فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 540 (هفته چهارم مهر 1398)
 • پیاپی 540 (هفته چهارم مهر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/29
 • تعداد عناوین: 5
|
 • کریمی، اعتمادی*، کشاورزی صفحات 994-1000
  مقدمه

   گاباپنتین، علاوه بر این که یک داروی ضد صرع می‏باشد، بر دردهای نوروپاتیک نیز موثر است. با توجه به اثرات درمانی مختلف گاباپنتین، در مورد اثرات آن بر روی فرایند اووژنز و هورمون‏های جنسی زنانه مطالعه‏ ای انجام نشده بود. از این رو، مطالعه ی حاضر، با هدف بررسی تاثیر گاباپنتین بر روی اووژنز و هورمون های جنسی زنانه و گنادوتروپیک در موش های سوری بالغ ماده انجام شد.

  روش ها

  سر موش سوری بالغ ماده (با میانگین سن 8-7 هفته و وزن 30-25 گرم) به صورت تصادفی به 5 گروه 6 تایی (یک گروه کنترل، یک گروه شاهد و سه گروه تیمار) تقسیم شدند. گروه کنترل، هیچ دارویی دریافت نکرد. گروه شاهد، نرمال سالین و گروه های تیمار میزان 8/1، 6/3 و 4/5 میلی گرم/کیلوگرم داروی گاباپنتین را روزانه به مدت 20 روز به شیوه ی درون صفاقی دریافت کردند. میزان هورمون های استروژن، پروژسترون، محرک فولیکولی و لوتئینی به روش Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) اندازه گیری شد. تغییرات بافت تخمدان، تعداد فولیکول های تخمدانی و اجسام زرد آن ها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون One-way ANOVA تحلیل شدند.

  یافته ها

   میانگین تعداد فولیکول های اولیه و هورمون لوتئینی در گروه های تیمار نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی داری نداشت (050/0 < P). میانگین تعداد فولیکول های ثانویه و گراف و همچنین، هورمون استروژن در گروه های تیمار نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری یافت (001/0 > P). میانگین وزن تخمدان و هورمون های پروژسترون و محرک فولیکولی در گروه های تیمار نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری یافت (050/0 > P). میانگین تعداد اجسام زرد در گروه های تیمار نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (001/0> P).

  نتیجه گیری

  داروی گاباپنتین در دز بالا، بر عملکرد سیستم تولید مثلی موش های سوری بالغ ماده موثر است و موجب بروز اختلال در روند فولیکولوژنز و استروئیدسازی در بافت تخمدان می‏شود و این امر، می‏تواند نتیجه ی منفی در باروری جنس ماده داشته باشد.

  کلیدواژگان: گاباپنتین، اووژنز، هورمون های جنسی زنانه، موش سوری
 • پیروی*، پاشازاده، فتحی آذربایجانی صفحات 1001-1006
  مقدمه

   کربن فعال، به گروهی از مواد کربنی با سطح تخلخل بالا گفته می شود که به علت قدرت جذب بالا، به ویژه جذب مواد سمی در بدن، بسیار مورد توجه قرار دارند. از طرف دیگر، برخی مطالعات نشان داده است ترکیب زغال فعال با برخی مواد، منجر به افزایش قدرت جذب آن می گردد. از این رو، مطالعه ی حاضر، با هدف بررسی اثر افزودن کیتوزان به زغال فعال در تجمع پوستی زغال فعال در موش صحرایی انجام گرفت.

  روش ها

   در این مطالعه ی تجربی، 15 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد Wistar تهیه و در سه گروه 4تایی و یک گروه 3تایی تقسیم شدند. به مدت 10 روز، هر روز یک بار به گروه اول محلول کربن فعال، به گروه دوم ژل موضعی کیتوزان حاوی کربن فعال 5 درصد، به گروه سوم فقط ژل کیتوزان 5 درصد به به سطح پوست، قسمت خلفی تنه ی موش های صحرایی به مساحت 1 سانتی متر مربع مالیده شد و در گروه چهارم، مداخله ای انجام نشد. در نهایت، پوست ناحیه ی تیمار شده به صورت موضعی بریده و با استفاده از هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شد و میزان جذب کربن فعال در چهارگروه تعیین و مقایسه گردید.

