involves inner freedom which observes morality and  exterior freedom which observs social happiness. Growth and development of reasonable freedom in the human race and throughout history and over generations will lead  stubbornness of reason over the world and domination of the culture of freedom.
  Keywords: culture, Highest good, Culture of discipline, Culture of skill, freedom
 • Hamed Talebian *, Sara Talebian Pages 189-226
  This paper aims to explore the characteristics and themes of broadcasting media policy in Iran from  Islamic revolution(1078-1979) until the present time Broadcasting media policy is a subset of media policy and public policy as the umbrella concepts. Laws, regulations and legislations are the main means of reinforcing public policies by governments and governmental branches to deal with any kinds of public matters, such as the public service broadcasting systems. Accordingly, all the ratified laws and regulatory documents concerning broadcast media in Iran are collected as the research materials. To analyze these empirical data, qualitative content analysis and thematic coding are applied to explore the main themes of broadcasting media policy in Iran. The results indicate that rigid state ownership, promoting political and cultural discourses, unification, using state-secured budgets, focusing on mass audience, and developing air broadcasting technology have been the core themes and characteristics of broadcasting media policy paradigm in Iran during the past four decades. Discussing these themes, research findings indicate that in the given time horizon, the government has always reinforced regulatory policies for broadcast media to impose limitations and restrictions on possible broadcasting activities of different actors. Moreover, findings show this policy model has been continuously reinforcing with the least changes in Iran, while the first paradigm of policy attempt for broadcast media based on the monopolization by the state-funded broadcaster belongs to the years prior to the 1980s in most countries.
  Keywords: communication policy making, Public Policy, Media Policy, broadcasting media policy, Thematic content analysis.
 • Farnoosh Shamili *, Fatemeh Ghafoorifar Pages 227-266
  environment by some researchers in different fields such as poster, urban painting, etc. This psychological pattern can also be found in the context of the Islamic layout, especially the Qur'anic manuscripts. Gestalt theory is a collection of visual principles and rules, one of which is called the "shape and field" law. The Qur'anic version of the Qajar period, registered in the 3089, due to the richness of its designs and the quality of its work of illumination, is very important and appropriate for further studies.This research studies how to understand and recognize the visual patterns in the elements of Quranic Illumination using the concept of shape and background of Gestalt's laws.  This research has been conducted in a descriptive-analytical way to answer this fundamental question: What is the basis and structure of the decorating of the coronation of the Quran according to the rules that form the principle of the form and the field of the principles of the psychological theory of Gestalt? The analysis of the elements used in the study of this exquisite Qur'an and the study of visual structure and its elements, based on the law of the form and the field of gestalt, characterizes the strength and strength of its composition.
  Keywords: Quranic illuminations, Qajar Era, Tabriz central library, Gestalt, Shape, field
 • Hoda Musavi, Farhad Seraji * Pages 269-287
  In the last two decades with quantitative growth of "Serious Games", their quality also have been considered by researchers, designers, audiences, teachers and administrators. The quality of these games in addition to storytelling, graphics and technology depend on applying educational principles so that the games can lead the gamers to obtain educational goals while preparing a fun and motivational environment. The aim of this study is determination of quality evaluation "serious game" indicators based on constructive learning principles and evaluating six selected game with this indicator. In order to determine the "serious game" quality evaluation indicators, 30 educational game experts participated in check list completion and signed 29 items around four factors including interaction, problem solving, active learning and discovery. Six popular games were selected and analyzed by six educational technology experts and six ICT experts. The results show that in these games, the average of 136 interactions, 139 problem solving, 89 active learning and 82 discovery situations have been provided. Also Shannon entropy indicated that discovery indicator with .0999 information bar and 0.572 importance coefficient has the most emphasized and active learning indicator with 1 information weight and 0/087 importance coefficient has less emphasized.
  Keywords: serious game, Learning principles, constructivism, Interaction, problem solving, active learning, discovery