  یافته ها

  میانگین تجمع و نفوذ زغال در دو گروه زغال و کیتوزان به ترتیب 3/7 ± 0/23 و 9/4 ±0/18 بود و اختلاف معنی داری بین آن ها دیده نشد. بیشترین تجمع و نفوذ زغال و تجمع سلول های التهابی در گروه کیتوزان و زغال فعال مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  استفاده از ژل موضعی زغال فعال همراه با کیتوزان، می تواند منجر به افزایش جذب پوستی زغال فعال در موش شود. از این رو، در موارد نیاز به جذب بالای زغال فعال، به احتمال زیاد ترکیب این ماده با کیتوزان می تواند کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: کیتوزان، زغال فعال، پوست، موش صحرایی نر
 • تیموری، مجیدی* صفحات 1007-1012
  مقدمه

   آمبولی ریه، یکی از بیماری های شایع اورژانس داخلی می باشد که می تواند مرگ و میر و ناتوانی فراوانی به همراه داشته باشد. ازاین رو، شناخت عوامل خطر آمبولی ریه به منظور جلوگیری از بروز این بیماری و عوارض آن می تواند کمک کننده باشد. از این رو، مطالعه ی حاضر، با هدف بررسی و ارزیابی شیوع این بیماری و عوامل خطر شایع آن در بیماران اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1396 انجام شد

  روش ها

   این مطالعه، یک مطالعه ی توصیفی- تحلیلی مقطعی بود. جامعه ی آماری این پژوهش، تمامی بیماران مراجعه کننده به اورژانس داخلی بیمارستان الزهرا (س) در سال 1396 بودند. اطلاعات دموگرافیک بیماران، عوامل خطر شایع نظیر بیماری های ارثی، سابقه ی بی تحرکی، سابقه ی جراحی در سه ماه اخیر، سابقه ی تروما در سه ماه اخیر و سابقه ی بدخیمی و نیز بیماری های زمینه ای شامل بیماری های قلب و عروق، بیماری های ریوی، بیماری های روماتولوژی، دیابت، بیماری مرحله ی پایانی کلیه و غیره برای هر یک از بیماران بررسی و ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. آزمون های آماری مورد استفاده، 2</sup>χ و Independent t بودند.

  یافته ها

   در سال 1396، در مجموع از 53660 نفر مراجعه کننده به اورژانس این مرکز، 103 مورد (2/0 درصد) بیماران با تشخیص قطعی آمبولی ریه بودند. شایع ترین عامل خطر بروز آمبولی ریه در بیماران، سابقه ی بی تحرکی در 30 روز اخیر بود

  نتیجه گیری

  در این مطالعه، در بین عوامل خطر آمبولی ریه، بیشترین فروانی نسبی متعلق به موارد بی تحرکی در 30 روز اخیر قبل از بستری بود. می توان نتیجه گرفت در موارد بی تحرکی طولانی مدت، لازم است تمهیدات لازم برای بیماران لحاظ شود تا از بروز بیماری کشنده جلوگیری شود.

  کلیدواژگان: ترمبوآمبولی ریه، عوامل خطر، شیوع
 • موسوی مبارکه، یوسفی، غیور نجف آبادی* صفحات 1013-1018
  مقدمه

   در حال حاضر، یکی از شایع ترین تک یاخته های دستگاه گوارش انسان و طیف وسیعی از موجودات می باشد. این تک یاخته، دارای اشکال و اندازه های مختلف می باشد. اشکال کوچک آن، ممکن است توسط روش های میکروسکوپی تشخیص داده نشود. هدف از انجام مطالعه ی حاضر، مقایسه ی روش مستقیم با کشت جهت شناسایی انگل Blastocystis در متقاضیان کارت های بهداشتی بود.

  روش ها

   نمونه ی مدفوع 126 نفر از افراد مراجعه کننده برای دریافت کارت بهداشت در شهر اصفهان سال 1396 جمع آوری شد. از نمونه های مدفوع با استفاده از سرم فیزیولوژی، اسمیری تهیه شد و توسط میکروسکوپ از لحاظ حضور Blastocystis مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، تمامی نمونه ها در محیط اختصاصی Blastocystis کشت داده شد. بعد از 4-3 روز، از نمونه های کشت اسمیر تهیه و با میکروسکوپ بررسی شد.

  یافته ها

  در روش مستقیم، نمونه ی مدفوع 12 نفر (5/9 درصد) و در روش محیط کشت، 23 نفر (3/18 درصد) از لحاظ وجود Blastocystis مثبت شدند. حساسیت و ویژگی روش مستقیم در مقایسه با روش کشت به ترتیب 00/25 و 32/87 برآورد شد. عواملی مانند جنس، سن، میزان تحصیلات، مسافرت و علایم گوارشی ارتباطی با آلودگی نداشت، اما ارتباط معنی داری بین نگهداری پرنده و آلودگی به Blastocystis در این افراد مشاهده گردید

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که فراوانی آلودگی به Blastocystis در متقاضیان دریافت کارت بهداشت مشابه دیگر اقشار جامعه می باشد، اما این افراد، اهمیت بیشتری در انتقال آلودگی دارند. همچنین، مقایسه ی روش مستقیم با کشت برای شناسایی انگل Blastocystis نشان می دهد روش کشت ارجح می باشد.

  کلیدواژگان: Blastocystis، محیط کشت، حساسیت، ویژگی
 • بررسی و مقایسه ی صفات شخصیتی در بیماران مبتلا به زگیل تناسلی و افراد سالم
  مرادی، رسول زاده طباطبایی، رزم آرا، دارچینی مراغه، سعیدی، مشایخی صفحات 1019-1025
  مقدمه

   زگیل تناسلی، یک بیماری قابل انتقال از طریق تماس جنسی است که می تواند علایم و پیامدهای روان شناختی خاصی را برای فرد مبتلا در پی داشته باشد. از این رو، مطالعه ی حاضر، با هدف مقایسه ی صفات شخصیتی، میان بیماران مبتلا به زگیل تناسلی و افراد سالم انجام شد.

  روش ها

   جمعیت مورد مطالعه، شامل 70 نفر (35 فرد مبتلا به بیماری و 35 فرد سالم) از مراجعه کنندگان به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضای (ع) مشهد در نیمه ی دوم سال 1397 بود. ابزار پژوهش، شامل پرسش نامه ی پنج عاملی شخصیت NEO بود که بر روی شرکت کنندگان اجرا گردید.

  یافته ها

   بیماران مبتلا به زگیل تناسلی، در 4 صفت از 5 صفت بزرگ شخصیت با افراد طبیعی تفاوت داشتند. بین شرکت کنندگان مبتلا به بیماری و افراد سالم، در صفات شخصیتی روان رنجورخویی، برون گرایی، مردم آمیزی و وجدان گرایی، تفاوت معنی داری وجود داشت. شیوع صفت گشودگی به تجربه در دو گروه تفاوت معنی دار آماری نداشت.

  نتیجه گیری

  زگیل تناسلی در افراد به صورت معنی داری روی صفات شخصیتی تاثیر دارد. با توجه به نقش بسیار زیاد صفات شخصیت در زندگی شخصی و اجتماعی افراد، لازم است که متخصصین سلامت روان جهت کاهش احتمال ابتلا به زگیل تناسلی و یا کاهش آسیب های ناشی از آن، با توجه به آسیب پذیری های شخصیتی بیماران، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

  کلیدواژگان: شخصیت، زگیل تناسلی، بیماری قابل انتقال از راه تماس جنسی
|
 • Akbar Karimi, Elham Etemadi*, Setayesh Keshavarzi Translator: Gabapentin, Oogenesis, Female sex hormones, Mice Pages 994-1000
  Background

  Gabapentin, in addition to being an antiepileptic drug, also works against neuropathic pain. Despite the different therapeutic effects of gabapentin, no study has been performed on its effects on the process of oogenesis and female sex hormones. This study was performed to assess the effect of gabapentin on oogenesis and gonadotropic female sex hormones in adult female mice.

  Methods

  30 adult female mice (average age of 7 to 8 weeks, weighing 25 to 30 g) were randomly divided into 5 equal groups of control, sham, and three experimental groups. The control group did not receive any drug. The sham group received intraperitoneal normal saline and the experimental group received intraperitoneal injection of 1.8, 3.6, and 5.4 mg/kg gabapentin daily for 20 days. The level of estrogen, progesterone, follicle stimulating, and luteinizing hormones was measured using the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method. The changes in ovarian tissue, number of ovarian follicles, and their corpus luteum were studied, too. Data were analyzed by one-way ANOVA test.

  Findings

  The mean number of primary follicles and luteinizing hormone in the treatment groups were not significantly different from the control group (P > 0.050). The mean number of secondary follicles and graph, as well as estrogen hormone, decreased in the treatment groups compared to the control group (P < 0.001). Mean ovarian weight, as well as progesterone and follicular stimulation hormones, significantly decreased in the treatment groups compared to the control group (P < 0.050). The mean number of yellow bodies in the treated groups was significantly higher than the control group (P < 0.001).

  Conclusion

   Gabapentin, in high doses, affects the reproductive system function of the female mice, and can impair follicogenesis and steroidization in the ovarian tissue, which can have a negative effect on female fertility.</div>

 • Tahmineh Peirouvi*, Nadia Pashazadeh, Anahita Fathi Azarbayjani Pages 1001-1006
  Background

  Activated carbon (charcoal) is a group of high-porosity carbonaceous materials that are highly regarded due to their high adsorption capacity, especially the absorption of toxins in the body. On the other hand, some studies have shown that the combination of activated charcoal with certain substances increases its adsorption cost. The aim of this study was to investigate the effect of adding chitosan on the skin deposition of activated charcoal in rats.

  Methods

  In this experimental study, 15 adult male Wistar rats were divided into three groups of four and one group of three. In the first group, chitosan topical gel, in the second group, chitosan topical gel containing 5% activated charcoal, and in the third group, the gel containing activated charcoal was rubbed to the skin surface of the posterior part of the rats' trunk area measuring one cm2</sup>, for ten days. The fourth group did not receive any treatment during the study period. Finally, the treated area of skin was cut locally and was stained using hematoxylin-eosin, and the amount of activated charcoal uptake was determined and compared.

  Findings

  The mean accumulation and penetration of activated charcoal was 23.0 ± 7.3 and 18.0 ± 4.9 in the groups of activated charcoal plus chitosan and activated charcoal only, respectively, and there was no statistically significant difference between the two groups. The highest accumulation and penetration of activated charcoal was observed in the group of activated charcoal plus chitosan.

  Conclusion

  Activated charcoal in the presence of chitosan gel can pass through the horny and granulosa stratums of the rats’ skin. Therefore, in cases of need to more absorption, this combination can be useful.</div>

  Keywords: Chitosan, Activated charcoal, Skin, Male
 • Azam Teimouri, Seyed Erfan Majidi* Pages 1007-1012
  Background

  Pulmonary embolism (PE) is one of the common diseases of the internal emergency; so, recognizing the risk factors of PE to prevent the disease and its complications can be helpful. In this study, we decided to evaluate the relative frequency of this disease and its common risk factors in patients referred to the emergency department of Alzahra hospital, Isfahan, Iran, during the year 2017.

  Methods

  In this cross-sectional descriptive-analytic study, the statistical population consisted of all patients referring to the internal emergency department of Alzahra hospital in 2017. The data were analyzed using chi-square and independent t statistical tests via SPSS software.

  Findings

  In 2017, 103 of 53,660 people referred to emergency department (0.2%) were diagnosed with definite PE. The most common risk factor in patients was a history of inactivity during the last 30 days.

  Conclusion

  In this study, among the risk factors of PE, the highest relative incidence was of inactivation during the last month before admission. It can be concluded that in cases with long-term inactivity, it is necessary to take some special cares to prevent lethal diseases.

  Keywords: Risk factors, Pulmonary thromboembolism, Prevalence
 • Somayeh Mousavi Mobarakeh, Hossein Ali Yousefi, Zahra Ghayour Najafabadi Pages 1013-1018
  Background

  Blastocystis is currently one of the most common protozoa in the human gastrointestinal tract and a wide range of animals. This protozoan has different shapes and sizes. Its small cystic form may not be detected by microscopic methods. The purpose of the present study was to compare the direct method with culture in detection of Blastocystis parasite among the health card applicants.

  Methods

  Stool samples were collected from 126 people who applied for a health card in Isfahan City, Iran, in year 2017. The samples were examined directly by microscope for the presence of Blastocystis. Then, all samples were cultured in Blastocystis specific medium. After 3-4 days, culture samples were smeared and examined under a microscope.

  Findings

  12 samples (9.5%) in direct method and 23 samples (18.3%) in culture medium were positive for Blastocystis. The sensitivity and specificity of the direct method compared to the culture was 25.00 and 87.32 percent, respectively. Other factors such as sex, age, education, travel, and gastrointestinal symptoms were not associated with Blastocystis infection, but there was a significant relationship between bird retention and Blastocystis infection.

  Conclusion

   The results of this study show that the incidence of Blastocystis infection among the health card recipients is similar to that of other people of society; but these individuals are more important in transmitting the infection. Moreover, comparison of direct method with culture for identification of Blastocystis parasites indicates that culture is superior.

  Keywords: Blastocystis, Culture media, Sensitivity, Specificity
 • Evaluation and Comparison of Personality Traits in Patients with Genital Wart and Healthy Individuals
  Arezoo Moradi, Seyyed Kazem Rasoulzadeh Tabtabaei, Mahdi Razmara, Emadodin Darchini Maragheh, Maryam Saeidi, Vahid Mashayekhi Pages 1019-1025
  Background

  Genital wart is a sexually transmitted disease, which can have specific psychological causes and consequences. We aimed to compare personality traits among the patients with genital warts and healthy people.

  Methods

  Seventy participants (35 patients with genital wart and 35 healthy people) were chosen among the clients of the dermatology clinic of Imam Reza hospital, Mashhad, Iran, in year 2018. The five-factor NEO personality questionnaire was filled for all the patients.

  Findings

  There were significant differences between the two groups in 4 personality traits including conscientiousness, agreeableness, extraversion, and neuroticism between two groups. Openness to experience did not show any significant difference between the two groups.

  Conclusion

   Genital wart influences personality traits in patients. It is essential that mental health professionals take the necessary measures in personality vulnerabilities to reduce the risk of this disease or its damages in patients.

  Keywords: Personality, Genital warts, Sexually transmitted disease